Page 1

Miejscowość

SPRZEDAWCA

Firma

Sprint Tłumaczenia

Rzeszów

Faktura Vat Adres

Data wystawienia faktury:

ul. Podwisłocze 6/3 35-309 Rzeszów

28.03.2013 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

NIP

814-14-14-141

28.03.2013

1/03/2013

Nr

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko):

mLingua Sp. z o. o. Adres:

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP:

778-14-35-103

Uwagi:

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Symbol PKWiU/PKOB

Nazwa towaru (usługi)

Lp.

Ilość

miara

Cena jednostkowa bez podatku zł

gr

Wartość towaru (usługi) bez Stawka podatku Kwota podatku podatku zł

gr

%

gr

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł

gr

Tłumaczenie pisemne GER>POL 74 625 zzs.

1800.

41,46

24,53

1017,01

23

233,91

1250,92

2.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 42 380 zzs.

1800

23,54

24,53

577,44

23

132,81

710,25

3.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 67 745 zzs.

1800

37,64

24,53

923,31

23

212,36

1135,67

4.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 7 828 zzs.

1800

4,35

24,53

106,68

23

24,54

131,22

5.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 344 043 zzs.

1800

191,13

24,53

4688,54

23

1078,36

5766,90

6.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 87 079 zzs.

1800

48,38

24,53

1186,69

23

272,94

1459,63

7.

Tłumaczenie pisemne GER>POL 24 041 zzs.

1800

13,36

24,53

327,62

23

75,35

402,97

8827,29

23%

2030,28

10857,57

8%

0,00

0,00

7%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

4%

0,00

0,00

przelew 14 dni od daty wystawienia faktury xbank xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

10 857 zł

Do zapłaty Słownie zł/gr

57

gr

dziesieć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy

imię nazwisko pieczęć

Aleksandra Sudoł

podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

Sprzedaż według stawek

1.

SUMA

8 827,29

0%

0,00

zwolnione

0,00

niepodlegające

0,00 2 030,28

imię nazwisko pieczęć podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)

10 857,57


Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rzeszów , dn. 28.03.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.03.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Aleksandra Sudoł ul. Podwisłocze 6/3 35-309 Rzeszów NIP: 813-13-13-131 Tłumaczenie pisemne GER->POL (liczba słów źródłowych: 110 085, stawka: 0,025 euro/słowo): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Abkommen_EU-Serbien_Handel_Textilwaren_GER.pdf (14 753 słów) AbkommenEU-Neuseeland_GER.pdf (7 083 słów) Internationales_Kakao-Übereinkommen2010_GER.pdf (12 149 słów) OBWE_2_GER.ppt (1 218 słów) Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregel_GER.pdf (57 756 słów) Richtlinie_GER.pdf (13 676 słów) Zusammenfassung_Folgenabschätzung_GER.doc (3 450 słów)

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: ..........2752,13................................... 2. Kwota uzysku: ..............1376,06.................................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: .........1376,07......................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ......247,69.......................................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: .................2504,44........................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące pięćset cztery euro czterdzieści cztery centy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Rachunek nr …01/03/2013……… Oryginał/Kopia

Data wystawienia: ……28.03.2013…….. Data sprzedaży: ………28.03.2013…….. Miejsce wystawienia: …Rzeszów……..

Sprzedawca

Nabywca

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Sprint Tłumaczenia

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Adres:

ul. Podwisłocze 6/3

Adres:

Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail: Bank: Nr konta:

Rzeszów 35-309

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

814-14-14-141

NIP

sprint.tl@gmail.com

778-14-35-103

e-mail:

xbank

Bank:

xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Nr konta:

Uwagi: …………Nauka wystawiania dokumentów księgowych …………………………………………………… L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nazwa usługi

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

Tłumaczenie pisemne GER->POL (Abkommen_EUSerbien_Handel_Textilwaren_POL.pdf) 74 625 zzs.

1125 zzs.

66,33

45,03

-

2 986,99

Tłumaczenie pisemne GER->POL (AbkommenEUNeuseeland_POL.pdf) 42 380 zzs. Tłumaczenie pisemne GER->POL (Internationales_KakaoÜbereinkommen2010_POL.pdf) 67 745 zzs. Tłumaczenie pisemne GER->POL (OBWE_2_POL.ppt) 7 828 zzs. Tłumaczenie pisemne GER->POL (Pan-EuropaMittelmeer-Präferenzursprungsregel_POL.pdf) 344 043 zzs. Tłumaczenie pisemne GER->POL (Richtlinie_POL.pdf) 87 079 zzs. Tłumaczenie pisemne GER->POL (Zusammenfassung_Folgenabschätzung_POL.doc) 24 041 zzs.

1125 zzs.

37,67

45,03

-

1 696,33

1125 zzs.

60,22

45,03

-

2 711,61

1125 zzs.

6,96

45,03

-

313,33

1125 zzs.

305,82

45,03

-

13 770,89

1125 zzs.

77,40

45,03

-

3 485,48

1125 zzs.

21,37

45,03

-

962,28

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

0,00 zł 25 926, 91 zł

Dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden gr przelew 14 dni od daty wystawienia rachunku

……………Aleksandra Sudoł…………… Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

25 926,91

Dokumenty księgowe  

Dokumenty księgowe w ramach zadania 12.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you