Page 65

Odgovorna oseba v centru, na podlagi predhodnega mnenja Operativne enote socialne službe in poročila o oceni tehničnih in ekonomsikih vidikov izvajanja storitve, preveri finančno kritje stroškov upravljanja in odredi sprejem osebe. O postopku obvesti občino, v kateri ima sprejeta oseba prebivališče.

SLUžBA ZA INTEGRACIJO V DELOVNO OKOJE Služba je sestavni del mreže za integracijo funkcionalno oviranih oseb v delovno okolje. Svoje aktivosti izvaja v koordiniranju in usklajenem sodelovanju z drugimi socialnimi službami, zdravstvenimi in rehailitacijskimi ustanovami, agencijami za delovno usposabljanje in zavodom za aposlovanje. Služba si v svojem delovanju zastavlja naslednje konkrene cilje: - vključevanje funkcionalno oviranih oseb v delovni proces tako na kakovostni kot kvantitativni ravni, kot tudi z vidika kontinuiranosti poteka integracije v delovno okolje; - funkcionalno ovirani osebam, njihovim svojcem in ponudnikom dela nuditi stalno in kvalificirano pomoč na področju vključevanja v zaposlovanju in na delovnem trgu; - prispevati h kulturni rasti družbe glede tematik povezanih z integracijo gibalno oviranih oseb v delovnem okolju, in sicer z vzpostavitvijo posebne delovne metodologije in usklajenim delovanjem ustanov, inštitutov in ljudi.

DNEVNI CENTRI Dnevni centri so porazdeljeni v dveh okrožjih: (Zgornje in Spodnje Posočje) in izvajajo dejavnosti po šolanju. Prizadetim osebam dajejo možnost, da se še naprej udeležujejo programov integracije in socializacije, ki so se začeli v obdobju šolanja. Poleg tega izvajajo dejavnosti za spodbujanje razvoja sposobnosti, ki pripomorejo k doseganju čim višje stopnje samostojnosti posameznika. Centri sprejemajo osebe s fizično, psihično in/ali senzorično srednjo, težko ali zelo težko prizadetostjo. Programi, ki jih oblikujejo dnevni centri, imajo bogate vsebine in spodbujajo odprtost in integracijo przadetih oseb v družbenem in kulturnem okolju, v katerem živijo. Poleg tega dnevni centri organizirajo številne dejavnosti in delavnice za socializacijo, integracijo, spodbujanje razvoja sposobnsoti in samostojnsti, tako v okviru centra kot izven, in tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami na teritoriju. V pokrajini je skupno 10 dnevnih centrov, ki so odprti petinštirideset tednov na leto, in sicer od ponedeljka do petka od 8.30 d 15.30 (poleti je aktivna služba za urgentne primere, ki sprejme približno trideset uporabnikov za obdobje štirih tednov). Občina Gorica Gorica Gradišče na Soči Krmin Tržič Tržič Ronke Turriaco Gradež

Sedež ul. Palladio 30 “Elios” via Slataper 27 “Villa Olga” via Zorutti, 35 ul. dell’Armistizio, 11 ul. Aris, 40/f ul. Boccaccio, 1 ul. Soleschiano, 3 ul. Galvani, 3 ul. Buonarroti, 10

NASTANITVENE STORITVE Nastanitvene storitve ureja DZ 41/’96,in sicer črki g) in h) 1. odst. 6. čl., ki predvideva aktiviranje in upravjanje nastanivenih centrov za osebe s težkovin zelo težko prizadetostjo ter druge alternativne nastanitvene možnosti. Osebam s prizadetostjo se tako zagotavlja 24-urna oskrba, v primerih ko je družina “odsotna” ali začasno ali definitivno, zaradi česar potrebuje oseba celodnevno oskrbo. Stanovalcem so na voljo številni skupinski in skupni prostori ter eno-, dvo- in triposteljne sobe. Objekt obdaja ustrezno opremljen park. V centru delujejo še kuhinja, pralnica in garderoba. Izvajajo se rekreativne in socialne dejavnosti v sodelovanju z drugimi ustanami na teritoriju (društva, zavodi, krožki, privatniki itd). Center deluje ves teden vse dni v letu. Uporabniki obiskjejo vsak dan dnevne centre. Da bi nastanitvena ustanova dosegla svoje cilje in namene, spodbuja dobro počutje stanovalcev. Z leti so se ustalile razne oblike oskrbe in pomoči pri izvajanju vsakodnevnh opravil, spodbujanje aktivosti v prostem času, ki stimulirajo in povečajo komunikacijske, afektivne, vedenjske in socialne sposobosti v okolju, ki je vedno bolj prijazno in udobno in se najbolj pibliža domačemu okolju. Vzgojne aktivnosti so namenjene 61

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Sloveno  

Presentato l'atlante FVG in sloveno, a Trieste presso la direzione salute

Advertisement