FDA-Orientering 2011-4

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 4 路 september 2011

TV 2 TIL UKENDT PRIS

DR MAMA


Indhold nr. 4 · september 2011 · 29. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Velkommen til FDA Messe og Landsmøde.................................................................................... 3 TV 2 i eller efter grundpakken?..................................................................................................... 4 Hvad skal grundpakken indeholde?.............................................................................................. 6 Boxer tilbyder TV 2 som ekstrakanal............................................................................................. 7 Nordvision sætter rekord og udvikler nye formater...................................................................... 8 Modstand mod fælles nordisk tv-kanal....................................................................................... 10 Lille antenneforening får sit eget internet................................................................................... 12 Internet som en del af huslejen................................................................................................... 13 FDA Messe og Landsmøde program.......................................................................................14-15 Kan retssag afføde en brancheaftale.......................................................................................... 16 Antenneforenings aftale med kommune blev afvist.................................................................... 18 Krav om spærring af hjemmeside afvises.................................................................................... 20 Kollektivt eller individuelt valg af tv-kanaler?............................................................................. 22 TV 2 også som hd-tv - DR HD relanceres.................................................................................... 24 Stofa måtte opgive at købe Canal Digital................................................................................... 26 Salget af hjemmets elektronik i fortsat stigning......................................................................... 27 Stofas nye direktør vil besøge foreningerne................................................................................ 28 Bredbåndsselskaber fører sig ulovligt frem................................................................................. 29 Personalia og Aktivitetskalender................................................................................................. 30

FDASEKRETARIAT

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Connie Christensen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: connie@fda.dk

2  FDA Orientering 4 /2011

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

FDAORIENTERING

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.500 ekspl. og udgivet den 9. september 2011. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Poul Juul (pj), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 5: Onsdag den 21. september 2011 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2011: kr. 1.110. EU-abonnement 2011: kr. 1.335. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 5: Fredag den 21. oktober 2011. Forsiden: Hvor sætter TV 2 sig for god betaling i kabelnettenes programpakker? Det er et væsentligt, men uafklaret spørgsmål i denne nummer, for alle holder vejret til de kender den pris, brugerne skal af med. I mens forbereder DR sig på den ventede næste overgang, når skellet mellem sd- og hd-tv udjævnes. MAMA på DR HD er måske begyndelsen på svaret. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Velkommen til FDA Messe og Landsmøde 2011 LEDEREN ved Poul Juul, landsformand, FDA

Poul Juul.

Når dette læses er der mindre end to måneder til årets store FDA-begivenhed: Messe og landsmøde, der finder sted 4.-6. november 2011 og lige som de foregående to år på Hotel Legoland i Billund. Direkte invitationer er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af FDA. For mange antenneforeninger er deltagelse i messe og landsmøde en fast årlig begivenhed for alle bestyrelsens medlemmer. På messen er samlet ca. 50 leverandørfirmaer, der viser deres nyheder. Her er mulighed for såvel at møde og tale med de sædvanlige leverandører, som at møde andre leverandører og at høre om deres fortræffelige produkter og services. Liste over firmaer og praktiske oplysninger ses på side 14.

Mange udfordringer Både antenneforeningerne og FDA står over for store udfordringer i det kommende år: - 800 MHz-båndet (790-862 MHz) skal fremover anvendes til mobilt bredbånd. Det gælder for hele Europa, og det betyder omlægning i DTT nettet og risiko for forstyrrelser på kabelnettet, som fortsat skal anvende de samme frekvenser. - Endeligt stop for MPEG 2 på DTT-nettet og overgang til MPEG 4. - Nye MUXer.

- Service over for slutbrugerne, antenneforeningernes medlemmer. - Dårlige og utætte husinstallationer. - Fortsatte prisstigninger på tv-kanaler, f.eks. som følge af dyre sportsrettigheder og nye mellemhandlere på sportsområdet. - TV 2 bliver betalingskanal og udgår som ”must carry”. - Nye realiteter i branchen efter Stofas aflyste fusion med Canal Digital. - Fortsat politisk interesse omkring frit valg og udbud af enkeltkanaler. - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse og beskrivelse af markedsforholdene i tv-branchen. - Fortsat pres på antenneforeningerne for at klare sig i en verden med fortsat teknisk udvikling og stadig hårdere konkurrence. - Fortsat usund konkurrence fra el- og fiberselskaberne, der stadig ikke skal skabe overskud, men konkurrerer ved at trække på milliarderne i pengekassen. - Fortsat ufine angreb på antenneforeningerne i strid med lovgivningen. - Omlægning af Copydan-taksterne i et mere forståeligt system. - Ny lovgivning om afskaffelse af tilslutningspligt.

Få mere viden Mange af disse emner vil blive diskuteret mand til mand, når man mødes, men de vil også blive belyst og diskuteret på en række konferencer både fredag og lørdag (se foreløbigt program side 15). Netop blandingen af de mange kommercielle udstillinger og en række konferencer skaber alsidighed og balance, og det giver mulighed for seriøse overvejelser om vores udfordringer. Men vi har også mange fælles muligheder: - Forhåbentlig en landsdækkende fiberring. - Bedre mulighed for at drive eget internet. - FDAs mulighed for at producere og drive flere prisrigtige tilbud til antenneforeningerne, f.eks. som distributør af TV 2.

Om og hvordan, vi skal udnytte vores muligheder for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer, bliver der lejlighed til at diskutere og beslutte på landsmødet søndag den 6. november 2011.

Antenneforeningernes talerør FDA har i det forløbne år på vegne af de antenneforeninger, der er medlem af FDA, markeret sig på en række områder af betydning for både det enkelte anlæg og for fællesskabet af alle foreninger. FDA har også etableret en platform og netværk til myndigheder og alle betydningsfulde dele af branchen. Det giver mulighed for en fortsat styrkelse af fællesskabet til gavn for alle. FDA-foreningerne repræsenterer tilsammen skønsmæssigt en anlægs- og handelsværdi på 3 – 4 mia. kr. og en årlig omsætning på over 1 mia. kr. Der er altså mange penge i spil. Derfor er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer kommer af huse og skaffer sig ny viden og mere indsigt, så vi alle bliver bedre rustet til at træffe de mange beslutninger, der skal træffes året igennem. Derfor er det også vigtigt, at der på landsmødet bliver truffet beslutninger, der styrker FDAs muligheder for at finde fælles løsninger. Der er heldigvis også tradition for, at vi bruger aftnerne under messen til et godt måltid og hyggelige samvær med kolleger fra andre antenneforeninger og de mange kyndige repræsentanter for vores leverandørfirmaer.

På gensyn En særlig opfordring skal lyde til nye medlemmer og til antenneforeninger, der ikke plejer at deltage i messe og landsmøde: Giv det en chance. Benyt denne ene årlige mulighed for at møde hele branchen og hele markedet for antenneforeninger. Få ny viden og information – og mød kolleger fra hele landet. Send snarest jeres tilmeldinger. På gensyn den 4.-6. november 2011 i Billund.

FDA Orientering 4 /2011

3


TV 2

TV 2 i eller efter grundpakken? Uvished om pris og vilkår helt op til efterårets generalforsamlinger det bliver et beskedent tillæg. Jeg formoder også, at prisen fra forhandlerne vil blive kendt meget snart af hensyn til de mange generalforsamlinger, hvor der tages stilling til næste års programsammensætning,” siger Alexander Nørgaard-Madsen, direktør for TV 2 Kanalsalg. Han er ikke i tvivl om, at der i alle anlæg vil være et stort flertal for TV 2. Han tror også, at TV 2 kommer i grundpakken i de fleste.

TV 2 er så populær, at det kun kan skabe større uenighed at flytte den derfra. Et stort flertal af medlemmer, som ikke har betalingsprogrammer, vil også næste år se TV 2. Hvis den i 2012 kommer i en pakke sammen med andre betalingskanaler, som de ikke ønsker, får de en meget større regning. Med TV 2 i grundpakken vil denne kun stige med prisen på TV 2. Jeg tror, at meget få vil undvære TV 2. TV Meter-målingerne viser, at seerne bruger fem gange så megen tid på TV 2 som på TV3, der i dag er den mest populære betalingskanal,” slutter han fortrøstningsfuld. molo

Indbygget uenighed ”Jeg kan godt forstå logikken i at friholde grundpakken for betalingskanaler, men

Alexander Nørgaard-Madsen, TV 2 Kanalsalg. Efterårets største problem i antenneforeningerne er, om de skal placere TV 2 i grundpakken næste år, eller om den som betalingskanal skal være i programpakken over grundpakken. Umiddelbart er det mest logisk at friholde grundpakken for betalingskanaler – som de fleste anlæg allerede gør. Men i dag er TV 2 både gratis og en af de mest sete tv-kanaler. Selv om den næste år koster penge, vil den utvivlsomt stadig være en af de mest sete. Men beslutningsprocessen er på standby – for endnu ved redaktionens slutning er prisen ukendt. Ganske vist er det politisk bestemt, at TV 2 næste år skal koste 10 kr. pr. husstand. Men det er den pris, TV 2 skal have. Men dertil kommer et ukendt beløb til forhandleren – programformidleren – og oven i det hele moms på 25 %. Plus ophavsretsafgift. De to efterfølgende år stiger månedsprisen for TV 2 med 2 kr., som også skal tillægges afgifter, fortjeneste og moms.

Forventer beskedent tillæg Det ukendte lige nu er det beløb, som udbyderne vil have til administration af kontrakten. ”På TV 2 har vi en formodning om, at

Vil man Hedebrinks nabolandskanaler med Kim Poders TV3 og Merete ElDE 30 forene MESTJacob SETE TV-KANALER I DANMARK 2 i næste års grundpakke? 1.drups halvårTV 2011

Top 30

Kanal

Share

Top 30

Kanal

Share

Top 30

Kanal

Share

1

TV 2

26,8

11

Kanal 4

1,8

21

Cartoon Network

0,7

2

DR 1

19,6

12

Disney Channel dk

1,8

22

Dr Update

0,7

3

TV3

4,7

13

6eren

1,6

23

Nickelodeon DK

0,6

4

DR 2

4,1

14

TV3 PULS

1,5

24

Disney XD

0,6

5

TV 2 Charlie

3,7

15

TV 2 Sport

1,4

25

National Geographic

0,5

6

TV3+

3,7

16

DR HD

1,3

26

DK4

0,4

7

Kanal 5

3,3

17

Discovery dk

1,1

27

MTV dk

0,4

8

TV 2 NEWS

3,3

18

Eurosport DK

1,1

28

Canal 9

0,4

9

TV 2 Zulu

2,7

19

DR K

1

29

VH1

0,3

10

DR Ramasjang

1,9

20

TV 2 FILM

0,9

30

Animal Planet

0,3

Gallups TV Meter målinger i årets første halvdel viser klart, at TV2 har langt den største seerandel. Kilde: TNS-Gallup/tv-meter/mvik Målgruppe: 3 år+ Periode: 1. halvår 2011

4  FDA Orientering 4 /2011


JA TAK! – til bedre tv-underholdning!

