__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 6 · december 2012

FDA MESSE OG LANDSMØDE 2012


Indhold nr. 6 · december 2012 · 30. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-14

Lederen: FDA ændrede kurs i 2012.............................................................................. 3 Lederen: Medlemsforeningerne er i fokus i 2013...........................................................3 Købet af Stofa er en anerkendelse af coas.....................................................................4

FDAORIENTERING

FDA landsmøde ned strukturdebat.......................................................................... 6-11 Endnu en antenneforening med eget internet..............................................................12 Glenten med til at skabe ny tv-kanal...........................................................................13 Fotomontage fra en vellykket FDA Messe............................................................. 14-15 TV3 har sendt i 25 år ........................................................................................... 16-17 Ny TV 2 kanal vil have os ud i det fri ........................................................................ 18 DR binder forårets tv-buket helt om............................................................................19 Ny SBS-kanal for de unge afløser The Voice TV...........................................................20 Boxer TV går i konkurrence om at levere tv-kanaler antenneanlæg ..................... 22-23 Vores tv-vaner kortlagt i ny bog ............................................................................... 24 Har patent på ip-tv formidling, men kan ikke bruge det..............................................25 Smartphones presser frekvenserne...............................................................................26

FDASEKRETARIAT

holder julelukket fra den 19.12.2012 til og med den 1.1.2013.

Bjarne Ziegler Tlf. 59 96 17 07 E-mail: bjz@fda.dk

Anne-Mette Reslow Tlf. 59 96 17 06 E-mail: anne-mette@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk På barsel

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

2  FDA Orientering 6/2012

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 7. december 2012 Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Carsten Karlsen (ck) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 1: 16. januar 2013 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2013: kr. 1.185. EU-abonnement 2013: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 1: Fredag den 15. februar 2013. Forsiden: YouSee-direktør Niels Breining på besøg hos Boxer TV, der på messen meldte sig som en større konkurrent i konkurrencen om at levere til antenneforeningerne. Og Christiane Vejlø gav bud på ændrede seervaner i de kommende år. . Foto her og fra messen i øvrigt: Søren Nellemann.

Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: hejo@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Medlemsforeningerne er i fokus i 2013 LEDEREN ved Carsten

Mere forening, mindre mig selv

Carsten Karlsen.

LEDEREN ved Carsten Karlsen Landsformand for FDA Først og fremmest vil jeg bruge de første spalte millimeter på at sige alle involverede i FDA Messen 2012: Tusind tak for jeres bidrag. Uden gode rammer, flotte og prisværdige udstillinger, højt engagerede leverandører, nysgerrige og spørgelystne bestyrelsesmedlemmer, paneldebatter, foredrag, underholdning, konferencer, gæster, teknikere, hovedbestyrelsesmedlemmer, kort sagt alle der deltog og bidrog, og ikke mindst et personale i FDA, der i den grad forstår at sætte både kunder og medlemmer i centrum, så det kan mærkes – uden jer var FDA Messen ikke blevet den succes som den blev. Hvor er jeg stolt af at være formand for FDA. Søndag den 4. november var dedikeret landsmødet, hvor årets resultater blev gjort ”op”: hvad har ledelsen bedrevet, hvordan har økonomien det, og hvor skal kræfterne lægges i det kommende år? Som jeg skrev i min seneste leder har vi haft et travlt år i FDA. Vi har fået ledelsen på plads med en sekretariatschef siden 1. 8. 2012. Vi har fået styr på økonomien og kan glæde os over et forventeligt pænt overskud i 2012, mere end det budgetterede. Vi har fået skabt nogle særdeles fornuftige rammer for FDAs fremtidige virke. Derfor står vi nu solidt på den platform,

der kan bringe os de vigtige skridt frem mod en ny og mere hensigtsmæssig struktur. Vi skal hele tiden skal holde os for øje, hvordan vi skaber merværdi for medlemmerne. Er strukturen hensigtsmæssig i forhold til de opgaver, den skal løse. Hvis den ikke er det: hvordan får vi den så tilpasset, uden at skulle STARTE FORFRA. Strukturudvalget pegede på følgende hovedområder: Bestyrelse, Direktør, Fælleskontor, Proceskonsulenter, Udviklingsgrupper og Foreningskoordinatorer. Ledelsen i FDA har i 2012 beskæftiget sig meget med at finde en ny sekretariatschef (direktør), der vil være i stand til at løfte det organisatoriske på sekretariatet, men også samle den kompetence, der kan give vore medlemmer og deres bestyrelser et løft - og være med til at udvikle antenneforeningerne i en for dem og deres medlemmer gunstig retning. FDAs fornemmeste opgave er at kunne tilbyde medlemmerne de rigtige kompetencer i forhold til et individuelt behov, oplyse om gunstige muligheder, og medvirke til løsningsmodeller, der kan være alternative til de kendte. Samtidig skal FDA forblive en brancheorganisation for alle uanset leverandør tilhørsforhold. Fælleskontoret - eller som vi kalder det: sekretariatet i Annebergparken – fik vi heldigvis ikke købt, men lejet for en periode på 4–8 år fra henholdsvis lejer og udlejers side. Det betyder, at vi tidligst flytter fra Annebergparken 31. marts 2016. Kontoret ligger smukt og er indrettet efter vore ønsker. Det ligger i fornuftig køreafstand for størsteparten af medarbejderne. Vi andre, der ikke kommer så ofte, kan fint

leve med, at det ligger godt gemt af vejen i det nordvestlige sjællandske landskab. Derfor vil jeg tillade mig at sætte flueben ved områderne direktør og fælleskontor, som der ikke er grund til at beskæftige sig mere med i denne omgang. Så er der hovedbestyrelse, proceskonsulenter, udviklingsgrupper og foreningskoordinatorer. De tanker og begreber, der gemmer sig bag disse betegnelser, er beskrevet i Strukturudvalgets rapport: ”Fra ord til handling.” De vil blive berørt i den dialog med regionerne, som ændringsforslaget fra Region 5 lagde op til på landsmødet. Dialogmøderne bliver holdt i første kvartal af 2013, hvor vi fra ledelsens side lægger op til at alt kan drøftes – intet er helligt. Vi glæder os til at få en god og konstruktiv dialog med græsrødderne, som også skal være ambassadører for den nye struktur. Datoer forventes udsendt snarest. Til de foreninger, der har valgt at deponere deres opsigelse, såfremt strukturudvalgsforslaget ikke blev vedtaget i dets fremlagte form og som fortsat ønsker at arbejde konstruktivt for et styrket FDA, skal opfordringen lyde: I er stadigvæk en del af FDA. Vi ønsker og håber, at I også er det i 2013. I et fællesskab med foreningstanken som udspring er det altafgørende, at vi alle tænker mere forening og mindre mig selv. Kun derved kan vi få skabt en fælles fremtid, som vi alle ønsker at være en del af!

FDA Orientering 6/2012

  3


FDA

Det handler ikke mere så meget om fiber eller coax Kommentar af landsformand Carsten Karlsen, FDA Aktører i kabel-tv markedet er konstant på udkig efter at gå sammen med andre for at blive endnu større og endnu mere konkurrencedygtige. Vi ser et pengestærkt SE købe Stofa og dermed skabe en konstellation, der med ét slag bringer energiselskaberne og deres fibersatsninger nærmere den bane, vi andre spiller på. Det handler ikke så meget om fiber eller coax, men mere om antenneforeningernes fremtidige rolle som kontra til elselskabernes (og andres) bestræbelser på at overtage leverancen af tv, internet, telefoni og radio. Det er positivt de steder, hvor samfundet mangler infrastruktur, hvilket hovedsagligt er på landet. Hvis elselskaberne ville koncentrere indsatsen i disse områder, ville det være fint for os. Men dér er der åbenlyst for langt imellem ”snapsene”. Derfor er byerne det interessante marked for dem.

Konkurrence er sund Antenneforeningernes medlemmer, som jo også er andelshavere i elselskaberne, spørger sig, om der er brug for to parallelle leverandører til husstandene. Nej, logisk set er det ufornuftigt at bruge flere af vores – antenneforeningernes og elselskabernes – penge på infrastruktur end nødvendigt, men tomrørene er gravet ned, og nu skal investeringen forrentes. Det konkurrencemæssige moment med to udbydere er OK – set fra et kundeperspektiv. Konkurrence er som oftest sund og skærper viljen til at blive den foretrukne leverandør. Antenneforeningernes filosofi har altid været at give medlemmerne et godt produkt til en billig pris. Dermed får medlemmerne løbende deres andel af ”overskuddet”.

Tæt på medlemmerne Som antenneforeninger har vi stadig fordelen af at være meget tæt på medlemmerne. De medlemmer, der ønsker indflydelse, bevarer den især med adgang til generalforsamlingen. Den nærhed vil elselskaberne have svært ved at matche, selv om de gerne ville. Vi skal heller ikke have et årligt afkast

4  FDA Orientering 6/2012

Stofa var så attraktiv især på tv-området, at det fik SE til indirekte at anerkende coax. på 20 %. Men vi skal have nok til at vedligeholde og udbygge, så vi altid har et moderne anlæg, der kan håndtere medlemmernes ønsker og behov. Der er f.eks. ingen grund til, at mange i dag køber en højere internet-hastighed, end de har behov for. Det er manglende eller forkert vejledning, der sikrer sælgeren større overskud. Dér kan antenneforeningen fortsat gøre en forskel.

Vi skal arbejde mere sammen 2013 er ikke bare året, hvor FDA kan se tilbage på 30 års virke for danske antenneanlæg. Vi skal i højere grad se frem for at støtte de selvstændige antenneforeninger. Det er dem, der har fokus på, hvad der gavner deres medlemmer. Vi skal naturligvis ikke glemme dem, der vil alt det sjove som Start Forfra, WebTV, Video on demand m.m. Men vi skal udbygge i takt med behovene, så det også er økonomisk forsvarligt for medlemmerne.

Vi skal også fortsat arbejde for frivillige sammenlægninger, hvormed foreningerne kan bevare selvstændigheden. Vi skal købe ind sammen, så også de mindre anlæg får del i festen og kan etablere ydelser, som alle i fællesskabet kan få glæde af. Vi skal starte nu og tage et skridt ad gangen. Vi skal ikke lade os begrænse af fordomme, men se muligheder på alles vegne. Hvis vi starter med os selv, kan vi blive den største antenneforening historisk set, men bevare den lokale forankring til fordel for medlemmerne.

Citat ”Vi justerer formaterne til det danske marked og til dansk kultur. Der er for eksempel mange flere bare damer i italienske show end i danske«. Kristine Nissen, direktør for produktionsselskabet Endemol


Vi takker for de festlige dage og store interesse for vores kanaler på

FDA-messen 2012

Cake

il yCtupca t i ke s t øst has z C re a a h r F C

Boss

Motellobbyen

Finge

raftr

yk?

cade

Motelfa

FDA Orientering 6/2012

  5


FDA

Strukturforslag sendt til ny behandling i 2013 Landsmødet var ikke klar til så vidtgående ændringer som foreslået Messen, der er i fortsat god vækst, skal videreudvikles. 30 % flere besøgende i år viser, at der er muligheder at bygge på. I det hele taget skal FDA ind i en visionsog strategiproces.

Skuffet udvalgsformand

Tina Boye samler stemmesedler. Med landsmødets vedtagelse af et forslag fra Region Fyn om at sende strukturudvalgets forslag til ændringer i organisationen til fornyet behandling fik kritikerne – til begge sider – en ny mulighed for at finde en løsning. Der var nemlig enighed om, at der skal ske ændringer. Men ikke om at udmønte dem i det forslag, som Strukturudvalget har forelagt på tre informationsmøder rundt i landet. Der savnedes også stillingtagen fra udvalget til de bemærkninger, der kom på informationsmøderne. Debatten om en anden struktur i FDA var hovedårsagen til, at der til landsmødet var registreret 153 stemmeberettigede, heraf 19 ved fuldmagt.

Af enkeltområder nævnte han, at Erfagrupperne fortsat skal udvikles – og vækkes eller afvikles, når de ikke mere er aktive. Foreningsseminarer og en indkøbsforening er muligheder, der skal arbejdes med. FDA

Strukturudvalgets formand Carsten Jørgensen imødegik formanden med et modangreb, hvori han sagde, at hverken landsformanden eller anden næstformand har levet op til formandskabets forpligtelser. ”Både i 2008 og i 2012 blev der skrevet rapporter om behov for ændringer, men strukturudvalgets beretning er kun sekundært omtalt i den trykte beretning, og der er aldrig kommet ændringsforslag til udvalgets referater og endelige rapport. Der blev heller ikke taget forbehold for den enstemmigt vedtagne beretning,” sagde Carsten Jørgensen, der forlod udvalget, inden dets sidst berammede møde. Han erkendte, at rapporten på præsen-

Alle ønsker ændringer Landsformand Carsten Karlsen præciserede i hovedbestyrelsens mundtlige beretning, at der skal ske ændringer – men ikke ved at gennemføre alle strukturudvalgets forslag. ”Vi mener ikke, at vi skal vælte alt på én gang. Vi vil trække FDA i en mere smidig retning, men ikke alt skal ændres over natten – og vi skal ikke uden videre nedlægge alle regioner. Men vi vil gerne have en dialog med jer og gennemgå vore vedtægter med henblik på forandringer,” sagde han til dem, der ønsker stort set hele strukturudvalgets forslag gennemført.

6  FDA Orientering 6/2012

Kai Nielsen, Eriksminde, og Svend Hansen, sekretariatet, tæller stemmer.


FDA

vi hjælper dig - med at hjælpe dine medlemmer! husinstallation fejlsøgning vejledninger

Dirigenten, advokat Anne Henriksen, Aalborg, og sekretariatschef Bjarne Ziegler i en kort forhandling i en mødepause.

tationsmøderne ikke fik den modtagelse, han havde håbet: ”Modtagelsen på de tre møder rundt i landet var præget af begrænsninger frem for muligheder,” konstaterede han. Det er hans opfattelse, at (for) mange bestyrelser tænker traditionelt. De risikerer at blive kørt over.

Enigheden brast Morten Strandholdt, formand for Region 2, takkede udvalget for et fornemt arbejde: ”Jeg hæftede mig ved, at rapporten var udtryk for et enigt udvalgs opfattelse. Enigheden varede dog ikke længe, og nogle opfattede den mere som et diskussionsoplæg end som en egentlig indstilling. Det er helt sikkert, at vi ikke kan blive enige om det hele. Nogle synes, at vi kan undvære de store antenneforeninger, men det vil være dumt. Vi skal ikke være antenneforeningernes husmandsforeninger. Den meget decentrale udformning har derimod overlevet sig selv. Vi kan ikke leve i en osteklokke. Ildsjælene kan sagtens udfolde sig i den nye struktur, som jeg håber, at vi alle kan stemme for.” Poul Juul, Fredensborg Søpark, takkede Carsten Jørgensen for fremragende lederskab i strukturudvalget. ”Allerede ved det første møde var vi syv enige om, at hovedbestyrelsen på 14 medlemmer burde ændres til kun at være på 5-7 medlemmer. Det er yderst beklageligt, at landsformanden og anden næstformand derefter løb fra enigheden.”

Læs hvordan på www.homeconnect.me/forening eller scan koden her

Budskabet var topstyring Carsten Karlsen svarede hertil, at strukturudvalget var enigt om at komme med et forslag i enighed, men ikke nødvendigvis i 100 % enighed: ”Den blev jeg aftvunget efterfølgende”, sagde han og tilføjede: ”Men vi vil jo gerne alle videreudvikle FDA, gerne forandre, men ikke rykke tæppet væk under fødderne.”

november 2012_halvside.indd 1

FDA Orientering 6/2012

  7

16-11-2012 12:42:43


FDA

Der lyttes til landsformanden.

HB-medlem Steen Mortensen, Skodborg, sagde, at han på informationsmødet i Kolding af udvalgsformanden blev skåret af, da han kom med sin mening, og han føjede til: ”Jeg er her, fordi jeg gerne vil. Jeg synes, det er lidt løsagtigt at trække sig, fordi man ikke får

sin vilje. Det er græsrødderne, man skærer væk ved at gennemføre strukturudvalgets forslag.” Carsten Jørgensen replicerede: ”I udvalget vil vi forsøge os med topstyring. Det er budskabet, som det er vigtigt at forholde sig til.”

Efter yderligere bemærkninger stemte et flertal på 82 ja til Region Fyns forslag om at sende strukturforslaget til ny behandling i det kommende foreningsår. 61 stemte nej og 3 stemmer var blanke.

To forslag gennemført Et forslag fra strukturudvalget om en midlertidig ændring af reglerne for udmeldelser fik ikke kvalificeret flertal og bortfaldt. Derimod vedtoges et forslag fra fem medlemmer om fortrolighed i FDAs sagsbehandling med 100 stemmer for og 23 imod. Et forslag fra hovedbestyrelsen om, at valg af anden næstformand kan ske mellem alle dens medlemmer blev nedstemt, idet 54 stemte for, men 73 stemte imod. Det betyder, at den ene næstformand fortsat vælges mellem de landsmødevalgte HB-medlemmer. Umiddelbart efter landsmødet konstituerede hovedbestyrelsen sig. Da første næstformand Carsten Pedersen, Nyråd, på landsmødet havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg til hovedbestyrelsen, blev Allan Jusjong, Klarup, valgt som første næstformand. Til anden næstformand valgtes Lene Kristensen, Antenneforeningen Trekanten i Roskilde.

