Page 83

- - - - - - - - - - - - - - -

področja je izvajanje medicinskih pregledov, ki so potrebni za izstavitev teh potrdil: usposobljenost za delo (v primerih, ki jih določa DZ. št. 21 z dne 18.08.05 in DZ št.19 z dne 27.10.2006), usposobljenost za vožnjo (vozniška dovoljenja A in B) (vozniška dovoljenja C, D in E), dovoljenja za vožnjo čolnov in plovil za prosti čas, dovoljenje za neuporabo varnostnega pasu, dovoljenje za nakup in posest orožja, glej tudi Pritožba na odločbo o neprimernosti za posest orožja, dovoljenje za nošenje orožja, dovoljenje za posvojitev, dovoljenje za odstop petine dohodka, akontacija odpravnine, dodelitev znaka za prosto premikanje invalidov, civilna služba, volilna izkaznica za volilca s telesno okvaro, potrdilo o izvajanju življenjsko pomembnih terapij, potrdilo sodnega zdravnika na zahtevo stranke.

ZSS N. 1 ZA TRST ODDELEK ZA PREVENTIVO ul. Paolo de Ralli, 3 (na območju Sv. Ivana) 34128 Trieste (TS) Usklajevanje aktivnosti na področju azbesta tudi v povezavi z laboratorijsko dejavnostjo Med glavne dejavnosti sodi preverjanje delovnega mesta, da se ugotovi ustreznost prostorov, opreme, naprav in snovi uporabljenih v delovnih postopkih in procesih skladno z določili Zak. Odl. 626/’94 in drugimi zakonskimi in tehničnimi predpisi. Poleg tega je oddelek pristojen za preverjanje zdravniških listin, ki so jih izdale razne zdravstvene ustanove, kontrolo/nadzor pojavljanja nesreč na delovnem mestu in poklicnih bolezni. Nekatere aktivnosti se izvajajo samo v okviru določenega sektorja, kot npr. ukrepi na področju pristaniščne dejavnosti, metalurgije in gradbeništva. Gradbeni nadzor izvajajo odgovorni nadzorniki. Glavna področja dejavnosti oddelka so: nesreče na delovnem mestu, poklicne bolezni in azbest. Vedno bolj se uveljavlja tudi pomen industrijske higiene, zato se poraja potreba po preureditvi tega področja, kot to predvidevajo tudi nova zakonska določila. V zadnjih letih izvajajo službe za preventivo in varnost v delovnem okolju, ki delujejo v okviru zdravstvenih ustanov dežele Furlanije Julijske krajine, združitev postopkov za enotno izvajanje storitev. Tudi PZS1 se je vključila v ta proces, da bi zagotovila enotno in celostno izvajanje storitev v vsej deželi. Način dela temelji na “omrežnem sistemu” (network), ki združuje zdravstvene ustanove s področja preventive in druge ustanove, ki prav tako skrbijo za promocijo varnosti in zravja (pokrajinski direktorat za zaposlovanje, zavoda INAIL in INPS, Gasilska uprava, pristaniška uprava, pristaniška kapitanija itd.) v sodelovanju tudi z združenji delodajalcev in zaposlenih. Izvajajo se formalne aktivnosti (sveti, odbori, usklajevanja itd.), pogosto pa tudi neformalne: taka organizacija pomeni optimacijo delovnih procesov. K uspesnejšemu in učinkovitejšemu delu prispeva tudi skupno načrtovanje dejavnosti različnih ustanov. Oddelek je tudi član skupnega tehničnega sekretariata za izvajanje memoranduma o soglasju “dejanja za izboljšanje okoljskih pogojev industrijske cone v Škednju (Trst)” sklenjenega med deželo, ministrstvi, agencijo ARPA, Pokrajino in tehničnega sekretariata za izdelavo smernic za izvajanje memoranduma o varnosti v delovnem okolju, ki so ga na Prefekturi v Trstu sklenili DPL, sindakalne organizacije, združenje industrijalcev in obrtnikov. Azbest Bonifikacije se izvajajo na zahtevo ali na priporočilo tretjih oseb zaradi ogrožanja/nevarnosti ljudi. Odstranjevanje poteka v skladu z zakonskimi določili in tehničnimi predpisi, ob upoštevanju stopnje tveganosti in ogroženja (to pomeni koncentracije azbestnih vlaken v zraku) in oblike izpostavljenosti (industrijski obrati, terciarni sektor, stanovanjske enote). Poseg predvideva naslednje faze: – analizo dokumentacije in delovnih načrtov podjetij, ustreznosti preventivnih in varnostnih ukrepov 79

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement