Page 1

   

 (OEURFKHGHORVPLO VXHxRV /DXUD&DVHUR  


 (QXQSHTXHxRSXHEORVLWXDGRDOODGRGHOPDUYLYtDXQDQLxD FRQVXIDPLOLD8QGtDODPDGUHOHGLMRDVXKLMDSRUHOGtDGHVX FXPSOHDxRV 7RPDWHKDVSRUWDGRPX\ELHQHQWRGRVHVWRVGtDVDVtTXHKH FRPSUDGRHVWHEURFKHFRPRREVHTXLR *UDFLDVPDPi<VHORSXVRUiSLGDPHQWH &DULxR¢3XHGHVLUXQPRPHQWRDOSR]RDSRUDJXD" <ODQLxDFRJLyHOFXER\VHGLULJLyDOSR]R &XDQGROOHJyHPSH]yDVDFDUDJXD\HQXQRGHVXVLQWHQWRVSDUD VDFDUHOFXERVHOHFD\yHOEURFKHDOSR]R /DQLxDGHVHVSHUDGDVHDVRPy\GHUHSHQWHHOEURFDOGHOSR]RVH VHSDUy\ODQLxDVHSUHFLSLWyKDFLDHOIRQGR(PSH]yDSDWDOHDU GHVHVSHUDGDHQHODJXDSHURODPHQWDEOHPHQWHQRVDEtDQDGDU 'HSURQWRGHMyGHKDFHUORSRUTXHVHGLRFXHQWDGHTXHHVWDEDHQ XQDVXSHUILFLHVHFD <DQRHVWDEDGHQWURGHOSR]R\VRUSUHQGLGDYLRDVXODGRXQD PXMHUTXHOHGLMR


+RODSRUILQDOJXLHQKDYHQLGRDKDFHUPHFRPSDxtD¢&RPRWH OODPDV" 0HOODPR9HNLD3HUR¢4XLHQHUHVW~" 6R\ODGDPDGHOSR]RQDGLHYLHQHDYLVLWDUPH¢7HTXHGDUtDV FRQPLJRXQRVFXDQWRVGtDV" (QFDQWDGDVHxRUDHQFDQWDGD  /DQLxDVHTXHGyFRQHOOD\DSUHQGLyPXFKtVLPDVFRVDVGHFRPR FXLGDUHODJXD $OFDERGHXQRVGtDVODPXMHUOHGLMR +DVVLGRUHVSHWXRVDFRQPLJRDVtTXHFRPRPHLPDJLQRTXH WHQGUiVTXHYROYHUDFDVD7HGR\XQUHJDORWHVHUiPX\~WLO \DTXHHQWXSXHEORQRKD\PXFKRVUtRV\FRQPXFKDIUHFXHQFLD WLHQHVTXHLUPX\OHMRVDFRJHUDJXD 0XFKtVLPDVJUDFLDV <HQFXDQWRWHUPLQyGHGHFLUHVWDVSDODEUDVODQLxDVHHQFRQWUy GHQXHYRHQHOERUGHGHOSR]R (VWRGHEHGHVHUXQWUXFRSHQVy 'HSURQWRVHDFRUGyGHODEROVLWDTXHOHKDEtDGDGRODPXMHU\OD


DEULySHQVDQGRTXHFRQWHQGUtDDOJRLPSRUWDQWHSHURVRODPHQWH GHVFXEULyHOEURFKHTXHOHKDEtDGDGRVXPDGUH (VWRODGHVLOXVLRQyXQSRFR$VtTXHORSULPHURTXHSHQVyIXHLUVH DVXFDVDORPiVUiSLGDPHQWHSRVLEOH(QVXFDVDWRGRHVWDED WUDQTXLORQDGLHVHGLRFXHQWDGHTXHODQLxDKDEtDYHQLGRXQRV GtDVPiVWDUGH 6HUiFRVDGHXQKHFKL]RGHODGDPDGHOSR]RGLMR (VDQRFKHGHMyHOEURFKHVREUHODPHVLOODGHQRFKHGHVX KDELWDFLyQ$OGtDVLJXLHQWHWRGRIXHQRUPDOKDVWDTXHOD PXFKDFKDVDOLyIXHUDGHODFDVD\GHVFXEULyXQPLODJUR'XUDQWH HVDQRFKHKDEtDOORYLGR\ODOOXYLDKDEtDFRQYHUWLGRHOWHUUHQR VHFRHQXQJUDQULDFKXHORTXHDWUDYHVDEDWRGRHOSHTXHxRSXHEOR GRQGHYLYtDQ  <DVDEtD\RTXHHOUHJDORTXHPHGLRODGDPDGHO3R]RHUD HVSHFLDO <HQFXDQWRGLMRHVDVSDODEUDVHOEURFKHGHVXPDGUHEULOOyHQOD RVFXULGDGGHODKDELWDFLyQ 

EL BROCHE DE LOS MIL SUEÑOS  

Narración en el tercer ciclo de primaria.

Advertisement