Femarec, G2

Page 1

ACCIONS FORMATIVES A MIDA PER EMPRESES 2020

Formació a Professionals del Sector de l’Ensenyament


ACCIONS FORMATIVES A MIDA PER EMPRESES 2020

Formació a Professionals del Sector de l’Ensenyament

1

Totes les etapes educatives (transversal i adaptable segons etapa)

ABÚS SEXUAL INFANTIL: DETECCIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ

ASSETJAMENT EN L’ÀMBIT EDUCATIU

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AUTISME

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: DISLÈXIA

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TDAH

AUTOPROTECCIÓ DAVANT DE SITUACIONS D’AGRESSIVITAT INFANTIL

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES.

CONTENCIÓ EMOCIONAL EN L’AMBIT ESCOLAR

DIFICULTATS D’APRENENTATGE: DETECCIÓ, PREVENCIÓ I TRACTAMENT

DISSENY DE PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER A EDUCADORS

DOL/PÈRDUA A LA INFANTESSA I ADOLESCÈNCIA

EDUCACIÓ DE LA CREATIVITAT

EDUCACIÓ DE LA VEU

EDUCACIÓ EMOCIONAL A L’AULA

GESTIÓ D’EQUIPS D’ALT RENDIMENT EN CENTRES D’ENSENYAMENT.

GESTIÓ I MEDIACIÓ DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT EDUCATIU.

INTELꞏLIGÈNCIES MÚLTIPLES

LA SÍNDROME D'ASPERGER. ESTRATÈGIES PRÀCTIQUES A L'AULA

L’ADOPCIÓ EN L’ÀMBIT ESCOLAR

L’OFICI DE SER PARES: EL REPTE D’EDUCAR.

L'ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA APLICAT AL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L'ENTREVISTA AMB PARES I EL JOC COM A EINES DIAGNÒSTIQUES

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) EN L'ÀMBIT EDUCATIU.

MEDIACIÓ FAMILIAR

NEUROEDUCACIÓ

PEDAGOGIA MONTESSORI

PEDAGOGIA SISTÈMICA MULTIDIMENSIONAL

PRIMERS AUXILIS PEDIÀTRICS

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU I TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTES PROBLEMÀTIQUES

TDAH. TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ A L’AULA

TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES PER A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT A L’AULA.

TRASTORNS MÉS FREQÜENTS EN CONDUCTA I APRENENTATGE.

TREBALL PER PROJECTES A L’AULA

Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà

1


ACCIONS FORMATIVES A MIDA PER EMPRESES 2020

Formació a Professionals del Sector de l’Ensenyament

2

Específiques: Educació Infantil

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA EN ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

DESENVOLUPAMENT PSICOAFECTIU DEL NEN DE 0 A 3 ANYS.

EL CONTE DE FADES COM A INSTRUMENT PSICOPEDAGÒGIC.

EL DESENVOLUPAMENT COMUNICATIU I LINGÜÍSTIC EN LES PRIMERES ETAPES DE LA INFÀNCIA

EL PROCÉS D'APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTOESCRIPTURA

INTEGRACIÓ SENSORIAL A L’AULA

LA IMPORTÀNCIA DEL VINCLE I LA SEGURETAT AFECTIVA AL DESENVOLUPAMENT INFANTIL

MUSICOTERÀPIA.

TÈCNIQUES DE MASSATGE PEDIÀTRIC PER A EDUCADORS INFANTILS.

3

Específiques: Educació Primària / ESO

ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS PER A JOVES I MEDIACIÓ DE CONFLICTES

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES INNOVADORES PEL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES EN L’AULA.

LA SEXUALITAT EN L'ADOLESCÈNCIA DE L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES EN L’ÀMBIT EDUCATIU.

METODOLOGIA PEDAGÒGICA PER A LA INVESTIGACIÓ.

TREBALL COOPERATIU A L’AULA.

4

Competències Digitals per a la Docència

EINES I RECURSOS 2.0 PER A LA DOCÈNCIA: SUITE GOOGLE FOR EDUCATION

EINES TIC PER A L’ANIMACIÓ A LA LECTOESCRIPTURA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESTRATÈGIES DOCENTS PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS D’INTERNET

GOOGLE CLASSROOM: AULA VIRTUAL

GOOGLE SITES: CREACIÓ DE PÀGINES WEB TEMÀTIQUES

LA CREACIÓ D’UN BLOG D’AULA

L'ÚS PEDAGÒGIC DE LES TAULETES DIGITALS A L'AULA

ÚS METODOLÒGIC DE LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)

VEURE, ESCOLTAR, PARLAR: EINES TIC PER A LA DIVERSITAT

Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà

2


0000

Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà Torrent de l’Estadella, 46 – 08030 Barcelona Tel 93 243 7272 / Fax 93 238 00 06 dpch@femarec.cat / www.femarec.cat