__MAIN_TEXT__

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 2 april 2019

ORIENTERING

LÆS OGSÅ:

■ Kampen om kunderne skærpes

■ Stabilitet fremover hastighed

■ FDA Roadshow 2019


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er udgivet den 12. april 2019. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl-Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 3: 12. juni 2019 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Kampen om at få lov til at levere bredbånd er intensiveret og ofte med indtil flere leverandører der graver ad samme tilfaldsveje til borgerne, uden omtanke for samfundsøkonomien og også hvor antenneanlæggene i forvejen har forbindelsen ind til husstanden. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2019: kr. 1.185,EU-abonnement 2019: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og inkl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 3: Fredag d. 29. juni 2019.

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Afgørende infrastruktur Regeringens ambitioner for et bredbåndssamfund er høje Thomas Bak Landsformand

Men i den virkelige verden har langt de fleste af de brugerejede antenneanlæg allerede mere end opfyldt de målsætninger for hastigheder, som den aktuelle telepolitiske aftale stiller op. Her er ønskerne sat til at der i 2020 skal være adgang til mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. En mulighed som alle boliger og virksomheder skal have adgang til senest næste år. Selvfølgelig kan de brugerejede antenneanlæg ikke løse hele opgaven for hele landet, men mange hundredtusindvis af borgere får deres højhastighedsbredbåndsforbindelse leveret gennem det lokale antenneanlæg. Det selvsamme anlæg, som i mange tilfælde blev skabt for mere end 40 år siden for at sikre muligheder for de lokale i et brugerejet fællesskab. De første muligheder handlede om adgang til mere end alene DRs ene kanal i sort-hvid i form af nabolands-tv taget ned fra høje master og fordelt rundt lokalt gennem coax-anlæg. Udviklingen vil jeg i øvrigt ikke dvæle ved her. MEN det vil jeg ved en anden af de bærende søjler i den danske telepolitik, nemlig ved princippet om markedsbaseret udrulning og udnyttelse af fremtidens teknologier. Markedsbaseret udrulning lyder måske nok umiddelbart besnærende men jeg synes at vi kan pege på en række gode grunde til, at det måske ikke helt forholder sig på den måde, når det gælder eksempelvis bredbåndsinfrastruktur. Dobbelt-op har ingen værdi Når først der findes et bredbåndsnet ud til en given bolig, så bliver denne bolig ikke stillet dobbelt så godt af at få yderligere et kabel ført frem til sig. Når bare den første infrastruktur er tilstrækkelig til at tilfredsstille behovet hos beboerne. På den måde ligner denne type infrastruktur rigtig meget det, som økonomer vil betegne som offentlige goder. Det betyder også at der set med samfundsmæssige briller ikke kommer nogen særlig ekstra værdi ud af dobbelt-op på en velfungerende infrastruktur. Hvis man allerede har en velfungerende vejforbindelse, som ikke er hverken hullet eller præget af trængsel, vil man næppe heller etablere en ny vej ved siden af den eksisterende eller udvide den bestående vej med flere vejbaner. Det ville blive anset for at være et samfundsmæssigt spild – tænk bare på debatten om de ”altid tomme motorveje i Nordjylland”. Giver parallel kabling samfundsmæssig værdi? Vi oplever mange steder at særligt elselskabernes fiberselskaber ruller særdeles aggressivt frem med tilbud om en fiberforbindelse. Det er rigtig fint alle de steder, hvor der ikke allerede findes en velfungerende og velvedligeholdt bredbåndsinfrastruktur. - fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · FEBRUAR 2019


FDAINDHOLD

6 Udrulning af 5G 8 Kampen skærpes 10 Stabilitet fremfor hastighed 12 Hvad skal der ske med Radio24syv? 14 Sendetilladelser og skjult reklame

6 Udrulning af 5G

16 Skal en forening have et fagblad? 18 Efter 11 år er det slut 20 Bliv opdateret med viden 22 Ærgerligt når ejerskabet foræres væk 23 Advokantens Bord: Kort, og til dels godt 24

Branchenyt: Ny streamingstjeneste Partnerskaber og samarbejde er vejen frem

14 Hvad skal der ske med Radio24syv? 20 Bliv opdateret med viden

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2 Når det er tilfældet, vil det være min påstand at et nyt ekstra kabel kun har meget lille samfundsmæssig værdi. Måske snarere tværtimod. For det der kan komme til at ske er, at den eksisterende løsning undermineres i sin forretningsmodel og dermed går en samfundsmæssig værdi tabt. Og det vel at mærke en værdi, som på ingen måder kan genanvendes andre steder da den jo er låst fast i gader og stræder og i haver og bygninger. Den kan ikke på samme måde som en tiloversbleven kopimaskine gøre nytte et andet sted. Ikke primært et spørgsmål om teknologi – den divergerer Ejerne af de nye infrastrukturer lægger i den offentlige debat – og i deres markedsføring – meget stor vægt på teknologien – at deres overvejende fiber-løsning – er teknologisk overlegen og fremtidssikret. Hvorvidt dette i nogle få aspekter vil kunne siges at være tilfældet, skal jeg på ingen måder gøre mig klog på. Pointen her fra min side er, at de brugerejede anlæg, som oprindeligt blev etableret som coax-anlæg bredt set har fulgt med teknologisk og det vil nok være vanskeligt i dag at finde noget antenneanlæg af bare en vis geografisk størrelse som ikke allerede er et hybridt anlæg. Altså et anlæg, hvor den mest relevante teknologi anvendes på ethvert sted i infrastrukturen. Det uanset om den teknologi så er coax eller fiber eller noget helt tredje. Konkurrence der hvor det giver mening I FDA er vi ikke i udgangspunktet på nogen måde modstandere af konkurrence. Slet ikke. Men det bør kunne give mening for borgerne og for samfundet som helhed. De kriterier kan konkurrence på den rene infrastruktur i hvert fald langt fra altid siges at kunne leve op til. Det betyder ikke at konkurrence om at byde sig til over for borgerne med serviceydelser via infrastrukturen ikke meget vel kan vise sig at være fornuftig. At også andre end ejeren af infrastrukturen kan komme til med serviceydelser 4

over for borgerne. Sådan som vi eksempelvis kender det fra el-forsyningsområdet. Her er der ikke flere parallelle elforsyningsnet frem til den enkelte bolig, men den enkelte husstand kan frit vælge hos hvem af de mange udbydere, man ønsker at købe sin strøm. Hvis borgere foretrækker en bestemt leverandør frem for det lokale elselskab, står det vedkommende frit for, men et skifte af leverandør af selve strømmen ændrer ikke på noget i form af nye elkabler ind til bopælen. Om det også kan give både teknisk og forretningsmæssig mening sådan at åbne de brugerejede antenneanlæg for at andre – og flere samtidig – kan byde sig til, vil jeg ikke her gå nærmere ind i, men set fra min stol bør der ikke være noget til hinder for sådanne løsninger. Når blot ejeren af infrastrukturen får en fair og rimelig aflønning af sine investeringer. Og det er jo på ingen måder noget nyt i vores verden – langt fra. Stofa og YouSee er begge eksterne leverandører på rigtig mange brugerejede antenneanlæg. Her står de som leverandør over for de tilsluttede husstande. Traditionelt har der dog alene været én anden udbyder på et givent tidspunkt. I den forstand har beslutningen om serviceudbyder været kollektive beslutninger i de brugerejede anlæg. Hvor beslutningen har været i første omgang valget mellem selv (fortsat eller måske igen) at stå for serviceudbuddet eller at lade en anden gøre det. Og i det omfang valget er faldet på at lade en anden gøre det så i anden omgang at afgøre hvem. Med flere nye spillere, som ønsker at byde sig til også via kabel-tv-infrastrukturen vil vi nok alle snart blive en hel del klogere på netop denne vinkel på virkeligheden. De brugerejede antenneanlæg er skabt nedefra, af brugernes ønsker om i fællesskab at søge løsninger på lokale behov, ikke af statslig regulering eller kommercielle/infrastrukturselskaber, med store pengekasser. I øjeblikket er det meget populært at tale om deleøkonomi. De brugerejede antenneFDA ORIENTERING · APRIL 2019

anlæg er i bedste forstand sådanne deleøkonomiske fællesskaber hvor man er med for at sikre lokale muligheder, ikke for at tjene på hinanden. Nuværende teknologi er ikke forældet Der kan være gode grunde til at beskytte de nuværende investeringer i anlæg, som på ingen måde er forældet. Langt fra efter vores bedste vurdering. På verdensplan baserer 400 mio. husstande sig helt eller delvist på coax teknologien, intet tilsiger at den ikke vil bestå og udvikle sig i mange år endnu. Den har en fremtid for sig. MEN i de brugerejede anlæg oplever jeg ikke nogen teknologi-fanatisme, anlæggene bruger den teknik, som på ethvert tidspunkt og på ethvert sted i nettet anses for den rette. Fiber er en fin og en god løsning, men det skal være i områder, hvor der ikke allerede er tilstrækkelige bredbåndsforbindelser på andre teknologier til rådighed at der bør ske nykabling. Den brugerejede infrastruktur i Danmark er unik, og den er fortsat en af hovedhjørnestenene i at Danmark er så digitaliseret et samfund, som vi er. Den bør ikke kritikløst sættes over styr blot fordi en stor pengekasse kommer forbi og løber alt over ende. Jeg vil gerne mane til en form for eftertænksomhed hos de ejere, som stiller de enorme beløb til rådighed for de aktuelle investeringer. Er det nu også en samfundsmæssig klog fremfærd, man er i gang med?


Få frie h æ

nder nu

RING . 44 400 970

Frihed til at være den antenneforening, I er Sidder jeres medlemmer med andre behov, end dem I kan tilbyde i dag? Hos Asom-NET gør vi op med one size fits all-løsninger og skræddersyr tv- og internetløsninger i samme høje kvalitet som store udbydere. I får det bedste fra to verdener: Stordriftsfordele, kompromisløs kvalitet, konkurrencedygtige priser og friheden til at bevare selvstændigheden. I er nemlig ikke forpligtet til at aftage alle vores produkter, men kan frit sammensætte produktspejl og priser, der afspejler jeres medlemmers ønsker. Vi tilbyder en stærk supportfunktion, og skal vi varetage jeres administration, gør vi gerne det, men det er selvfølgelig helt op til jer.

Asom-NET er et non profit fællesskab for frie antenneforeninger, der tilbyder et bredt produktspejl inden for tv og internet. Vi arbejder for at give vores medlemmer og deres medlemmer store administrative, tekniske og økonomiske fordele uden at gå på kompromis med selvstændigheden og servicerer i dag mere end 75.000 medlemmer.


FDAORIENTERING

Udrulning af 5G Der er opstået bekymring i flere af de vestlige lande om, at fremtidens internet med 5G-netværk kan blive ramt af kinesisk spionage Kris Vetter FDA redaktør Kilder: Energistyrelsen, Politiken, Ericsson og TDC

I februar måned lancerede regeringen sit udspil til handleplan om det fremtidige 5G-netværk. Fra mange eksperters side har der været udtrykt bekymring om det kinesiske selskab Huawei. Da Lars Christian Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister, lancerede regeringens handleplan for udbredelsen af 5G-nettet, udtrykte han også grund til bekymring over et fremtidigt samarbejde med Huawei. - Vi ønsker, at forbrugerne får hurtigere internet i de kommende år, siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

Men bag kulissen er der opstået bekymring i flere af de vestlige lande om, at fremtidens internet med 5G-netværk kan blive ramt af kinesisk spionage. Eksperter påpeger, at der er stærke formodninger og indikationer på, at kinesisk udstyr indeholder en mulighed for indhentning af data, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Kontrakt udløber Næste år udløber TDCs nuværende kontrakt med en af verdens største teleleverandører, kinesiske Huawei, som siden 2014 har leveret udstyr til telekommunikation i Danmark. Det er en helt ny digital verden, som inden for de kommende år vil blive til virkelighed, når det kommende 5G-net skal udrulles i Danmark. Regeringens ønske er, at der skal være klare og gennemsigtige rammer for

FAKTA Etableringen af 5G-nettet markerer en ny generation af konnektivitet – TDC bygger fremtidens infrastruktur. 5G leverer meget mere kapacitet, hurtigere internethastigheder på mobilnettet og muliggør hidtil usete digitale fremskridt og innovation. Aftalen med Ericsson omfatter også partnerskab med TDC om opgradering af det nuværende 4G-net. TDC forventer, at opgraderingen af udstyr i mobilnettet vil ske uden store gener for kunderne. Det nye partnerskab mellem TDC og Ericsson indledes den 1. april 2019, og kontrakten løber til udgangen af 2023, hvor Ericsson vil levere udstyr og serviceydelser på TDCs landsdækkende mobilnet. Ericsson overtager driften af TDCs net inkl. driftscenter, installation (field service), kundeoplevelser (customer experience management), planlægning og optimering af nettet. I lighed med andre aftaler vil TDC i samråd med myndighederne regelmæssigt vurdere aftalens sikkerhedskrav. 6

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

teleselskaberne, når det ultrahurtige 5Gnet skal udrulles i de kommende år. Samtidig vil regeringen sikre, at erhvervslivet får gunstige forhold til at gennemføre test af 5G-teknologi. Ifølge ministeren er det helt afgørende for fremtidens samfund og den teknologiske udvikling, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at teleindustrien kan få sat gang i udrulningen og anvendelsen af det hurtige 5G-net. - Jeg ønsker, at Danmark er med helt fremme, så vi fastholder vækst og arbejdsplader inden for teknologiområdet, siger Lars Christian Lilleholt. Hurtigere med uanede tekniske muligheder De nye 5G-net er først og fremmest meget hurtigere, mere pålideligt og har ekstremt korte svartider i forhold til de kendte 4G-net, som de fleste danskere anvender i dag. 5G vil desuden for alvor styrke udviklingen af det såkaldte Internet of Things (IoT), hvor f.eks. robotter på hospitaler vil kunne hjælpe læger og sygeplejersker med transport af udstyr og blodprøver, ligesom kommende førerløse biler vil kunne udnytte den korte responstid på nettet. Konkret vil regeringen med den nye 5G-handlingsplan arbejde for, at de nødvendige 5G-frekvenser bliver stillet til rådighed i rette tid. Det sker ikke mindst, fordi teleselskaberne skal investere store summer i udrulningen af 5G. Samtidig skal der være mulighed for at gennemføre forsøg og tests af 5G-teknologi. Endvidere vil regeringen sørge for, at udrulningen kan ske så gnidningsfrit


Med etableringen af 5G-nettet ønsker Danmark at bevare sin innovationskraft og være på forkant med den teknologiske udvikling og dermed sikre danskerne hurtigt og stabilt internet også i fremtiden.

for teleselskaberne som muligt. Endelig skal der skal ses på, om teleselskaberne kan dele 5G-infrastruktur, så det bliver billigere at udrulle. Ny teknologisk tidsalder Med den nye handlingsplan er målet, at få sat markant skub i den næste teknologiske tidsalder. På området innovation og teknologisk udvikling har vi været og skal fortsat være førende. - Vi kan være stolte over innovationskraften og den teknologiske udvikling i Danmark, og med 5G-nettenes snarlige ankomst er det vitalt, at vi ikke halter efter, siger Lars Christian Lilleholt til FDA Orientering. En bred kreds af interessenter 5G-handlingsplanen er udarbejdet med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra blandt andet telebranchen, indholdsbranchen, universiteter, kommuner, regioner og sektorer såsom landbrug, transport og IT.

