Page 1

Axenda21 escolar de galicia

“Educando para a sostibilidade nos centros educativos�


Axenda21escolar de galicia ?

¿Qué é a • Axenda:

ferramenta para programar actividades no futuro. Neste caso se trata de promover a Cultura da Sostibilidade

• 21:

Século XXI !

• Escolar:

dos centros educativos

• Galicia :

desenvolto en Galicia, para os centros educativos de Galicia


¿Por qué é a

A21EG ?

• Conciencia de crise ambiental e social • 1992 Cumbre de Rio de Janeiro: A Educación Ambiental como instrumento ó servicio do Desenvolvemento Sostible • 1994 Carta de Aalborg: Inicio Axenda Local 21 • 2000 Estratexia Galega de Educación Ambiental • Década para a Educación sobre o Desenvolvemento Sostible 2005/2014 (UNESCO)


A Axenda21escolar de galicia A Axenda 21 Escolar (A21-E) é un proceso que pretende desenvolver o concepto de sostibilidade no ámbito do ensino a través da ambientalización dos centros educativos. Educar para a sostenibilidade supón capacitar para o cambio: revisaremos a nosa filosofía ambiental, as estratexias educativas, coa participación de todos/as, plan de traballo (con obxectivos a curto e longo prazo) para mellora-la xestión integral e a práctica educativa. •

Tomando como referencia os principios do desenvolvemento sostible, se asumirán no propio centro: – responsabilizándonos (no uso racional dosrecursos, modificando hábitos), – sendo equitativos (promovendo a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres...), – avanzando na ecoeficiencia (reducindo residuos, aforrando enerxía e auga,...), – estimulando a participación, etc.

Durante o ano 2005, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza puxo en marcha un Proxecto Piloto de Implantación de Axendas 21 Escolares en 16 centros de ensino primario e secundario da nosa comunidade autónoma, catro por provincia. No curso 2006/2007, a Consellerías de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria comezaron a desenvolver unha nova fase do programa da Axenda 21 Escolar de Galicia, contando coa colaboración da Sociedade Galega de Educación Ambiental


O compromiso pola Sostibilidade Educar para a sostibilidade supón tomar como referencia os principios do desenvolvemento sostible, e asumilos no propio centro a través da participación e implicación de toda a comunidade escolar, promovendo entre outros: • •

• •

Un consumo responsable, que se axuste aos tres R e atenda ás demandas do "comercio xusto"; A reivindicación e impulso de desenvolvementos científicos favorecedores da sostibilidade, con control social e aplicación sistemática do principio de precaución; Accións sociopolíticas en defensa da solidariedade e a protección do medio, a escala local e planetaria A defensa dos intereses e valores particulares a curto prazo e a comprensión de que a solidariedade e a protección global da diversidade biolóxica e cultural constitúen un requisito imprescindible para unha auténtica solución dos problemas.


Todos podemos colaborar


¿Quén participa?

• • • • • •

Alumnado: os protagonistas Profesorado: os guías Persoal non docente ANPA Outras entidades:asociacións, colectivos... Concello


¿Cómo participamos? A Axenda 21 do centro será aquela que os propios membros do comité ambiental elixan; eles deciden qué colectivos participan, os aspectos a analizar, a orde en que van facer as actuacións, e o nome e dimensión dos compromisos que adquiren, tendo en conta en todo momento que debe ser: • • • • •

un proceso participativo de revisión das propostas e prácticas educativas de compromiso en accións de mellora en relación ao medio ambiente e á sostibilidade. parte do Plan Educativo do Centro, e polo tanto integrarse na filosofía do mesmo. parte do curriculum de cada materia


O centro educativo e o concello

• Axenda 21 Escolar + Axenda 21 Local = Acción 21; compartindo a mesma filosofía. • Actitude fronte o cambio • Compromiso • Comunicación e diálogo • Participación


Fases de implantaci贸n

a21eg

Motivaci贸n Seguimento e avaliaci贸n

Diagnose Plan de acci贸n


Motivación

Sensibilizar a máis persoas e colectivos que forman a comunidade educativa

Instrumentos:

•Información •Comunicación •Participación


Diagnose • • •

Reflexionar e analizar a filosofía ambiental que impregna o centro Avaliar qué e cómo se aprende e ensina en materia ambiental Detectar qué problemas ambientais ten o centro e o seu entorno

Instrumentos: Cuestionarios Enquisas Entrevistas Observacións Medicións Grupos de discusión DAFO


Plan de Acción • Priorizar problemas • Consensuar un plan de acción • Acción 21 Un plan de acción inclúe cambios: •Estruturais •Organizativos •De valores, actitudes ecomportamentos individuais e colectivos


Seguimento

• Seguimento do proceso • Avaliar resultados • Axustar obxectivos e accións


Cambios e avances

• • • •

Axenda21 e Innovación educativa : o PEC Axenda21 e Currículo: o PCC Axenda21 e activismo ambiental Clima social interno: Participación, Comunicación, Actitudes fronte ao cambio


Proxecto anual da Axenda21

• O compromiso da comunidade educativa: Claustro e Consello Escolar • Grupo de traballo de formación de profesorado • O Comité Ambiental • Obxectivos a corto e a medio prazo


Obxectivos: A onde queremos chegar? • 1º ano: firma do compromiso/constitución do grupo de traballo/constitución do comité ambiental/ motivación e implicación do profesorado/definir temática proxecto • 2º ano: ratificar compromiso/ diagnose/ plan de acción • 3º ano: seguimento das accións do ano anterior e indicadores/ cambio de temática si se alcanzaron os obxectivos e o proxecto está o suficientemente integrado no PEC • 4º ano: recapitulación global,ambientalización curricular e posibilidade de pedir un seminario permanente • 5º ano: autonomía do centro sempre que se conseguira introducir no centro unha metodoloxía de traballo da Axenda 21..


Etapas da Axenda21escolar de galicia •

11 de Maio Reunión informativa Entrega do documento de compromiso para que o asine a dirección e o envíen antes do 22 de Xuño. Maio/Xuño Aprobación no claustro, informe ao consello escolar. A dirección asina compromiso. 8-9 de Xuño Xuntanza/ intercambio experiencias centros A21EG. Entrega diploma recoñecemento profesorado. Entrega diploma recoñecemento centro sostible 22 de Xuño: unha vez entregado o compromiso, remíteselles a solicitude proxecto anual para cumprimentar, que reenvían antes do 15 de Decembro, poden cumprimentalo elaboralo xunto coas asesoras/es

• 1 de Outubro - 30 de Novembro Curso semipresencial.Xornadas presenciais • Novembro/ Decembro • Constitución do grupo de traballo. • Ata 15 Decembro Presentación da solicitude proxecto anual e solicitude do grupo de traballo. • Xaneiro/Febreiro Fase de motivación/sensibilización: Constitución do comité ambiental. • 1 de Febreiro Tras valorar as solicitudes informamos da axuda concedida • Marzo Ecoauditoría escolar/diagnose. • Abril Plan de acción. • Ata 15 Xuño Presentación da memoria anual. • Xuño Xuntanza centros A212007


¿Cómo axudamos aos centros? • Apoio da Consellería de Educación • Apoio da Consellería de Medio Ambiente • Apoio do Concello • Participación do centro noutros proxectos complementarios

Presentación A21EG para o curso 2009-10  

Presentación A21EG para o curso 2009-10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you