6 kanaler KUN 7,44 kr. md./husstand

Store tv-oplevelser 24 timer i døgnet, alle ugens dage! Viasat Nature er en af Viasats 6 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. HUSK at stemme på kanalerne i din lokale antenneforening – valget er dit!

Husk at stemme! Se mere på www.viasat.dk/kabel


TV 2

Grundpakken – hvad skal den indeholde til næste år? Af Poul Juul, landsformand, FDA TV2 som betalingskanal fra 11. 1. 2012 gør det aktuelt at diskutere, hvad grundpakken i antenneforeningen skal – og ikke bør indeholde. Lad os starte med, at lovgivningen kræver, at en række kanaler SKAL sendes til alle antenneforeningernes medlemmer og derfor skal være i grundpakken. Det er de kanaler, vi til daglig kalder ”must carry”: DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang, TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt for det pågældende område, samt de regionale TV 2-virksomheders udsendelser kl. 20–21. Dertil kommer de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning samt tv-kanalen Folketinget. Alle ”must carry”-kanaler har status som ”free-to-air-kanaler”. De er gratis, de koster ingenting – bortset fra licens og Copydan-afgiften.

Grundpakken en mulighed Fra 11. januar bortfalder TV 2s status som ”must carry”, fordi den bliver betalingskanal. Derefter er den ikke ”free-to-air”, og den behøver derfor ikke mere at være i grundpakken. Lovgivningen giver dog mulighed for, at der med i ”must carry”-pakken kan lægges betalingskanaler, der hver for sig ikke koster mere end 30 kr. om måneden (pristalsreguleret fra 2010). YouSee udnytter muligheden for at lægge sådanne betalingskanaler i sin grundpakke, f.eks. TV3 og Kanal 5. Stofa tilbyder forskellige løsninger, og har mange steder TV3 i grundpakken. Waoo og Boxer leverer slet ikke TV3. Vi ved ikke, hvad YouSee betaler for TV3 eller Stofa for Kanal 5, og FDA har forgæves bedt Viasat levere TV3 gratis. Hverken YouSee eller Stofa har ved redaktionens afslutning meldt ud med, om de vil have TV 2 i deres grundpakke fra 2012.

Men det en dårlig idé FDA mener, det er en dårlig idé at lægge betalingskanaler i en grundpakke.

6  FDA Orientering 4 /2011

Det er også uforståeligt, at staten forlanger ”must carry”-kanaler i grundpakken, men tillader betalingskanaler i den samme pakke. Problemet er selvfølgelig økonomien. En række års kraftige stigninger i kanalpriserne har gjort, at grundpakker leveret af YouSee, Stofa og Waoo nu koster mellem 1.200 og 2.000 kr. om året. Når TV 2 bliver betalingskanal, stiger prisen formentlig med 200–400 kr. om året, og da både TV 2 og andre kanaler opjusterer priserne i de kommende år, må vi forvente, at priserne på grundpakker snart kommer op over 200 kr. pr. måned, svarende til 2.400 kr. pr. år. Det er en høj pris for den billigste pakke, hvori de allerfleste er gratis (”free-to-air”). Det er for meget, og det er unødvendigt.

Grundpakke er også et prisværn Antenneforeningerne bør melde fra på dette prisræs. Vi kan levere alle ”must carry”-kanaler plus et antal andre ”free-to-air”-kanaler, f.eks. i alt 25 kanaler, for 800–900 kr. om året incl. Copydan-afgifter og drift af anlæg og forening. I en tid, hvor de kommercielle distributører spinder guld på at levere ”free-toair”-kanaler, bør vi som antenneforeninger vise, at vi kan noget andet. Det er oplagt at lægge de fem nabolandskanaler med delvis dansk undertekstning ind i grundpakken sammen med andre ”free-to-air”-kanaler. Grundpakkerne er vores særkende som antenneforeninger, og mange melder om øget tilgang til grundpakken, fordi de store pakker er blevet for dyre for en del af deres medlemmer.

Flere muligheder for TV 2 Efter en helt uvidenskabelig undersøgelse,

jeg har lavet, efterspørges grundpakken især af tre grupper: Medlemmer, der ikke har økonomi til andet, midlertidigt eller permanent. Meget gamle medlemmer. Medlemmer, der egentlig mener, at de kan undvære tv, men gerne vil have det ”just in case”. Derfor bør konklusionen være, at TV 2 ikke skal i grundpakken. Det betyder ikke, at TV 2 ikke skal i anlægget. Men TV 2 må sammen med andre betalingskanaler henvises til mellempakken, fuldpakken eller som tilkøb som enkeltkanal. Boxer har allerede åbnet den sidste mulighed.

Alternativ til flere pakker Den tilbagevendende kritik af, at man betaler for tv-kanaler, man aldrig ser, forsøger YouSee at dæmpe med et tilbud om, at man fra 1. oktober kan nøjes med grundpakken og så tilkøbe andre tv-kanaler fra mellem- og fuldpakken. Man skal dog mindst abonnere på fire tv-kanaler. Da kanalerne koster 10, 20, 30 eller 40 kr. pr. måned, vurderer YouSee, at dette tilbud er mest interessant for hjem med begrænsede behov. Fire tillægskanaler kan hurtigt koste det samme eller mere end mellempakken. Indholdet i YouSees programpakker næste år er ikke endeligt fastlagt, men pressechef Ib Konrad Jensen forventer ikke radikale omlægninger. Dog forudser han, at der igen skæres lidt i antallet af analogt sendte tvkanaler. ”De fylder meget i forhold til de digitale kanaler, og der er kommet flere og billigere bokse, der kan omsætte de digitale kanaler til analoge tv-apparater,” konstaterer han.


TV 2

Boxer tilbyder TV 2 som ekstrakanal TV 2 alene oven i grundpakken uden andre betalingskanaler Boxer TV introducerer et nyt tv-koncept, der henvender sig til bolig- og antenneforeninger, og som gør det enklere at imødekomme betalingskravet for TV 2. Boxer oplyser, at det typisk vil koste ca. 30.000 kr. at implementere Boxers signaler på DTT-nettet i foreningens hovedstation, men at man ikke stiller krav om kollektiv betaling fra medlemmerne. Det gør det muligt at lægge TV 2 som frit valg efter foreningens grundpakke. Derefter kan man have flere pakker med betalings-tv. Boxer har 30 digitale betalings tv-kanaler med hvad Boxer kalder Danmarks mest omfattende valgfrihed for den enkelte husstand. Thomas Bach Rasmussen fra Boxer TV

siger, at TV 2 betalingen har udløst flere henvendelser fra antenneforeninger, men at konkrete forhandlinger har måttet afvente en endelig fastsættelse af prisen.

pakkeskift, og medlemmerne for kortafgifter. De får desuden Boxers udbud billigere end husstande, der står udenfor en forening,” siger Thomas Bach Rasmussen.

Foreningsaftale Boxer tilbyder fire basispakker, hvortil der kan tilkøbes enkeltkanaler, temapakker og filmpakker. ”Selvom løsningen ikke bygger på en kollektiv aftale, opnår man alligevel særdeles fordelagtige foreningspriser. Samtidig får medlemmerne større frihed i valg mellem betalings-tv i pakker eller tilvalgskanaler. Det imødegår uenighed på generalforsamlingen om kanalvalg, pakker og priser. Bestyrelsen slipper for administration af

Citat ”Budskabet er enkelt. Hvis du skærer ned på dit tv-forbrug, kan du reducere risikoen for type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme og for tidlig død.” Anders Grøntved, ph.d. studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Har I brug for kanalafstemning, når TV2 bliver betalingskanal? Som medlem af FDA kan I spare jer selv for en masse praktisk arbejde ved at lade FDA hjælpe med kanalafstemningen. Vi skræddersyr den rigtige løsning for jer, og I vælger selv om kanalafstemningen skal være internet- eller papirbaseret eller en kombination af begge dele.

Vi hjælper med hele afstemningen • • • • • • • •

Udarbejdelse af stemmeseddel Udarbejdelse af følgebrev med kontrolkoder til det enkelte medlem Trykning af stemmesedler og kuverter Pakning af brugerafstemningsmateriale Udsendelse af brugerafstemningsmateriale Indtastning af stemmer afgivet på papir Udarbejdelse af elektronisk rapport med valgresultat Optælling af stemmer afgivet via internet

Læs mere på www.fda.dk eller kontakt FDAs sekretariat på 59 96 17 00 for et prisoverslag og en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer med jeres næste kanalafstemning.

FDA Orientering 4 /2011

7


TV

Nordvision sætter rekord og udvikler nye formater Public service-kanalerne udveksler 4.000 tv-udsendelser Udvekslingen af tv-programmer mellem de nordiske landes public service kanaler stiger. Flere tv-kanaler har øget behovet for indhold - og udsendelser fra nabolandenes søsterkanaler er i princippet gratis. Men det er ikke hele forklaringen. Radiofonierne sparer omkostninger ved at producere dyrere udsendelser i fællesskab, og som det nyeste er Nordvisionen gået med ind i udviklingen af programformater. Nordvisionen blev oprettet i 1959 med gratis udveksling af programmer. Det er fortsat det mest benyttede i samarbejdet. Det steg sidste år med hele 35 pct., dels fordi sendetime-antallet er øget i de fleste lande, dels fordi stort set alt i samarbejdet nu er digitaliseret. Dermed er det nemt at overføre udsendelserne via nettet. Årligt udveksles 4.000 tv-udsendelser.

Sekretariat hos DR Udvekslingen styres fra et sekretariat, der de sidste fem år har ligget i DR Byen med medarbejdere fra de skandinaviske lande. Det er netop besluttet, at her skal det blive i endnu fem år – fortsat med Henrik Hartmann som generalsekretær.

Samarbejdet omfatter DR, NRK i Norge, RUV i Island, SVT og UR i Sverige, YLE i Finland, KNR i Grønland og KVF på Færøerne. Udvekslingen og samproduktioner af programmer i Norden har aldrig været større, end den er nu, og det er der flere forklaringer på, siger generalsekretær Henrik Hartmann: ”I alle lande har public service-stationerne åbnet nichekanaler, som DR for eksempel har gjort det med DR K, DR Ramasjang og DR HD. I egenproduktionen koncentrerer man sig mere og mere om primetime og har derfor behov for flere udsendelser til de øvrige tidspunkter. F.eks. viser DR K det svenske kulturprogram Kobra og modeprogrammet Fashion.”

Udvikler nye formater Nordvisions medvirken til fælles produktioner gør programmerne billigere for den enkelte radiofoni, og Nordvision formidler også fælles udvikling af nye programformater. Lige nu arbejdes med faktaprogrammet Teenageboss, hvori unge, der har sat sig i gæld, får ansvaret for familiens økonomi. Formaterne versioneres til de enkelte

lande, og de kan bagefter sælges til tv-kanaler uden for Norden. Det er for eksempel sket med børne-quizzen Amigo og ”Kom og leg”, hvortil alle nordiske tv-stationer har lavet små programmer om børnelege.

Arkiv-fællesskab ”Vi har også ambitioner om at skabe et digitalt knudepunkt mellem de nordiske tvstationer under fællesbetegnelsen Nordisk Research Arkiv. Hvis en medarbejder hos SVT for eksempel er i gang med at lave et program om demens, Svalbard eller Berlin i 1930’erne, kan det være en fordel at vide, hvad de andre nordiske tv-stationer har i gemmerne om emnet. Medarbejdere i arkiverne i DR og hos NRK i Norge er allerede oplært i at udnytte hinandens arkiver,” forklarer Henrik Hartmann.

Sport afgør genudsendelser I år uden meget store sportsbegivenheder tyer nogle tv-kanaler til genudsendelser. En af dem er TV 2, hvori 29 % af denne sommers udsendelser i aftentimerne, kl. 18-23, var genudsendelser. Sidste år var det kun 17 %, og i 2008 var det 22 %. Men både i 2009 og 2007 udgjorde genudsendelserne 30 %. Hvert andet år er der store internationale sportsbegivenheder, og dermed mindre behov for genudsendelser. For TV 2 var især fodbold EM og VM samt OL, der fyldte meget, og dem er der ikke nogle af i denne sommer – og Tour de France i juli sendtes i dagtimerne.

Nordvisions sekretariat med Mikael Skog, Henrik Hartmann og Milael Horvath. Foto Bjarne Bergius Hermansen.

8  FDA Orientering 4 /2011


MED BOXER FORENINGSAFTALE ER DU KLAR TIL TV 2 EFTER NYTÅR TV 2 bliver betalingskanal fra 2012. Boxer har enkle og fleksible løsninger til jeres antenneforening, uanset om I samlet ønsker at købe TV 2 – eller hver især vælger den løsning, der passer jer bedst. Læs mere om TV 2 og jeres muligheder hos Boxer på boxertv.dk

Fordele med Boxer-foreningsaftale: Valgfrihed Fleksible TV 2 løsninger Specialpriser på Boxer-pakker 30 digitale kanaler – vælg selv

BOXER BASISPAKKER

4 KANALER

13 KANALER

99 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 594 kr.*

VÆLG SELV 8 KANALER*

25 KANALER

199

249

kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 1.194 kr.*

kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 1.494 kr.*

*Tilbuddet kan alene benyttes af husstande, der er medlem af en antenneforening, som Boxer har indgået aftale med. Abonnementet er bindende i 6 måneder. Modtagerudstyret er ikke inkluderet i prisen. **Det er desværre ikke muligt at vælge Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren som en del af Boxer Flex8

KONTAKT OS OG HØR MERE OM HVORDAN DIN ANTENNEFORENING KAN FÅ TV 2 OG EN BOXER-FORENINGSAFTALE Anja Nielsen (Øst DK) på 4132 9593 Jesper Kirkholm Madsen (Vest DK) på 4132 9553 Mail: antenneforening@boxertv.dk · Læs mere på boxertv.dk

149 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 894 kr.**


TV

Spærrer Nordvisionen for en fællesnordisk tv-kanal? I Nordisk Råd arbejdes med et konkret forslag til en nordisk kulturel tv-kanal. Det er ikke det første forsøg på at skabe en fælles nordiske tv-kanal, og selv om dette forslag er lidt anderledes end tidligere, har det heller ikke fået megen omtale herhjemme.

Arte som forbillede Der er to bærende elementer i forslaget: Indholdsmæssigt skal kulturstoffet være det grundlæggende. Overordnet skal trådene skal samles hos den fransk-tyske kulturkanal Arte i dennes nye hovedsæde i Strasbourg. Den nordiske kulturkanal skal ikke være en kopi af Arte, men med 20 års erfaring med en kulturkanal med skyldig hensyntagen til de kulturelle forskelle og traditioner, vil der være megen inspiration og praktisk erfaring at hente. Det skal være nordiske tv-medarbejdere i Strasbourg, der vælger tv-udsendelserne ud af tilbuddene fra DR i Danmark, NRK i Norge, SVT i Sverige og YLE i Finland, og de skal tekstes på alle de nordiske sprog.

Også Arte-programmer Den sidste femtedel kan være programmer fra Arte, idet en del af visionen er at ”give de nordiske seere bedre forudsætninger for global indsigt og forståelse,” som der står i rapporten, som tilføjer, at Island ikke er glemt. I forslaget om en Arte Norden tager udvalget højde for, at en nordisk kulturkanal næppe kan nå en seerandel på mere end 3-5 %. I starten skal den kun levere indhold til aftentimerne kl. 19-01, og de skal sendes på en af nichekanalerne i hvert af de fire lande. Dermed skulle økonomien ikke være en hindring.

”En halv million seere” Rapportens bagmænd er tidligere DR-chef Lars Grarup, musikchef i SVT Camilla Lundberg, Den Norske Opera og Balletts direktør Tom Remlov, musikchef i NRK Arild Erikstad og Stein-Roger Bull, der har været chef for NRK2 og for Nordisk Film i Norge, men nu leder produktionsselskabet Nordic Stories.

10  FDA Orientering 4 /2011

Stein-Roger Bull tror på projektet til trods for, at de nordiske public servicekanaler vedblivende har sagt nej tak. Den skulle kunne realiseres i 2013 eller 2014. ”Lytter vi til de mange, som ikke er tilfredse med bredden i det tv-tilbud, de har betalt for, er svaret det modsatte. Mange vil hilse dette tilbud velkommen. Trolig vil 3-5 % af de nordiske seere over 12 år vælge en sådan tv-kanal, dersom den er let tilgængelig. Det vil sige op mod en halv million mennesker.

Nordvision føler sig truet Hos public servicekanalerne er der derimod

nervøsitet over, at den nye aktivitet vil reducere antallet af nordiske programmer, som udveksles gennem Nordvisionen. Desuden er de overbeviste om, at de kommer til at betale hele regningen for den nye tv-kanal – og at rettighedsproblemerne er umulige at løse,” siger Stein-Roger Bull, der ikke deler deres bange anelser. Foruden udvekslingen af programmer støttes produktionen af nye udsendelser bl.a. af midlerne fra rettighedsbetalingen fra kabel-tv i Norden. I 2010 gik ca. 72 mio. kr. til de nordiske public service-kanalers samproduktioner, mens 1,3 mio. kr. blev givet til udviklingsprojekter.

Norsk tv-konflikt Delt ejerskab rummer risiko for konflikt. En sådan er brudt ud mellem TV 2 Norge og Telenor, som siden 2006 har været fælles om TV 2 Zebra med 55 % ejerskab til TV 2 og 45 % til Telenor. Sammen har de betalt en milliard norske kroner for tv-rettighederne til norsk fodbold. I år gik Telenor så sammen med Bonnier om at købe de samme rettigheder for 2013-2016 – uden at TV 2 blev spurgt, om det ville byde på endnu en periode. Rettighederne, der udløber i år, blev købt af TV 2, men udnyttet af det fælles TV 2 Zebra. Det har ikke været et ægteskab i

harmoni, og Telenors og Bonniers rettigheder videregives nu til Canal+, som de ejer i fællesskab. I Telenor huskes, at TV 2 i 2010 købte rettighederne til den norske tippeliga til sig selv og ikke til TV 2 Zebra. I TV 2 huskes, at Telenor tidligere i år gik sammen med TV Norge om at opbygge en internetbaseret fodboldkanal. Telenor afviser dobbeltspil med, at dets datterselskaber blot varetager de interesser, de er sat til at forvalte. Fodboldrettighederne bliver grundlaget for starten af en norsk Canal9 i oktober.

Mere nyt fra EU Euronews har taget sine nye kontorer og studier i Bruxelles i brug. Det er med plads til flere end 20 medarbejdere et af de største til international dækning af EU.

Euronews vil øge dækningen, så der kan sendes på 12 sprog, i dag 10, herfra både direkte og i form af studieindslag i nyheder og reportager, også i 3D.


Odense den 1. september 2011. KÆRE ANTENNEFORENING. TV 2 er Danmarks Største Fælless kab. Vi samler danskerne om nyhede r, sport, underholdning, dansk fiktion og dag sordensættende fakta. TV 2 er som den mest sete tv-kanal herhjemme et fælles mød ested, hvad enten tv’et er stillet ind på ”Vild med dans”, Tour de France, royale føds ler og barnedåb, ”Station 2” eller EM i herr ehåndbold, som TV 2 sender i januar. I dag er TV 2 den eneste gratis tv-k anal herhjemme, og hovedkanalens økonomi baseres udelukkende på konjunkturfølsomm e reklameindtægter. Abonnementsbe talingen, som indføres fra 1. januar 2012, skal stabilisere TV 2s økonomi og give et mere sikkert fundament under kanalen. Abonnementsbetalingen sikrer, at TV 2 fortsat kan levere vedkommende public serv ice og programmer i høj kvalitet og samtidig investere langsigtet i programmer , rettigheder og teknologi. Bl.a. kan dansk fiktion, underholdning, store sportsbegivenh eder og film på TV 2 efter årsskift et ses i highdefinition (HD) uden ekstra betaling . Afregningsprisen på 10 kr. om mån eden er attraktiv i forhold til kanalen s position og programkvaliteten. En gennemsnit sdansker brugte i 2010 28 procen t af sin tid foran skærmen på at se TV 2s hov edkanal, og vi ved, at grundpakkekunderne i antenneforeningerne er meget trof aste TV 2-seere. Analyser viser, at de bruger omkring halvdelen af deres tv-tid på TV 2, og vi håber naturligvis, at disse seere også fremover har mulighed for at se TV 2 i grundpakken. I den forbindelse vil TV 2 Kanalsalg i det kommende efterår være at find e på de danske landeveje, og vi kigger gerne forbi for at servicere jer med information , tal og analyser i det omfang, I måtte ønske det. Vi glæder os på TV 2 til fortsat at

levere public service-tv i høj kvalitet Med venlig hilsen

til danskerne.


FDA

Lille antenneforening får sit eget internet Investeringen ventes tjent ind på tre år mulighed for langt højere internethastigheder, end medlemmerne har i dag.

Billigere at gøre det selv

Eskild Keller.

Ørum Antenneforening har besluttet at blive selvstændig udbyder af internet. ”Selv om vi er en mindre antenneforening med ca. 500 husstande som medlemmer, forventer vi at kunne forrente investeringen på en halv million kroner på under tre år,” fortæller formanden Eskild Keller, der er medlem af FDAs erfa-gruppe for anlæg med internet.

I Ørum, som ligger mellem Viborg og Randers, står beboerne sammen om antenneforeningen, der for seks år siden tog konkurrencen fra EnergiMidt op med en udvidelse af anlægget til stort set hele byen og opgraderede fra 300/600 til 862 MHz. ”Knapt halvdelen af medlemmerne har internetforbindelse via antenneforeningen, hvis tilbud efter opbygningen af egen internetforsyning bliver endnu mere konkurrencedygtig,” siger Eskild Keller, der uddyber: ”På et år sender vi 450.000 kr. i internetabonnementer ud af byen. Selv om vi nu investerer et større beløb, bliver det billigere for os - og den besparelse kommer brugerne til gode i form af både højere hastigheder og lavere priser, samt opsparing.” Foreningen lægger formentligt ud med 50/25 Mb/s til 189 kr., 10/5 Mb/s til 149 kr. og 4/2 Mb/s til 99 kr. pr. måned.

Også telefoni

overvågning mv. Som noget nyt vil man som medlem af antenneforeningen kunne abonnere på internet uden pligt til også at modtage tv-signaler. I de nye plug & play kabelmodemer, som alle internetbrugere får i løbet af efteråret, er der indbygget en trådløs router. På telefonisiden kan der vælges mellem et gratis abonnement og en minutpris på 25 øre eller 29 kr. i abonnement pr. måned og 10 øre pr. minut. Et alternativ hertil er 59 kr. pr. måned for ubegrænset tale til fastnet i Danmark. Fastnettelefoner kan tilsluttes direkte til kabelmodemet. Ørum Telefoni leveres gennem firmaet Evercall.

Arbejdsrisici minimeret Med rådgivning fra BST Nord har FDA ændret sekretariatets lagerforhold med det formål at minimere risici for tunge løft.

Ørum Internet får sit eget administrationssystem med lokal ajourføring af data og

Investeringen Investeringen drejer sig primært om: 1. CMTS fra Cisco. 2. Backbone forbindelse via Global Connect. 3. Etablering af 300 meter fiber fra antennehuset til et forsyningspunkt tilhørende Global Connect. 4. Anskaffelse af Cisco kabelmodemer til alle brugere. 5. Implementering af Panther Admin administrationssystem. ”Med valg og opbygning af disse dele, mener vi, at det er muligt for Ørum Antenneforening at drive et attraktivt internet. Hos DKA, Dansk Antenneservice, har vi bl.a. fået værdifuld teknisk rådgivning ved overgangen til at blive selvstændig internetudbyder,” siger Eskild Keller. Anlægget vil køre Docsis 3 og dermed få

12  FDA Orientering 4 /2011

I racket til venstre skal flere enheder fjernes og CMTS´en monteres.


exe_AP_FR24_Version_UK_87x260_V6

Internet som en del af huslejen Bliver et vilkår i nyt udbud fra boligforeningen AAB i Vejle

FDA

INTERNATIONAL NEWS

24/7

Over 4000 hjem i Vejle får inden årsskiftet mulighed for at komme gratis på internettet, så gratis som det nu kan være, når det indgår i huslejen. Selv om det kun bliver de basale funktioner, der ikke skal betales for, skal hastigheden for disse være høj nok til, at beboerne kan sende og modtage mails, gå på netbank og surfe let på nettet uden beregning. Systemet skal også understøtte f.eks. døralarmsystemer. Det er i hvert fald de udbudsbetingelser, boligforeningen AAB Vejle har med i et samlet udbud af en to-årig aftale om bredbånd, ip- og analog telefoni samt kundeservice.

Har egen fiberring 19 af AABs 22 afdelinger blev i 2009 forbundet af en 19 km fiberring. Denne når ikke til de tre afdelinger uden for Vejle. De vil fortsat være tilsluttet de lokale antenneforeninger. Fiberringen bruges naturligvis også til formidling af fjernsynskanaler, men disse er ikke med i dette udbud. Det er kun nævnt som en mulighed på et senere tidspunkt. En enkelt af de 19 afdelinger i Vejle by er ikke er omfattet. Det skyldes alene, at dens beboere har sagt nej tak til muligheden for at være med i denne omgang.

Gratis ved lav hastighed I AAB er forventningen, at mange beboere vil betale for internetforbruget, idet den gratis muligheds hastighed nok ikke kan dække deres behov. Derfor er man spændt på de hastigheder, der som en alternativ mulighed vil blive tilbudt af de bydende leverandører. I dag betaler hver bolig 30 kr. pr. måned i bidrag til det bestående net. ”Vores net er opgraderet til Docsis 3, og der er etableret datastik i alle lejligheder. Dermed er vi forberedt til leverancerne udefra. Vi ved naturligvis ikke, hvilket udstyr den valgte leverandør vil komme med. Det er dog næppe mere, end at vi forventer leverancerne klar inden årets udgang,” siger teknisk chef Steen R. Andersen. Fjernsynsprogrammerne leveres af YouSee, og AAB valgte sidste år dettes regionsudbud i erkendelse af, at det for boligforeningen er ”for dyrt og teknisk krævende at ændre i programsammensætningen”, som det blev udtrykt i en beboerinfomation.

Available free-to-air in Denmark in English, French and Arabic

Citat ”Det gælder om at lokke kunderne til at udskifte deres nuværende tv-apparater, længe før det reelt er nødvendigt. Og biograferne prøver at holde sig et mulehår foran hjemmebiograferne gennem investering i 3D-teknologi, således at der stadigvæk er lidt liv i argumentet om, at film skal ses i biografen.” Ask Agger, direktør i forandringsbureauet Workz.

Meet us at FDA on booth n° CD4

Contact us for channel distribution: Kenneth Wenzel - +45 20 20 11 22 - kw@umedia.dk

FDA Orientering 4 /2011

13


FDA

Årets begivenhed i FDA: Messe og Landsmøde 2011 Af Lisa Rimstad Jacobsen, FDAs sekretariat. Mødested i branchen

I weekenden den 4., 5. og 6. november 2011 er FDA igen vært for årets begivenhed for både FDAs medlemmer, for ikkemedlemmer og for branchens aktører, som deltager som udstillere. Arrangementet finder igen i år sted på Hotel Legoland, Billund, i følgende tidsrum:

FDA Messe 2011: Fredag den 4.11.: kl. 13-18. Lørdag den 5.11.: kl. 10-16.

FDA Landsmøde 2011: Søndag den 6.11.: kl. 9-15.

Formålet med FDA Messen er, at det skal være stedet, hvor antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer kan: • møde deres nuværende leverandører og se og høre deres nyheder • møde andre leverandører og se og høre om deres nyheder • møde andre antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer og udveksle erfaringer. FDA Messen 2011 sætter fokus på faglighed, kombineret med flotte udstillingsarealer med sidste nyt fra branchens mange aktører, både leverandører, distributører, programudbydere, tekniske virksomheder, brancheorganisationer og mange flere. FDA Messen er en lukket fagmesse for bestyrelsesmedlemmer i alle danske antenneforeninger. Børn over 15 år er velkomne ved tilmelding. Kun virksomheder med eget udstillingsareal har adgang.

Udstillere Der forventes 45-50 udstillende virksomheder, som alle yder deres bedste for at gøre FDA Messen til et informativt og festligt forum. Den foreløbige oversigt over deltagende virksomheder viser alsidigheden:

AFO Boxer TV Canal Digital Danmark Canal9 Comflex Networks ComX Networks Copydan Verdens TV Corning Cabelcon Dansk Kabel TV Dansupport Discovery Networks Nordic Disney Channel Euronews Eurosport Danmark evercall France 24 Fyns Kabel TV IT-Lauget Parknet Kronback MTV Networks National Geographic Channel Panther Applications Relacom SBS TV Stofa Telecenteret The Voice TV Triax Turner Broadcasting TV 2 Sport TV 2 Danmark TV5 Monde Uptown TV Viasat YouSee

Konferencer FDA er i fuld gang med at planlægge konferenceprogrammet for FDA Messen 2011, som på nuværende tidspunkt kan byde på følgende indlæg (se næste side)

Sponsorer Følgende virksomheder har meldt sig som sponsorer ved FDA Messen 2011: Discovery: Lagkage til alle tilmeldte besøgende lørdag eftermiddag Velkomstdrinks forud for middagen lørdag aften.

14  FDA Orientering 4 /2011


FDA Viasat: Messetasker til alle registrerede besøgende på FDA Messen 2011. TV2 Sport: Nøglesnore til navneskilte.

Landsmøde FDA Landsmøde 2011 afvikles om søndagen. Her aflægger FDAs landsformand beretning om aktiviteter og begivenheder siden sidste års landsmøde. Desuden skal regnskab 2010 budget 2012 og kontingent 2012 godkendes. Herefter er der valg til diverse politiske poster, bl.a. er landsformanden på valg. Tilmelding til Landsmøde 2011 er nødvendig, og deltagelse er udelukkende for bestyrelsesmedlemmer hos FDAs medlemsforeninger.

Gratis adgang – tør du blive væk? Alt i alt er der lagt i støbeskeen til nogle spændende dage i FDA-regi, hvor branchen mødes, og hvor udbyttet bliver stort. Alle kan deltage, små som store antenneforeninger. Uanset hvem man har som leverandør kan man få ny viden og inspiration med hjem om, hvad der rører sig i branchen. Adgang til FDA Messen 2011 er gratis for bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos FDAs medlemmer ved forhåndstilmelding. Adgang til messen inkluderer adgang til udstillingsarealerne, alle konferencer samt gratis caféområder med varme og kolde drikke, som udstillerne og FDA i samarbejde opstiller til alle besøgende på FDA Messen.

Tilmelding Indkaldelse til Landsmøde 2011 og invitation til FDA Messen er sendt pr. e-mail til alle FDAs medlemmer. Tilmelding og evt. bestilling af forplejning og overnatning foretages direkte via FDAs sekretariat. Nærmere information om tilmelding kan rekvireres ved henvendelse til FDAs sekretariat, hvor bl.a. Mie Jørgensen, Britt Granager-Simonsen, Eva Bløcher og Lisa Rimstad Jacobsen er behjælpelige med svar på spørgsmål, flere oplysninger og tilmeldingsmateriale. Oplysninger om messe og landsmøde findes desuden på www.fdamesse.dk. Ved tidlig bestilling af forplejning og overnatning er priserne lavere end ved sen tilmelding. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Konferenceprogram FDA Messen 2011 For at give deltagerne maksimalt udbytte af dagene i Billund holdes i Auditorium A og B en række korte konferencer. Da hver konference højst varer 45 minutter, kan man planlægge, så der er tid til også at møde firmaernes repræsentanter på de ca. 50 kommercielle stande.

Det foreløbige konferenceprogram indeholder følgende titler:

Fredag Auditorium A

Auditorium B

TV2 som betalingskanal

Nye MUX’er, ny frekvensplan, MPEG2 til 4

TV2 - indhold

800 MHz i luften og kabler

Nye Copydan-takster og regler fra 2013

AFO præsentation – gode råd til husinstallationer

Verdens TV filmen præsenteres

Hjemmeinstallationer

En landsdækkende fiberring – status og planer

Finansiering af udbygning: Opsparing og banklån

Lørdag Auditorium A

Auditorium B

Frit valg af enkeltkanaler: Hvad siger myndigheder og politikere?

Gravning, fælles gravning og LER-registrering

Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder distributørerne?

Sådan kan antenneforeninger drive eget internet

Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder public service-kanalerne?

Mød FDAs Skat- og Økonomiudvalg

Frit valg af enkeltkanaler: Hvad tilbyder de kommercielle kanaler?

Mød FDAs Tekniske Udvalg

Nye Copydantakster og regler fra 2013

AFO præsentation – gode råd til husinstallationer

Verdens TV filmen præsenteres

Hjemmeinstallationer

FDA Orientering 4 /2011

15


FDA Gistrup-Nørre Tranders i retten:

Fredsaftale for branchen - eller ny lovgivning? Af Poul Juul, landsformand, FDA Når dette læses, har der den 29.-31. august 2011 været domsforhandling i Retten i Aalborg om sagen mellem Gistrup Antenneforening (GAF) og Nørre Tranders Antenneforening (NTA). Sagen har sit udspring i, at Gistrups generalforsamling i foråret 2009 med sine ca. 1.600 medlemmer godkendte bestyrelsens beslutning fra december 2008 om at melde GAF ud af NTA med ca. 8.000 medlemmer. Udmeldelsen skete helt efter begge foreningers vedtægter med 1 års varsel. Efter ca. et halvt års forhandlinger i 2009 viste det sig ved årets slutning, at det ikke var muligt for de to foreninger at nå til enighed om vilkårene. For at sikre signalforsyning og internet var det nødvendigt for GAF at anlægge sag mod NTA, idet NTA ville blokere for GAFs anvendelse af den del af nettet, som GAF mener at have ejendomsretten til, og som NTA ikke kan bruge til noget som helst. GAF var nødt til at foretage ”erstatningskøb” for godt 1,3 mio. kr. for at sikre forbindelser til omverdenen. Retssagen drejer sig bl.a. om, hvorvidt GAF eller NTA skal betale denne regning. Sagen kulminerede under stor lokal pressebevågenhed som ”vinterkrigen”, da NTAs formand egenhændigt klippede forbindelsen til GAF over den 1. 1. 2010 kl. 11 om formiddagen. Det betød afbrydelse for fjernsyn, radio og internet for

GAFs medlemmer, indtil nye forbindelser af både fiber og coax var lagt i sneen den 4. januar. En sådan selvtægt fra en antenneforeningsformand er helt uacceptabel.

Principiel sag FDA har bistået GAF fra forhandlingerne blev startet, og FDA fører sagen for GAF som principsag. FDA søgte også i januar 2010 at få politi og retsmyndigheder, der burde være borgernes værn mod selvtægt, til at sikre forbindelserne til antenneforeningernes medlemmer. Men det viste sig, at hverken lovgivning eller myndigheder kan hjælpe en antenneforening i en sådan situation. De betragter det som en ren civilretlig uenighed, som statslige myndigheder ikke skal forholde sig til. FDA forhandlede i forbindelse med sagen også med den hidtidige leverandør Stofa, der ikke ville hjælpe. Det ville derimod såvel YouSee som Dansk Kabel TV, og det er vi dem taknemmelige for. De og deres dygtige teknikere trodsede sne, kulde og forhindringer og etablerede nye forbindelser. Sagens økonomiske mellemværende er formentlig afgjort af byretten, når dette læses.

Selvtægt Uanset sagens udfald tilbagestår NTAs formands selvtægt.

Det kan jo aldrig forhindres, at en tåbe trodser al fornuft. Men uanset rettens afgørelse af den konkrete sag, vil FDA gerne indbyde branchens distributører og servicefirmaer til at drøfte og indgå en aftale, der sikrer, at man ikke en anden gang tager en hel antenneforenings medlemskreds som gidsler i en organisatorisk og retslig uenighed mellem to antenneforeninger. Aftalen bør indeholde håndslag på, at alle parter i tilfælde af retslig uenighed afventer rettens afgørelse og ikke skrider til selvtægt. Sådan bør det være i et retssamfund. Aftalen bør også indeholde, at alle parter forpligter sig til at hjælpe med at afbøde evt. virkninger for medlemmerne af en sådan konflikt. Det forudsætter naturligvis, at der fortsat betales, og at betalingsforpligtelserne endeligt afgøres i retten eller ved voldgift. I den aktuelle sag tilbød GAF, at man ville betale for brug af de omtvistede fiberforbindelser, indtil retten havde afgjort ejendomsretten endeligt. Det var ikke nok for NTA, der gennem selvtægt ønskede at demonstrere sin magt. FDA vil foreslå Folketinget, at det lovmæssigt sikres, at tv- og internetforbindelser ikke må kappes, så længe der fortsat betales. Det skal kriminaliseres, at en person som NTAs formand begår selvtægt og afskærer 1.600 personer fra både internet og kabel-tv.

Vi glæder os til at se jer ved FDA Messe og Landsmøde 2011 i dagene fra den 4. til den 6. november. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2011 LEGO Gruppen.

LEGOLAND® Hotel & Conference - så kan konferencen da kun blive legende let? Lige præcis

16  FDA Orientering 4 /2011


CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga, Superligaen og EM-kvalen. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag vendes over eftermiddagskaffen. Hos os kan du bl.a. opleve den amerikanske hitserie The Kennedys, som helt sikkert bliver efterårets store samtaleemne. CANAL9 er kort sagt alt det, der bliver snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK


FDA

Vil ikke efterleve aftale med antenneforeningen Horsens kommune vil end ikke overholde det aftalte opsigelsesvarsel kommuner har eller har haft med antenneforeninger. ”Der er ikke tilslutningspligt i de kommunale udstykninger i Brædstrup, men et forbud mod opsætning af udendørs antenne, herunder paraboler, har da været en tilskyndelse til medlemskab af antenneforeningen. Jeg har dog aldrig hørt eksempler på, at kommunen, som har påtaleretten, har reageret mod udvendige antenner,” siger antenneforeningens formand Ole Damsted.

Antenneforeningen holdt ude Brædstrup Antenneforenings formand Ole Damsted i Ring Søpark. Ved sammenlægninger (som da Brædstrup kommune blev en del af den nye Horsens kommune) overtager den fortsættende kommune forpligtelser, der er indgået lokalt. Det mener Horsens kommune dog ikke, at den er forpligtet til. Det er ikke et spørgsmål om moral, men om at sno sig hurtigt ud af en forpligtelse, i stedet for at bruge aftalens mulighed for et års opsigelse. Den kommunale forvaltning har ikke alene angivet en forkert begrundelse for ikke at overholde en aftale, som Brædstrup kommune indgik i 1987 og siden har efterlevet. Den har også vist sin foragt for aftalepartneren ved ikke at invitere denne til ledningsejermøde forud for en større udstykning af et nyt boligområde. Efter kritik blev antenneforeningen dog indkaldt til ledningsejermøde sidst i august.

Aftalen I den skriftlige aftale forpligtede Brædstrup kommune sig til at etablere antenneanlæg i vejene til nye udstykninger. Antenneforeningen forpligtede sig til at forsyne de nye beboere i det omfang, disse måtte ønske det. Grundkøberne betaler tilslutningsbidrag til antenneforeningen, når de ønsker tilslutning. Men det har været frivilligt for dem, om de ville være medlemmer. Det er en forsyningsaftale, som talrige

18  FDA Orientering 4 /2011

I Brædstrups senest gennemførte udstykning fra 2007 fulgte Horsens kommune den gamle praksis. ”Problemet kom med den nyeste udstykning, Ring Søpark, som vi end ikke blev orienteret om. Det er iflg. avisartikler et etapeopdelt projekt med i første omgang ca. 50 af ialt 150-180 boenheder. Vores servicefirma Dansk Kabel TV fik først i marts 2010 en henvendelse om, hvorvidt vi ville have kabler med, når man gik i gang. Det var vi jo interesseret i, og vi orienterede Dansk Kabel TV om, at vi havde en eksisterende aftale med Brædstrup kommune. Dansk Kabel TV videresendte aftalen til Horsens kommune, og vi gik derfor ud fra at aftalen blev fulgt ligesom tidligere. Men det var ikke den hidtidige praksis, man fulgte. Vi blev nemlig først orienteret,

da vi selv henvendte os for at høre, om det hele kørte efter planen - efter at man var færdig med at etablere en rundkørsel til området. Da vi tilkendegav vores interesse, forventede vi da også yderligere oplysninger om projektet, men det fik vi ikke. Det vil sige: den 21. juni i år fik vi meddelelse fra Horsens kommune om, at aftalen var opsagt med øjeblikkelig virkning, og at den i øvrigt ikke var lovlig, da kommuner ikke må støtte private virksomheder. Det er både et søgt og forkert argument. Aftalen har været gyldig i 24 år, og kommunen kunne allerede, da den fik kendskab til den, have opsagt den med et års varsel.

Beboer-opbakning Vi fastholder naturligvis aftalen, og FDA støtter os juridisk. Uanset om kommunen giver sig eller ikke, vil vi naturligvis have kabler med, når der udstykkes. Med 1660 medlemmer er vi en veletableret antenneforening, som beboerne holder fast ved. Selv om der har været kraftige kampagner fra andre udbydere, har det ikke haft indvirkning på vores medlemstal. Ring Søpark bliver det 11. ø-område i Brædstrup Antenneforening, efter at der er trukket et par kilometer fiberkabel dertil fra hovedstationen. Vores net består i dag af 10 øer, således vi er sikret fremover.”

Viasat-sagen nu til Sø- og Handelsretten Den meget gamle sag om Viasats handelsbetingelser, herunder pakketering og penetration, som startede i 1999 og som har kostet FDA mange penge, er nu nået til Sø- og Handelsretten, hvor den skal for den 5. og 6. oktober 2011. Viasat tabte som bekendt sagen i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Konkurrencerådet), og har derfor anlagt sag mod Konkurrencerådet for at få afgørelsen omgjort. Viasat tabte også sagen i Konkurrenceankenævnet i 2010, og

det er denne afgørelse, der nu er nået til Sø- og Handelsretten. Sagen føres af statens advokat, Kammeradvokaten, for Konkurrencerådet. FDA følger sagen som biintervenent. Det giver os lejlighed til at følge begge parters synspunkter og at fremkomme med udtalelser i sagen. FDA er også repræsenteret under selve sagen. Viasat har tilkendegivet, at man vil anke sagen til Højesteret, hvis man taber den i Sø- og Handelsretten.


INDIVIDUELLE OG FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER

VI SAMLER PÅ VENNER! Hos Dansk Kabel TV bygger vi vores forretning på de samme kvaliteter som findes i et godt venskab. Disse kvaliteter giver os, sammen med vores mangeårige erfaring, branchens bedste forudsætninger for at hjælpe og vejlede vores samarbejdspartnere. Vi udfører anlægs-, service-, og renoveringsarbejde af højeste kvalitet og samtidig engagerer vi os i Jeres lokalområde. Venlig hilsen Klaus Højfeldt Salgschef Tlf.: 76428807

Se mere

www.danskkabeltv.dk/fda11 FÅ P LAD SER

Spændende workshop på FDA Messen! t

e på bredTeknologien er i udvikling, også Backbone-n båndsmarkedet!

”Fremtidens bredbåndsmarked”. Her får i mulighed for at debattere, videregive erfaringer og udveksle ideer med andre foreninger, og ikke mindst påvirke bredbåndsmarkedets retning.

Kapacitet, mobilitet, brugeres behov for båndPOP bredde, priser, nye tjenester på bredbånd samt mulighed for selvforsyning er bare nogle af de emner, der er til stor debat i øjeblikket. Tilmeld Jeres forening via hjemmesiden www.danskkabeltv.dk/fda11, hvor I også Derfor giver vi Jer nu en unik mulighed for kan læse mere om tankerne bag projektet. at deltage i én af 4 workshops med temaet

Citynet

Splidseskab


FDA

Afviser spærring af hjemmeside En antenneforening er blevet mødt med krav om at blokere for medlemmernes adgang til en hjemmeside på Seychellerne. Det konkrete krav vedrører en hjemmeside, www.24hdiet.com, der angives at søge at sælge slankeprodukterne Therma Power, YellowCaps og Therma Xtreme på det danske marked. Produkterne indeholder stoffet efidrin. Den danske Lægemiddelstyrelse vurderer, at produkterne er sundhedsskadelige og advarer mod dem. Lægemiddelstyrelsen anfører, at hjemmesiden indeholder dansksproget reklame for produkterne og priser i danske kroner. Lægemiddelstyrelsen peger på, at den efter en ny lov fra 18. 5. 2011 kan henstille til internetudbydere at blokere adgangen sådanne hjemmesider.

Opfordring til spærring Lægemiddelstyrelsen har i brev af 1. 7. 2011 til flere antenneforeninger henstillet, at man blokerer for adgangen senest den 25. 7. 2011. Det virker grotesk at bede en forening baseret på frivillig arbejdskraft foretage en spærring med tre ugers varsel midt i sommerferieperioden og endnu mere grotesk, at Lægemiddelstyrelsen, som loven ellers forudsætter, ikke forinden har henvendt sig til den pågældende hjemmesides ejere for at få dem til at indstille deres virksomhed. Meget patetisk anfører styrelsen, at det vil være formålsløst at forsøge at bringe de ulovlige aktiviteter til ophør ved henvendelse til ejeren af hjemmesiden. Styrelsen mener åbenbart, at det er nemmere at sende et brev til nogle antenneforeninger og bede dem bruge tid og penge på at lave en spærring.

Spærring nem at omgå Efter henvendelse fra en antenneforening har FDA skrevet til Lægemiddelstyrelsen, at det er FDAs opfattelse, at der findes tusinder af hjemmesider, der markedsfører produkter, der er mindst lige så farlige for forbrugerne. Vi har også kendskab til, at mange mennesker dagligt modtager spammails med tilbud om køb af tilsvarende produkter. Fra tilsvarende sager er FDA opmærksom på, at blokering af en sådan hjemmeside reelt er virkningsløs. Dels kan blokeringen nemt kan omgås, dels bruger firmaer bag sådanne hjemmesider allerede mange

20  FDA Orientering 4 /2011

domænenavne eller alias-navne. De vil hurtigt markedsføre nye hjemmesidenavne, der gør en evt. spærring virkningsløs. FDA anfører, at en spærring vil være ren signalpolitik, der ikke har virkning efter sin hensigt. FDA tilføjer: ”Vi skal specielt gøre opmærksom på, at antenneforeninger som ikke-erhvervsmæssige foreninger kun udbyder internet til sine medlemmer. Som NN Antenneforening allerede har gjort opmærksom på, er foreningen lige som andre antenneforeninger ikke en erhvervsmæssig udbyder. Allerede af den grund mener vi ikke, at antenneforeningerne er omfattet af den anførte lovgivning. For små antenneforeninger vil DNSspærring være en urimelig omkostning, der slet ikke er proportional med de effekter, der søges eller kan forventes opnået med spærringen. Hvis spærringen kommer til at omfatte mange domæner, forværres dette forhold, og det kan i sidste ende kvæle antenneforeningernes mulighed for at drive internet.

Anerkender hensigten, men… FDA ønsker selvfølgelig hverken at fremme eller understøtte import af ulovlige lægemidler. Men henset til de mange muligheder for omgåelse er vi stærkt i tvivl om, hvorvidt det forventede mål kan nås ved den foreslåede blokering, bl.a. pga. de mange omgåelsesmuligheder. FDA finder heller ikke, at omkostningerne for den enkelte antenneforening til etablering og drift af hverken den konkrete spærring eller af mange potentielle

spærringer, er proportional med de gevinster, der opnås ved spærringen.” Afslutningsvis anfører FDA, at vi gerne er til rådighed for en mundtlig drøftelse af sagen, herunder sagens juridiske, tekniske og økonomiske aspekter.

Principielt vigtigt emne FDA har haft kontakt til andre i branchen, der har modtaget tilsvarende henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen. Det er fra såvel TDC som TDCs datterselskaber som fra Global Connect tilkendegivet, at man intet foretager sig i sagen, før der evt. foreligger en domstolsafgørelse. Den holdning deles af hele Telekommunikationsindustrien i Danmark. Spærring af adgang til bestemte sider på internettet berører vitale, grundlæggende demokratiske rettigheder, nemlig ytringsfriheden og informationsfriheden. Ingen i Danmark ønsker vel tilstande som i Kina, Iran eller andre diktaturlande, hvor regeringsmyndigheder kan begrænse borgernes adgang til informationer. Disse principielle aspekter dyrkes også stadig i Danmark, hvor justitsministeren på spørgsmål fra et folketingsmedlem har svaret: ”Justitsministeriet har … anmodet Retsplejerådet om også at inddrage spørgsmålet om at forbedre tredjemands muligheder for at varetage sine interesser i forbindelse med en fogedforbudssag. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår der vil foreligge en endelig anbefaling fra Retsplejerådet.” pj

Glenten leverer til Tommerup St. Tommerup Station Antenneforening har efter et halvt års forhandlinger indgået aftale med Glenten i Odense om. at denne nu leverer tv og internet til Tommerup Stationsby. Glenten har etableret en fiberforbindelse til Tommerup Stationsby, så også de høje internethastigheder kan leveres til medlemmerne i Tommerup Station Antenneforening. ”Det helt afgørende for bestyrelsen ved valg af ny leverandør var, at foreningstanken skal fortsætte, og at det ikke er en kreds af aktionærer, der skummer fløden

af kontingentindbetalingerne” fortæller formand for Tommerup Station Antenneforening Jan V. Arnsted, og fortsætter: ”Ved valg af Glenten som leverandør fortsætter foreningstanken uændret, og al kontingent kommer vores medlemmer til gode. Økonomien i en antenneforening skal jo blot hvile i sig selv i modsætning til en kommerciel udbyder, hvor aktionærerne forventer et økonomisk afkast. Vores medlemmer glæder sig til skiftet, og indtil videre er alt gået som aftalt”, siger formanden.


WTA CHAMPIONSHIPS

FRA 25.- 30. OKTOBER 2011 AUSTRALIAN OPEN

FRA 16. - 29. JANUAR 2012

PÅ EUROSPORT OG EUROSPORT HD

DEN TYSKE BUNDESLIGA EKSKLUSIVT PÅ EUROSPORT 2 OG EUROSPORT 2 HD FØLG FLERE AF EUROPAS STØRSTE STJERNER - FØLG BUNDESLIGAEN!


FDA

Markedet for tv-kanaler: Kollektivt eller individuelt valg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til debat Af Poul Juul, formand, FDA Da politikerne i foråret 2010 indgik den nugældende medieaftale gentoges ofte ønsker om, at de enkelte husstande – som supplement til at købe tv-pakker – i højere grad får mulighed for at købe tv-kanaler enkeltvis. I fortsættelse heraf gik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i september 2010 i gang med en undersøgelse af markederne for distribution af tv-kanaler. En rapport herom ventes udsendt her i september, og den planlægges drøftet i forbindelse med FDAs messe og landsmøde.

Enkeltkanaler i supplement Et fortroligt udkast var i juli til høring hos en række parter, herunder FDA. Det frem-

gik heraf, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der indføres lovgivning, der giver forbrugerne mulighed for enkeltkøb af digitale tv-kanaler som supplement til indkøb af tv-kanaler i pakker. I sit høringssvar har FDA givet principiel tilslutning. Samtidig har vi peget på, at det medfører en række udfordringer for antenneforeningerne. Foreninger med under 500 tilslutninger vil formentlig vil få vanskeligt ved at levere enkeltkanaler på en økonomisk forsvarlig måde. Hvis det betyder, at mindre antenneforeninger kun kan få leverancer fra YouSee eller Stofa, vil forslaget hæmme og ikke fremme konkurrencen.

FDA gør i høringssvaret opmærksom på det helt særlige ved antenneforeningernes kollektive valg, idet FDA bl.a. anfører:

Teori eller demokrati Rapporten tager udgangspunkt i, at personligt, individuelt forbrugsvalg altid vil være mere ønskeligt end fælles forbrugsvalg. Men det giver den økonomiske teori efter FDAs opfattelse ikke sikre holdepunkter for. Som eksempel kan nævnes, at det danske velfærdssamfund er indrettet med en række kollektive forbrugsvalg som vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, sundhedsvæsen, plejehjem, offentlig transport og mange andre velfærdsgoder.

comx bringer de bedste oplevelser ind i din forening ComX leverer kvalitets tripleplay løsninger til bolig- og antenneforeninger. Over 300 foreninger benytter allerede ComX som leverandør af Tv-, Internet- og Telefoniløsninger til lave priser på både fiber og coax. Vi lægger stor vægt på tæt dialog med foreningen, og leverer topkvalitet indenfor rådgivning, installation, drift og service. Kom forbi vores stand på FDA-messen og kom tæt på de bedste oplevelser - både nu og i fremtiden. Med ComX får du billet til første række.

N FDA MESSE

EN I ÅR

MØD OS IG

22  FDA Orientering 4 /2011

ier

ende præm

ænd ... og vind sp

www.comx.dk - ring 70 22 22 28

2011


FDA Det er således forkert på forhånd at antage, at individuelle forbrugsvalg er den eneste måde til at optimere velfærden.

Demokratiske begrænsninger Antenneforeninger repræsenterer et frivilligt, kollektivt forbrugsvalg foretaget blandt foreningens medlemmer i et bestemt lokalt område. Antenneforeningerne har en demokratisk struktur med bestyrelse og udvalg, men altid med en generalforsamling som højeste myndighed. Det er den, der træffer de endelige beslutninger om foreningens aktiviteter, økonomi og vedtægter. Det frie forbrugsvalg er hermed underlagt det vilkår, at forbrugsmulighederne begrænser sig til, hvad fællesskabet på generalforsamlingen beslutter sig for at levere. Det kan af den enkelte opleves som en begrænsning, fordi man ikke kan få nogle kanaler, man gerne vil have. Men det kan også opleves som ”overforbrug”, idet der kan blive udbudt flere kanaler, end man ønsker at aftage.

Åbne beslutningsprocesser Til gengæld sker de fælles beslutninger

for antenneforeningerne gennem åbne, demokratiske processer. Hermed adskiller antenneforeningerne sig afgørende fra de kommercielle distributører, der må formodes at træffe deres beslutninger om udbud, herunder pakkesammensætning og priser, ud fra rene kommercielle hensyn, herunder maksimering af den profit, virksomheden henter på markedet. Det udelukker naturligvis på ingen måde, at de kommercielle distributører i vidt omfang lytter til forbrugernes ønsker, men vi tillader os at antage, at de kommercielle og indtjeningsmæssige hensyn vejer tungest.

fortsat brugerafstemninger. Det kan f.eks. ske ved, at kanaler, der får over en vis procentdel stemmer, kommer i en pakke, som alle modtager. Kanaler under dette, men med relativt mange stemmer, kunne så udbydes som frit valg. På den måde kan man styre pakkeprisen og alligevel tilbyde noget ekstra til dem, for hvem økonomien har mindre vægt.

Den økonomiske overgrænse Der er stadig antenneforeninger, der på generalforsamlingen beslutter sig for en maksimal udgift. Herefter træffer man altså ved urafstemning beslutning om hvilke kanaler, der skal indgå i udbuddet.

Det demokratiske kompromis De kollektive forbrugsbeslutninger har også en anden dimension. I antenneforeningernes bestyrelser læses distributørernes markedsføring af flere personer, der grundigt vurderer anprisninger, samt drøfter fordelene i forhold til priserne. Disse beslutningsprocesser er sagligt overlegne over for den enkelte forbruger, der er henvist til alene at tage stilling til komplicerede teknisk-økonomiske forhold. Mange antenneforeninger afholder

Citat ”For alle netværksbaserede udbydere er ip-paradigmaet et must. Forretningsmodellen er enkel: at være med eller ikke at være.” Leandro Boschelle, udviklingsdirektør i Cablecom i Schweiz

Vi sætter jeres antenneforening og medlemmer i centrum mød os på fda messen

Hos Dansk Antenneservice står vi klar til at rådgive netop din forening omkring forskellige ydelser. Det kunne f.eks. være: • • • • •

Serviceaftale Gennemgang, ombygning og renovering af anlæg Digital infokanal Modernisering af husinstallationer Rådgivning omkring f.eks. egen drift af foreningens eget internet – Sammen lægger vi en plan for jeres net ud fra jeres ønsker/behov

Vi er et uafhængigt firma med kompetente medarbejdere, som yder et højt serviceniveau, og hvor nøgleordene er kvalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtige priser. Kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi sammen kan kigge på jeres forenings behov og udfordringer.

4659 4727 Hovedkontor: Dansk Antenneservice ApS, Baldersbuen 29F, 2640 Hedehusene Jylland: Dansk Antenneservice ApS, Samsøvej 29, 8382 Hinnerup

– din fortrukne servicepartner

FDA Orientering 4 /2011

23


TEKNIK

TV 2 også som hd-tv Fra starten af 2012 vil TV 2 også sende i den høje billedkvalitet. TV 2 HD bliver en spejlet udgave af moderkanalen. Den koster ikke ekstra, hvis man har plads og vil sende den. TV 2 HD vil både sende programmer, der er optaget i hd-kvalitet, og opgraderede programmer. Spørgsmålet er vel, hvor længe tv-kanaler vil sende det samme i både sd-tv og hdtv, men det er ikke så enkelt, at alle digitale

tv-apparater kan vise hd-tv udsendelser - uden den højere billedkvalitet. ”Sendeteknisk er det ikke noget problem at sammenstykke en tv-kanal med udsendelser, som dels er optaget som standard-tv, dels som hd-tv. Vi kan opgradere standard-tv ”flyvende”, men der er både tv-apparater og ikke mindst mange digitale

bokse, som slet ikke kan vise hd-tv. Derfor kan vi ikke blande de to formater på den samme kanal,” forklarer teknisk direktør Lars Esben Hansen, TV 2. Derfor er det distributørernes afgørelse, om de vil tilbyde begge programformater på hver sin frekvens eller nøjes med den nuværende TV 2 i standard formatet.

Nyt programformat prøves på DR HD Allerede da DR HD blev lanceret, slækkede ”moderen” på kvalitetskravet. DR HD lever ikke helt op til de tekniske krav EBU stiller til hd-tv, men næsten. Men når DR1 og senere DR2 sender i den bedre billedkvalitet, hvad skal man så bruge DR HD til? Det skulle allerede være bestemt, at DR1 i en nærmere fremtid også vil sende

hd-tv udsendelser og dermed formentlig vil bruge en del af udsendelser, DR HD i dag bringer. Når DR HD i næste uge har premiere på Mama, som er tænkt som et tre timers dagligt vindue, kan det være en prøve på, hvad DR HD frekvensen senere skal bruges til. Der tales i DR Byen om, at den kan blive en ungdomskanal.

Mama, som er resultatet af lang tids forberedelse, skal imødekomme kritik af, at der er for lidt for de unge i DR, men projektet er meget mere end fjernsyn. Det er også en 24 timers DAB-radiokanal og en betydelig indsats på web’en, hvor målgruppen på 12-25 år er meget større end på radio og fjernsyn.

TV lækkerier for voksne TNT7 er en lækker cocktail af film, komedier, serier, reality og livsstil For god underholdning I kan nyde sammen sæt kryds ved TNT7!

www.tnt7.dk

©2011 TNT7. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

24  FDA Orientering 4 /2011


MERE

AF ALT DET GODE...

Der er også noget for dig på DANMARKS SPORTSKANAL

tv2sport.dk

Foto: Getty Images / Sportsagency

Du får det bedste og bredeste udvalg af danske og internationale sportsbegivenheder, og der er noget for enhver smag - fra fodbold, håndbold, ishockey, motorsport og NFL til badminton, tennis, golf og meget mere. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.


BRANCHE-NYT

Derfor opgav Stofa Canal Digital-købet Konkurrencestyrelsen undveg stærkere konkurrence til TDC, siger Stofa-direktør ”Vi valgte at trække sagen, da det gik op for os, at Konkurrencestyrelsen foretrækker to halve David’er frem for en styrket David til at stå op mod den Goliath, som TDC-koncernen er vokset til.” Det er konklusionen hos direktør Ole Simonsen efter meddelelsen om, at Stofa havde trukket sin anmodning om godkendelse af aftalen med Telenor om køb af kabel-tv divisionen i Canal Digital. ”Havde vi ikke gjort det, havde Konkurrencestyrelsen afvist den handel, vi var enige med Telenor om,” siger han og uddyber: ”Set fra mit skrivebord betyder det mindre konkurrence. I vores branche er det nærmest umuligt at konkurrere uden stordrift. Det er også opfattelsen hos Telenor

og i branchen i øvrigt. Alle regnede med, at godkendelsen blot var en formalitet.”

Umulig priskonkurrence Hvad skal der så ske? ”Vi må i Stofa finde andre strategiske modtræk mod den dominans, som TDC fortsat udgør,” svarer Ole Simonsen, der som eksempel på skævhederne henviser til forhandlinger med programselskaber om priserne på tv-kanaler: ”Når man forsyner en million husstande, kan man forhandle prisen ned til det halve af, hvad vi skal give, men vi kan jo ikke sælge kanalerne videre til mere, end konkurrenten udbyder dem til. Med Konkurrencestyrelsens indstilling Ole Simonsen er skævhederne fra monopolets tid ret beset blevet udbygget. Vi har ikke her og nu en løsning på, hvordan vi skal gribe den situation an. Vi er meget, meget overraskede, for med en omsætning, der kun udgør en tiendedel af TDC-koncernens, burde mere effektiv konkurrence være et mål for myndighederne.

Modem Forstærkere Kabler

Bliver i branchen Det kom bag på mange, at Ole Simonsen forlod chefstolen i Stofa, men det er helt udramatisk, forklarer han: ”Jeg bevarer tilknytningen som næstformand i bestyrelsen for Stofa. Det har været et længere næret ønske for mig at skifte spor efter 11 år som direktør. Jeg har taget et bestyrelseskursus og sidder i flere bestyrelser i organisationer i branchen. Vi har forsøgt at sammensætte en bestyrelse for Stofa med folk med forskellige kompetencer. En af mine er jo fællesantenneanlæg, men jeg har mange andre, som forhåbentligt kommer Stofa til gavn. Man vil givet vis trække meget på mine erfaringer fra poster i Dansk Industri og telekommunikation. Hos Stofa får jeg repræsentative opgave også overfor fællesantenneanlæg, men ikke hvad de daglige opgaver angår.” molo

Konnektorer Fordelere Hovedstationer Vores leverandører og samarbejdspartnere

Telecenteret A/S henviser gerne til nærmeste installatør

26  FDA Orientering 4 /2011

87x130 annonce.indd 1

12-01-2011 12:53:49


BRANCHE-NYT

Salget af elektronik til hjemmene steg igen Trods megen snak om krise i 2010 brugte danskerne flere penge end året før på forbrugerelektronik: ”Detailomsætningen steg med 430 mio. kr. til 7,3 mia. kr., selv om stykantallet faldt med 479.000 til 3,38 millioner. Faldet i antal forklares med det ekstraordinære salg af digitale modtagerbokse til tv, da det analoge signal blev slukket i 2009,” fortæller direktør Kurt Frausing, Branchen ForbrugerElektronik, BFE. Det var i kategorien audio, der blev langet mest over disken: 1,25 millioner mod 1,1 million styk året før - kategorien omfatter lydsystemer, radioer, mp3-afspillere, dockingstationer og højtalere. Fladskærmenes andel faldt fra 780.000 til 715.000, og modtagerboksene langt mere - fra 750.000 til 390.000. Afspilningsudstyr dykkede fra 820.000 til 655.000 - det drejer sig om dvd-afspillere, Blu-ray-afspillere, spilkonsoller, lydsystemer til tv samt digitale video- og stilbilledka-

meraer. Til gengæld steg salget af radioer, iPod-dockingstationer, mp3- afspillere, stereoanlæg og højtalere fra 1,11 million styk til 1,24 styk. Nye i gruppen er DAB-radioer og iPod-dockingstationer med henholdsvis 240.000 og 150.000. Informationschef Johs. Johansen, BFE, noterer især stigningen i salget af udstyr til hjemmebiografen, formentlig styrket af de tynde fladskærme, der ikke har plads til avancerede højtalere, samt flere og flere tv-programmer i HD-kvalitet. Det var der 90.000, som gjorde i 2010 til en gennemsnitspris på 2.655 kroner - 200 kroner mere end året før. De tre forudgående år solgtes årligt 80.000. Salget af traditionelle stereoanlæg faldt med 15.000 til 85.000. Selv om der stort set ikke er solgt videooptagere siden 2007, bruges de stadig flittigt i mange hjem; både til at optage og afspille på, konstaterer BFE.

Vildledende reklame TDC er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for i halvanden måned sidste år at have givet vildledende oplysninger om prisen på HomeTrio. Den oplyste mindstepris var lavere end den mindstepris, som kunder, der reagerede på tilbuddet, skulle betale. Samtidig havde TDC på en meget iøjnefaldende måde oplyst, at kunderne kunne få tv for 0 kr. pr. måned resten af året, selvom der skulle betales 299 kr. pr. måned for HomeTrio (svarende til prisen for Home Duo), hvilket fremgik mindre tydeligt. TDC har erklæret sig enig i Forbrugerombudsmandens vurdering og accepterer derfor også bøden, som ikke var fastsat ved redaktionens slutning.

FDA Orientering 4 /2011

27


BRANCHE-NYT

Ny direktør vil ud i antenneforeningerne Stofas nye direktør ser især nyhedskanalerne erklæringer i dag fra min side om, hvad der skal ske fremover”. Det var det kontante svar fra Klaus Høeg-Hagensen, der som 41-årig netop er tiltrådt som administrerende direktør i Stofas hovedsæde i Horsens.

Brugerne er hovedopgaven

Stofas nye direktør Klaus Høeg-Hagensen. ”Jeg har ikke meldt mine tanker om den videre udvikling af Stofa ud til vore medarbejdere, og jeg har kun været til det første par møder med antenneforeninger, som Stofa samarbejder med, så du får ingen

Holland opgiver måske krav Det hollandske krav til kabel-tv selskaber om at give konkurrenter adgang til deres net, er på vej til at blive opgivet. En lovændring herom blev i juni gennemført af et flertal i parlamentet, men den er endnu ikke tiltrådt af senatet. Efterfølgende har økonomiministeren besluttet sammen med EU-komissionen at efterprøve påbuddets juridiske grundlag. Et pålæg fra tilsynsmyndigheden OPTA til kabel-tv selskaberne UPC og

28  FDA Orientering 4 /2011

Men han tilføjer: ”Kom endelig igen. Det er af ydmyghed overfor opgaven, at jeg skal vide mere om firmaet og ikke mindst om de mange kunder, vi er servicefirma for og leverandør til, før jeg gør mig klog på fremtiden. Jeg har påtaget mig en opgave, som jeg ser frem til at arbejde med, og den er mig ikke helt fremmed. Som direktør for bladsalget i Jyllands-Posten havde jeg også levering til slutbrugerne som en hovedopgave. Jeg har 16 år i avisbranchen bag mig, og i de seneste år var det ikke mindst at tilpasse avisen til den digitale transmission og de nye salgsformer. Det er nok de erfaringer, jeg er ansat på – ud over min generelle viden om ledelse. Den siger mig, at jeg skal lære at forstå den virksomhed, jeg er kommet til, og at jeg skal lære vores samarbejdspartnere i antenneforeningerne at kende. Det er

Ziggo om senest næste år at give Tele2 mulighed for at forsyne de tilsluttede husstande, er stillet i bero.

Nyheds tv-selskab Svensk TV4 bliver den sidste af de tre kommercielle public service kanaler i Skandinavien, der starter en 24 timers nyhedskanal – sådan som TV 2-kanalerne i Danmark og Norge har gjort det. Når den svenske Nyhetskanalen begynder at sende i efteråret, vil produktionen være lagt over til et nyhedsselskab, som TV4 opretter i samarbejde med sin ejer Bonnier Broadcasting.

ikke noget, man kan læse sig til, så jeg glæder mig til komme rundt og lære dem at kende.”

Ser mest nyheder på tv Klaus Høeg-Hagensen er medlem af antenneforeningen i Bryrup, men han erkender, at tv-forsyningen ikke var det, han tidligere tænkte mest over. ”Det var for mig, som for så mange andre, noget andre tog sig af – som andre også tager sig af vand og strøm. Det var først med det nye job, at det gik op for mig, at jeg indirekte er kunde hos YouSee. Det er nemlig konkurrenten, der har programleverancen til byens antenneforening. Jeg tror, at vi på anden måde i familien med to døtre på 9 og 14 år er ret typiske tv-forbrugere. Det er naturligvis ofte forskellige programmer, vi ser, men vi har tv-apparater i alle rum, så det giver ikke konflikter. Jeg bruger mere tid på TV 2 News og DR Update end de andre i familien, men jeg ser også gerne underholdning. Vi har såmænd nok et tv-forbrug i nærheden af gennemsnittet”, slutter Klaus Høeg-Hagensen, der ser frem til også at møde antenneforeningerne på FDA Messen i november.

Det skal levere nyheder og samfundsprogrammer ikke alene til Nyhetskanalen, men også til TV4 i øvrigt samt til de 25 lokale TV4-stationer rundt i Sverige. Det nye selskabs formand bliver Jan Scherman, som forlader chefposten i TV4 for at blive viceadm. direktør i Bonnier Broadcasting. Ny adm. direktør for TV4 bliver Carsten Almqvist, der tiltræder 1. januar fra det ligeledes Bonnierejede dagblad Dagens Industri, som han er direktør for.


BRANCHE-NYT

Ulovlig markedsføring af fibernet-tilslutning Familier opsøges uopfordret af bredbåndsselskaber Firmaer må ikke henvende sig til private hjem med tilbud om deres produkter med mindre, at de pågældende har bedt om det eller har tilkendegivet, at de er indforståede med at blive opsøgt. Det har Forbrugerombudsmanden indskærpet flere gange, men fristelsen til at påvirke familier i deres hjem er åbenbar for stor. FDA har henvendt sig til Forbrugerombudsmanden efter henvendelser fra antenneforeninger om ulovlige salgsmetoder. Konkret er henvendelsen foranlediget af, at en repræsentant for elselskabet Nyfors i Brønderslev opsøgte et medlem af Birkelse-Ryaa Antenneforening med tilbud om tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. Han har formentlig været uvidende om, at den pågældende forbruger er næstformand i antenneforeningen og er godt tilfreds med dennes internet-tilbud.

FDA er bekendt med, at det en ret almindelig fremgangsmåde i elselskaberne, der etablerer fibernet for Bredbånd Nord. Under en omfattende etablering af fi-

bernet i Hjørring fik beboerne breve fra elselskabet ENV. Her blev de bedt om at ringe til et angivet telefonnummer for at aftale tid for et besøg til påvisning af placeringen af tilslutningskablet – uanset om de havde ytret interesse for en tilslutning. Hvis de ikke reagerede, blev de alligevel opsøgt af en repræsentant for ENV, der ligesom Nyfors er aktionær i Bredbånd Nord. Det er FDAs opfattelse, at markedsføringsmetoden uopfordrede besøg er i strid med forbrugeraftalelovens § 6 og markedsføringsloven § 1.

Brevet fra Nyfors bekræfter, at uanmeldte besøg er en del af markedsføringen hos Nyfors.

DISCOVERY NETWORKS Husk at stemme på vores kanaler i din lokale antenneforening

Live, Life, Large

Verdens vildeste TV-kanal

En verden af forbrydelser

Slip din indre nørd løs

Ind til kernen af historien

Når drømme bliver til virkelighed

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

FDA Orientering 4 /2011

29


PERSONALIA

Midt i hovedstaden SBS flytter i denne måned salg, markedsføring, programadministration og kommunikation med ca. 100 medarbejdere til H. C. Andersens Boulevard i det centrale København, mens ca. 75 flytter den modsatte vej til Mileparken i Skovlunde, hvor koncernens tre radiostationer og egenproduktionen til de fire tv-kanaler samles. Det har især vægtet, at salgsfolkene kommer nær mediebureauerne i København, har direktør Henrik Ravn forklaret om flytningerne, der også markerer, at planer hos ProSiebenSat1 om at sælge SBS i Norden er skrinlagt.

Udnævnelser i Canal Digital Som en hurtig reaktion på Kenneth Christensens fratræden som leder af Canal Digitals kabel-tv division er salgschef Martin Jensen udnævnt til markedsdirektør og senior business controller Lennart WiggersUrsin udnævnt til økonomidirektør.

Farvel til DR2 Chefen for DR2, Arne Notkin, skifter 1. oktober til P1, hvor han som journalistisk medarbejder skal være med til at tilrettelægge de ændringer, der skal ske med P1 som følge af, at P2 nedlægges og en del af dets indhold skal indplaceres i P1.

DR samler opgaver

Elisabeth Geday. Med ansættelse af tidligere folketingsmedlem Elisabeth Geday fra 1. august er kommunikation og HR-opgave samlet under en fælles chef. Geday har bred erfaring på området, som hun i 15 år har beskæftiget sig med i store organisationer, senest i Coloplast.

Ny chef for nordisk MTV MTV i Norden får Andrea Sahlgren som chef fra 1. oktober efter Lars Mossing, der har stået i spisen for musikkanalerne i seks år.

Farvel til Canal Digital

Kenneth Christensen. Direktør i Canal Digitals kabel-tv division Kenneth Christensen har taget konsekvensen af den manglende godkendelse af Stofas køb af divisionen og uvisheden med dens fremtid. ”Jeg har haft mange gode år i Canal Digital, så det er med vemod, jeg har taget den beslutning, men selv om det er en lille branche, er den kendetegnet ved, at der hele tiden sker noget nyt, så jeg vil ikke udelukke en opdukken et andet sted i den branche, jeg har ekspertise i,” siger Kenneth Christensen, der understreger, at han ikke har et nyt job på hånden. ”Jeg har valgt at gå nu for ikke at stå i vejen for en omlægning af opgaverne, som Telenor kan tænkes at komme med. Jeg kan ikke vide, om der kan være andre købere end Stofa, men mange muligheder er der jo ikke.”

Ny programdirektør

AKTIVITETSKALENDER 12. september: FDA Region 6: Generalforsamling kl. 19,30 i Kvartershuset, København SV. 15. september: FDA Region 4: Generalforsamling kl. 19,30 på Hotel Vojens. 15. september: FDA Region 8: Generalforsamling kl. 19,30 i Mørkøv Hallerne. 19. september: FDA Region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro 19. september: FDA Region 7: Generalforsamling kl. 19,30 på Hotel Søfryd i Jyllinge. 20. september: FDA Region 9: G eneralforsamling kl. 19,00 i Restaurant Den Gode Bid, tidl. Nyråd Kro). 4.-5. november: FDA Messe på Hotel Legoland i Billund. 6. november: FDA Landsmøde i Hotel Legoland i Billund.

Morten Mogensen. Morten Mogensen er vendt tilbage som programdirektør for TV3-kanalerne efter halvandet år som programchef i produktionsselskabet Monday. Han efterfølger Pil Gundelach Brandstrup, som 1. september tiltræder som programdirektør i TV2 Norge.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 3

AAB Vejle

30  FDA Orientering 4 /2011

Leif Rasmussen

Skolegade 9, 4.th., 7100 Vejle


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Karlsen, Reg. 4 Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@6630.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@strandholdt.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Jørgensen E-mail: cj@gal-odense.dk

AFOs styregruppe Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

BDMs bestyrelse Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Kai Nielsen, fmd., HB, Preben Pedersen, HB supp., Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Ole Bendix Region 8: John Hedbak, fmd., HB supp., tlf. 26 35 45 95 Henning H. Madsen, næstfmd., HB, Bettina Adelskov, sekr., Johnny Larsen, Flemming Engelbrechtsen Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., HB supp, Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, Tommy Schmidt

Region 4: Leif Ohlsen, fmd., tlf. 74 84 88 05 Carsten Karlsen HB, Michael O’Halloran, sekr., Gert Lützen, Flemming Borg, næstfmd., HB supp.

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Morten Strandholdt, sekr., Per Sørensen, Tage Lauritsen For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Gerda Højer Jensen, sekr., For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@fda.dk

FDA Orientering 4 /2011

31


NABOLANDSKANALERNE ARD / Buddenbrooks

ZDF / Terra X

drama dokumentar kultur SVT / Jägarne

ZDF / Dresden

MED DANSKE UNDERTEKSTER ZDF / Terra X

SVT / Veckans Föreställning

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!

Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa, Waoo og de fleste antenneforeninger SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland