Page 1


QÜESTIONARI ORIGEN I SIGNIFICAT DEL NOM

1. Esbrina què és una cacera del tresor i quin és l'origen i el significat del seu nom. Una cacera del tresor consisteix en una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web de les quals se’n pot extreure o inferir la resposta. Algunes d’elles integren una “gran pregunta” al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits en el procés. L’expressió “cacera del tresor” prové de l’anglès “treasure hunt”, “scavenger hunt” o “knowledge hunt”.

ESTRUCTURA

2. Tota activitat està subjecte a una programació. Digues quines són les parts d'una cacera i quines característiques tenen cadascuna d'elles. - Una introducció: presenta l’activitat i en desperta l’interès. - Una llista de preguntes: sobre un tema o una qüestió. Cal evitar preguntes que els alumnes puguin respondre a base de retallar i enganxar informació. Cal fomentar la lectura comprensiva, l’anàlisi i l’organització de la informació. - Una llista d’enllaços: que remetin a llocs web on podran trobar les respostes i que hauran d’haver estat seleccionats anteriorment. - La gran pregunta: una pregunta que no es trobi a la cacera i que requereixi integrar o valorar allò après durant el procés d’investigació. - Unes pautes d’avaluació: basades en uns indicadors (originalitat, encerts, qualitat en les respostes...). - Els crèdits: on indiquem la procedència de les imatges, els textos o els models utilitzats.


DIRECTORIS 3. Hi ha molts docents que han elaborat caceres per als seus alumnes. A quines pàgines pots trobar exemples de tots els nivells i àrees? http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=430 http://www.isabelperez.com/webquest/taller/treasure.htm

CREACIÓ 4. ¿Quins passos has de seguir per fer una cacera del tresor? - Identificar clarament el tema i l’àrea de la caça. - Intentar que les preguntes suscitin pensament i reflexió. D’aquesta manera, cal que els alumnes pensin per tal de respondre i, d’aquesta manera, evitar el “retallar i enganxar”. - No incloeu més de deu enllaços. - Fixar un límit de temps per resoldre la cacera del tresor. - Planificar com compartirien la informació els alumnes (un full de treball, una presentació, un text electrònic...) - Comprovar que tots els enllaços funcionin. Un cop tinguem tot això, ja podem passar a l’acció: - Crear una carpeta on guardarem els arxius. - Guardar les imatges i els sons que utilitzarem en aquesta carpeta. - Obrir el generador “Aula 21” i respondre les preguntes que ens demanen. - Clicar a “arxiu”, “guardar como” i guardarem la cacera a la nostra carpeta. - Si volem fer modificacions, cal que tanquem l’arxiu i l’obrim de nou amb un editor de pàgines web Front Page Dreamweaver i després “guardar”.


TIPUS D'ACTIVITAT 5. Les activitats exigeixen diferents competències, segons la seva tipologia. Quines habilitats o destreses posa en joc l'alumne quan realitza una cacera del tresor? Posa en pràctica destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per tal d’adquirir nous coneixements de manera crítica. L’alumne posa en pràctica la competència digital, present al currículum de secundària. A més, gràcies a les caceres del tresor, els alumnes busquen, obtenen, processen i comuniquen informació, és a dir, aprenen a manejar la informació. D’aquesta manera, es potencia la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per a informar-se, aprendre i comunicar-se. Donat que els alumnes estan acostumats a buscar la informació a internet per tal de realitzar els seus deures i treballs, és necessari que aprenguin tècniques i “s’entrenin” per tal de realitzar aquesta tasca tan comuna entre l’alumnat amb més facilitat.

LA GRAN PREGUNTA El fet que la cacera del tresor sigui una activitat subjecte a una estructura fixa, ¿facilita o bé obstaculitza el procés de la seva creació? Aquesta característica, ¿amplia o limita les seves possibilitats d'aplicació a l'aula? El fet que la cacera del tresor sigui una activitat subjecte a una estructura fixa facilita el procés de creació, ja que és una estructura molt simple i molt ràpida. Sobretot aquest últim aspecte de la rapidesa en la creació de materials és molt important per al professorat, ja que passem hores i hores fora de l’aula preparant materials o corregint. Gràcies a aquesta estructura tan clara i mecànica, el professorat pot guanyar moltes hores del seu temps. Pel que fa al moment de l’aplicació de la cacera del tresor a l’aula, crec que amplia les seves possibilitats, ja que cada professor és més o menys creatiu i cadascun pot tenir interessos ben diferents, de manera que nosaltres com a professors podem arribar a personalitzar la cacera del tresor tant com vulguem.


AVALUACIÓ Organització: Les preguntes estan molt ben organitzades. La seva presentació segueix un ordre lògic. Redacció: L’enunciat de les preguntes és comprensible. Adequació dels enllaços: La informació que proporcionen els enllaços està estretament relacionada amb el tema.

Cacera del tresor.  

Qüestionari sobre caceres del tresor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you