Page 1

tarsasagi magazin

III. evfolyam, 2. szam 2018. aprilis megjelenik negyedevente ingyenes

pro Gra mod

szekesfehervar


tartalom 4

BEKEZDŐ Önökért dolgozunk

6

Programod Negyedéves ajánló

15

FLORALIA A dunai limes őrzői

19

Kortárs Művészeti Fesztivál Ecsedi Mária művész-zászlói

22

lazán Beszélgetés Kovács Sándorral

26

háttérben Óriásbábok

30

Önkéntes Kulcsár Anett

PROGRAMOD

társasági magazin III. évfolyam, 2. szám, 2018. április • Megjelenik negyedévente Szerkesztőség: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Tel.: +36 22 202 340, +36 70 682 0237 • E-mail: ugyintezes@fehervariprogram.hu www.fehervariprogram.hu Főszerkesztő: Juhász Zsófia ügyvezető Munkatársak: Hajnal Csilla, Lőrincz Miklós Fotók: Igari Balázs, Kiss László, Lőrincz Miklós, Molnár Artúr, Simon Erika, Varga András Kiadja a Fehérvári Programszervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Felelős kiadó: Juhász Zsófia ügyvezető Tervezés, nyomdai előkészítés: Toldi Zsuzsanna Készült 10000 példányban A lap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely anyag felhasználása avagy átvétele még kivonatos formában is csak a kiadó engedélyével történhet. A magazinban megjelenő hirdetésekért a kiadó felelősséget nem vállal.

programod 3


bekezdő onokert dolgozunk

Ha lett volna születésnapi buli, három gyertya égett volna idén feb-

népszerűsítése is feladatunk: ilyen a Távhőszolgáltatás Napja vagy a

ruárban a Fehérvári Programszervező Kft. tortáján. Ennyi idő telt el

táci Gorsium tavaszköszöntő ünnepe, a Floralia is. A városi rendez-

az alapítás óta – és mennyi minden fért bele ezekbe az évekbe! Sok

vények, ezzel a mi feladataink sora is tovább bővül: immár harminc

tanulás, tapasztalat, izgalom, fáradság és persze öröm a jól sikerült

program várja a fehérváriakat. Újdonságok is vannak közöttük, példá-

rendezvények alatt és után. A jó érzés, hogy ezrek, tízezrek szórakoz-

ul az a városismereti vetélkedő, amely a Szent István Király Múzeum

tak, kapcsolódtak ki a nagy városi programokon, ismerősök, barátok,

egykori régésze, Siklósi Gyula nevét viseli, vagy az a tehetségkutató

családtagok körében a munkánk nyomán.

verseny, amelyben Fehérvár Táncosát keressük, de újítunk a Kortárs

A Fehérvári Programszervező Kft. neve mostanra ismerősen cseng

Művészeti Fesztiválon is, amelynek központi helyszíne a Zichy liget

a városlakók előtt. A sikeres programoknak, az ott szerzett élmé-

lesz idén.

nyeknek köszönhetően a rendezvényszervezők, a marketingesek, a

Várjuk Önöket ebben az évben is! Ne feledjék: 2018-ban is

lelkes önkéntesek arca is megmaradt sokak emlékezetében. A városi

Önöknek szervezünk!

rendezvények mellett egyéb események szervezése, lebonyolítása,

programod 4

Juhász Zsófia ügyvezető


programod fejer megyei diaknapok

fejer county student day

A megye legnagyobb, a középiskolás korosztályt megmozgató ren-

This is the largest event of the county for the secondary school

dezvénye, amelynek felváltva ad helyet Székesfehérvár és Dunaúj-

generation, which is held each year alternately in Székesfehérvár and

város. A Diáknapok lehetőséget adnak arra, hogy a művészetek iránt

Dunaújváros. The Student Days offer an opportunity for the students

érdeklődő diákok megmutassák magukat egymásnak és a közönség-

interested in arts to show themselves to each other and the audience.

nek. 2018-ban már tizenkét kategóriában jelentkezhetnek az érdeklő-

In 2018 the interested students can apply for the program in twelve

dők a programra: a szólóénekesek és kórusok, vers- és prózamondók,

categories and hence the audience can see the productions of the

színjátszó csoportok, könnyű és komolyzenei produkciók, népzené-

students in the categories of soloists and choirs, reciters of poems

szek, népdalénekesek és néptáncosok, valamint a sótájm kategóri-

and prose, groups of actors, popular and classical music productions,

ában jelentkezők produkcióit láthatja a közönség. Ezen kívül képző-

folk musicians, folk singers and folk dancers, and showtime. Moreover,

művészeti és népművészeti alkotásokkal, honismereti dolgozatokkal,

students can also apply for the program with fine art and folk art

irodalmi művekkel, fotókkal, videókkal, illetve már reklámszpotokkal,

works, essays about knowledge of the country, literary works, photos

-filmekkel és kritikákkal is pályázhatnak a diákok a rendezvényre.

and videos, and, for the first time this year, with advertising spots,

2018-ban Dunaújváros lesz a Diáknapok házigazdája.

films and reviews as well. In 2018 the Student Days will be held in Dunaújváros.

2018. aprilis 13-15.

1 3-15 April 2018

floralia

floralia

Az ókori római település, Gorsium maradványait őrző régészeti park

Each year the archaeological park preserving the remains of Gorsium,

minden évben különleges időutazásra hívja a vendégeket: a tavasz-

an ancient Roman settlement (in Tác), invites guests to a special time

köszöntő ünnep, a Floralia minden korosztálynak kínál látnivalót. A

travel: the spring celebration, Floralia, offers an attraction to all the

legnagyobb látványosság a császár bevonulása a díszes ruhákba

generations. The greatest spectacle is the march of the emperor

öltözött kísérettel. A rómaiak mellett kelta és germán harcosok tá-

accompanied by figures in ornamental dresses. Celtic and Germanic

boroznak, aki akarja, magára öltheti pajzsukat, kipróbálhatja harci

warriors camp next to the Romans, and guests who intend to do

eszközeiket. Megelevenedik a gladiátorok világa, sőt, még rabszolgát

so can wear their shields and try their martial tools. The world of

is vásárolhatunk az árverésen. A Floralián bepillanthatunk az ókori

gladiators is revived, what’s more visitors can even buy slaves at the

hétköznapokba, színházi és zenei élmény, sokféle érdekes kézműves

auction. At the Floralia visitors can have a look into the weekdays

foglalkozás és vásár is várja a vendéget a gyönyörű környezetben.

of antiquity, and theatrical and music experiences, various kinds of interesting artisan activities and a market also await the guests in a magnificent environment.

2018. aprilis 28-29.

programod 6

2018 April 28-29


programod sportmajalis

may day sport festival

Székesfehérvár évek óta sporttal ünnepel május elsején. A Bregyó

For many years Székesfehérvár has celebrated with sports on 1

közi Regionális Atlétikai Központ ezen a napon megtelik amatőr és

May. On this day the Bregyó Lane Regional Athletics Centre is full

profi sportolókkal, hiszen a kisebb egyesületek mellett a város nagy

of amateur and professional athletes, since both smaller clubs and

klubjai is fontosnak tartják, hogy jelenlétükkel hirdessék: sportolni

the large clubs of the city consider it important to announce it with

nemcsak egészségünk érdekében érdemes, hanem azért is, mert ál-

their presence: it is worth doing sports not only for our health, but

tala részesei lehetünk egy közösségnek. A rendezvény minden évben

also because thereby we can be participants in a community. Each

egy nagy, több száz sportolót összefogó menettel indul, amely végig-

year the program is started by a large procession, with hundreds of

vonul a városon a Bregyóig, ahol az egyesületek bemutatói mellett

athletes, which anyone join, since the objective is to have as many

színpadi programok is szórakoztatják a sok ezer látogatót.

participants of this sport day as possible. The procession marches through the city until Bregyó Lane, where thousands of visitors are entertained by the performances of the clubs and theatrical programs.

2018. majus 1.

1 May 2018

programod 7


programod bolondballagas

fools farewell ceremony

Valljuk be, az iskolás évek nemcsak a tanulásról, hanem a közös bo-

Let us admit: the school years are not only about studying, but

londozásról is szólnak. Április végén, május elején a végzős középis-

about common foolery too. At the end of April and the beginning

kolások élete már az érettségi vizsga és az egyre közeledő felvételi

of May, the life of graduating secondary school students already

körül forog. Nem árt azonban, ha a diákok egy-egy napra kilépnek a

revolves around the secondary school-leaving examination and the

taposómalomból, s vidámsággal, szórakozással gyűjtenek erőt a nagy

approaching entrance examination. However, it does not do harm for

megmérettetéshez. Erre a Bolondballagás lehetőséget is ad számuk-

the students to step out from the daily routine for a day or two, and

ra, amikor vicces maskarákba öltözve járják a belvárost, osztályonként

gather strength for the big test with fun and entertainment. And the

akár egy-egy tematikára építve.

Fools’ Farewell Ceremony provides an opportunity for them for this, where they walk around the downtown wearing funny fancy dresses, building on separate themes by classes.

2018. majus 4.

4 May 2018

fehervari konyvnapok

fehervar book days

Új színfolt lesz ez a rendezvény a városi programpalettában, amely

This event will be a new addition in the program series of the city,

a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében a kortárs irodalom megje-

which will provide appearance for the contemporary literature in

lenésének ad teret. Könyvbemutatók, koncertek, gyerekprogramok,

the framework of the Contemporary Art Festival. Book launches,

beszélgetések, dedikálások teszik emlékezetessé ezt a hétvégét a

concerts, children’s programs, conversations and dedications will

könyvek, az olvasás szerelmesei számára, de bárki találhat magának

make this weekend memorable for the lovers of books and reading,

számára érdekes programot a Fehérvári Könyvnapok idején.

but everyone can find an interesting program for themselves during the time of the Fehérvár Book Days.

2018. majus 17-18.

programod 8

17-18 May 2018


programod kortars muveszeti fesztival

contemporary art festival

Képző- és iparművészeti tárlatok, zenei események és koncertek

Exhibitions of fine arts and decorative arts, musical programs and

városszerte, irodalmi programok, színházi és táncelőadások – szinte

concerts all over the city, literary programs, theatrical and dance

nincs is olyan művészeti ág, amely ne képviseltetné magát az ese-

performances – there is practically no branch of art that is not

mény keretében. A programsorozatban évek óta a legnépszerűbb

represented in this event. In this series of events, Jam-Bory-Castle

rendezvény a Jam-Bory- Vár, amely fesztivál a fesztiválban: hagyomá-

has been the most popular event for years, this is a festival within a

nyosan családi programokkal, koncertekkel és épületvetítéssel várja

festival: it traditionally awaits the audience with family programmes,

a közönséget.

concerts and building projection.

2018. majus 11-19.

11-19 May 2018

programod 9


programod hetedhet jatekfesztival

seven levels of toy festival

A fesztivál során hatalmas játszótérré alakult át Székesfehérvár bel-

The city centre of Székesfehérvár is transformed into a giant

városa, ahol a gyerekek a hetedhét próbatétel során a mese igazi

playground during the festival, where children can become true

főszereplőjévé válhatnak. A Hetedhét Játékmúzeummal közös kez-

leading characters of the fairy tale in the course of the seven levels

deményezés évek óta nagy siker mind a gyerekek, mind az őket kí-

of challenge. The joint initiative with the Seven Levels of Toy Muse-

sérő felnőttek körében. A jókedv minden esetben garantált, hiszen

um has been a large success for years among both children and the

bábosok, mesemondók, zenészek vezetik végig a gyerekeket és a

adults accompanying them. Good spirits are guaranteed in every

gyereklelkű szülőket is a varázslatos mesebirodalmon, amely prog-

case, since puppeteers, storytellers and musicians lead the children

ramkínálatával az Óperencián túlra repíti a látogatókat. A színpadon

and child-spirited parents all the way through this magical fairy tale

színvonalas bábműsorok, gyerekkoncertek várják az immár nem csak

empire, which flies the visitors beyond the seven seas with its supply

Fehérvárról érkező látogatókat a mesés gyereknapon.

of programs. On the stage high-standard puppet programs and children’s concerts await the visitors no longer only from Fehérvár on the fabulous children’s day.

2018. majus 26-27.

programod 10

26-27 May 2018


programod punkosdi viragalom

whitsun flower dream

A magyar kultúrában több szokás is kapcsolódik pünkösdhöz, az

Several traditions are also connected to whitsun in Hungarian

egyik ilyen, amikor az ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé tűz-

culture, one of these is that green branches and flower are placed

nek zöld ágakat, virágokat, hogy ne csapjon bele a villám. Székes-

in the windows or among the fence picket of the house, so that the

fehérvárt bizonyosan elkerüli a mennydörgés, hisz virágba borul a

lightning does not struck. It is for sure that Székesfehérvár will be

belváros pünkösd tiszteletére. A virágkötők évről évre más tematika

bypassed by the thunder at this time, since the downtown bursts into

köré építik fel hatalmas kompozícióikat, melyeket zenés körséta so-

bloom to the honour of Whitsun. The florists active in the city build

rán is szemügyre vehetnek az érdeklődők. Az idén a barokk lesz az

their enormous compositions around a different theme every year,

a téma, amely az alkotókat inspirálja. A kompozíciókra szavazhat is

which can be examined in the course of a musical walk around by

a közönség, a nyertes értékes ajándékot kap. Az elmúlt évben az ifjú

those interested. Baroque is the theme that will inspire the creators

virágkötők, a virágkötés iránt kedvet érző iskolák diákjai is lehetőséget

this year. The audience can also vote for the compositions, the winner

kaptak a bemutatkozásra: a „kisinasok” versenyét – még több résztve-

receives a valuable present. This year young florists and the students

vő bevonásával – ebben az esztendőben is folytatjuk. A rendezvényt

of schools in the mood for flower arrangement receive an opportunity

számos kulturális, szórakoztató program kíséri, május 19-én pedig a

to present themselves: we will continue the competition of the

város török uralom alóli megszabadulásának 330. évfordulójáról is

“apprentices” – including ever more participants – this year as well.

megemlékezünk.

Several cultural and entertainment programs will accompany the event and on 19 May we will commemorate the 330th anniversary of the liberation of the city from Turkish rule.

2018. majus 18-21.

1 8-21 May 2018

hello, nyar!

hello, summer!

Az elmúlt évben először vehettek részt a fehérvári diákok egy nagy,

Last year was the first time when the students in Fehérvár could

közös tanévzáró mulatságon. A rendezvény ajándék a városban ta-

participate in a large, joint speech-day entertainment. The event is

nuló általános- és középiskolásoknak a tanév végén, hogy kipihenjék

a present at the end of the school year for the students of primary

a fáradalmakat és jókedvűen indítsák vakációjukat. A fesztivál kere-

and secondary schools studying in the city so that they can have a

tében a fiatalok körében egy népszerű zenekar fellépésével és más

rest from their fatigue and start their vacation truly happily. In the

szórakoztató programokkal jutalmazza a város a nebulókat.

framework of the festival, the municipality of the city rewards the students with the concert of a band popular among young people. The great concert performed at Zichy stage entertains thousands of people at the beginning of the summer.

2018. junius 15.

15 Junius 2018

programod 11


programod muzeumok ejszakaja

night of the museums

Székesfehérvár évek óta résztvevője a Múzeumok Éjszakája program-

Székesfehérvár has been a participant of the “Night of the Museums”

sorozatának. Idén is több fehérvári és vidéki szervezet fog össze, hogy

series of programs for years. Similarly to the previous years, several

a látogatók minőségi kulturális élményeket szerezhessenek. Ezen az

organisations this year in and around Fehérvár joined forces so

éjszakán nemcsak a csatlakozó intézmények kiállításait nézhetik meg

that the visitors can enjoy high-quality cultural experiences.

az érdeklődők, hanem rengeteg különleges, csak erre az alkalomra

Interested people on this night can watch not only the exhibitions

meghirdetett program vehetnek részt. A rendezvényt mindig nagy

of the institutes joining, but they can participate in many special

érdeklődés kíséri: Székesfehérvár rendre a legnépszerűbb helyszínek

programmes, announced only for this occasion. The event has always

között szerepel. Ebben az évben a Könyvek Éjszakája is lesz ez júniusi

been in the limelight: Székesfehérvár has always been among the

szombat, amikor megjelennek a helyi kiadók, a könyvkereskedők a

most popular locations. This year the Night of the Books will also be

belvárosban, hogy a különleges múzeumi programok mellett az iro-

on this Saturday in June, when the local publishers and booksellers

dalmi újdonságokra is felhívják a figyelmet.

appear in the downtown to call the attention to literary novelties, in addition to the special museum programs.

2018. junius 23.

programod 12

23 Junius 2018


programod

XIV. fehervari lecsofozo vigassag Bár az étel balkáni eredetű, a lecsót ma már a magyar gasztronómia

XIV. fehervar pepper and tomato stew cooking entertainment

Although this food is of Balkan origin, today pepper and tomato

alappillérének tartják. Számos változata ismert, ezeket számtalan mó-

stew has already become the corner stone of Hungarian gastronomy.

don lehet tovább variálni, ízlésünknek megfelelően. Ezt tapasztalhat-

Several versions of it exist and these can be varied further in many,

ják meg a látogatók és résztvevők a Fehérvári Lecsófőző Vigasságon,

many ways, according to one’s taste. The visitors and participants can

ahol már évek óta közel 600 bogrács alá gyújtanak tüzet. Családok,

experience this at the Fehérvár Pepper and Tomato Stew Cooking

baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűlnek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat. A paprikás finomságok közül rangos zsűri választja ki a legjobbnak ítélteket. Magyarország második legnagyobb főzőversenyéhez gyerekprogramok, koncertek kapcsolódnak, a termékeiket

Entertainment, where fire is lit under almost 600 stewing pots for many years. Families, companies of friends, and teams of workplace communities meet from all parts of the country to talk and have a great time, in addition to cooking. Of the food of fineness made

kínáló kézműveseknek köszönhetően pedig igazi vásári hangulat

from paprika, an illustrious jury selects the best pepper and tomato

uralkodik a városban.

stew. Programmes for kids and concerts are connected to the second largest cooking competition in Hungary, whereas thanks to the craftsmen offering their products, there is a true fair atmosphere in the city.

2018. szeptember 8.

8 September 2018 programod 13


Székesfehérvár a 20. században Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

Megtekinthető: 2018. június 17-ig


floralia

a dunai limes orzoi Idén újra összecsap a barbár hordákkal a Legio Brigetio Gorsiumban, és a légiósok a Floralia két napja alatt, április 28–29-én a látványos csaták bemutatása mellett a rómaiak mindennapi életébe is bevezetik a kor iránt érdeklődőket.

programod 15


floralia

Április utolsó hétvégéjén idén is két napot tölthetünk az

készültek a felszerelések. Akkoriban ez lényegesen nehe-

ókorban, Flóra istennő tavaszünnepén Gorsiumban. A

zebb volt, mint manapság, hiszen nem volt könnyű hiteles

Floralián az összes hazai római kori hagyományőrző csapat

forrásokat találni: csak a könyvtárak, régészek, helytörténé-

tábort üt, köztük a már negyedszázados múlttal rendelke-

szek segítségére számíthattunk.

ző Legio Brigetio is. A csapat történetéről Kiss Gábor alapító tag, szóvivő mesél.

Hányan voltak akkoriban? Először magunknak készítettünk négy páncélt, aztán jöt-

1993-ban határozta el egy komáromi munkahelyi társaság,

tek a felkérések, hogy csináljunk másoknak is, mert nagyon

hogy római kori csapatot alapít. Mindannyiunkat érdekelt

népszerű ez a kor és ezek a látványos felszerelések – ennek

a történelem, és mivel minden kertben lehetett találni egy

köszönhetően jött össze egy jó kis csapat, több mint tíz

kis római kori érmet vagy cserepet, kézenfekvő volt, hogy

fővel. Minden hétvégén edzést tartottunk, és elkezdődött

ezzel a korral foglalkozzunk. Szerettünk volna valami római

a fellépések sora. Nagyon népszerűek lettünk, hiszen a hi-

vonatkozású nagy dolgot csinálni – egy gályában gon-

teles felszerelésnek és az alapos kutatómunkának köszön-

dolkodtunk, amit a komáromi kikötőben építettünk volna

hetően profi módunk tudjuk megjeleníteni ezt a kort és a

fel. Elég hamar kiderült, hogy ennek nem csak a megépí-

légiót. A fellépések és a filmforgatások révén sikerült szert

tése, de a fenntartása sem annyira egyszerű, ezért inkább

tennünk komolyabb anyagi bázisra, így már fegyverková-

gyalogos felszereléseket kezdtünk el készíteni. Először a

csoknál is rendelhettünk sisakokat és fegyvereket.

centuriónk a saját lakásában, aztán később már műhelyben

programod 16


floralia Fiktív, vagy valódi, létezett légiót keltenek életre?

szerint maga Nero császár, ezért készítettünk mi is ilyen

A Legio Brigetio Hagyományőrző Egyesület hivatalosan

felszerelést. De már mi is szert tettünk késő római, IV. szá-

2001-ben alakult, és a Legio I Adiutrixot személyesítjük

zadi „viseletre”, ugyanis az ebben a korban élt Valentinianus

meg – ez a csapat több évszázadon keresztül, a 90-es

császár is fontos szerepet játszott Brigetio életében, sőt a

évektől a 440-es évekig őrizte a dunai limes ezen szakaszát.

kutatások szerint itt is halt meg 375-ben, ezért több szerve-

Ma már jelen vagyunk szinte minden olyan rendezvényen,

zettel összefogva emléket is állítottunk neki az erődben. Az

ahol a római kort kell megjeleníteni: meghívásokat kapunk

a 2-300 év, amely a két felszerelésünk között van, komoly

lovas versenyekre, római kultúrával foglalkozó versenyekre,

kontrasztot jelent, nem csak megjelenésben, hanem ter-

játékokra és az olyan fesztiválokra, mint amilyen a gorsiumi

mészetesen a harcászati módszerekben is.

Floralia is. 2010-ben támadt az az ötletünk, hogy csináljuk olyat, amit még senki más, és végigjártuk a magyarországi

Most mekkora a csapat létszáma?

limes-szakasz mintegy 300 kilométerét. Ez nagyon komoly

Jelenleg tizennyolcan vagyunk, és csaknem mindnyájan

próbatétel volt mindannyiunk számára, hiszen tizenegy

ott is leszünk a Floralián. Érdekes egyébként, hogy rendsze-

napig meneteltünk II. századi felszerelésben.

resen hirdetünk toborzókat, és az elmúlt huszonöt évben több százan megfordultak nálunk, de az edzések elvárása-

Miért pont a II. századot választották, amikor ez a nehéz

inak, a komoly fizikai követelményeknek kevesen feleltek

páncél volt „divatban” a rómaiaknál? A Floralián is látjuk,

meg. Vagy ha igen, akkor jött az, hogy valakinek nem fért

hogy voltak olyan korszakok a római katonák életében,

bele az idejébe vagy a családi életébe a légió. Az alapító

amikor könnyebb volt a felszerelésük.

tagok mellett van egy „keménymag”, ők hosszú évek óta a

Egyszerű a válasz: i. sz. 110 körül kezdték építeni azt az

csapat gerincét képezik. A rendezvényekre a családtagok

erődöt Brigetióban, amelynek légióját mi megszemélyesít-

is elkísérnek minket, így tudjuk a táborban megjeleníteni a

jük. Magát a légiót i. sz. 68-ban alapították, egyes források

rómaiak mindennapjait, a női viseleteket, sőt, a táncokat is.

programod 17


Művek az emeletről A kiállítás május 6-ig látogatható Szent István Király Múzeum Deák Gyűjtemény 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 10. Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10-18 óráig w w w.szikm.hu • w w w.deakgyujtemeny.hu


kortárs fesztivál

szinek, formak, anyagok: textilcsodak Ecsedi Mariatol A barokk jegyében - idén is készül új művész-zászló a májusi fesztiválra Ő az a művész, aki nap mint nap velünk van, amikor a fehérvári belvárosban sétálunk. Míves cégéreket tervezett a Fő utcai üzleteknek, legendás királyokat, királynékat, szenteket megidéző szépséges figurákat a zenélő Órajátékhoz. Ecsedi Mária alkotásai a mindennapokon túl a Kortárs Művészeti Fesztivál és a Királyi Napok eseményének is meghatározó elemei: műgonddal készült, kézzel varrott, színes művész-zászlói évtizedek óta elmaradhatatlan látványosságai a programoknak. Az elsőt több mint húsz éve, 1996-ban készítette.

programod 19


Mindig érdekelt a textilművészet, szerettem a sokfélesé-

Hogyan készült az első? Volt egy terv, egy rajz, ami aztán

gét, a gazdagságát. Szeretem Ferenczy Noémi műveit

alakot öltött?

ugyanúgy, mint a keleti szőnyegeket és az erdélyi szőttese-

Régebben nem készítettem részletes tervet a zászlókhoz.

ket – meséli Ecsedi Mária. – Jártam kiállításokra, ha tehet-

Volt elképzelésem a témával kapcsolatban, ahhoz válogat-

tem, vásároltam is egy-egy különlegesebb darabot. Gyűj-

tam anyagokat, a darabokat rakosgattam egymás mellé,

töttem az érdekesebb anyagokat, annak idején például

így volt lehetőségem még a kivitelezés előtt változtatni, és

varrtam ruhákat is a családban, de mint gyakorló művész

amikor úgy éreztem, összeállt, akkor megvarrtam. Újabban

ennél közelebb nem kerültem ehhez a területhez, ma-

konkrétabb tervet kell bemutatni, ezt is úgy kezdem, hogy

radtam inkább csak csodálója a különleges textileknek. A

színes papírból vágom ki a formákat, elveszek belőle, hoz-

millecentenárium évében Szűcs Erzsébet gondolata volt,

záadok mást, így alakítom ki a végleges tervet. Manapság

hogy a Fő utca adja magát egy zászlókiállításra, ki lehetne

már nagyon sokan számítógépen terveznek, ami óriási

használni úgy, ahogyan néhány más városban teszik ezt.

lehetőség, csodálom azt, aki ezzel tud bánni, ez egy na-

Az önkormányzat kiírt egy országos, tematikus pályázatot,

gyon más technika. Én ehhez nem értek, maradok a kézi

amelyre sok művész adott munkát. Volt, aki szitázta, fes-

munkánál.

tette az anyagot, volt, aki szőtte, én rögtön tudtam, hogy varrni fogom az enyémet.


kortárs fesztivál Nem csak a színek miatt különlegesek ezek a zászlók.

is szerepel a kódexben használt betűkkel. Egy másikon a

Engem nagyon izgat az anyagok sokfélesége is: van köz-

ciszter templom angyalai jelennek meg, van, amelyiken a

tük áttetsző és durvább szövésű, az egyik könnyedebb,

régi textileken látható növényi motívumok másolatai kap-

a másik súlyosabb, merevebb, sokszor éppen ez a külön-

tak helyet, a legutóbbit pedig, amit tavaly készítettem, a

bözőség adja az elkészült mű egyediségét. Egy-egy da-

Rác-templom szín- és formavilága inspirálta.

rab elkészítése gyakran izgalmas kísérletezési folyamat is számomra. Az ember elképzel valamit, de aztán a tervet

Figyeli a kiállítások idején a Fő utcán a járókelőket, megné-

le kell fordítani az anyagokra, mert a valóságban egészen

zik a zászlókat?

másképpen tud viselkedni egy muszlin, egy selyem vagy

Abszolút, az embert érdekli, hogy amit művel, arra men�-

egy nyersvászon, amikor elkezdem összevarrni őket. Min-

nyire figyelnek oda mások. A Kortárs Művészeti Fesztivál

dig jó érzéssel tölt el, hogyha sikerül a felmerülő problé-

mindig esemény a városban, ez egy programsorozat, ami-

mákra megoldást találni. A szabadtéri kiállítás miatt fontos

nek a zászlókiállítás is része. Ez a tíz nap felhívja a figyelmet

szempont a méret is, mert lehet, hogy ami a műhelyben

erre a műfajra. A napi rohanásban talán a városlakóknak is,

még hatalmasnak tűnik, az a Fő utca terében elvész. Ezért

de a turistáknak mindenképpen plusz látványosság a mű-

is jó, hogy évről évre ott vannak a Kortárs Fesztiválon, le le-

vész-zászlók sora a sétáló utcává lett Fő utcán.

het szűrni a tanulságokat, látom, hogy mennyire „működnek”. Így alakultak például a 2016-ban készült zászlók (Régi

Készül újabb az idei fesztiválra?

király és királynő), ahol a kontrasztos színek mellett nagy

Ebben az évben ismét pályázatot írtak ki textilművészek-

formákat is használtam, hogy messziről is jól láthatók, jól

nek, amire én is meghívást kaptam. Az idei a barokk éve,

felismerhetők legyenek.

Fehérvár is szép barokk belvárossal büszkélkedhet, ezért én is ezt a témát választottam. Régebben már csináltam

Milyen témájú művek készültek az elmúlt években?

Barokk címmel két kisebb méretű textilt, ez a nagy méretű

A legelső, 1996-ban Szent István emlékét idézte a jól ismert

zászló most a Barokk III. címet kapta. Szeretem ennek a kor-

monogrammal, aztán az államalapítás évfordulójára is egy

szaknak a pompázatosságát, próbáltam ezt megjeleníteni.

hasonló témájút készítettem, ezen egy latin szövegrészlet

Nagy munka lesz, de örülök neki.

ECSEDI MARIA Ecsedi Mária a budapesti Képzőművészeti Főiskolán festőként végzett 1966-ban. A főiskola után Székesfehérváron telepedett le. A 80-as évek közepéig főként grafikusként ismerték, meghívókat, plakátokat tervezett, rajzokat készített a Szent István Király Múzeum számára. Tárlatokon a hetvenes évek eleje óta szerepel, első egyéni tárlatát 1971-ben rendezte, azóta sok helyen láthattuk munkáit egyéni és csoportos kiállításokon is. Első nagyszabású munkája, az Ikarosz mondáját ábrázoló 12 négyzetméteres sgraffito 1983-ban készült az Ikarus gyár irodaépületébe. A fehérvári belváros üzleteinek szebbnél szebb cégéreket tervezett, és a zenélő Órajáték figurái is az ő keze munkáját dicsérik. A 90-es évek közepétől több művész-zászlót készített a Kortárs Művészeti Fesztivál számára, ettől kezdve textilművészként is ismerik. Számos díja közül néhány: 1975-ben a Mezőgazdaság a képzőművészetben országos pályázaton grafikai különdíjat kapott, 1995-ben az országos kisgrafikai pályázaton első díjat nyert, 1998-ban a Fehérvári Tárlaton Székesfehérvár díját, a Fehérvári Szalonon első díjat érdemelt ki. 2013-ban a fehérvári önkormányzat Pro Civitate díjjal tüntette ki.

programod 21


lazán

ez egy nagy szerelem, maskent nem is lehet csinalni Beszélgetés Kovács Sándorral, a Fehérvár Enthroners edzőjével A kilencvenes évek elején járt először amerikaifoci-edzésen, a társak szó szerint összetörték akkor. Bőgve ment haza – meséli, de a sportot ennek ellenére sosem engedte el. Kipróbálta a baseballt és kézilabdázott is, de néhány év után újra ott volt a focipályán, és tizenöt évig maradt. Ez egy nagy szerelem, másként nem is lehet csinálni – mondja, mert az ütközések okozta sérülések bizony pokolian tudnak fájni. Kovács Sándor egy komoly fejsérülés után, tavaly februárban akasztotta szögre a csukát, de a foci azért továbbra is meghatározza az életét. Ütközés, zúzódások, fájdalom – mégis, mi a vonzó az ame-

gyunk, akár a támogatottságot, akár a játékosok technikai

rikai fociban?

fejlettségét nézzük, mégis egyre népszerűbb ez a sport itt-

Amikor két, nem kis sebességgel mozgó test találkozik

hon. Már 24 csapatos a magyar bajnokság, jönnek a fiata-

a pályán meccs közben, megvan az esély a sérülésre, ez

lok, akiket érdekel a játék és a közönség is egyre népesebb,

igaz. Edzőként az is a dolgom, hogy a játékosoknak meg-

ezt ki kell használni. Felhívni a figyelmet a szűrések fontos-

tanítsam a legjobb technikát, amivel elkerülhetik ezt. A

ságára vagy részt venni egy jótékonysági akcióban – azt

megfelelő felszerelés is óvja őket, és vannak új szabályok,

gondolom, fontos az ilyen fajta társadalmi szerepvállalás.

amelyek szintén a játékosok védelmét szolgálják. Ez egy igazi csapatsport, ahol a társadért küzdesz minden erőd-

Mennyi időt tölt a focival?

del, összetartásra nevel. Meg kell akadályozni, hogy az el-

Az edzések komoly felkészülést igényelnek, meg kell ter-

lenfél haladni tudjon, ehhez kell a fizikai kontaktus, a test

vezni minden percet, hogy ne legyenek üres járatok. A

test elleni küzdelem, de fontos a stratégia is: az erő mellett

mérkőzések 3–3 és fél óráig is eltartanak. A tévés közve-

észre is szükség van a sikerhez. Ebben persze nagy szere-

títések éjszaka zajlanak, a Trash Talkban is rendszeresen

pe van az edzőnek, aki figyeli az ellenfeleket, statisztikákat

részt veszek, szóval szinte minden időmet kitölti a foci. A

készít, azokat felhasználva tervez, de mindent nem lehet

szabadidőmben, hétvégén igyekszem sokat együtt lenni

kiszámítani, előre modellezni. A játékosnak adott hely-

a fiammal, aki 12 éves. Jó srác, vízilabdázik, alázatos, ko-

zetben döntést kell hoznia a pályán: megfogadja, amit az

molyan veszi, amit csinál, mindig ott van az edzéseken, a

edző mondott – vagy máshova áll, máshova fut. Ezzel fele-

meccseken. Nagyon büszke vagyok rá!

lősséget is vállal, mert a videózásnál kiderül, helyes volt-e a döntése. Ha nem, akkor tudni kell bocsánatot kérni a töb-

Tavaly Fehérvárra költözött. Hogy érzi magát a városban?

biektől – szóval én a jellem- és közösségformáló hatását is

Az első egy hétben nem tudtam aludni, olyan furcsa volt a

nagyon fontosnak gondolom.

csönd a Róbert Károly körúti lakásom után. De félretéve a viccet: élhető a város, élvezem, hogy mindenhova el lehet

Ha már közösség: az amerikai focisták rendszeres résztvevő

jutni gyalog vagy biciklivel, utóbbit amúgy napi szinten

a mellrák elleni sétáknak.

igyekszem űzni, ha végre jó idő lesz. A kapcsolatok egy-

Ez a kezdeményezés az NFL-ből, az amerikai profi ligától

előre még hiányoznak, de a boltban már megismer a néni

indult, és a hazai szövetség is fontosnak tartotta, hogy

– szóval alakul a dolog.

kapcsolódjon hozzá. Bár az igazi profiktól még messze va-

programod 22


Kovacs Sandor Van beceneve? Kedvenc filmje?

Kedvenc könyve?

Kedvenc étel? Ha nem amerikai foci, akkor melyik sport? Ha nem Magyarországon, akkor hol élne szívesen?

Sankó és Krumpli, mindkettőt a csapattársaktól kaptam, ezért szeretem őket. Sok van: Robert de Niro filmjei, az Egy nő illata Al Pacinóval, a Keresztapa, az Eredet és persze a sportfilmek. A Minden héten háború „mindent visz”. A Da Vinci-kód az egyik kedvencem. Érdekel a történelem, a pápaság kora, a lovagkor, de a II. világháború története is. Húsleves, rántott hús, mákos guba. Ha újrakezdeném, azt hiszem, a hokit választanám. Ott is van ütközés, de a sebesség talán még jobban tetszik benne. Az USA-ban, egy kisebb, mondjuk Chicago méretű városban, ahol van minőségi sport. Vagy Japánban, ahol a tradíció és a modern technológia egymás mellett létezik, ahol mindenben a tökéletességre törekszenek.

Kovács Sándor Budapesten született, 1977. augusztus 31-én. Katonai pályára készült, de végül a civil életben találta meg igazi foglalkozását pénzügyi-közgazdászként. Dolgozott több távközlési cégnél, jelenleg a fehérvári polgármesteri hivatal kontrolling osztályának munkatársa. A magyar amerikai foci legismertebb alakja, 15 évig volt aktív sportoló: alapítója és játékosa volt a Budapest Wolves csapatának, amely az osztrák III. osztályú bajnokságban is szerepelt, itthon pedig hat évig veretlen volt. Játszott és edzősködött a Budapest Cowboys és a Hurricanes csapatában. Tavaly szeptember óta a Fehérvár Enthroners védelmi koordinátora (a védőjátékosok trénere), ezt a posztot tölti be a nemzeti válogatottnál is. Tizenhárom éve a Sport Tévé NFL közvetítéseinek és Trash Talk című műsorának állandó szakértője.

programod 23


2018. MÁJUS 26-27. SZÉKESFEHÉRVÁR • BELVÁROS


háttérben Június utolsó napján újra megjelennek az óriásbábok a fehérvári Fő utcán, hogy aztán ettől kezdve hat héten át, szombatonként végigvonuljanak a belvárosban, felhívva a figyelmet a közelgő Székesfehérvári Királyi Napok programjaira. Az óriásbábos szombatokon nemcsak a bábok által megjelenített történelmi személyiségekkel ismerkedhet meg a közönség, de beszélgetéseket hallhatnak a Musica Sacra és a Koronázási Szertartásjáték előkészületeiről, szereplőiről is. Az első Koronázási Ünnepi Játékokra, 2013-ban Géza fejedelmet és feleségét, Saroltot, Szent István királyt, Gizella királynét, Szent Imre herceget és Asztrik püspököt megszemélyesítő négy és fél méter magas óriásbábok készültek el Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus és festőművész, valamint Grosschmid Erik, Blattner Géza-díjas bábtervező tervei alapján. A második alkalommal, 2014-ben hozzájuk csatlakozott öt új báb: Szent László király, I. Géza király, Salamon király, valamint Szent László felesége, Adelhaid és a lányuk, Piroska alakjával bővült a történelmi személyek panteonja. A következő évben, 2015-ben Könyves Kálmánnal és öccsével, Álmos herceggel egészült ki az Árpád-házat bemutató „képeskönyv”. Ebben az évben először a bábok is szerepet kaptak a Szertartásjátékban a színpadon. A negyedik koronázási alkalomra, 2016-ra II. István és II. (Vak) Béla király alakja is ott magasodott már a királyi óriásbáb-család tagjai között. A bábok felvonulása minden évben nagy közönségsikert aratott a városban Az ötödik Szertartásjáték főszereplője, 2017-ben III. Béla király volt, az ő alakja mellé felesége, a szépségéről híres Antiochiai Anna alakját formálták meg a készítők.

programod 26


Ahol a tudományos fantasztikum valósággá válik

Arconic. Ahol a jövő formálódik

ÉpítSd velüNk tovább a karriered! Várjuk önéletrajzod! arconic.hrfelho.hu nemesvamos@arconic.com arconic.hrfelho.hu

Arconic-Köfém Kft. Székesfehérvár, Nemesvámos


Mà JUS 11–19.

www.fehervariprogram.hu

facebook.com/fehervariprogram


önkéntes

orom, ha megismernek az utcan az emberek

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az önkéntes tevékenység azt jelenti: „szabad elhatározásból történő szolgálat”. A Fehérvári Programszervező Kft. szinte minden rendezvényén találkozhatnak olyanokkal, akik megtestesítik ezt a megfogalmazást. Pontos, lelkiismeretes önkénteseink közül most Kulcsár Anettet mutatjuk be.

Székesfehérváron született, 1991. szeptember 15-én. Itt járt iskolába, jelenleg is a városban él a családjával, a Szedreskerti lakónegyedben, amit nagyon szeret: szép a környék a Csónaká-

Kulcsar Anett Kedvenc könyved? A mexikói festőművészről, Frida Kahlóról szóló könyv. A képeit is nagyon szeretem.

zó-tóval, a Koronás Parkkal. Korábban a Szent

Kedvenc filmed? Az is Fridáról szól, Salma Hayek főszereplésével.

István Király Múzeumban dolgozott, most a

Kedvenc italod? Szeretek teázni. Nem csak inni, hanem főzni is szeretem, a Fehérvári

Magyar Postánál van a főállása. Állandó helyettesítő, ezért sokat utazik. Két kutyájáért nagyon hálás a Herosz állatmenhely munkatársainak: a két idős eb, a 16 éves Ruben és a 13 éves Brúnó sok örömet szerez neki.

Advent idején volt rá alkalom bőven. Kedvenc szabadidős A kutyasétáltatás. Havonta egyszer a Vértes Meteor programod? Egyesületen belül közöset is szoktam szervezni, Kutyagolás címmel. Kedvenc helyed Vérteskozma, az egyik legszebb falu Magyarországon. a megyében? Gyönyörű hely, mesébe illő házakkal. Kedvenc fehérvári Mindegyiket szeretem, nehéz választani, de talán a

programod 30

rendezvényed? Múzeumok Éjszakáját mondanám, az mindig nagyon érdekes.


B B Ű R E PSZ É N LL A G E U N AL A DÍJ A L M Á SZ

Anett a kezdetektől együtt dolgozik a kft.-vel, pontos, megbízható, kedves mosolya üde színfolt a rendezvényeken. A törékeny fiatal lány tavaly decemberben elnyerte a „Hónap önkéntese” címet. Szerénységét jelzi, hogy a kis házi ünnepségen őszintén meglepődött, meg is hatódott, amikor átadtuk neki az ajándékot: egyáltalán nem számított rá, hogy ő lesz akiválasztott. Mikor kezdted az önkéntes munkát? Néhány évvel ezelőtt, 18-19 évesen, azóta már tizenkét helyen voltam önkéntes. Sokféle területen tevékenykedtem: osztottam vizet a hőségriadó idején, dolgoztam a múzeumban és a színházban, a Fehérvári Heti Betevőnél az ételosztásban segítek, túrákat is vezetek, de az állatmenhelyen is önkénteskedtem már. Ez a munka azért is fontos nekem, mert ennek köszönhetem a két kutyámat, Brúnót és Rubent. Mióta dolgozol együtt a Programszervező Kft.-vel? A kezdetektől, három éve. Az összes városi rendezvényt nagyon szeretem, csak pozitív élményeim vannak mindenhonnan. Amennyire a munkám mellett tudok, igyekszem most is ott lenni, segíteni a programokon. Hogyan foglalnád össze: miért jó önkéntesnek lenni? A legfontosabb, hogy önkéntesként nemcsak adunk, hanem kapunk is. Aki gondolkodik azon, hogy belekezdjen ebbe, annak ez jusson eszébe először. Én sok kedves emberrel találkozom a rendezvényeken, nagyon jó érzés, hogy többen később is megismernek az utcán, köszönnek, emlékeznek rám. Sok hírességet is megismertem, a tavalyi advent idején, a hétvégéken a Hiemer-házban teát főztem a fellépő vendégeknek, a Nyári lányok különösen kedvesek voltak hozzám. Később, évek múlva is jó lesz majd visszaemlékezni ezekre a programokra, ezért fontos, hogy sok kép is készül róluk.

CIB ECO BANKSZÁMLA Kedvező bankszámla akár 0 forintos számlavezetési díjjal* és további kedvezményekkel!

CIB Székesfehérvári Fiók, Távirda utca 2/B, Telefonszám: 06 22 513 500.

*A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő öszszegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is). A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. A 4. hónaptól a jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja. A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a zetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankókokban.


Május 25–26.

Mátyás korabeli régészeti emlékek Előadások, családi programok a Magyar Régészet Napján Szent István Király Múzeum, Rendház

Június 1.

„…S nyögte Mátyás bús hadát…” Nyitott nap tárlatvezetésekkel, foglalkozásokkal Szent István Király Múzeum, Rendház

Június 23.

Királyok udvara a Múzeumok Éjszakáján Egész napos programok a Nemzeti Emlékhelyen, jelmezes fáklyás menet a belvárosban

Szeptember 15.

Műemléktől emlékműig a Kulturális Örökség Napján Séta Mátyás nyomában a belvárosban

December 12.

Királyi menyegzők Lakodalmi vigasságok a Rendházban és a belvárosban

Programod – 2018. április  

A Fehérvári Programszervező Kft. társasági magazinja – III. évfolyam, 2. szám

Programod – 2018. április  

A Fehérvári Programszervező Kft. társasági magazinja – III. évfolyam, 2. szám

Advertisement