__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 4 · september 2012

FDA’ere PÅ NÆSTEN GØR DET SELV-KURSUS


Indhold nr. 4 · september 2012 · 30. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-14

Lederen: Verdens nye digitale muligheder....................................................................................3 Erfaren ny sekretariatschef i FDA................................................................................................. 4 Straffeattest for at komme i bestyrelse........................................................................................ 6 Eget internet er en reel mulighed................................................................................................. 8 Netflix og HBO byder sig til i år....................................................................................................9 FDA Messe og Landsmøde 2012 ................................................................................................10 Kommuner foregriber lovændring...............................................................................................12 Fynsk alternativ til opløsning......................................................................................................14 Prisklemme på TDC ................................................................................................................... 15 Stor tiltro til sportsseeres betalingsvilje......................................................................................16 En pioner i kristent TV takker af ............................................................................................... 18 Murdoch deler sit medieimperium ............................................................................................ 20 TV 2-vejret tilbage til Odense.................................................................................................... 21 T2 Lite kan afløse FM i kabelnet ............................................................................................... 22 Branche-Nyt og Aktivitetskalender ........................................................................................... 24 SBS nu størst på kommerciel radio ........................................................................................... 25 Personalia.................................................................................................................................. 26

FDAORIENTERING

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.100 ekspl. og udgivet den 7. september 2012. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Carsten Karlsen (ck), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj).

FDASEKRETARIAT

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 5: Onsdag den 20. september 2012

Bjarne Ziegler Tlf. 59 96 17 07 E-mail: bjz@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk På barsel fra 27. februar

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Benny L. Jensen Tlf. 59 96 17 16 Mobil: 50 57 35 34 E-mail: jura@fda.dk

Anne-Mette Reslow Tlf. 59 96 17 06 E-mail: anne-mette@fda.dk

2  FDA Orientering 4 /2012

Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2012: kr. 1.185. EU-abonnement 2012: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 5: Fredag den 19. oktober 2012. Forsiden: Efter moderat aktivitet er FDA Region 2 livet op. Det har allerede haft tre arrangementer med det sidste om eget internet udførligt omtalt på side 8. Som det ses måtte man stå i kø for at se hovedstationens udstyr. Forrige gang var en familieudflugt til Skandinavisk Dyrepark på Djursland med Animal Planet som sponsor og den lille isbjørn som tilskuer.

Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: hejo@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Velkommen til den digitale verdens nye muligheder LEDEREN ved Carsten

Carsten Karlsen.

LEDEREN ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA Når du læser dette, er den danske sommer 2012 formelt overstået, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi ikke fortsat kan få rigtig mange gode, og måske lune solskinsdage. Sekretariatet i Nykøbing emmer af aktivitet lige fra piccolo til sekretariatchef, og i politisk afdeling arbejdes der på højtryk med FDA Messen 2012, som I kan glæde jer til. Der er stor tilslutning fra udstillerne, ja faktisk har vi på nuværende solgt flere kvadratmetre end i 2011. Der vil også komme spændende og interessante indlæg. Erfaringsmæssigt ved vi, at konferenceprogrammet kan ændre sig helt op til messen. Derfor vil jeg henvise til programmet på FDAs hjemmeside. Men alle bliver informeret om det endelige program, så vi undgår at nogle møder op til en aflyst konference. Jeg opfordrer bestyrelserne til at deltage så talstærkt som muligt, så alle bliver opdateret med den sidste nye viden i branchen og dermed er klædt bedst muligt på i den digitale nutid.

Frivillige sammenlægninger I det private erhvervsliv er det naturligt for virksomheder at konsolidere sig, enten igennem opkøb eller ved frivillige fusioner – for at stå stærkere i en øget konkurrence i et globaliseret marked.

Det kan vi i bestyrelserne i antenneforeningerne tage ved lære af og drage fordel af. Kapacitetsomkostningerne, dvs. de faste omkostninger ved at drifte en antenneforening, bliver lavere pr. medlem, jo flere der kan benytte den samme hovedstation, CMTS osv. Det er nok kendt, men det har yderligere den fordel, at der bliver flere bestyrelsesmedlemmer til rådighed for fællesskabet. Det kan være med til at tilføre ny energi og initiativ. For små eller mindre foreninger kan en sammenlægning med en nabo-forening være den redningsplanke, der gør forskellen på fiasko og succes. Små og mindre antenneforeninger udfordres ikke alene på større faste omkostninger pr. medlem, men også på nye teknologiske muligheder som web-tv, såvel indenfor som udenfor hjemmet, og start forfra. Der skal være de tilbud, slutbrugerne ønsker. Det er vigtigt, at vi kan sende det signal, at antenneforeninger følger med tiden og udviklingen. Jeg vil i samarbejde med jer arbejde hårdt for, at vi kan realisere det så hurtigt som muligt og økonomisk fornuftigt.

Forretningsorienterede bestyrelser Antenneforeningerne har i mere end 40 år tjent medlemmerne og hjulpet samfundet til mangfoldighed af tv-kanaler, uden at det er gået ud over det arkitektoniske i vore byer. Bestyrelser har knoklet og brændt for at skabe disse muligheder, og vi skylder dem alle et stort tak for deres indsats. Vi er ikke længere alene på markedet. Flere konkurrenter er kommet til, og dermed har vi fået konkurrence. Hvis vi ser det fra husstandens synsvinkel, så skaber den øgede konkurrence flere valgmuligheder og lavere priser. I antenneforeningerne skal bestyrelserne indstille sig på at tænke mere kommercielt, men forblive non-profit.

vesterede kapital - nogle dog med længere tilbagebetalingsperiode, end det har været sædvane. Antenneforeninger skal ikke skabe overskud, men vi skal akkumulere penge for fortsat at kunne investere i udvikling og ny teknologi - uden nødvendigvis at skulle bede banken eller leverandører om at finansiere opgaven imod lange kontrakter og bindinger. Det stiller krav til bestyrelsens begrundelser for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen. FDA vil som brancheorganisation medvirke til at få sat fokus på bestyrelsen i form af kursustilbud. Bjarne Ziegler vil med sin fortid som chef i DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, kunne bidrage med viden og erfaring og sammensætte det rigtige hold af undervisere.

Synlig ledelse i hverdagen Som landsformand vil jeg mere antenneforening og mindre kontor. Med ansættelsen af Bjarne Ziegler som sekretariatschef i Nykøbing Sj. kan jeg nu trygt overlade de ansatte og driften af sekretariatet til ham. Det skaber mulighed for, at jeg kan tage til flere medlemsarrangementer og få den gode dialog om jeres udfordringer og ønsker til, hvad FDA kan gøre for jer. Det har jeg længe set frem til.

FDAs økonomi Vi har afsluttet det første halvår af 2012 regnskabet, og det tegner godt. Budgettet holdes, og forventningerne til hele året er, at vi kommer i mål med budgettet og dermed får vendt flere års underskud til et pænt overskud. Overskud er helt nødvendigt for at vi i FDA fortsat kan udvikle nye tiltag, der gør det attraktivt at være medlem.

Vi skal have kapital Det private erhvervsliv har flere ressourcer og arbejder hver dag med at udvikle forretningen, fordi det skal forrente den in-

FDA Orientering 4 /2012

  3


FDA

Ny sekretariatschef med bred forenings-erfaring Der er mange flere ressourcer at trække på, siger FDAs nye administrative leder tioner ligner hinanden, konstaterer Bjarne Ziegler, der siger: ”Fra min tid som kontorleder i DGI ved jeg rigtig meget om foreningsopbygning. Det er min erfaring, at de mange frivillige i foreningsarbejdet har hver deres begrundelse for at gøre en indsats. Det er med til at gøre det spændende og sjovere, men også mere udbytterigt for den enkelte at være med i fællesskabet. Generelt er en forening en forening, uanset forskelle i målsætningen, og arbejdet skal fungere professionelt.”

Forskellighed er en styrke

Bjarne Ziegler.

Bjarne Ziegler, der 1. august tiltrådte som sekretariatschef i FDA, var i 23 år medarbejder i flere banker. Som træner og revisor i en idrætsforening var det naturligt for ham for otte år siden at skifte til professionel leder af DGI Roskilde med ansvar for såvel drift som konceptudvikling samt foreningskontakten. Der er utroligt mange ressourcer i det frivilligt udførte foreningsarbejde – og mange af dem udnyttes ikke - af forskellige årsager. Det er en af de erfaringer, som Bjarne Ziegler havde med sig, da han 1. august tiltrådte som sekretariatschef i FDA. I mange år har han været så engageret i det frivillige idrætsarbejde, at han for otte år siden tiltrådte som idrætschef i DGI i Roskilde efter 23 år som bankmand.

Mange grunde til at være med DGI er bygget op meget lig FDA med en landsformand og med regioner med hver deres bestyrelse. DGI har med 1,5 mio. medlemmer i over 5.000 foreninger mere volumen og dermed flere ansatte end FDA, men problemstillingerne i de to organisa-

4  FDA Orientering 4 /2012

Bjarne Ziegler har siddet i børnehavebestyrelse, skoleklasseudvalg, grundejerforening og sportsforeninger sammen med forældre/medlemmer med vidt forskellige baggrunde. ”Det er en styrke, for her kan man trække på mange forskellige ressourcer. Når man er opmærksom på forskellighederne som en styrke, er det sjovere at være med - og arbejdet blomstrer. Uanset opgavernes art, er der altid kræfter at trække på. Det elementære kan være kedeligt for nogle, men udviklende for andre,” siger Bjarne Ziegler, som nævner, at til en undersøgelse oplyste 40 %, at de ikke er med i frivilligt arbejde i deres forening, fordi de ikke er blevet spurgt! ”Der er altså mange flere at trække på, og det har jeg været med til at få foreninger til at udnytte. Jeg kan bekræfte, at mange kan og vil meget, hvis blot de bliver spurgt. Derfor er det min erfaring, at det er en god idé også at få fat i medlemmer, som kan noget andet end dem, vi allerede har med i arbejdet.”

