Page 82

- - - - - - - - - - -

identifikacija ulovljenih živali (samo psov), če imajo napravo za identifikacijo (mikročip), iskanje lastnika in vrnitev živali (psa), če je bil identificiran (mikročip), morebitna zdravstvena oskrba najdene živali, če je potrebna, uporaba antiparazitov in cepiv za zdravljenje najdene živali, vstavitev mikročipa za identifikacijo najdene živali (samo na pse), namestitev neidintificirane živali v zavetišče za spremljanje zdravstvenega stanja (v skladu z zakonskimi določili za obdobje 10 dni), po poteku tega obdobja se žival definitivno odda v zavetišče za zapuščene živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali v skladu z določili R.P.V. 320/’54 (preventivno cepljenje psov in drugih živali proti steklini) tudi lastnikov, ki ne morejo sami poskrbeti za to, vstavitev mikročipa psom proti plačilu, posodabljanje podatkov v zbirki angrafskih podatkov o psih, sterilizacija mačk na uradno priporočilo občinskih oblasti in njihova ponovna vključitev na teritorij.

Občani ne smejo obdržati doma pri sebi živali, ki so jiu ulovili, ampak morajo nemudoma obvestiti občinsko policijo ali druge organe javnega reda, ki bodo zahtevali poseg ustrezne službe. Veterinarska služba izvaja tudi storitve na področju mestne higiene, izdaja potrdila za izvoz psov in mačk ter izvaja preventivna cepljenja proti steklini.

PODROčJE “B”(HIGIENA žIVIL žIVALSKEGA IZVORA)

Veterina ima pomembno vlogo pri varovanju zdravja ljudi, saj izvaja potrebne ukrepe, ki zagotavljajo varnost in zdravje živil živalskega izvora. Ti ukrepi zadevajo vse faze, ki sledijo primarni proizvodnji, in sicer: proizvodnjo, pripravo, predelavo, pakiranje, shranjevanje, prevoz, distribucijo, razmestitev, prodajo in nabavo živil živalske izvora uporabnikom: - meso in mesne proizvode, - ribiške proizvode in izdelke ter proizvode iz ribogojstva, - jajca in proizvode iz jajc, - med in čebelarski izdelki, - mleko in mlečni izdelki.

Na tem področju izvaja služba naslednje storitve: kontrolo v klavnicah pred in po klanju, kontrolo naprav za proizvodnjo, zdravstveno vzgojo in usposabljanje s področja higiene prehrane in živil, preverjanja in izdelavo mnenj za izdajo dovoljenj, soglasij, predpisov in koncesij v pristojnosti zdravstvene ustanove, vzemanje vzorcev za preverjanje prisotnosti strupenih ostankov oz. snovi v telesih živali in proizvodih živalskega izvora, izdaja predhodnih mnenj za izvajanje projektov na področju proizvodnje in prodaje proizvodov živalskega izvora, aktivnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja delavcev, združenj in ustanov na temo varnosti prehrane in prehrambene vzgoje.

SODNA MEDICINA Služba za sodno medicino deluje v okviru Oddelka za preventivo. Med naloge službe sodi: usklajevanje aktivnosti biološke in klinične medicine skladno z zakonskimi določili s področja državne zdravstvene službe, izvajanje pregledov in preverjanj ter izdajajo potrdil. - Pokrajinska komisija za vozniška dovoljenja. Je krajevna zdravstvena komisija pristojna na pokrajinskem območju v Vidmu, ki je zadolžena za izdajo mnenj glede sposobnosti ljudi za vožnjo. Za pregled pri zdravniški komisiji se je potrebno predhodno naročiti v tajništvu; - Odbor za preverjanje usposobljenosti opravljanja nalog. Odbor izdaja mnenja glede izpolnjevanja pogojev uslužbencev v javnem in zasebnem sektorju za opravljanje dela; - Invalidske komisije. Preverja prošnje, ki morajo biti podane na ustreznih obrazcih, in poda izvedensko mnenje oz. oceno invalidnosti, okvare, prizadetosti, oviranosti, gluhote, funkcionalno ovirane osebe za namene zaposlovanja. - Potrdila Služba je pristojna za izdajanje vrste dovoljenj posameznikom na raznih področjih, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, in listin glede začasne ali trajne nesposobosti za delo: osnovna dejavnost tega 78

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement