Page 1

BERKSHI RES TRAI NI NG CAMP

Thegoal oft heFenc er sCl ub Ber k s hi r esTr ai ni ngCampi st o pur s ueex c el l enc et hr ough f enc i ngi nadi v er s eand wel comi ngc ommuni t yof at hl et esf r om ar oundt hewor l d.


Fencer sCl ub,anonpr ofiti ns t i t ut i on,wases t abl i s hedi n1883andi st hel onges tc ont i nuous l yoper at i ngf enc i ngc l ubi nt heUni t edSt at es .TheMi s s i onofFenc er sCl ubi st o: ∞Pr ovi det hehi ghes tl eveloff ac i l i t yand i ns t r uc t i onf ort hemoder nOl ympi cs por tof f enc i ng, ∞Pr omot et hes oc i alandat hl et i ci nt er ac t i onofi t s member st hr ought hes por toff enc i ng, ∞Pr es er vet hehi s t or yandt r adi t i onoff enc i ngi n t heUni t edSt at es , ∞Br oadent hebas eofs uppor tf orf enc i ngi nt he Uni t edSt at esbyac t i vel ydevel opi ngand offer i ngf enc i ngr el at edc ommuni t yout r eac h, s c hol ar s hi pandeduc at i onalpr ogr ams , ∞Cont i nuet opr oduc ef enc er sofOl ympi cc al i ber t hr ought heac t i ves pons or s hi pofwor l dc l as s t r ai ni ngpr ogr ams ,c ompet i t i onsandt eams .

1


Eac hs ummer , Fenc er sCl ubmov est ot hes c eni c Ber ks hi r eHi l l si ns out hwes t er nMas s ac hus et t s f orouri nt ens i v et r ai ni ngc amp.Ourwor l dc l as s c oac hi ngs t affc onduc t sdr i l l s , t ac t i c alexer c i s es , s t r engt heni ngandc ondi t i oni ngands uper v i s ed bout i ngi nt hr eedai l yf enc i ngs es s i ons .Ourel i t e at hl et esandOl y mpi ansal s oat t endt owor k wi t ht hec amper st or eac ht hei rgoal sbot hon andofft hef enc i ngs t r i p.

TABLEOF CONTENTS 3 45 67 89 1011 12

Sc hedul e Coac hes ’ Bi os CampFac i l i t i es Fenc i ngSes s i ons Ac t i v i t i esandLei s ur e Boar dofDi r ec t or s

Ourhi ghl yt r ai neds t affmember ss uper vi s e c amper s24/ 7wi t hamaxi mum 7: 1c amper s c ouns el or sandc oac hesr at i o.Camper sar e hous edi ns i ngl es exdor mi t or i eswi t hs i ngl eor doubl eoc c upanc yr ooms .Shar edbat hr ooms andc ouns el orr oomsar eoneac hfloor ,andal l dor mshaveki t c hens .Ber ks hi r eSc hoolpr ovi des t hever ybes tac ommodat i onanddi ni ng

Thi suni queexper i enc eoffer sc amper snotonl y t heoppor t uni t yt ot r ai nwi t ht hewor l d’ sbes t , butal s ot omakef r i endsandc r eat ec onnec t i ons wi t hi nourdi ver s ec ommuni t y.Thr ough i nnovat i vepr ogr ams i nc l udi ngt heBer ks hi r es Campwear ec ommi t t edt oc r eat i ngac ul t ur e ofs har i ngandi mpr ovi ngourwor l dt hr ough s por t . 2

Phot obyChar l esHaywar d


3


FencersClubCoaches Al exeyCher ems ky( Epee)

Al exeyCher ems kywasbor ni nUkr ai neandr ec ei vedhi smaes t r o’ sdegr eef r om t he Ukr ai ni anSt at eUni ver s i t yofPhys i c alEduc at i onandSpor t .Af t erc oac hi ngi nKi ev, Al exeymovedt oI s r aelwher ehebec amet heNat i onalTeam c oac hf r om 20002005. Af t erI s r ael ,Al exeymovedt ot heUni t edSt at esandwasnamedt heCadetandJ uni or Nat i onalTeam c oac hf or2011.Hi ss t udent shaveac hi evedexc ept i onalr es ul t sonbot h t henat i onalandi nt er nat i onalc i r c ui t ,i nc l udi ngat op4J uni orwor l dr anki ng,t hr eeUS Nat i onalCadetandJ uni ort eam member s ,and7c ons ec ut i vei ndi vi dualNCAAmedal s .

I r eneGer s hon( Foi l )

I r eneGer s hon,af or merRegi onalandCol l egi at eCoac hi nUkr ai neandas s i s t antc oac h atSt .J ohn’ sUni ver s i t y,r ec ei vedherdegr eei nf enc i ngwi t hhi ghhonor sf r om t heKi ev I ns t i t ut eofPhys i c alEduc at i on.Wor ki ngc l os el ywi t hherhus bandSi mon,s he s uper vi s ess ever alyout hdevel opment algr oupsi naddi t i ont ot r ai ni ngmanyt opmen andwomenf oi l i s t satFenc er sCl ub,i nc l udi ng2012Ol ympi ansMi l esChaml eyWat s on andNi c ol eRos s .Cur r ent l y,s hec oac hesi nourPar t nerSc hool spr ogr am whi l ec oac hi ng s omeoft hemos tpr omi s i ngyoungf enc er s .

Si monGer s hon( Foi l )

For mer l yc oac hofbot ht heUkr ai ni anMen’ sandWomen’ sFoi lSquadandt heSovi et Uni onWomen’ sFoi lTeam ( Gol dMedal i s t satt he1986Wor l dChampi ons hi ps ) ,Si mon Ger s honc ont i nuest odevel ops t udent swhoac hi evei nt er nat i onalr es ul t s ,i nc l udi ng 2012Ol ympi ansMi l esChaml eyWat s onandNi c ol eRos s .Si monear nedaMas t er s degr eei nf enc i ngf r om t heKi evI ns t i t ut eofPhys i c alEduc at i on,c oac hedatt he1996 At l ant aOl ympi cGames ,andhass er vedast heUSNat i onalMen’ sFoi lCoac h.

Bucki eLeach( Foi l )

Buc ki eLeac hi soneoft hemos ts uc c es s f ulf oi lc oac hesi nUSAFenc i ng’ shi s t or y.Hi s s t udent shavewonmor ei nt er nat i onalmedal si nWomen’ sFoi lt hananyUSc oac hor c l ubc ombi ned.Leac hwasUSOl ympi cCoac hi n1996,2000and2004.Hehaspl ac ed s i xat hl et esonUSOl ympi cTeams ,i nc l udi ng2012Ol ympi anNz i nghaPr es c odandt wo at hl et esonCanadi anOl ympi cTeams .

Ar chi lLor t ki pani dz e( Sabr e)

“ Ac hi ko”i sat al ent eds abr ec oac hf r om t heRepubl i cofGeor gi a.Hehasext ens i ve c oac hi ngexper i enc ei nbot hhi shomec ount r yandi nt heUS.Ac hi kor ec ei vedhi s degr eef r om t heTi bl i s iSt at eUni ver s i t yandhadas uc c es s f ulat hl et i cc ar eer ,i nc l udi ng bei nganOl ympi an( 1996At l ant aGames ) ,Sovi etUni onChampi onandWor l dCup final i s t .Hi ss t udent shaveal s oac hi eveds i gni fic antr es ul t satbot ht henat i onaland i nt er nat i onall evel ,i nc l udi ngas i l vermedalatt he2012CadetWor l dCupandmul t i pl e medal sat2012Nor t hAmer i c anCups( NACs )andJ uni orOl ympi c s . 4


FencersClubCoaches Mi khai lPet i n( Foi l )

Mi khai lear nedhi sMas t er sdegr eei nbot hPhys i c alEduc at i onandf enc i ngatt he I ns t i t ut eofPhys i c alEduc at i oni nLvov,Ukr ai ne.Si nc ear r i vi ngi nt heUni t edSt at es ,hi s t ops t udent shavewonaSi l verMedali nOl ympi cGames( Bei j i ng,2008) ,4Gol dand4 Br onz eMedal satt heJ uni orandCadetWor l dChampi ons hi ps ,aswel lasnumer ous i nt er nat i onal ,nat i onalandNCAATi t l es .Mi khai li saf or merU. S.Nat i onalWomen’ sFoi l Coac h,andhewasal s oawar dedt he2003Fenc i ngDevel opment alCoac hoft heYear byt heUni t edSt at esOl ympi cCommi t t ee.

Akhnat enSpencer El( Sabr e)

Akhnat en“ Akhi ”Spenc er Eli sa2009gr aduat eofSemmel wei sUni ver s i t yi nBudapes t , Hungar ywher ehec ompl et edhi sMaes t r o’ sdegr ee.Anat i veofHar l em,Spenc er El s t ar t edf enc i ngatt hePet erWes t br ookFoundat i onatt heageof13.Hei sat hr eet i me U. S.J uni orSabr eNat i onalChampi on,at wot i meSeni orNat i onalSabr eChampi on ( 1999,2000) ,andi n1998wasr ankedt heNo.1J uni orSabr ef enc eri nt hewor l d.He wasal s oamemberoft he2000U. S.Ol ympi cTeam.I naddi t i ont oc oac hi ngf orFenc er s Cl ub,hei si nvol vedwi t hhel pi ngPet erWes t br ookFoundat i onat hl et esandourPar t ner Sc hools t udent sac hi evet hei rhi ghes tpot ent i ali nf enc i ng.

Kor nelUdvar hel yi( Epee)

Kor nelUdvar hel yigr aduat edwi t hhi ghhonor sf r om t heMas t er spr ogr am att he Hungar i anI ns t i t ut eofPhys i c alEduc at i on.Ast heHungar i anNat i onalJ uni orEpee Coac h,hi st ops t udentwont heCadetWor l dChampi ons hi p,J uni orWor l dCup Champi ons hi p,andas i l vermedalatt heJ uni orWor l dChampi ons hi ps .Hi sAmer i c an s t udent shavehads i mi l ars uc c es satt heCadetandJ uni orWor l dChampi ons hi ps ,as wel lasU. S.Nat i onalandNCAAChampi ons hi ps .I naddi t i ont oc oac hi ngatFenc er s Cl ub,hehel psdevel opt hec ur r i c ul um f orourSc hool sPar t ner s hi pPr ogr am whi l eal s o c oac hi ngatNew Yor kUni ver s i t y.

Bor i sVaks man( Epee)

Bor i sVaks manbeganhi sf enc i ngc ar eeri nOdes s a,Ukr ai neatt heageof14.At17he wasawar dedt het i t l e“ Mas t erofSpor t ”andby18hehadwonbot hhi sfir s tUkr ai ni an Nat i onalChampi ons hi pandhi sfir s tSovi etUni onChampi ons hi p.I nt ot al ,Vaks man ear nedani mpr es s i ve56medal si ni nt er nat i onalandSovi etc ompet i t i onsbet ween 1978and1983.Vaks manmovedt ot heU. S.i n1989andbeganc oac hi ngi nNew Yor k. Hewast heU. S.Nat i onalJ uni orEpeeCoac hf r om 2004t o2008.Fort hepas tfiveyear s Vaks manhasbeenanAs s i s t antCoac hatSt .J ohn’ sUni ver s i t y.I n2007,t heRedSt or m pl ac ed2ndi nt heNCAAChampi ons hi ps .

5


BERKSHI RESCHOOL FACI LI TI ES

Ber ks hi r eHal l-c l as s r oomsandmeet i ngar ea Eac hs ummer ,ourf enc er sar ever yf or t unat et obegues t sofBer ks hi r eSc hool ,l oc at edneart het ownof Sheffiel d,Mas s ac hus et t s .Foundedi n1907,Ber ks hi r eSc hools i t son680ac r esofpr i s t i nenat ur algr oundsatt he f ootofMt .Ever et t .Campusf ac i l i t i esi nc l ude:10dor mi t or i es( A/ Cavai l abl e) ,quar t er mi l et r ac k,3gymnas i ums , l oc kerandwei ghtr ooms ,2hoc keyr i nks ,12t enni sc our t s ,7fiel ds ,anobs er vat or y,andanons i t emapl es yr up pr oduc t i onf ac i l i t y.

Amount ai nf eds t r eam r unst hr oughc ampus

6

St at eof t hear twei ght r oom andgym f ac i l i t i es


7


FENCI NGANDCONDI TI ONI NG

8

9


FREETI ME ANDACTI VI TI ES 10


11


BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVECOMMITTEE RexChung,Chai r man J ul i oMaz z ol i ,Pr es i dent AnneMat hews ,Vi c ePr es i dent Mi c haelNi s s an,Sec r et ar y Er i cPho,Tr eas ur er

Pet erGanz enmul l er Si monGer s hon Al anGet z J eanMar cOppenhei m Kat hl eenRec kl i ng Pet erWes t br ook J ul i aWhi t ehead

ADDI TI ONALCOMMI TTEES: FI NANCEANDAUDI T FUNDRAI SI NG NOMI NATI NG DEVELOPMENT SCHOLARSHI P SEARCH

12

Someofthecolleges ourstudentsattend 20072012:

Bar nar dCol l ege,Bos t onCol l ege,Br andei s Uni ver s i t y,Br ownUni ver s i t y,Car negi eMel l on Uni ver s i t y,Col umbi aUni ver s i t y, Cor nel lUni ver s i t y, Dar t mout hCol l ege,Dr ew Uni ver s i t y,Duke Uni ver s i t y,Emer s onCol l ege,Har var dUni ver s i t y, Haver f or dCol l ege,New Yor kUni ver s i t y, Nor t hwes t er nUni ver s i t y,Oxf or dUni ver s i t y,Penn St at eUni ver s i t y,Pr i nc et onUni ver s i t y,St anf or d Uni ver s i t y,St .J ohn’ sUni ver s i t y,Templ eUni ver s i t y, Tuf t sUni ver s i t y,Tul aneUni ver s i t y,Uni ver s i t yof Chi c ago,Uni ver s i t yofEdi nbur gh,Uni ver s i t yof Mi c hi gan,Uni ver s i t yofNot r eDame,Uni ver s i t yof Penns yl vani a,Yal eUni ver s i t y


Phot obyChar l esHaywar d 13


BERKSHI RES TRAI NI NG CAMP

A501( c ) ( 3)nonpr ofitor gani z at i ondedi c at edt ot he pur s ui tof exc el l enc et hr ought hes por toff enc i ng. Fenc er sCl ubdoesnotdi s c r i mi nat eont hebas i sof r ac e/ et hni c i t y,c ol or ,nat i onalor i gi n,s ex,di s abi l i t y, vet er ans t at us ,orage.  

229W.28t hSt r eet ,2ndFl . New Yor k,NY10001 www. f enc er s c l ub. or g i nf o@f enc er s c l ub. or g T.212. 807. 6947 F.212. 807. 6944

2012 Berkshires Training Camp  

A selection of images and information from our 2012 Berkshires Summer Intensive Training Camp at the Berkshire School near Sheffield, MA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you