Flere aktive ældre Ziegler gør opmærksom på, at mens det i idrætsforeningerne tidligere meget var voksne med børn, der blev trukket på i foreningsarbejdet, er der nu en kraftig tilgang af seniorer både som aktive og som frivillige i foreningsarbejdet. De udgør i dag et af de mest voksende områder i dansk idræt.

”Det har været interessant at følge, at den ændring også har betydet, at nogle kommuner har fået kam til deres hår. De har opdaget, at de skal være vakse for at følge med - både i viden og argumentation. De ældre kan rigtigt meget, og de lader sig ikke afvise. Men de er også meget lydhøre overfor andres synspunkter.”

Ser gerne film og sport Bjarne Ziegler bor sammen med Lisbet og to af deres fire børn i Greve i et område uden antenneforening, så det er TDC, de henter tv-underholdning fra. ”TV-markedet kan være ganske svært at overskue, men vi ser gerne en god film og sport fra Danmark, og så ser vi en del på must carry-kanalerne. Men de to børn ser bestemt ikke de samme kanaler som forældrene,” konstaterer Bjarne, der nu har fået et helt andet og nært forhold til de udbud, antenneforeningerne har adgang til. Om sit nye job siger han:

Vil gerne møde ildsjælene ”Jeg vil gerne høre, hvilke serviceydelser man efterspørger hos FDA, og jeg er glad for den diskussion, der er om strukturen og som tager til, når strukturudvalget fremlægger sin rapport. Organisationsstruktur er et velkendt tema i foreningsarbejdet. Det er det også i DGI, hvor adskillige små regioner er lagt sammen. Det er nu min erfaring, at tilgangen af frivillige ikke behøver at standse, selv om nogle trækker sig, når den slags ændringer sker. Men jeg går meget ydmygt til værks, uanset hvad medlemmerne i FDA bestemmer sig til. Jeg vil deltage i så mange regionsforsamlinger som muligt og lytte til argumenter og forslag. Jeg glæder mig helt vildt meget til at hilse på jeres ildsjæle. Det er spændende at erfare, hvad der får så mange til at arbejde frivilligt i antenneforeningerne og ind imellem tage kløene for det, der ikke fungerer helt som enkelte medlemmer havde forventet.”


FDA Orientering 4 /2012

  5


FDA

Ren straffeattest som adgang til bestyrelsen Usædvanligt krav indsat i vedtægterne for Kalundborgegnens Antennelaug tilstrømning. Der kom 27 medlemmer, og kun en enkelt stemte imod.

Kandidater opstilles i god tid

Ivan Thygesen. En regel, som vist ikke er set før i nogen antenneforening – og vel er højst usædvanlig i det hele taget – blev nærmest taget til efterretning på en ekstraordinær generalforsamling i Kalundborgegnens Antennelaug i sidste måned: For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen skal man kunne fremvise en ren straffeattest. Kravet indgår i en af flere ændringer i vedtægterne, og selv om det havde været på forsiden af Kalundborg Folkeblad forinden, medførte det ikke særlig stor

Kravet var i indkaldelsen begrundet med, at ”Kalundborgegnens Antennelaug har en omsætning på flere millioner kroner om året, derfor må bestyrelsesmedlemmer, eller kandidater til samme, kunne stille med en ren straffeattest. Foreningen har nu eksisteret i næsten 40 år, grundet fornuftige og ansvarsfulde bestyrelsesmedlemmer, som har gjort, at foreningen har en særdeles attraktiv status og økonomi. Dette skulle gerne fortsætte. Derfor er det vigtigt at tilpasse vedtægterne med dette punkt, i takt med at foreningen og omsætningen vokser.” I de nye vedtægter indgår, at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Det udelukker, at der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen har ønsket, at medlemmerne inden de møder på generalforsamlingen, skal være bekendt med, hvem der kandiderer – helt som med andre forslag til behandling.

Tre års valgperioder ”Det er ikke aktuelle problemer eller situationer, der er årsag til forslagene. De skal ses i sammenhæng med et tredje forslag om, at bestyrelsesmedlemmer fremover vælges for tre år med to på valg på den

årlige generalforsamling – et enkelt år dog tre. Det betyder, at en gruppe, der måtte forsøge at tage kontrollen over foreningen, i hvert fald ikke kan gøre det på en enkelt generalforsamling. Det ville kunne ske med de gamle vedtægters regel om, at de syv bestyrelsesmedlemmer blev valgt for to år, således at der hvert andet år ville være fire på valg. Efter de nye gælder – med en indbygget overgangsordning – at valgperioden er tre år. Så er det altid under halvdelen, der er på valg”, forklarer laugets forretningsfører Ivan Thygesen, som forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Erfaring respekteres I indkaldelsen forklares det således: ”Når der stemmes om 3 medlemmer et år, 2 medlemmer næste år og igen 2 medlemmer året efter, vil det blive en blidere overgang til en eventuel ny bestyrelse. På den måde vil de bestyrelsesmedlemmer, som har været med længe og dermed har en stor viden om foreningen, kunne bidrage med denne viden i en overgangsfase. Vi ser mange bestyrelser i vores samfund, som ikke agerer før, det er for sent. Det samme sker desværre med økonomien nogle steder. For ikke at det må, eller kan ske i Kalundborgegnens Antennelaug, mener bestyrelsen, at det er vigtigt at være beredt. En af måderne er at have dagligt styr på foreningen og økonomien, ligesom det er særdeles vigtigt med tidssvarende vedtægter.”

Dokumentation for afvisning af krav Forårets medlemsundersøgelse har bl.a. bidraget til, at FDA har opnået et bedre overblik over foreningens medlemmer, deres behov og aktuelle status, siger FDAs chefjurist Benny Løvstrup Jensen. ”For Juridisk Service har svarene indtil videre betydet, at jeg fik et godt udgangspunkt for at besvare en henvendelse fra RettighedsAlliancen til en af vores medlemsforeninger.

6  FDA Orientering 4 /2012

Med udgangspunkt i jeres besvarelser er der således foreløbigt ”lukket ned” for RettighedsAlliancens krav om foreningernes indgriben mod diverse ”piratsider”. Med succes kunne jeg argumentere for, at antenneforeningerne ikke er rette instans til at bekæmpe diverse større hjemmesiders generelle krænkelse af ophavsrettigheder. Jeg skal dog understrege, at viden om konkrete krænkelser i form af ulovlige

”downloads” m.v. selvsagt som minimum bør indebære, at I kontakter Juridisk Service for videre assistance. Afslutningsvis skal det understreges, at Mie Jørgensen i FDA’s sekretariat har været en uvurderlig arbejdskraft, der har hjulpet mig med at dechifrere resultatet af undersøgelsen.”


JA TAK! – til bedre tv-underholdning!

Kvalitetsunderholdning 24 timer i døgnet, alle ugens dage! TV3 PULS er lig med store film, prisbelønnede serier og livsstilsprogrammer for hele familien. Kort sagt god underholdning! HUSK at stemme på TV3 PULS i din lokale antenneforening – valget er dit! FDA Orientering 4 /2012

Læs mere på www.viasat.dk/kabel

  7


FDA

Eget internet er en reel mulighed for små anlæg Et godt administrationsprogram er vigtigt, er Ørum Nets erfaring

Ole H. Olsen viser, hvordan Panther Admin fungerer.

25 bestyrelsesmedlemmer fra antenneforeninger i det meste af Jylland var særdeles interesserede tilhørere til formand Eskild Kellers opridsning af, hvordan Ørum Antenneforening med 500 medlemmer kom over startproblemerne i etableringen af foreningens eget internet op til jul sidste år. Ørum havde som grundlag et par hundrede husstande, som abonnerede på det, det hedengangne Nordit havde opbygget. Men det fungerede ikke godt nok, og det blev værre, da Dansk Kabel TV overtog firmaet. Efter rådgivning fra FDA besluttede Ørum sidste år at tage imod et tilbud fra Dansk Antenneservice om nyt hovedstationsudstyr, 225 kabelmodemmer samt etablering

Eskild Keller fortæller om etableringen af eget internet.

af en forbindelse til Global Connects fiberbackbone i stedet for den daværende trådløse forbindelse ud af byen. Forløbet blev skildret i FDA Orientering nr. 1 og 3 i år. Det var FDA Region 2, der havde arrangeret denne præsentation. Her oplyste Eskild Keller, at Ørum Net i dag har ca. 250 abonnenter og har øget udbuddet fra tre til fire hastigheder - fra 2/1 Mb/s til 99 kr. pr. måned til 100/30 Mb/s til 289 kr. Desuden kan medlemmerne få telefoni gennem Evercall. Mere kan læses på hjemmesiden oerumnet.dk.

at uden et godt administrationssystem kan man ikke selv drive en internetforretning. I Ørum bruger man Panther Admin, som bestyrelsesmedlem Ole H. Olsen har påtaget sig at stå for. ”Selv om det ikke er aktuelt har vi sonderet, om vi kan få et professionelt firma til at stå for den daglige drift i stedet for bestyrelsen. Vi har fået sikkerhed for, at det kan lade sig gøre, men det er ikke aktuelt. Det kører godt, og det er interessant at have med at gøre”, sagde Eskild Keller til de besøgende.

Ny kampagne på vej

Vigtigt at kende mulighederne

Eskild Keller fortalte, hvordan bestyrelsen havde fastholdt brugerne, bl.a. havde han selv cyklet 80 km rundt i byen for at få alle i tale. I stedet for et frygtet frafald, fik man alle med fra starten. I dag er der ca. 250 internet-brugere, og foreningen planlægger en ny kampagne for at øge antallet. Økonomisk er det gået som planlagt, så investeringen vil være tjent ind på 3 ½ år. ”Det har kostet en hel del arbejde at få det bygget op. Alene fejlfinding i medlemmernes mailopsætninger var arbejdskrævende, for mange har slet ikke begreb om den slags. Desuden skal telefonien fungere helt fra starten,” sagde han og føjede til,

Landsformand Carsten Karlsen glædede sig over arrangementet: ”Det er vigtigt at få præsenteret andre muligheder end de store leverandørers. Ikke fordi der noget forkert ved deres produkter, men det er vigtigt at have flere muligheder at vælge mellem, når man skal investere i nye løsninger eller opgraderinger. Ved besøg som dette er det lettere at vurdere, hvor mange penge og hvor meget arbejde, der skal lægges, hvis man vælger selv at drive det. Hvad skal man tage højde for, og hvornår få man investeringen tilbage? For nogle vil det være en fordel at samarbejde med en naboforening. Vi skal huske, at mere og mere på vores område vil overgå til internettet – og det skal vore medlemmer have deres andel af.”

Eskild Keller peger på hovedstationens UPS-system, som sikrer, at hovedstationen ikke falder pludseligt ud ved strømudfald.

8  FDA Orientering 4 /2012


FDA

Netflix og HBO melder klar i år via internettet De to store amerikanske vod-tjenester Netflix og HBO vil begge være til rådighed i Norden inden årets udgang Samtidig med FDA Region 2-mødet i Ørum kom meddelelserne fra de to store amerikanske video on demand-tjenester Netflix og HBO om, at de begge vil være til rådighed i Norden inden årets udgang. De er baseret på leverancer af film og tvserier via internettet, og det vil være med til at øge trafikken på internet – men der kommer andre tjenester til. En del hjem med fællesantenne har allerede tv-apparater, der også kan tilsluttes internet og dermed få udsendelser, som Sony og Samsung m.fl. kan levere. Netflix har været meget omtalt og ventet længe, mens der ikke har været så megen omtale af HBO. Det skyldes sikkert, at HBO driver to af de største filmkanaler i

USA, HBO og Cinemax, men HBO udlejer også film via internettet – ligesom Netflix – og det er det, de synes at ville satse på i Norden. Mens Netflix byder på film og videoer fra andre leverandører, er HBO selv producent af både film og serier, f.eks. The Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones, The Wire og True Blood. Der er HBO tv-kanaler i 50 lande i Nordamerika, Centraleuropa og Asien. HBO går i Norden sammen med selskabet Parsifal, der har erfaringer fra dette marked. Både HBO og Netflix satser på alle platforme, der kan formidle streaming af video. Med i overvejelserne har været den

nu ret hurtige udbredelse af tv-apparater, der kan tilsluttes internettet. Der er flere nordiske udbydere allerede og heraf regnes Viaplay for den største.

Panther Admin FRIT LEVERANDØRVALG? Med Panther Admin opnår antenneforeninger i dag frit valg af leverandører på TV, Internet og telefoni. Det giver mulighed for selvstændigt at vælge og individuelt forhandle med de bedste leverandører til alle ønskede tjenester. • Selvstændighed og selvbestemmelse. • Udfør selv eller vælg leverandører af: • TV kanaler. • Internet. • Telefoni og mobiltelefoni. • Installatør. • Medlemssupport og administration. • Stor økonomisk frihed og mulighed for opsparing eller investering.

Panther Applications A/S Tonsbakken 16-18 DK-2740 Skovlunde Tlf. 7023 3455 http://www.pantheradmin.dk

Udvalgte landsdækkende samarbejdspartnere

FDA Orientering 4 /2012

  9


FDA Årets begivenhed i FDA:

Messe og Landsmøde 2012 Af Britt Granager-Simonsen, FDAs sekretariatet

På FDA Messen er der både præsentation af nyheder og mulighed for at få svar på spørgsmål, der først nu er aktuelle i ens eget anlæg.

I weekenden den 2., 3. og 4. november 2012 inviterer FDA igen til årets begivenhed for FDAs medlemmer, for ikkemedlemmer og for branchens aktører, som deltager som udstillere. Arrangementet finder igen i år sted på Hotel Legoland i Billund i følgende tidsrum: FDA Messe 2012: Fredag den 2.11.: kl. 13.00-18.00 Lørdag den 3.11.: kl. 10.00-16.00 FDA Landsmøde 2012: Søndag den 4.11.: kl. 9.00-15.00

• møde andre leverandører og se og høre om deres nyheder • møde andre antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer og udveksle erfaringer. FDA Messen 2012 sætter fokus på faglighed, kombineret med flotte udstillingsarealer med sidste nyt fra branchens mange aktører, både leverandører, distributører, programudbydere, tekniske virksomheder, brancheorganisationer og mange flere. FDA Messen er en lukket fagmesse for bestyrelsesmedlemmer i alle danske antenneforeninger. Børn over 15 år er velkomne ved tilmelding.

Mødested i branchen

Udstillere

Formålet med FDA Messen er, at den skal være stedet, hvor antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer kan: • møde deres nuværende leverandører og se og høre om deres nyheder

Der forventes omkring 40 udstillende virksomheder på FDA Messen 2012. De vil alle yde deres bedste for at gøre FDA Messen til et både informativt og festligt forum for branchen.

10  FDA Orientering 4 /2012

 i bringer her en foreløbig oversigt V over de virksomheder, der deltager: AFO Boxer TV A/S Canal Digital Danmark CMore Comflex Networks ComX Networks ContentCo Copydan Verdens TV Dansk Antenneservice Dansk Kabel TV Dansupport Discovery Networks Nordic Disney Channel EuroNews Eurosport Danmark evercall France 24 Fyns Kabel TV GC-BO Homeconnect.me Panther Applications Radio24syv SBS TV Stofa Telecenteret Teledan Witronic Triax TV 2 TV 2 Sport TV5 Monde Uptown TV Viacom International Media Networks Viasat YouSee


FDA Konferencer FDA er i fuld gang med at planlægge konferenceprogrammet for FDA Messen 2012, som på nuværende tidspunkt kan byde på følgende indlæg: ”Frit valg af enkeltkanaler – hvor langt er vi kommet” – Branchens aktører. ”OTT ydelser (Over the Top TV)”. ”DR’s nye kanaler” ved Carsten Corneliussen. ”Grundlæggende principper i konkurrenceret – et bidrag til forståelsen af Højesteretssagen Viasat vs. Konkurrencestyrelsen” ved FDAs chefjurist Benny L. Jensen. ”Fremtidens fjernsyn” ved Christiane Vejlø. ”Sådan kan antenneforeninger drive eget internet”.

begivenheder siden sidste års landsmøde. Desuden skal regnskab 2011, budget 2013 og kontingent 2013 godkendes. Herefter er der valg til diverse politiske poster. Tilmelding til Landsmøde 2012 er nødvendig, og deltagelse er udelukkende for bestyrelsesmedlemmer hos FDAs medlemsforeninger.

Gratis adgang – tør du blive væk?

Følgende virksomheder har meldt sig som sponsorer ved FDA Messen 2012: TV2 Sport: Messetasker til alle registrerede besøgende på FDA Messen 2012. Copydan Verdens TV: Nøglesnore til alle registrerede besøgende på FDA Messen 2012.

Alt i alt er der lagt i støbeskeen til nogle spændende dage i FDA-regi, hvor branchen mødes, og hvor udbyttet bliver stort. Alle kan deltage, små som store antenneforeninger. Uanset hvem man har som leverandør, kan man få ny viden og inspiration med hjem om, hvad der rører sig i branchen. Adgang til FDA Messen 2012 er gratis for bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos FDAs medlemmer ved forhåndstilmelding. Adgang til messen inkluderer alle udstillingsarealerne, alle konferencer samt caféområder med gratis varme og kolde drikke.

Landsmøde

Tilmelding

FDA Landsmøde 2012 afvikles om søndagen. Her vil landsformand Carsten Karlsen aflægge beretning om årets aktiviteter og

Indkaldelse til Landsmøde 2012, hvori invitation til FDA Messen 2012 medfølger, udsendes 7. 9. 2012.

Sponsorer:

Tilmelding og evt. bestilling af forplejning og overnatning foretages direkte via FDAs online bookingsystem. Nærmere information om tilmelding kan fås ved henvendelse til FDAs sekretariat, hvor bl.a. Mie Jørgensen, Eva Bløcher og Britt Granager-Simonsen er behjælpelige med svar på spørgsmål, flere oplysninger og vejledning til tilmeldinger. På www.fdamesse.dk findes yderligere oplysninger om FDA Messe og Landsmøde 2012. Ved tidlig bestilling af forplejning og overnatning er priserne lavere end ved sen tilmelding. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Citat ”Især TV 2 er så panisk angst for at lade sporten stå alene på hovedkanalen, at der partout skal trækkes Natholdet, Morgen-TV og Ulla Terkelsen ned over det hele. Peter Brüchmann, kommentator i BT.

det er jer der bestemmer! Sammen finder vi den bedste og mest prisbevidste totalløsning til jeres forening. ComX Networks leverer TV, internet og telefoni til antenneforeninger i hele Danmark. Vi ved, at det er vigtigt for vores kunder at have indflydelse og vi sætter en ære i at opfylde vores kunders behov og ønsker. Dette opnås med en åben dialog og fleksible produktsammensætninger. Vi kan meget mere end at lytte Hos ComX får du den skarpeste pris, produkter i den bedste kvalitet, valgfrihed til alle og du får det hele fra ét sted.

ring 70 22 22 28 for en uforpligtende snak eller udfyld skemaet på comx.dk/hørmere

tv - internet - telefoni FDA Orientering 4 /2012

  11


FDA

Modstridende afgørelser om tilslutningspligt

Spørgsmålet om kommunernes håndhævelse af tilslutningspligt i områder, hvor pligten følger af enten lokalplan eller tinglyst deklaration, blev i uge 33 behandlet to steder i landet. Begge sager er rejst af utilfredse slutbrugere, der har ønsket at tage forskud på den ændring af retstilstanden, der fra central politisk side er varslet med virkning fra 1. januar 2016.

Greve kommune var af den opfattelse, at der ikke var grundlag for at håndhæve tilslutningspligten. Det blev af FDA indbragt for Det Kommunale Tilsyn for region Sjælland, hvilket kort tid efter førte til, at Greve kommune – efter samråd med kommunens advokat - valgte at genoptage spørgsmålet til fornyet behandling. I den forbindelse blev det oplyst, at sagen ikke længere kunne afgøres på embedsmandsniveau. Den blev behandlet i kommunens udvalg for teknik og miljø 13. august 2012. Udvalget besluttede, at kommunen ikke vil håndhæve tilslutningspligten i det pågældende tilfælde. I overensstemmelse med den almindelige lighedsgrundsætning må det derfor ventes, at eventuelle fremtidige anmodninger fra andre slutbrugere om dispensation fra tilslutningspligten vil blive imødekommet. Afgørelsen forventes efter aftale med Tune Kabelnet på ny at blive indbragt for Det Kommunale Tilsyn for region Sjælland med påstand om omgørelse.

Sagsbehandlingen afvist

FDA-argument accepteret

Den ene sag vedrører et område dækket af Tune Kabelnet, der hører under Greve kommune. Sagen har haft et noget aparte forløb, der dels har været præget af en urimeligt lang sagsbehandlingstid, dels af at Greve kommune i forsommeren 2012 valgte at stadfæste en tidligere truffet afgørelse uden at have gennemført en egentlig høring af Tune Kabelnet.

Den anden sag vedrører Hjallerup Antenneforening og er behandlet af Brønderslev kommune. Sagen har haft et mere traditionelt forvaltningsretligt forløb, hvor Brønderslev kommune i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet udsendte høringsskrivelse til antenneforeningen, der overlod afgivelsen af høringssvar til FDAs juridisk service. På baggrund af høringssvaret beslut-

Af advokat Benny Løvstrup Jensen, FDA Juridisk Service.

tede også Brønderslev kommune, at sagen skulle behandles i kommunens Miljø & Teknik Udvalg, hvilket skete på et møde den 14. august 2012. Udvalget gav afslag på ansøgningen om dispensation fra lokalplanens bestemmelse om tilslutningspligt, idet man som begrundelse tog afsæt i de argumenter, FDA havde fremført i høringssvaret. Det må umiddelbart undre, at to stort set ensartede sager anskues så forskelligt af de respektive kommunale udvalg. Det havde selvsagt været ønskværdigt, om begge sager var faldet ud til antenneforeningernes fordel.

Bør ikke ”tyvstarte” I forbindelse med den forventede klage til Det Kommunale Tilsyn i sagen fra Greve vil der naturligvis blive henvist til afgørelsen i Brønderslev kommune. Det skal dog understreges, at afgørelsen ikke kan tillægges en egentlig præcedensvirkning i forbindelse med klagen. Det er fortsat opfattelsen i Juridisk Service i FDA, at der fra centralt politisk hold er lagt op til, at antenneforeningerne skal have mulighed for at indrette sig på den ændrede retstilstand. Alt andet lige forventes den at gælde fra 2016, men kommunerne bør ikke ”tyvstarte” ved ukritisk at meddele dispensationer fra tilslutningspligten allerede nu under anbringende af den teknologiske udvikling. Dermed fratager de antenneforeningerne den tilpasningsperiode, landspolitikerne generelt har anset som passende og rimelig.

mød os på fda messen i billund

DKT 12  FDA Orientering 4 /2012

og hør hvordan du kan hjælpe dine medlemmer til at få styr på: tv-signalet!


Saml det hele med Stofa Komplet Med Stofa Komplet får du kort og godt mere Stofa for pengene. Og når du vælger at samle kabel-tv, bredbånd, SmartTv og telefoni i en samlet løsning, giver vi rabat. Du bestemmer selv, hvordan du vil sammensætte din Stofa Komplet løsning. Læs mere om de forskellige kombinationsmuligheder, og hvor meget du kan spare på stofa.dk/komplet.

Find den Kombination der paSSer dig på StoFa.dK

145857_Komplet_ann_180x260.indd 1

21/08/12 15.04

FDA Orientering 4 /2012

  13


FDA

Fynsk alternativ til opløsning Lille antenneforening stemmer om tilslutning til fibernet, men alligevel forblive selvstændig 100. Der angives utilfredshed med udbuddet af tv-kanaler, med billedkvaliteten, fordelingen af analoge og digitale samt manglen på HD kanaler,” siger formanden Christian Hein, der uddyber: ”De tilbageværende medlemmer efterspørger med andre ord en højere kvalitet. Men med det dalende medlemstal ser bestyrelsen problemer i at drive en hovedstation i en tid, der hyppigt stiller nye krav til hardware. Christian Hein. Da elforsyningerne begyndte at etablere deres egne antenneanlæg blev områdets antenneforeninger ofte tilbudt et samarbejde bestående i, at de fortsat leverede de analoge tv-kanaler, mens elforsyningens fibernet skulle levere de digitalt sendte kanaler. Dermed kunne fibernettet sikre sig fremtidens tv-forsyning – og antenneforeningen sin opløsning. Kun få, små antenneforeninger gik ind i sådanne aftaler. Deres alternativ var en modernisering, som de ikke havde sparet op til. Bestyrelsen for Refsvindinge Antenneforening har forhandlet med Energi Fyn om en løsning, hvormed Energi Fyn overtager forsyningen med tv, radio, internet og telefoni til antenneforeningens medlemmer, men gennem antenneforeningen, der opretholdes som en aktiv forening. Det er en af tre muligheder, medlemmerne skal tage stilling til på en ekstraordinær generalforsamling den 11. september. Alternative løsninger er at samarbejde med YouSee om opgradering og drift af foreningens forsyningsnet, eller egenfinansiering af en moderne hovedstation.

Fra 140 til 100 medlemmer Foreningens udbud i dag er en grundpakke med 22 tv-kanaler, hvori indgår tre betalingskanaler, samt en tilvalgspakke med fire Viasat-kanaler. Derudover kan medlemmerne individuelt abonnere på Boxers tv-kanaler. ”Foreningen har gennem de seneste år mistet medlemmer - fra 140 til nu omkring

14  FDA Orientering 4 /2012

Bestyrelsen anbefaler derfor enstemmigt et samarbejde med Energi Fyn, der i givet fald skal levere alt til antenneforeningens medlemmer via elselskabets fibernet.”

Foreningen bevares Der har været mange overvejelser, inden denne beslutning blev valgt af bestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at foreningens selvstændighed reduceres og ansvaret lægges i hænderne på en ekstern partner.


FDA Når hele bestyrelsen har fokus på de afgørende fordele i denne aftale, forklarer Christian Hein det således: ”Hvert medlem får installeret en fibernet-boks, hvortil man kobler hjemmets antenneinstallation. Derefter har man på alle tilsluttede modtagere adgang til de tv-kanaler, som man abonnerer på gennem antenneforeningen. Det har været vigtigt for bestyrelsen at finde en løsning, som ikke kræver en ekstra boks eller kort til hvert enkelt apparat. Med denne aftale kan man nøjes med én boks i huset til tv, radio, internet og ip-telefoni. Hvert medlem vælger mellem lille, mellem eller stor tv-pakke. Pakkevalget afregnes med foreningen, som hos Energi Fyn bestiller og køber de aktuelle valg til hver enkelt husstand. Alle ændringer sker via internettet således, at Energi Fyn kan åbne og lukke for signalet samt udføre pakkeskift via sit it-system.”

Foreningen kan vokse Man ser også en fordel i, at foreningen dermed kan hjælpe hele landsbyen Refsvindinge.

”Vores coaxialnet dækker 150 husstande, men med aftalen hos Energi Fyn får vi mulighed for at tilbyde en foreningsløsning til alle 300 ejendomme i Refsvindinge og omegn. Det betyder, at flere beboere fremover får et alternativ til den dyrere Waoo tv-løsning eller til egen parabol,” siger formanden, som uddyber: ”Med løsningen håber bestyrelsen, at antallet af paraboler i byen reduceres. Der bliver ikke længere brug for foreningens hovedstation og tilhørende mast, som fjernes. Det bidrager til en pænere by, som får mulighed for højhastigheds internet og et bredt udvalg af tv kanaler til alle. Man kan altid diskutere vigtigheden i, at foreningen selvstændigt driver alle systemer. Bestyrelsen har imidlertid vurderet, at en forening af vores størrelse nu og på sigt har størst gavn af at skifte til en større og mere professionel udbyder af tv og internet. Medlemmerne vil miste deres indflydelse på valg af kanaler, men tilbydes langt flere kanaler til en mere konkurrencedygtig pris. Vi erkender, at løsningen med Energi Fyn er ”den nemme vej”, men bestyrelsen

Prisklemme på TDC De seneste år er forbrugerpriserne på bredbåndsmarkedet faldet mere end engrospriserne, så det er blevet sværere at tjene penge på dette område. Det gælder særligt for selskaber, som er afhængige af adgang til TDC’s kobbernet med såkaldte engrosprodukter. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet regler for et såkaldt prisklemmetilsyn, der skal sikre en tilpas forskel på engros- og forbrugerpriserne, så teleselskaberne kan tjene penge på det danske bredbåndsmarked. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Finn Petersen, forklarer: ”Sunde konkurrenceforhold er forudsætningen for et innovationspræget, dynamisk bredbåndsmarked til glæde for forbrugerne. Derfor pålægger vi TDC at ændre priser, hvis prissætningen skader konkurrencen.

Fra midt til senere

TDC må gerne møde konkurrence fra selskabets konkurrenter, selvom det resulterer i en prisklemme. Men TDC må ikke selv iværksætte en konkurrence, der fører til prisklemmer.” Det skyldes, at TDC dominerer markedet i kraft af sin størrelse. Det er første gang, at Erhvervsstyrelsen tager dette instrument i brug, og Europa Kommissionen har accepteret det. Hvis teleselskaberne ikke har tilstrækkelig mulighed for at tjene penge, er der risiko for, at der på længere sigt vil være færre selskaber på det danske bredbåndsmarked. Færre selskaber betyder en svækkelse af konkurrencen, og det kan føre til stigende forbrugerpriser og et mere begrænset produktudvalg.

DR1 har flyttet aftenens anden store nyhedsudsendelse kl. 21 til 21,30, angiveligt for at få tid til længere udsendelser, men DR er ikke konsekvent. Det er kun mandag-torsdag, der er ændret, og samtidig begrænsedes mu-

mener, at det er den rigtige vej med udgangspunkt i landsbyens udviklingsmuligheder. Foreningen kan vokse i stedet for fortsat at blive mindre. En større forening er en stærkere forening, når der skal forhandles priser fremover. Når foreningen fastholder sit eksisterende kabelnet til 150 husstande, vil medlemmerne ved aftalens udløb om fem år kunne vælge, om vi fortsat skal samarbejde med Energi Fyn eller skifte tilbage til de mere traditionelle løsninger for en antenneforening.” Hvad medlemmer vælger til den kommende afstemning var ikke afgjort ved redaktionens slutning. Det vil fremgå af foreningens hjemmeside.

Modtræk fra YouSee Lanceringen af Netflix og HBO i Danmark kom ikke uventet, og YouSee har forberedt sig. Det konkurrende produkt bliver YouBio, som skal være en streamings-tjeneste med film og tv-serier. Muligheden kan derfor bruges af alle med en god internetforbindelse og altså i individuelt abonnement – eller enkeltsalg. YouSee samarbejder med CMore om abonnementtjenesten, oplyses det, men der foreligger ikke konkrete oplysninger om, hvornår tjenesten vil være til rådighed, og hvad priserne bliver. Vores nuværende VoD-tilbud har udført tre mio. filmudlejninger i 2012 - mod én mio. i 2011, oplyser YouSee, men langt størsteparten af filmudlejning sker fortsat i forretningerne. YouSee mener at have sikret sig et forspring ved aftaler om de næsten nye film.

lighederne med tre minutters nyheder kl. 19,55. Fredag sendes nyhederne kl. 21, men kun i et kvarter. Søndagens TV-Avis kl. 21 røres ikke, ligesom lørdag aften fortsat friholdes for dårlige nyheder.

FDA Orientering 4 /2012

  15


TV

Når bladene falder, springer tv-kanaler ud Stor tiltro til, at der fortsat er mange penge i seerne Af Mogens Lorentsen, FDA Orientering Der synes ikke at være grænser for tv-selskabernes tro på, at der er behov for flere tv-kanaler trods advarende røster i antenneforeningerne om, at flere husstande går en programpakke ned, for at kompensere for de højere priser. Dette nummers mest bemærkelsesværdige nyskabelse er Canal8 som lillebror til den tre år gamle Canal9 fra CMore, men den er større end det. Den omfatter også navneændringer på alle Canal+ kanalerne, så de nu hedder CMore foran indholdsnavnet, og film- og sportskanalerne on demand deles op i de tre grupper for familien, for filmseere og for sportseere. Men disse sælges fortsat i individuelle abonnementer.

En ren sportskanal ”Canal9 med underholdning og sport er fortsat vores flagskib, forklarede landechef Charlotte Repholtz på introduktionsmøder i august: ”Alle CMores førstevalg, hvor flere tvkanaler deler sportsrettigheder, sendes på Canal9: Superliga fra Danmark, La Liga fra Spanien og Europa League. Studieprogrammer findes også på Canal9, som nu også sendes i en identisk hd-tv udgave. Canal8 er derimod en ren sportskanal med bl.a. Camores 5. valg i Superligaen, den italienske Serie A, La Liga fra Spanien,

Europa League, den hollandske Æreslegion, den spanske pokalturnering Copa del Rey, ATP tennis for mænd, motorsport som Indycar og den svenske hockey eliteserie. Det er bl.a. tv-rettighederne fra sportskanalerne i Canal+, der nu kommer en bredere seerskare til gode.

Navneskiftet De nye ejere af CMore har sat sig for at få et bredere funderet fodfæste på det nordiske tv-marked – og en bedre økonomi. Efter et underskud på 40 mio. sv.kr. i 2010 måtte Canal+ i Norden konstatere et tab i 2011 på 300 mio. kr. Årsagen var især, at dets hidtidige rettigheder til engelsk fodbold gik til norsk TV 2, og at MTG overtog dets mest efterspurgte svenske fodboldkampe. CMore har betalt et årligt stort beløb til Canal+ i Frankrig for at bruge dettes navn. Det er slut nu, oplyste Charlotte Repholtz. Derfor skifter Canal+ kanalerne i Norden navn til CMore. De fleste med stort set uændret ”efternavn”, der fortæller om deres indhold, men der er afvigelser, f.eks. hedder Canal+ Family nu CMore Kids, og der er kommet et par nye til. Markedsføringen af disse og den nye sportskanal ventes at give flere abonnenter, selv om CMore forventer et mindre underskud også i år. CMore film er fortsat mulig i aftaler med antenneanlæg.

EM-håndbold til TV3 Selv om det er fodbold, der trækker læsset, når seernes betalingsvilje sættes på prøve, er der fortsat konkurrence om andre tvrettigheder i sportens verden. Således har MTG købt rettighederne til EM i håndbold i 2016 og 2018 – både for mænd og kvinder – samt kvalifikationskampene til EM i 2014, 2016 og 2018. De fleste EM-kampe vil blive sendt på TV3kanalerne.

16  FDA Orientering 4 /2012

MTG har også købt rettighederne til Premier League fra sommeren næste år. Viasat har ret til at vise 280 kampe eksklusivt, mens 100 kampe også kan vises på andre kanaler. Indtil da er de stadig på 6’eren, som også viser fodbold fra Copa del Rey og La Liga. Til gengæld for Premier League har SBS sikret sig de to britiske turneringer FA Cup og Liga Cup for henholdvis seks og fem år.

Enkeltkanal som supplement Canal8 sender døgnet rundt og næsten gennemført på dansk. Listeprisen for kabelnet er 7,95 kr. ved placering i pakke 2 og 2 kr. mere ved placering i pakke 3. ”Hvis vi har en bred distribution i en af de store programpakker, går vi gerne ind i en forhandling om, at vore kanaler også kan sælges enkeltvist til f.eks. medlemmer, der kun har grundpakken,” siger Charlotte Repholtz, der oplyser, at Canal8 fra premieren kan ses i 1,1 mio. husstande.

Fox køber fodbold Sportens betydning for tv-selskaberne er endnu engang understreget i en handel, hvor Fox International køber 51 % af aktierne i hollandsk fodbolds Æresdivision for at kunne vise dens kampe internationalt. Fox International ejes af Murdoch-selskabet News Corp og driver 37 tv-kanaler verden over.


nal

-ka V T s nye k r a Danm

Inspirerende at se...