Der hentes orientering fra omverdenen.

8  FDA Orientering 6/2012


FDA

Panther Admin Er det en god ide at håndtere Internet selv, både for foreningen, bestyrelsen og for medlemmerne. Panther Admin gør det let med medlemshåndtering, afregning og håndtering af teknik og netværk.

Udvalgte referencer:

Skagen Antennelaug Tune Kabelnet

Kalundborgegnens Antennelaug Præstø Antennelaug

Andels.Net Vejen/ASOM net

HashøjNet Ørum Antenneforening

FDA Orientering 6/2012

  9


FDA

Bevar overblikket, gå i dialog, sig din mening FDAs nyvalgte anden næstformand ser sin styrke i samarbejdet deltager i FDAs erfa-gruppe Family Mix/ Stofa, som hun i år forlod til fordel for en bestyrelseskollega med mere teknisk viden.

Tredje landsmøde

Lene Kristensen, nyvalgt anden næstformand. Det nye medlem af hovedbestyrelsens forretningsudvalg blev Lene Kristensen, der er næstformand i Antenneforeningen Trekanten i Roskilde og nu 2. næstformand i FDA. Det er tre år siden, hun blev indvalgt i Trekantens bestyrelse, hvor hun blev næstformand i år. Hun har i to år været aktiv

FDAs landsmøde 2012 er det tredje, Lene Kristensen har deltaget i. ”Jeg har på sidelinjen fulgt med i de ”udfordringer”, der har været i FDA siden forrige landsmøde og har haft en mening om det. Det har hele vejen igennem og i særdeleshed nu været tydeligt, hvor vigtigt et godt og konstruktivt samarbejde er. Det handler om mennesker, der kan samarbejde, og det handler om respekt for hinanden i et godt arbejdsmiljø. Jeg har fra mit tidligere arbejde som pædagog og i bestyrelsesarbejde i fagforeningen og i lokalpolitik erfaring og kompetencer indenfor kommunikation, personaleudvikling og ledelsesarbejde samt arbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Siger sin mening Der er mange ting i FDA regi, som jeg ikke ved noget om endnu. Det er nok pt i samarbejdet, at jeg har min styrke. Når jeg går ind i et arbejde af den ene eller anden slags, går jeg helhjertet ind i

HF-folder i tredje oplag FDAs informative og læsevenlige folder om de udfordringer med tv-forstyrrelser, der venter et ukendt antal danske hjem – også medlemmer af antenneforeninger – er udsolgt. Den er trykt i et imponerende antal af 130.000, idet første oplag måtte genoptrykkes. Det er antenneforeninger over hele

10  FDA Orientering 6/2012

det. Jeg er åben og ærlig og siger, hvad jeg føler og tænker. Jeg er reflekterende, og jeg handler på tingene. Jeg er ikke medløber men selvstændig tænkende, og jeg er god til at skabe rammer for et godt og konstruktivt samarbejde.

landet, der har besluttet at fordele folderen blandt deres medlemmer. Forstyrrelser kan som tidligere omtalt blive en konsekvens af, at 800 MHz båndet fra årsskiftet kan anvendes til 4G mobilt bredbånd. Det kan ramme husstandsinstallationer, der ikke er HF-tætte, selv om de i dag er funktionsdygtige. Se FDA Orientering nr. 5.

Hidtidige anden næstformand Allan Jusjong er nu første næstformand.

Citat ”Hvor meget må de statslige medier fylde i forhold til de private? En tredjedel, en fjerdedel, for du mener da ikke, at landet og demokratioplysningen har godt af, at statens egne kanaler fylder det halve eller lige frem mere end uafhængige, private medier?” Rasmus Nielsen, udgiver af Altinget.dk


FDA

Meget forskellige stande Ved publikumsafstemning vandt Discovery titlen ”Årets stand”. Konkurrencen viste, at udstillerne havde tænkt bredt. Krimi, oplevelser i det fri og tidens elektronik vandt publikums hjerte blandt udstillernes mange andre gode muligheder.

Andenpladsen erhvervede TV 2, som benyttede messen til at fortælle om den kommende nye kanal FRI.

Vinderen udfordrede de besøgende til at være med til at opklare et drab i det hotelværelse, der udgjorde Discoverys stand.

Tredjepladsen gik til YouSee, der havde fyldt den store stand med udstyr, som dækker alle tænkelige behov, som en moderne antenneforening kan imødekomme.

INTERNATIONAL NEWS 24/7

Available Free to Air in Denmark in English, French and Arabic Contact: Kenneth Wenzel +45 20 20 11 22 - kw@umedia.dk

Pub Mag FDA N6.indd 1

FDA Orientering 6/2012

  11

25/10/2012 16:55:47


FDA

Fandt for lidt råderum hos de store udbydere Derfor eget internet og en ekstra programpakke i HashøjNet på Sjælland Så der skulle arbejdes hurtigt – og det blev der.”

Fra to til tre programpakker

Nu har vi nettotilgang på alle fronter, konstaterer Henning Madsen. Antenneforeningen HashøjNet, der forsyner næsten 1.000 husstande i fem mindre bysamfund mellem Skælskør og Slagelse, har lagt en ny kurs for at styrke foreningen. På et møde i april havde bestyrelsen fremtiden til debat. Overskriften var: ”Hvad vil vi med foreningen?” Den var foranlediget af, at Dansk Kabel TV havde meddelt, at det ikke fremover kunne forsyne foreningen alene med internet. I stedet blev HashøjNet henvist til dets moderselskab YouSee.

Værner selvstændigheden ”Vi følte os klemt mellem de store udbydere, som ikke levner meget råderum for lokale ønsker,” siger formand Henning H. Madsen, der om det videre forløb fortæller: ”Vi besluttede at undersøge mulighederne for primært at fortsætte som en selvstændig forening, men at holde muligheden åben for at slå os sammen med en større forening. Desuden ønskede vi klarlagt, om tiden var inde til at lukke for de analoge signaler – vel vidende, at det har sin pris. Det helt store emne var, om vi skulle udvide fra to til tre programpakker. Hvad koster mon det? For at fastholde, at vi skulle nå et resultat, satte vi dato på en ekstraordinær generalforsamling to måneder senere.

12  FDA Orientering 6/2012

På generalforsamlingen forelagde bestyrelsen en plan, som indebar, at foreningen udvider fra to til tre programpakker. Det var med angivelse af, hvad de i givet fald måtte koste. ”Vores oplæg var 660 kr. halvårligt for den lille pakke, 1590 kr. for mellempakken og 2406 kr. for den store. Det ville betyde, at den lille pakke blev 50 kr. dyrere, mellempakken ville blive 563 kr. billigere i forhold til den daværende pakke 2, mens den nye store pakke ville koste 250 kr. mere end den eksisterende pakke 2. Ændringen skulle træde i kraft 1. oktober i år. Programsammensætningen vil vi så justere efter en brugerundersøgelse med virkning fra 1. april næste år. Forslaget blev efter debat vedtaget med 52 stemmer for. Kun en enkelt stemte imod og en undlod at stemme,” oplyser formanden. Her fra 1. oktober kunne medlemmerne så få en lille pakke med 21 tv-kanaler, hvoraf kun TV 2 er betalingskanal. Mellempakken rummer 24 tv-kanaler og den store pakke yderligere 9 tv-kanaler. Desuden sendes 14 radiostationer.

Eget internet Det andet og større problem var internet. Medlemmernes mulighed for at få internettilslutning gennem Dansk Kabel TV bortfaldt med den opsagte aftales udløb 1. oktober. Bestyrelsen besluttede, at foreningen fremover selv skal levere internet. Der blev truffet aftaler med Dansk Antenneservice om rådgivning og projektledelse til etableringen med det nødvendige udstyr i hovedstationen, CMTS med EuroDOCSIS 3. Udstyret er finansieret til 0 % i rente af Cisco. Der benyttes Panther Admin til administration og overvågning, og GlobalConnect leverer de nødvendige fiberforbindelser. I forvejen havde HashøjNet 16

km fiberforbindelser mellem de fem byer. Medlemmer med internet kan nu vælge mellem tre hastigheder og priser: 2/1 Mb/s til 79 kr. 10/5 Mb/s til 149 kr. eller 40/15 Mb/s til 189 kr. pr. måned. Medlemmerne har bakket varmt op om beslutningen. Den blev effektueret på rekordtid fra beslutning til fuld drift, der startede allerede 1. oktober. Alle har fået nyt modem med router og trådløst accesspoint og telefonimulighed. Samtidigt giver Panther en god selvbetjeningsmulighed for de mest trivielle supportopgaver og et godt overblik over nettets og det enkelte modems tilstand her og nu og over tid, hvad man ikke har haft før. Så allerede 10 dage efter driftsstart havde alle nye modemmer og genindstilling af mailadresserne. Medlemmerne oplever både bedre, hurtigere og billigere internet, leveret af deres egen forening, som er forankret i lokalsamfundet.

Egen telefoni Endelig måtte husstande med telefoni gennem fællesantennen skifte fra Dansk Kabel TV til firmaet Evercall. På mange måder ligner løsningen i HashøjNet den, som Ørum Antenneforening valgte sidste år og som er beskrevet i FDA Orienterings septemberudgave.

Det var det værd HashøjNet slap ikke for overgangsproblemer. ”Da DOCSIS3 fylder lidt mere end det gamle Internet, måtte vi flytte startfrekvens på DVB-C nettet fra 140 til 146 MHz, hvorfor tv-apparaterne skulle genindstilles med den nye startfrekvens. Det gav selvfølgelig lidt henvendelser foruden det, som de enkeltes ændringer af mailadresser og telefonnumre medførte,” fortæller Henning Madsen. ”Men det var det værd. Efter en lang periode med stagnation og faldende tilslutning oplever vi allerede nu nettotilgang på alle fronter, og mest på Internettet”, slutter han.


FDA

Antennelaug med i udvikling af ny kanal Glenten taget med på råd af den kommende Uptown Classic

Kasper Krüger med juleklædt baggrund. Nytårsdag kl. 12 har Uptown Classic premiere som en ny tv-kanal, der er blevet til i samarbejde med Glentevejs Antennelaug i Odense. Det opstod efter at Uptown TV med de populære musikvideoer kom til Glenten. De to parter kom ind på, at der også kunne være behov for en tv-kanal med klassisk musik. ”Vi manglede en tv-kanal med decideret klassisk musik, men den skulle ikke bare være med et begrænset udvalg af musikvideoer, der kører i sløjfer. Der skulle mere til, for vi mener, at klassisk musik er forsømt af tv-kanalerne. Det har vi så haft en dialog om i flere omgange, og vi er blevet hørt. Derfor tror vi på, at den nye Uptown Classic i høj grad vil være med til at skabe større variation og bredde på vores programflade,” siger direktør Lars J. Knudsen, Glentevejs Antennelaug, og fortsætter ”Ønsket om bredde og variation gælder ikke kun for vores programflade, men også for tv-kanalen Uptown Classic. Derfor har vi aftalt, at der skal være bredde på selve indholdet også, så Uptown Classic får så stor en målgruppe som muligt, inden for genren.”

vil sende den allermest populære og elskede klassiske musik og opera af de største komponister. Seerne vil opleve, at det bliver klassiske ”hit-på-hit” i lange ubrudte sendeflader uden afbrydelser med reklamer. Dette er fordelen ved en tv-kanal, der udelukkende er finansieret af brugerbetaling. Uptown Classic er også en nyskabelse ved, at der er fundet en helt ny model, der kan veksle rettighedsbetalingerne til de allerbedste koncertoptagelser, film og musikvideoer, der eksisterer inden for området.

En drøm går i opfyldelse For Kasper Krüger er den klassiske musikkanal en personlig tilfredsstillelse: ”Som dreng fik jeg undervisning i klassisk musik på violin, og det var min drøm at etablere en klassisk radiokanal, men i dag skal der jo billeder på radio, så derfor er Update Classic blevet realiseret som en tv-kanal,” siger han. Det er ham, der står for udvælgelsen af musikken, hvilket han har erfaring i fra

sin tid i DR, hvor han var med til at tilrettelægge musikprogrammer for P2. Men inspirationen til Uptown Classic kommer fra Classic FM i Holland og England. ”Musikoptagelserne i Uptown Classic bliver de bedste og mest populære koncerter og operaer i verden, de bedste film og de bedste musikvideoer. I dagtimerne sender vi typisk enkeltvise satser og arier med en vis overvægt af den populære del af den klassiske musik. Om aftenen vil vi sende længere koncerter og operafilm, hvori hele lydsiden er klassisk musik. Der kommer desuden udsendelser om musik og musikere mv. Jeg vil også meget gerne vise danske koncerter fra f.eks. DR og Det Kongelige Teater, hvis vi kan få rettighederne på plads.”

Øreåbner Uptown Classic bliver billigere end Uptown TV, fordi ophavsretten er udløbet for de store klassiske komponister. Mens Uptown TV koster 91 øre i rettigheder til KODA og Copydan VerdensTV, så koster Uptown Classic 51 øre pr. husstand pr. måned. I første omgang vil den blive sendt på prøvekanalen til alle hos Glenten i Odense. Derefter skal den ligge i pakke 2, svarende til ca. 80 % af husstandene. Foruden aftalen med Glenten har Krüger indgået aftaler med bl.a. Waoo. ”Vi ved, at 20 % af befolkningen interesserer sig for klassisk musik, og at noget af det populæreste i den klassiske musik er værker som Bachs Brandenburg-koncerter, Mozarts klaverkoncerter samt operastykker, som De Tre Tenorer brillerede med. Den slags musik vil i høj grad præge Uptown Classic, men der bliver meget anden populær klassisk musik. Vi vil i valget af musikvideoer og dokumentarer gøre vores til, at mange flere åbner ørerne for musik, de ellers ikke har lytter ret meget til,” siger Kasper Krüger.

En anderledes musikkanal Uptowns direktør Kasper Krüger siger, at uden Glentens aktive medvirken var den nye kanal ikke blevet til noget. ”Uptown Classic bliver meget anderledes end andre musikkanaler. Kanalen

Det kendte Berliner Philharmonic Orchestra er med i en række koncerter i Uptown Classic.

FDA Orientering 6/2012

  13


FDA

FDA-Messen

14  FDA Orientering 6/2012

i billeder


FDA


TV

Elsket og forkætret TV3 har snart sendt i 25 år Med underholdning og sport opbyggede TV3 sin store gennemslagskraft Det var for landets antenneforeninger som at få en appelsin i turbanen, da TV3 nytårsaftensdag 1987 meldte sig via satellit fra London med underholdning til fri og gratis brug. Det fik mange beboere, der havde ”set tiden an”, til også at indmelde sig, for der var ikke ret mange tv-kanaler til rådighed. Det gratis varede for TV3 kun få år, men det underholdende har været bærende i alle 25 år.

Dansk tv fra London Hovedkontoret blev af moderselskabet Modern Times Group, MTG, placeret i London, hvor det fortsat er for alle TV3-kanalerne. Ved at sende fra England er TV3 kanalerne underlagt britisk lovgivning. Den væsentligste fordel er, at de må bringe reklamer inde i udsendelserne. Med lange mellemrum har skiftende skandinaviske politikere forgæves forsøgt at få tvunget TV3 til at følge deres hjemlands regler for reklamevisning. Til gengæld er de britiske regler for indholdet på nogle punkter strengere end de tilsvarende danske, f.eks. er programmer med særligt indhold (f.eks. sex, vold mv.) henvist til efter kl. 22 dansk tid.

Tre sprog var for meget TV3 var ikke den første satellitsendte tvkanal i danske antenneforeninger, men

Et yderpunkt i TV3 underholdningen er Linse og Gustav, her i Rom. den var den første rettet mod et skandinavisk publikum. Kanalen var samtidig mange skandinavers første mulighed for at se reklamefinansieret tv på deres eget sprog. Det var en så stor satsning, at den i

MTG kun kunne besluttes af koncernchefen Jan Stenbeck, der havde familieformuen i ryggen, hvis det skulle gå galt. Det gik sjældent galt for ham og slet ikke med TV3. Men det kneb med sprogene, selv om vi i Skandinavien kalder os broderfolk. Især svenskere og danskere har svært ved at forstå hinanden. Det var nu nok mere væsentligt, at mange annoncører kun var interesseret i deres eget land. Derfor opdeltes TV3 den 30. september 1990 i tre kanaler.

To søsterkanaler

Den mangeårige TV 2-vært Jes Dorf-Petersen fortalte på FDA Messen gerne om sin passion for Champions League, der førte ham til kommentatorboksen i TV3.

16  FDA Orientering 6/2012

TV3 har gennem årene hyppigt markeret sig ved systematisk at opkøbe rettigheder til store sportsbegivenheder. Det begyndte med UEFA Champion League i fodbold i 1993. Da antallet af fodboldrettigheder voksede, var der i 1996 grundlag for yderligere en tv-kanal, nemlig 3+, som i starten satsede på de unge og gav TV3 plads til landsholdsfodbold, håndbold og et par


TV Mike Tyson og Brian Nielsen som det første trækplaster i 2001. Men med TV3 Puls var det stort set slut med sport på TV3. Til gengæld har TV3 i større og større omfang kastet sig ud i egen produktion af dansk underholdning. Gossip-personer spiller i dag en stor rolle, men også dokumentaragtig underholdning som ”Luksusfælden” har vakt opmærksomhed og været med til at bevare høje seertal, ligesom soapdrama som ”2900 Happiness” blev forsøgt. Underholdning i stort format har kendetegnet TV3 siden ”Fangerne på Fortet” fra 1994 og efterfølgeren ”Robinson Ekspeditionen” fire år senere.

Det handler om salg Et andet er Luksusfælden, hvor Sara Kaae, Thomas Dam Sander og Camilla Holst hjælper mennesker i Luksusfælden. år efter dansk fodbolds superliga. TV3+ afløste ungdomskanalen ZTV og TV6 med amerikanske film, sport, serier og underholdning. Men kerneværdierne var fodbold med SAS Liga og Champions League som de mest værdifulde.

En virksomhed i

halvsides annonce til FDA_180x130_outline.indd 1

I 2009 fik TV3 endnu en søsterkanal med navnet TV3 Puls, programprofilen står på sport, film, serier og livsstilsprogrammer.

Nu uden sport TV3 har også flere gange forsøgt sig med pay-per-view på en digital platform, med

Viasat oplyser, at 25 års jubilæet ikke markeres udadtil. Folk har andet at tage sig til nytårsaften og nytårsdag. Denne tilbageholdenhed er utvivlsomt i overensstemmelse med tankegangen hos igangsætteren af MTG, afdøde Jan Stenbeck. Han var nødig selv frontfigur og kaldte aldrig MTG et medieselskab, men et salgsselskab.

gcbo.dk 20/11/12 14.47

FDA Orientering 6/2012

  17


TV

I maj går vi i haven med inspiration fra TV2 Fri Charlie nåede i efteråret seertal, der i perioder gjorde den til den tredje mest sete danske tv-kanal. Begrebet bredere mellemkanal er vist nyt, men et udmærket billede på, hvordan man kan gruppere kanalerne efter seertal. For at nå den attraktive position vil Fri sende flest danskproducerede udsendelser – live, som man siger – med vægt på det ægte og organiske. Det svarer jo meget godt til en kanal, hvor have og natur er væsentlige emner.

Fra 9 til midnat Her i det bakkede landskab mellem Isefjord og Roskilde Fjord får TV 2 Fri sit udgangspunkt for naturoplevelser.

Den bliver vores sidste ”brede” tv-kanal, siger TV 2 selv. Den hedder TV 2 Fri og vil fra 1. maj inspirere os til at komme ud af huset – i haven eller længere ud i naturen. Det ægte, naturlige tv kalder kanalchef Maiken Wexø denne sjette tv-kanal fra TV 2 koncernen. Der har været mange gisninger om dens indhold, og det blev altså seernes fritid, den hovedsagelig vil give råd og tips om.

En bred mellemkanal Den skal handle om danskernes hang til have og hobby, natur og friluftsliv – og den bliver for begge køn, forklarer Maiken Wexø, som afviser betegnelsen nichekanal. ”Seerpotentialet for TV 2 Fri vil ligge mere på linje med de bredere mellemkanaler som TV 2 Zulu eller TV 2 Charlie end med en nichekanal som TV News,” siger kanalchefen. Principielt tror hun, at den på sigt vil kunne nå et seerniveau, der minder om TV 2 Charlies, så tilliden mangler ikke noget.

TV 2 Fri skal sende dagligt kl. 9-24 med tips til seere med kolonihaver såvel som prydhaver, med gode råd til lystfiskere, inspiration til oplevelser i naturen og med beretninger om dennes dyreliv. Men også hvordan man bruger naturens gaver i køkkenet eller i hobbyværkstedet – og hvordan man indretter sig efter vejret ude – året rundt. Fris udgangspunkt – eller hjerte, som det udtrykkes – er en stråtækt gård i Hornsherred omgivet af høje skrænter mellem Isefjord og Roskilde Fjord. Der skal ikke betales for TV 2 Fri i introduktionsperioden frem til 2013. Derefter skal den skal koste 8,95 kr. pr. måned pr. husstand – plus moms og Copydan.

Euronews har sendt nyt i to snese år

Corine Babani takkede af på FDA Messen.

18  FDA Orientering 6/2012

I januar er det 20 år siden, der var premiere på Euronews. Det var et stort anlagt forsøg på at skabe en ligeværdig konkurrent til især den amerikanske nyhedskanal CNN. Forsøget må siges at være lykkedes, idet 265 mio. hjem i 36 lande har mulighed for at se Euronews døgnet rundt, mens yderligere 205 mio. hjem kan se nyhedsvinduer med Euronews i 53 nationale tv-kanaler. Antallet af internationale nyhedskanaler i Europa er vokset sammen med Euronews, uden at det har slået CNN af pinden. Mens denne kan ses i 116 mio. hjem i Europa, når Euronoews 285 mio. hjem. Den nyeste konkurrent France 24 når 153 mio., og de gamle følger godt med: BBC World 122 mio. og Sky News 92 mio. Tallene viser en imponerende vækst i

nyhedsforbruget, idet der jo i samme periode er kommet talrige nationale nyhedskanaler, som f.eks. TV 2 News og DR Update. I Danmark kan Euronews ses i 400.000 hjem, fortalte Corine Babani, der igen i år tog imod på Euronews stand på FDA Messen. ”Men så er det også sidste gang. Nye opgaver på Euronews betyder, at jeg får andre ansvarsområder, hvilket jeg glæder mig til, selv om det bliver vemodigt ikke mere at komme på denne messe, hvor jeg har lært mange danskere at kende,” sagde hun, der havde sin efterfølger Youlia Silverstove med til Billund. Euronews sender nyheder i karrusel hvert kvarter kl. 6-10 og derefter nyheder og magasinprogrammer hver halve time. Der sendes på 12 sprog.


TV

Store ændringer på tv-siden i DR To tv-kanaler erstattes helt af nye til andre målgrupper Det bliver et meget forandret tv-billede, DR breder ud for licensbetalerne til foråret – eller hvornår det nu bliver. Ændringerne er besluttet, men hverken detaljer eller datoer kendes – i hvert fald ikke uden for DR.

Ny indholdsfordeling Mindst berørt bliver DR1. Den skal fortsat være hovedkanalen med de vigtigste nyheder, dagsordensættende journalistik, den store dramatik og det, der kan samle det meste af nationen. DR2 skal være den begavede samfundskanal med ”vid og bid”. Den skal være mere aktuel end i dag, og det ventes, at elementer af nyhedskanalen DR Update indgår her. Der skal også være plads til samfundsdebatter og begavet fiktion, som det udtrykkes. DR3 bliver en overraskelsernes, udfordrende og provokerende kanal for især

den yngre del af befolkningen med særligt vægt på videnskab, sport, dokumentarer og musik. DRK forbliver kulturkanalen med vægt på musik, kunst, historie, film, tro og eksistens. Ramasjang deles i erkendelse af, at der er langt mellem det, der kan fange små og store børns interesser. Så den ene Ramasjang tilrettelægges for de mindre børn – op til ca. 6 år. Den anden Ramasjang bliver for de 7-12 årige. Mon ikke også den får et andet navn.

Matadors erkendelse Det var allerede ved oprettelsen af DR HD forventet, at den ikke ville få noget langt liv. Efterhånden som teknikken udvikler sig og seerne fornyer hjemmets apparater svinder begrundelsen for den. ”Matador” har vist, at man sagtens kan sende gamle

formater sammen med nye digitale udsendelser. Hd-tv udsendelser kan også ses på de flestes digitale tv-apparater, om end det ikke nødvendigvis er i den samme kvalitet. Mange vil begræde, at DR Update forsvinder. De meget korte nyhedsudsendelser, der kører i karrusel, har åbenbart seermæssigt ikke været den succes, som DR havde forventet. Eller er forklaringen, at man foretrækker at bruge pengene på at styrke DR2 i konkurrencen med andre kanaler end TV 2 News? I det nye medieforlig er must carry forpligtelsen indskrænket til kun at omfatte Folketingskanalen og særlige tjenester for handicappede. Der er næppe grund til at tro, at antenneforeninger af den grund vil skippe en eller flere DR-kanaler, hvilket nogle syntes at frygte, da medieforliget blev aftalt.

det er jer der bestemmer! TV, internet og telefoni

ComX Networks leverer til antenneforeninger i hele Danmark. Vi ved, at det er vigtigt for vores kunder at have indflydelse og vi sætter en ære i åben dialog og fleksible produktsammensætninger.

