Page 17

Nadzór sędziego komisarza nad czynnościami syndyka – rozpoznawanie sprawozdań z czynności oraz sprawozdań rachunkowych

D. Zienkiewicz [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa, 2004, komentarz do art. 152, s. 283.

4

por. co do pojęcia nadzoru: S. Sołtysiński, J. Szwaja, Kodeks handlowy, Komentarz, Warszawa,1998, s. 559; J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław, 2000, s. 222; E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Część ogólna, Toruń, 1999, s. 363.

5

6

F. Zedler [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, op. cit., s. 501.

A. Pokora. [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, (red.) A. Witosz, Warszawa, 2007, komentarz do art. 152, s. 227.

7

Tak, na gruncie pr.upadł., nadal aktualnie, M. Koenner, op.cit., s. 47; J. Korzonek, Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Komentarz, tom 1, Bydgoszcz, bez daty wydania, komentarz do art. 87, s. 205.

17

Zgodnie z art. 168 ust. 5 pr. upadł. i napr. sędzia komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka do zwrocie do masy upadłości kwoty niezatwierdzonej. 18

Jest to zwłaszcza prawdopodobne w ciągu pierwszych dni po ogłoszeniu upadłości. 19

Pojęcie „fundusze masy upadłości” jest zdefiniowane w art. 335 pr. upadł. i napr. 20

21

por. art. 165 ust. 2 pr. upadł. i napr.

22

A. Hrycaj, op. cit., s. 324.

8

9

A. Hrycaj, Syndyk masy upadłości, Poznań, 2006, s. 88.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 pr.upadł. i napr., syndyk składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego wyznaczonych - przynajmniej co trzy miesiące - sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem. Jeżeli w sprawie powołano zastępcę syndyka, to składa on sprawozdanie w terminie wyznaczonym przez syndyka, a syndyk składa to sprawozdanie wraz ze swoim sprawozdaniem sędziemu- komisarzowi. 10

Sprawozdania składane przez syndyka można również podzielić na podstawie czasu ich składania na sprawozdania okresowe oraz sprawozdanie ostateczne. 11

12

A. Hrycaj, op. cit., s. 322.

S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Warszawa 2004, komentarz do art. 168, s. 512; A. Hrycaj, op. cit., s. 323. 13

Syndyk jest podmiotem prywatnym, który pełni w postępowaniu upadłościowym funkcje organu postępowania o charakterze publicznoprawnym - por. szerzej na ten temat A. Hrycaj, op.cit., s. 46. Por. również pogląd odmienny wyrażony przez G. Harlę, Syndyk masy upadłości w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym), Warszawa 2007, s. 349, zgodnie z którym syndyk jest uczestnikiem postępowania upadłościowego na równi z upadłym i jego wierzycielami. 14

W literaturze słusznie wskazuje się, że syndyk musi dokonać stosowanych wyjaśnień w przypadku gdy był zobligowany do przeprowadzenia określonych czynności (wymaganych obowiązującymi przepisami lub zaistniałym okolicznościami), ale ich nie wykonał, w sposób świadomy dokonując zaniechania w tym zakresie – tak, P. Skorupa, Wybrane aspekty sprawozdawczości syndyka masy upadłości w spółkach prawa handlowego, Prawo Spółek 2009, nr 5, s. 34. 15

M. Allerhand, Prawo upadłościowe Komentarz, BielskoBiała 1991 (reprint); F. Zedler, [w:] op. cit., s. 511; 16

numer 0 maj 2010

S. Gurgul, op. cit., s. 511-512.

P. Skorupa, op.cit., s. 35 wskazuje, że takie unormowanie pozwoliłoby sędziemu komisarzowi na uzyskiwanie informacji o stanie masy upadłości od profesjonalnego podmiotu, jakim jest biegły z zakresu problematyki księgowo-podatkowej, a jednocześnie uniemożliwiłoby dokonywanie nieuzasadnionych transakcji czy prowadzenie w sposób niepełny lub nierzetelny zapisów rachunkowo-księgowych masy upadłości. 23

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 6 marca 2009r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 53, poz. 434), którą dokonano nowelizacji art. 168 ust. 5 pr. upadł. i napr. wskazano, że „zmiana art. 168 ust. 5 uzasadniona jest względami praktycznymi. Przy obecnej regulacji odzyskanie kwot wydatkowanych przez syndyka, które nie zostały uznane przez sędziego-komisarza możliwe jest tylko w drodze procesu cywilnego przeciwko syndykowi, co nie jest rozwiązaniem optymalnym. Dlatego proponuje się, żeby o zwrocie tych kwot orzekał sędzia-komisarz” – druk sejmowy (VI kadencji Sejmu) nr 654 dostepny na www.sejm.,gov.pl, wejście z dnia 8 stycznia 2010r. 24

por. F. Zedler, [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, A. Jakubecki, F. Zedler, Zakamycze 2006, s. 535, Nb 8 do art. 168. 25

Artykuł 168 ust. 5 pr. upadł. i napr. wyraźnie stanowi, że sędzia komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe lub dokonuje odpowiedniego sprostowania. 26

Tak, na gruncie pr.upadł., D. Kłodnicki, Odpowiedzialność porządkowa syndyka w postępowaniu upadłościowym, Pr.Sp. 2000, nr 6, s. 26 i n. 27

28

Por. A. Hrycaj, op. cit., s. 326-327.

W literaturze, pod rządami pr.upadł., wyrażono jednak pogląd, że sprawozdanie ostateczne syndyk powinien złożyć najpóźniej z planem ostatniego podziału – tak. O. Buber, Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936, s. 180. 29

A. Hrycaj, op. cit., s. 327.

30

15

Fenix PL nr 0  

Numer zerowy czasopisma Fenix PL

Advertisement