Page 1

กลางแปลง Feeling in Movie

“Be stupid enough to fall in love and be smart enough to know it.” จงโงเงาพอที่จะตกหลุมรักใครสักคน แตจงฉลาดพอที่จะรูตัววาตกหลุมรักใครคนนั้น

>>> The Velocity of Gary

ความเรียงอันเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ::: ฉบับที่ 3 ::: กันยายน 2553

า น ห เพิ่ม

First Love : รูวารักมีพลัง Dear John: รักจากใจจร STAR ดวงดาวที่วาอยูไกล หนังขายยา : ศิลปะของการโฆษณา UP IN THE AIR : วันที่เหลือของชีวิต คริสตมาสเดือนสิงหา (The Christmas Sweater) หวงอาภัพ นาคปรก : จะตำรวจ, กระหรี่, พระสงฆ หรือหัวขโมย ความตางอยูแคเพียงเปลือก


บ ทบรรณาธิการ

feelinginmovie.wordpress.com

เรื่องเศร้า-น่ายินดี ในรอบเดือนที่ผานมา มีเรื่อง “นายินดี” และ “นาเศราใจ” เกิดขึ้นกับผมหลากหลายพอสมควร ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ทำใหผมไดเรียนรูอ ะไรมากมายหลายอยาง และบางอยางก็เปนสิง่ ทีค่ วบคุมไมไดเสียเลย อาทิ อีเมลถกู มือดีสวมรอย สิทธิท์ ต่ี วั เองเคยมีในการรับสงขอความก็เสียไป พยายามลงชือ่ เขาใชหลายครัง้ ก็ลม เหลว ไดแตนั่งปลงๆ โทษเวรกรรมแตชาติปางกอน, แมของเพื่อนเสียชีวิต, การเกิดอุบัติเหตุของนองแฟนเพื่อน... ยังไมนับรวมแตละวันที่มีเรื่องราวตางๆ เขามาทดสอบ เรียนรู ทุกเรื่องราว  แมวาจะไมไดอยูใจกลางของความสูญเสีย  แตแรงกระเพื่อมและเรื่องราวตางๆ  ที่ไดรับรู ก็สงผลกระทบอยางตอเนื่อง ขอเท็จจริงประการหนึง่ คือ คงไมมใี ครทำใจราเริงได เมือ่ มีใครสักคนหายไปจากชีวติ เมือ่ เห็นคนทีต่ วั เอง รักลมปวยลงไป หรือแมแตการสูญเสียรายวันอยางทีป่ รากฏในขาว ถาไมใจไมไสระกำ หรือหัวจิตหัวใจแข็งกระดาง เกินไป ยอมรูสึกเศราใจไมมากก็นอย เมือ่ มีเหตุการณอยางนีเ้ กิดขึน้ เปนประจำ คำถามคือวา เราจะมีวธิ สี ราง “ภูมคิ มุ กัน” อยางไร ทีจ่ ะประคับ ประคองตัวเองไมใหเสียหลัก เพลี่ยงพล้ำใหกับความสูญเสียในรูปแบบตางๆ ไมตอ งเอาถึงขนาด “ยิม้ สู” หรือ “สูร บปรบมือ” กับเหตุการณทพ่ี านพบ เอาแค “ตัง้ รับ” แลวไม “ซวนเซ” ลมลง แคนี้ก็พอ สวนเรือ่ งทีท่ ำเอายิม้ และสรางสุขเล็กๆ ในหัวใจ สำหรับผมก็เปนเรือ่ งธรรมดา แสนเรียบงาย สวนใหญ ก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ทำอยู นายินดีไหมครับ ที่นิตยสารเลม เล็กๆ เลมนี้ จะเดินทางไปจนถึงภาคเหนือ นายินดีไหมครับ ที่เริ่มมีคนพูดถึง “กลางแปลง” ดวยทาทีของมิตรภาพ นายินดีไหมครับ ที่มีคนคอยสนับสนุนกลางแปลง ทั้งโดยเปดเผย และไมเปดเผย ที่ปรึกษา ธัญญา สังขพันธานนท (ไพฑูรย ธัญญา) พนัส ปรีวาสนา

นักเขียนประจำ บรรจง บุรินประโคน, ธีระเดช รัตนกัลยาณชัย เกิดศักดิ์ สิริสมโภชวณิช, เด็กหญิงเคียงขาง

บรรณาธิการ มิ่งมนัสชน จังหาร

นักเขียนรับเชิญ แบงปน, วัฒนา ธรรมกูร, อะเตย, floralia

ผู้ช่วยบรรณาธิการ บูรณาพร พลธิรักษา

ศิลปกรรม มิ่งมนัสชน จังหาร

>>> นิตยสาร “กลางแปลง” ยินดีรับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร และแนวทางที่สอดคลองกับนิตยสาร เรื่องใดไดรับการตีพิมพ ขอเรียนตามตรงวา นิตยสารจนๆ  เลมนีจ้ ะไมมคี า ตอบแทนให  หากแตจะจัดสงนิตยสารเลมนัน้ ไปใหไปถึงหัวกระไดบานเปนการตอบแทนน้ำใจและมิตรภาพ  สงตนฉบับ  พูดคุย และติ-ชม ไดที่ feeling_in_movie@hotmail.com หรือทางเว็บไซต feelinginmovie.wordpress.com >>> สนใจสนับสนุนนิตยสารเลมเล็ก ใจใหญ :: ติดตอ :: feeling_in_movie@hotmail.com หรือ 08 5028 2102 เจาของ กลางแปลง สำนักพิมพ 49 ซ.8 ถ.ธรรมวงศสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 http://feelinginmovie.wordpress.com

จำนวนพิมพ ::: 300 เลม ::: สงวนลิขสิทธิ์ิตามกฎหมาย :::


ห นาโรงฯ content

นายินดีไหมครับ ที่นักเขียนแตละ คนยังเขียนตนฉบับใหอยางสม่ำเสมอ ทั้งๆ ที่ไมเคยพูดคุยกันเปนการสวนตัว หรือได รับคาตอบแทนเลย นายินดีไหมครับ เวลาทีก่ ลางแปลง เลมใหมๆ ออกมา หลายคนชวยเผยแพร บอกกล า ว มี พ ื ้ น ที ่ โ ชว ต ั ว ในร า นกาแฟ อบอุนจิตใจดี รวมไปถึงนองนุงบางคนที่ ทำตัวเปนแมคา “จัดจำหนาย” นิตยสาร เลมเล็กๆ นี้ สิ่งเหลานี้ทำเอาโลกหมนๆ สดใส ไปไดเหมือนกัน เพราะรูตัวเองตั้งแตกาว เขาไปในพื้นที่แหงนี้แลววา “กลางแปลง” ไมใชเรื่องของธุรกิจที่ตองทำกำไร หรือมี “ไฟตบังคับ” วาหนังสือตองหมด แตมันกอ เกิดมาจากคำวา “มิตรภาพลวนๆ” ระหวาง เพือ่ นพองนองพี่ และเพือ่ นใหมๆ ในเว็บบล็อก ที่รักการขีดเขียนความรูสึกผานตัวอักษร เลามายืดยาวถึงตรงนี้ จะไมใหยินดีไดอยางไรครับ : ) ป.ล.กลางแปลงเปดชองทางในการสื่อสาร เล็กๆ ที่ feelinginmovie.wordpress ครับ

มี อ Ðäรãนเล่ ม First Love : รูวารักมีพลัง 4 Dear John: รักจากใจจร 6 หนังขายยา : ศิลปะของการโฆษณา 8 UP IN THE AIR : วันที่เหลือของชีวิต 10 คริสตมาสเดือนสิงหา (The Christmas Sweater) 12 หวงอาภัพ 15 นาคปรก : จะตำรวจ, กระหรี่, พระสงฆ หรือหัวขโมย ความตางอยูแคเพียงเปลือก 16 STAR ดวงดาวที่วาอยูไกล 20 1

นิตยสาร “กลางแปลง” ยินดีรับเพ�่อนรวมทาง 150 บาท/6เล�ม (รวมคาจัดส�ง) ธนาณัติสั�งจาย นายมิ�งมนัสชน จังหาร ปณ.มหาสารคาม 44000 ส�งมาที่ นายมิ�งมนัสชน จังหาร 49 ซ.8 ถ.ธรรมวงศสวสัดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

2 เล�มเกาเรายังเหลือ

ราคาเล�มละ 20 บาท (รวมคาจัดส�ง)

หรือสอบถามไดŒกับชายหนุมผมยาวใจดีที่รŒานรื่นรมย

ด‹วน!!! ก‹อนจะกลายเปšนหนังสือหายาก


4<

แ สงแดดสีอำพัน แบงปน

First Love : รูŒว‹ารักมีพลัง

หากความรั ก เปรี ย บเสมื อ นเมล็ ด พื ช ผมวามันคงเปนเมล็ดพันธุที่วิเศษที่สุดในบรรดา เมล็ดพันธุทั่วไป ที่ผมวาวิเศษก็ไมใชอะไร เมล็ด พันธุอะไรละที่เจริญเติบโตดวยปุยที่ชื่อวาคิดถึง เปนหวง ฯลฯ หรืองอกเงยบนผืนดินที่ชื่อวาหัวใจ หรือคุณวาไมใช แตปญหาสำหรับการเพาะปลูก เจาความรักนีส่ ิ มันไมใชวา เราจะดูแล รดน้ำใสปยุ ดูแลพรวนดินบางเทานั้น นั่นผมคิดวาแครายละ เอียดยอยๆ แตที่ผมกังวลก็คือ ไอเจาความรัก นี่มันตองปลูกดวยกันสองคน (หรือสามคนก็ได หากกลาพอ) ที่สำคัญการเจริญเติบโตของมันก็ ขึ้นอยูกับคนสองคนดวย แลวคุณละคิดจะปลูก มันไหม สิง่ เล็กเล็กทีเ่ รียกวารัก ภาพยนตรโรแมน ติก (บัดซบ)-คอมเมดี้ที่ผมดูแลวรูสึกดีมากๆ จะ บอกวาผมโหยหาอดีตก็ได เพราะผมดูเรื่องนี้แลว รูสึกวาเหมือนกำลังเดินทางไปในอดีตโดยผาน เครื่องยอนเวลา First Love โดยหนังเรื่องนี้ได 2 ผูกำกับหนาใหมแตเกาประสบการณคือ พุฒิพงศ พรหมสาขา ณ สกลนคร กับ วศิน ปกปอง โดยมี ผูสนับสนุนความรักคือ สหมงคลฟลมอินเตอรเน

ชั่นแนลฯ และ เวิรคพอยทเอนเทอรเทนเมนทฯ เนื้อเรื่องกลาวถึง น้ำ (ใบเฟรน-พิมพ ชนก ลือวิเศษไพบูลย) สาวนอย ม.1 หนาตา ธรรมดา แตเธอไปแอบชอบ พี่โชน (มาริโอ เมาเรอ) พี่ ม.4 ที่ทั้งหลอและเทที่สุดในโรงเรียน คือเพอรเฟกตทุกอยาง จึงทำใหน้ำมีคูแขงเปน สาวๆ ทั้ง ม.ตน และ ม.ปลาย แตดวยความที่ เปนคนไมสวย เธอจึงตองทำทุกอยางเพือ่ ทีจ่ ะทำ ใหตัวเองเกงและสวยโดยแอบหวังในใจเล็กๆ วา ถาทำสำเร็จพี่โชนอาจจะหันมามองเธอสักครั้ง และเรื่องราวทุกอยางจึงเกิดขึ้นโดยมีเพื่อนๆ รวม แกงคอยชวยเหลืออยูตลอดไมหาง รวมทั้งครูอิน (สุดารัตน บุตรพรหม หรือ ตุกกี้ ชิงรอยฯ) กับ บทบาทครูอรที่คอยผลักดันลูกศิษยกาวสูความ สำเร็จ ตลอดจนการสรางสีสนั ในเรือ่ งอยางลงตัว แมวาหนังเรื่องนี้จะพยายามจูงมือคนดู ยอนไปในสมัยเรียนมัธยม บอกเลาเรือ่ งราวความ รักมุมเล็กๆ ผานเด็กหญิง ม.1กับพี่ ม.4 แตสิ่ง ที่เราไดจากการจูงมืออีกหลายอยางก็คือเรื่อง ราวระหวางเพื่อน วิถีชีวิตของเด็กนักเรียนมัธยม ไมวาจะเปนการทำกิจกรรมโดยมีทั้งเรื่องราวที่ดี


>

หนังเรื่องนี้จบลง แตรูสึกวาอารมณผมยังไมอยากจบตาม ผมเดินออก จากโรงหนังโดยแบกความรูสึกดีๆ ไวเต็มบา และกระเปากางเกงที่เหลือ สองขางตางพรอมใจกันเก็บรายละเอียดของหนังจนตุง และไมดี แตทายที่สุดแลวก็จูงมือเรามาสงในโลก ปจจุบันที่ทุกคนเปนอยู ความสดใสและบริสุทธิ์ ของวัยเจริญเติบโตตามกาลเวลาโดยมีการเปลีย่ น แปลงอยูตลอด ไมแปลกที่หนังเรื่องนี้จะสรางรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะรวมทั้งหยดน้ำตาไดอยางลงตัว มันทำใหผมในฐานะคนดูถูกควบคุมอารมณใน เรื่องราวทั้งความรัก มิตรภาพ สิ่งเล็กๆ ที่เรียก ว า รั ก สำหรั บ ผมแล ว ผมว า มั น ดู จ ะใหญ ม าก กวาใหญ  ในที่นี้ผมหมายถึงความพยายามของ เด็กหญิงคนหนึ่งที่กลาจะทำในหลายๆ  สิ่งเพื่อ ความรักของตัวเอง การลองผิดลองถูก การฟนฝา บนเสนทาง  บอยครั้งที่เธอลมแตเธอก็ลุกขึ้นมา สูตอจนในทายที่สุดเธอก็มาถึงจุดหมายที่เรียก วาความสำเร็จ ความรักอาจทำใหใครหลายคนยิม้ ได แต ความรักก็ทำใหอีกหลายคนรองไหไดเหมือนกัน แตจะเปนไรไปในเมือ่ เราเลือกทีจ่ ะรักซะอยางแลว จะกลัวมันทำไม หนังเรื่องนี้จบลง แตรูสึกวาอารมณผม

ยังไมอยากจบตาม ผมเดินออกจากโรงหนังโดย แบกความรูสึกดีๆ ไวเต็มบา และกระเปากางเกง ที่เหลือสองขางตางพรอมใจกันเก็บรายละเอียด ของหนังจนตุง  ผมบอกกับตัวเองวาผมจะตอง เขียนบางอยางสำหรับหนังเรื่องนี้ มาถึงตอนนี้ ผมวาหากความรักเปรียบ เสมือนเมล็ดพืช  หลายคนคงอยากจะปลูกและ ดูแลเอาใจใส  เติมปุยที่ชื่อวา  คิดถึง  เปนหวง แกกันไมขาด  ผืนดินที่ชื่อวาหัวใจคงจะชุมชื่น พรอมกับดอกผลที่เบงบาน  สำหรับคนสองคน หรือสำหรับคนที่หยอดเมล็ดลงหลุมแลวแตอาจ ไมไดเอาใจใสเทาที่ควร  ก็นาจะอยากกลับไปจับ บัวรดน้ำที่ชื่อรอยยิ้ม  หรือพลั่วพรวนดินที่ช่ือ กุหลาบสักชอ  แตสำหรับบางคนที่ยังไมพรอม ผมวานาจะลองดู First Love หรือชื่อสามัญสิ่ง เล็กเล็กที่เรียกวารักสักรอบ นาจะชวยในการตัด สินใจไดดี


U P TO ME

เด็กหญิงเคียงขาง

Dear John: รั ก จากใจจร “ดวงจันทรเต็มดวง ทำใหผมคิดถึงคุณ เพราะรูวา ไมวาผมจะทำอะไร อยูที่ไหน จันทรดวงนี้ จะมีขนาดเทาทางคุณเสมอ แมไกลกันครึ่งโลก” หนึง่ ในถอยคำอันอบอุน จากหนัง  ทำใหอดไมไดทอ่ี ยากจะพาตัวเองเดิน ออกไปในลานกวางกับใครสักคน แหงนหนามองดวงจันทรดวยกัน “ไมวา จะอยูส ว นไหนของโลก ดวงจันทรกไ็ มเคยใหญไปกวานิว้ หัวแมมอื ” จะเปนไปไดอยางไร ที่จะเอาดวงจันทรกับนิ้วมือคนมาเทียบขนาดกัน คำตอบอยูในหนัง... ลองมองขึ้นไปบนฟายามค่ำคืน  สบตากับดวงจันทรนวล  วาดนิ้วหัว แมมือทาบทับไปที่กอนกลมๆ ของดวงจันทร หลับตาลงขางหนึ่ง เพื่อเปด โอกาสใหดวงตาอีกขางไดเห็นมุมที่ดวงจันทรถูกนิ้วมือของเราบดบังจนมิด เหมือนที่จอหนบอกกับซาวันนาห

กษาปณ “2  อาทิตยที่อยูดวยกัน  ...ก็ เพียงพอ -- 2 อาทิตยที่ทำใหฉัน ตกหลุมรักคุณ” 2  อาทิตย  เทากับ  14  วัน หรือ 336 ชั่วโมง หรือ 20,160 นาที   ดู เ หมื อ นสั ้ น   แต ย าวนาน สำหรับความรักของคนทั้งคู   หาก มองเพียงผิวเผิน รักที่เกิดขึ้นอยาง รวดเร็วของจอหนกับซาวันนาหอาจ เปนรักที่ฉาบฉวย หลายคนมองวา รักที่เกิดขึ้นงายๆ เชนนี้ อาจจะจบ “จากหนังสือสูหนัง” ลงแบบงายๆ เชนกัน อีกครั้งกับผูเขียนซึ่งเปนเจาพอนิยายรัก “นิโคลัส สปารกส” ที่เคยใช แตทวา 2 อาทิตยหลังจากนั้น ตัวหนังสือบีบคั้นตอมน้ำตา  ทั้งผูอานและผูชมมาแลว  ในหนังเรื่อง  The ทุกอยางไมได  “จบลง”  แตกำลัง Notebook และ A Walk to Remember จุดเดนของงานเขียนของ นิโคลัส “เริ่มตน” สปารกส อยูที่การเลาเรื่อง ซึ่งเหมือนวาถูกดูดเขาไปในโลกของเขาและตัว ละครที่สรางขึ้น “ความรักกับจดหมาย” Dear John เปนหนังรักอบอุนอีกเรื่องที่ไมควรพลาด วากันวา หนัง “ถึงจอหน โปรดเลาทุกอยางให เรื่องนี้สามารถเขี่ยผูครองบัลลังกอันดับหนึ่งนาน 7 สัปดาห อยาง Avatar ฉันฟง  ทำแบบนั้นเราจะไดเจอกัน ใหลงจากแชมปได ตลอดเวลา แมวา กายเราจะไมไดอยู ดวยกัน” “ความรักกับเวลา” ซาวันนาหขอรองใหจอหนเขียน 2 อาทิตย สำหรับการพบเจอ 2 อาทิตย สำหรับความรักที่คอยๆ เริ่ม จดหมายถึงเธอ  กอนที่จอหนตอง กอตัวขึ้น จนคนสองคนกลายอมรับและเรียกสิ่งนั้นวา “ความรัก” กลับไปทำหนาที่ทหารอีก 1 ป กอน จอหน  ทหารหนวยพิเศษพักรบ  กลับมาพักผอนที่บานเกิด  เวลา 2 ที่ความรักที่เพิ่งกอตัวขึ้นจะตองเดิน อาทิตยกบั ทีน่ น่ั เขาไดพบกับรักทีห่ วังอยากใหเปนรักครัง้ สุดทาย ซาวันนาห ทางผานความหางไกล เปนเหมือนนางฟาในความรูสึกของจอหน  เธอเขามาในเติมเต็มชีวิตอัน 1 ป ประมาณ 365 วัน หรือ เปลากลวงของเขา  และพอผูใชชีวิตอยูในโลกเงียบงันกับการสะสมเหรียญ 8,760  ชั่วโมง  หรือ  525,600


>7

“ªÕวÔµเ¾ืèอªาµÔ หัวãจเ¾ืèอเ¸อ”

ไมวาจะอยูสวนไหนของโลก ดวงจันทรก็ไมเคย ใหญไปกวานิ้วหัวแมมือ นาที แนนอนวา 20,160 นาที กับ 525,600 นาที ตางกันราว 26 รอบได เจ็บปวดไมนอย เวลา 2 อาทิตยกับการไดอยูดวยกัน กับ 1 ปที่ตองหางกันแสนไกล โทรศัพท อีเมล เอ็มเอสเอ็น ไฮไฟ หรือแมกระทั่งเฟสบุค ก็ยังไม สามารถใชติดตอถึงกันได เพราะจอหนอยูไมเปนที่ ตองเดินทางอยูตลอด ในชวงประจำการ “จดหมาย” เปนสิ่งเดียวที่ทำใหจอหนและซาวันนาหรับรูการมีอยูของ กันและกัน การเดินทางของจดหมายหอบเอาความรัก ความคิดถึง ความ หวงใย และความรูสึกอีกมากมาย จากคนหนึ่งถึงอีกคน รอยยิ้มเป้อนใบ หนาของทั้งสอง เมื่อจดหมายแตละฉบับจากทางไกลเดินทางมาถึง แมไมไดทำใหระยะทางที่หางไกลมันใกลขึ้น แตจดหมายก็ทำใหรูวา “ความรักมีพลัง”

“ความรักกับเหรÕย­กÉา»³” เรือ่ งเดียวทีท่ ำใหจอหนและพอพูดคุยกันได คือ “เหรียญ” พอของจอหน เปนนักสะสมเหรียญตัวยง ตอนเปนเด็กจอหนสนิทกับพอ โดยมีเหรียญเปน ตัวเชือ่ มสัมพันธระหวางพอลูก เมือ่ เริม่ เขาสูว ยั หนุม จอหนหางจากเหรียญ กษาปณพอๆ กับที่หางเหินจากพอ มีเพียงความเงียบงันในโลกอันเงียบ เหงาของสองพอลูก จนกระทั่งวันที่ซาวันนาหกาวเขามาในบาน หากมองจากมุมของคนภายนอก ความสัมพันธของสองพอลูกดูเหมือน จะวางเปลา แตทนั ทีท่ ซ่ี าวันนาหไดพดู คุยกับพอของจอหน เธอมองเห็นสาย สัมพันธรักของพอลูก ความรักทามกลางความเงียบงัน จอหนเก็บเหรียญแปลกๆ ไดสมัยยังเด็ก เปนเหรียญที่เกิดจากความ บกพรองของกระบวนการผลิต มีเหรียญอื่นๆ ที่มีคาอีกมากมายที่พอสะสม แตเหรียญที่จอหนเก็บได คือเหรียญที่มีคามากที่สุดสำหรับพอ เหรียญคือสิ่งที่พอรัก แตสิ่งที่พอรักเหนือสิ่งอื่นใด คือ จอหน

เหตุการณวันที่ 11 กันยายน ถูก บรรจุ อ ยู  ใ นหนั ง เหตุ ก ารณ น ี ้ ค ง ไมไดมีผลกระทบรุนแรงกับความรัก ของซาวั น นาห แ ละจอห น หาก จอห น ไม ไ ด เ ป น ทหารของสหรั ฐ อเมริกา เรื่องราวนี้ทำใหนึกถึง เพลง “ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ” ของ มนตแคน แกนคูณ 1 ปกับการรอคอยของซาวันนาหกำลังจะสิ้นสุดลง การพบเจอ ใกลเขามา แตความหวังของเธอตอง พังลง เมื่อควันพวยพุงออกจากตึก แฝดและเพนตากอนในวั น ที ่ 11 กันยายน จอหนสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้น เขาอยากจะใช เ วลาอยู  ก ั บ คนรั ก หลั ง จากที ่ ต  อ งห า งไกลกั น แรมป แตสิ่งที่เขาไมสามารถละทิ้งไดก็คือ “มิ ต รภาพและความรั บ ผิ ด ชอบ” ในการเปนทหาร Dear John เปนหนังรักก็จริง แตหนังก็ไมไดเลนหนักแคเรื่องราว ความรักของจอหนและซาวันนาห หนังยังเพิ่มความสัมพันธลึกซึ้งของ พ อ และลู ก ชาย และมิ ต รภาพ ระหวางผองเพื่อนในสนามรบ เมื่อหนังจบลง แตความรักยัง ไมไดจบตามไปดวย บางครัง้ แมความรักจะมาพรอม ความหางไกล การรอคอย การพบ เจอ และการพลัดพราก แตทายที่ สุดแลว “พลังของรัก” ก็ยังคงอยู ในที่ของมัน


<

35 มม.

บรรจง บุรินประโคน sainamsailom2007.exteen.com

หนังขายยา : ศิลปะของการโฆษณา เมื ่ อ วานก อ นผมแวะเข า ร า นสะดวกซื ้ อ เพื ่ อ หาหมากฝรั ่ ง บังเอิญเหลือบไปเห็นหมากหอมเยาวราช  ผมเลยตัดสินใจหยิบ มาดวย ที่ตัดสินใจหยิบมาดวยไมใชอะไร เพียงแตผมคิดถึงเรื่อง ราวบางอยางที่ยังคงตราตรึงอยูในความทรงจำ แมวาวันเวลาจะ ขังลืมมันไปแลวในปจจุบัน บรรยากาศคืนนั้นถาผมจำไมผิด  คืนนั้นเปนคืนเดือนมืด ลมพัดเย็นสบาย เมือ่ ตอนหัวค่ำผมรีบอาบน้ำอยางตืน่ เตน เสือ้ ผา ตัวใหมที่แมซื้อใหจากตลาดนัดกลางหมูบานเมื่อคราวที่แมไดเงิน จากการขายขาวได  ขณะนี้วางเตรียมเปนเครื่องแบบของผมแลว ในวันนั้น ไมบอยนักที่จะมีหนังขายยาเขามาฉายและจำหนายสินคา ในหมูบานพรอมกับคำโฆษณาที่ดูจะสรางความสนใจใหกับผูคนใน หมูบาน  สะกิดคุณตาคุณยายใหลืมเคี้ยวหมากชั่วขณะ  อธิบาย สรรพคุณของตัวยาใหกสิกรที่กำลังงวนอยูกับทองไรทองนาของ ตัวเองในเวลาพลบค่ำ ไดหยุดจังหวะของชีวิตการงานไวชั่วขณะ เพือ่ เงีย่ หูรบั ฟง กระตุกฝูงวัวควายทีก่ ำลังเดินอยูท ง้ั บนทางเกวียน และทางลูกรังไดพิศวงงวยงง  และไมแปลกที่รถหนังขายยาจะมี บรรดาเด็กๆ วิ่งตามกันเปนพรวน คลายลูกหมูวิ่งตามหลังแมหมู เปนธรรมดาที่หนังขายยาจะเปนอะไรที่นาตื่นเตนเอามากๆ สำหรับผม ซึ่งโดยปกติแลวหนังพากษ 16 มม. หรือหนังเงียบ ตามพจนานุกรมของผมจะไมมีพิธีรีตองอะไรมากนัก ในเรื่องของ อุปกรณจะมีก็เพียงเครื่องป่นไฟ เครื่องฉายหนัง จอ ลำโพงฮอรน ซึ่งจอหนังจะมีขนาดไมใหญมากนัก มีไมไผเปนโครง ผูกดวยเชือก ยึดโยงพอไมใหลม (ไมมีโครงเหล็กอยางหนังกลางแปลง) และ


>

สำหรับคนฉายหนังกับคนขายยาจะเปนคนเดียวกัน บางเจาอาจมี 2 คน แตสวนมากผมมักจะเจอคนเดียว และหลังจากทำการเซ็ตเครื่องฉายเรียบรอยแลว คนฉายหนัง หรือคนขายยาก็จะรอบรรดาผูชมหรือชาวบานที่จะมารับชมและ เปนลูกคาไปในตัว เมื่อทุกอยางพรอม คนฉายหนังหรือคนขายยา ก็จะประกาศขายยา โดยชวงแรกจะเปนชวงแนะนำกอน โดยทั่ว ไปแลวยาที่จะนำมาแนะนำก็จะมีประมาณ 4-5 อยาง อาจจะมา จากบริษัทเยาวราช จำกัด บริษัทโอสถสภา (เตกเฮงหยู) จำกัด หางขายยาอังกฤษตรางู  หางขายยาแสงสวางตราคางคาว  ฯลฯ ซึ่งบริษัท หรือหางขายยาเหลานี้จะเปนเสมือนผูวาจาง สวนคน ฉายหนังหรือคนขายยาจะเสมือนลูกจางกลายๆ  และพอคนฉาย

ไมแปลกที่บรรดาสาวๆ ใน หมู  บ  า นจะหลงคารมคนฉาย หนังที่ขายยา  ปลอยใหพอแม วุนกับการออกตามหา กอนจะ รูท หี ลังวาเธอไปกับไอหนุมขาย ยาในวันตอมา ว า กั น ว า คื น หนึ ่ ง นั ้ น เรา จะได ช มหนั ง ไม เ กิ น สองเรื ่ อ ง โดยสลั บ กั บ การขายยาเป น ระยะ  และถ า จะพู ด ถึ ง ตั ว ยา ทุกคนอาจจะรูจักหรือคุนเคย

อยางที่รูกันวา  หนังขายยานั้นจะมีการฉายหนังสลับกับการขายยาเปนระยะ ซึ่งบางครั้งอาจดูนารำคาญและพลอยพาลใหเสียอารมณได  แตดวยกลยุทธ การขายยาของคนฉายหนังมืออาชีพ   จึงทำใหเปนเหมือนเสนหอยางหนึ่ง ของหนังขายยาไปโดยปริยาย หนังหรือคนขายยาอธิบายตัวยาพรอมสรรพคุณเรียบรอยแลวก็จะ ทำการฉายหนังเปนเรื่องแรก สวนหนังที่ฉายนั้นก็จะเปนหนังไทย บางทีก็หนังฝรั่ง  อันนี้ผูชมในฐานะชาวบานอาจไมรูมากอนวาตัว เองจะไดชมเรื่องอะไร แตโดยสวนมากแลวจะเปนหนังตลกที่สราง ความสำราญสนุกสนานมากกวา หรือไมก็จะเปนหนังบูลางผลาญ โดยมีความมันการันตี ไมแปลกที่พระเอก มิตร ชัยบัญชา - เพชรา เชาวราษฎรดารา คูขวัญในอดีตจะเปนไอดอลของใครหลายคนในยุคนั้น หรือ ชาลี แชปปลิน (Charlie Chaplin) ดาราตลกเงียบแหงลอนดอน จะ อยูในทรงจำของใครหลายคน  อยางที่รูกันวาหนังขายยานั้นจะมี การฉายหนังสลับกับการขายยาเปนระยะ  ซึ่งบางครั้งอาจดูนารำ คาญและพลอยพาลใหเสียอารมณได ดวยความตอเนื่องของหนัง แตดวยกลยุทธการขายยาของคนฉายหนังมืออาชีพ จึงทำใหเปน เหมือนเสนหอยางหนึ่งของหนังขายยาไปโดยปริยาย และดวยน้ำ เสียงที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  การพากษหนังหรือการขายยาจึง เปนเสนหอีกอยางหนึ่ง

กั น ก็ ม ี ห มากหอมเยาวราช ยาแกปวดลดไข ยาทันใจ หรือ ทัมใจ ยาปวดหายหรือ ยาบวด หาย ยาแกปวดแกเมื่อย ยา คลายเสน  หรือแมแตยาถาย พยาธิ ซึง่ หากเราพิจารณาดูดๆี แลว หนังขายยาก็ไมตา งเลยกับ หนวยแพทยเคลื่อนที่ เพียงแต ความขลังในหนาที่ไมเทาก็เทา นั้น และนีก่ ค็ อื ความทรงจำเกาๆ ของผมเกี ่ ย วกั บ หนั ง ขายยา ที่อาจจะพรามัวไปบางเหมือน ฟลมหนังขายยาเกาๆ แตก็ไม เคยจางหายไปไกลหากจะคิ ด ถึงอีกกี่ครั้ง


10 <

เ อนกายดูหนัง

มิ่งมนัสชน จังหาร sillyfake.exteen.com

UP IN THE AIR : วันที่เหลือของชีวิต

๑. จอรจ คลูนีย รับบทเปน ไรอัน บิงแฮม เจาหนาที่ปรับโครงสรางของ องคกร เขามีหนาที่ตองเดินทางไปยังที่ตางๆ เพื่ออธิบายเหตุผลใหพนักงาน คนที่ไปหาทราบวา ทำไมถึงถูกเลิกจางและถูกปลดออกจากงาน พรอมทั้ง เสนอทางเลือกและสวัสดิการตางๆ  อันจะพึงได  หลังจากถูกเชิญใหออก อยางไมสามารถปฏิเสธ พูดอยางสุภาพก็คือ  ไรอันมีหนาที่ “ไลคนออกโดยสุจริต”  อาศัยถอย คำ คารมคมคาย การแตงตัวที่ดูดี มีภูมิฐาน สวนใหญนั้น ทุกคนที่ไดพบกับไรอันก็มีชะตากรรมไมแตกตางกัน คือ “ตกงาน” ทุกคนตางบน พร่ำ คร่ำครวญ รองไห เสียใจ รวมทั้งระเบิดอารมณ เกรี้ยวกราดหลังจากไดพูดคุยกับไรอัน  แนนอนวา  เปนใครก็ยอมเสียใจ ที่นั่งทำงานอยูดีๆ มีใครที่ไหนก็ไมรู บินมาเพื่อบอกวา “คุณไมมีตำแหนง ในบริษัท” แตเหมือนไรอันจะภาคภูมิใจในหนาที่การงานนี้เหลือเกิน  เขาพอใจที่ ตัวเองมีคำพูดเทๆ และสามารถรับมือ เกลี้ยกลอม กับพนักงานที่ผิดหวัง เหลานั้นได  เขาเหมือนเฉยชา  ปฏิบัติหนาที่ตามความมุงหมาย  มีจุดประ สงคที่ชัดเจน บานของเขาคือสนามบิน หองนอนของเขาลำใหญ มีพนักงานตอนรับ และมีผูคนไมซ้ำหนาแวะเวียนมาใชบริการ สามารถพักในโรงแรมหรู มีเงินทอง สวัสดิการเพียบพรอม การเดินทางเปนสวนหนึ่งของชีวิต  เพียงหลับตา เขาก็เคลื่อนยายตัว เองขามประเทศ ชีวิตที่เพียบพรอมทุกอยาง แตมุมหนึ่งนั้นชางโดดเดี่ยวเหลือเกิน ยิ่ง เมื่อชีวิตตองเผชิญกับบทเรียนที่ชื่อวา “ความเปลี่ยนแปลง”

๒. วิกฤติแฮมเบอเกอรของสหรัฐ อเมริกา สงผลกระทบไปทั่วโลก สาเหตุมาจากมีเงินทุนไหลเขา มาในประเทศมากเกินไป  จนทำให ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ กิ ด ฟองสบู  เก็งกำไรกันขึ้น รวมไปถึงความโลภ ในธุรกิจจำนอง (Mortgage) ตนเหตุที่ทำใหสหรัฐอเมริกามี เงินทุนไหลเขามากและไดมาในราคา ต่ ำ กว า ชาวโลกอื ่ น ๆ  ก็ เ นื ่ อ งจาก ดอลลารสหรัฐเปนเงินสกุลหลักซึ่ง เปนทีเ่ ชือ่ ถือของชาวโลกมายาวนาน เมื่อป 2540 ไทยเกิดวิกฤติที่ เรียกกันวา  “ตมยำกุง”  สงผลตอ ระบบเศรษฐกิจและการเงินอยางรุน แรง แมวาสาเหตุของ  “แฮมเบอร เกอร” และ “ตมยำกุง ” ไมเหมือนกัน แต ผ ลกระทบจากวิ ก ฤติ ท ั ้ ง สองนี ้ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่เห็นเดนชัด  และถือเปนนโย บายของแตละหนวยงาน คือ “การ ปรับลดขนาดองคกร” ความหมาย อยางหยาบ คือ “การไลคนออก”


> 11

เราไมสามารถปฏิเสธถึงความเกี่ยวเนื่องระหวาง ไรอัน และวิกฤติแฮมเบอรเกอรได

ทวา ความจริงนั้น ชางแสนโหดราย ไรอันเปนแค “ตัวสำรอง” “คนไมสำคัญ” ใครก็ไมรู” ของอเล็กซ

๓. ๕. พนั ก งานสาวคนใหม   นาตาลี   ได เ สนอว า การ เห็นไดชดั วา ถอยคำของผูค นทีก่ ำลังถูกเชิญใหออกนัน้ เดินทางไปไลคนออกนั้น  อาจจะทำใหสิ้นเปลืองคาใช ไมมีใครคิดถึงตัวเอง  ทุกคนตางคิดถึงคนอื่น  คน จายอื่นๆ เธอเสนอแนะวา ใชการติดตอทางเทคโนโลยี จะทำใหประหยัดกวา  เธอคัดงางกับไรอันเมื่อแรกเจอ รอบขาง คนที่รัก ทั้งนั้น หัวหนาครอบครัว คิดถึงลูก แตสุดทายก็ตองยอมความเกาของคนที่อยูมานานกวา ภรรยาคิดถึงสามี และตองเขาใจวา การไลคนออกนั้น เปนเรื่องละเอียด

การไลใครสักคนออกจากบริษัทหรือองคกรจึงไมไดหมายความเพียงใครคนนั้นไดพนสภาพ จากการทำงาน หากแต “พนสภาพ” จากหลายสิ่งหลายอยางที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยู ออนเกินกวาจำใหเทคโนโลยีมาชวย เธอจึงตามไรอันไปเรียนรู “ศาสตรของการไลออก” ทั่วทุกมุมโลก นาตาลี แตกตางจากไรอัน เพราะเธอรูสึกรูสา มี หัวจิตหัวใจ รับฟงผูคน บางคราวถึงขนาด “รับไมได” เมื่อไดฟงคำพูดของคนเหลานั้น “ผมกำลังผอนบาน” “ลูกผมจะอยูอยางไร” “ผมมีครอบครัวใหตองดูแล” ฯลฯ หลากหลายเหตุผลที่ไดฟงจากหลายหลากผูคน ก็ทำใหเธอวิตกกังวล ชั่งน้ำหนักระหวางคำวา “หนาที่” ตอการงาน และ “ความรับผิดชอบ” ตอเพื่อนมนุษย กระทั่งวันหนึ่งเธอถามไรอันวา ทำไมเขาถึงไมมีใคร ไมลงหลักปกฐานสักที

สามีคิดถึงภรรยา บาน รถ เรือนรังที่สรางความรัก ทุกคนลวนเกี่ยวโยงกันไปเปนสายสัมพันธที่แนบ แนน การไลใครสักคนออกจากบริษัทหรือองคกรจึงไมได หมายความเพียง ใครคนนั้น ไดพนสภาพจากการทำงาน หากแต “พนสภาพ” จากหลายสิ่งหลายอยางที่เกี่ยว เนื่องเชื่อมโยงกันอยู

๖. วันหนึง่ เราอาจจะคนพบวา ไมสามารถอยูค นเดียว ในโลกได ความเปนมนุษย ยีนของเพศตรงขาม สัญชาตญาณ ดึงดูดกันและกัน ระหวางเที่ยวบินหนึ่ง  ไรอัน  สะสมระยะทางครบ 10  ลานไมล  กัปตันออกมาแสดงความยินดีกับเขา และมอบบัตรวีไอพีให  ทวาบัตรนั้นก็ดูไรความหมาย ๔. ใชวาไรอันจะไมคิดเรื่องนี้ เขาบินไปรอบโลก ไดพบ เหลือเกิน เมื่อเขาคนพบวา การเดินทางตลอดเวลาที่ ผานมาทั้งหมดนั้นวางเปลา เจอผูหญิงที่ถูกใจ และเมื่อถูกถามดวยคำถามที่วา “บานของคุณอยู อเล็กซ คือ ผูหญิงคนนั้น เธอมีหนาที่เหมือนกับ ที่ไหน” และ “คุณมาจากไหน” ไรอันถึงกับอ้ำอึ้งไปนาน ไรอัน ไรอันชอบความไมผูกมัดในตัวเธอ เขาและเธอนัด กอนจะตอบวา “ไมรูครับ บานผมอยูบนเครื่องบิน” นาเศราไหม ที่ใครสักคนไมมีคำตอบของคำวาบาน เจอกันบอยๆ ตามโรงแรมหรูๆ จนวันที่ไรอันตองพักการเดินทาง เขาโหยหาใคร สักคน และอเล็กซก็คือ ตัวเลือกแรกๆ ในใจของไรอัน


12 <

แ ปลงสาร...ในสวน (หนังสือ) ทิว แอด ไฟน exchange.exteen.com

คริ ส ต ม าสเดื อ นสิ ง หา

(The Christmas Sweater) 1. คุณเคยไดรบั สิง่ ของอะไรจากแมบา ง ของชิน้ นัน้ อาจ เปนนาฬิกาสักเรือน ซึ่งบางทีพอเวลาเนิ่นนานลวงกาล ผานไป เราอาจลืมนาฬิกาชิน้ นัน้ ดวยวิถชี วี ติ ทีไ่ กลจาก บาน ดวยสัมผัสในสิ่งเราอื่นๆ อาจทำใหเราลืมแลววา มีใครคอยเราอยูตรงนั้น ถิ่นเดิมที่เราเติบโตมา และยัง เปนสัมผัสที่อบอุนคุนเคยเสมอมา สมัยยังเยาววยั ผมเรียนโรงเรียนบานปา แบบทีน่ กั พัฒนาชุมชน หรือนักศึกษาผูมีจิตอาสาพัฒนาออกคาย อันหางไกลจะนึกถึงนัน้ แหละ เวลาหนาหนาวนัน้ ไมตอ ง พูดถึงวาจับใจจับกายขนาดไหน โดยมาตรฐานนักเรียน ทั่วไปยังเดินไปโรงเรียนดวยเทาเปลา  แตผมกลับมีเสื้อ กันหนาวตัวโปรด เสื้อกั๊ก ที่แมถักทอใหกับมือ เอ็ดดี้  ก็มีเสื้อไหมพรม  สเวตเตอร  ซึ่งแมถักทอ ใหกับมือ มันกองอยูในซอกหลืบของกาลเวลา ที่ยามนี้ ผุดพรายขึ้นมา เขานึกถึงคำอธิษฐานที่เปนดั่งคำรองขอในอดีตกาล อันนานเนิ่นนั้น ที่วา “พระเจาฮะ  ผมรูวาผมไมไดพูดกับทานมาพักหนึ่ง แลว ผมขอโทษฮะ  เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผมไมรูจะ พูดยังไงดี  แมบอกผมเสมอวาทานจะอยูท น่ี น้ั คอยดูเรา อยู แมตอนทีม่ เี รือ่ งรายๆ เกิดขึน้ ผมวาผมก็เชือ่ แมนะฮะ แตบางครั้งก็ไมคอยเขาใจวา ทำไมทานถึงปลอยใหเรื่อง

ทั้งหมดเกิดขึ้นกับเรา  ผมรูฮะวาแมกำลังทำงานหนัก และการเงินก็ฝดเคือง  แตขอรองละฮะ  ขอแคใหได จักรยานเปนของขวัญคริสตมาส ทุกอยางก็จะดีขน้ึ ผมจะ ทำทุกอยางที่ทานตองการ  เพื่อพิสูจนวาผมมีคาคูควร กับมัน ผมจะไปโบสถ ผมจะขยันเรียน ผมจะเปนเด็กดี กับแม ผมจะทำดีๆ ใหสมกับที่ไดมันมาฮะ ผมสัญญา” 2. The  Christmas  Sweater  ตั้งชื่องายๆ  เปน ภาษาไทยวา “ความสุขของแม” เปนหนังสือเลมไมหนา ทวากลับอัดแนนไปดวยพลังของความรูสึกในตัวหนัง สือ  พลังอันเกิดจากเรื่องเลาที่เปนจริง  ซึ่งเกิดขึ้นกับ เกลนน เบ็ก ที่ตั้งใจเบื้องตนแคเขียนมันขึ้นมาเพื่อเปน ‘บทบันทึก’ ของความทรงจำ แหง เสือ้ ไหมพรม ตัวนัน้ ความยากไรนั้น  เกิดขึ้นในทุกที่  ไมวาที่ซาราเยโว

เรามั ก มั ว แต ส นใจสิ ่ ง ที ่ เ ราคิ ด ว า อยากได   จนมองข า มไปว า เรามี ความสุขอยูแลว


> 13

ผมรูฮะวาแมกำลังทำงานหนัก และการเงินก็ฝดเคือง  แตขอรองละฮะ  ขอแคให ไดจักรยานเปนของขวัญคริสตมาส ทุกอยางก็จะดีขึ้น ผมจะทำทุกอยางที่ทาน ตองการ  เพื่อพิสูจนวาผมมีคาคูควรกับมัน  ผมจะไปโบสถ  ผมจะขยันเรียน ผมจะเปนเด็กดีกับแม ผมจะทำดีๆ ใหสมกับที่ไดมันมาฮะ ผมสัญญา คาบูล  โมกาดิชู  บอมเบย  มันดาเลย  บัวโนสไอเรส มหาสารคาม หรือ เมาตเวอรนอน ในหนังสือเลมนี้ แมแตกตางในพื้นที่ เราอาจรองขอใหใครสักคนมา ชวยเราใหดขี น้ึ ไมวา จะเปนรูปรอยสักการะอันศักดิส์ ทิ ธิ์ อันใด  ตามความเชื่อใดเฉพาะถิ่นนั้นๆ  แตความทุกข ลวนมีรสชาติไมแตกตางกัน หากคำอธิษฐานนั้นเปนจริง  ความทรงจำของคน คนหนึ่งจะเปนเชนไร หรือจริงๆ แลว คำตอบอาจมีอยู ในตัวมันเองอยูแลว แมผลจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม

แตวัยนั้น  เด็กชาย  ยังเยาวเกินที่รูสึกไดกับคำพูด ของแมที่วา “เรามักมัวแตสนใจสิ่งที่เราคิดวาอยากได  จนมอง ขามไปวาเรามีความสุขอยูแลว” เขามองเห็นแคจักรยานฮัพฟ่สีแดงซึ่งมีเบาะสีดำ ที่ จอดอยูในหางสุดหรูประจำเมืองเล็กเทานั้น ที่จะพอให เขาเชิดหนาชูตา แทนความอับอายจากการที่ตองสวม ถุงขนมปง เดินฝาหิมะ จนถูกเพือ่ นๆ ตัง้ สมญานามใหเปน “มนุษยหิมะ”

3. ในตอนเด็กๆ เวลาไปที่ตัวอำเภอ ผมจะรูสึกแกม อิจฉาลูกของเจาของรานคาขายสงประจำอำเภอ ผูมีวัย ไลเลี่ยกันกับผม  ที่เขาเปนเจาของรถสามลอถีบ  แถม มันยังมีพวงมาลัยใหหมุนเลี้ยวซายขวาอีกตางหาก ผมไดแคฝนถึง หลังขายมันสำปะหลังตากแหง  ซึ่งจะไดขายครั้ง เดียวในรอบป  เหลือเก็บสำหรับคาใชจายประดามี  ก็ เพียงพอแคการเที่ยวงานประจำปของตัวอำเภอเทานั้น สำหรับงานรืน่ เริงของชาวบานปา ซึง่ นอกจากหนังกลาง แปลงที่หมูบาน ซึ่งมีไมบอยนัก ก็ไมมีสิ่งใดพอใหรื่นเริง ในงานประจำป นอกจากเสื้อใหมสักตัว ปืนจุกไม สักกะสี กับลูกบอลพลาสติกใบเล็ก ก็หรูแลว รถคันนั้น ชางหางไกลเหลือเกิน เชนเดียวกับเอ็ดดี้  สำหรับครอบครัวยากไรที่ตอง สูญเสียพอไป  ซึง่ ภาระการเลีย้ งดูตอ งตกอยูก บั แมทต่ี อ ง วิง่ รอกทำงานหลายอยางเพือ่ ใหเพียงพอแกการยังชีพนัน้ เสื้อไหมพรมที่บรรจงถักดวยระยะเวลามิใชนอยนั้น ทุก เสนใยของผาลวนบรรจุดวย  ความรัก  เปนความรัก ตรงหนา แตไมได เฉพาะกาล

4. ไมแปลกอะไรหากหนังสือเลมนี้ จะกลายเปนหนัง สือ เบสเซลเลอร ขายดีอันดับ 1 ของ นิวยอรกไทม เพราะมั น อั ด แน น ไปด ว ยเรื ่ อ งราวแห ง ความทรงจำ ที่สะเทือนใจ จนแปรเปลี่ยนเปนเขาใจในที่สุด หากจะมองหนังสือเลมนี้ในลักษณะ How-to เชิง จิตวิทยาของการกาวพนวัย  ซึ่งสงผลตอทัศนคติเมื่อ เติบใหญก็ได ทุกๆ ยอหนา เราจะพบประโยคกินใจให ไดใครครวญคิดมากมาย  มันเปนถอยคำที่ถาอยูในรูป ของบทสนทนาในภาพยนตรอาจเปนประโยคยัดเยียด ได แตหากอยูในรูปหนังสือกลับเต็มไปดวยพลัง บานเรามีวนั หยุดปใหม สงกรานต เปนวันครอบครัว หากพูดถึงวันแม  เมื่อทุกเดือน สิงหา ลวงเขามา  กลิ่น มะลิก็อบอวลทุกครั้ง  ก็อยูที่วาใครจะใหความหมายใน ฐานะ กตเวทิตา อยางไร โดยเฉพาะเด็กกำพราแมแลว ความรูสึกนั้นคงเกิน บรรยาย สำหรับคริสตมาสนั้น  ชาวตะวันตกยึดถือเปนวัน ครอบครัว  เหตุการณความสำคัญในวันนี้จึงมีมาก  ใน ทุกๆ ป ปลายเดือนธันวา เปนธรรมเนียม ทีช่ อ งหนังของ


14 <

โทรทัศนในอเมริกาจะฉายหนังเรื่อง It’s a Wonderful Life (1946) ของผูกำกับ แฟรงค คาปรา มันเปนหนัง feel  Good  ชั้นดีที่มีใจความสำคัญที่สุดแหงวันคริสต มาส แตกวาจะฟีลกูด ไดนน้ั ก็เลนเอาตัวละครเกือบตาย เชนเดียวกับหนังสือ The Christmas sweater เชื่อวา จะเปนอีกเลมหนึ่งที่ตองเอามาอาน  มาพูดถึง  เมื่อวัน สำคัญนี้มาถึงทุกครั้งไป 5. “ถาเราปฎิบตั ติ อ สัตวดๆี มันก็จะไมหนีไปไหน สัตว มันไมเหมือนเราหรอก มันจะหนีคนทีม่ นั ไมไวใจ แตสว น ใหญเราจะหนีตวั เอง” มันเปนคำพูดของ  รัสเซลล  คนเลี้ยงมาบาดเจ็บ บอกกับเอ็ดดี้ เปนตัวละครในหนังสือที่รูปกายภายนอก

6. ผมไม ร ู  ว  า   เรา  แต ล ะคน  มาตรฐาน  แค ไ หน จึงจะเรียกวา ‘ประสบความสำเร็จ’ เพราะเราตางขีดเสน คำวา พอตัว ดีพอ พอดี พอใจ พอเพียง แตกตางกัน ในฐานานุรูปของความเปน ปจเจก วันแมที่ผานมา คุณทำอะไรใหกับแมบาง หาก คุณไมไดทำอะไรในวันสำคัญ แบบมาตรฐานทางสังคม ก็ไมไดหมายถึงวา เรา จะอกตัญู บางทีหากเรารูวา เราเปน ใคร อะไร วันไหน เมื่อไร ที่ไหน คงไมสำคัญ เสือ้ กัก๊ ตัวนัน้ พลัดหลงหายไป ในเวลาเนิน่ นานแลว ไมเกี่ยวกับเดือนสิงหาคม หรือคริสตมาสในเดือนธันวา ใดๆ เพราะความอบอุนนั้น ไมเคยจางหายไปไกลแมใน

บานเรามีวนั หยุดปใหม สงกรานต เปนวันครอบครัว หากพูดถึงวันแม เมื่อทุกเดือนสิงหาลวงเขามา กลิ่น มะลิก็อบอวลทุกครั้ง ก็อยูที่วาใครจะใหความหมาย ในฐานะกตเวทิตาอยางไร ชางซอมซอและไมนา ไวใจ แตขา งในนัน้ เต็มเปย่ มไปดวย ความเขาใจในสรรพสิ่งของชีวิต อาจจะกลาวไดวา หนังสือเลมนีไ้ มวา จะตัง้ ใจ (ทีจ่ ะ บอก) หรือไม ก็ไดบอกคำ 3 คำซึ่งมีความหมายสรุป ในที คือ Who What Where เรา ตางมองเห็นแตวา เราจะเปน อะไร แลวเราจะ อยูที่  ตรงไหน  มากกวาจะมองเห็นวา  เราเปน  ใคร เชนคำแรก ซึ่งควรจะรูไดแตแรก คลายกับวา เรา ประกอบดวย 2 อยาง คือ ความ คิด กับ ความรูสึก แตเราสวนมากตางก็ คิด คิด แตไม ได รูสึก เสียกอน ในตัวเราเอง “ฉันแคพยายามเตือนใหมันจำไดวามันเปนใครกัน แน  มาพวกนี้ถูกฝกวันแลววันเลาใหลืมสัญชาตญาณ และอารมณที่ติดตัวมันมาตั้งแตเกิด ใครๆ  ก็อยากรูสึก วาตัวเองเปนที่รักของคนอื่นกันทั้งนั้น  แตเมื่อไรที่เรา รูสึกอยูตลอดเวลาวาเราอยูตัวคนเดียว ก็ยากที่จะประ สบความสำเร็จอะไรไดอีก”