Nyhed! ComX lancerer Danmarks skarpeste TV-løsning

Skræddersy jeres TV-pakker individuelt med vores nye TV-løsning. I får fleksibilitet, valgfrihed, filmpakker og alle top-kanalerne - alt sammen til konkurrecedygtige priser.

n t tv-proyd ukt va

lgf ihed me bland-sr elv-kanad ler

ring 70 22 22 28 og hør hvordan i får selvstændigheden igen

fda 11-2012.indd 1

23-11-2012 11:45:12

FDA Orientering 6/2012

  19


TV

Efter 6 kommer jo 7

Det nye navn er ikke et tilfældigt valg. SBS TV driver jo allerede Kanal 4, Kanal

sigelig og farverig måde underholder og involverer unge via humor og fællesskab udover alle grænser”. Hver aften kl. 19-01 vil der blive vist comedy og serier henvendt til målgruppen. Der vil dagligt være danske værter blandet med udenlandske beregnet for den samme målgruppe – fra ungdomssport og ungdomsserier til comedy og interviews. Det er tankevækkende, men næppe tilfældigt, at det danske indhold af SBS TV staves: Live Interactive Music Chart, After School, Sitcoms & drama, Playground (Comedy), Reality After Dark, Action/Extreme Sports, Gadget/Game show, Young Movie og Music. ”De unge ser ikke længere musik på tv i samme grad som før i tiden, hvilket er en konsekvens af de stadig stigende tilbud om streaming og musikdownload via nettet” siger distributionschef Mads Christensen, som oplyser at kanalens pris på 2,75 kr. pr. måned ikke stiger.

5 og 6’eren – og efter 6 kommer som bekendt 7. Selv siger SBS TV, at 7’eren bliver ”En grænsesøgende tv-kanal som på uforud-

I øvrigt har 6’eren sikret sig en forlængelse til 2015-2016 af aftalen med Barclays Premier League, som TV3 har de fleste rettigheder til.

Hvis nogen skulle være i tvivl: 4, 5, 6 og 7. The Voice TV åbner 1. januar et af vinduerne i programfladen og lader det blive en tv-kanal for unge – dem fra 12 til 30 år. Dermed glider musiknavnet tilbage til ungdomsradioen The Voice. Tv-kanalen skifter navn til 7’eren.

Modem, konnektorer, kabler, noder, bredbåndsforstærkere, standere, skabe, fiberudstyr, med mere. Jørgen er på vej med gode tilbud fra TELECENTERET A/S Tåstrup og Sønderborg Mårkærvej 13E 2630 Tåstrup Tlf. 43526644 Sønderborg Tlf. 7312 4121

20  FDA Orientering 6/2012


Saml det hele med Stofa Komplet Med Stofa Komplet får du kort og godt mere Stofa for pengene. Og når du vælger at samle kabel-tv, bredbånd, SmartTv og telefoni i en samlet løsning, giver vi rabat. Du bestemmer selv, hvordan du vil sammensætte din Stofa Komplet løsning. Læs mere om de forskellige kombinationsmuligheder, og hvor meget du kan spare på stofa.dk/komplet.

Find den Kombination der paSSer dig på StoFa.dK

145857_Komplet_ann_180x260.indd 1

21/08/12 15.04

FDA Orientering 6/2012

  21


BRANCHE-NYT

Boxer TV udvider med salg af alle tv-kanaler Der er blevet en forhandler mere af indhold til antenneforeninger På FDA Messen meldte Boxer TV sig som fuldt konkurrencedygtig leverandør via fiber af radio- som tv-kanaler til antenneforeningerne. ”Det vakte opmærksomhed, og vi har en liste med hjem over antenneanlæg, som vi er eller skal i kontakt med”, siger salgschef Thomas Bach Rasmussen, der om det nye forretningsområde for Boxer siger: ”En del anlæg har allerede tv-kanaler hentet fra de mastebaserede sendere, men med vores nye produkt får både de og andre anlæg en markant udvidelse af deres muligheder. Vi kan levere langt de fleste tv-kanaler, der er interesse for, i enkeltsalg. Hverken de antenneforeninger, der hidtil har fået tv-kanaler fra os, eller dem, der forhåbentligt kommer til, er altså begrænset af de programpakker, Boxer sender via tv-senderne.”

Bedste kvalitet Og Thomas Bach Rasmussen føjer til, at Boxer kan levere i en bedre billed- og lydkvalitet, end et antenneanlæg selv kan hente dem. ”Det skyldes, at Boxer TV er en del af Teracom-koncernen, som ud over at operere ca. 650 sendemaster i Danmark og Sverige har et stort fiberdistributionscenter i Taastrup. Her modtager Teracom tv- og radiosignaler direkte på fiber fra broadcastere, bl.a. DR HD, TV 2 HD, MTV HD, og TV 2

I kontrolrummet følges alle tv-kanaler, så korrektioner kan igangsættes med det samme, de fejl viser sig. Sport HD med flere. Nogle kanaler hentes via satellit på Teracoms parabolsites i Holstebro eller i Stockholm. Herfra sendes de i fiberforbindelser til vores overvågningscenter i Tåstrup. Vi leverer så de valgte kanaler dekrypteret gennem fiber, f.eks. via GlobalConnect eller Nianet, til antenneanlæggets hovedstation. Kabelanlæggets fordel er, at forbindelsen er konstant overvåget og sikret fejlretning, idet vi yderligere om ønsket kan udbygge med overvågningsudstyr i de hovedstationer, der modtager signalerne. Derfor kan fejlretning påbegyndes i samme øjeblik, fejlen konstateres.

Bedre lyd i radioen Thomas Bach Rasmussen gør specielt opmærksom på, at foreningerne med en Teracom/Boxer aftale har mulighed for en betydelig bedre kvalitet på radio, som der jo ofte er mindre opmærksomhed på. Teracom modtager DAB-kanalerne fra DR samt The Voice, Nova FM og Pop FM direkte på fiber og leverer videre til hovedstationerne i 384 kbit/s. Det er en væsentlig bedre kvalitet end man kan få dem i med egen antenne.

Over 300 tv-kanaler Salgschef Thomas Bach Rasmussen, Boxer TV.

22  FDA Orientering 6/2012

Til antenneanlæg, der selv sammensætter deres programpakker, leverer Boxer de enkelte tv-kanaler ”a la carte” via fiber.

Der er over 300 at vælge mellem, og de kan efter behov leveres ukrypteret til hovedstationen. Herudover kan der leveres a la carte til den enkelte husstand kodet bag et programkort. Boxers krypterede tv-kanaler afkodes med Viaccess programkort, som husstanden har mulighed for at tage med sig i sommerhus, båd eller campingvogn. ”Boxers løsning til foreninger vil bidrage til den tiltrængte konkurrence på markedet for levering af tv-kanaler,” siger Thomas Bach Rasmussen: ”Vi vil give individuelle tilbud til foreninger baseret på samlet løsning og naturligvis afhængigt af både antal kanaler og antal husstande til programpakkerne. Vi agter at være meget konkurrencedygtige, men også at være en attraktiv leverandør, fordi vi kan strikke meget forskellige løsninger sammen til det enkelte anlæg,” siger han.

Citat ”Og fjernsynet – ja det kan da bruges til at se Matador, men så er det også sagt.” Martin Andersen, Hjørring, i interview op til hans 100 års fødselsdag.


BRANCHE-NYT

Boxer får nu også TV3 Selv om direktør Kim Poder fra Viasat i 2009 erklærede, at Boxer TV aldrig ville få TV3 med i sit udbud, sker det fra 2. januar. TV3 vil være i tre af Boxers programpakker. Fra 1. juli vil TV3 Puls være i de samme programpakker. Viasat har også overvundet lang tids uenighed med Canal Digital om deres tvkanaler på parabol-markedet. De to er nu enedes om, at Viasats parabolkunder får tilbudt Canal8 og Canal9, mens Canal Digitals parabolkunder får TV 2 Sport. Med den vækst i kundetal, Boxer har opnået efter betalingskravet fra TV 2, er det blevet mere tillokkende for Viasat også at være på Boxers platform. Det angives, at ca. 370.000 husstande ser fjernsyn fra

Boxer. Her lægger man heller ikke skjul på, at mange kunder efterspørger TV3.

procent af det samlede kommercielle univers i denne målgruppe.

Reklamekroner

Sport begrænser

Viasat begrunder borgfreden med, at dets kanaler nu får en penetration på ca. 80 % og dermed står bedre i konkurrencen om reklamekronerne. Dertil kommer den endnu bedre dækning, der følger af, at TV3 nu også står for reklamesalget til VH1 og MTV. Viasat gør op, at det samlede kommercielle univers, svarende til TV 2’s penetration, er på 96 procent blandt de i reklameverdenen eftertragtede personer på 21-50 år (Gallup TV-Meter uge 41-45 2012). Det betyder, at kombinationen af TV3, TV3+, TV3 PULS, MTV og VH1 når ud til cirka 86

TV3+ er ikke er med i aftalen med Boxer. Boxer og Viasat kommenterer det kun med, at det har de ikke kunne blive enige om. Iagttagere er ikke i tvivl om, at det er sportsdækningen, Viasat her værner om. Især er Viasat nervøs for at miste parabolkunder, hvis Canal Digitals kunder foruden TV 2 Sport også får adgang til TV3+, erkender Kim Poder overfor JyllandsPosten. Det har den sport, som Canal8 og især Canal9 giver Viasats kunder adgang til, åbenbart ikke kunnet opveje.

Med købet af Stofa kan SE ride på to heste Det vestjyske elselskab har især øje for Stofas ekspertise på tv-siden Både elselskabet SE i Esbjerg og Waoo, der leverer tv-kanaler til elselskabernes fibernet, satser på et kraftspring i kundetal, efter at SE har købt Stofa af det svenske investeringsselskab Ratos for 1,9 mia. kr. Og det kom da også frem i kommentarerne, om end som en sidebemærkning, at coaxkabler nu ikke er så ringe endda – basis som de er for driften af de mange kabel-tv net, som Stofa dels selv driver, dels leverer tv, radio og internet til. ”Tv-kanaler har været den helt store akilleshæl for SE og for alliancen af energiselskaber i Waoo, men vi har ikke haft den fornødne volumen mod storspilleren TDC, som vi nu kan udfordre,« sagde direktør Niels Duedahl til Berlingske i sin begrundelse for købet af Stofa. »Stofa er fantastisk veldrevet og har opnået imponerende resultater. Vi har stor respekt for Stofas ledelse, som gennem især de seneste 24-25 måneder ganske markant har styrket Stofa. Den samme fremgang er sket i SE, så vi er to velfungerende selskaber, som nu går sammen. Det giver fokus til at træde på speederen, for der er et kæmpe potentiale i begge lejre - internet og tv,« fastslog Niels Duedahl.

Langsom vækst i Waoo »Intentionen er at blive så tæt på Waoo som muligt. Det er intet opgør med Waoo, men vi synes, at væksten er gået for langsomt. Med opkøbet kommer vi 10 år foran planen med Waoo. For det er volumen, der skal til, for at udfordre det reelle monopol og skaffe de gode aftaler hjem om tv-rettigheder m.m.,« føjede Niels Duedahl til. Der var da heller ikke problemer med at få den nødvendige godkendelse af handelen i repræsentantskabet for SE. Det fremgik af redegørelsen her, at Stofa vil blive videreført intakt som selvstændig brand. 222 stemte for køb og 17 imod. Stofa, som er næststørst i kabel-tv branchen efter TDC, leverer til omkring 400.000 husstande. SE angives at have lagt fiberkabler forbi 200.000 husstande. Købet af Stofa skal godkendes af konkurrencemyndigheden, før overtagelsen kan finde sted. Ratos købte Stofa i 2010 og angiver en nettogevinst af investeringen på 850 mio. kr. Stofa omsatte sidste år for 1,1 mia. kr., og omsætningen i SE var 2,9 mia.kr.

Discovery tæt på Eurosport Discovery, som tidligere i år købte en 20 % aktiepost i det franske tv-selskab Televista, forhandler med det store privatejede franske tv-selskab TF1 om et strategisk samarbejde. Som et af formålene nævnes den fortsatte udvikling af Eurosport, men også programproduktion og flere tvkanaler. Foruden Eurosport ejer TF1 fire franske underholdningskanaler.

Reklamer landevis Disney giver nu annoncørerne mulighed for at få deres reklamer på Disney Channel og på Disney XD i et enkelt skandinavisk land. Hidtil er alle reklamer sendt i alle tre lande.

FDA Orientering 6/2012

  23


BRANCHE-NYT

Selv med 20 tv-kanaler ser vi ikke fem dagligt Men valgmulighederne bliver brugt, viser ny undersøgelse

Nyheder er vigtigst for seerne. Her TV Avisen fra DR. Selv om der siden 2004 er kommet væsentligt flere danske tv-kanaler, har DR1 og TV 2 kun haft et lille fald i andelen af daglige seere af DR1 og TV2. For selv om over halvdelen af os kan se flere end 20 kanaler, bruger hovedparten stadig kun mellem en og fem kanaler til dagligt, og det vigtigste er ubetinget nyheder. Det konkluderes i Kulturministeriets bog ”Danskernes Kulturvaner 2012” baseret på en undersøgelse, som konsulentfirmaerne Epinion og Pluss Leadership har gennemført på grundlag af svar fra 4800 voksne og 1500 7-14 årige.

Ældre ser mest Den omfatter vores kulturvaner bredt, men her koncentrerer vi os om interessen for fjernsyn og radio. Det bruger vi til gengæld meget tid på. 91 % ser fjernsyn hver dag, men der er stor forskel på, hvor meget tid vi bruger. Kun 37 % ser det i mere end en time. ”Kun” er vel et relevant udtryk, når undersøgelsen viser, at 29 % bruger mere end tre timer hver dag. Det kan næppe undre, at ældre bruger mere tid på tv end yngre – de har jo bedre tid. Heller ikke at man i hjem med børn ser mindre tv end i hjem uden. 44 % af os på 70 år og derover ser tv i mere end tre timer dagligt, hvilket kun gælder for 20 % af de 20-39-årige. De yngre bruger tv-stationernes hjemmesider mere end de ældre, og de ser

24  FDA Orientering 6/2012

hyppigere fjernsyn på computerskærmen, men generelt ser 97 % tv-kanalerne på de egentlige tv-apparater.

Regions-tv populært 56 % af seerne kan se over 20 kanaler, hvilket er 6 % flere end i 2004, men kun 2 % angiver, at de ser mere end 20 kanaler. Generelt bruger mænd mere tid foran fjernsynet end kvinder, og de højt uddannede bruger mindre tid på det end andre. Som noget nyt blev der i år spurgt til TV 2-regionernes udsendelser i TV 2’s sendeflade, som ses af 42 % af seerne. 10 % ser dagligt TV 2-regionernes 24-timerskanal. TV 2’s øvrige kanaler (TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 News, TV2 Film og TV2 Sport) ses af 36 %. DR2 ses dagligt af 36 %, hvilket er en stigning set i forhold til 2004 (29 %). 28 % ser dagligt DR’s øvrige kanaler (DR K, DR HD, DR Ramasjang og DR Update). 33 % ser dagligt dansksprogede kanaler som TV3, TV3+, TV3 Puls, Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren. 10 % ser dagligt engelsksprogede kanaler som BBC, CNN, Discovery og National Geographic. 555 % af de 20-29-årige ser dagligt kanaler som TV3, TV3+, TV3 Puls, Kanal 4, Kanal 5, 6’eren) mod 27 % af de 50-59-årige.

Kønnenes kamp Underholdning og udenlandske serier prioriteres højt, mens relativt få prioriterer

aktualitet og debat højest. 18 % har aktualitet/debat som en andenprioritet. Samlet prioriterer seerne i højere grad udenlandske serier og film i forhold til danske. Mens prioriteringen af nyheder og aktualitet/debat er relativt ens hos de to køn, prioriterer en større andel af mændene sport højest (11 % mod 2 % hos kvinderne). Omvendt foretrækker flere kvinder udenlandske serier og underholdning sammenlignet med mændene. For eksempel ser 12 % kvinder udenlandske serier mod 6 % mænd.

Mest til afslapning 75 % ser fjernsyn, når de vil slappe af, men ikke har noget bestemt, som de vil se. 37 % ser fjernsyn, mens de spiser, og 20 % bruger computer, smartphone el. lign. samtidig med at de ser fjernsyn.

Radio stadig populær Jo ældre man er, jo mere radio hører man. Næsten tre fjerdedele hører radio hver dag, og en fjerdedel bruger over tre timer på radio. Mens P3 og P4 høres af 31 og 46 %, er det kun 3 %, som lytter til Radio24syv. 81 % hører FM-radio og 27 % DAB. Mere overraskende er måske, at 16 % lytter til radio via internettet, og 6 % lytter til podcasts. Undersøgelsen kan downloades fra www.kum.dk


TEKNIK

Ingen 3. parter i kabelnet Trods en appel fra KPN, Tele 2, YouCa og T-Mobile lykkedes det ikke for dem at få den hollandske tilsynsmyndighed OPTA til at gennemtvinge, at de skal have mulighed for at tvinge de to største kabel-tv selskaber Ziggo og UPC til at åbne deres net for alternative udbydere. Det er anden gang, OPTA tager stilling, og denne gang er det med en besked om, at afgørelsen er endelig.

