__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 1 路 februar 2012

NYE TV-FORMER OG BEDRE SIKKERHED


Indhold nr. 1 · februar 2012 · 30. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen om ekstra landsmøde og mersalg af hjemmets elektronik............................ 3 Elastikspring på megahertzbåndet.............................................................................. 4 Billigere fjernsyn på plejehjemmet.............................................................................. 5 Byens gudstjenester til hjemmenes fjernsyn................................................................ 6 Lokal-tv styrket med afviklingen af Kanal Nord.......................................................... 8 Udvalg skal skabe oplæg til ny struktur i FDA ......................................................... 10 Sådan fik mindre antenneforening eget internet.................................................. 11-13 Signal-kvaliteten skal løbende kontrolleres............................................................... 14 Sen TV 2-prismelding volder problemer ................................................................... 16 Kimen er lagt til nordisk tv-gigant............................................................................ 18 Smart TV er ved at overhale 3D-TV........................................................................... 19 DR gør forsøg med HbbTV........................................................................................ 20 Lynskader i hovedstationen kan forebygges............................................................. 21 Personalia og Aktivitetskalender............................................................................... 22

FDAORIENTERING

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.150 ekspl. og udgivet den 17. februar 2012. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Carsten Karlsen (ck), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 2: Onsdag den 14. marts 2012 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

FDASEKRETARIAT

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk På barsel fra 27. februar

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Britt Granager-Simonsen Tlf. 59 96 17 14 E-mail: britt@fda.dk

Lene Petersen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: lene@fda.dk

Eva Bløcher Tlf. 59 96 17 03 E-mail: eva@fda.dk

Connie Christensen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: connie@fda.dk

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

2  FDA Orientering 1 /2012

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer. Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2012: kr. 1.185. EU-abonnement 2012: kr. 1.410. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 2: Fredag den 20. april 2012. Forsiden: De fremtidige muligheder påvirkes af nye tvformater som Smart TV og HbbTV, af indhug i frekvensbåndet – og af sikring af materiel som i Asom-Nets hovedstation, der nu er beskyttet mod følgeskader af lynnedslag. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


Ekstraordinært landsmøde LEDEREN ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA af tre medlemmer fra den nuværende hovedbestyrelse samt fire fra medlemsforeningerne. Udvalget forventes at fremlægge sit forslag primo september. Landsmødet i november skal efterfølgende træffe beslutning om udvalgets forslag.

Større, smartere, billigere, grønnere Carsten Karlsen.

Søndag den 22. januar var 130 delegerede og 22 observatører til ekstraordinært landsmøde i Odense Congress Center. Det skulle bl.a. træffe beslutning om opkrævning af ekstraordinære kontingenter for 2011, dels medlemskontingent, dels indbetaling til juridisk fond. FDA er grundlæggende en sund forening, men trækket på egenkapitalen har de seneste tre år været større, end kontingentindbetalingerne har kunnet bære.

Oparbejdet underskud skal væk For at dække det oparbejdede underskud indstillede hovedbestyrelsen, at landsmødet vedtog dens forslag om helt ekstraordinært at opkræve i gennemsnit yderligere 2,25 kr. pr. tilslutning i 2011, og desuden 0,50 kr. til den juridiske fond. Så vil FDA fortsat have tilstrækkelige midler i fonden til at forfølge principsager for vore medlemsforeninger. Vi vil i hvert enkelt tilfælde konsultere vor egen jurist Peter Vetlov, så vi har et så godt og sikkert udgangspunkt som muligt. Forslagene blev vedtaget. Hovedbestyrelsen præsenterede ligeledes landsmødet for et nyt budget 2012. Det udviser et solidt overskud funderet på et realiserbart grundlag.

Udvalg om ny struktur Landsmødet besluttede ligeledes at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med strukturen i FDA. Det handler om regioner, erfa-grupper, hovedbestyrelsens sammensætning m.m. Strukturudvalget kommer til at bestå

Fjernsynet, ja sådan kaldte vi det engang med et ganske udmærket dansk ord. Men Smart Fjernsyn lyder ikke så poppet i en annonce. SMART TV klinger bedre - så derfor bruges nu den engelske forkortelse TV. TV’et var ved fremkomsten en åbenbaring for folket. Alle flokkedes om det. Det var noget særligt og i starten sjældent, så man samledes gerne hos dem, der havde et, for sammen at nyde udsendelsen og snakke om den. Når den ældre generation i dag fortæller børnebørnene om denne samlede oplevelse sker det, at der kommer en sjov replik ”Jamen mormor, hvordan kunne I blive enige om, hvad I skulle se, når nu I var så mange”. Purken kunne jo ikke vide, at der dengang kun var én kanal at muntre sig med. TV’et har fået en renæssance som det foretrukne elektroniske apparat i husstanden. På bare seks år er dets andel af markedet vokset fra 40 % i 2005 til 70 % i 2011. Den foretrukne skærmstørrelse er nu 42 tommer, og på den netop afholdte CES messe i Las Vegas blev der vist 55” skærme i OLED kvalitet, som ikke kræver den ”normale” betragtningsafstand.

Det smarte tv Som SMART-TV er apparatet mere og mere er en sammenbygning af en computer, en smart phone og et fjernsyn. Hvad betyder det så for mig og min antenneforening? Omdrejningspunktet for et SMART-TV er internetforbindelsen. Den skal gerne være både hurtig og konkurrencedygtig på prisen. Om antenneforeningen selv skal drive sin internetløsning eller overlade det til andre er helt afhængig af foreningens ønsker og visioner. Der vil i de nye SMART-TV være rigtig mange muligheder for, at forbrugerne selv via de mange indbyggede Apps’er kan for-

syne sig med video on demand, tv-serier og meget mere. Og det vil de.

Billigere og grønnere På bare seks år er prisen på tv-apparater faldet med 2/3 til stor glæde for forbrugerne. Derfor skal leverandørerne tjene pengene andre steder. Det gør de bl.a. ved at indgå aftaler med indholdsleverandører. Fjernsynet og tjenester til det bindes sammen. Strømforbruget på en 32 tommer tvmodtager var i 2005 på 140 Watt/time. I 2011 var det helt nede på 70 Watt/time - vel og mærke for et 42 tommer tv-apparat. Tilsvarende er stand by-forbruget nu kun 0,3 Watt mod tidligere 3 watt.

Sammen kan vi alt Hver dansker over tre år ser i gennemsnit fjernsyn i 3 timer og 18 minutter dagligt. Der er altså stor interesse for det produkt, vi som antenneforening leverer signaler til. Antallet af udbydere, platformene der leveres på, det tekniske udstyr hertil, overgangen fra analogt til digitalt sendte signaler, men også den hurtigere udskiftning kræver, at antenneforeningerne er helt fremme i skoene, hvis vi vil beholde vores markedsandel. Vi samarbejder fint med de kommercielle, men vi er også nødt til at kunne være et alternativ, der kan gøre det bedre, billigere, hurtigere eller nemmere for vore medlemmer, end vore konkurrenters tilbyder. Ellers forbliver vi ikke husstandens foretrukne signalleverandør. Hver for sig er vi rigtig gode i antenneforeningerne, men kun sammen kan vi blive endnu bedre, endnu stærkere. Hvis alle er parate til at dele de gode erfaringer, hvis alle er parate til at lytte til de gode eksempler, hvis alle er parate til kompromisser, hvis alle har foreningskasketten på og tænker fællesskabet frem for sig selv – så kan vi fortsat være den alternative spiller på markedet. Men så er det nu, vi skal rykke sammen - rykke sammen om det, der forener: Forenede Danske Antenneanlæg.

FDA Orientering 1 /2012

  3


FDA

Elastikspring på megahertzbåndet KANAL- OG FREKVENSPLANEN FOR FÆLLESANTENNEANLÆG Funderinger af Allan Jusjong, 2. næstformand i FDA

Spørgsmålet er dog, om addendernes rækkefølge er ligegyldig i denne sammenhæng.

Da far var ung

Samme kanal tre gange

Der var engang, hvor det var forholdsvis nemt at drive en antenneforening/laug. Man tilbød et par håndfulde analoge tv-kanaler og nogle radiokanaler. De største udfordringer på bestyrelsesmøderne bestod oftest i, om man skulle distribuere i mono eller stereo. Udviklingen gjorde sit indtog, og i dag er det andre ting, der er på bestyrelsens dagsorden. Med internettets udbredelse og indførsel af det digitale tv-signal kom helt andre ting i fokus.

En af grundene til at frekvensbåndet ikke udnyttes optimalt er bl.a., at nogle af kanalerne skal distribueres flere gange. For at nå ud til flest mulige slutbrugere og dermed opnå den maksimale sum reklamepenge er det for bl.a. Viasat vigtigt, at signalet først og fremmest distribueres analogt, der kan modtages af alle. Herefter kan signalet distribueres digitalt, dersom man har en aftale om dette. For ”must carry kanalerne” gælder, at disse skal distribueres digitalt (nu flere i ”næsten HD”), hvorefter de kan konverteres til analogt. Det giver mening, idet ca. 30 % af befolkningen stadig kun er i stand til at se analogt fjernsyn. For nabolandskanalerne, der nu er med delvis dansk undertekstning, er der også særlige regler. Hvis man sender i SD, må man også sende HDversionen med samme indhold. Nu kunne det være fristende, for at spare lidt på pladsen, kun at sende HD-versionen og konvertere SD-versionen til analogt (skal jo være uden HD logo). Det må man ikke, hvorfor disse kanaler skal distribueres hele tre gange, dersom man ønsker at tilgodese mindretallet med den analoge udgave og to gange, hvis man vil tilgodese dem der teknologisk befinder sig i den anden ende af skalaen.

Fra skrot til slot For at gøre plads til den fagre nye verden blev mange antenneanlæg opgradet til 862 MHz. Der blev indført returvej, der blev Ø-opdelt, docsis 3.0 blev implementeret, og flere er ved at lægge fiber til D3. Alt sammen en nødvendighed for at tilfredsstille de behov, der løbende er opstået. Nu skulle man tro, at man var fremtidssikret, men så heldig er man nok ikke – udviklingen går ikke i stå.

Analogt eller digitalt Med udbygningen af antenneanlæggene og den nye teknologi stod man nu tilsyneladende med ubegrænset plads i forhold til behov. Det var muligt at distribuere ca. otte gange så mange kanaler ved anvendelse af DVB-C på den båndbredde, der er til rådighed, hvis der udelukkende blev distribueret i SD. Det stod dog hurtigt klart, at medlemmerne ikke var parate til en total digitalisering. De krævede en overgangsfase med både digitale og analoge signaler – og helst på alle kanaler.

Fuld udnyttelse af båndbredden I starten af digitaliseringen opererede man med begrebet ”det digitale spejl”. I dag er billedet vendt. Der fyldes kun op med analoge kanaler i det omfang, der er plads. Pladsen er stort set brugt på digitale kanaler og forskellige tilvalg. Hver gang der tilbydes en ny digital tjeneste eller kanal, skæres der i det analoge udbud. Det er der efter min mening ikke noget galt i, idet der ikke skal investeres i og understøttes en døende teknologi.

4  FDA Orientering 1 /2012

Frekvensbåndet og fremtiden Ser vi fremad strammes elastikken helt ud. En HD-kanal fylder ca. det dobbelte af en SDkanal. En 3D-kanal fylder det dobbelte af en HD-kanal. Nyeste skud på stammen er 4K (biografopløsning), som fylder det samme som en analog kanal. Hermed er cirklen sluttet og vi endte rent frekvensmæssig, hvor vi begyndte. Nu gælder det om at få afviklet disse forandringer i et tempo, der er tilpasset alle. Det kan ikke nytte at indføre den nye teknologi, hvis viljen til at skifte udstyr ikke er til stede. Omvendt skal man ikke hindre de betalingsvillige fra muligheden. Vi må nok se i øjnene, at meget lidt af det vi har investeret i, er fremtidssikret. Den teknologiske udvikling kræver en løbende udskiftning både i hovedstationen og hos slutbrugeren. En yderligere udfordring bliver ”den digitale dividende”, men det er en anden historie.


FDA

Nu får de gamle også råd til at se fjernsyn Prisen faldt drastisk, da energiselskab blev frataget monopol på plejehjem Under overskriften ”Monopolbrud gav prisfald” oplyste JydskeVestkysten 21. januar, at konflikten om levering af fjernsyn til beboerne i det kommunale plejecenter i Nørre Nebel er løst. SE (det nye navn for Sydenergi) har mistet eneretten til at forsyne beboerne i plejehjemmet med tv-signaler og internet – og knap var muligheden for at skifte kommet, før stort set alle valgte SE fra til fordel for Nørre Nebel Fælles Antenne. Frem til 2007 havde antenneforeningen kabelnettet i plejehjemmet, men i forbindelse med en modernisering blev antenneforeningen afløst af Sydenergi – uden at antenneforeningen fik mulighed for at byde på forsyningen. Det var til en væsentlig højere pris, som gav en del omtale, jævnfør FDA Orientering nr. 3 sidste år.

Under halv pris Varde kommune, som driver plejehjemmet, besluttede at give flere mulighed for at levere, når aftalen med Sydenergi løb ud. Da det skete, lagde Nørre Nebel Fælles Antenne nye kabler i hjemmet - ved siden af Sydenergis. ”Næsten alle 42 beboere besluttede at skifte til antenneforeningen, og der er ingen tvivl om, at den væsentligste grund er, at vores pris er meget lavere,” siger antenneforeningens formand Ejvind Schmidt. Han konstaterer, at antenneforeningens pris til hans egen overraskelse er under det halve af Sydenergis pris. Han troede egentlig, at forskellen var mindre.

Tre antenneanlæg samarbejder Det var den daværende Blåbjerg kommune, der gav Sydenergi forsyningsretten til såvel Nørre Nebel plejecenter som til det tilsvarende Møllegården i nabobyen Outrup. Her har antenneforeningen tilbudt at levere på samme vilkår og priser som Nørre Nebel Fælles Antenne. Antenneforeningerne i Nørre Nebel, Outrup og Lunde har samarbejdet i en halv snes år ud fra deres fælles hovedstation. De får tv-kanaler og internet leveret i en aftale med YouSee. I Lunde er det antenneforeningen, der står for kabelnettet på

Gentilslutningen af plejehjemmet i Nørre Nebel til byens fællesantenne blev markeret med overrækkelse af tv-apparater til plejehjemmets leder Rikke Strunge, som her ses sammen med Arnfred Bjerg fra Varde kommune (tv) og antenneforeningens kasserer Jens Olesen.

det lokale plejecenter, som ikke har andre leverandører. Foruden tv-kanaler til under den halve af Sydenergis pris har Nørre Nebel Fælles Antenne foranlediget, at plejecentret har fået fire tv-apparater til sine aflastningsstuer, hvor der ingen fjernsyn har været. De er doneret i fællesskab af købmand Hansen, kommunen og antenneforeningen.

Ingen reel konkurrence

Konkurrencen fra elselskabets fibernet har antenneforeningen i Nørre Nebel ikke kunnet mærke uden for plejehjemmet. Antallet af tilslutninger til fællesantennen er steget fra 897 i 2008 til 931 i 2011, heraf er ca. 350 sommerhuse.

”Vi har så høj en husstandsdækning, at man ikke kunne forvente den større, men den er altså steget, selv om der heller ikke hos os er meget nybyggeri. Sidste år fik vi seks nye tilslutninger, og i år kommer så plejehjemsboligerne til,” siger Ejvind Schmidt.

FAKTA Prisen i plejehjem: Nørre Nebel Antenneforening: 1200 kr. for grundpakken med 10 analoge tv-kanaler og 22 fm-radiokanaler. SE: 3204 kr., fordelt med 2388 kr. for grundpakken og 816 kr. i fiberleje. Grundpakken har 9 analoge tv-kanaler. Radio må tilkøbes.

Mange kanaler at vælge mellem En undersøgelse fra BFE/TNS Gallup viser et mindre fald i antallet af husstande, som abonnerer på hhv. 1-4 og 31-50 tv-kanaler og mindre stigninger i familier med hhv. 5-10, 11-20 og flere end 50 tv-kanaler. BFE afviser, at tallene giver belæg for at pålægge udbyderne at sælge alle tvkanaler stykvis.

Den afviser også påstande om, at der er for få udbydere. Mens Storbritannien har to og Frankrig tre er der mindst syv i Danmark. Statistikken baseres på udviklingen i 2008-2011, og den opgør, at danskerne har mulighed for at se op til 300 tv-kanaler.

FDA Orientering 1 /2012

  5


FDA

Hele byen kan være med ved kirkens genindvielse Bjerringbro Kabelnet sender byens gudstjenester på infokanalen Når der 4. marts er festgudstjeneste efter veloverstået renovering af kirken i Bjerringbro, kan beboerne i de 2900 boliger, der er tilsluttet Bjerringbro Kabelnet, følge med på hjemmets tv-apparat. Det er et tilbud, der blev afprøvet fra første søndag i advent til jul, hvorefter kirken har været lukket til nu. ”Gudstjenesterne i kabelnettet er ikke tænkt som service for dem, der selv kan gå til kirken, men vi vil hellere sprede kirkens budskab end pakke det ind, og alle er velkomne til at se med,” siger sognepræst Bjarne Markussen. Den nye service er primært tiltænkt beboere, som fysisk har svært ved at komme i kirken, herunder dem på byens plejehjem og dets tilhørende ældreboliger.

Automatik

Forslaget om transmissioner af gudstjenesterne kom fra sognets tidligere regnskabsfører, som fortalte om en tilsvarende service i Billund.

Ideen fængede, og for knap et år siden indhentede menighedsrådet tilbud på det nødvendige udstyr. ”Vi kunne i nogen grad genbruge kirkens lydsystem. Med det kan præsten ved at trykke på en knap sørge for, at lyden bliver bedst muligt, uanset hvor i kirken man er. Det er nu udbygget, så det kamera, der er rettet mod stedet, hvorfra signalet kommer, begynder at optage.”

Discount

Den tekniske løsning er leveret af Midtjysk AV Teknik. Det primære er tre fastmonterede kameraer ved orglet og rettet henholdsvis mod alter, døbefond og prædikestol. Yderligere er der opsat to store tvskærme i sideskibet, hvor et par søjler kan gøre det svært at følge hele forløbet af gudstjenesten. ”Der er ikke tale om, at vi sender gudstjenester i den form, der bruges i DR TV. Vores er en discountløsning. Den er visuelt meget enkel, men den dækker behovene

for at opleve en gudstjeneste, man af forskellige grunde er afskåret fra at være med i,” forklarer Bjarne Markussen. Han tilføjer, at der som supplement til de fast indstillede kameraer i loftet er opsat et kamera, som kirketjeneren kan dreje ved fjernbetjening. Det kan bruges ved særlige anledninger, hvor de fastmonterede kameraer ikke er hensigtsmæssige.

Diskretion

Bjarne Markussen understreger, at der ikke sendes genkendelige billeder af kirkegængerne. ”Vi holder gudstjeneste for dem, der er til stede i kirken – ikke for at vise, hvem der kommer til den.” Ved altergang vises derfor et billede af kirkens gamle altertavle. Det er også muligt at vise årstidsbestemte fotos af kirken eller lignende. Ved barnedåb afgør forældrene, om den skal kunne følges udefra. Frabeder de sig det, vises et foto fra kirken. Men kirken er ikke afvisende overfor at tilbyde f.eks. en dvd med en optagelse af dåben, hvis forældrene er interesseret. Det er dog ikke med i denne runde.

Medlemsservice

Kirketjener Lisbet Refer Dalgaard, der sørger for tv-transmissionerne, ses her mellem Evald Gregersen fra Bjerringbro Kabelnet, og menighedsrådsmedlem Villy Sørensen, der som tidligere regnskabschef i menighedsrådet kom med ideen til tv-transmissioner. Tvskærmen bag dem viser sognepræst Bjarne Markussen på prædikestolen.

6  FDA Orientering 1 /2012

Bjerringbro Kabelnet gik aktivt ind i projektet. Det har lagt en fiberforbindelse mellem hovedstationen og kirken, og anskaffet udstyr, som omsætter billederne til og fra fiberkablet i begge ender. Når et kamera i kirken sættes i gang, skifter infokanalen automatisk til billederne fra kirken. ”Der sendes både analogt og digitalt, så alle kan se det. Vi er ikke gået ind i det i forventning om en stor tilgang af nye medlemmer, men vi forventer nok, at nogle beboere med egen antenne vil skifte til fællesantennen,” siger kabelnettets tekniske leder Evald Gregersen. Han vurderer, at det har brugt godt 40.000 kr. på denne medlemsservice, mens kirken anslår sine omkostninger til ca. 200.000 kr. Transmissionerne indledes med kirkens nummertavle, så også seerne i god tid kan finde salmerne.


DIN FORENING KAN OGSÅ FÅ BOXER SVAR RIGTIGT OG DELTAG I KONKURRENCEN OM ET 40” SONY TV*

INDTAST DIT SVAR PÅ BOXERTV.DK/ANTENNE ELLER SCAN QR-KODEN

I U Q

Z

RE GS O N ST ENI N R DE FO Kan Boxer levere digitalt E N tv-signal til antenneforeninger, EN T N A så foreningens medlemmer kan få

en nem og fleksibel løsning, hvor den enkelte husstand selv kan vælge hvilke Boxer-kanaler, de vil se?

1

JA

2

NEJ

*Konkurrencen er arrangeret af Boxer TV A/S. Præmien har i alt en værdi af 8.999 kr. og består af en fladskærm fra Sony KDL-40EX723. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Dog skal du være fyldt 18 år. Du kan kun deltage en gang. Gevinstchancen afhænger af antallet af konkurrencedeltagere. Hvis der f.eks. er 1000 deltagende i konkurrencen svarer din gevinstchance til 0,1%. Vinderen udtrækkes 30.04.12 og får direkte besked fra Boxer. Navnet på vinderen offentliggøres endvidere på boxertv.dk/foreninger. Boxer fremsender præmien direkte til vinderen.

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at få Boxer i din forening så kontakt os Telefon: 70 333 321 · Email: antenneforening@boxertv.dk

BOXERTV.DK/FORENINGER


FDA

Jammerbugtens lokal-tv styrkes med Kanal Nord Afviklingen af udsendelserne overdraget til Mediehuset i Aabybro ”Den nye aktivitet skulle gerne styrke os, så vi får mulighed for også at producere flere lokale tv-udsendelser,” siger Dit Lokal-TV’s leder, tv-produceren Jørgen Mortensen i en kommentar til, at tv-stationen i Aabybro nu også står for afviklingen af Kanal Nord. Det er en af de otte regionale tv-kanaler, politikerne har stillet til rådighed for foreninger og andre med noget på hjertet. Udsendelserne fra Dit Lokal-TV bringes i Jammerbugt kommunes antenneforeninger. ”Vi sender nu lokal-tv dagligt kl. 18-23. Det er nyheder i en blok, hvori vi løbende kan fylde nyt på uden at skifte det hele ud på én gang. Det bliver mere afvekslende og aktuelt for seerne, når de kan gå til og fra. Skulle et indslag smutte, kan det ses på en computer eller iPad via hjemmesiden www.ditnettv.dk. Vi tilstræber, at man på nettet kan se indslag, der har været sendt op til tre måneder tidligere,” forklarer Jørgen Mortensen.

Vi skal være så friske som muligt Det er dyrt at måle seertal på de lokale nyheder, men redaktionen i Aabybro får mange henvendelser, og når medarbejderne færdes i området, kan de høre, at rigtig mange følger udsendelserne. ”Vi har også mange besøgende på hjemmesiden. Det er typisk folk, som enten ikke nåede at se os om aftenen – eller som gerne vil gense et indslag,” siger Jørgen Mortensen, der oplyser, at afviklingen af udsendelserne til hele kommunen nu er samlet i mediehuset i Aabybro. Tidligere lagredes udsendelserne på servere i fire antenneforeningers hovedstationer. Nu kan vi hurtigt bryde ind i et udsendelsesforløb, fordi der kun skal udskiftes et enkelt sted.”

Kan ses i 8.000 hjem ”Vi kan gøre det næsten mens tingene sker. Det er den vej, vi skal. Udsendelserne skal være så friske som muligt, hvis vi fortsat skal have mange seere. Vi vil også styrke interessen for lokal-tv med flere trailere i

8  FDA Orientering 1 /2012

Jørgen Mortensen foran kameraet under forberedelse af et indslag fra Nørhalne Antenneforenings 25 års jubilæum sidste år. dagtimerne med glimt fra aftenens udsendelser,” siger Jørgen Mortensen. Dit Lokal-TV sendes til 8.000 husstande på syv antenneforeningers info-kanaler. Uden for sendetiden kan Dit Lokal-TV gå ind med korte orienteringer om aftenens indslag. Det vil man efterhånden øge brugen af. ”Vi skal være bedre til at skildre, hvad der sker i kommunen, og til at fortælle, hvornår det bringes,” siger Jørgen Mortensen. Dit Lokal-TV har investeret op mod en halv million kroner i nyt udstyr med tilskud fra landdistriktsmidlerne. Det er en anerkendelse af, at det vil være med til at give udsendelserne et kvalitativt løft. Udsendelserne produceres som HD-TV, men de sendes i standard-format i antenneforeningerne, idet disse sender dem både analogt og digitalt. ”Det har givet udsendelserne et betydeligt løft, at de produceres i den bedre billedkvalitet, som ligger i HD-TV,” forklarer Jørgen Mortensen. Det er antenneforenin-

gerne, der spejler til det analoge format af hensyn til medlemmer, der stadig har et billedrørs-tv i brug.

Kanal Nord via Aabybro Som noget nyt har Dit Lokal-TV overtaget afviklingen af udsendelserne i Kanal Nord, som sender bidrag fra 24 tv-stationer kl. 8-24. Det er en rent teknisk service at styre afviklingen, efter at udsendelserne er modtaget fra de 24 tv-stationer rundt i landet. Afvikleren samler dagens bidrag og sender dem videre til naboen TV 2 Nord, der sørger for, at de kommer i luften. For Kanal Nord er fordelen, at udsendelserne nu kommer i en ensartet kvalitet, hvor de tidligere kunne opleves i meget skiftende kvalitet både hvad billeder og lyd angik. ”Vi får desuden oplysninger fra de 24 stationer om deres udsendelser, så vi kan lægge dem ind i tekst-tv systemet. Her kan seerne orientere sig både om den aktuelle udsendelse og om det samlede program.”


Værd at se

Mafia-madammer i

erne Kom tæt på kvind amilier -f fia ma s en ed virkeligh kl. 21.00 Hver mandag

Bliv fan på facebook.com/tlcdanmark

Jodie Marsh: B

odybu

ilder Følg Jodie Mar sh i sin kamp for at blive bodybuilder Søndag d. 26. feb

ruar kl. 21.00

ør! Parat, start, k rste

væ Se Englands s bedste re de re bilister gø g kl. 20.00 Hver torsda

Se mere på www.tlcdanmark.dk


FDA

Oplæg til ny struktur i FDA Udvalg skal se på supplement til den geografiske struktur

Næstformand Carsten Pedersen, Nyråd, Preben Pedersen, Yderholm, og mødets dirigent Svenn Vølker, Ågård-Gravens, under en lille intern konference. Det ekstraordinære Landsmøde i januar i Odense besluttede at nedsætte et strukturudvalg, der skal arbejde med forslag til en mere hensigtsmæssig opbygning af FDA.

Den har i de fleste år været fastlagt i en regions-struktur, som ikke har undergået væsentlige forandringer. Med mellemrum har udvalg af forskellig art suppleret med

forslag til løsning af behov på områder, hvor den geografiske struktur ikke har slået til. Erfa-grupper er et eksempel på udvalgsarbejde, der ad hoc har fungeret godt. Dem er der det seneste par år blevet flere af. De er i mere specifikke opgaver meget formålstjenlige, men er ikke indbygget i FDAs faste struktur. En af deres fordele er, at der til disse kan ”håndplukkes” interesserede tillidsfolk med erfaring på en gruppes arbejdsområde. Men der er andre måde at supplere eller organisere en fast struktur på. Strukturudvalget skal primo september redegøre for dets indstilling til en fornyelse af strukturen i FDA. Der forventes herefter en form for ”høringsperiode”, således at et færdigt forslag kan forelægges på det ordinære landsmøde i november. Strukturudvalget skal have syv medlemmer – tre fra hovedbestyrelsen og fire fra foreningerne.

DIT LIVS

SOUNDTRACK Vil I give jeres medlemmer en kanal, der spiller musik fra de største danske og internationale kunstnere gennem 4 årtier, alle døgnets 24 timer! Nu er Vh1 Danmarks ENESTE musikkanal der spiller både danske og internationale hits - døgnet rundt!

MED VH1 FÅR JERES MEDLEMMER: • 24 timers musik • De største hits fra 70’erne og frem til i dag

100 % MUSIK - 24 TIMER I DØGNET

• Musik i mange genrer • Hits fra både danske og internationale kunstnere • Koncerter med de største artister og bands • Musikprogram med dansk vært

10  FDA Orientering 1 /2012


FDA

Internet til en lille antenneforening Sådan har anlæg med 500 medlemmer etableret egen internet-drift Kabel TV, tidligere Nordit. Den udløb 31. 12. 2011, og man stod derfor med overvejelserne om fremtiden. Spørgsmålet var: Kan vi drive det selv? Kan vi få råd til det? Kan vi magte det? Vil det være godt nok til, at medlemmerne accepterer det, eller smutter de over til et fibertilbud eller til andre udbydere?

Hastigheden fulgte ikke med

Tage Lauritsen – projektleder for internet i Ørum. I dag er stort set alle større antenneanlæg bygget om, så der køres to-vejstrafik. Der er internet, på coax-kablerne til gavn for medlemmerne, som derved har en både billig og hurtig internetforbindelse. Det er en kæmpe succes, idet mellem 40 og 70 % af medlemmerne gør brug af det. Især i de større brugerejede antenneanlæg, driver de selv internet, mens andre har overladt forsyningen og den daglige drift, samt betjeningen af medlemmerne til operatører som Stofa og YouSee. A+ og Nordit er jo opslugt af YouSee, der lagde dem sammen med Dansk Kabel TV. Dette forsvinder nu også og bliver til YouSee.

Kan vi selv? Mange foreninger overvejer at drive internettet selv. Spørgsmålet er, hvad skal der til for at gøre det muligt? For et år siden nedsatte FDA en erfagruppe for internet for at samle og udbrede erfaringerne med at løfte opgaven. Her fortæller FDA Orientering om erfaringerne fra Ørum Antenneforening. Ørum ligger i Viborg kommune, ca. midt mellem Viborg og Randers. Antenneforeningen har godt 500 medlemmer, og ligger i et af de områder, der har elselskabernes fibertilbud. Foreningen havde en aftale med Dansk

Efter at have konstateret, at internettet mildest talt var hensygnende i Ørum, og at der måtte gøres noget drastisk for at få et konkurrencedygtigt internet, gik foreningens formand Eskild Keller og Tage Lauritsen sammen om at finde en løsning.

Grønt lys

Nordit og efterfølgeren Dansk Kabel TV havde de senere år misrøgtet internetleverancen. Højeste tilbudte hastighed var 20/2 Mbits – det lyder flot, men en analyse viste, at det næppe for ret mange lod sig gøre at få det ud af det. Syv medlemmer havde gjort brug af denne hastighed, resten lå lavere, de fleste mellem 1 og 4 Mbit. Alligevel var 45 % af foreningens medlemmer abonnenter på denne løsning, men da der ikke skete forbedringer, begyndte internetbrugerne at blive utilfredse. ”CMTS med DOCSIS 1 havde kørt siden 2003, men et tilbud fra Dansk Kabel TV om DOCSIS 3 vurderede vi at være for dyrt,” siger formanden Eskild Keller,. Foreningens forudsætning var, at båndbredderne blev mere end fordoblede og priserne lavere. Desuden skulle leverancen være helt stabil, inklusive godt IP-telefoni, som forudsætning for at kunne holde stand imod TDC produkter og fibertilbuddene.

Som rådgiveren lavede Tage Lauritsen omfattende beregninger vedrørende teknikken og økonomien. Da resultatet af disse faldt positivt ud, blev de forelagt bestyrelsen i juni 2011, og alle var enige om at give grønt lys for projekt Ørum Internet. Både internetforsyningen og servicepartneren kunne opsiges til 31. 12. 2011, så der var ikke for lang tid til at få projektet iværksat og i drift. ”For selv at kunne drive internettet på en vellykket måde, skal man have aftaler med en række leverandører. Det handler om at få disse aftaler i stand, så de dækker både etableringen og den daglige drift,” fortæller Tage Lauritsen, og som et basalt krav anfører han: ”Det helt afgørende er et godt administrationssystem. Først i de allerseneste år er der kommet et par stykker, som kan bruges af de mange foreninger - også hvor man tidligere har haft mere eller mindre nørder til at stå for det.”

Planlægning og beslutning

Administrationssystem vigtigt

Foreningen henvendte sig til FDA, der satte den i forbindelse med Dansk Antenneservice, hvor Tage Lauritsen blev foreningens rådgiver. Han har i mange år har været med til at drive Tune Kabelnet, som selv har stået for sit internet i snart 12 år. Over 60 % af medlemmerne er abonnenter på foreningens internet. Som systemarkitekt i hedengangne A+ og FDAs mand i AFOs tekniske udvalg har Tage Lauritsen fod på tingene. Han arbejder i dag for Dansk Antenneservice, og i den egenskab blev han bedt om at stå som rådgiver og projektleder for opbygning af egen internetforsyning i Ørum Antenneforening.

Administrationssystemet skal dels sikre styringen af kabelmodemmerne hos medlemmerne, dels sikre, at de ansvarlige for den daglige drift har overblik over, hvordan nettet kører. ”Hvis der er problemer, skal man kunne se dem på graferne og tallene og få dem rettet, før folk begynder at ringe. Hvis problemet alligevel rammer brugerne, skal vi hurtigt have fundet årsagen og få det løst,” siger Tage Lauritsen, som understreger, at et sådant system skal knytte mange funktioner sammen: ”Det skal endvidere holde styr på abonnenterne med forskellige hastighedsprofiler, udskrive og opkræve regninger, udsen-

FDA Orientering 1 /2012

  11


FDA de rykkere og sikre, at der lukkes, hvis der ikke betales, og genåbnes efter betaling. Det skal også holde styr på medlemmernes mailkonti, tildeling og ændring af password. Nogle medlemmer vil gerne have IPtelefoni gennem deres modem, og det bør det også kunne give adgang til.”

Teknik Der findes i dag to danske administrationssystemer og i samråd med rådgiveren valgte de i Ørum Panther Admin fra Panther Application. Det vurderedes at give foreningen den største frihed til at vælge de øvrige leverandører, og fordi det efter rådgiverens opfattelse er skruet godt sammen med det Cisco-udstyr, der driver værket i antennehuset. Således havde man i Ørum haft mulighed for at kunne vælge mellem forskellige leverandører til alle elementer: • CMTS og managementserver • Administrationssystem • Internet backbone-leverandør • Mail-leverandør • IP-telefoni-operatør • Serviceinstallatør på nettet Som CMTS valgte man en Cisco uBR7225, der kan række fra små 200 op til ca. 1000 internetabonnenter. Den er bestykket med 1 ud af 2 mulige linjekort, så der kan køres ca. 500 internetabonnenter på det. Det er det dobbelte af, hvad der er brug for nu. Leverandøren anbefalede tillige en managementserver, der kunne rumme samtli-

ge serverfunktioner, inklusive overvågning og administration mm.

Betalt på godt tre år GlobalConnect gav det bedste tilbud på internet-backbone. En billigere radiokædeløsning var inde i overvejelserne, men for at sikre en mere sikker datatrafik, uafhængigt af vejrforhold, til og fra Ørum, valgte foreningen at få nedgravet et fiberkabel til en brønd ved TDC huset, der har fiberforbindelse ud i verden. Markedspriserne på storindkøb af internetforbindelse er totalt ændret de senere år. Det kan foreningen udnytte til at finansiere det udstyr, der skal til for at drive det selv. Det har derfor været muligt at opsætte det samlede system, inklusive indkøb af modemmer for et beløb, der vil være betalt tilbage på godt tre år ved uændret tilslutning af brugere. Alle abonnenter fik fordoblet deres båndbredde og til en lavere pris, og endnu mere: et DOCSIS 3 modem, der indeholder samtlige ønskværdige funktioner (Cisco EPC3925 dual standard modem, router med 4 port gigabit switch, telefoniadapter med 2 porte, trådløst accesspoint med 2,4 GHz 802.11n op til 300 Mbit). Alle har således fået router, switch, trådløst accesspoint - og alt til dagens nyeste standard stillet til rådighed. Man valgte samtidigt at skifte til EuroDOCSIS for at udnytte de 25 % højere båndbredde dette muliggør.

Højere hastigheder De tre valgbare hastigheder er sat til 40/15 Mbit down/ up, 10/5 og 2/1. For 20 kr. mere om måneden får man nu 40/15 mod tidligere 4/½. 34 % af medlemmerne har nu 40/15, hvor der før kun var 3 %, der havde den højeste hastighed, 20 Mbit. Samme succes har der været med IP-telefonien for leverandøren Evercall, der i dag har over 30 % af internetabonnenterne som kunder - et tal der ligger meget højere end hvad man ellers normalt ser.

Forsinket af tsunami

De grønne prikker på billedet giver et indtryk af udbredelsen af internet-brugere i Ørum.

12  FDA Orientering 1 /2012

Selvom der blev givet grønt lys for start af projektet sidste sommer, blev det ramt af forsinkelser. GlobalConnect og en

lokal entreprenør blev bedt om at etablere fiberforbindelsen. og den var klar til november, hvor det førnævnte tekniske udstyr ligeledes skulle have været på plads. Tsunamien i Japan påvirkede leverancen af de modemmer, som først kom 9. 12. Endvidere blev managementserveren ramt af en transportskade, og en anden måtte fremskaffes, hvorved software påny måtte installeres. Midt i december blev alle komponenterne monteret og sammenkoblet i racket i antennehuset. 230 kabelmodemmer blev stregkodet og leveret til brugerne af et par bestyrelsesmedlemmer, og det gøres ikke på en enkelt aften, fortæller formanden! ”Op til overgangen til det nye system var der ved at komme nerver på. Nå, men internettet kørte dog lige op til jul. Derimod måtte lidt uventet udviklingsarbejde til, for at sikre korrekt IP-transportsikkerhed for IP-telefonien til operatøren (Evercall), og det kom også til at rykke tænder ud i tid og desværre også øgede omkostninger,” fortæller Tage Lauritsen, som videre siger: ”IP-telefonien kørte derfor ikke som planlagt den 22. december, men først i midten af januar. Evercall gav dog samtlige abonnenter viderestilling til mobil og opkrævede ikke abonnement i den ”døde” periode. Men det var en kostbar og uheldig udvikling,” konstaterer han.

Selvbetjening i mailsystemet ”Mail-tjenesten leveres af firmaet Gullestrup ved Herning, der har leveret til andre antenneforeninger i adskillige år, og har vist sig at være driftsikker og pålidelig,” siger rådgiveren, som om mailserveren forklarer: ”Den kører systemet Smartermail, der kan integreres med Outlook - også med kalender og adressebog, og den kan køre såvel POP3 som IMAP. Det sidste er blevet meget efterspurgt med den store udbredelse af tablet-pc’er og smartphones, hvor man gerne vil kunne se sine modtagne og afsendte mails fra alle pc’er. Administrationen af mailkonti sker fra foreningens administrationssystem, som kommunikerer direkte med Smartermail. Når der lanceres selvbetjening for brugerne, får de på den måde også mulighed for selv at oprette og ændre deres egne mailkonti uden at skulle ulejlige administratoren i foreningen. En typisk ting som at glemme sit mail-password kan man klare via selvbetjeningen. Administrationssystemet indeholder også den lovpligtige terrorlogning.”


FDA

Eget internet er betalt på 3-4 år

Eskild Keller – formand for Ørum Antenneforening. ”Med de brugere vi har nu, vil alt udstyret være betalt på 3-4 år. Vi håber på, at andre brugere af internet vil høre om det og overveje at abonnere på Ørum Internet. Vi har lavet foldere, som oplyser om, hvad man får for pengene”, fortæller Eskild Keller. ”Internettet har nu kørt i næsten 1½ måned, og det er virkeligt stabilt. Dog har der været et enkelt udfald en aften fra kl.

22, hvor jeg straks tog cyklen til antennehuset for at konstatere, at alt så rigtigt ud der. Ringede så til Tage Lauritsen, som efterfølgende fik oplyst at fiberforbindelsen var afbrudt på grund af en omlægning af fiberkabler i forbindelse med udvidelsen fra 4 til 6 motorvejsspor i Vejleområdet. GlobalConnect beklagede efterfølgende meget, at de ikke havde fået varskoet os, selvom de havde muligheden for det. Det er normal procedure, at der varsles. Vi har været noget spændt på, hvordan kabelnettet i byen ville klare DOCSIS 3, men det er gået bedre end forventet. Dog skal standerne kontrolleres for tilspænding af stik og slutmodstande, og nogle returvejsspærrefiltre isættes, når vejret bliver til det. Hos nogle få brugere har internettet været påvirket negativt af dårlig tilspænding af stik. Telefoni via Evercall IP fungerer godt, og de har en god service til brugerne.

Mindst to om opgaven Eskild Kellers foreløbige erfaringer er tillige, at der bør være mindst to personer i en bestyrelse, der aktivt engagerer sig i at få det til køre.

Helst en, der har et godt kendskab til IT og en til etablering, teknik og drift. ”Min erfaring til nu er, at den gode rådgivning/support vi har fået gennem Dansk Antenneservice, og et godt administrationssystem er altafgørende for, at overgangen til egen internetforsyning er gået så godt. Jeg har også konstateret, at implementeringen af vores eget internet ikke uventet har ædt voldsomt af ens fritid i mindst et halvt år,” konkluderer Eskild Keller! ”Men også sjovt og spændende,” skynder han sig at føje til. Han oplyser, at etableringen af eget internet har kostet godt en halv million kroner, heraf 280.000 kr. til teknisk udstyr og 160.000 kr. til modemmer, og at det svarer til budgettet. En måske lidt overraskende erfaring er, hvem der reagerer hurtigst på en afbrydelse. ”Det er især på telefonien vi kan mærke, om det kører. Telefonerne er for mange vigtigere end internettet, så telefonien skal prioriteres meget højt - det er den, man først bliver bedømt på – måske især af de ældre, men ikke kun af dem. Det blev måske mere markant, fordi skiftet skete op til jul, hvor telefonerne bruges meget.” På http://oerumnet.dk/ giver Ørum Antenneforening sine brugere gode råd om opsætning mv.

TDC tjener især på sine tv-tilbud

Direktør Henrik Poulsen, TDC. For TDC er det meget vigtigt at kunne tilbyde hele paletten med radio, tv, internet og telefoni, viser 2011-regnskabet. I 2011 var der en vækst på samlet 11 % for betalings-tv i YouSee og TDC TV. Sidstnævnte havde alene en 19 % stigning

i abonnenter efter en kraftig udbygning af telefonnettet, men er også relativ ny på markedet. For YouSees vedkommende fremhæves en 300 % stigning i video on demand og Ekstrakanaler. Med lanceringen af tv-apps til iPhone og iPad venter TDC i år at blive landets største filmudlejningsselskab. YouSees omsætning steg med 6,2 procent til 4,3 milliarder kroner, men mere bemærkelsesværdigt steg driftsresultatet med hele 12,4 procent til 1,5 milliarder kroner, bl.a. fordi investeringen i ny teknologi har sænket transmissionsomkostningerne. I 2011 blev der udlejet 2,7 millioner film via internettet og kabel-tv. Det er en vækst på over 300 procent i forhold til forrige år. Det er en udvikling, der viser, hvilken vej vinden blæser på tv-markedet, konstaterer direktør Henrik Poulsen, som sammenfatter 2011 med disse ord:

”Det er et tydeligt tegn på det gennembrud, der har været i det seneste år, omkring samspillet mellem tv og internet. Vi har været meget optaget af, at man skal kunne bruge begge medier på fire skærme i hjemmet. Her mener jeg tv, computer, tavlecomputer og smartphones. Det er helt nye måder at tilgå indholdet på, og det er noget, vi investerer ganske meget i. I takt med at bredbåndsforbindelserne og mobile bredbånd bliver bedre, skal man kunne få både tv, internet og musik på de platforme.” I 2011 steg omsætningen i TDC med en halv procent til 26,3 mia. kr., mens driftsresultatet steg med 1,6 % til 10,9 mia. kr. For indeværende år venter TDC fortsat tilbageholdenhed hos forbrugerne og fortsat hård konkurrence på mobiltelefonien, mens forventningerne til YouSee fortsat er store.

FDA Orientering 1 /2012

  13


FDA

Når man ikke tjekker kvaliteten af det leverede Af Tage Lauritsen, Dansk Antenneservice Jeg har et lidt specielt billede, der er yderst illustrativt for, hvordan Nordit har misligholdt driften i Ørum. Det viser den digitale signalkvalitet, taget med en signalanalysator. Det er et såkaldt konstellationsdiagram, som viser hvor forfærdeligt ringe det stod til.

Billedet viser stærk og alvorlig fasedrejning af downstreamsignalet på det QAM64-modulerede DOCSIS-signal, hvormed man betjente hele byen. Det er baggrunden for min påstand om, at ingen har kunnet få 20 Mbit ud af systemet, sådan som Nordit solgte det. Ukorrigeret var der et digitalt signal/støjforhold på kun 22 dB, og dermed ville det være umuligt at få 20 Mbit ud af et modem. Med mindre man benyttede de nye modemtyper, som efter min antagelse må indeholde en DSP (Digital Signal Processor), der et stykke hen ad vejen kan korrigere fejlene noget. Minimumskravet for signal/støj ved den her anvendte modulationsform (QAM64) er 27 dB, et tal der bliver skrevet ind i Vejledende Tekniske Retningslinjer for Fællesantenneanlæg fra AFO. For en tekniker er billedet rystende dokumentation. Et fejlfrit QAM-64 signal ville have kunnet levere 27 Mbit. Ovenstående fejlbehæftede signal var, hvad hele byen havde til deling mellem 227 internetabonnenter. Men med denne fasedrejning, der var i systemet fra vi første gang tjekkede derfor 9. juni 2011 og lige til det sidste (vi tjekkede det flere gange, senest i december), lander man langt under de 27 Mbit. Fejlen lå ikke i bynettet, men i selve den benyttede CMTS,

14  FDA Orientering 1 /2012

en 10 år gammel uBR7211 fra Cisco, der ikke kunne køre mere end DOCSIS 1.1, og med hele byen som én ø. Det nye EuroDOCSIS 3 system kører med en opdeling i to øer. På hver ø kan der leveres ca 320 Mbit i EuroDOCSIS 3.0 med den benyttede QAM256-modulation. Dette går fint igennem til samtlige brugere uden problemer. Med en så alvorlig fasedrejning som ovenfor vist, må det antages, at det ville have været helt umuligt at køre QAM256 modulation. Og da der i dag køres med to øer kan man gange tallet – de 320 Mbit - med 2. Så båndbredden er altså effektivt øget fra højt sat, 15 Mbit til 640 Mbit, eller ca 43 gange! Foreningen har dog ikke købt så stor båndbredde ind til byens net – endnu. De 300 Mbit, man har købt, dækker foreløbigt rigeligt. Når man som tekniker og rådgiver ser ovenstående meget forringede signalkvalitet er det et rystende bevis for, hvordan en leverandør ikke har gjort sig blot den ulejlighed at tjekke op på, om man rent faktisk leverede det aftalte, overvågede for signal/støj og tog skridt til at få rettet en så yderst graverende fejl. Det kan ikke være gået upåagtet hen uden klager, men man har bare skovlet penge ind på denne forening. Det rigtige billede med det anvendte udstyr skulle have set således ud:

Dette billede stammer fra et andet QAMsignal i samme forening på samme tidspunkt, nemlig fra et af YouSees ligeledes QAM64-signaler med tv-programmer. Det viser, at nettet ikke i sig selv fejlede noget. Hvad vi så også fik bekræftet, da vi satte den ny CMTS op og det bare kørte, endda med QAM256. Hvad det også viser er, at YouSee uden videre ville kunne køre QAM256-modulation her.

Signal/støj-forholdet lå som sagt ukorrigeret på 22,7 dB:

I dag viser målinger på det samme anlæg blot, at tallet er bedre end 38 dB, da måleren ikke kan vise højere værdier. De nye EPC3925-modemmer korrigerer for fejl, og det tal, de afleverer, er omkring 41-43 dB. Mindstekravet er 33 dB, dét tal kommer til at stå i ”Vejledende Tekniske Retningslinier for Fællesantenneanlæg” fra den næste revision, som netop er under forberedelse i AFOs tekniske udvalg.

Overvinder tabet TV 2-koncernens abonnementsindtægter stiger naturligvis i 2012 efter indførelsen af abonnementbetaling. Så spiller det en mindre rolle, at skønnet 30 mio. kr. for TV 2 Film udebliver fra YouSee, der ikke mere har filmkanalen i den store pakke til 750.000 husstande. Foruden betalingen for TV 2 kommer prisforhøjelser på News, Charlie og Zulu og for TV 2 Film, hvis distribution ventes øget hos Stofa og Boxer, iflg. oplysninger fra kommerciel direktør Flemming Rasmussen. Han venter ikke en hurtig ny aftale med YouSee og antyder, at forhandlingerne ikke kun brød sammen i uenighed om prisen på TV 2 Film, men også på YouSees egne interesser i salg af film on demand.

Stofa centraliserer Seks butikker og tre kundecentre i Stofa lukkes og medarbejderne samles i kundecentre i Aalborg og Aarhus. Det sker i konsekvens af, at flere og flere henvendelser kommer telefonisk, og at man kan yde en bedre service ved at samle fagfolkene i to centre, er direktør Christian Ruhes begrundelse.


BEN 0 ULTIMATE1A LIEN

GUMBALL

BATMAN

Lazy Town

Falling Skies

THE YARDS

Baby Looney Tunes

Packed to the Rafters

DOG SOLDIERS

Bananas in Pajamas

Weeds

MECHANIK

Få to – betal for én Køber du børnekanalen Cartoon Network nu, så får du familiekanalen Boomerang helt gratis. Køber du TNT7, får du Showtime med - det giver et godt mix af serier og film fra forskellige genrer. Lige nu kan du også få en kanal på prøve. For mere information om kanalen og et tilbud, kontakt venligst din distributør eller Eva Primdahl, Distribution Executive Tlf: +45 26 82 85 42 e-mail: eva.primdahl@turner.com Turner tilbyder kanalerne TNT7, CNN International, Cartoon Network, Star!, Showtime, Silver, Silver HD, Boomerang og TCM (Turner Classic Movies) ©2012 Cartoon Network, TNT7, Showtime and Boomerang. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

cartoonnnetwork.dk TNT7.dk boomerang.dk


TV

TV 2 har påført os et stort problem Boligafdelinger med fastlagt budget kan ikke forhøje med prisen for TV 2 Prisen for TV 2 er ikke en omkostning, man bare kan lægge oven i den pris, der blev fastsat sidste sommer. Det er et vilkår, som en del boligafdelinger lever med og hvis konsekvens er, at TV 2 udgår af grundpakken. Der er ganske enkelt ikke penge til den. Det gælder i et antal ejendomme, hvor betalingen for tv-modtagelsen er en del af huslejen og fastsat, inden man kendte prisen for TV 2. Et eksempel er Antenneforeningen Trekanten i Roskilde, som er forpligtet til ikke at have betalingskanaler i grundpakken.

Beboere kan tilkøbe TV 2 Foreningen har 11 boligafdelinger som medlemmer og forsyner deres 1407 boliger med tv, radio, internet og telefoni. Beboerne har 15 tv-kanaler i den grundpakke, som alle får. De kan individuelt

tilkøbe tv-kanaler i en aftale, som den har indgået med Canal Digital, og som Stofa nu overtager. Det er alene et forhold mellem beboerne i de enkelte lejligheder og Canal Digital/Stofa. ”Huslejeandelen til fællesantennen er på 61,50 kr. pr. måned incl. moms og afgiften til Copydan. Den blev fastsat for 2012 i vores budget, der blev fastlagt i maj sidste år. Det skete så tidligt af hensyn til Boligselskabet Sjælland, der opkræver huslejerne i Trekanten,” siger formanden for bestyrelsen Ingrid Klemmensen.

Tidligere generalforsamlinger På det tidspunkt var der stadig usikkerhed om betaling for TV 2. Prisen blev først bekendtgjort efter Trekantens generalforsamling i oktober med godkendelse af budgettet for 2012. ”På generalforsamlingen i oktober æn-

IT på toppen

MTV i HD

I Alt om DATA fastslår Torben Okholm, at der er kommet et udtryk, der er værre end Udkantdanmark. Det er Den rådne banan. ”Der er vist navnlig københavnere, der bruger den slags udtryk, men der sker mere vest og nord for Valby bakke, end mange aner”. Et fint eksempel på vellykket ITarbejde, der især har imponeret ham, fandt han på toppen af Danmark: ”For fire år siden begyndte Skagen Antennelaug at levere internet til byens borgere, og det har været en stor succes. Virksomhedens service er fænomenal, og produkterne er billige,” skriver han og citerer forretningsfører Per Sørensen for, at 38 % af beboerne har internet fra Skagen Antennelaug. ”Skal vi snart holde op med at tale om udkant og rådne bananer,” slutter han.

MTV Networks har nu også en MTV HD-kanal. Den sender de samme programmer, som SD-udgaven – er altså et 100 % spejl af MTV Danmark med den bedre billedkvalitet, HD kan tilføre.

16  FDA Orientering 1 /2012

Danske tekster på ZDF HD Verdens TV’s udbygning med danske tekster på nabolandskanaler er nu også nået til ZDF HD, ARD HD og NRK1 HD. Der arbejdes på tekniske løsninger, der sikrer, at også de øvrige HD-versioner af nabolandskanalerne sendes med danske undertekster. De danske undertekster på HD-kanalerne aktiveres på samme måde, som det gøres for SD. Teksterne sendes via en særskilt PID. Nærmere tekniske specifikationer kan fås ved henvendelse til Verdens TV på e-mail til kontakt@ verdenstv.dk

dredes vedtægterne til, at generalforsamlingen fremover skal holdes i maj. Så i maj kan spørgsmålet om TV 2 naturligvis tages op. Men skulle det blive vedtaget at lægge den i grundpakken, får det først virkning i 2013,” siger Ingrid Klemmensen, der tvivler på, at det kan gå igennem. ”Dels kan beboerne jo blive ved med at tilkøbe TV 2, dels vil nogle gerne undvære TV 2, som må indstille sig på, at den er en betalingskanal og undlade, som det skete op til årsskiftet, nærmest at give indtryk at, at man er forpligtet til at betale til TV 2. Vi har i hvert fald svært ved at forestille os, at vi kan gøre betaling for TV 2 obligatorisk for vore beboere. Man kunne jo også tænke sig, at nogle hellere vil have TV3,” slutter Ingrid Klemmensen.

Nyhedskontor i Moskva Euronews har åbnet et kontor i Moskva efter at have haft en fast korrespondent i den russiske hovedstad siden 2003.

Nyt navn og alt i HD TV1000 filmkanalerne skifter 1. marts navn i forbindelse med en relancering, idet alle filmkanalerne fremover fås både i standardformatet og i HDformatet. Fremover hedder de Viasat Film, Viasat Film Action, Viasat Film Nordic, Viasat Film Family, Viasat Film Drama og Viasat Film Classic. Bortset fra sidstnævnte kan de vælges både i standardformatet og som HD-TV.


Foto: Getty Images, Sportsagency, Heidi Maxmiling

MERE AF ALT DET GODE...

COB allerede A J id til

: ag

Rin g

På TV 2 SPORT kan du naturligvis følge Superligaen, UEFA Champions League og andre store fodboldturneringer. Men der er meget mere af alt det gode på Danmarks sportskanal. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.000 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis du elsker sport.

Få besøg af TV 2 SPORT og hør om alt det, du kan opleve med DANMARKS SPORTSKANAL

22 80 63 36

Danmarks sportskanal

FDA Orientering 1 /2012

  17


TV

Kimen er lagt til en nordisk tv-gigant Egmont, der nu er eneejer af norsk TV 2, har nærkontakt til Bonnier Med Egmonts køb af de aktier, det ikke allerede ejede i norsk TV 2, er modellen for en nordisk tv-gigant ved at tegne sig. Egmont har klart tilkendegivet, at de godt to milliarder kroner, det koster at overtage den norske A-presses aktier i norsk TV2, er en langsigtet investering. Og at investeringen ikke skal stå alene. Egmont er åben for partnere i et videregående samarbejde. Det uerklærede mål er et nordisk tvselskab.

Egmont er ofte på tale som en nærliggende køber af dansk TV 2. Der er også andre interesserede, men Egmont vil utvivlsomt være i førerfeltet, hvis/når muligheden kommer. Det er politisk besluttet, at dansk TV 2 skal sælges, ”når alt det bøvl med EU er overstået”. Men politikere i den nye danske regering har trukket i bremsen. Det er et åbent spørgsmål, hvorvidt salget kommer, selv om den danske stat har ejerskab til rigtig mange andre tv-stationer.

Fælles om norsk bogforlag

Telenor ud af tv-produktion

Egmont har været medejer af TV 2, siden dets stiftelse i 1991. ”Egmont er garant for, at TV 2 fortsat skal være et uafhængigt norsk mediehus,” var direktør Steffen Kraghs løfte til skeptiske nordmænd. Overfor argumenter om, at Egmont er et dansk selskab, henviste han til, at af dets omsætning på 10 mia. kr. kommer de 6 mia. kr. i Norge. I begge lande er hovedprodukterne ugeblade, men i Norge ejer Egmont halvdelen af det store bogforlag Cappelen. Den store svenske medievirksomhed Bonnier ejer den anden halvdel. Bonnier har store interesser i tv-selskaber. Det ejer såvel det svenske TV4 som det finske MTV. Dansk og norsk TV 2 samarbejder med

A-Pressen har brug for pengene efter at have købt avisselskabet Edda Media, men en del af salgssummen for TV 2 vil to af A-Pressens ejere have udbetalt. LO kræver 313 mio. og Telenor 315 mio. nkr. Telenor har meddelt, at det trækker sig helt ud af tv-medejerskab, når dets engagementer i bl.a. Canal Digitals Kabel-TV er afviklet, men døren for at bevare forbindelsen til tv-branchen holdes på klem. Det kan også læses mellem linjerne, at Danmark indtager en lidt tilbagetrukken rolle hos de andre nordiske aktører. Den danske stats ejerskab af vores TV 2 passer ikke alt for godt til tankerne om et kommercielt fællesskab ud over indkøb af tvrettigheder.

svensk TV4 om fælles køb af tv-rettigheder, men i modsætning til de to TV 2 selskaber har TV4 de seneste år bredt sig ud i nabolandene med køb af Canal+, der har tvkanaler i alle fire nordiske lande, og Canal9 i Danmark og Norge.

Begge er filmproducenter Egmont ejer Nordisk Film og Bonnier ejer SF Film – som begge producerer såvel spillefilm som tv-film og andre tv-produktioner. Det er svært ikke at se sammenfaldende interesser i et nordisk tv-selskab, og Bonnier har allerede stiftet Nordic Broadcasting.

Aftale mod lydspring

ABC News i Euronews

De tyske tv-kanaler, såvel de statslige som de kommercielle, er enedes om at sende i samme lydniveau, så seerne både undgår dramatiske lydspring ved skift fra en kanal til en anden og i overgangene mellem udsendelser og reklamer. De fælles retningslinjer skal være indført, inden IFA åbner i Berlin 31. august.

Den store amerikanske nyhedskanal ABC News og den europæiske Euronews har aftalt et nært samarbejde, hvori Euronews åbner en redaktion hos ABC News One i Washington med mulighed for at plukke i dennes nyhedsstrøm. Omvendt har ABC News medarbejdere ”trækningsret” i Euronews materiale, og ABC News vil regelmæssigt producere baggrundsnyheder til Euronews om amerikansk politik og økonomi.

18  FDA Orientering 1 /2012

Citat ”For mit vedkommende blev det mere og mere ligegyldigt. Til sidst havde jeg en følelse af, at 80 procent af de nyheder, jeg læste op, var uinteressante.« TV 2 Nyhedernes afgåede ankermand Jes Dorph-Petersen.

”De tv-programmer, der aldersmæssigt rammer plet i forhold til vores målgruppe, er efterhånden så grænseoverskridende og substansløse, at vi ikke længere har lyst til at være med som sponsorer.” Direktør John Tobiesen, Ung Rejs.


TEKNIK

Smart TV er ved at overhale 3D-TV HD-TV bevarer førerstillingen med endnu højere opløsning på vej

Direktør Anders Blauenfeldt, YouSee.

Nogle af de meget omtalte muligheder i nye tv-apparater, som fabrikanterne tilbyder eller er på vej med, er tilslutning til vores internet. Med dem kan vi sidde i sofaen og surfe på nettet på den store skærm, se og snakke med sønnen i Sydafrika og leve med i de oplevelser, som venner lægger på Facebook. Eller læse e-mail, når udsendelsen ikke fænger. Det er da smart, men det standser ikke her. Senest har vi læst om både Apple-TV og Google TV. Det bliver ikke nemmere at vælge, hvad det relativt nye fladskærms-tv i stuen skal udskiftes med. Alle de store producenter af fjernsyn er i fuld gang med at videreudvikler egne systemer og applikationer til netop deres modeller. På et tidspunkt må der vel komme en standard, som alle tv-apparater følger.

Overhaler måske 3D ”Udviklingen i tv-distribution er meget mere intens, end den var for en halv snes år siden. Det er en naturlig følge af digitaliseringen, som har medført, at man kan se fjernsyn på andre skærme end de traditionelle i stuerne,” siger Anders Blauenfeldt, der er udviklingsdirektør i YouSee.

De store producenter af tv-modtagere bruger rigtig mange penge på at udvikle egne løsninger på deres tv-modtagere, der kan tilsluttes internet. Det også web-tv – men det lyder mere smart at kalde det – nå, ja Smart TV. Om det nye siger Blauenfeldt: ”Det er kommet efter de første lanceringer af 3D-TV, og de fleste i branchen er enige om, at Smart TV vil få flere nye brugere end 3D-TV. Selv om der nu er enkelte 3D-TV kanaler, holder broadcasterne sig tilbage fra at producere i denne teknik. Ja, det virker, som om også biograferne holder igen, selv om en del 3D-film har været tilløbsstykker. HD-TV har stadig en klokkeklar fordel frem for 3D. Men det standser heller ikke med vore dages HD-TV med de 720 eller 1080 linjer. Det format, som der er enighed om vil blive det næste store, omtales som 4K, altså tvbilleder med 4000 linjer. Det varer måske nok en halv snes år, før det står i stuerne, men det kommer – og udviklingen vil ikke stoppe med det.”

Smartere end 3D Smart TV er smartere end 3D-TV i den forstand, at det tilbyder flere muligheder. Men der er en omkostning, forklarer Anders Blauenfeldt: ”Med den fortsatte hastige udvikling i web-tv må vi forvente en overflod af tvmuligheder i forhold til, hvad vi har i dag. Og det bliver bestemt ikke gratis. De færreste kan vel i dag forestille sig, at de om nogle år vil kunne vælge mellem f.eks. otte forskellige leverandører af tvprogrammer, men det er noget af det, der ligger for. Vi har i YouSee taget det første skridt ind i en verden, hvor man sammensætter sin egen tv-pakke. Det giver ip-tv store muligheder for. Vi tror derfor, at det vil overhale traditionelt kabel-tv. Som vi ser det, forudsætter det nogle få store tv-platforme, hvorfra det kan fordeles ud over landet. Teknisk har jeg svært ved at forestille mig, at det kan fungere med de mange små lokale

platforme, som antenneforeningernes hovedstationer er. Det hænger også sammen med, at udviklingen drejer imod, at vi også vil kunne se fjernsyn på andre skærme, end den traditionelle store i stuen. De mindre skærme i andre rum i huset er velkendte i dag. De er nu også i små bærbare apparater, som flere og flere bærer med sig og som både er telefoner, tv-modtagere, radioer og musikafspillere. Men der vil komme andre muligheder. De små iPads har bekræftet os i, at den type modtagere vil mange bruge som tvmodtagere som supplement til hjemmets store. Det har sine fordele, men det kan man jo ikke bære med sig hvor som helst.”

3D TV på standby Tredimensionelle billeder på tv-skærmene lader vente på sig, men tv-producenterne arbejder videre på løsninger, der kan få købere til at strømme til. Der er fortsat et stort ønske at slippe for 3D-briller, når man ser udsendelser i 3D, og fabrikkerne er på vej med en aftale om, at seerne skal kunne nøjes med én slags briller uanset tv-apparatets fabrikat. Indtil den løsning er klar, er markedet afventende – så meget, at f.eks. Canal+ i Frankrig i januar lukkede den 3D-kanal, der har sendt i halvandet år.

Tysk digitalisering Antenneanlæg, der selv henter tyske tv-kanaler fra satellit, skal være opmærksomme på, at disse kanaler standser deres analoge signaler natten til 30. april, hvorefter der kun sendes digitalt.

FDA Orientering 1 /2012

  19


TEKNIK

DR indleder forsøg med TV via internet HbbTV er ikke det samme som Smart TV, men begge begreber bruges ”Smart TV er både et nyt slangudtryk a la smartphones og et produktnavn, der dækker over at et tv-apparat kan ”gå på” internettet, og det er HbbTV jo egentligt også,” siger Carsten Corneliussen, der i DR beskæftiger sig med nye tv-former. Wikipedia beskriver dog Smart TV mere snævert som tv-apparater og settop bokse, der kan tilsluttes internet-forbindelser. HbbTV er et koncept og et varemærke produktnavn, der er udviklet i Frankrig og Tyskland, mens England har udviklet et lignende ved navn YouView med BBC (og BBC’s iPlayer) i førersædet.

Åben standard Carsten Corneliussen, DR. Er Smart TV blot det smartere, mere mundrette navn for HbbTV, som også kaldes hybrid-tv. Eller er der forskelle, der berettiger de forskellige navne?

Forskellen på YouView og HbbTV er enkelt udtrykt, at HbbTV i modsætning til den britiske løsning, er opbygget omkring åbne standarder. Det er også hvad den europæiske organisation for broadcastere EBU går ind for som anbefaling og standard for sine medlemmer, hvis de i øvrigt beslutter sig at gå HBB-vejen.

”Foreløbig har 24 radiofonier officielt tilsluttet sig EBU og HbbTV som den standard, de vil udvikle internet-tv på,” siger Carsten Corneliussen. Også de store fabrikanter som Sony, Samsung og Philips går ind i HbbTV-projekterne, selvom de også selv vil levere portaler og løsninger, der kun kan bruges i deres udstyr.

Pilotprojekt i DR Går DR så ind i det? ”Ja. I DR er vi ved at igangsætte et pilotprojekt - både for at teste eget udstyr, markedets udstyr og hvilket indhold, der har relation til internet-tv. Vores tidshorisont på projektet er et år, så vi ved udgangen af 2012 kan evaluere på forsøgets resultater. Der er jo foreløbig ikke solgt det store antal tv-apparater med indbygget HbbTVchips. Vi har konstateret, at lignende funktioner findes i mange former og mange varianter i nye ”smart-tv”, og at en del af disse er kabel-tv og andre løsninger. Branchen er knap enig om, hvad det hedder, selv om det mere eller mindre er det samme, vi snakker om. For DR handler det lige så meget om det kvantitative: hvor meget udstyr er der på markedet, og hvad vil forbrugerne så anvende de nye funktionaliteter til? Det er som sagt et pilotprojekt, og det bliver spændende at arbejde med, nu hvor det er mere realistisk, end da man talte om ”video on demand” for 20 år siden, uden at det slog igennem,” siger Carsten Corneliussen.

Forskud på net-tv Det, fabrikanterne kalder den direkte vej til familiernes tv-skærme, har fået Jyske Bank til at producere den nye boligserie i TV3 ”2 boliger – 1 pris”. Udsendelsen fra banken, som selv producerer til web-tv, er et interaktivt program, som seerne via Facebook kan gætte med i. ”Jyske Bank har en forretningsmæssig interesse i at promovere sig i forhold til danskere, der overvejer boligkøb i udlandet - og det er det udsendelserne handler om.”, siger bankens tv-direktør Lasse Høgfeldt. Han siger, at tilrettelæggerne Jon Hasselbalch Mikkelsen og Rasmus Soele Nielsen har haft helt frie hænder, ligesom Jyske Bank ikke nævnes ud over, at dets logo vises i slutningen af udsendelsen. Han lægger heller ikke skjul på, at

20  FDA Orientering 1 /2012

De to tilrettelæggere i et af de italienske miljøer, de fortæller om. formålet med Jyske Bank TV er at være selvstændigt til stede som tv-udbyder. Det bliver betydeligt nemmere, når seerne kan streame tv fra nettet, siger han til Journalisten.dk

Men bankens mål er at blive en del af det almindelige tv-udbud på nettet, og det sponsorerede program til TV3 er en prøve på den fremtid.


TEKNIK

Bedre sikkerhed mod skader i tordenvejr Asom-Net har sikret sin hovedstation mod skader ved lynnedslag vendig beskyttelse, der leder lynet i jorden i stedet for ind i bygningen.

Overspænding skal i jorden Det er nærliggende, at en antennemast er udsat i tordenvejr, men også lynnedslag helt op til 1,5 km borte kan medføre overspænding i kabler ind i hovedstationen. ”Vi opsætter transientbeskyttelse af alle kabler, der kommer fra antennemasten eller andre steder fra og er ført ind i bygningen. Det forhindrer overspænding i at komme ind, og det er ikke alene lynnedslag i nærheden, der kan forvolde elektroniske skader. Det kan f.eks. også komme fra en stor motor, der arbejder i nærheden.

Det tredje ben To lynafledere føres til jord fra antennemastens fod. Forsyningssikkerheden var det vigtigste, da Asom-Net besluttede at få hovedstationen i Vejen gennemgået af fagfolk med henblik på at undgå skader fra lynnedslag. Det blev en større omgang end forudset. Dennis Kim Jepsen fra firmaet Dan Delektron A/S forklarer, at det i en hovedstation til fællesantenneanlæg jo gælder om at undgå, at overspænding fra lyn trænger ind og ødelægger de mange elektroniske dele. Man kan bruge udtrykket at ”hegne bygningen ind”, dvs. skabe en ud-

Det kan godt undre os, at selv nyt udstyr leveres med stik med kun to ben. Her har vi monteret nye stik med det tredje ben, der sørger for afledning til hovedstationens jordforbindelse. Desuden har vi sikret både ISDN- og almindeligt telefonudstyr. Installationen og monteringen af transientbeskyttelsen tog skønsmæssigt tre arbejdsdage og ca. 30.000 kr. i materialeudgifter. Det er dog et meget lille beløb i forhold til en skade, der let kan løbe op i flere hundredtusinder kroner,” konkluderer Dennis Kim Jepsen. Transientbeskyttelsen har øget forsyningssikkerheden i de kabelforbindelser,

Kabler udefra med jordforbindelse til kobberskinnen på væggen. der forsyner Asom Nets syv lokale hovedstationer. Dan Delektron har som supplement foreslået gennemgang af ledningsnettet og dets forstærkere på de syv anlæg samt alle lokale netfordelere, som Asom Net forsyner. ”Generelt foreslår vi en gennemgang af alt, som et anlæg har forbindelse med. Ud over driftssikkerheden undgås risiko for, at forsikringen forhøjer selvrisikoen eller ved skader reducerer erstatningen”, siger Dennis Kim Jepsen.

Små udsving i seertal Seertallene faldt kun en smule i 2011, hvor vi i gennemsnit så fjernsyn i 198 minutter. Det var tre minutter mindre end i rekordåret 2010. TV-selskaberne ser det beskedne fald som et tilfældigt udsving – ikke et vendepunkt. I hvert fald ikke i 2012. Det er nemlig et sports-år af de store med det overståede EM i håndbold, EM i fodbold i Polen og Ukraine og OL til sommer i London som højdepunkter. Som sædvanligt er der Tour de France og Champions League.

TV Metermålingerne fortæller ikke, hvorfor vi ser mere fjernsyn. Det er medieforskere ikke helt tilfredse med.

Mentometer DR Medieforskning, der skal hjælpe programfolkene til at forbedre kvaliteten af udsendelserne, har det sidste par år afprøvet seeres reaktioner på dramaserierne Borgen og Sommer med et såkaldt mentometer. Med en speciel fjernbetjening, der kan registrere de følelser, man sidder med un-

der en udsendelse, håber man få mere at vide om seerne. Den er udviklet af DR Medieforskning, fortæller medieforsker Lene Heiselberg til BT. Med den håber man at kunne måle sig frem til udvalgte seeres oplevelser af f.eks. scener, karakterer, situationer eller studieværter via en applikation til f.eks. en iPad eller iPhone. De registrerede overraskende udsving kan så motivere til uddybende interviews med de pågældende.

FDA Orientering 1 /2012

  21


BRANCHE-NYT

PERSONALIA

IT og TV er nu fordelt mellem flere ministerier

Ny indholdsdirektør i Stofa

Regeringen besluttede i forbindelse med sin tiltræden at foretage en række ressortændringer i de offentlige ministerier og styrelser. Til generel orientering redegøres her for de ændringer, der har særlig betydning for FDA og vore medlemmer.

Ny IT- og Telemyndighed Den tidligere IT- og Telestyrelse er nedlagt, og opgaverne er pr. 1. januar 2012 videreført i to nye styrelser, henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen hører under Finansministeriet og Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Digitaliseringsstyrelsen har til opgave at effektivisere og udbygge digitaliseringen i den offentlige sektor. Erhvervsstyrelsen – den styrelse, der har størst betydning for FDA - har overtaget opgaverne fra den tidligere IT- og Telestyrelse.

Kulturministeriet Den 1. januar 2012 er der etableret en ny styrelse under Kulturministeriet. Kultursty-

Citat ”Man kan håbe, at det bliver en konkurrence på seriøsitet, kvalitet og dybdeborende journalistik, men man kan godt frygte det modsatte, når man ser på, hvordan den øgede konkurrene nyhedsmedierne imellem hidtil har ført til mere overfladisk og dårligere researchet journalistik.” Kirke & Mediers mediepolitiske næstformand, Henning Bjerg Mikkelsen.

relsen hedder den nye institution, der er en fusion af de tre tidligere styrelser: Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kulturstyrelsen er delt i fem centre, henholdsvis Bibliotek- og Medier, Digitalisering og IT, Kulturarv og arkitektur, Kultur- og driftsstøtte samt Kunststøtte. Af særlig interesse for FDA og vore medlemmer må fremhæves Center for Bibliotek og Medier, som bl.a. har til hovedopgave, at forvalte ordninger, der sikrer fortsat produktion og distribution af medieindhold og fremmer tilgængelighed af viden og kultur via biblioteker og medier.

Også svensk nej til Telenor Telenor var lige så uheldig med sin aftale om at sælge Canal Digitals kabel-tv division i Sverige til ComHem, som det var med aftalen om at sælge dets danske kabel-tv division til Stofa. Konkurrensverket, KKV, ville ikke godkende aftalen. I stedet er kabel-tv divisionen overdraget til Telenors svenske datterselskab. Som bekendt har Stofa senere købt dele af Canal Digitals kabel-tv.

Navneskift I håb om at lette på forvirringen over mange forskelligartede navne, Eutelsat har på sine 31 kommunikations-satellitter, er det besluttet, at de alle nu hedder Eutelsat, tilføjet et nummer. Tre satellitter, som Eutelsat ejer sammen med andre, bevarer de nuværende navne. Nærmere orientering kan ses på www. eutelsat.com

Kim Falkenhard. Den 39-årige Kim Falkenhard er tiltrådt som direktør hos Stofa som afløser for Jørgen Kristensen med stort set de samme opgaver. Med sine forudgående ni år i SBS TV har han et indgående kendskab til de kabelnet, det er hans opgave at finde nyt til. Programudbud og de muligheder, der er for at imødekomme brugernes ønsker til indholdet i deres kabel-tv net bliver et væsentligt område i en tid, hvor flere og flere efterlyser friere muligheder for at vælge ud af det meget store udbud af tv-kanaler. Den anden store opgave er at finde og lancere tilbud uden for det traditionelle tv-udbud. ”Stofa har en fantastisk god størrelse for leverandører til at få prøvet reaktionerne på nye programformer og ny interaktive tv-muligheder. Jeg vil gerne bidrage til nyt, som kan drive Stofa videre frem, styrke vores digitale univers og give vore kunder mere og bedre indhold,” siger Kim Falkenhard. Han glæder sig over, at de nye opgaver ligger i forlængelse af hans tidligere og at han derfor kan bevare kontakten til det, der optager antenneforeningerne.

Ny advokat hos FDA

Peter Vetlov.

AKTIVITETSKALENDER 7.-9. marts: Cable Europes kongres i Bruxelles. 16. april: FDA Roadshow i Sorø. 18. april: FDA Roadshow i Tylstrup. 19. april: FDA Roadshow i Kolding. 12.-14. juni: ANGA udstilling og seminarer i Köln.

22  FDA Orientering 1 /2012

Pr. 2. januar 2012 har FDA og Peter Vetlov indgået om aftale om juridisk bistand til FDA. Peter kommer fra en stilling som juridisk ansvarlig i et engelsk-ejet forsikringsselskab og har derudover erfaring fra advokatkontor samt en offentlig styrelse. Peter er uddannet cand.jur. og advokat og har bred erfaring med styrker indenfor kontraktsret, selskabsret, fast ejendom, enterpriseret samt erstatnings- og forsikringsret.


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand Carsten Karlsen Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Preben Pedersen Vemmedrupvej 71 4632 Bjæverskov Tlf. 88 80 60 81 E-mail: formand@yderholm.net

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Flemming Borg, Reg. 4 Bispelunden 19 6534 Agerskov Tlf: 74 51 42 00 E-mail: fborg@dbmail.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo535@gmail.com

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@bryrupnet.dk

AFOs styregruppe Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Carsten Jørgensen E-mail: carsten@glentenodense.dk

BDMs bestyrelse Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Ole Bendix, fmd., Preben Pedersen, næstfmd., HB, Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Poul Gaarden Region 8: Henning H. Madsen, fmd., HB Johnny Larsen, næstfmd, HB supp, Helge Knudsen, sekr., Flemming Engelbrechtsen, supp. reg. best., Uno Andersen, supp. reg. best. Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Flemming Borg

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, HB supp., Tommy Schmidt

Region 4: Flemming Borg, fmd., HB, Benny Kristensen, næstfmd., Gert Lützen, Michael O’Halloran

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Morten Strandholdt, sekr., Per Sørensen, Tage Lauritsen For Stofa: Jens Finne, fmd., tlf. 55 45 35 37 Lars Kofod Ibsen, tlf. 46 99 13 80 Per Fløe, tlf. 65 32 27 51 For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Carsten Karlsen E-mail: ck@fda.dk

FDA Orientering 1 /2012

  23


NATUREN HOLDER ØJE MED DIG

Luk øjnene og tænk på Norge: Fjorde, fjelde og vandfald. Det mest svenske af alt? Skærgårdene. Og de dybe, mørke skove er Tyskland. Naturen og dyrelivet i nabolandene venter på dig, og du behøver ikke engang hoppe i vandrestøvlerne og hanke op i rygsækken.

Fra isbjørnene på Svalbard til ulvene i den svenske vildmark og kongeørnen i Berchtesgaden - tænd for naturen på nabolandskanalerne og se “Terra X” på ZDF, “Erlebniss Erde” på ARD, “Ut i naturen” på NRK1 og “Mitt i naturen” på SVT1. Tjek udsendelserne på verdenstv.dk - De er endda tekstet på dansk!

ARD / Expeditionen ins Tierreich © Rolf Blumen

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

Romer / Grunwald

Verdens TV byder på naturoplevelser i prisvindende dokumentarprogrammer, hvor historie og videnskab mødes i åndeløst smukke billeder af den svenske, norske og tyske natur.

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2012-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2012-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...