Page 1

FELSEFON SAYI 2 M.Ö VI. YY

BARBAROS "ANSAL !LE FELSEFE

EVET EVET BU B!R FELSEFE DERG!S!

ALTIN KALÇA EFSANES!

felsef P!SAGORDAN SEX TÜYOLARI

Christina ile Pisagor Üstüne

RUHUNUZU B!LE !NCELTECEK P!SAGOR D!YET!

FELSEFON 1 M!LYON P!SAGORCUYA HESAP MAK!NASI KAMPANYASI YAPAN DERG!


fon

DEFNE ORMANI Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri" için felsefe yapıyorlardı, çünkü Ekmeklerini köleler veriyordu onlara; Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için Felsefe yapmıyorlardı, çünkü ekmeklerini" Köle sahipleri veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Köleler felsefe kaygusu çekmedikleri !çin ekmek yapıyorlardı, çünkü Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara;


Felsefe sahipleri köle kaygusu çekmedikleri !çin ekmek yapmıyorlardı, çünkü kölelerini Felsefe veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Felsefenin ekme"i yoktu, ekme"in Felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin Ekme"ini, sahipsiz ekme"in felsefesi yedi. Ekme"in sahipsiz felsefesini Felsefenin sahipsiz ekme"i. Ve yıkıldı gitti Likya. Hala ye#il bir defne ormanı altında Melih Cevdet ANDAY

FFON 1


Merhaba sayın okuyucular, aslında bu giri! yazısında çok ba!ka !eylerden bahsetmem gerekiyordu. Gelin görün ki kaderin garip cilvesi hiç beklenmedik bir editör yazısına mecbur etti beni. Okuyaca"ınız bu sayının ikinci sayı olması ilk sayıyı kaçırdı"ınız anlamına gelmiyor. Çünkü bu dergi ilk sayısından önce ikinci sayısıyla huzurunuza çıkıyor.Burada açıklanmasının yeri olmayan bazı sebepler yüzünden.Pek çok zorluk,talihsizlik ve dramatik öykünün ardından elimizden gelen i!te bu sayfalarda. Umarım ba!arılı olmu!uzdur. Ba!arıdan kastım elbette derginin gerçek amacı olan felsefe bilgisinin ve ilgisinin talep görürlü"ünü arttırabilmektir. Bu anlamda minik bir katkı yapabilme hayali dergimizin tüm samimiyetiyle biricik hedefidir. Sözü fazla uzatmadan farklı bir tarz kullanarak bir tür felsefe tarihi çalı!ması yapmak istedi"imizi belirteyim. Bu amaç do"rultusunda bu ikinci (ya da birinci) sayının konu"u Pisagor ve onun ardıllarından bazıları oldu.#imdi kısa bir son sözle bu yazıyı bitirip sizi FELSEFON ile ba!ba!a bırakıyorum. “$yi e"lenceler.” MURAT KAYMAZ

ED!TÖRÜN SONU FFON 2


ana gibi yar olmaz Son günlerin popüler adamı Pisagor hakkında bazı söylentiler dillerde. Biz elbette sadece dillerde dola!an bir söylentiyi habercilik gere"i iletiyoruz . Bu söylentilere göre Pisagor #talyaya ilk geli!inde yer altında bir oda yaptırmı!. Annesinden olanı biteni bir tablete yazarak kendisine iletmesini istemi!. Daha sonra iyice zayıflamı! halde yukarı çıkarak meclise gitmi! ve Hadesten geldi"ini söyleyerek olanı biteni saymı!. Tabii dinleyenler bu mucize kar!ısında a"layıp hıçkırmaya ba!lamı!. #!te bu ve benzeri söylentilerin oda"ı durumunda ki adam bu sayımızda yakından tanımaya gayret edece"imiz ünlü filozof Pisagordan ba!kası de"il.

FFON 3


!Ç!NDE RÖPORTAJ CHIRISTINA AGUILERA !LE SOHBET !!

!

S.10

ÜNLÜ YAZARIMIZ BARBAROS ! !

!

S.32

!

ARA!TIRMA GERÇEK 300 K!MD!?

S.38

MAGAZ"N P!SAGOR EVLEN!YOR " "

"

"

"

"

ve daha neler neler... FFON 4

S.36


K!LER

FFON 5


P!SAGORUN OKULUNDA NASIL B!R E"!T!M VERD!"! ARA#TIRILMALI.

o i l s p r e m t i o s k teori ple m o k

P!SAGOR:OKULUMUZ YALNIZ SEÇK!N Ö"RENC!LER !Ç!ND!R.

FFON 6


o kompilsi teor

Nisias 32 (Ayakkabı imalatçısı) Amcam Pythagoras’ın ö!rencisi olmak için sınavlarına katıldı. Kendisi oldukça zengin ve hatırlı bir tüccardır. Buna ra!men e!itim a"kıyla Yarım Daire denen okula ba"vurdu. Ancak sınav sırasında kendisine verilen geometri sorusunu çözmeye çalı"ırken orada bulunan bazı e!itmenler tarafından hakarete u!ramı". A"a!ılayıcı ve alaycı sözlerle amcamı rencide etmi"ler. Kendisi de böyle bir yerde e!itim falan olamayaca!ını söyleyerek okulu terk etmi". Dava açmayı dü"ünüyor.

GÜNEY #TALYA’DA #LK ÖZEL OKUL Bilindi!i gibi Pythagoras bir süre önce Kroton güney #talya da bir okul kurarak ö!renci toplamaya ba"lamı"tı. Kısa zamanda ünlenen bu okul hakkında bazı çevrelerden gelen rahatsızlık söylentilerini sizin için ara"tırdık.Siyasi çevrelerin temkinle yakla"tı!ı okula site sakinlerinin de mesafeli durdu!unu söyleyebiliriz. Ancak her "eye ra!men Pythagoras’ın okuluna kabul edilmeyi ba"aran ö!renciler akrabalarına ne kadar "anslı olduklarına dair mektuplar yazıyorlar. Felsefon iki tarafında görü"lerini sizler için ara"tırdı.

Satyrus 42(boksör-yazar): Benim o!lum iki yıldır bu Pythagoras’ın okuluna gidiyor. Daha onun yüzünü bile göremedi. Sorunca daha “akustomatikoi” miymi" neymi" ondan oldu!unu söylüyor. Mathemetikoi olmak için çalı"ıyormu" ama herkes olamıyormu".

Theon 43 (kütüphaneci): Benim kuzenim mathematikoi oldu. Oldu olmasına ancak tüm mal varlı!ını karde"lik dedi!i Pythagorasçı birli!e ba!ı"ladı. Kimseyi dinlemiyor. Son gördü!ümden beri bir deri bir kemik kalmı". Et yemiyor, fasulye yemiyor. Garip huylar edinmi". Sürekli bir takım hesaplar yaparak dolanıyor ortada.

Brygus 54(çömlekçi): Bizim o!lan sınavlara girece!im diye tutturdu. Bizde yolladık. Çocu!u da!da 3 gün aç susuz, bir ba"ına bırakmı"lar.Çocukca!ız korkudan ölecekmi" neredeyse. Böyle sınav mı olurmu" karde"im? Valla "ikayetçi olaca!ım.

FFON 7


k o m p l e isret

“Soludu!um hava ,içti!im su adına bu eserimle ilgili hiç bir yergiye katlanmayaca!ım.” Pyth.

Pythagoras okulunda e!itmenlik görevinde bulunan mathematikoilerden biri okulun örgütlenmesi hakkında dergimize bilgi vermeyi kabul etti. Elbette isminin gizli kalması ko"uluyla.

“Pythagoras okulu iki bölümlü daha do!rusu iki a"amalı bir e!itim sistemi içeriyor. Bnlardan ilki ekzoterik yani herkese açık bir ö!retim. Bu kısımda daha ziyade töresel ve ahlak üzerine dersler veriliyor. Asıl ö!reti ise tamamen ezoterik yani dı"a kapalıdır. Bu e!itimi almak isteyenler bir kaç yıllık açık ö!retimden sonra ba"vuru yapabiliriler. Tabi yeterince ba"arılı görülürlerse. Pek çok ba"vuruyu geri çevirmek durumunda kaldı!ımız do!rudur. #stekli hakkında önce kendisine farkettirmeden uzun bir tahkikat yapılıyor ve olabildi!ince bilgi toplanmaya çalı"ılıyor. Bundan ba"ka bir kaç zorlu sınavımız daha var ve oldukça disiplinli bir e!itim yöntemi izledi!imiz de do!rudur. Böyle davranmak zorundayız çünkü burada ö!retti!imiz "eyler ancak ki"inin onları almaya hazır olmasıyla ö!retilmesi mümkün olabilen "eylerdir. Dolayısıyla bu zorlu hazırlık sürecini bilgelik

yolunda ki engebeli görmek gerek.”

FFON 8

yol

olarak

“Gençler , bu sözlerin hepsine ses çıkarmadan saygı gösterin.” Pyth.


YETENEKL! B!R YABANCI MI YOKSA ÜÇ GÜMÜ" KUPA MI?

Pythagorasın Mısır seyahati ve orada rahiplerce e!itime nasıl kabul edildi!ine dair bazı de!erlendirmeler yapılıyor. Bilindi!i gibi daha önce hiç bir yabancı Mısırlı rahiplerin e!itimine kabul edilmemi"ti. Onların dilini ö!renerek tapınak törenleri, gizli ilimler konusunda e!itim alan ilk yabancı aslen Sisam Adasından olan Pythagoras olmu"tu. #imdilerde Croton’da ki yarım daire isimli okulunda e!itimcilik i"ine devam eden Pythagoras hakkında Mısırda ki ö!renim hayatı konusunda bazı spekülasyonlar ortaya atıldı. $"in içinde rü"vet, bazı hatırlı ki"ilerin araya girmeleri gibi usulsüzlüklerin oldu!u "eklinde iddialar var. Konuyu dergimiz adına yazarımız Diogenes Laertios ara"tırdı.

Pythagoras Atinalıların ele geçirdikleri bir adadan gelmekteydi. Samos adası "imdilerde popüler bir tatil mekanı olan Sisam adası Kendisi zengin bir tüccar ailenin o!lu oldu!undan Lesbos’a dayısının yanına gelmek onun için pekte sorun de!ildi. Dayısı hatırlı bir kimse oldu!undan de!erli dü"ünür Pherekydes’in yanına girdi ki Thales bile kendisinden ders almı" olabilir. Yine ticari güç ve zenginli!in bir faydası olarak Kral Polikrates Pythagoras için dostu Mısır Firavunu Amasis’e bir mektup yazarak onu kendisine tanı"tırdı. Buraya kadar bazı hatırlı ki"ilerin Pythagoras’ın e!itim hayatı için bazı ufak “ricalarda” bulundu!u ortada.

Fakat iddialar bunlarla da bitmiyor. Mısırda Firavun kadar rahiplerin de etkili oldu!u bilinen bir gerçek. Amasis’in tavsiyesi her ne kadar önemli olsada Pythagoras’ın Lesbos adasından ayrılmadan evvel Mısırda ki üç önemli rahibin her birine “küçük” bir hediye götürerek i"ini "ansa bırakmadı!ı ortaya çıkmı" durumda. Bu küçük hediyeler ise sıradan yurtta"lar için bir servet de!erinde olan el i"çili!i üç gümü" kupa. Tüm bunlardan sonra yurtta"lar olarak e"it e!itim hakkımız adına "u soruyu sormakta haklı de!il miyiz? Yetenekli bir yabanc mı yoksa üç gümü! kupa mı?

FFON 9


Christina bizi kırmadı. Pisagor hakkında az bilinen gerçeklere de de!indi!i nefis bir söyle"iyle FELSEFON okurlarının huzuruna çıktı.

FFON 10


Christina aquilera FELSEFON Merhaba Christina. Öncelikle dergimize gösterdi!in ilgiden dolayı te"ekkür ederiz. CHRISTINA: Felsefeye ve onun gönülda!larına her zaman ayıracak vaktim vardır. Bende öncelikle derginize ba!arılar diliyor ve tüm okuyucuları kocaman öpüyorum. FELSEFON Te"ekkür ederiz. Christina sayılarla aran nasıldır? CHRISTINA: Hım. Sayılar dedi"inize göre sayıların babası Pisagor'a gelecek söz sanırım. Evet kendisine büyük bir hayranlı"ım var do"rusu. Pisagorculu"un etkileri halen sürmekte olan önemli bir organizasyon

olarak görüyorum . Bu konuda dikkati özellikle Peter Kingsley'e çekmek isterim. FELSEFON Peter Kingsley mi? O da kim Christina? CHRISTINA: Oxford'dan bir felsefe tarihi ara!tırmacısı ama asıl önemli olan onun kim oldu"undan çok çalı!maları ve fikirleri bence. FELSEFON Belli ki önemli fikirler üretmi" biri. Seni bu kadar etkiledi!ine göre. Peki bize bu görü"lerden bahsedecek misin ve elbette Pisagor ile ba!ıntısından? CHRISTINA: Pek çok sıkı fikir ortaya atmı! olmasına ra"men temel

tezini Pisagor üzerine oturtmu! olması ilginçtir. FELSEFON Açar mısın? CHRISTINA: Elbette. Peter'a göre ve bana göre de öyle .Antik felsefe batı medeniyetince bir aklile!tirilme baskısı altında yorumlanıyor. Sanki her !ey bir sıra ve düzen içine girmi! ve ta!lar yerine oturmu! gibi. Oysa Pisagor ve ö"rencileri ezoterik bir karde!lik grubu olarak akılcı felsefe etkinli"inin dı!ına çıkıyorlar ço"u kez. FELSEFON Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? CHRISTINA: Canım anlayın i!te. Kahinlik, büyücülük, gizemli tapınç törenleri falan. Bence çok heyecanlı...

FFON 11


FELSEFON Büyü mü? Aman Christina biz Pisagoru matematik ve astrolojiyle e birazda siyasetle ilgilenen bir bilge olarak tanIyoruz. Büyücülük de nereden çıktı? CHRISTINA (gülerek) belki FFON okuyucularına böyle bir faydam olur. Her okudu!unuz felsefe tarihi anlatımına inanmayın, sorgulamayı deneyin. Bunu yaparsanız kendi aklınız ve de!erlendirmeleriniz sizi yazılı olandan bamba"ka yerlere götürebilir. FELSEFON Ama Christina biz her !eyi kendimiz bilemeyiz de"il mi? Bazen bir uzmanın de"erlendirmesine ihtiyaç duyarız. CHRISTINA Evet do"ru. Ancak konu felsefe olunca onunla ilgili bir tarihsel çalı!ma okumak yeme"imizi ba!kasının çi"nemesini istemektir. FELSEFON Sert oldu bu ama sanırız bazı konularda kendi ele!tirel yönümüzü i!in içine katmamız gerekti"ini söylüyorsun. CHRISTINA Aynen bunu söylüyorum. Özellikle de konu Pisagor gibi gizemli ve karizmatik biri olunca onu kendi aklımızın ve sa"duyumuzun süzgecinden de muhakkak geçirmeliyiz bence.

FFON 12


FELSEFON Konuyu de!i"tirip müzi!e de!inmeye ne dersin? CHR#ST#NA Yok öyle hemen konuyu de!i"tirmek. Ama sorun de!il. Müzik denince aklıma gelen en önemli isimlerden biridir Pisagor. FELSEFON Bizi "a"ırtmaya devam ediyorsun Christina. Müzik deyince Pisagor demek. Hadi anlat bize? CHRISTINA:Tabii. Pisagorsuz müzik olur mu? Ben onun demirci dükkanı hikayesiyle büyüdüm diyebilirim. Ayrıca telin boyunu yarıya indirince oktavının 2 katına çıkı"ını bulması. Tellerde 3/2 oranı varsa seslerde be"li bir aralık bulması. Modern gitar metodu için bu bulu"ların önemini bilemezsiniz. FELSEFON Demirci hikayesi de nedir? CHRISTINA Pisagor bir gün demirci dükkanının önünden geçerken ahenkli çekiç vuru"ları arasında bir oyun bozan ses farketmi". Bunu incelemek için örse vurup duran çekiçleri incelemi". Onları tartmı" ve birinin di!erleri gibi bir sayı düzenine uymadı!ını fark etmi". Bu müzik ve matematik arasında daha önce ke"fedilmemi" bir "eydi. FELSEFON Gerçekten ilginç bir öyküydü Christina. Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersin? CHRISTINA Yeni sayıları kaçırmasınlar. Böyle bir dergiyi bir daha bulmaları zor olabilir. Ve Pisagor için son sözüm "u olsun. O benim Candyman’im.

m i ’

m i n e N b o MA Y D N A

C

FFON 13


TEK VURU!LA 200.000 A"AÇ Güney kıyılarında açılması planlanan golf sahaları için yüzbinlerce a#aç kesilecek. Bu yanlı$a dur demek için www.wwf.org.tr ye destek verin.


!OK EDEN "DD"A

PATR!CK SÜSK!ND P"SAGORCU MU? Dergimiz ara!tırmacı yazarları Pisagorcu gizli karde!li"in ula!mı! oldu"unu dü!ündü"ü bir ba"lantı tespit etti. #nanmak için haklı gerekçelerimiz olan bu iddia kar!ısında sizde !ok olacaksınız.Ünlü yazar Patrick Süskind bir Pisagorcu olabilir. Bu iddiamızı temellendiren tespitlerimiz bizzat Süskind’in ünlüromanı KOKU dan çıkarılan bir bölüm. Bilindi"i gibi bu bölümde kahramanımız da"da ki yedi yıllık inzivasından döndü"ünde adeta insanlıktan çıkmı! vaziyettedir. Kendisini korumaya alan Marki onun yıllar boyunca hayatta kalmasının sebebinin ölümcül yer gazı etkisinden uzakta kalmasına ba"lı oldu"unu dü!ünmektedir. Gerçi bu Markinin tarlaları bo"a spermi ile sulayarak bir tür “meme çiçe"i” geli!tirmeye çalı!ması konusunda Süskind kendisiyle inceden dalga geçer gibidir.Ancak atlanmaması gereken esas nokta ölümcül yer gazı etkilerinin ve yükseklerde bulunan sa"altıcı havanın etkileridir.Yine bilindi"i gibi Pisagorcular için yerin çevresinde ki hava sa"lıksız ve dura"andır.#çinde ki her !ey ölümlüdür. Oysa yukarılara çıkıldıkça hava temiz ve sa"lıklı hale gelir.#çindekiler ölümsüz ve tanrısal olurlar.Yazarın böylesi bir gönderme yaptı"ı tanrısal hava kuramı karde!li"in di"er üyeleriyle bir tür ba"lantı kurma amacı güdüyor olabilir mi? Belki de bu konuda biraz !üpheci davranıyor olabiliriz. Yinede ayrıntılara önem veren okuyucunun kitabı bir de bu açıdan de"erlendirmesinde yarar olabilir. Bizden söylemesi.

FFON 15


KARİZMATİK GİZEMLİ BİLGE KARŞINIZDA

PYTHAGORAS Do!um tarihi: M.Ö 580 Do!um yeri: Sisam Adası Burcu: Bilinmiyor E!itimi: Mısırlı rahipler Nereden Tanıyoruz: O çok me!hur teoreminden.(a2+b2=c2) Kurdu"u gizli karde!lik grubundan. Müzikle u"ra!masından. Sayıların babası olarak anılacak kadar onlarla ilgili olmasından.

FFON 16


K#MS#N SEN PYTHAGORAS? Ünlü bir matematikçi mi? Çok talep gören bir okulun kurucusu mu? Büyücü müsün yoksa kahin mi? Orpheusçu gelene!in devamı mısın? Belkide Mısır ve Babil yıllarında ö!rendiklerini aktarıyorsun. Thales felsefe için bir Yunan ba"langıcı yapmı"tı Milet okulu ile. Sende bir tür #talya ba"langıcı mı yapmak istiyorsun?Yoksa kanun koyucu ve politikacı mı olmak niyetindesin? Bu gizemli adamı tanıtmaya çalı"aca!ız ama i"imizoldukça zor gibi. Belki kendisini en iyi yine kendisi tanıtır bize.

. ” m i t k e

ç ı

k o “ç

c a

Eskiden Hermes’in o!lu sayılan Aithalides idim.Hermes bana ölümsüzlük dı"ında ne istersem seçmemi söyleyince bende ya"arken de ölüyken de her "eyi hatırlamayı istedim.Böylelikle ya"arken de her "eyi anımsarım öldükten sonra da aynı hatıraları korururum. Sonra zamanı geldi!inde Euphorbos bedenine girdim ama Menelaos beni yaraladı. Pek çok bitki ve hayvan bedenine girip çıktım ve çok acılar çektim. Euphorbos ölünce ruhum Hermotimos bedenine geçti. Ondan sonra da Delos’lu balıkçı Pyrrhos oldum. O da ölünce Pythagoras oldum ve tüm bu geçiflleri hatırlıyorum. Reenkarnasyona inancım tam yani...

FFON 17


PSYS (P!SAGOR SEÇME YERLE#T!RME SINAVI) SONUÇLARI AÇIKLANDI

EP!KHARMOS ARKHYTAS ALKMA!ON H!PPASOS PH!LOLAUS EUDOKSOS

bazı dereceye girenler "imdiden tarihe geçme "ansı yakaladılar

FFON 18

Bir iki Pisagor geldi Üç dört Arkhytas kapıyı ört Be" altı Hippasos'u kim astı Yedi sekiz Eudoksos göz tedavisinde tek adresiniz Dokuz on Philolaus Platonun damına kon


EP!KHARMOS Aslen

Koslu

olan

Epikharmos bebekken

daha

Sicilyadan

Mageraya götürüldü. Do"a

,

hekimlik

ahlak

ve

konularında

görü#leriyle ön plana çıkmayı ba#armı# bir Pythagorasçı.

FFON 19


Arkhytas Matematik, fizik, müzik felsefesi, mekanik, siyaset alanlarında etkili olmu!tur. Sıkı bir Pythagorasçı. Platon’u suikast giri!imlerine kar!ı mektuplarıyla uyaran ki!i olarak

da

tanındı.

Sıkı

bir

entellektüel olarak kitap alı!veri!i de yaptıkları biliniyor. Ayrıca halk tarafından çok sevilen Arkhytas yasalar sadece 1 yıllı"ına izin vermesine ra"men tam yedi yıl komutanlık yapmayı ba!armı!tır.

FFON 20


ALKMA!ON Bu genç Krotonlu son derece ilginç bir iddiayla ortaya atılarak adını ünlü Pythagorasçılar arasına yazdırmayı ba"ardı. !lginç iddia beynin dü"ünce eyleminin temel maddesi

oldu#u

ve

insan

edimlerinin merkezinde yer aldı#ı. Alkmaion hekimlikte de oldukça ba"arılı.

FFON 21


Philolaus Ba!ka bir Krotonlu yetenek Philolaus. Platon

bir

aracı

Pythagoras’ın

vasıtasıyla

kitaplarını

hocası

kendisinden

istemi!ti. Yerin bir çember üzerinde döndü"ünü ilk kez iddia eden olarak adını

duyurdu.

Ayrıca

elbette

bir

Pythagorasçı olarak evrenin temeline sayıları almayı da ihmal etmemi!ti.

Eudoksos Pythagorasçılar

arasında

ön

plana

çıkmayı ba!armı! biri.Sıkı bir yıldız bilimci, ba!arılı geometrici, iyi bir hekim ve yasa koyucu . Anlayaca"ınız on parma"ında on marifet. Göz ile ilgili ilk eseri

kaleme

alarak

Dünya

Göz

Hastaneleri Onursal Ba!hekimli"ine de ciddi bir aday oldu"unu ortaya koydu. Aktarılanlara göre “haz” Eudoksos için iyi anlamına geliyor.

FFON 22


H!PPASOS Kendisi

hakkında

ne

söyleyece"imizi

bilemiyoruz do"rusu. Pythagoras okulunun önde

gelen

ve

ba#arılı

isimlerinden

Hippasos’un ba#ı ciddi dertte. Henüz ilgili

yargı a#amasında olan bu konuyla yorum

yapmak

istemiyoruz.

Söz

konusu dava tüm evreni tam sayıların belli oranıyla

açıklama

düsturunu

güden

Pythagoras okulunun kabul edemeyece"i bir çalı#ma ile ilgiliydi. Hippasos irrasyonel sayıların varlı"ını öne sürmü#tü ki bununla ilgili ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ölüm cezası dahi söz konusu olabilir.

FFON 23


FFON 24

ORFEUSÇULUK

Gizemci toplulukların ya da ba!ka deyi!le ezoterik grupların pek ço"unun temeli sanıldı"ı gibi Pisagor de"il bilakis Trakyalı efsanevi ozan Orfeustur. Üstelik Mısırlı rahiplerden e"itim alarak belli seviyeye yükselmi! olan ki!i Pisagordan önce Orfeustur. Pisagor dahil pek çok inisiye kendisinden feyz almı!tır. Dejenere Yunan tanrılarına kar!ı dı!lanmı! ve yoksul halkın ezilmi!li"ine kar!ı Dionysos-Orfeus gelene"i pek çok !eyin öncüsüdür. Örne"in Orfeus insanları ve inançlarını yıkıp geçmek yerine onları yumu!ak biçimde eritmeyi tercih eder. Orfeus ikna konusunda o denli yeteneklidir ki sadece insanları de"il tanrıları dahi istedi"ini yapmaya razı edebilir. Söylenenlere göre karısını, Tanrı Hades’e müzik ziyafeti vererek ölüler diyarından çıkaracak kadar da iyi bir virtüyözdür.


Ünlü dü!ünür Pisagor’a seks hakkında sorular sorduk. O da içtenlikle cevapladı.

FFON: Seks hakkında ne söylersiniz dergimiz FFON okuyucularına? P!SAGOR Cinsel hazlar konusunda söyleyeceklerim aslında basit !eyler ama uygulanması kolay olmayabilir. FFON Nasıl yani? Biraz açar mısınız? P!SAGOR Elbette. Bana göre seks ve !ehvani dürtüler vücut için her zaman a"ır ve sa"lıksız !eyler. Ne var ki gene de sevi!mek konusunda insan kendine hakim olamıyorsa yazın de"il kı!ın sevi!ilmesinin daha do"ru oldu"unu söyleyebilirim. Sonbahar ve ilkbaharda cinsel dürtüler daha hafifler ancak yine de her mevsimde a"ırdır. FFON Gerçekten "a"ırtıcı tavsiyeler. Peki her zaman a#ır bir i" ise bu gerçekten ne zaman sevi"ebilir insan? P!SAGOR Valla ısrarlı sorularınız kar!ısında size çok net bir cevap verece"im. #nsan ne zaman kendinden daha zayıf olmak isterse o zaman ili!ki kurmalıdır.

Pisagor’dan seks tüyoları FFON 25


P!SAGOR’UN ÜNLÜ OKULU YARIM DA!RE FELSEFON ÜNLÜ F!LOZOF P!SAGORUN GÜNEY !TALYA KROTON’DA KURDU"U VE GÜNLERDE ÇOK RA"BET GÖREN OKULU VE ORADA K! E"!T!M S!STEM! HAKKINDA ARA#TIRMA YAPTI. YAPISI VE YÖNTEMLER! SON DERECE !LG!NÇ OLAN BU OKUL ÇOK !LG!N!Z! ÇEKECEK.

FFON 26


EKZOTER!K (HERKESE AÇIK)

EZOTER!K (DI"A KAPALI)

P!SAGOR OKULU !K! BÖLÜMLÜ B!R ÖRGÜTLENMEYE SAH!P. !LK BÖLÜM EKZOTER!K YAN! HERKESE AÇIK B!R E"!T!M VER!L!YOR. BU BÖLÜMÜN Ö"RENC!LER! ÖZELL!KLE AHLAK VE TÖRESEL KONULARDA E"!T!M ALIYORLAR. Y!NE BU BÖLÜMDE VER!LEN E"!T!M B!R KAÇ YIL KADAR SÜRÜYOR.

BU BÖLÜME HERKES KABUL ED!LM!YOR. B!RKAÇ YILLIK E"!T!M!N ARDINDAN UYGUN GÖRÜLEN K!&!LER ÖZEL SINAVLARA TAB!! TUTULARAK SEÇ!L!YOR. Y!NE BU BÖLÜME KABUL ED!LEN Ö"RENC!LER BAZI KATI KURALLARA UYMAK ZORUNDALAR.

OKULDA SÜREKL! SÖYLENEN "ARKILARDAN B!R!.

P!SAGOR OKULUNDA K! BAZI KATI KURALLAR

Ö l ü ms ü z# t a n r ı l a r a #d ö n ,# K e n d i n i #e $ s i z #a $ k l a r a #b ı r a k .# ! n a n c ı n ı #k o r u ...# B i l #k i ,# Çe $ i t l i #u l u s l a r d a #v e #ç e $ i t l i # d i n l e r d e #d a % ı t ı l mı $ #g ö r ü l e n ,# T a n r ı l a r# t e k t i r .# Ev r e n i n #t e k #t a n r ı s ı #v a r d ı r .# H e p s i n e #h o $ g ö r ü y l e #b a k .# A ma #g e r ç e % i n #n e # o l d u % u n u d a #b i l .# Gi z l i l i k #a l e mi n d e #b ü t ü n #d i n ler # b i r l e $ i r l e r .#

F a s u l y e #v e #b e n z e r l e r i n i # y e mek# Dü $ mü $ #b i r #$ e y i #k a l d ı r ma k ,# B e y a z #h o r o z a #d o k u n ma k# Gü n d ü z #d ı $ ı n d a #a y n a y a # b a k ma k# De mi r #ç u b u k l a #a t e $ i # k a r ı $ t ı r ma k# Et #y a #d a #y ü r e k #y e me k# #H a y v a n #d e r i s i n d e n # y a p ı l mı $ #e l b i s e#g i y me k#

FFON 27


karde!li"e kabul edilen ö"renciler e"itimlerinin önemli bir bölümünde hiç bir !ey sormadan sadece dinlemek suretiyle dersleri takip etmek durumundalar. Bu gruba

akustomatikoi deniliyor.Bu genç ö"rencilere kendilerinden ya!lı olanlara saygı ve sevgi duyulması ö"retiliyor, e!itlik temeline dayalı adalet vurgulanıyor.

sus ve dinle

FFON 28


Ö!renci ikinci a"amaya gelince# Pythagoras ortaya#çıkıyor.# Yüzünü#gösterip ö!retmenli!e# ba"lıyor.Bu a"amada#sayılar# bilimiyle# kar"ıla"ılıyor.# Ö!rencinin# $kinci # dereceye# yükselerek# Pythagorasın# huzuruna# çıktı!ı#güne# “altın# gün”#deniyor.# Bu# derecede# ö!renci# “sayılar# bilimi ”#ile# kar"ıla"ıyor.# Kutsal#ve#gizli#sayılar bilimi.#Bu a"amada ki ö!renciler artık

mathematikoi olarak anılıyorlar ve grubun sadakat ve gizlilik yemini etmi" üyeleri oluyorlar.

karde!lik

FFON 29


B!LG! ACIYI KATLANILIR KILAR


FOTO!RAFLAR: MEHMET TURGUT

Barbaros !ANSAL “Bu sayıda o sizin konu"unuz gelecek sayıda siz onun.”

FFON 32


AL!MANE: Felsefe balı#ı elle tutmaktır, oltayla de#il..Araç yoktur felsefede. Araca ihtiyaç duymaz.Fizikte laboratuara ihtiyaç duyarsın,kimyada duyarsın,matematikte veya geometride cetvele açıölçere, astrolojide bilmem neye… Bunlarda araca ihtiyacın vardır.Okuma yazma ö#renmek için ka#ıt kaleme ya da bilmem neye keskiyle bi !eye ...

S!VR!AKILLI: Felsefeye göre 2 kere 2 4 eder diye bir kural yoktur. Zaten 2 neye göre 2 dir.

MÜTECESS!Z (gizliyi arayan ): Sabır meselesidir felsefe. Sabrederek do!ru cevabı ararsın.

OBJEKT!F: Meter-antimeter. "ki taraflı bakmak lazım. Tek taraflı baktı!ın zaman felsefe olmaz.

Sabır meselesidir felsefe. Sabrederek do!ru cevabı ararsın. PÜR NE"E: Felsefe yatakta ba!lar. (kayıt cihazı ses çıkarınca) Ritmik olur daha iyi. Felsefe yatakta ba!lar diyince ses geldi. "!te felsefe.

HÜRMETKERANE: (Felsefon hakkında) Do!al kendi yani karpuz tadında,çilek kokusunda,limon renginde içinde #eker olmayan , yapı# yapı# lastik bir sakıza ödenen para de!il bu. "çinde emek var,fikir var,dü#ünce var,görseli var,rafı var… yani varo!lu var.

Müstakbel yazarımız Barbaros !ansal bir sürü renk pek çok ruh hali barındırıyor. Felsefe dedik kendisine ; i"te aldı#ımız cevaplardan bir kaçı.

SAF!YANE: Benim gibi bir cahil bile anladıysa (felsefede esprili bir yan oldu#unu) bir terzi yama#ı olarak

T!T!Z: Yetilerle yeteneklerle ilgili bir #ey.Sanrılarla yangılar arasına sıkı#an bir #ey. Onun içinden çıkardı!ın o baca temizli!ini yaptı!ın yerde felsefe var.

TAR!FLE: Dünya görü!ü olmayan,duru!u olmayan,bilgisi olmayan,yaratıcılı#ı olmayan,avcı olmayan,toplayıcı olmayan,üretici olmayan,5 duyusu çalı!mayan,6. hissi çalı!mayan bir insanın sa#lıklı oldu#unu zaten iddia edemeyiz. Sa#lıksız insanda tabi ki FELSEFE yapamaz.

HOYRAT: Aya bomba atan adama barı! ödülleri veriliyor. Ay ya . Ne istiyosun ordan. Bence Allah yazı yazmalıydı ayın üstüne. “Dikkat kırılır. Zarar veren satın almak zorundadır.

"A!RANE: Dünyanın en iyi filozoflarına dikkat edin. Hepsinde bir hayvan karakteri bulursunuz.Kimi keçi kadar inatçıdır,kimi kartal kadar yüksekten uçar ,kimi bir solucan gibi kıvrılır dü!üncelerinde.

HAZ!N: !nsano#lunu felsefe yapmaya mecbur kılan tek neden do#aya ve ya!ama sadece insan gözüyle bakmayı becerebiliyor olması

HAYRAN: Socrates, Eflatun hep kendi dilinde konu!ur. Her dilin felsefe dü!ünürleri kendi dilinde konu!ur ama ne enteresandır ki bir "ngiliz sözüyle Çin atasözü aynı çıkar.

ZAR!FANE: Tekerli!i buldum telif ver. Ulan dünya yuvarlak.

MÜ"F!K(sevecen): Felsefeyi hayatında duymamı! çok ba!arılı insanlar var.Yani burnuyla koklayarak en iyi !arabı bulan var. Herkesin ayrı bir yetene#i var. Felsefe insan hayatında ki çe!itliliklerden sadece bir nokta

FFON 33


soru Vejeteryan mı pisagorcu mu?

cevap

Uzun yıllar boyunca et yemeyenler bu diyeti seçkin ögrencilerine mecbur kılan Pythagorasın adıyla anıldılar. #imdilerin moda terimi vejetarjanlı"ın da felsefeyle ilgili bir kökeni var yani anlayaca"ınız .

soru Pythagorasçılar dinsiz mi?

cevap

Dinsiz mi? Bilakis koyu taasup içinde olabilirler. Kurdukları gizli karde$lik tarikatı bunun ispatı de"il mi? Ancak hakkını vermek gerek onlar Yunan tanrılarına inanmadılar. Söyledikleri bazı $arkılarda tek tanrı inancına dair sözler var.

soru !lk filozof Pythagoras mı?

cevap

Hem evet hem hayır. Aslında Felsefenin !talya’ da da bir bafllangıcı oldu"unu kabul edersek bu bafllangıcı Pythagoras’a atfetmeliyiz elbette. Ancak bildi"imiz anlamda felsefe etkinli"inin ilk ismi Thales. Kendine filozof diyen ilk kimse ise Pythagoras.Bunu alçakgönüllü olmak için kullanıyor o. Öyleyse ilk filozof Pythagoras.

soru Müzikli evren teorisi de nedir?

cevap

Son yıllarda bilim dünyasının oldukça ilgisini çeken bir teori bu. Buna göre cisimler birbirlerine olan uzaklıklarına göre sesler çıkarıyorlar. Gök cisimleride buna dahil. Yani aslında ses çıkaran müzikli bir evrendeyiz.

FFON 35


P!SAGOR BU GÜNLERDE ÇOK MUTLU. ÇÜNKÜ HAYATINI DAHA EVVEL Ö"RENC!S! OLAN THEANO !LE B!RLE#T!RMEK ÜZERE. A#K NE MAKAM NE MEVK! , NE YA# NE DE BA#KA B!R #EY TANIYOR. ALTMI# YA#LARINA GELM!# OLAN

FFON 36

P!SAGOR’DA BU !NSANIN EN GÜÇLÜ DUYGUSUNA KEND!N! DAHA FAZLA KAPATAMADI. FELSEFE,MATEMAT!K,MÜZ!K,ASTRONOM! VE DAHA PEK ÇOK U"RA#ISININ ARASINA G!R!VERD! !#TE A#K.


P!SAGORUN KEND!S!NE E" OLARAK SEÇT!#! THEANO ASLINDA ÜNLÜ F!LOZOFUN DA ETK!S! ALTINDA KALDI#I ORFEUSÇU TAPIMIN ÜYELER!NDEN BRONT!NUS’UN KIZI. SADECE BUNUNLA KALMIYOR.THEANO AYNI

ZAMANDA !Y! B!R MATEMAT!KÇ!. KADINLARIN SADECE EV !"LER!NDE SORUMLU OLDU#U VE E#!T!M HAKLARININ SON DERECE SINIRLI OLDU#U B!R DÖNEMDE P!SAGOR GERÇEKTENDE KEND!NE UYGUN B!R E" BULMU"A BENZ!YOR.

FFON 37


GERÇEK

Bu güne de!in 300 denince akla kahraman kral Leonidas ve cesur askerlerinin acımasız Pers kralı Xherkhes’e kar"ı verdikleri onurlu mücadele geldi. Ancak ara"tırmacı dergicilik kurallarından taviz vermeyen dergimiz 300 lakabını hak eden bir grup insana daha ula"tı. Hak eden diyoruz çünkü bu 300 ki"ilik grubun etkileri hiç de azımsanacak gibi de!il.

FFON 38

Pythagoras ve seçkin 300 ö!rencisinden bahsediyoruz. Ba"langıçta Croton’u yöneten zengin1000 ler konseyi bu 300 Pythagorasçı genç güç kazanınca yönetimden çekilmek zorunda kalmı"tı. Ancak bu idare biçimi halkı son derece memnun etti!inden civar sitelerde benzer uygulamalara giri"mi"lerdi. i"te tüm bu bilgiler


SPARTALILAR MIYDI?.

ı!ı"ında söylememizde hiç bir sakınca yoktur ki gerçek 300 ekibi Phytagoras ve ö"rencileridir. Üstelik konu bununla sınırlı kalmıyor. Leonidas ve arkada!ları Frank Miller isimli saray tarihçisini !öhretlerini arttırmak için parayla tuttukları söyleniyor. #lerleyen günlerde bu kayıtların bir sinema eseri olma olasılı"ı var. E"er bu konu Spartalılar tarafından bir reklam malzemesi yapılıyorsa dergimiz

konunun pe!ini bırakmaya niyetli olmadı"ından geli!melerin takipçisi olmaya devam edecektir. Kamu oyuna sunulur.

FFON 39


FFON teknoloji

Sayılar ve Dünya Düzeni Ünlü filozof Pisagor ve yakın arkada!ları sayılar ve dünyanın düzeni hakkında geli!tirdikleri teoriyle kamuoyunun dikkatini çekiyorlar. Bu teoriye göre tüm cisimler duyulur hale gelmi! olan sayılar. Bilimsel faaliyet ise bu cisimlere denk gelen sayıları belirlemek. Örnek vermek gerekirse akıl,ruh,cesaret vs. belli bir sayı. Adaletinde bir sayı kar!ılı"ı mevcut. Yani tüm kainat bir sayı uyumu. Do"ada gözlenen kar!ıtlıklar ise temelde bir ve çok kar!ıtlı"ının bir analojisi. Halbuki mutlak bir ne tek ne de çifttir. O bir birlikteliktir.

!lk varlık olan bir noktadır. Nokta hareket ederek çizgi olur. Çizgi hareket eder yüzey olur. Yüzey hareket eder ve cisim olur. Böylelikle her ba!ka cisim ba!ka bir sayının kar!ılı"ı olmu! olur.

FFON 41


ALTIN KALÇALAR VOLEYBOL YILDIZI KERRY WALSH G!B! MUHTE"EM KALÇALARINIZ OLAB!L!R AMA YA KALÇALARINIZ GERÇEKTEN ALTINDAN OLSAYDI?!

FFON 42


ON PARMA!INDA ON MAR"FET OLAN P"SAGOR "NANILMAZ B"R ÖZELL"!" DAHA ORTAYA ÇIKTI. P"SAGOR HERKES"N ÖNÜNDE BALDIRINI AÇTI VE KALÇASININ ALTINDAN YAPILMI# OLDU!U GÖRÜLDÜ. DAHA EVVEL DE GEÇT"!" B"R NEHR"N KEND"S"N" SELAMLADI!INA #AH"TL"K EDEN PEK ÇOK K"MSE OLMU#TU.

Konuyla ilgiii olarak görü!lerini aldı"ımız ara!tırmacılar bu durumu oldukça ilginç biçimde yorumladılar. PETER K"NGSLEY: Pisagor bu aldatmacayı nasıl düzenledi bilemem. Ancak “altın kalça” kesinlikle bir simgedir. Bu simgecili$in kökünün ölüm,yer altı dünyasına ini% ve kendisini yeniden birle%me ve yeniden do$u%un izleyece$i bedenin ayinsel parçalanmasından olu%an erginlenme senaryosunda olabilece$ini dü%ünüyorum. Pisagor ve izleyicileri bir takım gizli ayinler ve tapınç törenleri yapıyorlar. Bu konularla ilgili çok ayrıntılı incelemelerimi ANT"K FELSEFE G"ZEM ve BÜYÜ isimli kitabımda da aktarmaya çalı%tım. BURKERT: Bu “altın kalça” olayının bir hile oldu$u ortada. Yine de basit bir hileden ziyade bazılarına gizli bir mesaj veriliyor böylelikle. Bu tarz mucizelerin anlamları konusunda, anla%ıldı$ı kadarıyla topluluktan olanlara if%a edilen ama üyeli$e alınmamı% olanlara asla açıklanmayan her zaman bilmecemsi bir %eyler var.

FFON 43


FFONtraculing

I S A D A S O M A C S A L U K I S E F A S ME

Sisam’dan Ku!adasına 300, Ku!adasından Sisam’a 300 kulaç Küçük Asya’ya en yakın ada Samos... Uzun yıllar boyunca Susam tedarikçimiz olan !imdilerde turistik vasfıyla ünlenen bir kent. Adaya gitti"inizde araç kiralama !irketlerine u"rayıp günlük 30 Euro (benzin dahil) bir araç kiralamanızı öneririz. Kentin hemen A!a"ısındaki !arap Fabrikaları Kooperatifi’nin marketine u"ramayı ihmal etmeyiniz. #ehir içine oranla !arabın biraz daha ucuz oldu"u bu marketten, lezzetlerine kefil olabilece"imiz türden !araplar bulabilmek mümkün. Samos günü¸ birli"ine gidilip gezilebilece"i gibi, hakkıyla gezebilmek için en az¸3 gün kalınması gereken bir ada. Kiraladı"ınız araçla ilk gidece"iniz yer ise bizce Psili Amos sahili olmalı .Psili Amos’un tam kar!ısı Dilek Yarımadası. Aramızdaki mesafe ise sadece 300 kulaç. Sisam’a nasıl gidilir? Sisam’a gitmenin en kolay yolu Ku!adasından kalkan feribotlara binmek.

FFON 44


Her sabah Meander Travelíe (0 256 614 88 88) ait Ku!adası Ekspres adlı yolcu gemisi saat 08.30’da kalkıyor. Ak!am saatlerinde de Sisam’a ula!mak mümkün. Sisam’da ne yenir ne içilir? Güne!te kurutulmu! ahtapotu özellikle tavsiye ediyoruz. Ama yeme"e ba!larken keki"e bulanmı! keçi peynirini, zeytinya"ında karı!tırmayıda ihmal etmeyiniz. Ancak Sisam’ın bizce en ayırt edici yeme"i ba!ka adalarda pek bulamadı"ımız kalamar dolması. Bir dönem zalim tiran Polikrates’in pençesinde eziyet çeken adalılar, kendi yurduna döndü"ünde ilgisizlikten Güney #talya’ya gitmek zorunda kalan Pythagoras’ı unutmamı!lar ve onun nefis bir heykelini adaya dikmi!ler. Sadece ünlü filozof Pythagoras’ın memleketini ziyaret için bile olsa görülmesi gereken bir yer SAMOS

FFON 45


ÜNLÜ TEOREM İÇİN TELİF ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

a2+b2=c2 Pisagor ba!ıntısıyla ilgili patent anla"mazlı!ı çıktı. Ünlü teoremle ilgili patent konusunda sert çeki"me devam ediyor. Pisagor teoremi ilk kendisinin ispat etti!i görü"ünde ısrarcı. Elbette kendi adıy la mar kala"mı" olan ba!ıntının telif haklarından öyle kolayca vazgeçece!e benzemiyor. Ne de olsa hayvan kurban edilmesine kar"ı olmasına ra!men teoremi formüle etti!inde yüz kurban kesecek kadar da önemsemi"ti bu i"i. Ancak teoremin kendisinden 1000 yıl kadar

FFON 46

önce bilindi!ini söyleyen Mısır,Babil ve Çin yetkilileri patentin kendilerine verilmesi gerekti!ini söylüyor. Bir b a " k a t a l i p i s e M . Ö 8 0 0 - 74 0 yıllarında ya"ayan Hintli matematikçi Baudhayana. #lk kez formülle"tirip yazdı!ı iddiasıyla Hintli matematikçi patente oldukça yakın duruyor. Ünlü formül bilindi!i gibi a2+b2=c2 "eklinde idi ve dik üçgende hipotenüs ve kom"u kenarların uzunluklarının kareleri arasında bir ili"ki iddia ediyordu.


Pisagor’dan !! müzik adına büyük bulu" Pythagoras önemli bir bulu!a daha imza attı. Telin kısalmasıyla çıkardı"ı sesin inceldi"ini fark eden ünlü dü!ünür böylece armoni ve tam sayılar arasında bir ili!ki kurmu! oldu. Elbette bu bulu! kendisinin en önemli önermesi olan her !eyin sayıların belli bir oranıyla açıklanabilece"i görü!üne oldukça sıkı bir destek getirece"e benziyor. Melodi insanın kendini bilmesiyle ilgili bütün durumları heyecanları ve duyguları kar!ılıyor ya da bilinir kılıyor. Öte yandan armoni ise do"ada tüm geri kalan nesnelere, onların de"i!ik derecelerde ki hallerine kar!ılık geliyor. Bir müzik parçasının insanı de"i!ik ruh hallerine sürükledi"i ya da her ruh halimize uygun bir müzik

parçası oldu"u ispata gerek olmayan apaçık bir olgudur.

Böylece müzik kendi içinde bir gerçeklik kazanır adeta. Bu gerçeklik ilk gerçekli"e ko!ut gider. Ancak yine de ilkinden pek farklı, pek ba!ka bir karakteri vardır elbette. Buradan müzi"in bildi"imiz gerçeklikle kar!ıla!tırılabilir yetkinlikte oldu"unu görürüz. Yani bu iki

gerçeklik kıyaslanabilir ama yine de bir benzerlikleri yoktur. Bu manada müzik bu niteli"i ile bizim duyma sinirlerimizde , beynimizde var olmaktadır. Ve fakat bunların dı!ında müzik öncelilkle nicelik olarak ölçü ya da vuru! bakımından ; nitelik olarakta ölçü¸ aralıkları açısından sayısal

ili!kilerden olu!makta. Öyleyse dünyanın tüm yapısını salt matematiksel ili!kilerle dile getirebiliriz. Ya da daha do"rusu onlara indirgeyebiliriz.Durum böyleyken sırf müzikten yola çıkarak bile ünlü dü!ünürün !eylerin gerçek do"asını sayılara yerle!tirmesine hak vermemek elde de"il. Tabi bu a!amada "SAYI NED!R?" sorusuna verecek bir cevabınız cepte hazır olmalı.

!"te bu yazının sürpriz finali. Müzikten yola çıkarak matemati"in temeli sayıların ne oldu"unu açıklıyoruz. Sayı olana"ı zamana dayalı olan art ardalık ili!kisidir!!! Peh,peh...

FFON 47


P!SAGORCULAR KROTONDA MATEMAT!K, MÜZ!K VE S!YASETLE !LG!L! M!ST!K B!R KÜLT KURDULAR... KEND! AHLAK DÜZENLER! VARDI VE HALKIN TANRILARINA !NANMIYORLARDI...

P!SAGOR S!SAM ADASINDA DOGDU.MISIRDA GEÇEN EG!T!M YILLARINDAN SONRA YURDUNA DÖNDÜGÜNDE T!RAN POLYCRATES YÖNET!M!NDEN HO"NUT OLMADIGINDAN GÜNEY !TALYADA B!R YUNAN KENT! OLAN KROTON’A GÖÇ EDEREK ORADA YARIM DA!RE ADINDA B!R OKUL KURDU.

P!SAGOR MÜZ!KLE DE !LG!L!YD!. TEL!N BOYUNU KISALTINCA ÇIKAN SESLERDE K! DEG!"!MLER!N TAM SAYILARIN KATLARI "EKL!NDE OLDUGUNU KE"FETT!. BÖYLECE MÜZ!K VE MATEMAT!K ARASINDA B!R !L!"K! KURMU" OLUYORDU.

FFON 48

P!SAGOR RUH GÖÇÜNE !NANIYORDU.B!R GÜN B!R ADAMIN B!R KÖPEG! DÖVDÜGÜNÜ GÖRÜNCE ONA ENGEL OLDU. KÖPEG!N SES!N! TANIMI"TI. ÖNCEK! HAYATINDA DOSTU OLAN B!R ADAMDI ... P!SAGORUN ETRAFINDA YARATTIGI M!ST!K HAVA G!DEREK ARTIYORDU

P!SAGORCULAR !RRASYONEL SAY ILAR KONUSUNU ÇÖZÜNCÜYE KADAR SIR OLARAK SAKLAMAYA KARAR VERD!LER. BUNU SAKLAYAMAYAN ÜYELER!DE D!LLER!N! KESEREK CEZ ALANDIRIYORLARDI.

P!SAGORUN TAK!PÇ!LER! !RRASYONEL SAYILARDAN HABERDARDILAR. !RRASYONEL B!R SAYI YAZILAMAYAN B!R SAYIYDI. !K!N!N KARE KÖKÜ G!B!. VE BU DURUMDAN PEK HO"LANMAMI"LARDI.


FFONTest

Pisagor okulu size göre mi?

1.Bir avuç bilya bulsanız ne yapardınız? a. Sayarım b. Oynarım c. Çocuklara veririm

2.En iyi neyin hesabını tutarsınız? a. Paramın b. Dostlarımın c. Tuttu!um takımın puanının

3.Neleri payla!abilirsiniz? a. Malımı mülkümü b. Bildiklerimi c. Ahbaplarımı

4.Ne kadar sabredebilirsiniz? a. Ömür boyu b. 2 yıl c. 1 saat

5.Hayatta katlanamadı"ınız kimseler kimlerdir? a. Gevezeler b. Yeteneksizler c. Yöneticiler

6.Evlilik için ya! sınırınız nedir? a. Yoktur b. 60 c. 18

8–12 puan MATHEMAT"KO" Siz Pisagor okulunda uygulanan sıkı disipline dayanabilecek ve ö!rencilerden beklenen sabrı ve sadakati gösterebilecek yapıdasınız. Pisagor’un gözdelerinden olabilirsiniz. Mathematikoi olmak için yolunuz açık.

4–8 puan AKUSTOMAT"KO" Belki iç daireye kadar ilerleyip inisiye olamayabilirsiniz ama yinede Pisagor okulunda ö!renebilece!iniz çok "ey var. Halka açık olan ekzoterik ö!retim fırsatı size gayet uygun. Pisagor’un yüzünü derslerde göremeyecek olsanız ve soru sormadan sadece dinlemek zorunda kalsanız da daha ahlaklı ve sevgi dolu biri olabilirsiniz.

0–4 puan VATANDA# Pisagor okulu size göre de!il. Hem de hiç. Siz normal günlük hayatınıza ya da mesela politikaya devam edebilirsiniz. Ama Pisagor okuluna girmeniz neredeyse imkansız.

PUANLAR A:2 B:1 C:0

FFON 49


FFONSinema

ARANOFSKY’DEN P!SAGOR’A SAYGI DURU"U “P!” Kahramanımız Maximillian Cohen sanırım bir tür matematik dehası. Bu dehasını kom#u kızının sordu$u 3–5 haneli sayıları kafadan çarpmak ve salyangoz kabu$undan, borsaya kahvede da$ılan süt tozundan, samanyoluna her #eyi açıklayabilecek bir sayı bulmakta kullanıyor. Anlayaca$ınız Max sayıları evrenin ta göbe$ine koymu# durumda. Bu bize kimi hatırlatıyor. Bildiniz büyük inisiye P!SAGOR. Gelin görün ki filmin tek dengesiz karakteri Max de$il. Onun bulu#larını #irketlerinin karlılı$ına dönü#türmek isteyen kapitalist gözü dönmü#lerden, acilen sakal tra#ına ihtiyacı olan ve tanrının 216 harfli adını arayan acaip bir tarikata ilginç figürler filme aksiyon katıyor.Bir zamanlar Max kadar fanatikken kalp krizi geçirince aklı ba#ına gelen ve esas o$lanı go oynarken sakinle#tirmeye çalı#an emekli amcayı da unutmayalım.Max tüm bu kaosun içinde bir eczane dolusu müsekkin ve bir elektrikli matkap ile ruh sa$lı$ını korumaya çalı#ıyor. Sürpriz finali ise izlemeye de$er bir film oldu$unu söyleyerek ilginize bırakıyorum.

FFON 50


mü-si-ki “Ünlü filozof Pisagor son zamanlarda ne dinliyor, ne izliyor, ne okuyor.”

ÇA!ATAY AKYOL L"R"K ARP VE BLOK FLÜT ALBÜMÜ AVE MAR"A ELEG"E S"C"LL"ANO SERENADE MATR!X - WATCHOWSK" KARDE#LER P!- ARANOFSKY MEMENTO- CHR"STOFER NOLAN

SA!LIKLI BESLENMEAHMET MARANK" KEND" KEND"NE "TALYANCAFONO PETROS AMCA VE GOLDBACH SANISIEVEREST YAYINLARI

FFON 51


FFON Kitap

ANT#K FELSEFE G#ZEM VE BÜYÜ Peter Kinngsley imzalı bu çalı!ma Pisagorcu ö"reti ve gelene"in onun izinden giden ba!kalarını da kapsayan harika bir incelemesini sunuyor. Yazar akademik görünümlü çalı!maların ardında yatan örtük eksikleri belirtirken kendi yetkin üslubuyla tarafsız bir bilimsel çalı!manın adeta bir tür “Poetika” sını sunuyor okuyucusuna. Oldukça a"ır bir konu olmasına ra"men kitabın sürükleyicili"i de sizi !a!ırtacak.

YÜZYILLARIN 100 K#TABI E"er sizde Leonarda Da Vinci gibi “Sanat uzun , hayat kısa .” diyenlerdenseniz; ve kitapçıya girdi"inizde sessiz çı"lıklarıyla “beni al, beni oku” diyen kitaplar arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız bu eser tam size göre. Okuma fırsatı bulamasanız bile mutlaka haberdar olmanız gereken tam 100 kitabı Martin Seymour Smith sizin için derledi. Öneriyoruz.

FFON 52


FFON#AH VE MAT

GÜRCÜ TRAKTÖRCÜNÜN SAPLANTISI !! 1920’li yıllarda SSCB’de Gürcistan’da ya!ayan bir köylü, traktör kullanma e"itimi almak için tarihi St. Petersburg !ehrine gider. E"itimini tamamlayan kahramanımızın yurduna geri dönmeden evvel, !ehri tanıyabilece"i birkaç bo! günü olur. Bu bo! günlerin içerisinde bir gün Baltık mimarisinin büyüsüne kapılmı!, çiçe"i burnunda traktörcü, !ehirde düzenlenen çok kuvvetli bir satranç turnuvasına seyirci olarak gider. Oynanan birçok oyun içerisinde beyazların terk etti"i bir konum dikkatini çeker. Amatör bir satranç oyuncusu olan ancak gördü"ü son satranç konumunda, beyazların yapabilece"i bir !eyler olabilece"ine inanan kahramanımız memleketine geri döner. Rutin olarak yaptı"ı tarla sürme i!lerinde aklının bir kö!esinde sürekli St. Petersburg !ehrinin büyülü atmosferi ve orada görmü! oldu"u, saplantı haline getirdi"i bu konum vardır.

Bu !ekilde yakla!ık olarak 40 sene geçer ve so"uk bir kı! günü, bir zamanların genç köylüsü, senelerce aklını me!gul etmi! olan problemi çözerek, konumu ve cevabını bir mektupla gelmi! geçmi! en iyi satranç dergilerinden biri olan “ 64 “ e gönderir. Merkezi Moskova’da olan derginin bir gelene"i mevcuttur. Dünya !ampiyonlu"unu kendi dı!ında bir ülkeye kaptırmayan SSCB’de eski dünya !ampiyonları aktif satranç oyunculu"unu bıraktıktan sonra bu derginin editörlü"ünü yapmaktadırlar. Mektup gönderildi"i esnada editör olan eski dünya !ampiyonlarından Tigran Petrosyan sa"lık problemleri yüzünden yeteri kadar okuyucu mektupları ile ilgilenemese de gönderilen her türlü postayı düzenli bir !ekilde ar!ive kaldırtır. Daha sonra derginin ba!ına editör olarak getirilen atak oyunun en büyük temsilcilerinden Mihail Tal’in yaptı"ı i!lerden biri de mevcut ar!ivi gözden geçirmek olur. Tal gördü"ü bu konum ve cevabı

kar!ısında !a!kına döner. Mektup sahibine ula!mak ister, ancak mektup sahibi artık hayatta de"ildir. Tal editörlü"ündeki dergide a!a"ıda diyagramda gösterildi"i !ekilde bir soru sorulur. BEYAZ OYNAR KAZANIR

Satranç tarihindeki en fantastik konumlardan bir tanesi bu !ekilde tüm dünyaya tanıtılır.

FFON 53


FFONMagazin

MARX

SCHOPENHAUER

GILLES DELEUZE

Talleyrand’ın reçetesine göre , sahte filozof dü"üncelerini gizlemek için sözcükleri hiç bir zaman kullanmaz, fakat dü"ünce eksikli#ini gizli tutmak için kullanır.

!nsanların dü"ünmesine mükemmelen engel olan ve tarih içinde olu"an dü"ünce imgesine felsefe denilmektedir.

ÜNLÜLER!N GAFLARI

Sıradan insan elma,armut derken ola!anüstü bir"ey ileri sürdü!üne hiç inanmaz. Ama filozof bu varlı!ı nazari bir tarzda ifade ederek ola!anüstü bir "ey söylemi"tir. Bir mucize yapmı"tır.

r a d ka e p da u r ! do

Bu

Ba!ka yerde duyamayaca"ınız dedikodular,gaflar, sata!malar,atı!malar

FFON 54


KIRKEGAARD Filozofların gerçeklik hakkında söyledikleri, ço!unlukla bir eski e#ya satıcısının dükkanında görülen “burada ütü yapılır” yazısı kadar aldatıcıdır.Çama#ırlarınızı alıp ütülemeye götürdü!ünüzde aldatılmı# olursunuz; zira tabela satılıktır. MONTESQUIEU Felsefenin #u iki kelimeden ibaret olması ne kadar ola!anüstü bir #ey. “Umurumda de!il.”

rına es usu HEGEL Ö!renci kabul ederken , her seferinde çocukların hela olmadan ihtiyaçlarını nazikçe giderebilme konusunda yeterince usta olup olmadıklarını ailelerine sormak zorunda kalırım. "#te halk e!itiminin önemini ö!renmeye ba#ladı!ım yeni bir yeri. Arka kısım.

FFON 55


F FON Tatbilir

!"TE P!SAGOR D!YET! Et yemek e"er bir mathematikoi olmak istiyorsanız kesinlikle yasak. Yürek, tekir balı"ı ve melanurya da. Pisagorun diyet listesinde bizim gibi ruha sahip olma !ansı olan hayvanları öldürmeye ve yemeye izin yok.Ancak bunun ardında yatan daha temel neden ise insanların ya!amını kolayla!tırmak ve onları buna alı!tırmak.

YASAK FASULYE, BAKLA vb. YOK Fasulye ve benzerlerini yememelisiniz. Onda gazlı yapısından ötürü ya!am solu"undan bir !eyler vardır. Hem yenmese mide için daha iyi olur ve uykuda dingin görüntüler gelir. Ayrıca cinsel organa ve de Hades’in kapısına benzer.benzer.

YOOKKK GÜNDÜZ !ARAP "ÇMEK YOK #arap içilmese de olur. Pisagor özellikle gündüzleri a"zına tek yudum dahi !arap koymama ilkesine sahip, Zaten kendisini de gündüz vakti !arap içerken bugüne de"in gören olmamı!tır.

FFON 56


NE YEMEL!? Haklı olarak "u soruyu soracaklardır. !yide bu Psagor onu bunu yasaklıyorda kendisi ne yiyiyor acaba? Elbette Pisagor ve ö#rencileri de aç ya"amıyorlar. Ünlü filozof ö#ünlerini genellikle son derece sadece bir menüyle tüketmeyi tercih ediyor. Bu menünün ba"ında da bal pete#i ve ekmek var. Elbette zaman zaman çi# ve pi"mi" ve sebze tüketti#i de oluyor. Hatta nadiren deniz ürünleri de Pisagor’un sofrasına girenlerden. Kendisinin bazı atletlere tahıl, kuru incir ve yumu"ak peynirden olu"an bir yarı"ma diyeti uygulattı#ı da söyleniyor. Anlayaca#ınız Pisagor’un sofrası da ya"am felsefesine uygun nitelikte ve mütevazi.