Patent på ip-tv til coax-kabel tv-net Men foreløbig må fynsk firma satse på web-tv blokerer med henvisning til reglerne for ophavsret. Det betyder ikke, at vi har givet op, men indtil vi finder en løsning på det problem, formidler vi alligevel internet-tv til de fællesantenneanlæg, der ønsker det. Det gør vi på samme måde som de store firmaer eller store fællesantenneanlæg, der selv træffer aftaler med tv-selskaber.”

Gammelt lokalt firma

Udvidet ANGA ANGA Cable Show i Köln skifter navn til ANGA COM, idet COM står for kommunikation og markeder og understreger, at messen både omfatter broadband og media. 2013-messen holdes 4.-6. juni, og tredjedagens konferencer helliges området Connected Home.

Slår et slag for 3D 60 internationale selskaber står bag den nye sammenslutning International 3D Society & 3D@Home. Formålet er at medvirke til øget produktion af udsendelser i 3D eftersom flere og flere tv-apparater kan vise både 2D og 3D-tv.

Citat

Erling Schøn Nielsen skabte patentløsning, men kan endnu ikke bruge den. AntenneIP i Svendborg var med på FDA Messen for første gang i november i år, og mange antenneforeningsfolk standsede op for at høre lidt om et firma, de færreste uden for Fyn kendte til. ”Vi er nok nye, hvad ip-tv angår, men navnet udtrykker jo, at vi ved meget om ip-tv. Det gav os så også lejlighed til at forklare, hvorfor der er forskel på web-tv og ip-tv,” siger indehaveren Erling Schøn Nielsen. Han driver også søsterfirmaet Andersens Antenne Montering, som blev startet i 1960. ”AntenneIP har udviklet og i år fået patent på et system, hvormed vi kan køre iptv direkte ud på fællesantennens coax-kabler. Alternativet hertil er web-tv, men det kan ikke sammenlignes med ip-tv. Hverken muligheder eller kvalitet er de samme,” forklarede han de besøgende.

Udbyderne blokerer Jeg glæder mig over, at politikerne indførte abonnementsbetaling på TV 2s hovedkanal, for uden den havde public servicekanalen TV 2 ikke været her i dag.” Merete Eldrup, direktør, TV 2.

Det ærgrer ham, at han endnu ikke har kunnet bruge sit eget system til levering af ip-tv, men han er ikke i tvivl om, at det kommer. ”Der er en meget stor udfordring i at få aftaler med tv-leverandører om ip-tv. De

De to firmaer hører hjemme i Svendborg. ”Andersens Antennemontering blev startet i 1960. Vi købte det i 1990 og bibeholdt navnet, som er godt indarbejdet i regionen. Når vi har valgt at drive to firmaer, skyldes det, at vi ikke i længden kan basere forretningen alene på at montere og sælge antenner til private husstande og fællesantenneanlæg. Udviklingen går jo mere og mere mod det digitale, og internet og ip-telefoni er blevet en voksende del af omsætningen. Vi servicerer en snes antenneanlæg med fra 20 til 2000 medlemmer på Fyn og i Sønderjylland både med vedligeholdelse og udbygning af anlæg. Desuden leverer vi internet, ip-fastnettelefoni og mobiltelefoni til deres medlemmer. Servicemæssigt arbejder vi på Fyn og i Sønderjylland, hvor vi med overvågning af nettene kan yde hurtig service i tilfælde af problemer.

Det hele må kodes Amerikanske kabel-tv net har fået ophævet et statsligt forbud mod at kryptere tv-kanalerne i grundpakker og dermed fritage brugerne for udgiften til bokse, hvis de kun vil have grundpakkens kanaler. Kabelnettene har i mange år ønsket at kunne kryptere det hele for at mindske både signaltyveri og servicekald.

FDA Orientering 6/2012

  25


TEKNIK

Smartphones lægger pres på frekvenserne Den britiske telestyrelse Ofcom har inviteret de europæiske lande til at være med i udviklingen af teknik, der kan fungere i de frekvensområder, der kaldes white space – eller ikke-udnyttede frekvensdele. Det er det stigende pres på frekvenser til trådløs kommunikation, der har fået Ofcom til at melde ud – også for at britiske virksomheder kan være med i udviklingen af elektronisk udstyr på området, skriver Advanced Television. White space er det, der ”bliver til overs”, når frekvenserne bruges af især tv-senderne. De udnytter nemlig ikke de tildelte frekvenser fuldt ud. Ofcoms tanke er, at ikke udnyttede frekvensdele skal kunne bruges til trådløs teknologi som Bluetooth og Wi-Fi. Udstyr til Wi-Fi bruger typisk i dag 2,4 GHz-området. De frekvenser, Ofcom har udset sig, er 470-790 MHz – et område, som i dag bruges i kabel-tv nettene. Det er altså et skridt videre end den gennemførte inddragelse af 800 MHzområdet med de støjproblemer, det kan medføre.

Ofcom mener, at brug af white space vil fremme bredbånd (internet) i landområder, som med et netværk af forstærkere kan få adgang til større byers internet. For Wi-Fi og Bluetooth har lavere frekvensområder også den fordel, at de dækker bedre både distancemæssigt og i tæt bebyggelse. Spektrum er en begrænset ressource, som med de nuværende regler er ved at være brugt op med den eksplosive udbredelse af smartphones og andet trådløst udstyr. – Presset kan lettes med kreativ udnyttelse af white space, der ellers ligger hen, siger direktør Ed Richards, Ofcom. Han understreger, at nye regler skal sikre mod forstyrrelser af andres lovlige brug af frekvenser. Derfor skal nyt udstyr på området tjekkes fra en online database, før det tages i brug.

Årets julegave til seerne Christmas TV er en julegave til seerne – en gave fra musikbranchen, idet den finansieres med reklamer. Den sendes i denne måned af YouSee, Glentevejs Antennelaug, Altibox og Waoo. ”Den er fra hele branchen til landets tv-seere, idet den finansieres med reklamer i begrænset omfang. Jeg har arbejdet så meget med musikvideoer, at jeg har sikkerhed for, at der er videoer nok til denne specielle julekanal,” siger Kasper Krüger, Uptown TV. ”Julemusik-videoer var tidligere forbeholdt tv-apparatet i hjemmet, og julemusikken hørte vi også i radioen i bilen. I dag har man radioen med sig i sin mobiltelefon, som nu også har fået skærm, man kan se video på. Med iPods, iPads og tilsvarende kan og har vi i stigende omfang tv’et med os. De bærbare giver altså seerne mulighed for at opleve disse julemusikvideoer. Sidste jul hørte over en million lyttere herhjemme julemusik. Vi får naturligvis den samme udvikling med julevideoer.”

rer ø c on jul n g n i ga del o æ l e er ig g t r. Læs g i å t r y n dt n es e o k s g t øn og e sen l i h jule g i ing nl r e e v t rien Med O FDA

26  FDA Orientering 6 /2012


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

2. Næstformand, FU Lene Kristensen Parkvej 7 st. tv. 4000 Roskilde E-mail: lenekristensen@live.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: cadk@stofanet.dk

Preben Pedersen, Reg. 7 Vemmedrupvej 71 4632 Bjæverskov Tlf. 88 80 60 81 E-mail: formand@yderholm.net

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashojnet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

UDVALG OG REPRÆSENTANTER Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashojnet.dk

Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashojnet.dk

Region 2: Morten Doktor, supp. reg. best.

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Region 7: Preben Pedersen, næstfmd., HB, Hans C. Thigaard, Poul Gaarden Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Family Mix/Stofa: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen, Herman Rausborg For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg For Internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Per Sørensen, Peter Winkel For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, Per Fløe For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashøjnet.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net FDA Orientering 6/2012

  27


Hold vejret og dyk ned i kulturlivet

Foto: Henrik Sørensen / Getty Images.

Tysk, svensk og norsk tv tager kulturen alvorligt – og dækker den som ingen andre kanaler. Kunst og litteratur, mode, medier og musik – og nyheder fra alle hjørner af kulturlivet, som det udspiller sig i vores nabolande lige nu. Nabolandskanalerne er kvalitetsprogrammer, der udvider vores horisont. Det er her, vi kommer tættere på vores nærmeste naboer og bliver klogere på sproget, kulturen og livet i vores broderlande. Danske tekster på udvalgte programmer gør det nemmere at få det hele med.

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2012-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2012-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...