Energistyrelsen vil foretage en evaluering af handlepunkterne i 2020. Som nævnt tidligere vil selvkørende biler også være et issue. En selvkørende bil, der kører med 100 km/t og er forbundet til et 4G-net, vil køre 140 centimeter fra, bremsekommandoen er givet, til den bremser. Hvis bilen derimod er tilsluttet 5G-net, så vil bilen kun køre 2,8 centimer, før den begynder at bremse. TDC fravælger Huawei TDC har længe forhandlet med Huawei om at udbygge 5G-netværket. Siden 2017 har TDC desuden testet 5Gteknologien med Huawei. Testene var en stor succes, alligevel har TDC nu fravalgt Huawei og Ericsson overtager rollen som hovedleverandør til TDC den 1. april. Den svenske virksomhed har tidligere været hovedleverandør for TDC, indtil Huawei overtog pladsen i 2014 med en seksårig aftale. Leverandørskiftet kommer efter de FDA ORIENTERING · APRIL 2019

seneste måneders diskussioner om kinesisk kontrol og spionage, som har skabt uro omkring Huaweis samarbejde med TDC. I en pressemeddelelse siger TDC, at man vil indlede udrulningen af 5G i oktober i år. Med en ambitiøs plan for udrulning af 5G vil TDC i slutningen af 2020 tilbyde 5G-dækning i hele landet. TDC vil allerede til sommer foretage pilottest med 5G-tilbud til udvalgte kunder – og indlede udrulningen i oktober i år. - Jeg er rigtig glad for, at TDC nu vil påbegynde etableringen af fremtidens infrastruktur i partnerskab med Ericsson og muliggøre et digitalt Danmark med DET bedste landsdækkende trådløse net. Med 5G tages et kvantespring på kapacitet, internethastighed og intelligente forbindelser. - Med andre ord vil 5G være startskuddet til en ny epoke for den digitale 7


FDAORIENTERING økonomi og gøre det muligt for Danmark at udbygge sin position som global digital frontløber, siger Allison Kirkby, koncernchef og administrerende direktør for TDC Group. TDC vælger Ericsson til strategisk samarbejde TDC og Ericsson indgår et nyt strategisk partnerskab for at bygge 5G-infrastrukturen til TDCs landsdækkende mobilnet. TDC har arbejdet med Ericsson siden 1990’erne, og det nye strategiske partnerskab konsoliderer det tætte og engagerede samarbejde mellem TDC og Ericsson, der allerede leverer udstyr til de centrale dele af TDCs mobilnet. - I det forløbne år har TDC forhandlet med adskillige leverandører om den forestående udrulning af 5G. TDC har forbundet hele Danmark i næsten 140 år, og jeg er glad for at kunne meddele, at TDC har valgt Ericsson til at bygge og udrulle 5G-netværket og dermed indlede et nyt og spændende kapitel med trådløse forbindelser for Danmark og Skandinavien, siger Allison Kirkby. Ericsson glæder sig over partnerskabet - TDC er den seneste serviceudbyder i Europa for hvem vi vil opbygge 5G. - Vi er meget glade over partnerskabet med TDC, ikke blot inden for 5G, men også med den tilknyttede forskning, udvikling og innovation samt det absolut nyeste inden for drift med Ericsson Operations Engine. - Vi vil samarbejde med TDC om at digitalisere den danske økonomi og således sikre, at de danske forbrugere, virksomheder og samfundet får glæde af de nye oplevelser, serviceydelser og muligheder, som 5G giver, siger Börje Ekholm, koncernchef for Ericsson. TDC og Ericsson vil etablere et skandinavisk kraftværk inden for mobilteknologi og en fælles innovationshub i tæt samarbejde med 5G-forskningscentret i Lund, som vil yderligere styrke det historisk stærke samarbejde om forskning og innovation på tværs af Øresundsregionen.

8

Kampen skærpes Kampen om kunderne når det gælder bredbåndstilslutninger skærpes betydeligt i øjeblikket Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef, FDA

Der kan ses en række forskellige former for pres på de brugerejede antenneanlæg; kampen om synligheden – kampen om at blive leverandør til tilslutningerne – kampen om at få lov at kable husstandene. Kampen om synligheden Vi har i Nyt fra FDA tidligere omtalt problemet med at internettjenesten DinGeo ikke giver retvisende oplysninger, når det gælder de brugerejede antenneanlæg som selv udbyder internetadgang vi coaxnettet, eller hvor det eksempelvis er Kabelplus, som står for udbuddet. Disse anlæg bliver slet ikke synlige i søgeresultaterne på DinGeo. Og her rammer vi så ned i problemstillingen. Det viser sig nemlig, at i de tilfælde, hvor bredbånd via Kabel-TV (Coax) tilbydes af YouSee og Stofa fremgår de af søgeresultaterne. Der hvor det er det brugerejede anlæg selv, eller eksempelvis Kabelplus, som står for udbuddet, kommer der en besked op om at ” Der er ikke mulighed for bredbånd via Kabel-TV (COAX) på adressen”. Den oplysning er ikke bare forkert, den må nødvendigvis også gives mod bedre vidende, idet kilden for disse oplysninger er Tjekditnet.dk, hvoraf de fremgår. Det er selvsagt et problem ikke at blive synlig i denne type opslag og FDA har derfor rettet henvendelse til tjenesten. Men lige så interessant er det selvfølgelig for jer at øge den lokale synlighed. Her skal I nok netop holde fast i den lokale tilknytning I som medlemsejet anlæg har.

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

Brug den til at etablere relevante samarbejder i området. Det kunne eksempelvis være at arrangere LAN-party sammen med den lokale ungdomsklub/ungdomsskole eller et par lokale foreninger med børn og unge som medlemmer. Et sådant arrangement vil sætte positiv fokus på jer som den lokale bredbåndsinfrastruktur og vise I kan levere ”varen” mindst ligeså godt som andre leverandører. Kampen om at blive leverandør Flere nye spillere melder sig på den bane som handler om at udbyde internetadgang via kabel-tv-nettet alene som tjenesteudbyder. Fastspeed har tidligere været omtalt i FDA sammenhængen og er næppe helt ukendte selvom de jo stadig er helt nye spillere. En mere etableret aktør, som har annonceret at ville tilbyde internet via kabel-tv-nettene, er Boxer. I første omgang vil disse nye nok primært udbyde via TDCs netværk. MEN det åbner selvfølgelig for overvejelser også hos de brugerejede antenneanlæg. Skal der åbnes for andre udbydere og måske for flere udbydere på samme tid – eventuelt i direkte konkurrence med anlæggets eget udbud? Kampen om at kable husstandene Antenneanlæggene har nok mest haft deres fokus på den udrulning af fiberbredbånd, som elselskabernes fiberoperatører står for, men der er andre på banen, til eksempel virksomheden GIGABIT. De byder sig med et tilbud om en etableringspris inklusiv 5 års ’gratis fiberforbindelse’. En forbindelse på 100/100, som så sik-


Kampen om at levere højhastigheds bredbånd skærpes i disse år og måneder, men spørgsmålet er jo om det samfundsøkonomisk, er fornuftigt at lægge flere fiberleverandører parallelt ved siden af hinanden? Og måske uden tanke for at det lokale antenneanlæg allerede har forbindelsen til parcelhuset og kan levere internet-delen også.

kert kan opgraderes efterfølgende mod ekstrabetaling. De har i eksempelvis Ishøj et tilbud om at blive koblet på deres fibernet for en pris på kr. 12.995,-. Som de fremhæver i annoncen så er der adgang til håndværkerfradrag hvorved prisen efter at værdien af fradraget er trukket fra ender på kr. 9.800,-. Hvorvidt dette vil vise sig at være konkurrencedygtigt er svært at bedømme? Den ”rene pris” omregnet til månedspris ser ikke skræmmende ud (ca. kr. 165,-).

Men hvis der indregnes en finansieringsudgift, så ser det hurtigt meget mindre konkurrencedygtigt ud. Hertil kommer at det selvfølgelige bør tages i betragtning hvad der vil ske ved en eventuel virksomhedslukning – så er de ”gratis” 5 år med stor sikkerhed pist væk forsvundet. Og interessant er det vel også for den enkelte husstand at få afklaret i hvilket omfang udbyderen har planer om at tillade konkurrence på sin infrastruktur. I nogen tilfælde kan konkurrence med

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

rette opleves som urimelig men det ændrer jo ikke på at den findes. Vind i markedet Det afgørende for at de brugerejede anlæg også i fremtiden har en markedsmæssig berettigelse er, at de kan klare sig gennem at have attraktive produkter til attraktive priser. Det har anlæggene typisk en særdeles god mulighed for at kunne tilbyde og fra FDAs side vil vi gøre hvad vi kan for at understøtte jeres bestræbelser.

9


FDAORIENTERING

Stabilitet fremfor hastighed Ishøj Byråd har på byrådsmødet den 5. marts 2019, godkendt Kabelplus’s renovering og opgradering af kabel-tv-nettet til Docsis 3.1 standarden Kris Vetter FDA redaktør

Ud over de eksisterende produkter introduceres samtidig GIGA produktet på 1000/100 Mbit/s. - Vi i Kabelplus, er naturligvis stolte af, at være blandt de første, der som ikkedominerende spiller på markedet, kan tilbyde Antenneforeningerne en GIGAspeedløsning, baseret på den nye Docsis 3.1 standard, siger Henrik Lind. For at få sikkerhed for at opgraderingen er blevet udført fagligt korrekt, så har Ishøj Fællesantenne allieret sig med konsulentfirmaet Brix & Kamp, som har ført tilsyn med renovering og opgraderingsarbejdet, og afleveret en rapport til

Ishøj Kommune, som ejer Ishøj Fællesantenne. 9.000 husstande er gennemgået, connectorer, fordelere, fibernoder og samtlige forstærkere er udskiftet i nettet. Alt er dokumenteret med foto og anlægget er tegnet digitalt ind og alt dokumentation er afleveret til kunden.

udfald som vi nu analyserer, for at være sikre på at den samlede løsning kører stabilt ved højere upload hastigheder, siger Henrik Lind. Har man brug for mere end 100 Mbit/s i upload ved ”almindelig brug”?

I Kabelplus har man valgt at køre max 100 Mbit/s i upload, indtil Docsis 3.1 upload på højere hastigheder er blevet stabilt nok.

Kabelplus har over 4.000 koblet på internettet i Ishøj Fællesantenne, og de bruger tilsammen max 500 Mbit/s i upload, så Kabelplus mener at det nye GIGA produkt (1000/100 Mbit/s) er rigeligt et godt stykke ud i tiden og rigeligt til at man først lancerer større upload, når tingene har stabiliseret sig.

- Vi oplever at det kan køre stabilt i en periode, men så kommer der forskellige

De store spillere på markedet presser ofte antenneanlægsejerne med beskeden

Udfordringer med at få de nye Docsis 3.1 modemmer til at køre stabilt på høj upload.

Henrik Lind Kabelplus (th.) synes det er ærgerligt, at antenneanlæggene tvinges til store investeringer uden nødvendigt motiv. Dermed mister de unødigt ejerskabet på den lange bane. 10

FDA ORIENTERING · APRIL 2019


om at det er voldsomt store investeringer antenneanlæggene står over for (ofte 2-cifrede millionbeløb), og dermed binder de dem ofte med lange kontrakter op til 7-8 år. Dette skyldes bl.a. at de anbefaler at udbygge foreningernes net så de kan håndtere 1,2 MHz, for at få Gigabit Internet. - Mange antenneanlæg kan fint køre videre med 865 Megahertz i en kombination af docsis 3,0-3,1. Så kan man beholde upload-hastigheden med eksisterende stikdåser og kun skifte modems til høje hastigheder. Det er fornuftigt købmandsskab, da gode modems sagtens kan klare opgaven, pointerer Henrik Lind. Han opfordrer antenneanlæggene til at tage det roligt Henrik Lind opfordrer antenneanlæggene til at søge teknisk hjælp fra

lokale leverandører (uvildige og som oftest teknisk dygtige).

lige nu og helt klart vil falde når flere udbydere kommer på banen.

Det er ikke svært, at opdatere et antenneanlæg, i takt med stigende krav, uden at det behøver at koste ”spidsen af en jetjager”.

Proprietære tv-boxe - Jeg er overbevist om, at apps kommer til at styre verden, hvorfor tv-boxene stille og roligt vil uddø, fordi de er dyre at opdatere og kun kan køre på leverandørernes systemer, siger Henrik Lind.

- Man kan tage det i de nødvendige steps og dermed stille og roligt bygge op til større og mere kapacitet. 50-100 MB/sek. er for langt de fleste forbrugere rigeligt til dagligt forbrug, fastslår han. Det handler jo om, at få selv de små antenneanlæg med på vognen uden at sprænge økonomien. Behovet for Gibabit lige nu er begrænset Derfor opfordrer Henrik Lind antenneanlæggene til at ”tune” anlægget over de næste 2-3 år, da modemprisen er høj

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

- Apple TV-boxen er et godt eksempel på et fornuftigt alternativ, da den kan køre med alle kendte apps, hvorved man er uafhængig af en bestemt tv og indholdsudbyder, pointerer han. Hertil kommer at mange smart-TV efterhånden er forsynet med de mest gængse apps, så slipper man med alle de eksterne boxe, som kun fylder op og bruger unødig energi.

11


FDAORIENTERING

Hvad skal der ske med Radio24syv? Det har været en uskøn proces, der ser ud til at ende med, at radiostationen lukker for altid Kris Vetter FDA redaktør Kilde: Jørgen Ramskov, Politiken Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Programafdelingen tegner sig for cirka 17 ud af døgnets 24 timer, og hvis 70 procent af det skal flyttes til Jylland, ville det være en fuldstændig radikalt anden radio, påpegede flere, da det lå klart at et flertal med Dansk Folkeparti i spidsen ønskede, at flytte stationen ud af hovedstadsområdet. Programafdelingen har omkring 40 værter tilknyttet. Mange af disse medarbejdere ville være nødt til eventuelt at flytte til Aarhus for at optage deres programmer.

Derfor bevæger man sig over smertegrænsen for hvad programfladen kan holde til, ifølge stationens ledelse. Udbuddet af FM4 er officielt gået i gang, efter en lille måneds forsinkelse. Vilkårene har været genstand for en længerevarende debat. I medieforliget fra sidste år blev der lagt op til, at alle administrative medarbejdere, mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere og kanalens hovedsæde skulle placeres vest for Storebælt. Men da rammerne i december blev sendt i høring, var det vekslet til et krav om, at 60 procent af de redaktionelle medarbejdere skulle være placeret 110 km fra Københavns centrum, mens kravet til administrative medarbejdere

Det er en uskøn proces, som vi har måttet lægge ryg til omkring udbuddet af FM4-kanalen, siger direktør for Radio24syv, Jørgen Ramskov. 12

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

var droppet, fordi det var i strid med EU-regler. Siden er det så kommet frem, at Dansk Folkeparti ønskede kravet til forankringen i provinsen strammet, og det har forsinket udbuddet indtil nu. Det geografiske fikspunkt var en del af medieforliget fra sommeren 2018. Dengang lød kravet, at FM4-kanalens hovedsæde “skal placeres vest for Storebælt”, og at udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inkl. freelancemedarbejdere (omregnet til årsværk), samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt. I december, da et udkast til rammerne om FM4-udbuddet, blev præsenteret, var kravet vekslet til, at 60 procent at de redaktionelle medarbejdere skal arbejde mindst 110 km uden for København. Ud var altså gledet kravet om de administrative medarbejderes arbejdssted. Kulturministeriet klar med rammerne Den 22. marts meldte Kulturministeriet sig klar med rammerne om FM4-udbuddet. Ved den lejlighed blev kun kravene til geografien præsenteret. Interesserede bydere mangler endnu at få de nærmere detaljer præsenteret om eksempelvis adgangen til reklameindtægter og kriteriet for at byde. FM4-sendetilladelsen er Radio24syvs frem til udgangen af oktober i år. En kommende tilladelseshaver kan overtage frekvensen 1. november. En række aktører har i mere eller mindre udtrykkelige vendinger udtrykt interesse for at byde ind på kanalen. Det gælder Berlingske Media, Bauer


Media, Nordic Entertainment Group, Heartbeats samt et konsortium bestående af syv lokale og regionale mediehuse med Jysk Fynske Medier i spidsen. De Konservatives medieordfører Naser Khader kritiserer regeringen, som hans eget parti er med i, for at have imødekommet Dansk Folkepartis geografiske krav for udbuddet af FM4, der huser Radio24syv. - Vi kan ikke videreføre det, som vi er stolte af i dag, siger adm. direktør Jørgen Ramskov, der langt fra er tilfreds med forløbet om udbuddet af FM4kanalen og supplerer med: - Det er med et mildt ord uskønt, at der hele tiden bliver skruet på knapperne. Jeg synes generelt, at politikerne skal lave rammer, og så skal de interessere sig for, om der kommer noget interessant radio ud til lytterne. De bør skrue ned for interessen for, hvilket postnummer, det skal sendes fra, siger Jørgen Ramskov til FDA Orientering. Lukker og slukker? De seneste 8 år har Radio24syv sendt radio fra København, men 31. oktober bliver med al sandsynlighed sidste gang. For selv om Socialdemokratiet skulle sætte sig på magten efter det kommende folketingsvalg, så er de ikke villige til at ændre på udbudsbetingelserne for FM4-kanalen, som Radio24syv i dag sender fra. - Hvis man vil lave en konkurrent til P4, så skal man bare sige det. Det kan man sagtens gøre og samtidig lave god radio.

Det er bare ikke det, vi laver, og det som lytterne i dag efterspørger hos os, fastslår Jørgen Ramskov. Hos Radio24syv mener man, at man allerede har en bred dækning af hele Danmark, og man hæfter sig ved, at en stor del af deres lytterskare befinder sig på Fyn og i Jylland. - Vi laver masser af radio væk fra København. Vi har programmer og medarbejdere, der bevæger sig rundt. Jeg vil gerne understrege, at der kan laves radio alle steder, siger Jørgen Ramskov. Han forklarer, at de mange debatprogrammer, som blandt andet politikerne deltager i, naturligt skal optages i hovedstaden og talentmassen af markante værter er også størst i hovedstaden. Radio24syv er sat i verden for at lave konkurrence og mangfoldighed i forhold til P1, der er en taleradio. I skrivende stund (3. april 2019) har Berlingske afvist en fortsættelse af Radio24syv, da ledelsen ikke finder, at der er økonomisk logik i, at byde ind på stationen. Det er dermed også et farvel til et af de ”produkter”, som Berlingske Medias ejer, den belgiske mediekoncern De Persgroep, har haft strategien skarpt rettet mod. De Persgroep, som har ejet det danske medieselskab siden 2015 havde ellers udpeget fire superbrands: Berlingske, B.T., Weekendavisen og Radio24syv. Det sidste ben skæres nu væk. Samtidig indskrænker det Berlingske Medias FDA ORIENTERING · APRIL 2019

samlede rækkevidde og saver grenen på radiomarkedet af. Flere andre mediekoncerner har som nævnt allerede meldt ud, at de vil afgive et bud på at overtage sendetilladelsen, så det bliver spændende at se hvor ejerskabet lander. I skrivende stund (5. april 2019) har Dansk Folkeparti ændret holdning. Nu lufter partiet muligheden for at forhandle med regeringen om en alternativ overlevelsesplan for Radio24syv. DF-formand Kristian Thulesen Dahl kalder det for noget vrøvl, at DF har haft et mål om at forhindre Radio24syv i at byde ind på en forlængelse af FM4sendetilladelsen. Efter partiets mening kan Radio24syv, hvis ejerne og regeringspartierne er interesserede, køre videre i nuværende eller ændret form som dab-kanal. Jørgen Ramskov, Radio24syvs chefredaktør, er som udgangspunkt positiv, men henviser til, at der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål i forhold til betingelserne. Ingen tvivl om, at afgørelsen om Radio24syv ikke er til endebragt endnu. I skrivende stund er Dansk Folkeparti på banen med et forslag om at stationen kan fortsætte som DAB-radio og give stationen en overgangsperiode på fire til fem år. I overgangsperioden skal 24syv ifølge DF finansieres af staten, mens radiostationen skal have mulighed for at begynde at tjene penge på blandt andet reklamer. På den måde skal radioen gøres klar til at blive selvfinansierende på DAB.

13


FDAORIENTERING

Sendetilladelser og skjult rekla Årsberetningen for 2018 fra Radio- og tv-nævnet er netop her i april måned blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Kris Vetter FDA redaktør

Første halvår af 2018 var præget af henholdsvis udbuddet af den sjette jordbaserede FM-radiokanal og udbuddet af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT). En del af nævnets arbejde i 2018 handlede om genudbud af tilladelser til såvel kommerciel som ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Til kommerciel lokalradio blev der udstedt tre yderligere programtilladelser, og til ikke kommerciel lokalradio blev der udstedt 23 yderligere programtilladelser. Programtilladelserne gælder frem til den 31. december 2027. Bauer Media ApS fik tilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal, som gælder frem til den 8. juli 2026, og Boxer TV A/S fik tilladelsen til jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, som gælder til den 30. juni 2030. Genudbud af ledige sendemuligheder Radio- og tv-nævnet gennemførte desuden i efteråret 2018 genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB Blok 3. Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger om i alt 46 pro14

gramtilladelser fordelt på 8 områder. Da der ikke viste sig at være konkurrence til nogen af sendemulighederne, kunne nævnet udstede programtilladelser til alle ansøgninger til de respektive sendenet. Nyt EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester Året har også været præget af revisionen af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS). Nævnet har besvaret spørgsmål og spørgeskemaer, ligesom nævnet har deltaget i en del møder i organisationen ERGA, der blandt andet har til formål at bistå og rådgive EU-kommissionen på AMVS-området. Med Det Europæiske Råds vedtagelse af det nye direktiv den 6. november 2018 med ikrafttrædelse den 17. december 2018 og med implementeringsfristen i dansk lovgivning senest den 19. september 2020, vil den kommende tid ligeledes være præget at dette arbejde. Skjult reklame og sponsorering Radio- og tv-nævnet har også beskæftiget sig med flere sager om skjult reklame og sponsorering. Nævnet har blandt andet behandlet seks klager FDA ORIENTERING · APRIL 2019

vedrørende overtrædelse af regler om placering af reklameblokke i forbindelse med dækningen af VM i ishockey sendt på TV 2 og TV 2 Sport. Nævnet fandt, at der var sket en overtrædelse af reglerne om placeringen af reklameblokke i sportsprogrammer. Årsberetningen beskriver desuden Radio- og tv-nævnets øvrige virksomhed i 2018, herunder nævnets tilsyn med lokalradio- og tv-stationer og tildeling af tilskud til ikke kommerciel radio- og tv-stationer. Hvorfor et radio-tv-nævn? Radio- og tv-nævnet skal hvert år afgive udtalelse om henholdsvis DR, TV 2/ Danmark A/S, de regionale TV 2-virksomheder og Radio24syvs redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelser til at udøve public service-programvirksomhed. Nævnets opgave er i den forbindelse af revisionslignende karakter, hvorfor Nævnets udtalelser alene angår konstateringer af, om radio- og tv-foretagender indfrier de specifikke public serviceforpligtelser, hvortil der er knyttet eksplicitte redegørelseskrav samt eventuelle øvrige specifikke og målbare krav. Se hele årsberetningen her.


ame Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, men også varetagelsen af public-service forpligtelser med hensyn til radio og tv.

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

15


FDAORIENTERING

Skal en landsorganisation have et fagligt tidskrift? I disse år, hvor vi oplever en stigende digitalisering, også indenfor trykte medier, er det naturligt at overveje om man overhovedet skal have et fagblad Kris Vetter FDA redaktør

Forenede Danske Antenneanlæg har valgt fortsat at have et fagligt tidsskrift, dog nu som elektronisk version. Men overvejelserne bør gå på, hvad skal ”bladet” indeholde? Vi er i fuld gang med et paradigmeskifte i den måde, vi vil se og læse faglige nyheder på. Alle undersøgelser bekræfter, at fagblade stadig bliver læst. Men undersøgelser viser samtidig, at læserne/medlemmerne ønsker mere nuanceret oplysning og at vi i bund og grund er meget forskellige i vores tilgang til fagmedier. Især tilgangen til det faglige kan være meget forskellig, afhængig af om vi sidder i den lokale forening som teknisk ansvarlig, som daglig leder af butik og dermed har kundekontakt, som bestyrelsesmedlem eller som noget helt tredje. Vi ønsker vidt forskelligt fagligt indhold og et fagtidsskrift skal kunne favne hele spektret af medarbejdere og ledelse/ bestyrelse. Der vil dog være fællesemner såsom; politiske tiltag der påvirker antenneanlæggene, branchenyt med videre. Faglig segmentering og fokusering giver digital medvind Som eksempler på fagmedier, der har lavet en turn around til digitale medier 16

kan nævnes fagmedierne Folkeskolen og Fagbladet FOA, som har oplevet digital medvind de sidste par år, hvilket ikke kun skyldes medlemsnære nyhedshistorier, men også faglig fokusering og segmentering, ifølge fagmediernes chefredaktører. Fagbladet Folkeskolen har oplevet læserfremgang fra 650.563 brugere i 2012 til knap 2 mio. i 2018 på den digitale del, Folkeskolen.dk. Det kan naturligvis være fordi folkeskolen som emne fylder mere og mere i den politiske debat, hvor der jo har været en masse diskussioner om folkeskolereformen og overenskomstforhandlingerne på landsplan og i Folketinget. Sitet blev oprettet i 2001. Fagbladet FOA, der udkommer med daglige nyheder på sin hjemmeside, et digitalt nyhedsbrev hver fredag og et trykt magasin otte gange om året, oplever også større interesse for digital læsning. Man gik i luften med det digitale univers i 2015 med ingen læsere og sidste år rundede nyhedssiden 5 mio. sessioner og 10 mio. sidevisninger, hvoraf mange af dem kom fra mobilen. Medlemsskaren er meget kendetegnet ved at være ”folk på farten”, som oftest læser via mobiltelefonen og seneste opgørelse viser, at ca. 80 procent læser artikler på sitet fra et mobilt apparat såsom smartphone eller tablet. FDA ORIENTERING · APRIL 2019

Næste step for FOA er at arbejde mere med lyd i form af indlæsning af podcast og artikler, da en del af medlemmerne ikke læser så meget. Med 150.000 læsere til fagmediets printmagasin, der udkommer hver 14. dag året rundt, kan Folkeskolen allerede kalde sig for et af landets største med den højeste udgivelsesfrekvens, men en digital indsats har kastet omtrent en halv million månedlige besøg af sig. Det handler meget om tilvænning til, at nyheder med videre kommer digitalt, hvilket FOA/Folkeskolen.dk også har erfaret. I 2016 spurgte man lærerne, hvor de fandt deres faglige inspiration henne, og der pegede bare 6 procent på Folkeskolen.dk. Man gentog seancen og sidste sommer var tallet steget til 46 procent Hos Fagbladet FOA, hvis trykte magasin har 174.000 læsere, oplever man nogenlunde det samme antal besøg på nettet som Folkeskolen. Segmentering er vigtig Begge medier fremhæver segmentering af indhold som et vigtigt greb i fastholdelsen af læsere. Hos Fagbladet FOA foregår målretningen såvel digitalt som på tryk. “Hver gang vi udgiver et blad, kommer det i fire forskellige versioner på grund af diversiteten i målgruppen (lige fra brandmanden til dagplejeren).


Fællesnævneren er dog, at det meste stof går igen i forskellige versioneringer på tværs af FOAs digitale såvel som trykte flader. Fagspecifikke netværk, hvor landets lærere kan blogge og debattere om verserende udfordringer, de oplever i deres daglige arbejde, løfter også besøgsfrekvensen og skaber interesse og aktivitet. Det er lettere at være mere specifik og nichepræget i et digitalt medie. FOA har opprioriteret digitalt, fordi læserne i dag er til stede mange forskellige steder, og man ønsker at nå læserne, hvor de er. Ovenstående er gode tanker, der med et vist forbehold kan overføres til FDA-Orientering og anvendes i den fortsatte debat omkring styrkelsen af information og viden til medlemmerne.

PEDER PEDERSEN IN MEMORIAM Peder Pedersen, Grundet Antenneforening, afgik lørdag morgen den 9. marts 2019 ved døden. Han blev 64 år. Æret være hans minde. Peder Pedersen var en aktiv folkevalgt i FDA gennem ganske mange år, både i den daværende Region 3 og helt frem til sin død i ERFA-gruppe YouSee / Dansk Kabel TV.

Peder var en flittig deltager i FDAs messer, konferencer og landsmøder, hvor han både indgik i debatterne og stillede sig til rådighed som kandidat ved flere lejligheder. FDA takker for Peders store indsats for de brugerejede antenneanlæg og sender den dybeste medfølelse til hans efterladte.

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

17


FDAORIENTERING

Efter 11 år er det slut TV 2s adm. direktør Merete Eldrup har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at stoppe som direktør og i stedet forfølge en bestyrelseskarriere Kris Vetter FDA redaktør Foto: Miklos Szabo, TV 2

Som vi skrev i sidst nummer bliver Merete Eldrup dog siddende i direktørstolen, indtil TV 2 har fundet en afløser. Hun overtog jobbet som adm. direktør i TV 2, et tv-selskab med dengang blodrøde tal på bundlinjen, i december 2007.

Den 55-årige Merete Eldrup igangsatte få måneder efter en omfattende spareplan, der betød store fyringsrunder og et delvist salg af TV 2 Radio.

bejdet med de danske antenneanlæg og paraplyorganisationen FDA.

?

Det seneste årsregnskab viste et årsresultat før finansielle poster og skat på 305 mio. kr.

- Vil du reflektere over den tid du har siddet i ledelsen omkring, hvordan samarbejdet har været med antenneanlæggene som distributører af jeres programmer?

I anledning af Merete Eldrups fratrædelse, har FDA Orientering interviewet hende om de oplevelser hun har haft gennem årene, især i relation til samar-

- Vi oplever antenneforeningerne – små og store – som lydhøre, åbne og glade for TV 2, og jeg fornemmer, at foreningerne er gode til at lytte til

NY ROLL UP = BILLIG OG EFFEKTIV MARKEDSFØRING Er jeres antenneanlæg klar til markedsføring? Vi leverer roll ups, bannere, brochurer, visitkort og meget mere fra ide til færdig tryk og levering. Netop nu skarpe priser på ovenstående produkter ved bestilling inden 01.03.2019. Kontakt os og få et tilbud.

Husk vi laver også antenneanlæggenes medlemsflyere og hjemmesider

18

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


Afgående direktør for TV 2 Merete Eldrup fremhæver antenneanlæggenes direkte dialog med medlemmerne og kendskabet til medlemmernes ønsker og krav, hvad enten det handler om internetforhold, relevante streamingtilbud, dansk indhold til flere generationer eller andet, som det vigtigste parameter for, de brugerejede antenneanlæg fortsatte eksistens. medlemmerne og indrette kanaludbuddet derefter. Når TV 2s seks kanaler er blandt de ti mest sete kommercielt finansierede tv-kanaler i Danmark – som det var tilfældet i 2018 – ligger det lige for, at TV 2-kanalerne opnår fremtrædende placeringer hos antenneforeningerne. - Hvordan ser du fremtiden for TV 2? - Jeg er optimistisk af natur, og det er jeg i høj grad også, når det gælder TV 2. Med den koncernstrategi, som vi vedtog i efteråret 2018, og som gælder frem til 2021, har vi lagt sporene til en god fremtid. Vi er i fuld gang med at styrke TV 2s digitale position, samtidig med at vi holder skarpt fokus på den stærke, traditionelle tv-forretning og på det danske indhold, som også i fremtiden skal binde vores forretning sammen. - Hvordan kan antenneanlæggene (set med dine briller) sikre, at de fortsat har en eksistensberettigelse?

- Antenneforeningerne har den direkte dialog med medlemmerne og kender allerbedst medlemmernes behov, hvad enten det handler om internetforhold, relevante streamingtilbud, dansk indhold til flere generationer eller andet. Og antenneforeningerne kan derfor – bedre end de fleste – agere på de behov, som medlemmerne rejser. - Har TV 2 planer for, hvorledes man vil angribe sociale medier? - TV 2 er meget fokuseret på, hvad de sociale medier kan gøre for os – i særdeleshed over for den yngre målgruppe. Når vi bruger sociale medier, har det et altoverskyggende formål: Vi skal med interessant indhold invitere brugerne af sociale medier ind i TV 2-systemet, hvad enten det er tv2.dk, TV 2 PLAY eller eksempelvis TV 2 ECHO, som er TV 2 Nyhedernes særlige tiltag med aktuelle journalistiske fortællinger målrettet de 20-30-årige.

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

- Skal TV 2 Play fortsat være streaming-platformen? Og hvorledes ser du udviklingen her? - Ja, TV 2 PLAY er helt afgørende i TV 2s strategi, og her kan vi – ligesom på TV 2 – tale om kommerciel public service. Vi skal drive en fornuftig TV 2 og TV 2 PLAY-forretning, som skaber mulighed for fortsat udvikling af TV 2 og TV 2s indhold. Samtidig har vi det mål at komme bredest muligt ud med vores public service-indhold. - Jeg tror og håber, at antenneforeningerne har forståelse for TV 2s kommercielle public service, og at foreningerne anerkender vores mission, som jo er ganske anderledes end hos internationale medievirksomheder: ”TV 2 driver public servicevirksomhed på kommercielt grundlag og tjener penge for at producere dansk kvalitetsindhold.” Pengene går til mere dansk indhold på TV 2s kanaler og platforme.

