StoCretec Flooring - Landskap

Page 1

| Beleggsystemer for uteomrĂĽder |

StoCretec Flooring AS Landskap


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifikasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


Barrikade landskap Et riktig valg

Landskapssystemene fra StoCretec Flooring AS er fugefrie og gir rom for kreativ utforming av utemiljøer.

Andre er mer funksjonelle slik som belegg for sykkelstier, Barrikade Trafikk, og for lekeplasser, Barrikade Play.

Noen av systemene er svĂŚrt dekorative med bruk av naturstein i ulike fargenyanser, Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg.

Alle systemene kan installeres av StoCretec Flooring AS nettverk av kvalifiserte spesialentreprenører.

Barrikade Landskap | 3


Barrikade Steindekke

Barrikade Steindekke er et natursteinsdekke med et pigmentert fleksibelt bindemiddel istrødd naturstein.

4 | Barrikade Landskap

Barrikade Steindekke bygger 3-4 mm avhengig av steinstørrelse og egner seg godt i alle arealer der en ønsker et natursteinbelegg med samme overflate som en grusgang. Barrikade Steindekke kan installeres pü asfalt og betong og egner seg spesielt godt til rehabilitering av utearealer.


Barrikade Steinbelegg

Barrikade Steinbelegg er et natursteinsdekke med et klart fleksibelt bindemiddel iblandet naturstein. Barrikade Steinebelegg bygger 15-18 mm og egner seg godt i alle arealer der en ønsker dekorative fugefrie flater med en sammensetning av naturstein som passer inn i miljøet.

Systemet er diffusjonsåpent slik at overflatevann forsvinner raskt, men likevel frostsikkert. Barrikade Steinbelegg installeres på asfalt eller betong. Hvis tykkelse økes til 30 mm kan det også installeres på godt komprimert og stabil grus.

Barrikade Landskap | 5


Barrikade Trafikk

Barrikade Trafikk er et slitesterkt belegg for sykkel og gangfelt, samt andre trafikkarealer. Det består av et fleksibelt, pigmentert bindemiddel iblandet kvartsstein. I arealer med stor trafikk med piggdekk benyttes et hardere tilslag.

6 | Barrikade Landskap

Barrikade Trafikk er hurtig å installere og egner seg svært godt til rehabilitering eller merking av eksisterende sykkelfelt på asfalt eller betong. Barrikade Trafikk installeres som et ett-lags eller to-lags system avhengig av trafikkbelastning og ønsket levetid.


Barrikade Play

Barrikade Play er et lekeplassbelegg bestående av et klart fleksibelt bindemiddel og gummigranulat.

Barrrikade Play kan designes med et stort utvalg av farger og alle typer mønsterlegging er mulig.

Normalt installeres systemet i en tykkelse på 40 mm med et svart bunnlag på 30 mm og ett farget topplag på 10 mm. Det benyttes kun miljøriktig gummigranulat.

Barrikade Landskap | 7


Offentlige miljøer

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg er begge svært godt egnet for utforming av offentlige miljøer, være seg plasser, torg, gangveier, parkanlegg, uteområder til skoler, sykehus, rådhus osv.

8 | Barrikade Landskap


Barrikade Landskap | 9


Næringsbygg

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg er to systemer som kan gi uteområdene rundt næringsbygg et løft, enten det dreier seg om arealer mellom bygninger, inngangspartier eller parkeringsplasser.

10 | Barrikade Landskap


Barrikade Landskap | 11


Samferdsel

Barrikade Steinbelegg er god egnet på stasjonsområder, perronger, fortau etc. Barrikade Steindekke benyttes gjerne på fotgjengerbroer for å få bedre friksjon i helninger. Barrikade Trafikk anbefales på gangog sykkelbaner, og arealer med mye biltrafikk.

12 | Barrikade Landskap


Barrikade Landskap | 13


Bolig

Barrikade Steinbelegg og Barrikade Steinedekke er attraktive løsninger til oppkjørsler, hageanlegg og til boliger. I større boligutbygginger egner Barrikade Steinbelegg seg svært godt til fellesarealer og Barrikade Play til lekeplasser.

14 | Barrikade Landskap


Barrikade Landskap | 15


Design og mønstre

Landskapssystemene fra StoCretec Flooring AS har ubegrensede muligheter til formgivning. Både ved at de fugefrie flatene kan brukes for å understreke designet av et uteområde, og ved å kombinerer ulike steinfarger for å skape forskjellige ønskede mønster.

16 | Barrikade Landskap


Barrikade Landskap | 17


Fargekart Steindekke/Steinbelegg

Askekvarts

Bronse / Bronze

Siena / Siena

Norsk kvarts / Norwegian quarz

Jämtsvart / Grey granite

Jämtsvart / Black granite

Älvdalsporfyr / Swedish porphyre

Serpentin / Serpentine

Finsk granitt / Finnish granite

18 | Barrikade Landskap


Toscana / Tuscany

Tivoli

Høst / Autumn

Larvikitt

Svart fjell / Black mountain

Sølv / Silver

Rød granitt / Red granite

Gråstein / Grey stone

Barrikade Landskap | 19


StoCretec Flooring AS VĂŚrftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

www.stocretec.no

Rev.-Nr. 01/06.18 Printed in Norway

Mail: stocretec.no@sto.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.