วันใด ไมวาจะหนาวหรือรอน เสนทางยังทอดไกลออกไปในหลายสาย  ผมยังไม เคยมีรถทีเ่ คยฝนถึงในวัยเยาว กระทัง่ รถยนตสว นบุคคล ตามมาตรฐานทางสังคมก็ยังไกลนัก มีอีกเสนทางหนึ่ง  ที่คุนเคย  ผมรูวา  ใคร  รออยู ตรงนัน้ เสมอ รถโดยสารวิง่ ไปในเสนทางสายเกา แมรอย ทางเกาอาจเลือนหาย ในความทับถมของเวลา แตวา ใจไมเคยหายไปไกล จากเสื้อกั๊กตัวนั้น ผมกำลังกลับไปกอดแม ที่บานเกา หลังนั้น

นวนิยาย : ความสุขของแม (The Christmas Sweater) ผูเขียน : เกลนน เบ็ก ผูแปล : ลลิตา ผลผลา แพรวสำนักพิมพ ราคา : 139 บาท


> 15

ก ลางสวนดอกไม

วัฒนา ธรรมกูร www.oknation.net/blog/tatuk

หŒ ว ง อ า ภั พ ยิ่งไป ยิ่งเกินไป พลัดที่ไปจากทาง

ยิ่งกระไร ยิ่งไกลหาง รางประทับทั้งแดนดิน

ยิ่งไป ยิ่งใจหาย ทามฟาน้ำตาริน

ยิ่งเปลี่ยวกาย ยิ่งเฉากลิ่น เทวษทั้งสะเทือนเรือน

ยิ่งไป ยิ่งสิ้นเปลือง เขาสูซากบิดเบือน

ยิ่งขุนเคือง ยิ่งไหวเคลื่อน อันกลาดเกลื่อนมายาการ

ยิ่งไป ยิ่งเจ็บปวด ชวดชมบสมปราณ

ยิ่งราวรวด ยิ่งราวฉาน ปรารถนาบปรานี

ยิ่งไป ยิ่งจิตปวน โดดเดี่ยวคุณความดี

ยิ่งเจ็บแปลบ ยิ่งปนป้ ถูกยอนตีริยำตน

ยิ่งไป ยิ่งไกลลับ ยิ่งตกอับ ยิ่งสับสน เควงทางควางมณฑล ทัง้ ชะตาอาภัพเอย


ห นังลวนๆ

เกิดศักดิ์ สิริสมโภชวณิช seamsee.exteen.com

นาคปรก : จะตำรวจ, กระหรี่, พระสงฆ หรือหัวขโมย ความตางอยูแคเพียงเปลือก หลังจากที่โดนเลื่อนฉายมานานแสนนาน เพราะตัวเรื่องที่ขัดตอความ เชื่อและศีลธรรม (แคเพียงเปลือก) ของประเทศไทย แตพอมีโอกาสไดฉาย ก็โดนใหเสริมแตงความคิดงอยๆ ลงไป อันทำใหประเด็นจริงๆ ของมันทีด่ อี ยู แลวผิดเพีย้ นเสียรูป ฉะนัน้ แลวในทีน่ ผ้ี มจะไมกลาวถึงใดๆ กับคำเตือนกอน ขึ้นเรื่องและการสรางบทสรุปของตัวละครแสนงอยในชวงเครดิตทายหนัง มิฉะนั้นแลวหนังเรื่องนี้จะกลายเปนหนังที่เลวรายไปในทันที และขอทำการ ไวอาลัยกับการกระทำนี้ดวยการกมหัวมองดิน  แตใหมือเขียนมันออกมา แทน... “นาคปรก”  เปนเรื่องของสามหัวขโมยที่โดนตามลาโดยตำรวจจาก ความอุกอาจทีไ่ ปขโมยเงินจำนวน 7 ลาน เมือ่ หมดทางหนีจงึ นำเงินไปซอน ไวในวัดแหงหนึ่ง แตเมื่อจะกลับมาเอาเงินคืนดันพบวาที่ตรงนั้นไดถูกสราง โบสถทับไปเสียแลว ทางเดียวที่จะเอาเงินคืนมาไดคือการบวชเปนพระแลว แอบขุดเงินขึ้นมาในยามค่ำ สิ่งแรกที่ตองขอชื่นชมผูสรางเลยก็คือการใชความรุนแรงทั้งดานภาพ และอารมณมารับใช  “แกน”  ของพุทธศาสนา  ซึ่งผมวาเหมาะสมถาเรา จะเขาไดถึงกับแกนแทของสิ่งใด  (เชน  เราจะเขาใจแกนแทของความเจ็บ ปวดเมื่อเราตองเคยผานความเจ็บปวดมากอน,  เราจะเขาใจแกนแทของ ศาสนาก็เมื่อเราไดลวงละเมิดบัญญัตินั้นๆ  แลว)  ฉะนั้นในการนี้ผมจึงเห็น วาหนังเดินทางมาแบบนี้แหละดีแลว และยิ่งชัดเจนมากเมื่อหนังใชประเด็น “เปลือกนอกและเนื้อใน” เปนประเด็นหลัก เราจึงไดเห็นการตีแผความจริง ของโลกที่แมมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได เพราะคนมันมีหลายแบบ  (ดั่งบัวสี่เหลา)  และศาสนาก็ไมไดมั่นใจไดวามี ความบริสุทธิ์ 100% ดังนั้นการแบนหนังเรื่องนี้, การปรับแตงหนังเรื่องนี้ก็ ไมตางจากพระสงฆที่ภายนอกดูงดงามนาชื่นชม แตภายในกลับเต็มไปดวย กิเลสไมสิ้นสุดเพื่อผลประโยชนแหงตน ในเรื่อง  “เปลือกนอกและเนื้อใน”  ยังสะทอนใหเห็นถึงสังคมทุนนิยม ในปจจุบันอีกดวย  อันเห็นไดจากการใหคาของคนที่รูปรางหนาตา,  อาชีพ หรือชาติตระกูล  รวมไปถึงการสะทอนถึงพุทธศาสนาจากความเจริญกาว หนาของวัตถุตามวัดวาตางๆ ที่ดูอลังการสวยงาม แตภายในกลับเนาฟอน


> 17

เฟอะทั้งการเมืองและผลประโยชน ภายในของภิ ก ษุ ต ั ว แทนแห ง พุ ท ธ ศาสนา ซึ่งตางๆ เหลานี้ก็ไมตางไป กับองคพระนาคปรกที่ซุกซอนเงิน ตราไวภายใน หรือภิกษุที่ใชเงินบาป สรางโบสถ แตหากมองอีกดานหนึ่ง ที่สวางกวา  เราก็จะไดพบกับเนื้อ แท แ ห ง ความดี ข อง  “ปอ”  และ “ปาน”  รวมไปถึงอีกดานหนึ่งของ พระนาคปรกที ่ ค รอบพระพุ ท ธรู ป ทองคำเอาไวภายใน อนึ่ง  การทำใหศาสนาถูกเชิด สงใหสูงขึ้นโดยการขับเคลื่อนดวย แนวคิ ด ว า มั น จะสามารถขั ด เกลา ความละโมบและกิ เ ลสของคนได นัน้ ก็เปนเรือ่ งจริงทีน่ า ประพฤติตาม แตมันก็อาจจะไมใชทั้งหมด  เพราะ สิ ่ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น คื อ การลดทอนความ บริสุทธิ์ของ “แกนแท” ของศาสนา ลงไป เราไหวพระไหวเจาเพราะตอง การความสำเร็จ   เราหวังสิ่งตอบ แทนเมื่อเขาหาศาสนา แตสิ่งที่แยที่ สุดกลับคือการใชศาสนามาทดแทน (หรือชดเชย) ความละโมบและกิเลส ของเราเอง ฉะนัน้ แลวการสรางโบสถ ดวยเงินบาปก็ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้น เลย... สำหรับตัวละครตางๆ  ในเรื่อง ที่ผูสรางใชแนวคิดของบัวสี่เหลาใน การสรางตัวละครก็ดูนาสนใจ เพียง แตในบางครั้งหากนำมาแบบตรงๆ ก็ อ าจทำให ม ิ ต ิ ข องบางตั ว ละคร แบนราบเกินไป อยางเชนตัว “สิงห” ของเรย แม็คโดแนลด ทีเ่ ลวแบบดาน เดี ย วอย า งชั ด เจน  แต สำหรับตัว “ปาน” ของเตา สมชาย และ “ปอ” ของเต  ปติศักดิ์  นั้นถือวาโชคดีที่ เปนบัวในเหลาที่ยังพอมีความขัด

น้ ำ ผึ ้ ง คื อ คนในยุ ค ป จ จุ บ ั น โดยแท   เป น กระหรี ่ ที่เกรงกลัวตอบาป  แตหากเปนเรื่องของเงินทอง แล ว   บาปบุ ญ เป น ไม ส น  ซึ ่ ง ก็ ไ ม ต  า งอะไรกั บ นั ก การเมื อ งบ า นเราที ่ พ ร อ มทำทุ ก อย า งเพื ่ อ ตัวเอง แยงกันบาง ทำใหพอดูมีมิติขึ้น เพียงแตการสรางแรงขับของ “ปาน” ยัง ไมแข็งแรงพอจนทำใหฉากการเทศนาของตัวละครตัวนี้กลายเปนสวนดอย ของหนังไปโดยปริยาย (สำหรับตัวตำรวจนั้นไมขอพูดถึง เพราะเขาใจกัน ดีและชัดเจนอยูแลว) แตตัวละครที่ผมสนใจที่สุดกลับเปนกระหรี่นาม “น้ำผึ้ง” และหลวงตา “ชื่น” น้ำผึ้งคือคนในยุคปจจุบันโดยแท เปนกระหรี่ที่เกรงกลัวตอบาป แต หากเปนเรื่องของเงินทองแลว บาปบุญเปนไมสน ซึ่งก็ไมตางอะไรกับนัก การเมืองบานเราที่พรอมทำทุกอยางเพื่อตัวเอง กลัวเกรงภาพลักษณภาย นอกอันแสนดีของตน  แตหากเปนเรื่องผลประโยชนแลวก็หัวใครหัวมัน!!! ประโยคเด็ดที่ผมขอยกถวายซัก 5 จอกแดตัวละครตัวนี้คือ “กระหรี่อยาง กูก็คงบริหารประเทศไดละวะ!!!”  ดวยการแสดงของทราย  เจริญปุระ ใน เรื่องนี้ชนะทุกสิ่งและขโมยทุกฉากที่เธอปรากฏตัว! สำหรับหลวงตาชื่นนั้นจัดไดวาเปนตัวละครที่สำคัญที่สุดของหนังก็ วาได  เพราะเปนผูกุมเรื่องราวทั้งหมดไวและเปนจุดหมายสำคัญของประ เด็นตางๆ ของหนัง หลวงตาชื่นเปนตัวละครที่ทำใหเราตั้งคำถามวา “พระ ที่ดีคือแบบไหนกันแน?” เปนตัวละครที่ก้ำกึ่งมาก แมในชวงทายหนังจะ แสดงใหเห็นดานมืดอยางเดนชัด  แตในระหวางเรื่องนั้นเราไมสามารถมั่น ใจ ใดๆ  ไดเลย  (แมวา บางคนจะเดาทางไดอยูแ ลววาบทสรุปทานจะไปทาง ไหน) ซึ่งในชีวิตจริงพระแบบนี้มีอยูเยอะมากๆ การกระทำภายนอกไมอาจ สามารถบงบอกไดถึงเนื้อแทภายในได  เหมือนดั่งประเด็นที่หนังเรื่องนี้ใช มาตลอด


18 <

ห นังในใจ อะเตย

เชื่อวาหนังทุกเรื่องสนุกและมีมุมมองบางอยางเฉพาะตัว  แตวาถาความเปนตัวเอง ของหนังเรื่องนั้นมันบังเอิญเขากับความเปนตัวเราพอดี  ก็ไมยากที่หนังเหลานี้จะเขา มาอยูในใจ 1. October Sonata รักที่รอคอย ถาจะพูดถึงหนังรักที่ประทับใจแลว October sonata มาเปนอันดับหนึ่ง ไมตองเอารางวัลมากมายมาการันตี แคใชความรูสึกของตัวเองตัดสินก็พอ ครั้งแรกที่ดูหนังเรื่องนี้รูสึกวากำลังอานนิยายรักเลมหนึ่ง ตองขอบอกวาการดำเนิน เรื่อง ฉาก บทละคร และภาพที่ออกมามันลงตัวเหมือนเราจินตนาการจากนิยายที่เราอาน เพราะเชื่อวาถาเรารักใครสักคน เราจะรอเขาไดตลอดไป นางเอกของเรือ่ งรอพระเอกมาทุกป ไมวา จะอยางไร ไมวา จะมีใคร เธอก็ยงั ไปทีน่ ดั หมายตามสัญญา แตเรื่องก็ยิ่งเพิ่มความเศราเขาไปอีกเมื่อมีหลายอยางทำใหคลาดกัน กวาจะพบกันได ก็เกือบจะสายไป 2. Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย “เพราะอากาศแปรปรวน หรือเพราะใจของคนปรวนแปร” หนังรักวัยรุนธรรมดาในความคิดของหลายคน แตสิ่ง ที่ทำใหหนังเรื่องนี้มีความสดใสขึ้นมาก็เพราะมีการนำเรื่องราวของฤดูกาล และดนตรีเขามารวมดวย ดูไดเพลินดีตลอดเรื่อง มีดนตรีบางชวง และมีสายลม สายฝน เขามาเพิม่ สีสนั ดนตรีคอื สิง่ ทีไ่ มแปรเปลีย่ น ทัง้ สามตัวละครเอกตางยึดเหนีย่ วเปน ความฝนรวมกัน แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือ จิตใจ ความสับสนใจของพระเอกที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล สุดทายพระเอกของ เราก็เขาใจตัวเอง จุดที่ประทับใจในหนังเรื่องนี้นอกจาก ดนตรี และ ฤดูกาลแลวก็คือ เรื่องราวของความฝน บางครั้งคนที่ เขาใจเราและทำใหเราเขาใจและคนพบตัวเอง อาจไมใชเราก็ได 3. สะบายดี หลวงพระบาง (Good Morning Luang Prabang) ความแตกตางทางดานภาษาของพระเอกและนางเอก เปนความมีเสนหของหนังเรื่องนี้ เพราะถาพูดภาษาเดียว กันและเขาใจวัฒนธรรมเดียวกัน   ก็คงไมสนุกเทาไหร  การพยายามเขาใจและเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของกันและ กันทำให สะบายดีหลวงพระบาง เปนหนังสบายๆ ดูไดไมเบื่อ แมวาตอนจบจะไมคอยชัดเจนนัก (ตองรอดูเฉลยในภาคสอง ที่จะเขาฉายเร็วๆ นี้) 4. A Walk to Remember กาวสูฝน วันหัวใจพบรัก ปกติแลวจะไมคอยขามไปดูหนังทางฝ่งตะวันตกเทาไรนัก แต A Walk to Remember มีที่มาที่แตกตางเพราะ สรางจากนิยายรักที่ชื่นชอบที่มีชื่อเดียวกันกับหนัง  เขียนโดยนักเขียนนิยายรักชื่อดัง  Nicholas  Sparks  และแปลไทย โดยคุณจีระนันท พิตรปรีชา ในชื่อเรื่อง กาวรักในรอยจำ ตอมาจึงไดสรางเปนหนังตามมาภายหลัง ในสวนของเนื้อเรื่องที่ ซาบซึง้ ใจมากก็คอื ความแตกตางอยางสิน้ เชิงของพระเอกและนางเอกในเรือ่ ง เด็กหนุม เสเพลและเด็กสาวลูกสาวสาธุคณ ุ ผู เครงครัดในศาสนา แตทั้งสองก็มารักกันจนได ไมใชแคความรักที่ดูยิ่งใหญในหนังเรื่องนี้ แตหลักธรรมของศาสนายังเปนตัว นำพาความรักและเชื่อมหัวใจทั้งสองไว 5. บานฉัน… ตลกไวกอน พอสอนไว (The Little Comedian) ไมใชแคเรื่องราวขบขัน ชวนหัวเราะของครอบครัวตลกในเรื่องนี้ที่ทำใหชื่นชอบ แตความรักตางวัยของ เด็กชาย ลอตอก  ที่มีใหกับคุณหมอน้ำแข็ง  นั้นโดนใจมากกวา  ไมรูวาความรักนั้นมันใชความรูสึกแบบเดียวกันกับคนวัยอยางเรา หรือเปลา แตเด็กชายคนนี้ ก็ทำอะไรหลายๆอยางไดมากกวาที่คนในวัยของเขาจะทำเพื่อผูหญิงคนหนึ่งที่เขารักได


> 19

6. Happy Birthday จะมีใครสักคนดูแลเราไดแบบนี้ไหม คือ คำถามที่ไดจากหนังเรื่องนี้ ใครจะไปรูวาในวันเกิดของตัวเองจะเปนวัน เดียวกันกับที่ไดยินเสียงเธอเปนครั้งสุดทาย เพราะคำสัญญาวาจะดูแลกันตลอดไป เขาไมเคยทิ้งเธอ แมเธอจะเหลือเพียง รางที่ยังตองใชเครื่องชวยหายใจ คำสัญญาอาจไมใชพันธนาการ และเขาก็ไมเคยคิดวามันคือพันธนาการ แมคนรอบขางจะ คิดแบบนั้น ปญหาตางๆ เดินทางเขามาในชีวิต แตเธอก็ไมมีวี่แวววาจะฟ้นขึ้นมา ความสับสนในใจและในชีวิตบางครั้งก็พา เขาหวั่นไหวในคำสัญญา มันเปนธรรมดาในความทอถอยของมนุษย แมเขาจะทุกขทนแคไหน แตก็ยังรักษาสัญญาที่ใหไว กับเธอ 7. อยากไดยินวารักกัน (Best Supporting Actor) “หนังสำหรับผูดอยโอกาสทางความรัก” ถาคุณเคยแอบชอบเพื่อนตัวเอง หรือ รักใครสักคนอยางมากมาย แต เปนไดแคเพื่อนเทานั้น  หนังเรื่องนี้จะทำใหคุณมีกำลังใจและรักคนนั้นตอไป  จริงอยูที่บางครั้งคนเราอาจหวั่นไหวเพราะ ความสนิทใจกับใครอีกคน แตบางพื้นที่ในหัวใจ เธอก็ไมไดมีไวเพื่อเรา ถาดูเพลินๆ ก็จะเหมือนหนังรักวัยรุนทั่วไป แตเรื่อง นี้มีความแตกตางบางตรงที่หยิบเอาเรื่องราวความผิดหวังของตัวละคร (ที่เปนเพื่อนพระเอกและแอบชอบนางเอก) เปนตัว เดินเรื่องมากกวาจะใหความสำคัญของความรักระหวางพระเอกกับนางเอก ประมาณวาตองการใหกำลังใจคนที่ผิดหวัง แต ยังอยูในตำแหนงเพื่อนที่ดีที่สุด 8. เรา สองสาม คน (That Sounds Good) เพิ่งเขาฉายไดไมนานแตก็เขามาอยูในใจไดแลว  สำหรับหนังเรื่องนี้  โดยเนื้อเรื่องแลวอาจจะไมมีอะไรมากมาย เปนการเดินทางไปประเทศเพื่อนบานโดยขบวน Off Road จากเมืองไทย บางคนบอกวาไมมีอะไร แคขับรถไปถึงก็จบเรื่อง แตในความธรรมดานั่นแหละที่ทำใหตัวละครโดดเดนขึ้นมาดวยคาแรคเตอรเฉพาะตัว  ทั้งหูตึงและสายตาสั้นมันทำใหเห็น ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นพรอมบรรยากาศการเดินทาง  และอีกอยางที่ดึงดูดไมแพกันก็คือภาษาของตัวละครในเรื่อง  การ สนทนาที่เปนกันเองของตัวละคร ทำใหหนังนารักไปอีกแบบ 9. Memoirs of A Geisha นางโลมโลกจารึก เพราะชีวิตคนเราเลือกใหเปนอยางที่ใจเราตองการไมไดเสมอไป แตวาหัวใจเลือกไมไดเชนกันหรือ เขาเปรียบ เสมือนแสงเทียนที่เปนความหวังในชีวิตอันมืดมนของเธอ และเปนคนเดียวในทุกความรูสึกที่อยากมีชีวิตอยูตอไป ตามกฎ แลวเกอิชาจะมีความรักใหชายใดไมได แลวจะใหทำอยางไรเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแลว นาสงสารนางเอกเรื่องนี้มาก ทั้งเรื่อง เธอแทบจะไมยิ้มเลย  นอกจากเวลาที่พบพระเอกเราถึงไดเห็นรอยยิ้มที่ออกมาทั้งทางสายตาและใบหนาของเธอ  นอก จากเรื่องที่ซาบซึ้งแลว หนังเรื่องนี้มีองคประกอบหลายอยางที่ทำใหเรามีอารมณรวม ทั้งฉาก เครื่องแตงกาย ดนตรี ลงตัว ไปหมด 10. เพื่อนสนิท (Dear Dakanda) เชื่อวาหนังเรื่องนี้อยูในใจของใครหลายคนเหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่แอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเอง ความเปน เพื่อนที่สนิทใจกันนี่แหละ ทำใหเขาไมกลาบอกเธอไปสักที จนมันสายเกินไปเพราะเธอมีใครคนนั้นของเธอแลว แตเชื่อวา ไมวาจะอยูที่ไหน ดากานดา ยังอยูในใจและหวงคำนึงถึงของ ไขยอย เสมอ หนังในใจ เปนคอลัมนเปดกวางใหทุกคนไดเขียนถึง 10 หนังที่ประทับใจ ผูอานสามารถเขียนถึงหนังในใจแลวสงเรื่องราวมาไดที่ feeling_in_movie@hotmail.com


20 <

ก ลางสวนดอกไม floralia

S T A R ดวงดาวที่วาอยูไกล

Staring in the dark sky

เคยบอกกับเพื่อนคนหนึ่งวาชาติหนาเราอยากเกิดเปนดวงดาวอยูบนทองฟาไกลๆ เพื ่ อ นถามวาทำไมอยากไปอยูไกลแบบนั้น ไมอยากเปนคนแลวเหรอ ไม ล ั ง เลกั บคำตอบที่ไมอยากเกิดเปนคนบนโลกนี้แลว ถึ ง แม เ ราจะตองเรียนรูในการมีชีวิตตอไป แตเราเลือกไดไหมที่จะไมใหตัวเองทุกข เราเลื อ กไมไดหรอก การไปเกิดเปนดวงดาวอยูทามกลางทองฟายามค่ำคืน เป น ดาวดวงนอยนอยทอแสงระยิบระยับ อยางนอยมีคนหลายคนที่มองเห็นเรา และเราไดมองใครหลายคนมาจากที่ตรงนั้น มี แ สงสว างนอยนิดใหเขาคิดถึงบางเปนครั้งคราว คงจะดี ไ ม นอยเลย

Twinkling in my own way

เวลาที ่ ค นเหงา เขาจะชอบมองดวงดาวกันไหม ถ า เราเป นดวงดาวเราจะไดทอแสงประกายแทนรอยยิ้มของเราไง บอกกั บ เขาวายังมีดาวดวงนี้ที่ยิ้มให และยังอยูที่เดิมเสมอ แต เ ขาจะมองเห็นเราไดไหมก็เทานั้นเอง

Although I am far from your side เพื ่ อ นถามวา ความหางไกล จะไม ท ำใหเศรา เหงาใจไปกวาเดิมเหรอ แต เ ราไม คิดอยางนั้น ความห า งไกลอาจทำใหเราทำรายกันนอยลงก็ได (ความหมายละไวในความเขาใจของแตละคน)

Reaching me is easy with your eyes

เราจะมี ค วามสุขเหรอ ถ า เราได แคมองใครๆ มาจากระยะทางอันแสนไกล ที่ตรงนั้น เพื ่ อ นถามอีกครั้ง ... แล ว เคยมองตาใครสักคนแลวไมแมจะตองเอยคำใดออกมาแลวเขาใจกันไหมละ……… เราตอบ


> 21

โ ดยวิธีของเราเอง บานสวน/อุบลราชธานี 2 สิงหาคม ‘53 คุณมิ่งมนัสชน และมิตรสหายที่รัก ผมตกลงใจที่จะเปนเพื่อนรวมทางกับ ‘กลางแปลง’ ของพวกคุณ ดวยพิจารณาวา การเคลื่อนไหวอยาง จริงจัง ดวยความรักในแนวทาง indy อยางนี้ แนวๆ อยางนี้แหละ คือ น้ำเนื้อของงานวรรณกรรมที่แท คงไมทำหนังสือ/สำนักพิมพกนั เพลิดเพลินเจริญใจจนหลงลืมเขียนงานของตนนะครับ อยาง ‘กลางแปลง’ นี่ ผมวาทำแคหนังเรื่องสุดทายของดาวเคราะหสีน้ำเงินใบนี้ก็คงพอแลวหละ... สุขสบายดีกันทุกคนครับ รัก มาโนช พรหมสิงห ผมตัดสินใจอยูนานวาจะเอาจดหมายฉบับนี้ลงดีหรือไม ดวยเพราะมันดูเปนสวนตัวเหลือเกิน แตทายที่สุด คำวา “กำลังใจ” และ “มิตรภาพ” ก็มีน้ำหนักเพียงพอ จนตองนำมาบอกลาวในพื้นที่นี้ สิ่งดีๆ ก็ควรแบงปนและ สงตอใหกับหลายๆ คนไดรับรู สารภาพวาผมอานจดหมายนี้ดวยความรูสึกปลาบปลื้ม เหมือนทุกๆ ครั้งที่มีมิตร สหายสงจดหมาย โปสการด หรือสิ่งของตางๆ มาถึง มากกวาอะไรทั้งหมด คือ เรายัง “คิดถึง” กันอยู

ตอนรับหนาหนาว

(พฤศจิกายน)

ผูอานทานใด สนใจรวมแจมกับ “กลางแปลง” สงตนฉบับไดที่ feeling_in_movie@hotmail.com และ fakeroom@hotmail.com

ภายในเดือนตุลาคมนี้


22 <

โ ดยวิธีของเราเอง

สวัสดีครับ ทาน บก.กลางแปลง ไดพบกับกลางแปลงอยูเคียงขาง “ซอด” ในวันที่อากาศสดใสที่รานรื่นรมยของบาริสตาหนุมหลอใจดี มีความรูส กึ สองอยางครับ อยางแรกเลยคือตืน่ เตนทีไ่ ดเห็นนิตยสารทำมืออีกเลมออกมาใหอา นกัน พอรูว า เปนเรือ่ ง หนังก็ยิ่งนาสนใจ เพราะสวนตัวก็ชอบดูหนัง แตเวลาไมคอยอำนวย ถามีโอกาสก็จะเขารานเชาบาง เขาโรงบาง ความรูสึกอยางที่สองคือ ดีใจครับที่เห็นสังคม มมส เรามีหนังสือดีๆ ออกมาใหคนหันมาสนใจการอานมาก ขึ้น เพราะการสรางสังคมที่ยั่งยืนวิธีการหนึ่งผมเชื่อวาคือการทำใหคนในสังคม รักที่จะอาน และไมแนนะครับ พวกเขาที่เปนนักอานอาจจะอยากเขามาเปนคอลัมนนิสตสมัครเลนสงเรื่องทาง “กลางแปลง” เปนจุดเริ่มตนการ เขียนของใครหลายคนได ขอบอกวาชอบบทความ “ความเปลากลวงอันเหลือทนของชีวติ ” ของเด็กชายเคียงขางมากครับ รวมทัง้ คอลัมน “หิ่งหอยในสวน (สตรอวเบอรรี่)” และอีกหลายๆ ทานครับ ขอเปนกำลังใจใหทานบรรณาธิการทำนิตยสารดีๆ อยางนี้อีกหลายปดีดัก (เดอครับ) ดวยความเคารพ ภัทร วีระ ขอบคุณมากครับ สำหรับกำลังใจ จดหมายจากบรรณาธิการนิตยสาร “ซอด” ฉบับนี้ บังเอิญผมไดเซฟเก็บไว กอนทีอ่ เี มลจะมีปญ  หา สำหรับตอนนีก้ ลางแปลงเองก็ไดเปลีย่ นแปลงอีเมล และมีเว็บบล็อกไวสำหรับสือ่ สารอีกชอง ทางหนึง่ แลวครับ สวนเรือ่ งการอานนัน้ ผมถือวาเปนเรือ่ งสำคัญเหมือนกันครับ อาศัยเพียงแคนโยบายเลือ่ นลอยของ รัฐบาลก็คงไมพอ ลองสังเกตนะครับวา สังคมที่ไดชื่อวา “ปญญาชน” หองสมุดเงียบเหงามากกวารานรวงสถาน บันเทิงตางๆ ก็ไมรวู า สาเหตุทแ่ี ทจริงของ “การไมอา น” นัน้ คืออะไร คงตองศึกษาภาพรวม อยางละเอียดอีกยกใหญ สำหรับคำชมทีม่ มี าถึงคอลัมนตา งๆ ก็ตอ งยกความดีความชอบใหกบั ผูเ ขียนไปเต็มๆ นอกจากจะเขียนได เขียนดีแลว ยังมีมิตรภาพดีๆ ใหกันอยางสม่ำเสมอ สวนนิตยสาร “ซอด” เอง กลางแปลงก็ขอสงกำลังใจกลับไปเชนกันครับ

นิตยสารเปิดอิสระทางความคิดเพื่อชาวเหลืองเทา www.facebook.com/sourcemag นิตยสารเปดอิสระทางความคิดเพื่อชาวเหลือง-เทา

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2553

พบกันทุกเดือนที่ร้านกาแฟ “รื่นรมย์” ข้างอาคารบริหารกลาง (พลาซ่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • ศาสตรแหงศิลปะจำเปนที่จะต เองตอไปหรือฉีกไปเปน “ศิล • หามพลาดกับ Function n อะไรจำเปน อะไรไม แล ไมไดทำหนาที่อยา • ตอนรับกระแสฟ

SOURCE MAGAZINE

กับ “โรค


> 23

พบกับนิตยสาร  “กลางแปลง” ทุกเดือนที่ รานกาแฟ “รื่นรมย” ขางอาคารบริการกลาง (พลาซา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลางแปลง

สำนักพิมพ์อินทนิล เต็มใจเสนอ

Feeling in Movie

“ผมไมไดกำกับการแสดง แตผมกำกับอารมณคนดูตางหาก” อัลเฟร็ด ฮิทชค็อก นิตยสารกลางแปลงเปดรับผูอุปถัมภใจดี  ติดตอไดที่ feeling_in_movie@hotmail.com หรือ 08 5028 2102

โลกของเธอมีเพียงเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม : มิ่งมนัสชน จังหาร :

และผลงานพิมพ์ครั้งที่ 2 ของนักเขียนรางวัลซีไรต์ ไพฑูรย์ ธัญญา

นอกเหนือจินตนาการ และ การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำบ้างไม่นำบ้างทั่วประเทศ

NET IDEA

sahadech@hotmail.com 08 7724 2095


Tel.

“คนที ่ ไ ม ร ู  จ ั ก อ า นหนั ง สื อ ดี ๆ ไม ไ ด ม ี ข  อ ได เ ปรี ย บคนที ่ อ  า นหนั ง สื อ ไม อ อกแต อ ย า งใด” มารค ทเวน - นักเขียน -

รานกาแฟ “รื่นรมย” รานกาแฟอบอุน จิตใจดี

กาแฟหอม อุนฝน ในเชาหวาน ขางอาคารบริการกลาง (พลาซา) มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลางแปลง พบกันทุกเดือน

http://feelinginmovie.wordpress.com

k03  

เพิ่มหน  า STAR ดวงดาวที่วาอยูไกล &gt;&gt;&gt; The Velocity of Gary ความเรียงอันเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ::: ฉบับที่ 3 ::: กันยายน 2553 ที...

k03  

เพิ่มหน  า STAR ดวงดาวที่วาอยูไกล &gt;&gt;&gt; The Velocity of Gary ความเรียงอันเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร ::: ฉบับที่ 3 ::: กันยายน 2553 ที...

Advertisement