19


FDAORIENTERING

Bliv opdateret med viden FDA indbyder igen i år til seks roadshows fordelt bredt rundt i landet, så alle har muligheden for at deltage. Roadshow bliver som udgangspunkt eksklusivt for FDAs medlemmer! Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef, FDA Kris Vetter FDA redaktør

FDA ønsker konstruktiv dialog med medlemmerne for at høre deres mening og for at kunne fortælle og formidle viden til medlemmerne i de danske antenneanlæg. Et af de steder, hvor det sker, er på de årlige roadshow-møder hvor FDAs ledelse kommer bredt rundt i landet. Igen i 2019 år er der seks møder strategisk placeret så medlemmerne ikke har alt for langt til et møde. Roadshow i 2019 bliver som udgangspunkt eksklusivt for FDAs medlemmer Hovedbestyrelsen har besluttet, at FDA i år ikke inviterer ikke-medlemmer med til forårets Roadshowmøder. De 6 møder rundt i landet bliver som udgangspunkt en eksklusiv aktivitet for medlemmerne. FDA-medlemmer kan dog, når det aftales med Sekretariatet forud, invitere et (nabo)anlæg med, hvis det er som led i at få dette anlæg med i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg organiseret i FDA. Beslutningen er på ingen måder udtryk for at FDA lukker sig om sig selv, men erfaringerne fra de seneste år gør, at vi i år lader det være møder primært for medlemmerne, hvor vi kan debattere en række temaer af betydning for anlæggene.

20

FDA-roadshows er faglig viden og erfaringsudveksling med kollegaer og socialtsamvær med ligesindede Gæster som vi plejer

Møder forud som tilbud igen i år

Med rundt i landet har vi i år både Telecenteret og DKT Comega. De to centrale leverandører vil komme med faglige indlæg. Det samme vil formanden for FDAs eget Teknisk Udvalg, Gert Kaa Hansen. Han kommer med et indlæg på alle møderne – som optakt til mulige kurser rettet mod medlemmerne og deres servicering af de lokale tilslutninger. Fokus for Gert vil være på trådløse teknologier med vægten på wifi. Slutteligt vil Søren Birksø Sørensen fortælle om stort og småt fra FDAs egen verden.

Sekretariatschefen og medlemmer fra FU vil være til rådighed for møder med medlemmerne forud for spisningen,

FDA ORIENTERING · APRIL 2019


FDA Roadshow

FORÅRET 2019

DATOER: Tirsdag den 23. april: Vodskov Kultur & Idrætscenter hvis der er forhold, som I ønsker at drøfte mere ansigt til ansigt. Skulle I ønske et sådant formøde så vil det hjælpe os om I vil skrive til os forud for mødet med en kort oplysning om hvad I gerne vil have en snak om. Møderne afvikles i øvrigt som angivet herunder: Tirsdag, 23. april - Vodskov-hallen, 9310 Vodskov Onsdag, 24. april - Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, 7480 Vildbjerg Torsdag, 25. april - Bramdrupdam Sports- og mødecenter, 6000 Kolding Tilmeldingsfrist til disse tre møder er onsdag den 17. april. Tirsdag, 7. maj - Glostrup Boligselskabs beboerhus, 2600 Glostrup Onsdag, 8. maj - Ringsted Sportscenter, 4100 Ringsted Torsdag, 9. maj - Årslev-hallen, 5792 Årslev Tilmeldingsfrist til disse tre møder er onsdag den 1. maj. Deltagelse i selve mødet er gratis. Der tilbydes spisning forud for møderne, denne del er for anlæggenes egen regning. Tilmeld jer her - allerede nu – så glemmer I det ikke. Se programannoncen her...

Onsdag den 24. april: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Torsdag den 25. april: Bramdrupdam Sports & Mødecenter Tirsdag den 7. maj: Glostrup Boligselskabs beboerhus Onsdag den 8. maj: Ringsted Sportscenter Torsdag den 9. maj: Årslev-hallen PROGRAM: 16.00-18.00

Mulighed for at møde FDA på to-mands-hånd FU og Sekretariatsleder er til rådighed for møder med såvel medlemmer som med anlæg, som gerne vil høre mere om FDA. Det er ligeledes muligt at tale med FDAs regnskabspersonale angående administrering af anlæg. TILMELD gerne forud, hvis I ønsker at mødes med os forud for selve Roadshowmødet.

18.00 – 19.00 Spisning af aftensmad for de tilmeldte. Maden er for anlæggets egen regning. 19.00 – 19.10

Velkommen til FDA Roadshow 2019; Landsformand Thomas Bak

19.10 – 20.10

Faglige indlæg ved TELECENTERET A/S og DKT Comega

20.15 – 20.35 Nyt fra FDAs Teknisk Udvalg – mest om trådløse løsninger; Udvalgsformand Gert Kaae Hansen 20.35 – 20.45 Stort og småt fra FDAs del af verden - oplæg til den frie debat; Sekretariatsleder Søren Birksø Sørensen 20.45 – 21.05 Kaffe og plads til at summe rundt ved bordene 21.05 – 21.50 Debat – primært på baggrund af oplægget fra FDA, men ordet er frit 21.50 – 22.00 Afslutning – tak for i aften og kom godt hjem – på gensyn; Landsformand Thomas Bak Vi glæder os til at tilbringe en god og begivenhedsrig aften i rigtig manges selskab rundt omkring i Danmark!

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

21


Ærgerligt når ejerskabet foræres væk I sommeren 2018 skrev Kabelplus og FFLA (Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening) en 4-årig kontrakt om levering af internet til foreningen Kris Vetter FDA redaktør

Efterfølgende blev Kabelplus noget overrasket over meddelelsen fra bestyrelsen i december måned 2018 om at man havde fået et tilbud fra det lokale fiberselskab, Fibia, der tilbød at lægge fiber gratis ind til alle foreningens medlemmer inden den 1. september .2019. Det betød, at den kontrakt Kabelplus havde indgået, så skulle opsiges, hvilket ville udløse et større erstatningsbeløb til Kabelplus for tabte driftsindtægter med mere. - Det kan man naturligvis ikke, en aftale er en aftale, siger Henrik Lind fra Kabelplus.

Opbakning til tilbud På en ekstraordinær generalforsamling med et stort fremmøde, bakkede medlemmerne op omkring det tilbud som FFLAs bestyrelse havde foreslået om at nedlægge foreningens kabel-tv net og dermed reelt nedlægge foreningen. - Vi i Kabelplus, er naturligvis kede af at man på den måde fjerner konkurrencen i lokalområdet, og smider 2 cifrede millionværdier i kabel-tv netværket væk, blot fordi at man får ”gratis” fiber lagt ind, siger Henrik Lind. De månedlige udgifter til bredbånd i Fibia-løsningen er iøvrigt markant dyrere end Kabelplus’s priser. Man kan jo så undre sig over at et brugerejet el-selskab, som SEAS-NVE,

med datterselskabet Fibia, vil bruge medlemmernes penge til at betale erstatning til en forening, med det formål at fjerne konkurrencen i lokalområdet. Det kan kun betyde, at priserne vil stige, når kabel-tv nettet bliver opgivet. - Borgernes penge bruges til udbetaling af erstatning, så antenneanlæggene kan komme ud af deres nuværende kontrakter og over til dem. Med andre ord køber man markedsandele for elforbrugernes penge. Det er samfundsteknisk helt galt efter min mening. Det er på tide at politikerne får øjnene op for, at det er en uholdbar situation, siger Henrik Lind fra Kabelplus. Man køber reelt 2000-3000 medlemmer af gangen (stort aktiv) og betaler gladelig erstatningen.

-Vi er meget skuffet over, at antenneanlæg forærer ejerskabet væk til de store tele- og energiselskaber i et givet lokalområde. Det er ikke til gavn for den fri konkurrence og der er kun forbrugerne til at betale på den lange bane, siger Henrik Lind fra Kabelplus. 22

FDA ORIENTERING · APRIL 2019


ADVOKATENSBORD

Kort, og til dels godt Benny Jensen Advokat

I denne udgave har jeg egentlig ikke så meget på hjerte. De af Jer, der har administrative aftaler m.v. med YouSee og Dansk Kabel TV vil forhåbentlig nu allerede vide, at FDAs investering i sagen om forhandling af databehandleraftaler på min anbefaling, viste sig at være en fornuftig beslutning. Sagen har i midten af marts været omtalt i ”Nyt fra FDA”, og der er derfor er ingen grund til, at den får mere omtale her. Eventuelle supplerende spørgsmål kan med fordel rettes til sekretariatet. ** I FDA-Orientering nr. 2/2016 gennemgik jeg i overordnede træk de krav, der stilles i henhold til bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og – tjenester, - i daglig tale mere mundret blot betegnet ”Udbudsbekendtgørelsen”. Der var dengang – og er fortsat - ingen tvivl om, at udbudsbekendtgørelsen også gælder for medlemsanlæg, der har valgt selv at udbyde bredbånd og IP-telefoni. Jeg har nyligt behandlet en henvendelse om gennemgang af forretningsbetingelser fra et medlemsanlæg, der i lighed med mange af Jer, har valgt at hjemtage bredbåndsforretningen.

