Page 1

Kederdudi gif r i t i den? Såpr øvFDF

IF DFBa l l e r u pk e de rv i osa l dr i g , f orde re ra l t i dn og e nk a mme r a t e ra th y g g es i gogl e g eme d. Ogs åe rde ts a mt i di g ts j ov t . E rduf y l dt5å r , s åk om ogp r øv . Må s k ee rde tog s ån og e tf ordi g . Duk a nl æs eme r eom osp åf df bal l er up. dk, e l l e rk on t a k t eosp åi nf o@f df bal l er up. dk

Mosevej13,2750 Bal l er up -Inf o@f df bal l er up. dk

2-FDF-plakat-2011-keder du-dig  

SåprøvFDF IFDFBallerupkederviosaldrig, fordereraltidnogenkammeraterat hyggesigoglegemed. Ogsåerdetsamtidigtsjovt. Erdufyldt5år,såkom ogprøv....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you