Page 1

Voorontwerp cao 2013-2014

Werkzekerheid en verworven rechten De werkzekerheid van de in dienst zijnde personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en het vrijwaren van de verworven rechten in het kader van het personeelsstatuut worden gewaarborgd tijdens de duurtijd van deze cao. ___________ Niet- recurrente resultaatsgebonden bonus De directie en de vakorganisaties sluiten een cao af tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in de C.A.O. nr. 90 en 90bis. De bedoeling is om de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin van alle personeelsleden te stimuleren door ze te belonen op basis van de collectieve resultaten behaald in het kader van het preventiebeleid inzake arbeidsongevallen. De doelstelling is een daling van de frequentiegraad gemiddeld berekend over de periode januari 2014 tot en met juni 2014 ten opzichte van de frequentiegraad gemiddeld berekend over de periode januari 2013 tot en met juni 2013. Het bereiken van deze doelstelling zal resulteren in een bonus van 140 euro bruto voor 2014. Het uitbetalingsmoment is eind juli 2014 (voor de weddetrekkenden) en 10 augustus 2014 (voor de loontrekkenden). __________ Mobiliteit Een strategische doelstelling van De Lijn is om bepalend te zijn in het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. De Lijn wil ook haar eigen personeelsleden stimuleren om een duurzamer verplaatsingsgedrag te ontwikkelen.  Fietsvergoeding Met ingang van 1 januari 2014 zal de fietsvergoeding voor alle personeelsleden opgetrokken worden tot 0,21 euro/kilometer.  Ontstentenis openbaar vervoer – gesplitste diensten De vergoeding ontstentenis openbaar vervoer wordt voor de rechthebbende personeelsleden verhoogd met 75% bij het uitvoeren van een gesplitste dienst vanaf 1 januari 2014, m.a.w. de verhoging met 50% zoals voorzien in de cao 2011-2012 wordt opgetrokken van 50% naar 75%.

__________ Anciënniteitsverlof De volgende toepassing geldt vanaf 1 januari 2014: De toekenning van het anciënniteitsverlof gebeurt op basis van de dienstanciënniteit, verworven op 1 juli van het toekenningsjaar. Aantal : - van 03 tot 05 jaar dienst: 1 dag - van 05 tot 10 jaar dienst : 2 dag; - van 10 tot 15 jaar dienst : 3 dagen; - van 15 tot 20 jaar dienst : 4 dagen;

1


- van 20 tot 25 jaar dienst : 5 dagen; - van 25 tot 30 jaar dienst : 6 dagen; - vanaf 30 jaar dienst: 7 dagen. Het anciënniteitsverlof is overdraagbaar tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin het recht is ontstaan. Deeltijdse tewerkstelling: Het aantal dagen anciënniteitsverlof waarop men recht heeft op basis van zijn anciënniteit, wordt geprorateerd rekening houdend met het gemiddelde arbeidspercentage in het voorgaande jaar (jaar X-1). De overgedragen dagen blijven behouden en worden niet geprorateerd. __________ Conventioneel verlof De opname van conventioneel verlof in halve dagen en uren zal mogelijk gemaakt worden per 1 januari 2016. __________ Kledij Voor de chauffeur die in dienst komt na het afsluiten van onderhavige cao en die gehouden is tot het dragen van een uniform, wordt na de scholing de halve jaardotatie opgetrokken tot een volledige jaardotatie. De directie is akkoord om de volgende kledingstukken voor iedereen beschikbaar te maken in het kader van de uitoefening van hun functie: - Sjaal - Muts - Thermisch ondergoed (tweedelig) De directie engageert zich om in de periode 2013 – 2017 een nieuw uniform voor de chauffeur uit te tekenen, de principes van de dotatie te moderniseren en de beschikbaarheid van de kledijstukken te bespreken.

__________ Verlenging geldelijke loopbaan Het einde van de geldelijke loopbaan (de loon –en weddeschalen van De Lijn) wordt verlengd met de toekenning van een halve biënnale na 2 jaar. _________ Syndicaal fonds De jaarlijkse bijdrage aan het syndicaal fonds wordt eenmalig verhoogd met 2,7 euro vanaf 1 januari 2014. __________ Sociaal fonds De werkgever gaat akkoord met de eenmalige indexatie van het sociaal fonds.

2


__________ Pensioenplanreglement Actualiseren van bestaande bepalingen inzake de risico’s overlijden en invaliditeit. __________ Procedures insourcing De werkgever formuleert een procedure in het kader van insourcing waarin de rechten en plichten van de werkgever enerzijds en de ondernemingsraad anderzijds worden verduidelijkt. Bij structurele uitbesteding dient steeds de volgende procedure in acht genomen te worden: 1. De plannen tot uitbesteding worden voorgelegd ter advies aan de OR van de betrokken entiteit. 2. De leden van de OR krijgen 5 werkdagen de tijd om een advies hieromtrent de formuleren en te bezorgen aan de werkgever. 3. De werkgever oordeelt over dit advies en motiveert schriftelijk voor de leden van de OR op welke wijze het advies in de beslissing van de werkgever werd geïntegreerd. Bij hoogdringendheid blijft punt 3 onverminderd van toepassing.

__________ Lijnwerk Indien na bekostiging van bovenvermelde maatregelen in de cao-provisie 2014 nog ruimte beschikbaar is, zal dit restbedrag aangewend worden voor sociale voorzieningen ten voordele van het personeel. __________ Sociale Vrede De partijen verbinden zich om de clausules aangaande sociale vrede, zoals afgesproken in vorige cao’s, strikt na te leven. De partijen verbinden er zich toe om eerst de weg van het overleg te kiezen alvorens het middel van de stakingsaanzegging aan te wenden.

_________________

3

Vb voorontwerp cao 2013 2014 versie 20130611 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you