Page 33

Pojęcie i kluczowe problemy zwiazane z ustalaniem stanu niewypłacalności

T. Kiziukiewicz

Wypłacalność należy rozumieć jako zdolność firmy do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych. Zdolność ta powinna być zapewniona w każdym momencie istnienia firmy. Oznacza to, że nie wystarcza zachowanie bieżącej wypłacalności, ale należy także zapewnić ją w dalszej perspektywie czasowej.

E. Śnieżek24

Wypłacalność podmiotu to zdolność do spłaty zobowiązań w terminie, podmiot zdolny do spłaty długów w terminie określa się jako wypłacalny, w przeciwnym wypadku jest on niewypłacalny.

23

Jaroszewicz25

Wypłacalność należy rozumieć jako zdolność do pokrycia wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa. Częścią wypłacalności jest płynność finansowa krótkoterminowa. Ocena wypłacalności nie może ograniczać się do analizy relacji między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi, jak w analizie płynności finansowej, ale powinna uwzględniać relacje zadłużenia do rynkowej wartości składników majątku przedsiębiorstwa, jego strukturę i możliwość generowania gotówki w przyszłości.

G. Gołębiowski26

Z punktu wiedzenia ekonomii bankrutem jest przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie regulować swoich długów oraz wartość jego majątku nie wystarcza na spłacenie wszystkich zobowiązań.

A. Kusak27

Wypłacalność może być pojmowana w aspekcie majątkowo-kapitałowym oraz w aspekcie przepływów pieniężnych. W pierwszym przypadku wypłacalność jest zachowana, gdy wartość całkowitego majątku (aktywów) przekracza wartość długów. Wypłacalność w aspekcie przepływów pieniężnych jest charakteryzowana przez długoterminową zdolność generowania wpływów na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej. Obok wypłacalności długookresowej występuje także wypłacalność krótkoterminowa, która oznacza krótkoterminową zdolność płacenia aktualnych zobowiązań.

K. Stępień

Wypłacalność to zdolność do terminowego regulowania ogółu zobowiązań, a więc zarówno zobowiązań krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Aby jednostka mogła być uznana za wypłacalną musi spełnić dwa warunki: 1) realizuje swoje wymagalne zobowiązania (posiada zdolność płatniczą) oraz 2) posiada majątek w wysokości umożliwiającej w całości pokrycie wszystkich zobowiązań.

V. Jog, C. Suszyński29

Wypłacalność krótkoterminowa to płynność rozumiana jako zdolność firmy do realizowania zobowiązań krótkoterminowych. Wypłacalność długoterminowa związana jest z zarządzaniem długiem i dotyczy zdolności firmy do realizacji całego długu, a nie tylko zobowiązań krótkoterminowych.

P. Stępień30

Wypłacalność należy traktować jako możliwość pokrycia pełnych zobowiązań z posiadanego majątku, a także m.in: - spłaty zobowiązań długoterminowych czyli kredytów i pożyczek podjętych w celach inwestycyjnych i modernizacyjnych, - regulowania zobowiązań krótkoterminowych związanych z działalnością eksploatacyjną, - spłaty zobowiązań nie spłacanych dłużej niż 3 miesiące. Pojęcie niewypłacalności różni się od pojęć: upadłość i bankructwo. Różnice pomiędzy nimi wynikają z uwzględnienia aspektów finansowych, prawnych i psychologicznych. Bankructwo jest stanem skrajnym i oznacza trwałą niewypłacalność przedsiębiorstwa.

J. Czekaj, Z. Dresler31

Niewypłacalność przedsiębiorstwa ujawnia się najczęściej w formie niezdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. Niewypłacalność może mieć przejściowy charakter i wtedy nie prowadzi do ogłoszenia bankructwa przedsiębiorstwa. Strukturalna niewypłacalność powstała w wyniku nieefektywnego gospodarowania w nieuchronny sposób prowadzi do upadłości.

B. Świecka32

Niewypłacalność to efekt narastającego zadłużenia, czyli trwała utrata możliwości obsługi zadłużenia przez dłużnika.

J. Mońka33

Wypłacalność oznacza zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem. Niewypłacalność ekonomiczna ma miejsce wówczas gdy wpływy firmy nie pokrywają całości kosztów własnych łącznie z kosztem kapitału.

28

Wypłacalność to możliwość oddania wszystkich długów, zarówno w krótszym, jak i dłuższym czasie. R. PałczyńskaNiewypłacalność to trwała niezdolność przedsiębiorstwa do pokrycia swoich zobowiązań, wynikająca z Gościniak34 faktu, że wartość jego zobowiązań przewyższa, w dającym się przewidzieć okresie wartość majątku.

numer 0 maj 2010

31

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement