Page 1

Çözümler Teknofem’de İlk Adım Sınavı örnek kitapçığındaki soruların görüntülü çözümlerini www.teknofem.com web sitesinde Web Destekli Ürün bölümünde bulabilirsiniz. Web Destekli Ürün başlığı altındaki ürünlerin çözümlerine ulaşmak için kitapçık üzerindeki barkodun, bu bölümdeki ‘Yeni kitap Ekle’ butonu ile tanımlanması gerekir.

ORTAK MÜFREDAT (YGS) BÖLÜMÜ TÜRKÇE (YGS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi tüm “alan” öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

Yüz yýllýk bir geçmiþe sahip olan tarihi evleri, Foça’nýn her yerinde görebilirsiniz.

3.

Bu cümlenin öðeleri, aþaðýdakilerin hangisinde sýrasýyla, doðru olarak verilmiþtir?

ÖRN

YAYINLARI

B) Nesne - dolaylý tümleç - yüklem

FEM

A) Özne - zarf tümleci - nesne- yüklem

Kum saati içinde erimiþ gibi I Hissettiklerim anlamsýzlaþmýþ adeta II Hangi zalim oktur delen bu kalbi III IV Ömründen giden anlar parça parça V

EK

1.

C) Dolaylý tümleç - zarf tümleci - özne - yüklem

Bu dizelerde numaralanmýþ sözcüklerden hangisinde bir ses olayý yoktur?

D) Nesne - dolaylý tümleç - zarf tümleci - yüklem E) Dolaylý tümleç - nesne - özne - yüklem

2.

A) I.

Bu eleþtirmenimiz, edebiyatýmýzýn geliþmesinde çok büyük katkýlarý olan deðerli bir sanatçýdýr. Kendini, anlattýklarýnýn dýþýnda tuttuðu ve evrensel deðerlendirme ölçütlerine yaslandýðý için baþarýlý olmuþtur.

4.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Bu yazar, kendisiyle ilgili deðerlendirmeleri dikkate almayan bir kiþiliðe sahiptir. Ne kadar uyarýlsa da o yine ----, kendi doðrularýndan taviz vermezdi. Bu parçada düþüncenin akýþýna göre boþ býrakýlan

Bu parçada “kendini, anlattýklarýnýn dýþýnda tutmak” sözüyle, sözü edilen eleþtirmenle ilgili olarak anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

yere aþaðýdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? A) alýcý gözüyle bakar

A) Okuru düþünsel olarak geliþtirmeye çalýþtýðý

B) bildiðini okur

B) Okurlarýn yorumuna açýk eleþtiriler ortaya koyduðu

C) mýrýn kýrýn eder D) üstesinden gelemez

C) Toplumsal bir sorumlulukla yazýlarýný kaleme aldýðý

E) gözünde büyütür

D) Eleþtirilerinde duygularýný katmadan tarafsýz davrandýðý E) Ele aldýðý yapýtlarý belli akýmlarýn ilkeleri doðrultusunda eleþtirildiði

10. Sýnýf

1

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


5.

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, geçiþli bir eylemdir? A) B) C) D) E)

8.

Vazodaki çiçekler sulanmadýðý için soldu. Öðrenciler gruplar halinde tiyatroya gitti. Yaþlý adam, çocuklarýný özlediðini söyledi. Genç adam uzun süre karþýdaki manzaraya baktý. Memur, evraklarý bizden almak için yerinden kalktý.

(I) Albert Camus’nun yapýtlarý kolayca anlaþýlabilen bir niteliðe sahip deðildir. (II) Sembolik bir anlatýma sahip yapýtlarýnýn tam olarak anlaþýlabilmesi için birkaç kez okunmasý gerekir. (III) Bu durum baþlangýçta okurlarý olumsuz etkilese de okur anlatýlanlarý kavramaya baþladýkça yapýtlardan tat almaya baþlar. (IV) Camus, Sartre ile birlikte varoluþçuluðun en önemli savunucularýndan biridir. (V) Çünkü sanatçý yapýtlarýný kapalý bir anlatýmla oluþtursa da yazdýklarýnýn okurlarýn dünyasýna seslenen yönleri vardýr. (VI) Bu açýdan bakýldýðýnda sýradan bir okura seslenmeyen bu yapýtlarý anlayabilmek için okurlarýn belli bir birikime sahip olmasý gerekir. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerden hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) II.

C) IV.

D) V.

E) VI.

Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili sözcüklerin hangisinde yapým eki yoktur?

EK

6.

B) III.

A) Evimizin arka bahçesinde eski bir kömürlük vardý. B) Okuduðum yazýda yabancý sözcükler kullanýlmýþ.

D) Sözlerinden bize çok kýzgýn olduðunu anladým.

9.

Tatil köyüne önceden yer ayýrtarak gidersek orada I II III kötü bir sürpriz yaþama olasýlýðýmýz azalýr. IV V

ÖRN

YAYINLARI

E) Son öykülerini etkileyici bir anlatýmla oluþturmuþ.

FEM

C) Okulun önünde dakikalarca sizi bekledim.

Bu cümlede numaralanmýþ sözcüklerden hangisi gereksiz olarak kullanýlmýþtýr? A) I.

10. 7.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Dil kursuna iki ay devam etmesi, onun yabancý dil sýI II III navýndan yüksek not almasýna yol açtý. IV V

Ýzmir’in, doðu Akdeniz’de yýldýzýnýn iyice parlamasýnýn, I 16. yüzyýl ortalarýnda ipek ticareti için önemli bir liII man haline gelmesiyle baþladýðý söylenebilir. Bu tarihIII ten sonra pek çok kültüre ev sahipliði yapan önemli bir IV V kent haline gelmiþtir.

Bu cümlede numaralanmýþ sözlerden hangisi anlamýna uygun olarak kullanýlmamýþtýr? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Bu parçadaki numaralanmýþ sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? A) I.

10. Sýnýf

B) II.

C) III.

D) IV.

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Türkçe (YGS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

E) V.

2

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


SOSYAL BÝLÝMLER (YGS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi tüm “alan” öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1 – 8) Coðrafya (9 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

Ýslamiyet’ten önceki Türklerin aþaðýdaki özellikle-

3.

rinden hangisinin merkezi yönetimin bozulmasýn-

Rönesans hareketleri Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin sorgulanmasýna ortam hazýrlamýþtýr.

da etkili olduðu savunulabilir? Bu durumun aþaðýdakilerden hangisi üzerinde etkili olduðu savunulabilir?

A) Toplumun boylar federasyonu þeklinde örgütlenmesi

A) Yeni ticaret yollarýnýn bulunmasý

EK

B) Eli silah tutan herkesin asker sayýlmasý

B) Avrupa’da mezhep birliðinin bozulmasý

C) Önemli devlet iþlerinin kurultayda görüþülüp karara baðlanmasý

C) Yeni milli devletlerin kurulmasý D) Katolik - Ortodoks çatýþmalarýnýn sona ermesi

E) Halkýn, tanrýnýn emaneti olarak kabul edilmesi

E) Almanya’nýn siyasi birliðini tamamlamasý

ÖRN

D) Gök Tanrý inancýnýn en yaygýn din olmasý

2.

4.

Türk - Ýslam devletlerinde görülen;

Ýlk dönem Osmanlý padiþahlarý beylikler arasý mücadelelere karýþmamýþlar, Bizans Ýmparatorluðu ile Balkanlardaki Hýristiyan devletleri hedef olarak seçmiþler,

I. hükümdarlarýn adaletli bir þekilde halký yönetmek-

bu devletlere karþý gaza ve cihad politikasý uygulamýþ-

le görevli olmasý,

lardýr.

II. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malý sayýlmasý, III. din iþlerinin halifeye, devlet iþlerinin hükümdara ait

Osmanlý padiþahlarýnýn bu politika ile aþaðýdakiler-

olmasý

den hangisini amaçladýklarý savunulabilir? durumlarýndan hangilerinin taht kavgalarýna neden olduðu savunulabilir?

A) Devþirmelerin yönetimdeki etkinliðini azaltmayý B) Taht kavgalarýný önlemeyi

A) Yalnýz I D) I ve II

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III

C) Beyliklerin desteðini saðlamayý D) Sosyal devlet anlayýþýný uygulamayý

E) II ve III

E) Ýslam dünyasýnda siyasi birliði saðlamayý

10. Sýnýf

3

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


5.

18. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren Avrupalý devletlerin

7.

hammaddeye olan ihtiyacý artmýþtýr.

Aþaðýdaki tabloda, beþ hava kütlesinin sýcaklýðý ve mevcut su buharý miktarý verilmiþtir.

Bu durumun;

Hava kütlesi

Sýcaklýk (°C)

Mevcut su buharý (gr/m3)

I

30

12

II. devletler arasý bloklaþmalarýn yaþanmasý,

II

30

16

III. topraðýn temel zenginlik kaynaðý olmasý

III

30

19

IV

30

24

V

30

27

I. ulaþým sektörünün geliþmesi,

geliþmelerinden hangileri üzerinde etkili olduðu savunulabilir?

Baðýl nem; belli bir sýcaklýkta, havadaki mevcut su buA) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) I ve II

C) Yalnýz III

harý miktarýnýn havanýn o sýcaklýkta taþýyabileceði maksimum su buharý miktarýna oranýdýr.

E) I, II ve III

Buna göre, hangi hava kütlesinin baðýl nem oraný daha düþüktür? B) II

C) III

D) IV

E) V

EK

A) I

8.

FEM

Türkiye’nin aþaðýdaki iklim özelliklerinden hangisi yükselti etkisiyle açýklanabilir?

ÖRN

YAYINLARI

A) Akdeniz kýyýlarýnýn Karadeniz kýyýlarýndan sýcak olmasý B) Kuzey Anadolu daðlarýnýn kuzey yamaçlarýnýn bol yaðýþ almasý C) Doðu Anadolu Bölgesi’nin en soðuk bölge olmasý D) Güneydoðudan esen rüzgârlarýn sýcaklýðý artýrmasý

6.

E) Cephe yaðýþlarýnýn görülmesi

I

III

9.

Ekvator

II

Yukarýdaki haritada taralý alanlarda görülen iklim

Yukarýdaki yer þeklinin oluþumunda aþaðýdaki dýþ kuvvetlerden hangisi etkili olmuþtur?

tipleri aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? I

II

III

A) Muson

Savan

Tundra

B) Muson

Tundra

Savan

C) Tundra

Muson

Savan

D) Tundra

Savan

Muson

E) Savan

Tundra

Muson

10. Sýnýf

A) Rüzgâr

B) Akarsu

D) Dalga ve akýntý

C) Buzul E) Gelgit

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Sosyal Bilimler (YGS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

4

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


MATEMATÝK (YGS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi tüm “alan” öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Matematik (1 – 9) Geometri (10 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1 3 : 3 1 – + 4 4 2 2

1.

4.

m ve n tam sayýlar olmak üzere, 2 < m2 < 10

iþleminin sonucu kaçtýr? 1 A) 6

1 B) 4

1 C) 3

1 D) 2

– 1  n3  8

E) 1

olduðuna göre, m + n toplamýnýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

FEM

EK

A) 8

ÖRN

2 katýnýn 1 fazlasýnýn yarýsý ile, yarýsýnýn 1 eksiðinin 1 2 katýnýn toplamý olan sayý kaçtýr? 2 A) 1

B)

YAYINLARI

2.

1 2

C) 2

D)

2 3

5.

olduðuna göre, s(A

E) 3

a ve b pozitif tam sayýlardýr.

A) 1

hangisi olamaz?

10. Sýnýf

B) aþaðýdakilerden hangisi

=

C) 14

D) 15

E) 18

2ñ3 + 4 x+2

olduðuna göre, x’in pozitif deðeri kaçtýr?

olduðuna göre, a + b toplamý aþaðýdakilerden

B) 8

B) 13

x–2 ñ3 – 2

6.

ab = 64

A) 7

olabilir?

A) 11

3.

s(A \ B) s(B \ A) s(A  B) = = 2 4 3

C) 10

D) 12

B) ñ2

C) ñ3

D) 2

E) ñ5

E) 65

5

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


x2 + 3x + 2

7.

3

x –x

:

x2 – x – 6

9.

x2 – x

talarý veriliyor.

iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir? 1 A) x+3

1 B) x–2 D) x – 3

Analitik düzlemde, A(2, 5), B(4, 1) ve C(3, 6) nok-

Buna göre, ÂAC + ÂB aþaðýdakilerden hangisidir?

1 C) x–3

A) (5, 2)

B) (3, 4)

E) x + 2

D) (3, 2)

10.

C) (5, 4) E) (1, 10)

ABC bir üçgen

A

m(AéBC) < m(BéAC) 5

x

|AB| = 5 cm |BC| = 8 cm

B

8

C

|AC| = x cm

EK

Yukarýdaki verilere göre, x in alabileceði kaç tamsayý deðeri vardýr?

FEM

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

ÖRN

YAYINLARI

11.

A

a

50°

8.

B

D

C

ABC bir dik üçgen, [AB]  [AC], |AC| = |DC| m(AéBC) = 50°, m(AéDC) =  Yukarýdaki verilere göre,  kaç derecedir? A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

Yukarýdaki cisim eþit büyüklükteki küplerin birleþtirilmesiyle elde edilmiþtir. Buna göre, cisim kaç küpten oluþmuþtur? A) 10

10. Sýnýf

B) 11

C) 12

D) 14

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Matematik (YGS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

E) 16

6

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


FEN BÝLÝMLERÝ (YGS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi tüm “alan” öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1 – 5) Kimya (6 – 10) Biyoloji (11 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1.

3.

K

K ve L sývýlarýna ait kütle-

Kütle K

hacim grafiði þekildeki gibiI

dir. Boþ bir kap K ve L sývýla-

L

rýndan eþit hacimlerde alý-

L

narak tamamen doldurulun-

M

ca karýþýmýn kütlesi m oluyor. Þekildeki gibi düzenlenmiþ dik açýlý K, L, M düzlem

Hacim

aynalarýndan oluþan düzeneðe gelen I ýþýk ýþýný,

Buna göre, ayný boþ kabý tamamen dolduran L sý-

kaç kez yansýyarak düzeneði terk eder? B) 4

(Sýcaklýk sabit, bölmeler eþit aralýklýdýr.)

EK

A) 3

výsýnýn kütlesi kaç m olur?

C) 5

D) 6

E) 7

A)

FEM

1 4

B)

1 3

C)

1 2

D)

2 3

E)

3 4

ÖRN

YAYINLARI

2.