TLC er Danmarks nye TV-kanal til alle os, der vil have mere ud af vores tid. Til os, der mener, at god underholdning også kan være inspirerende og udfordrende. Præcis som på de andre kanaler fra Discovery Networks. Kan du ikke se TLC? Kontakt din TV-udbyder eller se mere på tlcdanmark.dk


TV

En pioner for kristent TV takker af efter 15 år Simon Jacobsen, der gav GOD TV fodfæste i Norden, på pension for at skrive tv-organisation, der nu fra Jerusalem sender via satellitter til alle kontinenter. ”Det har været dejligt for både min kone Kaja og mig selv at se, at det er lykkedes at få opbygget et så stort fællesskab”, siger Simon Jacobsen. GOD TV tog 7. september officiel afsked med Kaja og Simon Jacobsen i en udsendelse fra broadcastcentret i Jerusalem. ”Selv om det er vemodigt at forlade GOD TV efter så mange år, glæder jeg mig til at få mere tid hjemme. Den skal bl.a. bruges til at skrive bøger,” siger han.

Medlem slog i bordet

Simon jacobsen og Tom-Inge Aas ved lederskiftet i Tønsberg. En pioner indenfor kristent tv, Simon Jacobsen, takker af efter i 15 år at have stået i spidsen for GOD TV i de nordiske lande. Simon Jacobsen tog udfordringen op to år efter, at Wendy og Rory Alec havde stiftet The Christian Channel Europe i England. Han agiterede i frikirkekredse, som han selv har tilknytning til, for den nye kanal. Han kontaktede også antenneforeninger direkte og på FDA Messer, og han rejste rundt og udbredte kendskabet til den nye kanal. Det var måske lidt nemmere dengang, hvor udbuddet af tv-kanaler var meget mindre end i dag, men et godt argument var at placere GOD TV, som den skiftede navn til, sammen med DR2, der dengang kun sendte om eftermiddagen og aftenen.

Men Simon Jacobsen så videre. Han tog kontakt til frikirker i de andre nordiske lande og fik opbygget et netværk, der bl.a. gjorde det muligt at få sendt nordiske indslag i den overvejende britiskamerikanske programflade.

Nordisk kontor Med et stadig voksende seertal oprettede GOD TV et nordisk kontor i Simon Jacobsens hjemby Hjørring. Ved hans fratræden blev det her i august flyttet til Tønsberg i Norge, hvorfra hans nære samarbejdspartner de senere år Tom-Inge Aas viderefører arbejdet i de nordiske lande. Fra en beskeden start med to timers daglig sendetid i 1995 er GOD TV vokset til en verdensomspændende evangelisk

Nærmere brillefri 3D Nu har også ingeniører ved MIT Labs i USA skabt et 3D system, som seerne ikke behøver at bruge de særlige briller for at få fornøjelse af. Forudsætningen er, at billederne vises med 360 Hertz, hvor det største Hertz-tal

18  FDA Orientering 4 /2012

på markedet pt. 240 Hertz, fortæller Advanced Television, der ikke anser forskellen for uoverstigelig.

Den fortsatte tekniske udvikling har yderligere givet seerne mulighed for at se eller gense programmerne på deres computerskærme. Som udbuddet af kanaler voksede, blev det lidt sværere at få GOD TV ind i antenneforeninger, der ikke havde den, men generelt holdt man fast, når beslutningen var taget, og der kom også flere anlæg til. Simon Jacobsen husker bl.a., at da den forsvandt i et vendsysselsk anlæg, mødte en dame op på generalforsamlingen og verbalt slog i bordet. Derefter lovede hun at blive væk, hvis kanalen kom på igen – og det gjorde den. ”I en anden jysk by mødte et medlem op med forslag om en polsk tv-kanal, hvilket blev vedtaget på bekostning af vores kanal – ganske enkelt fordi ingen havde tænkt nærmere over det. Men det gav så mange reaktioner, at GOD TV kom på igen. I antenneforeningerne anerkender man, at den har sin plads i et alsidigt programudbud,” siger Simon Jacobsen.

Citat ”Ingen tvivl om at flow tv med reklamer om 5-10 år vil få konkurrence fra on-demand, hvor der helt sikkert også vil komme reklamemuligheder. De reklamer vil kunne målrettes mere og vil derfor være mere effektive, hvilket også kan være med til at sænke mængden. Claes Braagaard, direktør i bureauet OMD.


ALLE ELSKER SPORT!

Foto: scanpix.dk

DANMARKS NYE SPORTSKANAL. FOR PRØVEPERIODE OG PRISER KONTAKT VENLIGST JESPER JENSEN PÅ MAIL JESPER.JENSEN@CMORE.DK

CANAL8.DK

FDA Orientering 4 /2012

  19


TV

Murdoch deler imperiet News Corp ruster sig til ventede ændringer i medieforbruget teterne også i de britiske selskaber. Afsløringerne sidste år af telefonaflytninger, som førte til lukningen af den britiske avis News of the World, var et hårdt slag for Murdochs omdømme. Men han har før været centrum for forargelse, bl.a. i USA over den yderligtgående konservative Fox News Channel i USA.

Sidder på stemmeretten

News Corp er markant stor med værdier for $61 mia. og indtægter sidste år på $34 mia. Murdoch-familien ejer en majoritet af de stemmeberettigede aktier. Selskabets hovedsæde er i New York, og det ejer store medievirksomheder i alle verdensdele. Herhjemme kender vi bedst tv-kanalerne National Geographic Channels og Sky News samt filmselskabet 20th Century Fox. Størst er Fox i USA og det britiske BSkyB. Af dets aviser er Wall Street Journal i USA og The Times i England internationalt anerkendt for seriøsitet, mens bl.a. New York Post og The Sun i England betragtes som ”boulevardpresse”.

News Corp’s hovedsæde i New York. 60 år efter at Rupert Murdoch grundlagde News Corporation i Adelaide i Australien bliver mediegiganten i løbet af et års tid delt op i to forretningsområder – begge med Rupert Murdoch som bestyrelsesformand. Opdelingen af verdens største medievirksomhed forklares af Murdoch med, at den er blevet så kompleks, at den er vanskeligere at overskue. Forlagsvirksomhederne, aviser og bøger samles derfor i ét selskab og underholdningsvirksomheden

fra tv-stationer til filmselskaber i det andet. Selv om Murdochs udgangspunkt var faderens avisselskab i Australien, vil han selv være øverste administrative chef for tv- og film. En chef for forlagsdelen udpeges senere. Dog har han meddelt, at han fratræder ledelsesposter i News Corps britiske selskaber som følge af de skandalesager, der især knytter sig til den nu lukkede avis News of the World. Men det ændrer ikke på, at Murdoch-familien fortsat har aktiemajori-

Norsk TV 2 konflikt En konflikt mellem kabelnet og norsk TV 2 blev delvist afværget i juli, da kabelselskabet Get og TV 2 indgik en aftale, som betyder, at TV 2-kanalerne fortsat er til rådighed for Gets 450.000 husstande. Baggrunden for konflikten er, at det norske kabeltvistnævn har givet TV 2 tilladelse til tage 8 kr. pr. måned pr. husstand i kabel-tv selskaber, hvilket unægtelig var meget mere end disses tilbud på 58 øre pr. husstand.

20  FDA Orientering 4 /2012

Tilbage stod Telenors Canal Digital, som valgte at fjerne TV 2 fra grundpakken, men fortsat leverer kanalen til dem, der vil betale merprisen. Get ejes af investeringsselskaberne Quadrangle og Goldman Sachs Capital, som netop har sat selskabet til salg for 1 mia. euro.

Også tysk konflikt De statsejede tyske ARD, ZDF og ARTE vil

Medieforbruget ændres Opdelingen af News Corp begrundes af Rupert Murdoch i nødvendigheden af at styrke alle forretningsområder for fortsat at få del i den hastige teknologiske udvikling. Han peger især på, at mens der i år er 75 mio. tablets i brug verden over, ventes der om fem år at være 375 mio., og antallet af smartphones vil stige fra 835 mio. til 1,7 mia. Alene den udvikling vil dramatisk ændre medieforbruget, og det arbejder Murdoch på at få sin andel i.

ikke fortsat betale for at få sendt deres kanaler af de store kabel-tv selskaber Unitymedia, Kabel Deutschland og Kabel BW. De har opsagt den aftale, der årligt koster dem €60 mio. Kabelnettene vil også formidle hovedkanalerne ARD og ZDF samt de regionale ARD-stationer, som er must carry, når den nuværende aftale udløber til årsskiftet. Men de vil have betaling for de øvrige tvkanaler fra de statsejede tv-selskaber. De henviser til, at ARD og ZDF årligt betaler €274 mio. for at være på de terrestriske sendenet, som kabelnettene påstår kun bruges af 4 % af seerne.


TV

TV 2-vejret tilbage til Odense Vejrprogrammerne i hd-tv kvalitet fra nyt studie

fra STV, som har stået for den siden 1994. Nyhedsdirektør Michael Dyrby begrunder overtagelsen med, at Vejret dermed bedre kan integreres med de øvrige nyhedsudsendelser i TV 2 og TV 2 News.

det daglige, og når vejret med f.eks. skybrud og stormflod dramatisk ændrer hverdagen for danskerne,” siger Dyrby. Fra et nyt topmoderne studie og TV 2s gårdhave kan der sendes i hd-kvalitet, men styrken ved at flytte tilbage til Odense er for Dyrby også, at vejrfolkene kan rykke hurtigt ud i hele landet. Med det nye studie tages højde for muligheden af flere TV 2-kanaler, hvilket bestyrelsen senere i år ventes at tage stilling til. Mediawatch anser en TV 2 Finans-kanal for mest sandsynlig. Værterne på det nye TV 2|VEJRET i Odense kender seerne fra den nuværende vejrdækning med Peter Tanev i spidsen for vejrholdet.

”Vejret bliver næppe bedre af den grund, men med et helt nyt vejrstudie og det store produktionsapparat hos TV 2 Nyhederne får vi større fleksibilitet og tyngde i dækningen af vejret – både i

TV 2 startede vejrudsigterne i 1994 fra et studie på Sprogø, hvorfra seerne også kunne følge opførelsen af Storebæltsbroen. Siden flyttede vejrfolkene til Odense og til København.

Nyhedsdirektør Michael Dyrby.

Efter tre år i et nyindrettet vejrcenter i København flytter TV 2 Vejret næste år tilbage til Kvægtorvet i Odense. TV 2 overtager produktionen af vejrforudsigelserne

... frihed til at vælge

Hvad lægger I vægt på i jeres antenneforening? • • • • • • ...frihed til at vælge

Selvstændighed Indflydelse Lokale beslutninger En fleksibel samarbejdspartner En fremtidssikker løsning En samarbejdspartner, der tilgodeser medlemmernes behov

Kan I som bestyrelse nikke genkendende til sådanne prioriteringer, så skan koden, og få mere information.

www.gcbo.dk, tel: +45 7879 8000 Husk, at du kan finde os på årets FDA messe fra den 2.-4. november 2012. GC-BO A/S er nystiftet selskab - og 100% ejet - af det danskejede GlobalConnect. Målet med etablering af GC-BO er at understøtte og levere frie services som TV, internet og telefoni til selvstændige antenneforeninger i Danmark. GC-BO giver dig frihed til at vælge. GlobalConnect er Danmarks førende alternative udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. GlobalConnect dækker Danmark, Nordtyskland og Sverige med mere end 12.000 km optisk fiber og 7.000 m2 datacentre.

Powered by

FDA Orientering 4 /2012

  21


TEKNIK

T2 Lite kan erstatte FM på kabel-tv DOCSIS 3.0 kan medføre, at man i nær fremtid bliver nødt til at lukke og slukke for FM til fordel for mere upload-kapacitet Af Kenneth Wenzel, Open Channel Sidste år opridsede Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering i Kulturstyrelsen i en ny rapport en lang række problemstillinger og svære valg, som skal træffes i forbindelse med strategien for fremtidens jordbaserede radiosendenet i Danmark: Skal man satse på det sikre og kendte DAB+, eller skal man vælge den teknologisk bedste løsning, DVB-T2 Lite? Og skal man lukke og slukke for det jordbaserede FM sendenet? Det skal det nye medieforlig tage stilling til i september.

FM i klemme Men det er ikke kun landets mediepolitikere, der skal tage stilling til en fremtidig digital radiostandard i Danmark. Landets antenneforeninger og kabel tv-selskaber skal også forholde sig til, hvorvidt de forsat vil sende radio på deres anlæg, når de på

et tidspunkt nedlægger FM båndet for at få mere upstream kapacitet. Implementering af den nye DOCSIS 3.0 standard fra 2009 giver helt nye muligheder for mere up- og downstream kapacitet, da man har udvidet upstreamfrekvensbåndet fra 5-65 MHz til 5-85 MHz og downstram-frekvensbåndet fra 88–862 MHz til 111-1008 MHz. Det betyder til gengæld, at FM-båndet ikke længere kan bruges, da dette frekvensbånd nu ligger i gabet mellem op- og downstream-frekvensbåndene.

Andre muligheder Hvis man fortsat vil sende radio i landets antenneforeninger og kabel tv-selskaber, skal man tage stilling til, om man blot vælger at sende digital radio sammen med tv på en almindelig DVB-C kanal, hvor man kun kan høre radio via sit fjernsyn og ikke på sin radio, eller om man skal vælge en anden standard til transmission af digital radio.

16.000 besøgte ANGA

Glimt fra en af messens ”gader”. Dette års ANGA Cable Show i Köln voksede yderligere, idet ca. 16.000 besøgende havde mulighed for at se 440 udstilleres præsentationer. 1600 deltog i seminardelen. De udenlandske besøgende udgjorde 50

22  FDA Orientering 4 /2012

% mod 43 % sidste år, så ANGA manifesterede sig yderligere som den vigtigste europæiske fagmesse for kabelnet. Blandt nyhederne havde mulighederne i DVB-C2, Smart TV og Connected Home meget stor interesse.

Den nye T2 Lite standard, som er DVBT2s nye profil for mobil tv og digital radio, er et godt bud på fremtidens digitale radiostandard. Med DVB-T2 får man en kapacitet på op til 7-10 Mbit/s på et antenneanlæg (og ca. 2,7 – 3,3 Mbit/s på det jordbaserede sendenet, hvis det skal have samme udbredelsesdiagram som et DAB sendenet), hvor man med DAB/DAB+ kun får 1,1 Mbit/s. Med DVB-T2 og T2 Lite får man også flere kanal-båndbredder at vælge mellem: 1.7, 5, 6, 7 & 8 MHz, som man med fordel kan bruge til at udfylde nogle af de ledige huller, man har i antenneanlægget, som blandt andet skyldes nødfrekvenserne 121,5 MHz, 243,0 MHz og 406,05 MHz. T2 Lite standarden er kun et år gammel, så i dag er der endnu ingen T2 Lite-modtagere på det danske marked. De kommer først til næste år.

Standard for energiforbrug Society of Cable Telecommunications Engineers, SCTE, har fastsat to standarder for energiforbrug i hovedstationer, hubs og andre faciliteter i tv-kabelnet. ”Det er en erkendelse af, at kabelnettene i de sidste fem år er blevet bevidste om vigtigheden af, at man kan styre energiforbruget under såvel normale som ekstraordinære forhold,” siger Dan Cooper, der er formand for energikomiteen i SCTE. Energiforbruget er steget i takt med de øgede krav om service, flere ydelser og større forbrug hos abonnenterne. Standarden SCTE 186 om effektiv energiudnyttelse, design og installation af nyt udstyr kan frit downloades. Standarden SCTE 184 med mere udførlig anvisning, koster $125 i SCTE Bookstore. www.scte. org/standards


Slip for besværet Det kan være svært at finde en person, som vil påtage sig det store arbejde at føre foreningens regnskab og medlemskartotek. FDA har specialiseret sig i administration af regnskaber for antenneforeninger. Lad FDA hjælpe jer FDA er en organisation som tilbyder foreningsadministration, uafhængig af hvilken kanaludbyder I benytter. Vi har opdateret viden og stor erfaring med administration af antenneforeninger og kan bidrage med gode råd og vejledning. Lad os stå for regnskabet, og I er garanteret professionalitet og regnskab til tiden. Vi har en bred vifte af tilbud • Ajourføring af medlemskartotek • • • • • • • • • •

Opkrævning via FI-kort, Betalingsservice og E-fakturering. Udsendelse af rykkere Ekspedition af inkassosager Direkte medlemskontakt Bogføring Udarbejdelse af momsopgørelser og saldobalancer Indberetning af moms, A-skat og AM-bidrag Indberetning af Copydan Udarbejdelse af budgetter og årsregnskaber Betaling af regninger

Lad os tale om netop jeres behov

Ønsker I en uforpligtende snak om jeres muligheder for administration af regnskab, kan I kontakte Bjarne Ziegler på telefon 59 96 17 07 / 50 53 27 57 eller bjz@fda.dk.

FDA Orientering 4 /2012

  23


BRANCHE-NYT

800 MHz auktionen er afsluttet

Internet overhaler boksene

Erhvervsstyrelsen har den 26. juni 2012 afholdt den sidste runde i 800 Mhz-auktionen. TDC har for 627,8 mio. kr. erhvervet 2x20 MHz (801-821 MHz og 842-862 MHz), og Telia og Telenors fælles selskab TT Netværket 2x10 MHz (791-801 MHz og 832-842 MHz) for 111,5 mio. kr. De nævnte frekvenser kan tages i brug fra 1. januar næste år, men det ventes at ske gradvis, hvorfor de frygtede forstyrrelser på tv-modtagelsen næppe viser sig fra årets start.

Mange udbydere af betalings-tv føler, at de er ved at komme i klemme, fordi køb af enkeltudsendelser eller film er på vej over på den internetforbindelse, stadig flere kunder også har. Udbyderne problem er, at settop boksene eller lignende hardware typisk er 5-7 år gamle og dyre at udskifte. ”Forbrugerne søger derfor selv det ønskede videoindhold på nettet, hvor der er flere muligheder. Men også udbyderne eftersøger internetbaseret teknologi, der kompenserer for manglerne ved den forældede teknologi i hjemmet,” siger direktør Sam Rosen fra ABI Research. ABI konkluderer, at flere end halvdelen af dem, der har en iPad eller tilsvarende tablet, og mellem 31 og 52 % med et Connected TV henter video fra platforme, de har fået supplerende adgang til.

TV over internet En komite i det britiske overhus anbefaler regering og branchen at satse på hastighederne i landets internet og at overføre radio- og tv-signaler hertil fra sendemasterne. Kun det behov vil sikre, at internettet når ud til hele befolkningen, hedder det i forslaget. I stedet for at bruge fem milliarder kroner på en traditionel udbygning af internettet i landområder bør den skabe et netværk med ”fibre hubs” bokse i alle byer og landsbyer. Hertil kan de mange lokale netværk tilslutte sig.

3D og 2D i samme signal DVB styregruppen har med godkendelse af en Phase 2a til 3DTV specifikationerne åbnet for, at radiofonierne i samme signal kan formidle en udsendelse, så den både kan vises i 3D- og i 2D-modtagere.

AKTIVITETSKALENDER 11. sept.:

FDA Region 6: Generalforsamling i Kvartershuset, København SV.

11. sept.:

FDA Region 9: Generalforsamling i Nyråd Kro, Vordingborg.

13. sept.:

FDA Region 1: Generalforsamling i Tylstrup Kro.

13. sept.:

FDA Region 7: Generalforsamling i Hotel Søfryd i Jyllinge.

17. sept.:

FDA Region 4: Generalforsamling i Fristedet i Agerskov.

18. sept.:

Informationsmøde kl. 19 i Comwell, Sorø.

19. sept.:

Informationsmøde kl. 19 i Tylstrup Kro.

20. sept.:

Informationsmøde kl. 19 i Comwell, Kolding.

2.-4. nov.:

FDA Messe og landsmøde i Billund.

24  FDA Orientering 4 /2012

Hvis man ikke kan vente

Konkurrencen om seerene er så hård, at alle kneb gælder. Foromtaler er jo ikke et nyt begreb, men det er alligevel usædvanligt, at SBS i Holland har lanceret en on demand-tjeneste med glimt af kommende programmer. Det er programmer fra de tre kanaler SBS6, Net 5 og Veronica, der lanceres for kommende seere. Det er gratis at se forpremiererne, men med følger reklamer fra tv-kanalernes annoncører.

Citat ”Vi tror ikke, at den digitale filmudlejning vil gå nævneværdigt ud over den traditionelle tv-sening, som jo aldrig har været større end nu. Det er nok primært Blockbuster og Dansk Supermarked, der har grund til bekymring her.”. Ulf Lund, vicedirektør, YouSee.


BRANCHE-NYT

SBS nu størst på kommerciel radio Jim Receveur.

SBS har med købet af Radio 100, Radio Soft og Radio Klassisk føjet tre kommercielle radiostationer til NOVA fm, The Voice Radio, som SBS i forvejen driver. Samtidig har Jim Receveur, som har stået i spidsen for de tre købte radioer, afløst Frederik Meyer som administrerende direktør for SBS Radio. Receveur har været en markant og omstridt leder af kommerciel radio i Danmark, selv om radiokarrieren begyndte i teenageårene hjemme i Saskatchewan i Canada med et fritidsjob som radiovært.

Det var en Europarejse, der førte ham til Danmark, hvor han fra 1989 var salgs- og marketingdirektør for Uptown Radio og chef for et netværk af 25 lokalradioer. I 1999 blev gruppen købt af Clear Channel, som gav Receceur ansvaret for alle selskabets skandinaviske radioer. Det var dog især som chef for den hollandsk ejede Radio 100 FM fra 2003, Receveur blev en markant radiochef i konflikt med de danske myndigheder, indtil hollænderne lod den gå konkurs fem år senere. Men Jim Receveur fik genrejst Radio 100 og senere suppleret med Radio Soft og Radio Klassisk i selskabet New Radio.

Google er nu også et fiberkabel-selskab Kansas i USA er første by, hvor internet-selskabet selv etablerer kabelnet

Nexus 7 følger med i det dyre abonnement. Internetgiganten Google etablerer nu sit eget net med fiberoptiske kabler. Det sker i dele af tvillingebyen Kansas City på begge sider af bredderne, hvor floderne Kansas og Missouri løber sammen midt på det nordamerikanske kontinent.

Efter sædvane i USA monteres kablerne i master, og i Kansas supplerer de kabler fra Time Warner og Comcast med internet og fjernsyn. Google tilbyder ikke telefoni, som de andre gør. Google går efter områder med omkring

800 husstande, hvoraf mindst 10 % skal tegne sig med et depositum på $10, før kabelnettet påbegyndes. Det mest omfattende abonnement koster $120 (725 kr.) om måneden for fri internet og en kombination af egentlige tvkanaler og video, f.eks. fra YouTube. Brugerne kan navigere med den Nexus 7-tablet, der følger med, eller anvende en traditionel fjernbetjening eller en smartphone med adgang til f.eks. on-demand film fra Googles katalog. Med abonnementet følger en netværksboks, en 2 Terabyte DVR boks og en WiFisettop boks samt mulighed for at lagre op til 1 Terabyte ”i skyen”. Et alternativt tilbud uden Nexus koster $70. Desuden tilbydes internet med den langt lavere hastighed på 5 Mb/s down og 1 Mb/s up gratis til tv-abonnementer. Det er en hæmsko for Google, at det ikke har kunnet få en aftale om levering af f.eks. de mange sportskanaler fra ESPN, nyhedskanalerne CNN og Fox eller underholdningskanalerne fra Disney.

FDA Orientering 4 /2012

  25


PERSONALIA

Dansk chef for MTG

Jørgen Madsen, ny øverste chef i MTG.

Hans-Holger Albrecht, MTG-chef i 12 år.

Europas næststørste kommercielle tvselskab MTG, Modern Times Group, får 15. september danskeren Jørgen Madsen som øverste chef. Han efterfølger direktør Hans-Holger Albrecht, der har været chef i 12 af sine 15 år i MTG med base i Stockholm.

Jørgen Madsen har været tre år længere i MTG, hvor han siden 2001 har haft det øverste ansvar for de nordiske selskaber i MTG. Han har ikke mindst markeret sig med erhvervelsen af sportsrettigheder til koncernens kanaler, men også som manden,

TV 2 får tænketank Med Keld Reinicke som leder får TV 2 en slags tænketank, der skal bidrage med fornyelser til programmerne. Keld Reinicke, som skal stå i spidsen

for gruppen, afløses som programchef af Sune Roland, der kommer fra Metronome, og tidligere har været faktachef på TV 2..

der trådte til, når der var ledelsesbehov i et af de lande, MTG er engageret i, som f.eks. radio i Norge. I tre år var han formand for datterselskabet TV Prima i Tjekkiet. Jørgen Madsen vil fastholde udviklingen af unikt indhold i Viasats tv-kanaler som modtræk mod konkurrenterne, ”hvorom vi ved at Netflix gør sin entré i den forudsigelige fremtid”. I Albrecht tid har MTG haft en voldsom vækst, så det i dag, fortrinsvis under navnet Viasat, driver 60 tv-kanaler i 36 europæiske og afrikanske lande, radiokanaler i Norden og Baltikum samt produktionsselskaberne Strix Television i Norden og MAP i Afrika. En af Albrechts sidste handler var købet af 80 % af aktierne i det svenske fiberselskab Zitius, der forsyner 150.000 hjem. Den sidste del af aktierne kan MTG overtage i 2016. Albrecht tiltræder som chef for Millicom International, hvis vigtigste forretningsområde er mobiltelefoni i Afrika og Mellem- og Sydamerika samt kabel-tv i latinamerika.

Formandsskifte i YouSee Den nye administrerende direktør i TDC, Carsten Dilling, er som sin forgænger Henrik Poulsen også indtrådt som formand for YouSee med økonomidirektør Pernille Erenbjerg som næstformand.

To chefer for DR2 Adam Holm og Michael Thouber har som nye chefer for DR2 fået til opgave at stå i spidsen for ændringerne næste år af tvkanalen til en 24 timers samfundskanal. Begge har erfaringer med kulturområdet i DR. Adam Holm kommer fra Deadline på DR2, mens Michael Thouber, som er hentet fra brand- og designbureauet eTypes, tidligere var redaktør i DR Kultur.

26  FDA Orientering 3 /2012

Makkerparet Michael Thouber og Adam Holm.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Morten Strandholdt, Reg. 2 Sportsvej 29 8654 Bryrup Tlf. 61 26 32 48 E-mail: morten@bryrupnet.dk

Preben Pedersen, Reg. 7 Vemmedrupvej 71 4632 Bjæverskov Tlf. 88 80 60 81 E-mail: formand@yderholm.net

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: cadh@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@bryrupnet.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Carsten Jørgensen E-mail: carsten@glentenodense.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Ole Bendix, fmd., Preben Pedersen, næstfmd., HB, Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Poul Gaarden Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Family Mix/Stofa: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Morten Strandholdt, fmd. HB, Poul Erik B. Pedersen, næstfmd., Eskild Keller, sekr., Morten Doktor, supp. reg. best.

Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Per Sørensen, Tage Lauritsen, Peter Winkel For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, Per Fløe For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDA Orientering 3 /2012

  27


SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE Dokumentarfilm er øjenåbnere. De forander os – og de forandrer verden. Nabolandskanalerne tager dig med bag kulisserne i Norge, Sverige og Tyskland – og når først du har åbnet øjnene for dem, bliver det svært at lukke dem igen. Se fx Uppdrag Granskning på SVT, Migrapolis på NRK1, Terra X på ZDF og Legender på ARD.

Foto: elkor / iStock Photo

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2012-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2012-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...