Page 1

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\

Fysiotherapie Educatie Consultancy


<[Zk

bVcV\Zijl


Feducon Fysiotherapie Educatie Consultancy

Feducon = Fysiotherapie Educatie Consultancy Dit is wat Feducon verzorgt voor de Nederlandse ­fysiotherapeut. Er verandert veel in deze branche, wat het noodzakelijk maakt om op een concrete en zakelijke manier in te spelen op de kansen en bedreigingen in de markt. Feducon leert fysiothera­ peuten inzicht te krijgen in de dynamiek van de branche en ondersteunt fysiotherapeuten bij het maken van strategische keuzes. Dit doen wij op een tweetal manieren: Door de fysiotherapeut te doceren… Feducon organiseert bedrijfskundige cursussen om u een helder strategisch inzicht te kunnen geven, zowel in uw eigen organisatie als in de omgeving waarin uw organisatie actief is. De gehele cursus “Bedrijfsvoering in de fysiotherapie” resulteert in een duidelijk beeld van uw praktijk, de omgeving waarin uw praktijk actief is en de wensen van uw patiënt.

Tevens ondersteunt Feducon Hogescholen die een ­bachelor fysiotherapie aan Nederlandse studenten aanbieden. De organisatie kan op maat gemaakte opleidingen aanbieden die specifiek gericht zijn op de competenties van management en innovatie. De ­opleiding sluit naadloos aan op het beroepscompe­ tentieprofiel van het KNGF en wordt op meerdere scholen in Nederland gegeven. Door de fysiotherapeut te adviseren… Fysiotherapeuten worden steeds vaker geconfron­ teerd met het maken van strategische keuzes. Deze keuzes zijn van cruciaal belang voor een gezonde en effectieve bedrijfsvoering en kunnen per praktijk en per fysiotherapeut verschillen. Daarom biedt Feducon naast educatie de mogelijkheid van advies op maat. Feducon begeleidt fysiotherapeuten bij het maken van strategische keuzes, welke kunnen variëren van de omgang met de zorgverzekeraar tot hulp bij het schrijven van een bedrijfsplan.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


Educatief aanbod voor de ondernemer

Feducon verzorgt bedrijfskundige cursussen die specifiek zijn ­toegepast op de fysiotherapie branche. De gehele cursus “Bedrijfsvoering in de fysiotherapie” stelt u in staat om op een gedegen en efficiënte manier uw praktijk aan te sturen, ­samen te werken in de markt en in te spelen op de wensen van de patiënt. De volgorde van de cursus is uitgedacht. Eventueel kunt u ook een deel van de cursus afzonderlijk volgen. Alle cursussen zijn of worden geaccrediteerd door de overkoepelende organisatie van uw beroepsgroep.


5 Cursus Strategie Deze cursus is het eerste gedeelte van het curricu­ lum ‘Bedrijfsvoering in de fysiotherapie’. Het doel van deze cursus is het begeleiden van fysiotherapeu­ ten met de ontwikkeling van hun strategisch beleid. Fysiotherapeuten hebben steeds vaker te maken met veranderingen in de sector. Voor een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering is het van belang te begrijpen hoe strategisch ingespeeld kan worden op deze veranderingen. De cursus Strategie leert fysiotherapeuten hoe effectief beleid kan worden bepaald en hoe de praktijk de komende drie tot vijf jaar dient te functioneren om succesvol te zijn in de branche. De cursus is relevant voor iedereen die betrok­ ken is bij bedrijfsvoering en is zowel bedoeld voor onder­nemers/ eigenaren als voor fysiotherapeuten/ praktijkondersteuners die deelnemen aan beleids­ bepaling, bedrijfsvoering en strategische planning in de eerste-, tweede- of derdelijns. De cursus bestaat uit drie dagen waarbij de verschillende facetten die nodig zijn voor effectieve strategieformatie aan bod komen. Cursus Marketing Er zijn enorm veel veel mogelijkheden om te communiceren met de patiënt en om uw bedrijf te promoten in de omgeving. U kunt kiezen voor on- of offline­ ­communicatie; flyers of social media. De vraag is ­ alleen, wat is effectief voor uw organisatie? Voor een effectieve marketing campagne is inzicht in de doelgroep vereist. Op basis daarvan kunnen er doelgerichte marketing- en communicatiemiddelen ontwikkeld worden. Door middel van een tweedaagse cursus leren fysiotherapeuten op een gestructureerde en kostefficiënte manier stapsgewijs effectief marke­ ting- en communicatiebeleid te ontwikkelen.

Cursus Financieel Management Financieel management is een belangrijk onderdeel­ voor effectieve bedrijfsvoering. Goed financieel management stelt managers in staat om de hoogte­ van de omzet en winst te bepalen, maar ook om de ­ organisatie tussentijds bij te kunnen sturen als ­ bepaalde financiële doelstellingen niet behaald ­worden. Deze financiële doelstellingen en/of begro­ tingen zijn afgeleid van de organisatiestrategie (zie Cursus: Strategie). Tijdens de cursus Financieel Management zal aandacht besteed worden aan budgetteren (maken van jaar­ prognoses) en het begrijpen van de financiële jaar­ rekening. De doelstelling van de cursus is om personeel dat betrokken is bij bedrijfsvoering van ­ basiskennis te voorzien over financieel management in het algemeen, waarin specifiek zal worden ingegaan op de financiële jaarrekening van de praktijk. Cursus Personeel en Organisatie In een dienstverlenende organisatie is het perso­ neel één van de belangrijkste succesfactoren. Het personeel is immers de dienstverlener en hierdoor het visitekaartje van de praktijk. Personeel in een organisatie dient op een goede manier gemanaged worden en een heldere visie op het Human Resource management (HRM) is hierbij van groot belang. Deze cursus zal ingaan op vragen als “Hoe houd ik mijn personeel tevreden?” “Hoe neem ik iemand aan?” en “Hoe ontsla ik iemand?”. De praktijk leert dat dit vragen zijn waar veel ondernemers mee worstelen. Tijdens de twee daagse cursus wordt de arbeidsvoor­ waardelijke/ juridische kant van deze vragen belicht en worden de belangrijkste HR-processen behandeld.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


6 Cursus kwaliteitsmanagement Met de cursus kwaliteitsmanagement wordt de stra­ tegische cyclus “Bedrijfsvoering in de fysiotherapie” voltooid. De vraag die tijdens de cursus kwaliteits­ management centraal staat is wanneer uw bedrijfs­ voering succesvol is en hoe u dit kunt meten. Door middel van het definiëren van kritieke succesfactoren en het hanteren van een Balanced Scorecard leren cursisten tijdens een eendaagse cursus hoe zij kwa­ liteit in de organisatie kunnen managen. Daarnaast wordt een korte introductie gegeven over de diverse kwaliteitsnormen, zoals ISO en MVO. Cursus Leiderschap Leiderschap is een veel besproken onderwerp. Ieder­ een kent wel een voorbeeld van een goede of een slechte manager en heeft daar een mening over. Lei­ ding geven doet men vaker dan men denkt. Of het nu richting een patiënt is of bij het houden van een werkoverleg, bijna iedereen vervult wel eens de rol van leider. Deze cursus is geïnspireerd op de metho­ diek die de Koninklijke Landmacht gebruikt om lei­ dinggevenden te trainen. Feducon biedt hiermee een unieke leiderschapstraining voor cursisten met weinig tot geen leidinggevende ervaring. Er wordt gewerkt vanuit de theorie van het situationeel leiderschap. Deze training ondersteunt de cursisten om in iedere situatie en onder alle omstandigheden leiding te kun­ nen geven.

Cursus bedrijfsplan schrijven Tijdens deze tweedaagse opleiding leren cursisten hoe een bedrijfsplan voor de fysiotherapieprak­ tijk opgesteld dient te worden. De cursus kan enkel gedaan worden door cursisten die zowel de cur­ sus strategie, marketing en financieel management hebben gevolgd. Tijdens deze genoemde cursussen worden de belangrijke elementen behandeld die leiden tot het formuleren van een bedrijfsplan. De doelstelling van de cursus is dat praktijkhouders zelf een bedrijfsplan inclusief een budget kunnen opstellen voor de komende drie tot vijf jaar. Het bedrijfsplan wordt direct afgeleid van de visie van de praktijk­ houder en komt tot stand door deze visie concreet te maken. Vervolgens wordt de marketing strategie van de organisatie bepaalt en worden er financiële budgetten opgesteld evenals de kasstromen, de winst- en verliesrekening en de balans.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


Educatief aanbod voor Hogescholen Het beroepscompetentieprofiel van de algemene fysiotherapeut 足beschrijft dat afgestudeerde fysiotherapeuten over de competentie management en innovatie moeten beschikken. Feducon heeft een programma opgesteld dat specifiek is opgericht voor Hogescholen die 足Fysiotherapie aanbieden en dat voldoet aan het profiel van het KNGF. De verschillende vakken en de aansluiting met het competentieprofiel staat hier beschreven.


9 Management en organisatie in de fysiotherapie Algemeen De veranderingen in de branche biedt veel thera­ peuten kansen maar ook bedreigingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat veel fysiotherapeuten het lastig vinden om daar goed op in te spelen. Het idee van Feducon is om dit bij de bron aan te pakken en studenten, conform het KNGF beroeps­competentieprofiel, kennis te geven over strategie en ondernemen. Het doel van dit vak is om studenten een basis te geven op het gebied van management, strategie, ondernemen en organisatie. Studenten zullen gedurende 18 bijeenkomsten (104 uur) op het gebied van bedrijfskunde de belangrijkste elementen van deze discipline krijgen. De gekozen methodiek is om op een praktische manier studenten kennis te laten maken met dit vak. Dit zal in groepsverband gebeu­ ren in teams van ongeveer 4-5 personen. De maxi­ male groepsomvang ligt tussen de 15-20 studenten. De opleiding sluit aan op het KNGF profiel voor de fysiotherapeut. Doelstelling Studenten zijn aan het einde van het vak bekend met de algemene aspecten van management, strategie, ondernemen en de inrichting van de organisatie. De aspecten die aan bod komen zijn marketing en externe communicatie, strategisch management, ondernemen, leiderschap en personeel en organisatie, kwaliteitsmanagement, financieel management en project management. De doelstellingen van de cursus zijn:

◊ het ontwikkelen van een strategisch project

voor een fysiotherapie praktijk (strategisch management/ ondernemen). Dit is conform het KNGF Beroepscompetentieprofiel 2011:19);

◊ het ontwikkelen van een marketing plan als

aanvulling op het bedrijfsplan voor het positioneren van de fysiotherapie praktijk en de aangeboden producten/ services (marketing);

◊ het ontwikkelen van een communicatie strategie

voor de praktijk naar de patienten, klanten en andere doelgroepen, inclusief het leren samenstellen van juiste communicatiemiddelen (communicatie strategie). Dit is conform KNGF Beroepscompetentieprofiel 2011: 19) in;

◊ het leren omgaan met het aansturen van

personeel en het omgaan in teams (leiderschap en samenwerking). Dit houdt mede het stimuleren van professionele en persoonlijke ontwikkeling van collega’s (cf. KNGF Beroepscompetentieprofiel 2011: 19) in;

◊ Het begrijpen en maken van financiele beslis-

singen aan de hand van het opstellen van een verlies en winstrekening, een balans en een cash flow analyse.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


10 Door de organisatie van de bovengenoemde doelstellingen competenties die door het worden afgedekt (cf. KNGF profiel 2011: 17):

cursus rondom de worden de volgende KNGF verondersteld Beroepscompetentie-

◊ Effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie

en werkprocessen;

◊ Continuïteit van zorg en de coördinatie met

derden, zoals collega’s en andere hulpverleners;

◊ Afstemming van behoefte en aanbod; ◊ Positionering van de eigen organisatie; ◊ Verantwoord ondernemen in relatie tot kwalita-

tief hoogwaardige hulp- en dienstverlening.

Methodiek De focus van de cursus ligt op het ontwikkelen van een algemeen projectplan. Er zullen een viertal projecten worden gezocht door dr. E. Klijn en studen­ ten kunnen kiezen welk project zij willen gaan doen. Alle bedrijfskundige aspecten (op leiderschap na) die tijdens de cursus aan bod komen worden toegepast op dit projectplan. Dit betreft tevens het examen (eindbeoordeling). Alle lessen zijn specifiek toegepast op de fysiothe­ rapie. Op deze manier leren studenten het analyse­ ren van kansen en bedreigingen in de markt voor een periode van 5 jaar, het doorlichten van de (eigen) organisatie wat resulteert tot het identificeren van sterkten en zwaktes die binnen het bedrijf spe­ len. Daarbij ligt er een focus op de marketing, het positioneren van het product, de organisatie, het werken in een alliantie (zorggroepen) en het bepalen van een goede prijs/ kwaliteitverhouding.

De lesdagen zullen zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. Er zal in het begin van elke les een korte lezing van ongeveer 30-45 minuten over de dag gehouden worden waarbij de theorie aan bod komt. Daarna zullen de groepen de verschillende technie­ ken toepassen en presenteren aan de overige teams. Na elke analyse, zal er een korte samenvatting door de docent volgen en zal de volgende analyse kort worden uitgelegd. De groepen zullen dan die analyse doen. Aan het einde van de lesdag wordt de thuisop­ dracht uitgelegd. Deze behelst het uitwerken van de verschillende analyses en het voorbereiden van een korte presentatie voor de volgende les. Elk onder­ deel dat in groepsverband thuis uitgewerkt dient te worden, moet opgestuurd worden naar de docent die hier feedback op geeft. Elke les duurt in totaal 6.5 uur lang. Er vindt een theoretische les plaats van 4 uur waarin de groepen de stof uitgelegd krijgen en waarmee ze in groepen aan de slag gaan. Daarna volgt een 2.5 uur werk­ groep waarbij studenten intieme begeleiding krij­ gen. Dit wordt zowel online als fysiek in een leslokaal gegeven. Op deze manier kan ook goed de voortgang van de groepen bekeken worden. Examen Het opstellen van een strategisch projectplan waar­ in de bedrijfskundige disciplines naar voren komen. Daarnaast zal er een individueel Multiple Choice zijn waarbij aspecten voor marketing, financieel management, strategie en project management inbegrepen zijn.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


Opzet lesdagen


13 Strategie Les 1: Strategie: externe analyse (deel 1) De dag begint met het uitleggen van het doel van het vak, een uiteenzetting hoe het vak is ingericht, en de exameneisen. Daarna volgt er een algemene introduc­ tie over wat een strategie is en welke mogelijk­heden bedrijven hebben. De verschillende componenten die worden besproken liggen in lijn met de doelstellingen van de cursus. Daarna wordt begonnen met een uitleg van de externe analyse. Studenten gaan vervolgens een start maken met de PEST analyse. Tevens wordt het vijf krachtenmodel uitgelegd om zodoende de fysiotherapie sector in kaart te brengen. Aan het einde van de dag zullen mogelijke kansen en bedreigingen voor een fysiotherapie praktijk uitgedacht en bespro­ ken worden. Deze kansen en bedreigingen geven de mogelijkheid om een organisatie op te zetten of in te richten die de komende 5 jaar rendabel zal zijn.

kan en moet reageren. Dit zal gebeuren aan de hand van een SWOT analyse (confrontatie matrix). Daarna zullen studenten een korte en lange termijn strategie voor het project opstellen en bepaalde strategische keuzes identificeren.

Les 2: Strategie: interne analyse De tweede dag richt zich voornamelijk op het ana­ lyseren van stakeholders en de rol die stakeholders in de toekomst gaan vervullen. Tevens zal er een organisatie-processflow opgesteld worden waarbij alle fases van het moment waarop een patient binnen komt totdat zij gezond uit de organisatie loopt in kaart gebracht wordt. Ook leren studenten leren een visie en missie op te stellen en ook de daaraan gekoppelde kritische succesfactoren en doelstellingen te identifi­ ceren. Studenten eindigen de dag met het maken van een sterkte/ zwakte analyse.

Les 5: Nadat studenten in de vorige les een projectopdracht hebben opgesteld, is het belangrijk om dit om te kunnen zetten in een concreet projectplan. Deze les bespreekt de inhoud van een projectplan. Daarbij ligt de nadruk bij de organisatie van een plan, tijds­ management en kwaliteit. Er zal aandacht worden gegeven aan het kaderen van een project. Het tweede gedeelte van de les is gericht op het team en samen­ werking. Hierbij wordt bekeken welke rollen verschil­ lende personen in teamverband vervullen en worden de voor- en nadelen van teamrollen besproken.

Project management Les 4: Deze les richt zich vooral op het inrichten van het project management. De kaders van een project wor­ den besproken. Daarnaast worden de aspecten van een project inhoudelijk besproken. De verschillende facetten die in een projectplan aanbod komen worden besproken. De nadruk van deze les is op het inrich­ ten van een projectopdracht. De opdracht wordt door mijzelf goed- of afgekeurd. Studenten kunnen pas met de rest van het plan doorgaan als er goedkeuring is gegeven.

Les 3: Strategische keuzes Nadat er een korte introductie lezing is gegeven, beginnen studenten de dag met het identificeren van kansen en bedreigingen en hoe de organisatie daarop

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


14 Les 6: Deze les is gericht op de praktische inrichting van de opdracht. Studenten moeten vooraf een vragenformulier opstellen over onduidelijkheden in het rapport. De doelstelling van de les is om studenten en de opdracht waarmee ze bezig zijn te ‘ijken’. Het gaat in deze les vooral om verwachtingen management waarbij studenten moeten leren hoe zij verwach­tingen van klanten kunnen management. Tevens staat de les in het teken van rapportage. Veel fysiotherapeu­ ten hebben moeite om te bepalen welke informatie nu wel en niet gepresenteerd worden. Ook hebben veel therapeuten moeite met het schrijven van een rapport. Deze les staat in het teken van het opstellen van het rapport, het weergeven van grafieken en het kiezen welke informatie centraal is en welke niet. Ook zal er gewerkt worden aan presentatietechnieken tijdens een bedrijfspitch. Marketing Les 7: Marketing: Positionering van de organisatie en producten De strategische richting van een project heeft invloed op het positioneren van de diensten en producten die binnen het project aan bod komen. Studenten leren op deze dag hoe een concurrentie analyse gedaan moet worden en wat de voordelen van benchmarking zijn. Studenten leren daarnaast wat de doelgroepen van de organisatie precies zijn en wat de wensen van elk van deze doelgroepen is. Tevens zal deze bood­ schap bepaald worden en hoe deze het beste overge­ bracht kan worden op de organisatie. Les 8: Marketing: Marketing plan en communicatie middelen Nadat de boodschap en de doelgroepen bepaald zijn, is het belangrijk om de juiste communicatie midde­ len te gebruiken. Studenten beginnen deze dag met het analyseren van goede communicatie middelen.

Daarna wordt het marketing plan uitgelegd en hoe dit conform het bedrijfsplan opgesteld dient te worden. Tot slot moeten studenten een communicatie model opstellen en presenteren. Leiderschap Les 9: Leiderschap (deel 1) Er zijn meerdere manieren om personeel aan te stu­ ren. Studenten leren tijdens deze lesdag wat het verschil is tussen participatief en directief leiderschap en in welke situaties een bepaalde leiderschapsstijl beter functioneert dan een andere stijl. Aan de hand van kleine psychologische testen en vragenlijsten wordt er een profielschets van de student gemaakt. Les 10: Leiderschap (deel 2) De tweede dag van leiderschap brengt de leider­ schapsstijlen die gedoceerd zijn tijdens les 10 in de praktijk. Aan de hand van praktische opdrachten zullen leiders leren groepen aan te sturen. Elk van de opdrachten is verschillend en elke student komt binnen een bepaalde opdracht aan de beurt als lei­ der. Personeel en organisatie Les 11: Personeel en arbeid (deel 1) Deze dag is gericht op het oplossen van motiverings­ vraagstukken, het aannemen en ontslaan van perso­ neel en het houden van sollicitatie- en beoordelings­ gesprekken. Studenten leren hoe men het beste kan omgaan met personeel en emoties. Les 12: Personeel en arbeid (deel 2) Deze dag is gericht op interne communicatie en samenwerking. Studenten zullen bepaalde proble­ matische bedrijfssituaties analyseren en oplossen. Er zal gewerkt worden met verschillende casussen en studenten leren technieken aan hoe ze motivatie problemen kunnen oplossen.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


15 Financieel management Les 13: Budgetteren Het projectplan dat door de studenten is bedacht dient financieel rendabel te zijn. Om deze rede­ nen moeten studenten leren hoe een budget vooraf opgesteld wordt. Deze dag leren studenten hoe ze de totale kosten die het project met zich meebrengen bereken en wat de geschatte opbrengsten van het project zijn. Les 14: Financiële rapportage en investeringsbeslissingen Nadat in de vorige les bepaald is wat de opbrengs­ ten en kosten zijn van het project, leren studenten tijdens deze les wat een verlies en winstrekening is, wat een balans en hoe een kasstroomoverzicht tot stand komt. Studenten zullen tijdens deze les leren hoe ze deze drie rapportages op dienen te stellen.

opgesteld. Studenten leren tijdens deze les hoe ze de kwaliteit van een project kunnen waarborgen. Deze kwaliteitskenmerken zijn gericht op het proces, de organisatie en dienen aan te sluiten op de kernwaarden­ van de organisatie. Presentaties Les 16: Eindpresentaties en bedrijfsplan Deze dag zal in het teken staan van het presenteren van de organisatie die de studenten hebben opge­ richt. Ook zal het eindcijfer worden meegedeeld. Er zal een lezing worden gehouden over de verschillende bedrijfskundige aspecten die aan bod zijn gekomen. Samenvatting lessen Het schema hieronder laat de lesthema’s zien van het vak management en organisatie en de tijdsduur van deze sub thema’s.

Kwaliteitsmanagement Les 15: Kwaliteitsmanagement Aan de hand van de strategie en de aard van het project dienen kwalitatieve, succesfactoren te worden

Thema

# bijeenkomsten

# uur per discipline

Project management

3

19,5

Strategisch management

3

19,5

Marketing management

2

13

Financieel management

2

13

Personeel en organisatie

2

13

Leiderschap

2

13

Kwaliteitsmanagement

1

6,5

Presentatie (tussentijds en eind)

1

6,5

Totaal

104 uur

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


Consultancy door Feducon Feducon biedt fysiotherapeuten advies en begeleiding op maat bij het maken van strategische beslissingen. Een unieke kans voor een ­optimale bedrijfsvoering! Iedere fysiotherapeut in Nederland staat voor verschillende strategische beslissingen. De prakijk leert dat deze strategische beslissingen resulteren in vragen. Een veel gehoorde vraag is of het verstandig is om multidisciplinair te gaan samenwerken. Ook lei­ den de continue veranderingen in de gezondheidszorg tot veel vragen, bijvoorbeeld hoe fysiothera­peuten het beste kunnen omgaan met de eisen van de zorgver­ zekeraar. Vragen kunnen ook algemeen van aard zijn, zoals hoe gedegen investeringsbeslissingen gemaakt worden of hoe een bedrijfsplan eruit moet zien.

Aangezien strategische vragen kunnen verschillen per fysiotherapeut én per praktijk, biedt Feducon naast educatie ook de mogelijkheid voor advies en begeleiding op maat. Zo biedt Feducon fysiothera­ peuten de kans om gericht advies te krijgen op stra­ tegische vragen gebaseerd op de eigen organisatie. Feducon komt graag een keer bij u langs om met u uw strategische vraag te bespreken. Voor meer informatie­ kunt u contact opnemen via bijgevoegde contact­ gegevens.

<[ZkYed bVcV\Zijlodg\


<[Z

bVcV\Zi

Feducon Van Zandvlietplein 20 3077 AA Rotterdam T +31 (0)10 71 44 555 E info@feducon.nl


Feducon managet uw zorg

Brochure Feducon  
Brochure Feducon  

Brochure Feducon

Advertisement