Page 1

LY N E T T E W A L L W O R T H

CORAL

REKINDLING VENUS

A MAJOR WORK FOR FULLDOME DIGITAL PLANETARIUMS


AN EXTRAORDINARY JOURNEY INTO A MYSTERIOUS REALM OF FLUORESCENT CORAL REEFS, BIOLUMINESCENT SEA C R E AT U R E S A N D R A R E M A R I N E L I F E , REVEALING A COMPLEX COMMUNITY LIVING IN THE OCEANS MOST T H R E AT E N E D B Y C L I M AT E C H A N G E


LY N E T T E W A L L W O R T H

Lynette  Wallworth  is  an  Australian   artist  whose  work  spans  video   HMRS@KK@SHNM Ă˜OGNSNFQ@OGXĂ˜@MCĂ˜ĂšKL Ă˜Ă˜2GDĂ˜ describes  her  intention  as  “bringing   together  technological  advances  and   @MBHDMSĂ˜TMCDQRS@MCHMFR Ă˜MDVĂ˜LDCH@Ă˜ and  old  practices,  electronics  and   SGDĂ˜DKDBSQHBHSXĂ˜NEĂ˜GTL@MĂ˜SNTBG n +XMDSSDlRĂ˜L@INQĂ˜VNQJRĂ˜Ă˜Kafka Fragmente   2010,    Duality of Light 2009,    Hold: Vessel 2 Ă˜ Ă˜Ă˜Evolution of Fearlessness   2006,    Still/Waiting 2.  2006,   Invisible by Night 2004,    Hold: Vessel 1.Ă˜

“MY INTENT IS TO LEAVE THE AUDIENCE WITH A SENSE OF WONDER FOR THE COMPLEXITY OF THE CORAL COMMUNITY AND A DEEP-FELT LONGING TO SEE IT SURVIVE. WHAT IS APPARENT WHEN YOU WATCH THE FILM IS THE REMARKABLE SURVIVAL MECHANISMS ALREADY AT PLAY IN THE COMMUNITY OF CORAL REEFS, MECHANISMS THAT WILL BE PUT TO THE TEST IN THE COMING YEARS. WE MIGHT SEE OURSELVES AS TWO DIFFERENT COMMUNITIES INTERCONNECTED IN OUR OWN SURVIVAL.� VVV BNQ@KQDJHMCKHMFUDMTR BNL


E P I C YS T I S C R U C I F E R (C A R I B B E A N F L OW E R A N E M O N E )


DAVID HANNAN P R I N C I PA L C I N E M AT O G R A P H E R

#@UHCØ'@MM@MØHRØ@MØ$LLXØ V@QC

VHMMHMF Ø TRSQ@KH@MØBHMDL@SNFQ@OGDQ ØØ %NQØNUDQØØXD@QRØGDØG@RØSD@LDCØVHSGØ SGDØVNQKClRØADRS JMNVMØAQN@CB@RSDQRØØ !"35 TRSQ@KH@ Ø-.5 Ø/!2 Ø-@SHNM@KØ Geographic, The  Discovery  Channel,   !"Ø*@MDØ42 Ø-@STQ@KØ'HRSNQXØ-DVØ 9D@K@MC Ø-'*Ø@MCØSGDØ!!"Ø ØSNØL@JDØ OQNFQ@LRØ@ANTSØSGDØNBD@MR     'DØG@RØ@L@RRDCØNMDØNEØSGDØK@QFDRSØ L@QHMDØENNS@FDØKHAQ@QHDRØHMØSGDØVNQKC Ø@MCØ HRØCHQDBSNQØ@MCØBN ENTMCDQØNEØ.BD@MØ QJØ Alliance,  a  collective  focused  on  regional   @MCØFKNA@KØL@QHMDØBNMRDQU@SHNMØHMHSH@SHUDR

HMENOK@MJSNMOQNCTBSHNMR BNL @T VVV NBD@M@QJ@KKH@MBD BNL


E P I C YS T I S C R U C I F E R (C A R I B B E A N F L OW E R A N E M O N E )


MAX RICHTER MUSIC

“AT HIS SADDEST, RICHTER SOUNDS LIKE GORECKI, AT HIS MOST PENETRATING, LIKE MICHAEL NYMAN ON A BACKDROP OF CONCRETE AND RAIN”  WO R D M A G A Z I N E 3GDØ&DQL@M ANQMØBNLONRDQØRSTCHDCØ BNLONRHSHNMØ@MCØOH@MNØ@SØSGDØ4MHUDQRHSXØ NEØ$CHMATQFG ØSGDØ1NX@KØ B@CDLXØNEØ ,TRHBØ@MCØVHSGØ+TBH@MNØ!DQHNØHMØ%KNQDMBD ØØ ,@WØSGDMØBN ENTMCDCØSGDØBNMSDLONQ@QXØ BK@RRHB@KØDMRDLAKD Øk/H@MNØ"HQBTRl Ø @MCØOK@XDCØVHSGØSGDLØENQØSDMØXD@QR 2HMBDØSGDMØGDØG@RØVNQJDCØVHSGØ@MØ DBKDBSHBØLHW ØHMBKTCHMFØ3GDØ%TSTQDØ 2NTMCØNEØ+NMCNM ØRSQDSBGHMFØSGDØ MNSHNMØNEØVG@SØBK@RRHB@KØLTRHBØHR Ø    

,@WØVNQJRØVHCDKXØHMØÚKL ØHMRS@KK@SHNMØ @MCØSGD@SQD ØLNRSØQDBDMSKXØENQØ3GDØ 1NX@KØ!@KKDS Ø+NMCNM ØNMØ(-%1 ØØ 'DØG@RØRBNQDCØLNQDØSG@MØØÚKLR Ø including Waltz With Bashir,  for   VGHBGØGDØV@RØM@LDCØ$TQNOD@MØ "NLONRDQØNEØSGDØ8D@QØHMØ Ø VVV L@WQHBGSDQLTRHB BNL


E P I C YS T I S C R U C I F E R (C A R I B B E A N F L OW E R A N E M O N E )


GURRUMUL

ANTONY AND THE JOHNSONS

‘THE SOUND OF A HIGHER BEING’ S T I N G

“HE POURED OUT HIS UNCANNY VOICE: A PRETERNATURALLY SUSTAINED, ANDROGYNOUS CROON, STEEPED IN MELANCHOLY AND AWE” N E W YO R K T I M E S

&TQQTLTKØHRØ@MØ TRSQ@KH@MØ ANQHFHM@KØ RHMFDQØVGNØV@RØANQMØAKHMC Ø'DØADKNMFRØ SNØSGDØ&TL@SIØBK@MØNMØ$KBGNØ(RK@MC ØNEEØ -$Ø QMGDLØ+@MC Ø-NQSGDQMØ3DQQHSNQX Ø'DØ QDKD@RDCØGHRØCDATSØ@KATLØGurrumul to   HMSDQM@SHNM@KØBK@HLØHMØ Ø@MCØVNMØ 1( Ø @V@QCRØENQØ!DRSØ6NQKCØ,TRHBØ KATLØ@MCØ !DRSØ(MCDODMCDMSØ1DKD@RD Ø'HRØRDBNMCØ RNKNØ@KATLØRralakaØHMØ ØVDMSØ&NKC ØØ &TQQTLTKØG@RØADBNLDØ@MØDMHFL@ØHMØSGDØ TRSQ@KH@MØLTRHBØHMCTRSQX Ø'HRØEQ@FHKDØATSØ ONVDQETKKXØDLNSHUDØUNHBDØG@RØ@EEDBSDCØ the  public  in  a  way  no  other  artist  has   CNMD Ø'DØRHMFRØ@ANTSØHCDMSHSX Ø@MBDRSQ@KØ ADHMFRØ@MCØBNMMDBSHNMØVHSGØSGDØK@MC Ø VVV FTQQTLTK BNL

MSNMXØ'DF@QSX ØBNLONRDQØ@MCØUHRT@KØ artist, is  best  known  as  the  lead  singer   NEØ MSNMXØ@MCØSGDØ)NGMRNMR Ø'HRØFQNTOØ ATHKSØ@ØBTKSØENKKNVHMFØHMØ-DVØ8NQJØHMØ the  1990s,  and  Antony  received  a   -8% Ø V@QCØENQØmODQENQL@MBDØ@QS DLDQFDMSØENQLRn Ø(MØØSGDØFQNTOlRØ CDATSØ@KATLØBlue Angel highlighted   MSNMXlRØDSGDQD@K ØLTKSH NBS@UDØUNB@KR He  went  on  to  appear  on  two  Lou  Reed   @KATLR ØSNTQHMFØVHSGØGHLØHMØ Ø3GDØ A@MClRØRDBNMCØ@KATL Ø I Am a Bird -NVØV@RØQDKD@RDCØHMØ Ø@MCØVNMØ SGDØ4*Ø,DQBTQXØ/QHYD Ø(MØ)@MT@QXØ 2012  Antony  and  the  Johnsons  were   BNLLHRRHNMDCØAXØ,N, ØSNØODQENQLØ Swanlights  at  Radio  City  Music  Hall  – TRHMFØK@RDQRØ@MCØ@Ø OHDBDØNQBGDRSQ@ ØØ       VVV @MSNMX@MCSGDINGMRNMR BNL


FENNESZ & SAKAMOTO

TA N YA TA G A Q GILLIS

"GQHRSH@MØ%DMMDRYØHRØ@MØ TRSQH@MØ DKDBSQNMHBØLTRHBH@M ØVGNØTRDRØFTHS@QØ@MCØ MNSDANNJØBNLOTSDQRØSNØL@JDØLTKSHK@XDQDCØ BNLONRHSHNMR ØØ'HRØVNQJØAKDMCRØLDKNCXØ @MCØBNMUDMSHNM@KØHMRSQTLDMSRØVHSGØ G@QRG ØHQQDFTK@QØFKHSBG HMÛTDMBDCØ RNTMCRØ@MCØV@RGDRØNEØVGHSDØMNHRD Ø

“SHE WAS A DYNAMO, DELIVERING A SORT OF GOTHIC SOUND ART WHILE SHE STALKED THE SMALL BASEMENT STAGE WITH FERAL ENERGY” N E W YO R K T I M E S

VVV EDMMDRY BNL

1XTHBGHØ2@J@LNSNØHRØ@Ø)@O@MDRDØ OH@MHRS ØBNLONRDQ ØQDBNQCØOQNCTBDQ Ø VQHSDQ ØRHMFDQØ@MCØ@BSNQØ ØA@RDCØHMØ3NJXNØ @MCØ-DVØ8NQJ ØØ'DØADF@MØGHRØB@QDDQØ HMØ ØHMØSGDØOHNMDDQHMFØDKDBSQNMHBØ FQNTOØ8DKKNVØ,@FHBØ.QBGDRSQ@ 3NFDSGDQØSGDRDØSHS@MRØNEØBNMSDLOK@SHUDØ DWODQHLDMS@KØLTRHBØG@UDØBNKK@ANQ@SDCØ on three  works,  Flumina,  Sala Santa Cecilia  and  Cendre Ø VVV RHSDR@J@LNSN BNL

Tanya Tagaq  Gillis  is  an  Inuit  throat   RHMFDQØEQNLØ-TM@UTSØHMØ"@M@C@lRØGHFGØ @QBSHB Ø3@MX@ØV@RØRTQQNTMCDCØAXØ(MTHSØ culture  growing  up,  but  it  was  the  sound   of  pop  giants  Janis  Joplin  and  The   #NNQRØSG@SØÚQRSØB@OSTQDCØGDQØHL@FHM@SHNM ØØØ (LOQNUHRHMFØLNRSØNEØGDQØODQENQL@MBDR Ø RGDØR@XRØØm(SØEDDKRØKHJDØ(ØCH@KØHMØ@MNSGDQØ EQDPTDMBX Ø(ØFNØSNØOK@BDRØVGDQDØ(ØRTQQDMCDQØ SNØ@KKØSG@SØSDQQHÚDRØ@MCØDWBHSDRØLD n 2GDØHRØJMNVMØENQØGDQØBNKK@ANQ@SHNMRØ @MCØBNMBDQSØSNTQRØVHSGØ!IÍQJ Ø,HJDØ /@SSNMØ@MCØQ@OODQØ!TBJØØ@MCØG@RØ ODQENQLDCØVHSGØSGDØ*QNMNRØ0T@QSDSØ@SØ various  locations  including  Carnegie   '@KK ØØ2GDØ@KRNØC@YYKDCØ@TCHDMBDRØ@SØSGDØ 5@MBNTUDQØØ"TKSTQ@KØ.KXLOH@C VVV HRTL@ SUS@F@P