4.

i1

... C3H4 + ... O2  ... CO2 + ... H2O

Yukarýda verilen tepkimeyi en küçük tam sayýlarla denkleþtirmek için boþ býrakýlan yerlere (...) yazýla-

i2

cak uygun kat sayýlar aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir?

i3

C3H4

O2

CO2

H2O

A)

1

4

3

2

B)

1

4

3

3

C)

2

4

3

2

V

Özdeþ lambalarla kurulmuþ þekildeki devrede gösterilen i1, i2, i3 akým þiddetleri arasýndaki iliþki nedir? A) i2 > i3 > i1

B) i2 > i1 > i3

C) i1 > i2 > i3

D) i3 > i1 > i2

D)

2

2

4

2

E)

1

2

3

2

E) i3 > i2 > i1

10. Sýnýf

7

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


5.

Lewis yapýsý, Y

7.

Y

I. glikozit baðý bulundurma, II. hidrolizi sonucu glikoz oluþturma,

þeklinde olan molekül ile ilgili;

III. bitki hücrelerinde depolanabilme

I. Moleküldeki Y atomlarý oktet kuralýna uymuþtur.

özelliklerinden hangileri ortaktýr?

II. Y atomlarý arasýnda 3 tane bað vardýr. III. Y atomlarýndan Y2 molekülü oluþumu Y

+

Niþasta ve glikojen molekülleri ile ilgili,

Y

Y

A) Yalnýz I

Y

B) Yalnýz II

D) II ve III

þeklindedir.

C) I ve II

E) I, II ve III

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

D) I ve II

C) Yalnýz III

E) I, II ve III

8.

Enzimlerle ilgili, I. Aktivasyon enerjisini düþürürler.

EK

II. Hücreden hücreye geçebilirler. III. Ortamýn sýcaklýk deðiþimlerinden etkilenmezler.

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

FEM

ÖRN

YAYINLARI

A) Yalnýz I

9.

D) II ve III

B) Yalnýz II

C) I ve II

E) I, II ve III

DNA molekülünün yapýsýnda aþaðýdakilerden hangisi bulunmaz? A) Guanin nükleotit

6.

BaO bileþiði ile ilgili;

B) Timin bazý C) Deoksiriboz þekeri

I. Kovalent baðlýdýr.

D) Glikozit baðý

II. Adý; baryum oksittir.

E) Amino asit

III. Ba’nýn yükseltgenme basamaðý 2– dir. ifadelerinden hangileri yanlýþtýr? (Ba : 2A , O : 6A grubundadýr.) A) Yalnýz I D) I ve III

10. Sýnýf

B) Yalnýz II

C) Yalnýz III NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Fen Bilimleri (YGS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

E) II ve III

8

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


ALAN MÜFREDATI (LYS) BÖLÜMÜ SOSYAL BÝLÝMLER (LYS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi “Sözel” alaný öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Tarih (1 – 4) Coðrafya-2 (5 – 10) Psikoloji (11 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Sosyal Bilimler Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

Türk tarihinin ve Türk edebiyatýnýn ilk yazýlý örnek-

3.

leri olan Orhun Kitabeleri aþaðýdaki Türk devlet-

Aþaðýdakilerden hangisi II. Murat döneminde yapýlan teþkilatlanma çalýþmalarýndan biridir?

lerinden hangisi döneminde dikilmiþtir?

ÖRN E SÖZ K EL

A) Yaya ve Müsellem Ordusu’nun kurulmasý

A) Hunlar

B) Ýlk donanmanýn oluþturulmasý

B) Uygurlar

C) Acemi Oðlanlar Ocaðý’nýn kurulmasý

C) Avarlar

D) Týmar sisteminin uygulanmaya baþlanmasý

D) Kýrgýzlar

E) Enderun Mektebi’nin açýlmasý

E) Göktürkler

FEM YAYINLARI

2.

Aþaðýdakilerden hangisi Karahanlýlarýn özellikle-

4.

rinden biridir?

Dünyanýn yuvarlak olduðu - - - - tarafýndan baþlatýlan ve - - - - tarafýndan tamamlanan seyahat sonrasý ispatlanmýþtýr.

A) Baharat Ticaret Yolu’na hakim olmuþlardýr. Yukarýda boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla aþaðýdaki-

B) Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmiþlerdir.

lerden hangisi getirilmelidir?

C) Orta Asya’da siyasi birliði saðlamýþlardýr. D) Ýkili devlet teþkilatýný uygulamýþlardýr. E) Hicaz bölgesine egemen olmuþlardýr.

A) Marco Polo

– Vasko dö Gama

B) Macellan

– Del Kano

C) Americo Vespuci

– Kristof Kolomb

D) Bartelmi Diyaz

– Rafael

E) Leonardo da Vinci – Erasmus

10. Sýnýf

9

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


8.

5.

