Page 71

REHABILITACIJA

Osebe z duševnimi motnjami so ranljiva skupina, saj so zaradi duševnih motenj stigmatizirane in socialno emarginirane. Iz teh razlogov center nudi celosten pristop, v katerem je rehabilitacija del celovitega rehabilitacijskega programa, ki zagotavlja: - denarno socialno pomoč in subvencije, tudi za omejeno obdobje, ki posameznikom daje možnost dostojanstvenega življenja; - ustrezno nastanitev: svoj dom, možnost bivanja v stanovanju, bivanjski skupnosti in nastanitveni ali varstveni ustanovi; - zaposlovanje v skladu z lastnimi potrebami in sposobnostmi; - dostop do izobraževanja, inforiranja in usposabljanja; - vključevanje v različne dejavnosti oz. možnost socializacije. V okviru rehablitacijskega programa je zlasti pomemben personaliziran program (Sklad za resnično samostojnost), ki upravičencem namenja tudi posebno denarno pomoč za hišo, delo in družbene dejavnosti. Vsi oddelki za duševno zdravje nudijo različne (re)habilitacijske progame, usposabljanja in aktivosti na področju socialne integracije oseb s težavami v duševnem razvoju. V okviru rehabilitacijskega programa se izvajajo aktivnosti na področju uposabljanja in zaposlovanja, obiskovanje dnevnih centrov in nastanitev v ustreznih ustanovah. Za izvajanje dejavnosti pogosto skrbijo socialne zadruge, ki so na podlagi Zakona št. 81/1991 opredeljene kot podjetja, ki imajo kot namen osveščanje javnosti in promoviranje socialne integracije in vljučenosti prikrajšaih skupin ljudi: - z izvajanjem socialno-zdravstvenih in vzgojnih storitev (zadruge vrste A); - z izvjanjem različnih dejavnosti (kmetijske, idustrijske, komercialne ali stortivene, ki imajo kot namen zaposlovanje oseb prikrajšanih skupin (zadruge vrste B). Po zakonu mora biti delež prikrajšanih oseb vsaj 30% vseh članov zadruge vrste B. (Re)habilitacijske progorame izvajajo naslednje ustanove in zavodi: - dnevni centri; - nastanitvene usanove oz. bivanjske skupnosti v stanovanjih, v katerih so stanovalci porazdeljeni glede na stopnjo samostojnosti; - zadruge vrste B. Nastanitvene ustanove izvajajo personalizirane rehabilitacijske programe za osebe, ki se zdravijo v centrih za duševno zdravje. Pomembni dejavniki v procesu zdravljenja so podpora pacientu in spodbujanje pozitvnega razvijanja in napredovanja osebnega programa. V nastanitvenih ustanovah bivajo osebe, za katere se predvideva izvajanje krajših ali daljšh programov zdravljenja, ki spodbujajo njihovo samostojnost in ponovno vzpostavitev tistih sposobnosti, ki so potrebne za reintegracijo v socialno in delovno okolje. Ustanove se nahajajo v urbanih naseljih, in sicer na lokacijah, ki so lahko dostopne, kar je nujno za življenje v skupnosti in vključevanje vanjo ter za preprečevanje izoliranosti.

PSIHIATRIčNA SLUžBA ZA DIAGNOZO IN ZDRAVLJENJE (P.S.D.Z.)

Psihiatrična služba za diagnozo in zdravljenje je povezovalni člen med bolnišnico in teritorijem, ki nudi nujno pomoč osebam, ki pridejo na urgenco. Služba deluje v okviru zdravstvenih podjetij v Trstu, Vidmu in Pordenonu. Čeprav se nahaja v bolnišnici, je sestavni del mreže storitev Oddelka za duševno zdravje. Psihiatrična služba za diagnozo in zdravljenje zagotavlja psihiatrično oskrbo oz. bolnišnično obravnavo v primerih, ko so druge oblike oskrbe v CDZ neprimerne. Hospitalizacija je del zdravstvenega procesa, ki se izvaja usklajeno z drugimi storitvami na teritoriju. Ekipa PSDZ, po oceni zdravstvenega stanja bolnika, nudi nujno pomoč in se zatem odloči: - da je težava rešena v zadostni meri in zatorej bolnika napoti k splošnemu osebnemu zdravniku; - da je težava očitna in ni rešena, zaradi česar priporoča nadaljnjo oskrbo in kontaktira center za duševno zdravje; - da je stanje hudo in da zahteva nujno posredovanje za sprejem v pristojnem centru za duševno zdravje. 67

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement