__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 3 juni 2015

ORIENTERING

Forbrugerne kræver frihed og frit valg

LÆS OGSÅ:

■ Fritvalg til boligforeningerne

■ Roadshows for

■ Udviklingen i

medlemmer

tv-pakker


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 26. juni 2015 Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med angivelse af FDA Orientering som kilde. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Carsten Karlsen, Bjarke Pejtersen og Preben Pedersen. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 4: 5. august 2015 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Fremtidens tv-forbrugere vil selv bestemme hvor og hvornår de ser, dette var hovedbudskaberne på dette års Future TV (læs fra side 15). Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2015: kr. 1.185,EU-abonnement 2015: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 4: Torsdag den 4. september 2015. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-14

2

Vi kan, hvis vi vil og tør! Carsten Karlsen Landsformand

På FDA konferencen i 2014 var overskriften ”Vi kan, vi vil og vi tør”. Som bestyrelsesmedlem i en selvstændig antenneforening er det vigtigt at blive klædt godt på, både fagligt og mentalt. Det faglige siger sig selv, men det mentale er måske vigtigere, når alt kommer til alt. Hvad nytter det at kende vejen til målet, hvis troen på at nå frem, ikke er til stede. Målet er ikke at kunne alt til hver en tid, men målet er at fortsætte rejsen sammen med medlemmerne og skabe mest mulig værdi for de slutbrugere, der loyalt og trofast bakker op, og at sikre den fortsatte konkurrence i et marked, der ikke går af vejen for fortsatte prisstigninger. FDA ser en tendens til, at fortsat flere og flere foreninger vælger at drive deres eget internet. Dermed cementerer foreningerne deres konkurrenceevne over for bl.a. elselskabernes fibereventyr og andre bredbånds konkurrenter. Den største forhindring for at drive eget internet er ikke medlemmernes modvilje, eller manglen på finansiering, men derimod bestyrelsens manglende tro på, at det nytter og ikke fastlåser bestyrelsen i uoverkommelige opgaver, som den slet ikke har tid til. Sammenhold gør stærk, og hvis vi i foreningerne evner at lære af hinandens erfaringer og at tage imod den hjælp der stilles til rådighed, så har vi fortsat flere muligheder end forhindringer. På den netop afholdte Fremtidens TV-konference i København, kunne man godt foranlediges til at tro, at enden var nær, når vi hørte om kabelklipperne og konverteringen fra flow-tv til streaming-tv. FDA kan være stolt over i medlemsskaren at have egne profeter, som allerede for mange år siden forudsagde streamingens komme - i form af en interessant artikel om paradigme skiftet fra netop Megahertz til Gigahertz. Hvis vi fortsat ejer og driver infrastrukturen i antenneanlæggene, kan medlemmerne stadig frit vælge, om de ønsker at benytte deres andel af pladsen til MHz eller GHz, eller for den sags skyld til begge dele. De kan fortsat både opnå store besparelser og yde den bedste service – og fortsat være lokal forankret. Vi skal værne om medlemmernes værdier og sikre brugsretten, det er vores hellige pligt, så længe vi spiller en rolle i bestyrelsen. Arbejdet med FDA Messe og landsmøde 2015 er i fuld gang, og vi er stolte over fortsat at kunne samle bestyrelsesmedlemmer, leverandører og øvrige samarbejdspartnere til nogle hyggelige, inspirerende og lærerige dage i hinandens samvær. I år vil fredagen være dedikeret til konference og netværk, og lørdagen står i udstillingens tegn. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I gemmer en ferie / fridag eller en afspadseringsdag til fredag den 30. oktober 2015, hvor FDA Messen 2015 skydes i gang. Der er meget mere FDA-Messe 2015 i næste udgave af FDA-Orientering. I og jeres familie ønskes alle en rigtig god og varm sommer. De bedste hilsner Carsten Karlsen, landsformand FDA ORIENTERING · JUNI 2015


FDAINDHOLD

4 Nyt lovforslag om fritvalg til boligforeninger 6 FDA Roadshow til og for medlemmer 11 Går det så galt som vi tror?

4 Fritvalg til boligforeninger

15 Et kig ind i fremtiden 16 Forbrugernes adfærd ændrer sig 18 Nyt fra det store udland 20 Hvad vil de danske kanaler med streaming? 24 Utilfredse medlemmer i antenneforening 26 Branchenyt: - Sæt kryds i kalenderen

7 Et kig ind i fremtiden

24 Utilfredse

medlemmer...