Ýngiltere’de bir üniversitede yapýlan araþtýrmaya göre, kelimelerin, harflerinin hangi sýrada yazýldýklarýnýn

IV

III

I

önemli olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Önemli olan 1., 2. ve

V

sonuncu harfin yerinde olmasýdýr. Aradaki harflerin sýrasý karýþýk olsa da okunmaktadýr. Çünkü kelimeleri

II

harf harf deðil bir bütün olarak okuduðumuz anlaþýlmaktadýr. Kolay eriyebilen kayaçlarýn bulunduðu arazilerde, sularýn polye ve obruk gibi çukurlarda birikmesiyle kars-

Yapýlan bu araþtýrma aþaðýdaki yaklaþýmlardan

tik göller oluþur.

hangisini destekler? A) B) C) D) E)

Buna göre, yukarýdaki haritada taralý alanlardan hangisinde karstik göller yaygýn olarak bulunur? B) II

C) III

D) IV

E) V

ÖRN E SÖZ K EL

A) I

9.

6.

Biliþsel yaklaþým Bütüncül yaklaþým Ýþlevsel yaklaþým Biyolojik yaklaþým Yapýsal yaklaþým

Bir ülkede,

Davranýþçý yaklaþýma göre, bireyin bir þeyi öðrenip öðrenmediði davranýþýna bakýlarak anlaþýlýr. Çünkü, öðrenme gözlenebilir bir davranýþ deðiþikliðidir. Buna göre, aþaðýdaki örneklerden hangisi, “davranýþçý yaklaþým”ýn ilgi alanýna giren bir davranýþ deðildir?

I. bebek ölümlerinin azalmasý,

II. doðum oranýnýn azalmasý,

IV. iþçi göçü almasý

FEM

durumlarýndan hangileri yaþlý nüfus oranýnýn artma-

YAYINLARI

III. ortalama yaþam süresinin uzamasý,

sýnda etkili olmuþtur?

A) Ali’nin kitap okumasý

B) Ayþe’nin saçýný taramasý

C) Ahmet’in kýzýnca kafasýný kapýya vurmasý D) Mehmet’in resmi boyamasý

A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) Canan’ýn yarýnki sýnavýný düþünmesi

E) III ve IV

10.

– Beðendiði futbolcu hakkýnda haberlerde geçen yorumlarýn bireyin dikkatini çekmesi

– En sevdiði öðretmeni hakkýnda baþka öðrencile-

7.

Aþaðýdakilerden hangisi geri kalmýþ ülkelerin özel-

rin olumsuz konuþmalarýnýn dikkatini çekmesi al-

liklerinden biri deðildir?

gýda seçicilik örnekleridir.

A) Üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalýþanlarýn fazla

Bu örnekler algýda seçicilikle ilgili aþaðýdakilerden

olmasý

hangisinin etkisini göstermektedir?

B) Sanayileþmenin sýnýrlý olmasý ve teknolojik alt yapý bakýmýndan dýþa baðýmlý olmasý C) Ulaþým ve iletiþim hizmetlerinde sorunlar yaþanmasý

A) Tutum

B) Yaþ

C) Cinsiyet

D) Ýhtiyaç E) Beklenti

D) Dýþ satýmdan elde edilen gelirin çoðunu tarým ürünlerinin oluþturmasý E) Gazete, dergi ve kitap gibi yayýnlarýn okunma ora-

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Sosyal Bilimler (LYS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

nýnýn düþük olmasý

10. Sýnýf

10

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


EDEBÝYAT–COÐRAFYA (LYS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi “Sözel-Eþit Aðýrlýk” alaný öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Türk Dili ve Edebiyatý

(1 – 10)

Coðrafya-1

(11 – 15)

ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Edebiyat–Coðrafya Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

Bana tül gibi ince

Karac’oðlan der ki yandým kül oldum Her bir deliliði kendimde buldum

Küllerini deþince

Dolanýp da kavil yerine geldim

Titrer, ürperir mangal

Kavil yerlerinde bulamadýðým

Bu dizelerde görülen söz sanatlarý aþaðýdakilerin

Bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi

hangisinde bir arada verilmiþtir?

söylenemez?

A) Tevriye - cinas

A) Koþmaya özgü nitelikler taþýmaktadýr.

D) Hüsn-i talil - mübalaða E) Ýntak - mecaz-ý mürsel

B) Uyak ve redif kullanýlmýþtýr.

C) 11’li hece ölçüsüyle oluþturulmuþtur.

YAYINLARI

C) Teþbih - teþhis

FEM

B) Tecahül-i ârif - istifham

2.

3.

Bir hülya verir mangal

Ö SÖZ RNE EL- K E.A .

1.

D) Uyak düzeni aaab þeklindedir. E) Alýndýðý þiirin ilk dörtlüðüdür.

4.

----, Edip Ahmet Yükneki tarafýndan yazýlmýþ ahlak ve

Eski Türklerde sevilen, sayýlan bir kiþinin ölümünden

öðüt kitabýdýr. 40 beyitten oluþan giriþ bölümü aruz öl-

sonra düzenlenen cenaze törenlerinde (yuð) söyle-

çüsüyle “aa, ba, ca...” uyak düzeniyle oluþturulmuþ-

nen þiirlerdir. Bu þiirlerde ölen kiþinin yiðitliði, yaptýðý

tur. Asýl konuyla ilgili bölümler ve sonuç bölümü dört-

iþler, deðeri, ölümünden doðan acý dile getirilmiþtir.

lükler biçiminde yazýlmýþtýr. Dörtlükler, “aaxa” þeklin-

“Alp Er Tunga öldi mü / Issýz ajun kaldý mu / Ödlek

de kafiyelenmiþtir. Yapýtta, Arapça ve Farsça sözcük-

öçin aldý mu / Emdi yürek yýrtýlýr. (Alp Er Tunga öldü

lere aðýrlýk verilmesi, Arapça ve Farsçanýn Türkçe üze-

mü / Fani dünya kaldý mý / Zaman öcünü aldý mý / Þim-

rindeki etkisinin arttýðýnýn bir göstergesidir.

di yürek yýrtýlýr.)” bu ürünlere ait bir dörtlüktür.

Bu parçada boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden han-

Bu parçada aþaðýdakilerin hangisinden söz edil-

gisi getirilmelidir?

mektedir?

A) Kutadgu Bilig

A) Mersiye

B) Münacat

C) Sagu

B) Atabetü’l Hakayýk D) Koþuk

C) Divan-ý Hikmet

E) Tuyuð

D) Mecalis-i Seba E) Risaletü’n Nushiye

10. Sýnýf

11

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


5.

Aþaðýdakilerin hangisinde uyak kullanýlmamýþtýr?

8.

Fay hatlarýnýn bulunduðu yerler sýcak su kaynaklarý bakýmýndan zengindir.

A) Tarihin dilinden düþmez bu destan Nehirler gazidir, daðlar kahraman B) Ruhumu eritip de kalýpta dondurmuþlar

II

I

Onu Ýstanbul diye topraða kondurmuþlar C) Çiçeði altýn yaldýz, suyu telli pulludur

III IV

Ekvator

Ay ve güneþ ezelden iki Ýstanbulludur

V

D) Ana gibi yar olmaz, Ýstanbul gibi diyar Güleni söyle dursun, aðlayaný bahtiyar

Buna göre, haritadaki taralý alanlardan hangisi sýcak su kaynaklarý bakýmýndan zengindir?

E) Geçer rüyalarýmdan bembeyaz gemiler Tünemiþ direklerinde aþina güvercinler

I. Grup

6. I. II. III. IV.

II. Grup

9.

C) III

D) IV

E) V

Aþaðýdakilerden hangisi bitki örtüsünün zarar gör-

Alman

mesinde insanlarýn etkili olduðuna örnek gösterile-

Türeyiþ Destaný

Uygur

mez?

Manas Destaný

Kýrgýz

Ramayana Destaný

Hint

Nibelungen Destaný

A) Tarým alaný açmak

Gýlgamýþ Destaný

FEM

V.

B) II

Ö SÖZ RNE EL- K E.A .

A) I

grupta verilenlerden biriyle iliþkilendirilemez? A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

C) Yeni kara yolu yapýmý

YAYINLARI

Yukarýda I. grupta verilen destanlardan hangisi, II.

B) Orman alanlarýnýn yerleþime açýlmasý

D) Eðimli arazilerde aþýrý yaðýþlar sonucunda oluþan kütle hareketleri E) Keçi otlatma ve orman yangýnlarý

E) V.

10.

Püskürük ve tortul kayaçlarýn yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kalarak yeni türlere dönüþmesiyle baþkalaþým kayaçlarý oluþur.

7.

Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi bu þekilde oluþmuþ-

Elma verdim almazsýn

tur?

Hiç hâlimi sormazsýn

Hangi baðýn gülüsün

Vaktin gelir solmazsýn

A) Mermer

B) Taþ kömürü

C) Çakýl taþý

D) Granit E) Kalker

Biçim ve içerik özelliklerine göre bu dörtlüðün þiir biçimi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Þarký

B) Semai D) Türkü

10. Sýnýf

C) Koþma NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda EdebiyatCoðrafya (LYS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

E) Mani

12

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


MATEMATÝK (LYS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi “Eþit Aðýrlýk-Sayýsal” alaný öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Matematik (1 – 9) Geometri (10 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

P(x) polinomunun x2 – 1 ile bölümünden kalan 7,

4.

2

x – 4 ile bölümünden kalan 13’tür.

x2 + 9x + 1 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. Kökleri 1 + x1 ve 1 + x2 olan 2. dereceden bir bilinmeyenli denklem aþaðýdakilerden hangisidir?

Buna göre, P(x) polinomunun x2 + x – 2 ile bölümünden kalan nedir?

