Page 1

Marta Sala

Questionari El nom i el seu significat Es tracta d'un full de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i un llistat d'adreces d'Internet en les que els alumnes han de buscar les respostes. Al final cal incloure “La gran pregunta”, de la qual no trobem la resposta directament a la web i que exigeix valorar i integrar els coneixements adquirits durant la recerca. Les caceres del tresor permeten practicar coneixements relacionats amb les T.I.C, millorar la comprensió lectora dels alumnes i ensenyar-los a buscar informació a internet. El seu nom ve de l'anglès Treasure Hunt. Parts de què consta una cacera i característiques de cada una Introducció: Redactat on es presenta l'activitat, descrivint la tasca a realitzar i es mirant de desvetllar l'interès. Llistat de preguntes: Una sèrie de preguntes sobre el tema, que no se solucionin “retallant i enganxant” i que promoguin la lectura comprensiva, l'anàlisi, la inferència, etc. Recursos: Llistat d'enllaços a llocs web que continguin la informació demanada. La gran pregunta: Una pregunta que impliqui un comentari o una valoració, i no directament una resposta que podem trobar en un enllaç. Pautes d'avaluació: criteris que es tindran en compte per puntuar la feina feta. Directoris Pàgines on podem trobar caceres. www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=430 Creació Com redactar la introducció: Cal utilitzar un llenguatge motivant i mirar d'implicar l'alumne, desvetllant la seva curiositat, mirar de plantejar situacions reals. En el plantejament de les preguntes la dificultat rau tant en la formulació com en l'ordenació : han de presentar-se de manera progressiva.. Cal identificar els objectius i 1


Marta Sala

triar les pàgines que s'adaptin als nostres objectius. Tipus d'activitat Habilitats que posa en joc l'alumne en realitzar la caçera del tresor. Recopilació de la informació : Obtenir, definir, citar, localitzar, enumerar, inventariar, memoritzar. En la interpretació : Inferir, exposar, sintetitzar, organitzar, estructurar, relacionar, comparar, compondre. En l'aplicació ( resposta a la gran pregunta) : Opinar, demostrar, crear, valorar, argumentar, estimar, proposar.

La gran pregunta Personalment crec que el fet de tenir aquesta estructura rígida no limita en absolut les seves possibilitats d'aplicació, pel fet de que es tracta d'una estructura molt simple i molt fàcil d'adaptar en totes les àrees i situacions de classe i per tant amplia les possibilitats de creació, ja que el que es dóna és simplement l'esquelet, l'estructura que podem ampliar segons el tipus de preguntes o de pàgines web que ens convingui que visitin. Em sembla una molt bona eina precisament per la seva simplicitat.

2

cacera del tresor  
cacera del tresor  

activitat de classe