FFON 57


YENGEÇ:Sizin için 1 varlıkların temeli asla de!i#meyen ve sonsuz olan kayna!ı . Bu yüzden bazı fikirlere a#ırı ba!lılık gösterebilirsiniz. ASLAN:Do!anın do!urganlı!ına ve üretme gücüne inanıyorsunuz. Sizin sayınız 2 ve bu sayının dengeye ihtiyacı var. BA"AK: Ilımlı ve düzenli bir insansınız. Sizin sayınız 3 ve bu sizin için tanrısal birlik ve zorunlu varlı!a i#aret ediyor. TERAZ$: 4 sizin sayınız ve bununla tanrısal güç simgelenir. Croton tapına!ında tanrıça kare bir tabanda aileyi korur ve gökyüzünü i#aret eder. AKREP:Siz evlili!e uygun birisiniz. Sayınız 5. Yani 2+1+2 iki taraftan da bir e#itlik ve aynı zamanda da çe#itlilik. YAY:Sayınız 6 . Ya#am ve canlılıkla ilgilisiniz. Di#i 2 ile eril 3 mutlak güç 1 ile birle#erek ku#akların devamını sa!lıyor. O%LAK: 7 akıl, ı#ık ve kuvvet sembolü. Sizin için her #ey de!i#mekle birlikte sonunda bir birli!e dönecekler. KOVA:Siz kovalar ahlak ve erdeme çok de!er veriyorsunuz. Sayınız 8. Aynı zamanda küpün temelini kuran çift sayılardan olu#uyor. BALIK:Balıklar adalet ve yüceli!e yatkınlar. 9 onların sayısı.Bu aynı zamanda ilk tek sayının karesi. KOÇ: Koçlar kutsal kare olan 10 sizin sayınız. Kutsal kare diyoruz çünkü ilk yetkin tek ve çift sayıların toplamı. Dostluk ve sonsuz do!anın kayna!ı . Pythagorasçılar yeminlerini de bu sayının üzerine yapıyorlar. BO%A:Bo!alar için 1 noktayı iki ise çizgiyi temsil ediyor yani hayatta kesinlik ve netlikten yanalar. $K$ZLER: 3 düzlem 4 ise oylum. Pisagorcu ikizler haya#ı daha karma#ık bir #ey olarak algılamaya meyilliler.

yıldızlar yanılabilir FELSEFON burç ASLA


Söyle Üstad

Hasan B. !STANBUL Sevgili Pisagor, Bu dünyada insanı mutlu kılacak ne var. Bıktım artık sıkıntılardan acılardan nolur bana bir yol göster. P!SAGOR Hasan Karde", öncelikle insanın dünyada ki mutlulu#unun en önemli kurallarından birinin onun ihtiyaçlarına uygun ve adil bir biçimde yönetilen bir sitede ya"aması gerekir. Gel gör ki bu mutlu olmak için gene de yeterli de#ildir. Ruhumuz tamamen arınıp tanrısalla"madan önce pek çok kere bu dünyaya gelip çe"itli acılarla yo#rulur ve o yüksek mertebe için hazırlık süreci geçirir. Bizzat ben de bu döngüyü ya"ayanlardanım ama farkım benim tüm hayatlarımı hatırlıyor olmam. Size sabırlı olmayı

Sıla Vurgun, !ZM!R Sevgili Pisagor, matematikten hiç ho"lanmıyorum. Bu yüzden de sınavlarda ba"arısız oluyorum. Siz sayıların babasısınız. Bunun kolay bir yolu yok mu acaba? P!SAGOR Sılacı#ım, sayılarla u#ra"mak bir amacın, onlardan çıkardı#ın bir anlam yoksa sıkıcı olabilir. Ve fakat "unu bilmelisin ki etrafında olan biten her "eyin ve nesnenin ardında gizli bir sayı vardır. Onlara bu gözle bakarsan ve sana sunabilecekleri sırları hayal etmeye çalı"ırsan ilgin artacak ve kavrayı"ın geni"leyecektir.

FFON 61


Söyle Üstad

Ay!e Vurgun, D"YARBAKIR Sevgili Pisagor, ezilen kadınların ızdırabı bir gün sona erecek mi? P"SAGOR Ay!eci#im, kadında en az erkek kadar insandır ve e!it ko!ulları hak eder. Benim okulumda kadınlar da erkeklerle e!it ko!ullarda e#itim alabilir. Kadının sadece ev i!lerinden sorumlu görülüp kendisine ba!ka bir hak tanınmayan bir dönem için oldukça modern bir yakla!ım oldu#unu dü!ünüyorum. Hem bizim bu uygulamamız ileride kadınların sosyal alanda daha etkin olmalarının yolunu da açacaktır. Bu konuda umutsuz olma sevgili kızım.

HER SAYIDA ÜNLÜ KONUKLARIMIZ S!ZDEN GELEN SORULARI YANITLIYOR. GELECEK SAYIDA HERAKLE!TOS S!ZLERLE. SORULARINIZI B!ZE GÖNDER!N F!LOZOFUMUZ YANITLASIN. FFON 62


FFON

kullanma kılavuzu Kıymetli FELSEFON okuyucuları kılavuz sayfamızda o sayıyla ilgili teknik terimlerin kısa açıklamaları, bahsi geçen dü"ünürlerin do!um ölüm tarihleri vb. bilgileri bulacaksınız. Kılavuz sayfasının dı"ında Felsefon Dergisi özgün tavrını ve felsefe tarihi anlayı"ını aynen korumaktan geri durmaz. Önce bazı temel kurallar.

Derginizi mümkünse sakin bir ortamda okumaya çalı"ın.

Okudu!unuz bir haberde size anlamsız gelen "eyler varsa mutlaka uydurulmu" oldu!unu dü"ünmeyin. Uydurulmu! ama geneyine de mantıklı olabilir.

Sabırlı olun. Her "eye ra!men anla"ılmaz buldu!unuz bir konu varsa bize bildirin. Düzeltelim.

Gördü!ünüz bir resim ya da görsel konuyla ilgisiz mi geldi?Sizi konunun kasvetli havasından kurtarmak için konmu" olabilir. Kıyaslama yapmak için yarım sayfa Hegel okumanız yeterli olacaktır. Ko"arak derginize geri döneceksiniz.

Yanınıza i"i daha e!lenceli kılmak için tartı"maktan ho"landı!ınız bir arkada"ınızı alabilirsiniz.

Bilmedi!iniz kelime ve kavramlar için sonraki sayfayı kullanınız. Yeterli gelmezse bir felsefe sözlü!ü edinebilirsiniz.


FFONAçıklamalar

Pisagor: M.Ö 580-500 yılları arasında ya!amı! "yonyalı matematikçi,filozof ve kült lider. Pisagorculuk akımının kurucusu.

Archytas: M.Ö428-347 yılları arasında

“Felsefon çok ama çok farklı bir dergi.” Platon

ya!amı!Pisagorcu matematikçi, devlet adamı ve filozof.

Philolaus: M.Ö 470-385 arasında ya!amı! Pisagorcu ekolün önemli isimlerinden. Platon kendisi sayesinde Pisagor’un çalı!malarından haberdar olmu!tur.

“Elinizden bırakamayaca!ınız yepyeni bir deneyim.” Socrates

Alkmaion: M.Ö 500 lerde ya!amı! hekim ve filozoflardan biridir. Platon’un eserlerinde kendisinin adı geçmektedir.

“Bence biraz sıkıcı olmu".” Hegel

Hippassos: M.Ö 500 yıllarında ya!amı! Pisagorcu dü!ünürlerden biridir. Kenarları 1 birim olan dik üçgende hipotenüsün irrasyonel bir sayı oldu#unu iddia edince Pisagor ile ters dü!tü#ü ve bu yüzden ölüm cezasıyla cezalandırıldı#ına dair hikayeler vardır.

“Bu dergi fikrimi de!i"tirdi. Belki de dünya o kadar da berbat bir yer de!ildir.” Schopenhauer

Peter Kingsley: Günümüzde Pisagor ve ekolü hakkında ciddi ara!tırmaları ve kitapları olan yazar. Türkçede Kabalcı Yayınlarından çıkan bazı kitapları bulunmaktadır.

FFON 64

“Eyti"imsel epistemolojisinin toplum ba!lamında kılgısal bir pragmatizme tutuldu!unu dü"ünüyorum.” A.Y


GÜÇLÜ MÜSEKK!N: FELSEFE


NE YED!#!N!Z! B!L!YOR MUSUNUZ? !NSAN NE YERSE ODUR. GIDALARINIZA D!KKAT ETMEN!Z! ÖNER!R!Z.

GREEN PEACE-FELSEFON

felsefon  

felsefe,pisagor,platon,sokrat,felsefe tarihi,aristo