E.A ÖRN .-SA EK YIS AL

A) x2 + 3x + 5 = 0

A) – 2x + 9

B) 2x – 9

D) – 2x – 3

B) x2 + 7x – 7 = 0

C) 2x + 9

C) x2 + 9x + 7 = 0

E) – 2x – 9

D) –x2 – 9x + 5 = 0 E) –x2 – 3x + 7 = 0

FEM

(x2 + x)

2

(

YAYINLARI

2.

)

– 2 . x2 + x – 8 = 0

denkleminin köklerinden biri m olduðuna göre, m

denkleminin reel köklerinin toplamý kaçtýr? A) – 2

3.

B) – 1

C) 1

D) 2

2x2 – 3x + m – 4 = 0

5.

aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

E) 4

A) 1

(x – y + 1)2 – (x + y + 1)2

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

x2 – mx + 4

6.

x2 – x – 2

ifadesinin çarpanlarýna ayrýlmýþ þekli aþaðýdakiler-

ifadesi sadeleþtirilebilir bir kesir olduðuna göre,

den hangisidir?

sadeleþtirilmiþ biçimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A) 4y . (x – 1)

B) – 2y . (x + 1)

C) 2y . (x – 1)

D) 4y . (x + 1)

A)

B) D)

E) – 4y . (x + 1)

10. Sýnýf

x–4 x–2

13

x+2 x+1

x+4 x–2

C) E)

x+2 x–1

x+4 x+1

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


x2 + 3x – 5 +

7.

10.

x2  3 x  7 = 0

A 45°

eþitliðini saðlayan x’in gerçek (reel) sayý deðer-

E 6ñ2

lerinin çarpýmý kaçtýr?

x

A) 18

B) 9

C) 2

D) – 2

E) – 6

F B

D

C

ABC ve ADE birer eþkenar üçgen m(BéAD) = 45°, |AF| = 6ñ2 cm,

|FE| = x

Yukarýdaki verilere göre, x kaç cm dir? 8.

ABC bir eþkenar

A

A) 4ñ2

üçgen

C) 3ñ5

D) 4ñ3

E) 5ñ2

|DC| = 2|AD|

Ö E.A RN .-SA EK YIS AL

D

B

B) 6

12

|BC| = 12 cm

C

Yukarýdaki verilere göre, ÂBC . ÂBD iç çarpýmý kaç-

FEM

týr?

B) 72

C) 86

D) 96

E) 108

YAYINLARI

A) 64

11.

A

70°

9.

D

a

Analitik düzlemde,

(x, y) = (4, 6) + k(– 2, 1)

B

doðrusu ile y = 3x + 8 doðrusunun kesiþme nok-

ABC bir üçgen, |BD| = |DC| = |BE|

tasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) (3, 8)

|AD| = |EC|, m(BéAC) = 70°, m(CéDE) = 

B) (0, 6) D) (8, 0)

C

E

C) (– 1, 5)

Yukarýdaki verilere göre,  kaç derecedir?

E) (0, 8)

A) 25

B) 30

C) 35

D) 40

E) 45

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Matematik (LYS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

10. Sýnýf

14

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


FEN BÝLÝMLERÝ (LYS BÖLÜMÜ) TESTÝ 1. Bu testi “Sayýsal” alaný öðrencileri çözecektir. 2. Bu testte sýrasýyla, Fizik (1 – 5) Kimya (6 – 10) Biyoloji (11 – 15) ile ilgili 15 soru vardýr. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýn Fen Bilimleri Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.

1.

3.

L

K

v (m/s) 30

S Þekil-I

S S Þekil-II

Þekil-I de taban alaný S olan küp biçimindeki K cismi-

15

5

0

t (s)

– 10

nin dayanýklýlýðý D dir.

Hýz - zaman grafiði þekildeki gibi olan bir hareketlinin (0 - 15) saniye aralýðýndaki yer deðiþtirmesi (x)

gibi yapýþtýrýlmasýyla oluþturulan L cisminin daya-

kaç metredir?

ÖRN SAY EK ISA L

Buna göre, ayný küpten iki tanesinin Þekil-II deki nýklýlýðý kaç D olur? 1 4

B)

1 2

C)

A) 25

3 4

D) 1

E) 2

FEM

A)

B) 50

C) 75

D) 100

YAYINLARI

Tanecik çifti

4.

+

I. 11Na - 12Mg

II.

2+

N - 8O

7

E) 125

Özellik

Ýzoelektronik katyonlardýr. O’nun 1. iyonlaþma enerjisi

8

N’ninkinden büyüktür.

7

III.

2.

K

v1

B - 6C

5

C’nin elektron sayýsý 5B’ninkinden büyüktür. 6

Yukarýdaki tanecik çiftlerinden hangilerinin özelliði doðru olarak verilmiþtir?

9h

v2

A) Yalnýz I

L

B) Yalnýz II

D) I ve III

h

C) Yalnýz III

E) II ve III

yer

K ve L noktalarýnda v1 ve v2 yatay hýzlarýyla atýlan cisimler þekildeki yörüngeleri izleyerek yere çarpýyor. Buna göre, 1 A) 3

v1 v2 1 B) 2

oraný kaçtýr? 2 C) 3

C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(g) + 4H2O(g)

5.

Yukarýda verilen tepkime denklemine göre, 0,25 mol 3 D) 2

C3H8(g) in tamamen yanmasý sonucunda kaç mol

5 E) 2

CO2(g) oluþur? A) 6

10. Sýnýf

15

B) 4

C) 1

D) 0,75

E) 0,5

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI


6.

9.

Proton sayýsý 29 olan X element atomu ile ilgili

Ýnsanlardaki çizgili kas hücrelerinde meydana gelen,

aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

I. II. III. IV.

A) Temel haldeki elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 þeklindedir. B) Bir elektron koparýldýðýnda oluþan 1+ yüklü iyonun

laktik asit oluþumu, asetil CoA oluþumu, glikolizin gerçekleþmesi, NADH + H+ oluþumu

elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9 þekolaylarýndan hangileri zorunlu aerob bakterilerde meydana gelmez?

lindedir. C) Metaldir. D) En son orbitaldeki elektronlarýn açýsal momentum

A) Yalnýz I

kuantum sayýlarý () 2’dir.

B) Yalnýz III

D) III ve IV

E) Elektron sayýsý 29’dur. 10.

C) I ve II

E) II, III ve IV

Eþeysiz üreme ile ilgili olarak, I. Gamet oluþumu görülmez.

ÖRN SAY EK ISA L

7.

II. Döllenme olayý görülmez. III. Deðiþen çevre koþullarýna uyum saðlamayý kolaylaþtýrýr. IV. Meydana gelen bireyler kalýtsal olarak birbirinin aynýsýdýr.

Temel haldeki 11X element atomunun son orbitalinde bulunan elektron ile ilgili;

yargýlarýndan hangileri doðrudur?

ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz l

B) Yalnýz ll

D) l ve ll

A) Yalnýz I

B) I ve II

D) II, III ve IV

YAYINLARI

III. Spin kuantum sayýsý (ms) 2 dir.

FEM

I. Açýsal momentum kuantum sayýsý () 1 dir. II. Manyetik kuantum sayýsý (m ) 0 dýr.

C) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

NOT: 2012-2013 10. Sýnýf Ýlk Adým Sýnavý’nda Fen Bilimleri (LYS) Testi 15 sorudan oluþmaktadýr.

C) Yalnýz lll

10. SINIF ÖRNEK SORU KøTAPÇIöI CEVAP ANAHTARI

E) ll ve lll

ORTAK MÜFREDAT (YGS) BÖLÜMÜ

TÜRKÇE

8.

Aþaðýdaki hücresel solunum reaksiyonlarýndan hangisinde elde edilen net ATP miktarý en fazladýr?

9 - B

1

-

A

2 - D

10 - E

2

-

3 - A

3

4 - B

4

5 - C

9

-

A

MATEMATøK

FEN BøLøMLERø

1

- B

9

- A

1 - B

B

2

- A

10

- B

2 - E

-

B

3

- D

11

- C

3 - D

-

C

4

- C

4 - A

5

-

D

5

- E

5 - E

6 - C

6

-

D

6

- B

6 - D

7 - A

7

-

A

7

- C

7 - C

8 - C

8

-

C

8

- D

8 - A

9 - E

ALAN MÜFREDATI (LYS) BÖLÜMÜ

A) Bir molekül 4 karbonlu yað asitinin katýldýðý oksijen-

SOSYAL BøLøMLER (SÖZEL)

li solunum B) 3 molekül maltozun monomerlerinin katýldýðý oksijenli solunum C) 4 molekül glikozun katýldýðý oksijenli solunum D) Aralarýnda 23 glikozit baðý bulunan niþastanýn monomerlerinin katýldýðý oksijensiz solunum E) 8 molekül pirüvatýn katýldýðý oksijenli solunum

10. Sýnýf

SOSYAL BøLøMLER

1 - B

16

EDEBøYAT-COöRAFYA (SÖZEL-EùøT AöIRLIK)

MATEMATøK

(EùøT AöIRLIK-SAYISAL)

FEN BøLøMLERø (SAYISAL)

1 - E

9 - E

1

-

C

9

-

D

1

- A

9

- E

1 - D

9 - A

2 - D

10 - A

2

-

B

10

-

A

2

- B

10

- D

2 - A

10 - C

3 - E

3

-

E

3

- E

11

- B

3 - B

4 - B

4

-

C

4

- B

4 - D

5 - B

5

-

E

5

- B

5 - D

6 - C

6

-

E

6

- B

6 - B

7 - A

7

-

E

7

- D

7 - B

8 - B

8

-

C

8

- D

8 - B

ÖRNEK SORU KÝTAPÇIÐI

10.Sınıf STS Örnek Soru Kitapçığı  

10.Sınıf STS Örnek Soru Kitapçığı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you