JOHN MAYNARD PRODUCER

“ARTISTS ARE SEEKING TO EXPLORE THE IMMERSIVE SPACE WHERE ART, TECHNOLOGY, SCIENCE AND BEAUTY CAN CONVERGE. LYNETTE WALLWORTH IS THERE, CRACKING OPEN THE FULLDOME AS A SPACE FOR ARTISTS – CREATING A FRAMELESS MEDITATION ON THE FRAGILITY AND BEAUTY OF CORAL.” John has  produced  and  distributed   ED@STQDØÚKLRØHMØ TRSQ@KH@ØØ@MCØ-DVØ 9D@K@MCØENQØØXD@QR Ø'DØHRØJMNVMØ@RØ @ØOQNCTBDQØVHSGØ@MØDXDØENQØS@KDMS Ø 'DØV@RØSGDØENTMC@SHNMØCHQDBSNQØØ NEØSGDØOTAKHBØ@QSØLTRDTL Ø&NUDSS Ø !QDVRSDQØ QSØ&@KKDQX ØHMØ-DVØ9D@K@MC Ø GNTRHMFØSGDØVNQJRØNEØOHNMDDQØÚKLL@JDQØ @MCØJHMDSHBØRBTKOSNQØ+DMØ+XD Ø

VVV EDKHWLDCH@ BNL @T


E P I C YS T I S C R U C I F E R (C A R I B B E A N F L OW E R A N E M O N E )


BRIDGET IKIN

DAVID METCALFE

CO-PRODUCER

CO-PRODUCER

!QHCFDSĂ˜(JHMĂ˜HRĂ˜@Ă˜O@RRHNM@SDĂ˜BG@LOHNMĂ˜ NEĂ˜MDVĂ˜@MCĂ˜HMMNU@SHUDĂ˜ĂšKLL@JHMF Ă˜ having  worked  as  an  independent   OQNCTBDQĂ˜HMĂ˜ TRSQ@KH@Ă˜@MCĂ˜-DVĂ˜ 9D@K@MCĂ˜ENQĂ˜LNQDĂ˜SG@MĂ˜Ă˜XD@QR

David  Metcalfe  is  the  founder   @MCĂ˜"GHDEĂ˜$WDBTSHUDĂ˜NEĂ˜%NQL@Ă˜ QSRĂ˜@MCĂ˜,DCH@Ă˜HMĂ˜SGDĂ˜4* VVV ENQL@ NQF TJENQL@AN@QC

VVV EDKHWLDCH@ BNL @T

FELIXMEDIA

FORMA

FelixMedia  was  set  up  in  2011  by   producers  John  Maynard  and  Bridget  Ikin,   SNĂ˜OQNCTBDĂ˜NQHFHM@KĂ˜RBQDDM A@RDCĂ˜VNQJRĂ˜ AXĂ˜@QSHRSRĂ˜pĂ˜@MCĂ˜SNĂ˜L@JDĂ˜SGDLĂ˜@BBDRRHAKD Ă˜ ADĂ˜SGDXĂ˜ENQĂ˜OQDRDMS@SHNMĂ˜HMĂ˜BHMDL@ Ă˜@QSĂ˜ F@KKDQXĂ˜HMRS@KK@SHNMR Ă˜AQN@CB@RSĂ˜NQĂ˜NMKHMD

%NQL@Ă˜HRĂ˜NMDĂ˜NEĂ˜$TQNODlRĂ˜KD@CHMFĂ˜BQD@SHUDĂ˜ producing  agencies,  working  with  British   and  international  artists  to  develop  and   CDKHUDQĂ˜MDVĂ˜OQNIDBSRĂ˜@BQNRRĂ˜SGDĂ˜VNQKC Ă˜

VVV EDKHWLDCH@ BNL @T

VVV ENQL@ NQF TJ


R I C O R D E A F L O R I DA ( F L O R I D I A N C O R A L L I M O R P H )


3Q@MRHSĂ˜HL@FDQXĂ˜BNTQSDRXĂ˜NE - 2 Ă˜31 "$Ă˜Ă˜SQ@BD KLR@K BNL

In  the  eighteenth  century,   the  Transit  of  Venus   contributed  crucially  to  our   JMNVKDCFDĂ˜NEĂ˜SGDĂ˜TMHUDQRD Ă˜ Hostilities  were  ceased  to  let   scientists  sail  the  globe  safely,   S@JHMFĂ˜LD@RTQDLDMSRĂ˜SG@SĂ˜TMCDQOHMĂ˜ @RSQNMNLXĂ˜SNC@X Ă˜Ă˜(SĂ˜V@RĂ˜SGDĂ˜ĂšQRSĂ˜ RTBBDRRETKĂ˜@SSDLOS Ă˜HMĂ˜3GDĂ˜ FDĂ˜NEĂ˜ 1D@RNM Ă˜@SĂ˜FKNA@KĂ˜BN NODQ@SHNM Ă˜PT@QSDQĂ˜NEĂ˜@Ă˜LHKKDMMHTLĂ˜K@SDQ Ă˜5DMTRĂ˜ VHKKĂ˜SQ@MRHSĂ˜SGDĂ˜RTMĂ˜@F@HMĂ˜NMĂ˜SGDĂ˜SGSGĂ˜ NEĂ˜)TMDĂ˜ Ă˜Ă˜,@QJHMFĂ˜SGDĂ˜DUDMS Ă˜@MCĂ˜ L@QJHMFĂ˜6NQKCĂ˜$MUHQNMLDMSĂ˜#@X Ă˜@QSHRSĂ˜ Lynette  Wallworth  has  created  a  work   NEĂ˜LDRLDQHRHMFĂ˜AD@TSXĂ˜@ANTSĂ˜BKHL@SDĂ˜ BG@MFDĂ˜@MCĂ˜BNQ@KĂ˜QDDER Ă˜Ă˜%NQĂ˜GDQ Ă˜3GDĂ˜ 3Q@MRHSĂ˜NEĂ˜5DMTRĂ˜QDLHMCRĂ˜TRĂ˜SG@SĂ˜VDĂ˜ @F@HMĂ˜E@BDĂ˜OQNAKDLRĂ˜SG@SĂ˜B@MMNSĂ˜ADĂ˜ solved  by  one  nation  acting  alone,   VGDQDĂ˜SGDĂ˜MNSHNMĂ˜NEĂ˜BN NODQ@SHNMĂ˜mSNĂ˜SGDĂ˜ ADMDĂšSĂ˜NEĂ˜@KKĂ˜GTL@MHSXnĂ˜RSHKKĂ˜@OOKHDR

THE TRANSIT AND GLOBAL S C I E N T I F I C C O - O P E R AT I O N


SALES

I N T E R N AT I O N A L S A L E S 2*8 2* - Ø(-" VVV RJXRJ@M BNL /GNMDØØ ØØØØ

AUSTRALASIAN & UK DISTRIBUTION %DKHWLDCH@ VVV EDKHWLDCH@ BNL @TØ /GNMDØØ ØØØØ 8D@QØNEØ/QNCTBSHNMØØ 1TMMHMFØ3HLDØLHMRØ ØLHMR

(L@FDRØØ"NQ@KØ,NQOGNKNFHB BNQ@KLNQOGNKNFHB BNL #DRHFMØØ)DQDLXØ2@TMCDQR IDQDLXR@TMCDQR BNL

Coral Rekindling Venus - booklet  
Coral Rekindling Venus - booklet  

CORAL REKINDLING VENUS A major work for fulldome digital planetariums. Conceived, written and directed by Lynette Wallworth. An extraordi...