FDASEKRETARIAT Carsten Karlsen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 ck@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær på barsel Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Tina Boye Økonomi- og salgsassistent Tlf. 59 96 17 04 tina@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Dorte Mejkær Vikar Tlf. 59 96 17 19 dorte@fda.dk

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

3


FDAORIENTERING

Nyt lovforslag om fritvalg til boligforeninger For at få svar på hvorledes FDA ser den kommende lovgivning vedrørende fritvalg til boligforeninger har redaktionen interviewet Bjarke Pejtersen som er formand for erfagruppen Boligforeninger i FDA

Kris Vetter Redaktør Kilde: Bjarke Pejtersen

Kulturminister Marianne Jelved har fremsat et lovforslag med den målsætning at sikre alle parter et gnidningsløst samarbejde. - Det er for såvidt lykkedes for hende, siger Bjarke Pejtersen. - Fra FDA’s side mener vi faktisk det er en håndsrækning til afdelingsbestyrelserne landet over siger han. Lovforslaget kommer med baggrund i

4

en klage fra en beboer i en boligforening som ikke ønsker at betale til fællesskabets tv-løsning. - Jeg føler Marianne Jelved har forstået budskabet og handler derefter. Der er lagt ”elastik” ind, så alle parter tilgodeses også når det gælder de anlæg, der ikke umiddelbart opfylder kravene i det nye lovforslag. Lovforslaget i korte træk I dag er mange husstande forpligtet til at betale til en fælles tv-løsning. Et øget frit valg vil give forbrugerne bedre mulighed for selv at vælge deres tv-distributør og dermed vælge den

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

distributør, som kan tilbyde de bedste kanaler til husstandens behov. Samtidig forventes det, at husstandene samlet set vil opnå en besparelse, og at øget fritvalg vil øge konkurrencen på markedet for tv-forsyning. Regeringen vil tage initiativ til at gennemføre de nødvendige lovændringer, så husstande fra 1. januar 2016 ikke længere kan forpligtes til at betale til fælles tv-forsyning, bortset fra faste omkostninger ved tv-forsyningsanlæg, der er ejet af ejendomsejer eller en forening (ejerforening, andelsboligforening e.l.). Regeringen lægger vægt på, at en gennemførelse af frit valg af tv-distributør skal indeholde overgangsord-


ninger, der respekterer eksisterende aftaler med tv-distributører. Derudover vil ejendomme/foreninger med ældre anlæg (sløjfeanlæg) først blive omfattet af de nye regler i takt med, at anlæggene udskiftes. Forslaget vil give mulighed for frit valg af tv-distributør for ca. 520.000 husstande. Derudover vil yderligere ca. 130.000 husstande løbende blive omfattet, når deres ældre sløjfeanlæg udskiftes. Egen infrastruktur I mange boligforeninger ejer man ejendommene, og vedligeholder selv deres infrastruktur, men har en ekstern leverandør til at drive anlægget. Det giver beboerne mulighed for på deres årlige afdelingsmøde, blandt andet at vælge service-leverandør. Et fåtal af beboere ønsker ikke en kollektiv tv-forsyning ifølge konkurrencestyrelsens rapport. Opkrævningen til vedligehold af kabelanlægget sker over huslejen, på samme vilkår og betingelser, som øvrige fællesudgifter. Antenneanlæggets regnskab skal dog

udarbejdes særskilt, og efter ”hvile i sig selv princippet”. Demokratisk fritvalg Afdelingerne får altså sikret penge til vedligeholdelse af deres fælles kabelnet på demokratisk vis, medens de enkelte beboere kan fravælge at modtage signaler. Afdelingen kan tilbyde en grundpakke der indeholder mustcarry-kanaler, nabolandskanaler og eventuelle etniske kanaler, sammensat ud fra beboersammensætningen, og måske TV2. Øvrige betalingskanaler bør være et tilkøb, enten via pakker eller i form af enkeltkanaler, der tilkøbes som krypterede kanaler via cam-modul/boks, i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt. Der er omkostninger forbundet med at skifte fra den ene leverandør til den anden. Dette tager det nye lovindgreb ikke højde for, og kan selvfølgelig heller ikke gøre det. Dette vil være konkurrenceforvridende. Dette skal man selvfølgelig være opmærksom på.

