Page 1

ENSENYAMENT PÚBLIC Juny 2013 Núm. 259

www.pv.ccoo.es/ensenyament ensenyament@pv.ccoo.es

JORNADA CONTINUADA Demanem la implantació d’una jornada escolar flexible i consensuada de caràcter experimental L’administració retira la seua proposta davant el rebuig de gran part de la comunitat educativa L’administració educativa ha decidit retirar la seua proposta de procediment per demanar la jornada escolar continuada davant l’oposició unànime de les organitzacions de pares i mares d’alumnes. A aquest rebuig s’han sumat la majoria d’organitzacions sindicals per diferents motius i valoracions contràries a la proposta de la Conselleria. En concret FE CCOO PV i FETE UGT PV hem destacat els següents aspectes: - La mesura hauria de ser de caire experimental per veure com funciona la seua aplicació. - No acceptem que es desenvolupe en el marc del contracte-programa ja que aquest genera precarietat laboral i no garanteix la continuïtat del model. - Som crítics amb la pretensió de l’administració de ser imparcial. Els responsables polítics han de respondre d’aquesta delegació i marcar la política educativa. L’educació ha de compensar desigualtats, no observar com es produeixen.

- Vigilarem que no es produïsquen abusos laborals, ni en augment de la jornada laboral, ni en la precarització dels llocs de treball. - Valorem positivament l’establiment de la participació de la comunitat educativa a la proposta de l’administració. - Exigim que aquest projecte, i tota la resta de modificacions per al sisitema educatiu, passen pel Consell Escolar Valencià perquè puga participar la comunitat educativa. - El desenvolupament d’un nou marc de la jornada continuada s’ha de fer en el marc de la normativa relativa a l’autonomia dels centres i aquest ha de estar participat en el àmbit de la Mesa de Negociació. En resum, considerem que és necessari canviar l’actual marc legal que fixa la jornada escolar, que possibilite la jornada continuada, que tinga caràcter experimental i que assegure l’atenció educativa de l’alumnat amb els recursos necessaris aportats per l’administració.


Les federacions d’ensenyament de CCOO i UGT exigeixen participació per canviar el model de jornada als centres educatius Els sindicats FE CCOO PV i FETE UGT PV demanen consens en el model i recursos per a mantindre l’atenció educativa La Conselleria d’Educació va convocar una reunió amb diverses organitzacions socials i sindicats de l’ensenyament per presentar una guia per “sol•licitar la jornada continuada en infantil i primària dintre del contracte programa”. Els sindicats FE CCOO PV i FETE UGT PV rebutgem aquest format de reunió ja que no es tracta ni de participació democràtica ni d’un àmbit de negociació legalment establert. Els àmbits per negociar modificacions en les condicions de treball són les Meses de Negociació i els àmbits per a la participació democràtica de la comunitat educativa són els consells escolars i, en aquest tema d’àmbit autonòmic, el Consell Escolar Valencià. Exigim, per tant, participació i transparència. Els documents s'han d'enviar i en eixe sentit instem a que els documents siguen enviats com a esborranys i debatuts en els àmbits assenyalats per tal que les organitzacions socials i els sindicats puguem incorporar esmenes i propostes. En aquest sentit, denunciem que la reunió no es el fòrum adequat per a presentar les propostes a un tema de tanta transcendència per a la comunitat educativa. Subratllem la necessitat d’un diàleg real, de la incorporació de les propostes de la comunitat educativa i de la recerca de consens per tal que el sistema educatiu siga democràtic i eficaç. Respecte de la guia presentada, defensem el nostre model de jornada escolar que estableix com a principis bàsics per a poder-la dur endavant el consens entre la comunitat educativa, el manteniment de l’atenció educativa per a l’alumnat amb l’aportació de recursos per part de l’administració i que no comporte l’empitjorament de les condicions laborals del professorat. En aquest sentit la guia presentada per l’administració conté alguns aspectes que valorem positivament, com ara que s’haja de presentar un projecte des del consell escolar de centre, que s’exigisca el manteniment de l’atenció educativa en la franja horària

assenyalada. I que s’establisquen com a irrenunciables els serveis de menjador i transport escolar. Però també valorem com a molt negatius, els aspectes següents: - La incardinació de la sol•licitud del model de jornada dins de la sol•licitud del contracte programa. Ja que el model de contracte programa ha estat rebutjat per les nostres organitzacions per no atendre correctament les necessitats dels centres, limitar la participació de la comunitat educativa i ser ineficaç pedagògicament. - L’afirmació de que les activitats complementàries no suposaran cap despesa per a l’administració ni les famílies. Ja que entenem que la idea de l’administració educativa és sobrecarregar, encara més, de treball al professorat i per tant rebutgem que es modifiquen, de nou per empitjorar, les condicions de treball del col•lectiu sobre el qual es sustenta l’acció del sistema educatiu. La nostra demanda és que l’administració assumisca la responsabilitat que li pertoca i, per tant, pose els mitjans necessaris per fer que l’atenció educativa, el menjador i el transport es mantinguen en els termes que s’exigeixen. - L’elaboració, supervisió i aprovació del model de jornada han d’eixir del consell escolar de centre i, també, des de la coordinació dels consells escolars municipals. S’ha de buscar, en qualsevol cas, el consens de la comunitat educativa per poder garantir que la jornada escollida respondrà a les seues necessitats i demandes. En resum, considerem necessari que es treballe el document i que s’incorporen les nostres propostes per treure’l de la dinàmica d’imposició que està seguint l’administració educativa i exigim que la Conselleria d’Educació assumisca la responsabilitat que li encomana la societat valenciana i dedique més recursos a l’ensenyament per fer-lo més eficaç, integrador i compensador de desigualtats.

Jornada Continuada  

NS Jornada Continuada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you