Page 1

НАГРАДНА ИГРА „Спечели с МЕТРО” Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Спечели с МЕТРО” ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНТА ИГРА Наградната игра „Спечели с МЕТРО” се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД с адрес на управление 1784 гр. София, бул. Цариградско шосе 711 км, с ЕИК 121644736, представлявано от д-р Емилиян Абаджиев и д-р Кристоф Шулте. Наградната игра се провежда със съдействието на „АЛМА ТУР БГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Хайдушка гора”, бл. 2б, вх.Б, ап. 83, с адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. „Сердика” №12, с EИК 831758428, представлявано от Любомир Димитров Панковски – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Удостоверение за регистрация като туроператор/турагент № 00816 Официалните правила на наградната игра са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Наградната игра по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на Република България. Наградната игра е валидна само в магазини МЕТРО Кеш енд Кери България в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново и Плевен. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА Наградната игра започва на 30.03.2011 г. и приключва в полунощ на 17.04.2011 г. За избягване на всяко съмнение наградната игра започва на 30 март 2011 г. и ще продължи до 17 април 2011 г., независимо че преди 30 март 2011 г. и след 17 април 2011 г. рекламни материали, оповестяващи наградната игра могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. УЧАСТНИЦИ В НАГРАДНА ИГРАТА Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в Наградната игра. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в Наградната игра. Служители на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД също нямат право да участват в играта. ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА Целта на играта е проучване предпочитанията на клиентите, популяризиране на марката МЕТРО и установяване на маркетингова комуникация.

стр.  от 4


НАГРАДНА ИГРА „Спечели с МЕТРО” – Официални правила ДЕФИНИЦИИ Правилата на играта съдържат следните термини: • УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което се включи в играта чрез: а) попълване на талон в някой от магазините МЕТРО, участващи в наградната игра; б) попълване и изрязване на талон, част от разпространената промоционална брошура на МЕТРО; в) обаждане на 0700 100 71 и предоставяне на необходимите данни; г) изпращане на електронна поща с необходимите клиентски данни на: win@metro.bg; • ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ” се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на лотариен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди. ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА Потребителите могат да се включат в наградната игра по следния начин: • Всеки, който пусне, в предназначените за целта кутии, в МЕТРО попълен талон с всички необходими данни за обратна връзка, ще се включи и ще участва. В наградна играта ще бъдат включени и ще участват и всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име и фамилия, мобилен телефон за връзка, валиден e-mail адрес и МЕТРО клиентски номер (в случай, че имат такъв)) на тел. 0700 100 71 или ги изпратят на е-mail: win@metro.bg; • Едно лице може да участва в Наградната игра само с един свой валиден e-mail адрес. Ако бъде заподозряно, че участникът е предоставил невалиден e-mail адрес или, че едно и също лице участва в играта чрез повече от един адрес или със същия, с който вече се е включило веднъж, организаторите са упълномощени да дисквалифицират лицето незабавно от участие в Наградната игра. Същото се прилага и в случаите, когато повече от едно лица участват с един и същ адрес. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Излъчването на победителите ще се състои на 04.05.2011 г. на адрес „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км, чрез специализиран софтуер на случаен принцип пред тричленно жури и в присъствието на Нотариус. Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите. Председателят на журито ще изготви протокол за хода на играта и получателите на наградите, който ще се съхранява на адреса на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД – Централен офис. Всички членове на журито трябва да подпишат протокола. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЖУРИТО Журито на Наградната игра има следните правомощия: Осъществява надзор на хода на Наградната игра; Определя печелившите, съгласно правилата на Наградната игра; Дисквалифицира участниците, нарушаващи Правилата на Наградната игра. Ако журито заподозре, че участник е нарушил правилата на Наградната игра, то е длъжно да даде на участника възможност да обясни, че той/тя е действал/а в съгласие с правилата на Наградната игра. В такъв случай в срок от 10 дни след получаване на уведомление чрез телефонно обаждане за съмнение в нарушаване на правилата на играта, участникът, заподозрян в нарушаване на правилата, трябва да докаже безспорно и по начин определен от журито, че той/тя е следвал/а стриктно правилата на Наградната игра. В случай, че участникът не докаже това по начините, определени от журито или не отговори на неговите опити за контакт, журито е упълномощено незабавно да го/я дисквалифицира. Журито е длъжно да поиска от участника да докаже достоверността на твърденията си в местното седалище на компанията по начин и в срок определен от журито. В случай, че участникът не направи това, журито е упълномощено незабавно и окончателно да го/я дисквалифицира.

стр.  от 4


НАГРАДНА ИГРА „Спечели с МЕТРО” – Официални правила Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка при включването си в играта, или по предоставения мобилен телефон. Решенията на журито, по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта, са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на журито. НАГРАДИ В НАГРАДНАТА ИГРА „Спечели с МЕТРО” • Три 7-дневни почивки в Анталия за двама, с включени самолетни билети, 4* хотел all inclusive, предоставени от „АЛМА ТУР БГ” АД; • 51 броя ваучери за пазаруване в МЕТРО с номинал 20 лв.; • 5501 броя бутилки вино Batuta Tempranillo. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата по телефона, посочен в талона; по е-mail, посочен в талона и чрез публикуване на информацията за печелившите на уеб-страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, не по-късно от 30 дни след края на Наградната игра. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници в Наградната игра изрично разрешават обявяването на името и фамилията им и/или адресът на електронната им поща в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уеб-страницата на МЕТРО: www.metro.bg Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Наградната игра са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако някой от победителите в играта, не е съгласен да заплати данъчните задължения, свързани с наградата, това означава, че този участник се отказва от получаването на наградата. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо, на посочения от тях, в талона, и-мейл адрес. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Наградната игра или прилагането на правилата на Наградната игра, са финални и се отнасят до всички участници. Всички награди се получават на място в магазините от веригата МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (без магазините МЕТРО КОМПАКТ) от управителите на търговските обекти срещу попълнена и подписана от тях декларация за получаване на наградата. ДРУГИ УСЛОВИЯ Съгласието с Правилата на Наградната игра е необходимо условие за участие в играта. С предоставянето на попълнен талон, изпращане на данните си на win@metro.bg или с обаждането си на 0700 100 71 и заявяване на желанието си да участват в играта, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена).

стр.  от 4


НАГРАДНА ИГРА „Спечели с МЕТРО” – Официални правила Участието в Наградната игра и получаването на награда по никакъв начин не са обвързани с покупка на каквито и да е продукти, предлагани от фирмата организатор и/или със заплащане на каквито и да било суми в полза на Организатора на играта. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички МЕТРО магазини, участващи в наградната игра, както и на електронния адрес на МЕТРО: www.metro.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 21.00 часа. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни и гарантира, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в Наградната игра, неговите лични данни ще бъдат публикувани в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уебсайта: www.metro. bg, и се съгласява с обработката на личните му данни за целите на Наградната игра. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, 1784 София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. С участието си в Наградната игра участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (обн. ДВ бр. 1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник разрешава на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на иновини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД. Служителите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в Наградната игра може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО – Център за контакт с клиенти – 0700 100 71. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, това може да бъде заявено на телефон 0700 100 71 или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни. Компанията ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ За всички оплаквания отговаря Организаторът на Наградната игра. При постъпване на оплаквание, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Журито има правомощия да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на Наградната игра. Решенията на журито относно възможните дисквалификации са окончателни. Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 28.03.2011 година.

стр.  от 4

crazy-days-terms_07_1-4  

ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА Целта на играта е проучване предпочитанията на клиентите, популяризиране на марката МЕТРО и установяване на маркетингова к...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you