Page 1

Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

DIVERSITAT I EXCEL·LÈNCIA

CEIP ALEXANDRE GALÍ El Barcelonès. Barcelona. Conxita Rafel, Maria del Pi Ferrando, M. Àngels Companys

Claus de lectura

Atenció a la diversitat i projectes de centre: el claustre de mestres inserit en projectes compartits i col·laboratius Atenció a la diversitat i estructures: La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i les comissions pedagògiques El pla individualitzat i la programació del grup- classe http://www.xtec.cat/centres/a8037814

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

1


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

L’escola i el barri L'escola Alexandre Galí existeix des del curs 81/82 i forma part del complex educatiu – esportiu de la Barceloneta: “Alexandre Galí”, “Salvat Papaseït”, “Narcís Monturiol” i pistes esportives del barri. Comparteix pati amb l' IES Salvat Papasseit i molt a prop s’hi troba l’Escola Bressol Municipal “La Mar”. La seva ubicació en el Passeig Marítim, li dóna una situació de privilegi. Amb la rehabilitació de cases i carrers per modificar la façana litoral, fent que la Barceloneta sigui un barri obert al mar, i la construcció de noves vivendes més condicionades s'ha modificat l’estructura del barri. La pujada del preu de l’habitatge ha comportat la construcció de moderns “lofts” en el lloc dels antics “quarts de casa ” (pisos de 30m2). A més, amb l’arribada de població immigrada, procedent de diferents països, el nivell cultural del barri és molt contrastat.

L’escola avui L’any 2000 l’escola es planteja un Pla Estratègic per a la millora de la qualitat del centre en l’Atenció a la diversitat, per quatre anys, amb els objectius següents: - Atendre les diferents variables que incideixen en l’alumnat, tenint en compte el seu procés maduratiu i d’aprenentatge - Afavorir l’expressió del llenguatge oral i escrit i avançar en la fluïdesa lectora. - Adquirir les competències lingüístiques bàsiques per poder seguir el currículum que s’imparteix a les aules. Per poder dur a terme el pla s’introdueixen canvis en l’organització dels agrupaments dels alumnes: els grups flexibles, els racons, els tallers i l’aula d’acollida. Per impulsar aquest Pla, l’escola es planteja la necessitat de formar la Comissió d’Atenció a la Diversitat . El curs 2008-2009, l’escola inicia el Projecte curricular d’innovació de l’àrea de Visual i Plàstica (2008-2011) amb la finalitat de sensibilitzar els alumnes i desenvolupar-ne la percepció en tota l’expressió artística. Des del claustre es veu la necessitat de reorientar i elaborar un projecte comú amb

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

uns objectius consensuats per tot el professorat del centre. Aquesta nova visió de línia de treball - facilita l’ampliació dels coneixements des de les diferents àrees, - potencia les capacitats dels alumnes per desenvolupar idees i coneixements, - enforteix la seva sensibilitat per tot el que els envolta i - I ensenya a saber captar formes, colors i espais i aproximar-se a tota manifestació artística. Aquesta pràctica de treball comporta un treball cooperatiu on la participació, respecte, tolerància, solidaritat i interès poden afavorir els coneixements, no només dels continguts artístics, sinó de qualsevol altre contingut i la participació social i cultural, potenciant el pensament crític de l’alumnat. Els mestres creiem en aquest projecte de treball, perquè amplia la visió artística dels alumnes, els hi dóna autonomia i permet respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. A part de millorar els resultats escolars, estem convençuts que contribueix a la seva formació integral.

2


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Com ens organitzem

Equip directiu Equip EE

Secretària

CAD

Direcció

Cap d’estudis

PAS Àmbit Pedagògic Coordinació pedagògica

Àmbit institucional

AMPA Pares

Cicles

Serveis Educatius

Àmbit Administratiu

Consorci

Inspecció

Consell Escolar Comissió social

Comissió Econòmica Comissió Permanent

Nivells Claustre

Mestres

2n cicle d’ educació infantil

32 Tutors

6

Suport

2

Tècnica educació infantil (TEI)

1

Tutors d’educació primària

12

Aula d’acollida

2

Música

1

Educació Especial

2

Educació Física

2

Anglès Directora/Cap d’Estudis

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

2 ,5

Personal administració i serveis

Conserge Auxiliar administratiu

1,5

1 0,5

Serveis d’assessorament i suport

4

EAP

1

ELIC

1

CREDA

1

Auxiliar d’educació especial

1

2

3


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Àmbit pedagògic i comissions de treball

Tot el professorat participa en una o altra comissió i tots junts compartim els projectes pedagògics que desenvolupen les diferents comissions.

L’objectiu comú és el progrés de l’alumnat, el treball col·laboratiu i la creació d‘un bon clima de convivència, que potenciï la cohesió social de mestres i d’alumnes. De cadascuna de les coordinacions de les comissions pedagògiques es redacta acta de la sessió i acords. La comissió Coordinació pedagògica és el nucli de treball de l'escola d'on surten les propostes pedagògiques i de funcionament. L’avaluació és la clau de volta de tots els processos, i en aquest sentit, s’avaluen des d’aspectes de contingut com d’ organització en tots els àmbits de la vida escolar. Així, un cop finalitzada una actuació, concreta o general, sempre se’n fa la valoració. Normalment es faciliten unes pautes comunes i es demana que es facin propostes de millora.

Àmbit pedagògic Comissions Coordinació pedagògica

Descripció

Temporització

Cap d'estudis Representant de cicle Mestra EE (MEE)

Quinzenal

Cap d’Estudis Coordinadores MEE, MAA, EAP, ELIC

Mensual

Pla de formació de Programació de tallers centre (PFC) Assignació de recursos Organització de l’exposició de treballs

Cap d'Estudis, Representant de cicle

Mensual

Festes/ Setmana Cultural

Organització de les activitats Subcomissió que prepara la Setmana Cultural

Directora Representant de cicle Especialistes adherits a un cicle

Setmanal

Ornamentació

Disseny i condicionament dels espais (plantes, plafons..)

Dues mestres

Setmanal

Biblioteca

Organització Préstec de llibres Conta contes de P-3 a 6è

Dues mestres

Quinzenal

Suport TIC i TAC Audiovisuals

Manteniment del web , espai audiovisual, equip de música,...

Coordinadora TIC Dues mestres del claustre

Setmanal

Atenció a la diversitat (CAD)

Base de treball de l’escola Elaboració de propostes pedagògiques: expressió oral, comprensió lectora,...

Composició

Veure CAD

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

4


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

La gestió del conjunt d’activitats implica l’organització de les hores d’exclusiva i de dedicació del professorat. Es planifica l’horari mensual (veure exemplificació mes de febrer) on es recullen totes les reunions de coordinació dels professionals del centre.

Exemplificació mes de febrer Dilluns 2

Dimarts 3

Dimecres

Dijous

4

5

6

Pla de Formació de Centre (Assessorament) 9

Nivell

10

Comissions

Preparació reunió atenció a la diversitat 16 Setmana cultural

23

CAD Altres 17 Setmana cultural

24 Comissions Coordinació

12

18

19

25 Pla de Formació de Centre

(Cicles)

T. Personal Entrevistes Programació

Cicle

11 Pla de Formació de Centre (Comissions)

Setmana cultural

Divendres

13 T. Personal

Claustre: La setmana cultural

Entrevistes Programació 20

Setmana cultural

26

Setmana cultural

27 T. Personal Cicle

Entrevistes Programació

Atenció a la diversitat

Les decisions en l’àmbit pedagògic dibuixen les mesures d’atenció a la diversitat del centre. La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és útil per organitzar, supervisar, promoure i vetllar per a l’atenció de qualsevol alumne/a, potenciant el desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició progressiva de les competències bàsiques de l’etapa. Amb aquesta finalitat, la CAD: - Planifica el conjunt d’actuacions i mesures per atendre la diversitat de l’alumnat i ferne el seguiment

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

-

Estableix criteris referencials de centre respecte a les retencions de l’alumnat, la barreja de grups, etc Organitza, assigna i avalua els reforços i suports a l’alumnat o grup que ho necessita. Valora i debat situacions específiques d’un alumne/a Dóna suport als mestres que han d’elaborar un pla individualitzat per un alumne/a. Etc.

5


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)1 Cap d’estudis Mestres d’EE/AA Psicopedagoga de l’EAP Assessor de l’ ELIC Coordinadores de cicles

Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la importància i necessitat d’atendre a les aules la diversitat de l’alumnat.

Periodicitat: Mensual

Vetllar per a la coordinació del treball dels diferents professionals que intervenen amb els alumnes que reben una atenció específica

Planificar el conjunt d’actuacions i mesures per atendre la diversitat de l’alumnat i fer-ne el seguiment.

Funcions i actuacions Planificació i gestió

Coordinació

Criteris per optimitzar els recursos de què disposa l’escola. L’agrupament de l’alumnat i l’horari de dedicació: - Revisió de la (graella) de deteccions de necessitats per cursos. - Agrupaments diversos en les matèries instrumentals. - Barreja cursos Final E. Infantil i C. Mitjà. Fixar horaris i afavorir la programació coordinada, entre tutors i especialistes (MEE,AA,...), de les àrees o continguts que es comparteixen en la docència. Fer el seguiment dels suports que estan rebent els alumnes amb NEE, AA i d’altres.

L’establiment de les prioritats en l’atenció directa als alumnes nouvinguts, de necessitats educatives especials i de reforç i la coordinació dels professionals que hi intervenen: - Criteris per detectar i avaluar els alumnes de reforç. - Criteris per detectar i avaluar els alumnes nouvinguts. - Criteris per detectar i avaluar els alumnes amb nee.

Adaptació del currículum

Avaluació

Criteris d’adaptació. Opcions metodològiques facilitadores del tractament de la diversitat. Criteris per identificar les necessitats educatives d’un alumne/a Vetllar per a l’elaboració i l’ aplicació de les adaptacions curriculars.

Avaluació inicial.Revisió de les proves d’avaluació inicial. Avaluació final. Anàlisi dels resultats de les proves de final de cicle i propostes de millora.

Pla individualitzat

Acció tutorial

Model, procediment i aplicació. Veure document de treball: pla individualitzat

1

Veure apartat criteris relatius a l’atenció de l’alumnat

Criteris conjunts per actuar davant dels problemes de comportament. Reunions periòdiques amb els pares i amb els professionals externs implicats.

Recollits en el document Atenció a la diversitat CEIP Alexandre Galí. Any 2008.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat. http://www.xtec.cat/edubib

6


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Criteris relatius a l’atenció de l’alumnat2 Reforç

Acollida (AA)

Descripció

Descripció

El reforç escolar és el conjunt de suports que el centre educatiu posa a l’abast de determinats alumnes per ajudar-los a assolir els coneixements mínims del seu cicle. S’adrecen a l’alumnat: amb necessitats educatives temporals derivades de dificultats d’aprenentatge, que no han tingut una escolarització regular de nova incorporació al centre, en situacions que impliquen endarreriment escolar.

Alumnat que s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya procedents d’altres països o comunitats autònomes. L’aula d’acollida atén alumnat de l’etapa de primària que en la seva avaluació inicial li han detectat necessitats educatives específiques de caire temporal. Es prioritza l’alumnat de cicle superior i mitjà.

Prioritzem: Educació primària: els alumnes que no hagin assolit les àrees instrumentals del cicle anterior. Educació infantil: prevenció educativa. Els alumnes amb retards maduratius, de l’adquisició de la parla i el llenguatge,... Mesures i tipus d’atenció Criteri general. Tots els mestres de l’escola podran realitzar tasques de reforç. Les intervencions dependran de l’organització del centre. Els mestres que facin el reforç participaran de la programació de les activitats i de l’avaluació de l’alumnat. Els reforços tindran una organització flexible per tal de permetre canvis quan es consideri necessari.

Objectius prioritaris Adaptació al nou entorn educatiu Adquisició de la llengua d’aprenentatge Mesures i tipus d’atenció Es segueixen les orientacions del Pla d’acollida S’atenen a l’AA al llarg de sis trimestres des de l’arribada. Els horaris d’atenció de l’alumnat es confeccionen tenint present les següents prioritats: Alumnes no castellanoparlants que s’incorporen aquest curs. Alumnes no castellanoparlants que es van incorporar al llarg del curs passat. Alumnes castellanoparlants que s’incorporan el curs actual. A l’hora de concretar els horaris d’atenció es respectaran els d’E.Física, Música i tallers. Avaluació i seguiment

Mesures: Agrupaments flexibles. Objectius i continguts en funció de les necessitats educatives dels alumnes amb una programació adequada al nivell. Desdoblaments (meitat grup-classe atès pel seu tutor/a). Atenció en petits grups per reforçar les àrees instrumentals. Racons a l’educació infantil. Se’n programen alguns amb caire més preventiu.

Avaluació inicial. Per obtenir informació acadèmica i personal de l’alumne/a (entrevista i prova inicial), que faciliti la ubicació en el nivell corresponent. El criteri d’adscripció de curs és el nivell que li correspon per edat. Es decideix en coordinació de la mestra d’AA i amb els tutors: Horari de l’aula d’acollida. El pla individualitzat de l’alumne/a (criteris d’avaluació, horaris d’atenció,...). Els criteris per valorar el seu procés d’aprenentatge i la progressiva incorporació al Procediment: seu grup-classe són referits a comprensió de la Cada cicle, d’acord amb els criteris establerts, llengua catalana, seguiment dels aprenentatges proposa els alumnes que han de ser atesos. Segons que es treballen en el nivell del grup-classe, a la disponibilitat horària de cada cicle, s’estableixen els l’adaptació i a la participació. diferents agrupaments o petits grups. Les revisions, que es fan en els PI, es Tot el procés està sota la supervisió de la CAD. comuniquen a la CAD (horaris, criteris Avaluació i seguiment d’avaluació...) Diversificació de l’avaluació des de la programació Avaluació final. Al final de cada curs escolar la porten a terme tots els professionals que han intervingut en d’aula. l’atenció a l’alumnat nouvingut al llarg del curs. Els professionals implicats són tutor/a grup-classe, tutor/a aula d’acollida , assessor ELIC; assessora EAP i mestres d’EE, si l’alumne/a presenta nee derivades de retards significatius d’aprenentatge.

2

Recollits en el document Atenció a la diversitat CEIP Alexandre Galí. Any 2008: Exemplificació funcions de la CAD.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

7


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Alumnat amb nee3 Descripció

Mesures i tipus d’atenció

Alumnes amb dictamen de l’EAP, derivats de la Els mestres d’EE dediquen la seva atenció a pre - inscripció i matrícula o amb informe l’alumnat amb NEE. d’atribució de NEE un cop incorporats al centre. En l'atenció a l’alumnat, els objectius i els Alumnes de cicle superior que encara no tenen continguts s’estableixen en funció de les assolit l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i necessitats educatives de cadascun i dels que el seu nivell d’aprenentatges correspondria suports: als de cicle Inicial. Grup reduït Alumnes de cicle mitjà amb moltes dificultats Segueixen la programació adequada al grup. d’aprenentatge per assolir continguts Si es consideri necessari la mestra d’EE instrumentals: col·labora amb els tutors en l’elaboració de les - 4rt curs: dèficit important en la part adaptacions. comprensiva del llenguatge (equivalent a 2n de cicle inicial); no domini de les dues Agrupaments flexibles operacions més bàsiques (suma i resta) i Amb una programació adequada al grup dificultats en les habilitats cognitives d'alumnes amb un nivell més baix. bàsiques. - 3er: No assolida la mecànica lectora i/o la Atencions individualitzades comprensió de frases senzilles; no Pla individualitzat. assoliment de la numeració fins la centena, ni el concepte ni la mecànica de la suma i la Avaluació i seguiment: resta; dificultats importants en les habilitats Avaluació inicial . Recollida d'informació dels cognitives bàsiques. resultats de les proves i de la coordinació amb Alumnes de cicle inicial amb moltes dificultats el tutor/a. en l'assoliment de les capacitats bàsiques pròpies de l’etapa de l’educació infantil. Avaluació contínua. Al llarg del curs, però sobretot en les reunions trimestrals, amb la Alumnes d'educació infantil amb indicadors de presència dels professionals implicats, per tal discapacitats o trastorns. d'avaluar els avenços, en relació amb el pla individualitzat , poder valorar la continuïtat i No són alumnes d’EE els que no hagin assistit periodicitat dels suports. Les informacions sobre regularment a l’escola i que per aquest motiu, les millores realitzades per l'alumne/a es presentin un endarreriment en els seus reflecteixen a l'informe que lliuren els tutors al aprenentatges. Es consideraran alumnes de final de cada trimestre a les famílies. reforç. Avaluació final. Es duu a terme en acabar el 3r trimestre en les sessions d'avaluació amb la Procediment per a la detecció finalitat de valorar el procés seguit així com les El tutor/a fa la demanda als mestres d'EE que competències assolides en relació amb el pla són els que la revisen i, si cal, es sol·licita la individualitzat. Es valoren els recursos emprats i intervenció de l'EAP, en un full de demanda. es programen les orientacions per al proper curs Quan hi hagi intervenció de l’EAP, l’assessor/a escolar. deixa constància de la intervenció i de les actuacions que se’n deriven.

3

Recollits en el document Atenció a la diversitat CEIP Alexandre Galí . Any 2008: Exemplificació funcions de la CAD

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

8


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Documentació derivada de l’atenció a l’alumnat de reforç, aula d’acollida i EE4 Pla treball dels alumnes atesos:

Informes i comunicacions

Pla individualitzat (PI) Adaptacions del currículum de caire individual. Les elabora el mestre tutor/a, altres mestres d’àrea i la mestra d’ EE i l’EAP, si s’escau. Es guarden en l’expedient personal de l’alumne/a.

Dictàmens i informes d’atribució de NEE. Els elabora l’EAP i s’arxiven en l’expedient personal de l’alumne/a. Impliquen adaptacions de la programació d’aula

Informe d'EE L’omple la mestra d’EE i s’adjunta a l’informe Programacions de grup reduït Adaptacions del currículum per a tot un grup emès pel tutor. Es guarda una còpia a d’alumnes de nivell o internivell. Les elabora la l’expedient personal de l’alumne (informe final). mestra d’EE amb la col·laboració dels tutors. Informe –resum de la intervenció de l'EAP És individual. L’omple la professional de l’EAP Programacions d’agrupaments flexibles S’elaboren en les reunions de cicle entre els i/o la mestra d’EE. Es guarda a l’expedient tutors amb la col·laboració de la mestra d’EE. personal de l’alumne. En alguns agrupaments hi ha alumnat de diferents nivells d’un mateix cicle. Full resum del seguiment dels suports Suports rebuts per l’alumne al llarg de l’etapa. Comunicacions als pares Comunicació dels ajuts i suports que rep el seu fill/a

Exemple full de documentació de la comunicació a les famílies:

Srs........................................................ Els comuniquem que el seu fill/a ............................................................................................................... del ................ nivell de ............................................. comptarà amb els següents recursos pedagògics durant aquest curs:

Mestra de reforç d’Educació Especial

CEIP Alexandre Galí

Estic assabentat d’aquesta intervenció

Pare/Mare/Tutor legal Signat ........................

Signat ...........................

Barcelona,.....de...........de 200

4

Recollits en el document Atenció a la diversitat CEIP Alexandre Galí. Any 2008

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

9


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

El pla individualitzat en el marc de l’atenció a la diversitat del centre El document d’atenció a la diversitat del centre, recull els criteris i procediments generals d’atenció a la diversitat, consensuats pels mestres, que estableixen rutines de treball que potencien i faciliten la coordinació i la planificació dels plans. Els tutors i mestres implicats són els que tenen més rellevància a l’hora de formalitzar el PI, amb el vist i plau de la directora del centre i el suport de la mestra d’EE i l’EAP, si s’escau. En aquest marc de treball, el centre ha elaborat un model amb la intenció de promoure la realització dels plans.

Mesures atenció a la diversitat

Volem destacar dos instruments que ens són especialment útils: la graella de programació de unitats didàctiques que serveix per aconseguir la implicació dels mestres i el protocol de capacitats bàsiques que ajuda a assolir una visió compartida de l’alumne/a i les seves necessitats educatives a l’escola i amb la família. El plantejament institucional de l’escola, en l’àmbit pedagògic i de la diversitat, potencia la resposta d’un alumne/a que cursa amb pla individualitzat.

Pla individualitzat

Familia / Escola

CAD. Discussió i presa de decisió Tallers cicle . PFC Projecte Art Visual i Plàstic

1. Graella de cicles

Tallers intercicle Setmana Cultural

Justificació

Comunicació: Progrés alumne/a

Objectius i prioritats educatives Grups flexibles Cicle / intercicle

Compartir visions 2. Graella capacitats bàsiques

Planificació Desdoblament Grups

3.1. Horari de l’alumne/a 3.2. Graella professorat

Informació

7. Entrevista Treball intercicles Expressió oral Exposició projectes curriculars

Programació 8. Informe trimestral 4. Segon nivell de concreció 5. Programació unitats didàctiques

Avaluació. Criteris i seguiment Grup reduït Individualitzada

6. Document junta avaluació centre

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

10


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Protocols i instruments Protocol 1. Identificació alumnat susceptible de mesures d’atenció a la diversitat Descriptor: Sistematització de les observacions de l’alumnat, traspàs d’informació, ... Procediment: Aquest document es facilita a cada tutor/a, al començar el curs per a la identificació de les necessitats de l’alumnat del grup-classe. Es recullen a través de les coordinadores de cicle i es lliuren a la CAD per establir les actuacions i acords oportuns. Es revisa una vegada al trimestre. Eina col·lectiva de coordinació del professorat per a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).

Estudi assistit*

Grup 4 Cicle .........

Grup 3 Cicle .......

Grup 2 Cicle ......

Grup 1 Cicle ......

Tutoria individual

Aula d’acollida

Reforç

Atès altres especialistes

Atès Logopèdia

Atès aula EE

TUTORA

Derivats a l’EAP

GRUP

Identificació alumnat susceptible de mesures d’atenció a la diversitat Alumnat Atenció a la diversitat Dictamen – Informe EAP

Curs

* L’escola s’ha acollit al Programa d’Estudi Assistit, subvencionat per la Generalitat. L’alumnat de C.S. pot gaudir d’hores de refoç fora de l’horari lectiu.

Protocol 2. Pauta d’avaluació de les capacitats bàsiques Font: Huguet,T. ( 2006). Aprendre junts a l’aula. Barcelona. Ed. Graó, pàg. 143 Descriptor: Eina de coordinació per a una visió compartida de l’alumne/a per a la planificació del pla individualitzat. Entre mestres i entre l’escola i la família. Procediment: La CAD decideix utilitzar el protocol de les Capacitats bàsiques de Huguet,T. per : - Consensuar entre tots els professionals ( tutors/mestres/EE..) que estan implicats en les diferents àrees d’aprenentatge de l’alumne, per tal de reflexionar sobre les capacitats bàsiques que afecten al seu desenvolupament global, com a punt de partida per iniciar l’elaboració del PI. - Marcar les pautes d’observació i acords de forma global entre l’escola i els pares. Es revisa una vegada al trimestre. L’exemplificació que ve a continuació es l’adaptació del protocol en el cas concret d’un alumne de quart de primària. Es remarquen els trets rellevants compartits amb els mestres en la columna de l’esquerra i en la columna de la dreta les observacions que s’han compartit amb la família.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

11


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Pauta d’avaluació de les capacitats bàsiques Afectives i d’equilibri personal. De relació. D’autonomia i inserció social. Motrius Observacions . Comentaris Blocs de contingut Criteris d’observació i avaluació Escola i pares Acceptació d’ell mateix. Sentir-se a gust amb ell mateix. Escola: Poca acceptació d’ell mateix. Confiança Participació a l’aula. Satisfacció per les pròpies accions No demana ajut als adults. Seguretat o produccions. Demanda d’ajut. Observació. Imitació. Expressió de desitjos i preferències. Defensa de les Actitud negativa davant les frustracions. Identitat Autoestima pròpies opinions o punts de vista. Actitud davant les frustracions. Els pares comenten que a casa no Coneixement i acceptació del propi cos expressa les seves frustracions com fa Actitud davant el fet de créixer. a l’escola. Rol i actituds personals: responsable, infantil, segur... Cura dels objectes personals: els localitza, els perd, els endreça/ Realitza encàrrecs o rutines de l’aula. Les ha Escola i pares estan d’acord Autonomia interioritzat. Realitza consignes col·lectives: per si sol, per imitació, cal recordar-li individualment Hàbits personals Hàbits personals: neteja; cura del propi cos; alimentació; canvi de roba. Respecte per les normes. Adaptació a les diferents Capacitat situacions de la vida a l’escola. Actitud davant les Ha millorat. d’adaptació a propostes del mestre. Capacitat d’espera. Ajornament l’entorn de la satisfacció immediata. S’orienta en els espais de l’escola. Coneix i realitza els En general presenta molta dificultat Autonomia recorreguts per l’escola. en tot aquest apartat. Orientació en S’orienta en el temps . Coneix les activitats setmanals i l’espai i el temps s’hi orienta. Nocions a explorar: ahir / avui / demà; matí / tarda / nit; dinar / sopar / esmorzar; cap de setmana; dies de la setmana (ordre i orientació) Tipus de relació: natural, espontània, afectuosa, Escola i pares estan d’acord esquerpa, brusca, tímida, agressiva, enganxosa, Relacions amb els adults absorbent, protagonista, d’evitació, provocadora. Voler agradar. Freqüència en el contacte : (molt / poc/ de tant en tant... Iniciativa :d’ell o ella / de la mestra Tipus de rol que estableix: col·laborador, dominant, sumís, provocador, inhibit, líder, tolerant, pallasso, Relacions amb xinxòs, maranyós. els companys Capacitat de compartir. Rivalitats. Estratègies per resoldre conflictes. Tipus de relació que els altres estableixen amb ell: ben acceptat, inadvertit, rebutjat, ignorat, ridiculitzat, agredit Relaciona informacions . Participa en les converses . Fa Molt poc Interès i curiositat preguntes. Aporta informacions. Té interès pels temes nous (quins temes). Està atent. Es distreu. Desconnecta. Participa. Fa Atenció i escolta preguntes. Capta les consignes. Pot repetir el que s’ha explicat. Actitud davant els errors. Li costa rectificar moltes vegades els Enfocament concret. Estil mecanicista. Automatismes. errors, per la dificultat que li representa. Estil Repeticions. d’aprenentatge Estil sistemàtic. Estil estratègic. Enfocament global i relacional Generalització. Organització davant les tasques: fulls, estris, materials... Presenta molta dificultat en Organització en el paper. l’organització de tasques. Ritme de treball: lent, constant, perfeccionista, impulsiu, Hàbits de treball li costa posar-s’hi. Finalització de les tasques: les deixa a mitges, mai les acaba... Presentació de la tasca: polida, bruta, segueix pautes, Es cansa i és poc constant. no segueix... S’esforça. Vol fer les coses sol. Mínim esforç. Economia Ha millorat una mica. A la tarda ja no d’esforços. Busca solucions. Autoexigència. Comoditat. pot fer res. Capacitat d’esforç Conductes d’evitació Habilitats motrius bàsiques. Postura. Coordinació global. Força bé Equilibri i marxa. Capacitats motrius Coordinació fina Actituds: coneixement i acceptació de les pròpies Li costa possibilitats i necessitats, esforç, gust, satisfacció, constància. Manca de constància

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

12


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Protocol 3. Adaptació de les programacions de les àrees Protocol 3.1. Adaptació curricular de l'àrea. Nivell general Descriptor: Sistematització de la programació global d’àrea Procediment: Permet visualitzar globalment l’àrea d’aprenentatge i serveix de guia per a l’adaptació de les unitats didàctiques. Periodicitat: trimestral Competències actuals

Adaptació curricular de l'àrea. Nivell General Proposta curricular Activitats i materials

Avaluació

Protocol 3.2: Adaptació curricular de l'àrea. Unitats didàctiques Descriptor: Sistematització de les unitats didàctiques Procediment: Aquesta graella ens serveix com a eina per concretar la programació del PI, prenent com a referència la programació d’àrea del grup-classe. Àrea

Programació individual alumne/a

Trimestre

Objectius

Continguts

Curs Activitats

Avaluació

Unitat didàctica:

Unitat didàctica:

Unitat didàctica:

Protocol 4. Document previ a la comissió d’avaluació Descriptor: Instrument per a la reflexió global del grup i propostes de millora, del tutor/a de cara a l’avaluació del grup-classe. Inclou la reflexió de l’alumne/a que cursa amb pla individualitzat (PI). Periodicitat trimestral. És una eina útil per a la comissió d’avaluació, on participen tots els mestres del grup-classe que han reflexionat prèviament de forma individual i facilita la presa de decisions col·lectiva. Procediment: L’alumne/a que cursa amb PI, s’avalua tenint en compte les adaptacions del currículum en les diferents àrees, es fa el seguiment per a la comissió d’avaluació en el mateix document de l’aula ordinària. La cap d’Estudis, fa arribar aquest document a cada tutor/a, abans de la comissió d’avaluació. Serveix per ajudar a reflexionar, consensuar , prendre acords , fer propostes de millora i agilitar la reunió. La cap d’Estudis recull en una acta les reflexions i propostes de millora que serviran de punt de partida de cara al proper trimestre.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

13


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Document previ a la comissió d’avaluació CURS

NIVELL

TRIMESTRE

1.

Característiques generals del grup i dinàmica de treball

2.

Reforços/Aula d’Acollida/ Educació Especial

Reforços

Alumnes atesos: Aula d’acollida

Alumnes atesos: Educació Especial:

Alumnes atesos: 3.

Àrees d’aprenentatge: exemplifiquem només una àrea

Matemàtiques

Total

Insuficient Suficient

Notable

Excel·lent

4. Propostes de millora per al proper trimestre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

14


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Protocol 5. Model d’entrevista amb la família Descriptor: Seguiment de l’alumne/a Procediment: Recull resumit de l’entrevista amb la família, tan si és d’inici com de seguiment, de l’alumne/a que cursa amb PI

Entrevista amb la família de l’alumne/a

DATA:

Nivell :

Curs:Assistents:Qui fa la demanda:

       

Tutor/a Mestra d’EE Especialista Cap d’estudis, director/a Encarregat del menjador Pare Mare EAPMotiu:Informacions rellevants:Què s’ha fet fins ara i què es pot canviar? Anàlisi de la situacióAcords presos. Actuacions a fer

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

15


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Protocol 6. El pla individualitzat

Pla Individualitzat

Curs

Alumne/a _____________________________ Data de naixement ___________ Nivell 4rt. Grup__

Tutor/a _________________________ Mestra d’EE D’altres mestres (anglès , castellà, música, educació física) EAP Aprovació: Directora Data

En aquest pla individualitzat hi participen sis mestres, la tutora, la mestra d’educació especial i els especialistes . Justificació Alumne amb moltes dificultats per aprendre i amb suport d’EE des de 1r de primària. El curs passat es va ajustar el currículum però progressava poc. Aquest curs es realitza informe-dictamen de nee derivades de problemes emocionals i d’aprenentatge. Planificació d’objectius i actuacions Què fa el grup a la classe . Sessions. Quins materials utilitzen: llibres de text ,llibretes .... Mestres que imparteixen l’àrea

Què fa i on és l'alumne amb PI Sessions. Quins materials utilitza: llibres, quadernets... Qui se n’ocupa

4 sessions Destreses bàsiques 4 Ed.Cruïlla Quaderns ortografia 4-5-6 Llibre Llengua Catalana Ed Barcanova 3 sessions Llibre Llengua Castellana Ed Barcanova 3 sessions Matemàtiques Ed.Teide Quadern 4 Coneixement Medi 4 Ed Santillana Quadern activitats 4

AEE 3 s. 2s. petit grup/ 1 s. individual Fitxes adaptades/ quaderns comprensió AO 1 s. lectura llibre de l’aula

AO

Anglès

AO 3 sessions Bugs 4 Pupil’s book Ed.Macmillan

Plàstica

AO

AO

Ed. Física

AO

AO

Música

1 sessió

AO Treball adaptat

Àrees5

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Matemàtiques

Medi Natural i Social Informàtica

AO 3 s. Quadern 1 i 2 Fitxes adaptades AO 2 s. Fitxes adaptades AEE 1 s. petit grup Problemes AO 3sessions llibre i quadern adaptat de l’AO

AO Treball adaptat

De cadascuna de les àrees prioritzades els mestres programen des de l’àrea i adapten la programació del grup classe per a l’alumne seguint el protocol 3.1. i 3.2. Veure adaptació curricular de l’àrea 5

Les caselles ombrejades responen a les àrees prioritzades.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

16


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Horari de l’alumne/a. Suports

Franja horària

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 - 9.30

Anglès AO

Informàtica AI

Català AEE

Castellà AO

Matemàtiques PG_AEE

9.30 - 10.30

Música AM

Castellà AO

Matemàtiques AO

Català AO

Català-Lectura AO

11.00 -12.00

Català AEE

Anglès AAn

Castellà AO

Matemàtiques AO

Anglès/ Desdoblament AAn/ AO

12.00 –13.00

Matemàtiques AO

Català AO

Anglès AAn

Expressió oral AEE

Tutoria AO

15.00-15.45

Taller AO

Medi AO

Medi AO

Medi AO

E. Física Gimnàs

Emplaçaments: AO: Aula ordinària AI: Aula informàtica

AEE: Aula educació especial AM: Aula de música

AAn: Aula d’anglès Gimnàs

Avaluació L’alumne s’ avalua tenint en compte les adaptacions curriculars proposades en les diferents àrees i de la visió global de les capacitats bàsiques prioritzades, seguint el protocol 3.1. i 3.2. Veure adaptació curricular de l’àrea, on es té un seguiment continuat del seu progrés. Al final de trimestre, en les reunions d’avaluació s’inclou l’alumne amb PI en el mateix document d’avaluació de l’aula ordinària (veure el protocol 4). L’informe que es lliura als pares és el mateix que el de la resta d’alumnes del grup-classe.

Exemplificació. Adaptació curricular de l’àrea

Exemple protocol 3.1. Àrea de Matemàtiques Competències actuals

Proposta Curricular

Activitats i Materials

Lectura i escriptura nombres fins 999 Sumes portant i restes sense portar, taules x 2/3/4 Càlcul mental 0 a 100 Problemes 1 operació Mesura: setmana, mes quadrat/ recta/ cercle/ triangle

Nombres: milers i milions Resta portant, taules, divisió 1 xifra Problemes compra-venda Mesura: rellotge i relacions d’ordre Políedres

Fitxes adaptades Treball seriacions Quadernets càlcul Problemes quinzet, catàlegs i monedes Activitats Clic Figures geomètriques

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

Avaluació

Numeració Mecànica operacions: suma, resta, multiplicació i divisió Problemes 1 i 2 operacions Unitats de mesura bàsiques Figures geomètriques

17


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Exemplificació protocol 3.2. Àrea de matemàtiques i de Medi natural

Programació individual alumne/a

1r Trimestre

Àrea

Objectius

Continguts

Matemàtiques

Curs 4rt

Activitats

Avaluació

Unitat didàctica:

Càlcul

- Dominar el càlcul de + i – portant sense errors. - Dominar el càlcul de la x ( U-D) per una sola xifra.

- Suma i resta portant - Multiplicació portant - Taules de l’1 al 10.

- Exercicis de càlcul d’operacions. - Saber trobar un sumand en una operació amb el resultat donat. - Dir les taules.

- Sumes i restes amb nombres de 3 xifres - Multiplicacions de números de 3 xifres per un sol factor. Resoldre + i amb el resultat: trobar element que falta

- Entendre enunciats - Distingir DADES PREGUNTA - Saber trobar l’operació adequada per resoldre’l - Escriure la resposta

- Problemes senzills d’una sola operació suma i/o resta.

- Llegir els problemes - Subratllar les dades i la pregunta de diferent color. - Identificar l’operació adient per resoldre’l. - Escriure correctament.

- Entendre un enunciat, aplicar l’operació correcta i dir bé la resposta d’un problema senzill ( una sola operació).

- Saber llegir nombres - Saber escriure en xifres - Conèixer el valor d’una xifra segons el lloc que ocupa.

- Numeració fins unitats de milers - Descomposició de nombres (U–D–C)

Unitat didàctica:

Problemes

Unitat didàctica:

Numeració

- Escriure números (llegir abans). - Llegir números (escrits en xifres). - Comptar i descomptar d’1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 endavant i enrere fins el miler. - Descomposició de núm. i identificació del valor de cada xifra ( UD–C)

- Escriure bé i llegir bé números fins el 3.000 - Saber descompondre números de 3 xifres.

Unitat didàctica:

Mesures

Aprendre correlativament els mesos de l’any

Mesos de l’any

Diferents activitats on treballem amb els mesos

Escriure’ls correctament i per ordre.

Unitat didàctica: Geometria

Reconèixer políedres

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

- Cub - Rombe - Cilindre - Con

Activitats amb el Clic

Reconèixer formes geomètriques

18


Diversitat i Acció tutorial

CEIP Alexandre Galí

Programació individual alumne/a

Àrea

Objectius

Trimestre

Continguts

Medi Natural

Curs 4rt

Activitats

Avaluació

- Escoltar les lectures del llibre de text. - Reconèixer les parts més importants de l’aparell digestiu i el respiratori en un esquema.

- Saber situar aquests òrgans : boca, estómac, intestins , tràquea, pulmons bronquis.

- Hàbits saludables. - Els aliments i els nutrients. - La dieta equilibrada.

- Citar hàbits relacionats amb la salut . - Classificar aliments segons els grups de nutrients més importants.

- Citar actituds pròpies que són saludables. - Situar fotos d’aliments classificantlos segons els nutrients. - Elaborar un menú equilibrat per a un dinar.

- Concepte Invertebrats. - Principals grups: cucs – insectes – aràcnids – mol·luscs i meduses. - El món de les abelles. - Invertebrats que ens mengem.

- Explicar que vol dir invertebrat. - Classificar animals entre els principals grups d’invertebrats. - El mon de les abelles al “Museu de Zoologia” - Buscar quins invertebrats ens mengem.

- Relacionar la paraula invertebrat amb la definició correcta. - Posar exemples d’animals dels principals grups d’invertebrats. - Dir els tipus d’abelles que hi ha en un rusc i saber les funcions de cadascun. - Anomenar 3 invertebrats que mengem

Unitat didàctica: Unitat 1 El nostre cos per dins Setembre - octubre

- Conèixer i situar les principals parts de l’aparell digestiu i el respiratori. - Conèixer les seves funcions.

- Aparell digestiu. - Aparell circulatori.

- Conèixer la funció dels ronyons.

Unitat didàctica: Unitat 2

La salut Octubre - novembre

- Reconèixer hàbits saludables per a les persones. - Nutrients dels aliments, conèixer-los. - Saber que és una dieta equilibrada.

Unitat didàctica: Unitat 3

Els animals invertebrats Novembredesembre

- Saber que vol dir invertebrats. - Conèixer els principals grups. - Saber explicar 3 coses sobre la vida de les abelles.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat http://www.xtec.cat/edubib

19

robatori  

Una petita merda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you