I lyset af den gennemgang skal jeg opfordre til, at anlæg, der selv udbyder bredbånd, kontrollerer, om forretningsbetingelserne lever op til følgende krav om indhold: • foreningens navn og adresse, • kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og eventuelle særlige begrænsninger ved brug af nettet eller tjenesten, • de typer af fejlretningsservice, der tilbydes, og kundeservice, der leveres, samt hvordan disse tjenester kan kontaktes, • trafikprioritering, hvis en sådan foretages, og dennes indflydelse på slutbrugerens brug af tjenesten, • alle relevante priser og mulige betalingsmetoder, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom, • vilkår, herunder om varsling, opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse, • slutbrugerens muligheder med hensyn til optagelse eller udeladelse af dennes personoplysninger i nummerdatabaser, samt hvilke data der er omfattet heraf, • foranstaltninger, som foreningen kan iværksætte i anledning af sikkerhedseller integritetsmæssige hændelser eller trusler og sårbarheder, • enhver begrænsning, som pålægges af foreningen, i brugen af leveret terminaludstyr, • betingelser for fornyelse af aftalen, • eventuelle bindingsperioder eller minimumsforbrug,

• vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten, • vilkår om kompensation til slutbrugeren i tilfælde af forsinket portering samt i tilfælde af misbrug af portering foretaget af foreningen eller på dennes vegne, • procedure for bilæggelse af tvister, • funktioner og faciliteter, som slutbrugeren har krav på at få stillet til rådighed i medfør af §§ 16-19, • særlige funktioner og faciliteter i henhold til §§ 20 og 21, hvis de udbydes, • adgang til at foretage opkald til den offentlige alarmtjeneste via det fælleseuropæiske alarmnummer (112), og • eventuelle særlige begrænsninger relateret til alarmopkald (112), herunder om begrænsninger i forhold til at dirigere alarmopkald til nærmeste alarmcentral og begrænsninger i de stedbestemmelsesoplysninger, som stilles til rådighed for alarmmyndighederne ved brug af nettet eller tjenesten. I det omfang I måtte ønske en nøjere gennemgang af Jeres forretningsbetingelser, bedes I kontakte sekretariatet. Jeg ønsker Jer et godt forår.

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

23


BRANCHENYT

Ny streamingtjeneste Den amerikanske it-gigant Apple vil lancere en streamingtjeneste, der får navnet Apple TV+ Kris Vetter FDA Redaktør Kilde: Apple.

Apple kan måske blive din hjælp til at sikre underholdningen. Apple vil nemlig lave sin egen streamingtjeneste, fortæller selskabet på et pressemøde i Cupertino i USA. Dermed går det amerikanske selskab, der er kendt for iPhone, MacBook og iPad, ind på samme bane som blandt andet Netflix og HBO. Det vil være en tjeneste med et månedligt abonnement.

Apples nye tjeneste kommer i efteråret og vil være tilgængelig i mere end 100 lande. Det er endnu uvist, om den vil blive tilgængelig i Danmark. Den nye streamingtjeneste vil have film og tv-serier. Der vil både være originalt indhold og fra andre producenter. Apple har allerede løftet sløret for noget af det indhold, seerne vil kunne opleve. Skuespillerinden Jennifer Aniston, der særligt er kendt for tv-serien “Venner”, vil være vært på et morgentv-show kaldet “Morning Show”. Filminstruktøren Steven Spielberg skal

stå i spidsen for en science fiction-serie kaldet “Amazing Stories”. Derudover vil skuespilleren Jason Momoa spille hovedrollen i serien “Sea”, der handlen om en verden, hvor det meste af befolkningen er blevet udslettet af en dødelig virus, og de sidste overlevende er blinde. Apple er den seneste i rækken af store spillere, som har meldt sig ind i kampen om seernes gunst. Tidligere har Amazon lanceret Amazon Prime Video. Disney er også på trapperne med sin egen streamingtjeneste senere i 2019. Den har fået navnet Disney+.

Partnerskaber og samarbejde er vejen frem Direktør for Boxer, Ulf Lund, ser samarbejde omkring streaming som en oplagt mulighed Kris Vetter FDA redaktør Kilde: Boxer

Boxer har indgået aftale med Dplay (Discovery). Dplay er en tjeneste, der samler alt det bedste indhold fra nogle af Danmarks og verdens største tv-kanaler. Her kan du se de bedste programmer fra Kanal 4, Kanal 5, Discovery Channel, TLC, ID og Animal Planet. Du kan også få adgang til eksklusive snigpremierer uden reklamer, ligesom du også kan se ovenstående kanaler live. Boxer har nu streamingaftaler med landets tre største broadcastere; Discovery, TV 2 og Nordic Entertainment Group (NENT), og Ulf Lund lægger ikke op til flere aftaler her og nu. Også Discovery ser partnerskaber som vej til større udbredelse. Flere varer på hylden I første omgang har 165.000 Boxerkunder, det vil sige alle med en regulær tv-pakke hos Boxer, fri adgang til Dplay frem til nytår. 24

Derefter har knap 50.000 Boxer-kunder, som er kunder i pakkerne Mix og Max, adgang til tjenesten, mens øvrige Boxerkunder kan købe adgang til Dplay. Prisen er endnu ikke fastsat. De tre største kommercielle broadcastere i Danmark er TV 2, NENT og Discovery. - TV 2 Play, Viaplay og Dplay er de tre tjenester, vi helst vil have med om bord, men man kan sagtens forestille sig, at der kommer flere til, men vi føler os ret godt dækket ind nu, siger Ulf Lund. Ikke aftaler med ”rene” streamingtjenester endnu Aftaler om streamingtjenester med traditionelle broadcastere er et område, som Boxer efterhånden har god erfaring med. Når spørgsmålet kommer på streaming on demand, forholder Boxer sig lidt mere afventende. Men ved at vælge de tjenester, der bygger oven på tv-kanalerne, bliver der god sammenhæng mellem flow og streaming. - Det er naturligvis også nemmere at FDA ORIENTERING · APRIL 2019

lave en god aftale, når vi i forvejen har en relation til broadcasterne, siger Ulf Lund. Dplays indhold og bredde i content tiltaler Boxer. - Dplay er jo ikke så kendt en tjeneste endnu, men det håber vi at vi kan være med til at lave om på, når vores kunder kan prøve tjenesten kvit og frit året ud, siger Ulf Lund. Discovery Networks adm. direktør, Christian Kemp, kalder aftalerne med distributører et vigtigt skridt i bestræbelserne på at udbrede Dplay. Tjenesten sælges som bekendt også direkte til slutkunderne, og Discovery vil stå på begge ben fremover. - Den velfungerende dialog og det gode samarbejde vi allerede har med vore samarbejdspartnere gennem mange år, gør det nemmere at bygge ovenpå, siger Christian Kemp. Men Discovery oplever også rigtig stor vækst i direkte salg til forbrugerne.


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

2. næstformand Carl-Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Bestyrelsesmedlem Erling Elbom Tlf. 30 62 05 56 bestyrelsesmedlem2@ palaug.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@ yderholm.net

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pedam@frederiksholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Gert Kaae Hansen teknik@fda.dk

Cable Europe Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Thomas Bak tb@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

FDAs Teknisk udvalg Gert Kaae Hansen, formand teknik@fda.dk

Verdens TV udvalget Carsten Larsen vtv@fda.dk

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen Hans Erik Odgaard Thomas Brandt-Knudsen

STOFA: Arne Rohde, tovholder Vera Dahl Olesen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen René Sieben Svend Nielsen Per J. Nielsen, suppleant

YOUSEE/DANSK KABEL TV: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen, suppleant

FDASEKRETARIAT

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 Mobil 26 16 00 71 sbs@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · APRIL 2019

25


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 2-2019  

FDA Orientering 2-2019