Misforståelser og myter I forbindelse med offentliggørelsen af ”Regeringen vil sætte en stopper for tv-håndjern” er der opstået en masse misforståelser. - Hovedparten af disse går på at man skal afskaffe licensen, siger Bjarke Pejtersen. - Dette er dog ikke hovedessensen i Marianne Jelveds udtalelser og ej heller i regeringens offentliggjorte vækstplan, fastslår han. - Der er også opstået misforståelser om at man kan slippe for at betale for vedligeholdelsen af fællesanlægget. Dette er heller ikke korrekt, siger han. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående. Så er du mere end velkommen til at kontakte FDA’s ERFA-gruppe for boligforeninger. Kontakt kan opnås via fda@fda.dk som videreformidler kontakten til ERFAgruppen.

DE STØRSTE SPORTSOPLEVELSER

Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

43595_Kabel-FDA_180x130_JUN15.indd 1

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

29/05/15 09.48

5


FDAORIENTERING

FDA Roadshow til og for medlemmerne Traditionen tro afholdte FDA de såkaldte roadshows i maj måned i henholdsvis Tylstrup, Kolding og Lejre Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

Redaktionen deltog på hotel Comwell i Kolding for at tage pulsen på aktiviteterne og for at høre om medlemmernes udfordringer. Roadshowet i Kolding var velbesøgt med mere end 50 deltagere fra Fyn og Syd og Sønderjylland. Landsformand Carsten Karlsen bød velkommen med en kort gennemgang af nyt fra sekretariatet og en gennemgang af aktiviteter til gavn for medlemmerne.

deltager i FDA Roadshow, når “ Vilejligheden byder sig. Vi forventer at blive opdateret med aktiviteter i FDA regi og nyeste viden på området

Erling Kühl, bestyrelsesmedlem og teknisk ansvarlig for Grindsted Fællesantenneanlæg

6

Carsten kunne fortælle, at Lisa Rimstad Jacobsen har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor hun er fratrådt efter mangeårig ansættelse og nu ansat ved Odsherreds kommune. Ligeledes er Trine Bechmann fratrådt som barselsvikar for at tiltræde fastansættelse andetsteds. Til gengæld er Mie Jørgensen tilbage efter endt barsel. - Dejligt at så mange af vore ansatte bliver gravide, det er meget positivt, men det giver naturligt visse udfordringer med bemandinger i et forholdsvist lille sekretariat som vores, sagde Carsten Karlsen med et smil. Udover personalesituationen kom han også ind lejemålet på Annebergparken som er opsagt pr. 1.4. 2016. at - Trods er virkelig flot regnskab, hvor det er lykkedes at genetablere egenkapitalen, har vi fortsat fokus på omkostningerne og kan konstatere, at vi kan spare betydelige omkostninger på husleje, ved at finde andre ligeså egnede lokaler. - Det er med vemod vi har opsagt lejekontrakten, da de nuværende omgivelser er dejlige, men vi skal være omkostningsbevidste og huske på at det er jeres penge (medlemmernes) som vi forvalter, hvorfor vi skal anvende medlemskontingenterne med omtanke, fastslog landsformanden. - Ved at have den fornødne likviditet på ”kassebogen” kan vi bedre hjælpe jer medlemmer, hvis der pludselig opstår et

FDA ORIENTERING · JUNI 2015


behov af juridisk eller anden karakter, konkluderede Carsten Karlsen. Carsten berørte også den såkaldte paragraf 7.2 og de sager som kører netop nu (tidligere omtalt her i bladet). Også emnet netneutralitet blev berørt, hvor FDA spiller en afgørende rolle med hensyn til at påvirke såvel indenlandske som EU-politikere som til at påvirke til en lovgivning i EU, der sikrer alle lige adgang til ”nettet”.

mødet med gode kollegaer “ Også og den erfaringsudveksling, der er i pauserne er meget værd

- Det er jo altid svært med spørgeundersøgelser. Hvor mange svarer? Er det et repræsentativt udvalg af medlemmerne, osv. osv, sagde Carsten. - Vi har derfor i hovedbestyrelsen besluttet, at vi resten af 2015 forsøgsvis vil udsende et elektronisk medie samtidig med at vi fortsat udsender det velkendte FDA Orientering i trykt version, sagde landsformanden. FDA har desuden besluttet, at man vil arbejde på, at lave et nyt digitalt blad til ”slutbrugerne”. Carsten viste et eksempel på, hvordan et sådant kunne se ud. Elektronisk forbrug ermagasin,

Morten Kühl, bestyrelsesmedlem i Grindsted Fællesantenneanlæg

germagasin, Elektronisk forbru

Uden WIFI intet liv!

af FDA “råd” - udgivet der giver bedre

- Vi har godt fat i de danske EU politikere og er i dialog med disse, som det også fremgår af det sidste FDA Orientering, hvor medieordførerne fra Folketingets partier kom til orde, ligesom EU parlamentariker Morten Messerschmidt, sagde Carsten Karlsen. Han gjorde også opmærksom på, at antenneforeningerne kan få TV-2 Play til reduceret pris gennem fælles aftale via FDA, ligesom han kort berørte at Frit Valg til Boligforeninger forventes at blive ophævet til lov her til efteråret. 1. næstformand Bjarke Pejtersen følger udviklingen tæt, da han er FDA’s repræsentant i erfagruppen for boligforeninger (læs artikel her i bladet). Carsten Karlsen fortalte, at FDA har sendt spørgeskema rundt vedrørende medlemmernes interesse for kurser både hvad angår indhold, men også omkostningsniveau. - Når vi spørger jer medlemmer om hvilke kurser I har brug for, er svaret, at I ønsker kurser indenfor branding, kontraktforhandlinger og teknik på brugerniveau, sagde Carsten. - Det er taget til efterretning og vil senere på året komme med forslag til afholdelse af kurser, sagde han. Carsten Karlsen fortalte også om FDA’s hjemmeside, hvor målet med en større ”modernisering” har været, at gøre siden mere åben overfor interesserede også udenfor det normale FDA medlemsfora. - Det er jo vigtigt, at pressen og andre interesserede finder vores hjemmeside interessant og oplysende, hvorfor vi arbejder mod en mere ”åben” side, som også er mere moderne og strømlinet, sagde han. Også bladet FDA Orientering er til debat: Skal det være som nuværende, et trykt medie eller skal vi kun have et digitalt medie? 220 medlemmer ud af samlet 1200 medlemmer har svaret på spørgsmålet og 2/3 af de 220 indkomne svar kan nøjes med et digitalt medie.

der giver bedre “råd” - udgivet af FDA

- hvis man spø rger de unge

En fremtid uden TV,

som vi kender det idag?

Uden WIFI - intet liv!

SKAL DU som forbruger BETA LE for at se TV?

10 GODE RÅD

til en god forb indelse i hjemmet.

... ørger de unge Hvis man sp En fremtid , uden TV er det idag? som vi kend

SKAL DU som forbruger BETALE for at se TV?

D 10 GODE RÅ indelse til en god forb i hjemmet.

- Når vi ønsker at ramme ”slutbrugerne”, er det naturligvis for at I som medlemmer kan gøre opmærksom på jeres lokale antenneforeninger overfor potentielle nye medlemmer og forhåbentlig også hverve nye, sagde Carsten. - Tanken er, at det også kan laves som et trykt medie og eventuelt med jeres egen identitet/forside. Vi laver bladet i samarbejde med Vmarketing Kris Vetter som I jo kender som redaktør for FDA, sagde Carsten Karlsen. Herefter tog 2. næstformand og leder af teknisk afdeling i FDA Preben Pedersen over med et længere indlæg om de udfordringer som medlemmerne i de lokale antenneforeninger står overfor, når det gælder trådløs forbindelse i hjemmet. - Uden kvalitets-WIFI i hjemmet vil jeres medlemmer/kunder få en dårlig oplevelse af ”det internet” I leverer til dem, sagde Preben Pedersen. - Derfor mener jeg vi skal kunne rådgive medlemmerne til optimal forbindelse, ved at forklare vigtigheden af en sådan og ved at vi anbefaler systemer og devices der fungerer, sagde han.

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

7


FDAORIENTERING Han belyste især Mocha og Ethernet over Power-line som oplagte elektroniske hjælpemidler. Power Line kan fordele internettet i huset via 220V og er en enkel og nem måde at flytte signalet selv ud til områder længere væk. Moca bruger antennestik og er også en stabil løsning. Preben gjorde opmærksom på, at Stofa kommer med en løsning til deres eget system. Det sker via deres kabelmodem ud til sidste fordelingspunkt i huset. Han havde medbragt en hel kasse af den nyeste elektronik, som fik tilhørerne op af stolene og fik spørgelysten frem i lyset. Især anbefalede han, at man overvejer at allokere et frekvensbånd adskilt og alene til internet i huset, således man undgår interferrens fra andre linjer samtidig med at man bør overveje 5 Ghz i stedet for de traditionelle 2,4 Ghz, da det giver et klart stærkere og bedre signal. De fleste nyere routere understøtter 5 Ghz frekvensbånd (Både AC og N), hvor de ældre kun understøtter 2,4 Ghz. Det handler med andre ord, om at man ved at benytte 5 Ghz undgår overlapning fra andre trådløse netværk. Mange af antenneforeningsmedlemmerne har en fået en gratis, trådløs router fra internetudbyderen og tænker måske ikke så meget over hvordan det kunne blive bedre. WIFI - standarder Den røde markeret er ikke brugt til hjemme produkterne, men kun i firma løsninger

• Nyt logo • Designmanual • Tryksager fra ide til færdigt produkt • Artikler i din lokale avis incl. fotos • Hjemmesideløsning, enkel og meget funktionel

8

Preben kunne oplyse at en helt ny 11ac på vej giver højere hastighed til trådløs. Cisco er blandt andet klar med EA6500, som løfter arven videre fra deres hæderkronede routere,

Protocol

De mest udbredte typer er G + N standard og nyeste version AC, kommer i de fleste tilfælde med en N standard på 2,4Ghz. Således at der oprettes 2 netværks ID et 2,4Ghz og et 5Ghz. Det kan sammenlignes med en form for Ø Opdeling eller segmentering af nyt og gammelt udstyr – der findes også på de lidt dyrer udgaver mulighed for endnu flere netværks ID kan oprettes og dermed inddele husstandens bruger/udstyr på forskellige WIFI net og styrer både tidsrummet, båndbredde og prioritere.

Ønsker du:

Men i takt med at vi streamer mere og mere (eks. Netflix) og samtidig forventer at kunne bruge vores mobile enheder frit i hele boligen, ja så kræver det tilsvarende mere og mere af dit netværk, og måske mere end din gratis og måske endda forældede, trådløse router kan håndtere i praksis. Et hjemmenetværk er typisk en kombination af netværkskabler og trådløst udstyr og selvom der er et par fordele ved kablet netværk, så bruger de fleste i dag næsten udelukkende trådløst WIFI. Fordelene ved det trådløse WIFI-netværk er derfor til at få øje på. Vi ønsker at være online overalt i vores bolig og i dag bruger vi ofte vores smartphones og tablets mere end vores computere. Derfor gælder det om at have en god, stabil og hurtig WIFIdækning, ligesom Tv-kiggeri eksempelvis de mange streamingtjenester stiller krav til en sikker internet forbindelse, ligesom børnenes ønsker om spillemuligheder via internettet også kræver megen og stabil båndbredde. Hvorfor det kan være en god ide, at gå sit WIFI efter i sømmene op optimere svage led.

Bandwidth

Frekvens

ca. Max hastighed

802.11

22

2.4Ghz

2

802.11b

22

2.4Ghz

11

802.11a

20

5.0Ghz

54

802.11g

20

2,4Ghz

54

802.11n

20/40

2,4 & 5,0 Ghz

300

802.11ac

20/40/80/160

5,0 Ghz

1700

Vi markedsfører lokale antenneforeninger... Kontakt os og få et godt tilbud på dine marketingsopgaver

Ådalen 7C · 6600 Vejen · Tlf. 73 84 85 45

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

Flere o flere a g n forenintennebruger ger os...

www.vmarketing.dk


Det har været en spændende af“ten, hvor vi har fået mange nye og gode input til det videre arbejde hjemme i vores egen antenneforening

Erling Kühl, bestyrelsesmedlem og teknisk ansvarlig for Grindsted Fællesantenneanlæg

Google Play. Brugere af Windows Phone kan i første omgang tilgå app´en som en webside.

men er opgraderet med lynhurtig 802.11ac-teknologi, så du kan streame film og musik samt downloade meget hurtigere end hidtil. Separering af net og delt op til eksempelvis streaming og andre formål er også en mulighed med den nye type routere. - Bedste sikkerhed er WPA2, og bare ved at skifte krypteringsnøgle kan det være muligt at opnå mere hastighed og båndbredde, oplyste Preben. Power Line kan fordele internettet i huset via 220V. Moca bruger antennestik, Stofa kommer med løsning til eget system via deres kabelmodem ud til sidste fordelingspunkt i huset.

- App’en er tænkt som hjælp til selvhjælp, hvor man hurtigt kan finde hjælp og svar på de mest almindelige spørgsmål og tekniske info, således brugerne kommer hurtigt videre også udenfor antenneforeningens normale åbningstid, sagde Carsten Karlsen - Denne app er udviklet med og i samarbejde med Aale Antenneforening og er et godt bevis på, hvordan en virkelig god lokal idé kan videreudvikles til gavn for alle med samme interesseområde, så ros og klapsalver til Aale Antenneforening for den fremragende ide, sagde Carsten. - App’ er så sindrigt indrettet, at man som lokal antennefore-

I Pausen kunne man få en snak med Preben og de forskellige tekniske hjælpemidler, ligesom han beredvilligt svarede på de mange tekniske spørgsmål. Et meget brugbart og informativt indlæg, som gav tilhørerne et indblik i den nye fagre verden og de mange muligheder, der er for at forbedre kvaliteten og få fordelt det internetsignal som medlemmerne modtager fra antenneforeningen optimalt rundt i huset for lavest mulige omkostninger. I den indlagte pause kunne man få en snak med gode kollegaer og få udvekslet erfaringer og viden, samt få en snak med de deltagende repræsentanter fra FDA`s mange erfagrupper. Efter pausen præsenterede Carsten Karlsen den nye FDA App (Easynet) som nu som prototype er meget tæt på, at kunne blive lanceret og taget i brug for og af medlemmerne. Som nævnt tidligere er meningen den nyudviklede App kort og godt, at man som medlem af en lokal antenneforening let skal kunne finde sin egen forening på app’en og via en overskuelig menu. Ligesom man nemt får emner som driftsstatus, kontaktinfo, teknisk info, frekvensoversigt mm. synliggjort. Alle medlemmer af FDA kan hente app´en fra App Store og FDA ORIENTERING · JUNI 2015

9


FDAFIRMAPORTRÆT

ning selv kan definere hvad der skal stå på den enkelte sider ud fra en enkel og lettilgængelig foruddefineret opsætning, fastslog Carsten. I første omgang er tanken, at når man henter app’en ned, skal man først finde sin egen antenneforening og herefter starter app’en op på et normalt indgangsbillede, hvor brugeren kan vælge mellem forskellige områder let og enkelt. (se annoncen her i bladet) Herefter var der deltagerdebat med ”ordet frit”, hvor tilhørerne kunne komme til orde med forslag til indsatsområder for FDA som paraplyorganisation eller bare få luftet tanker og ideer til nye tiltag og eventuel forbedringer. Carsten Karlsen opfordrede tilhørerne indenfor følgende emner: Hvad er antenneforeningens største udfordring på kort/lang sigt. Hvad betyder frit valg og skal der lovgives på området. Hvad er udviklingstendenserne omkring valg af pakker og hvad kommer det til at betyde for foreningens medlemmer på sigt, hvis det får nogen betydning. Ordstyrer var Bjarke Pejtersen, 1. næstformand FDA. Der var en god og livlig debat ud fra ovenstående emner inden landsformand Carsten Karlsen kunne takke for fremmødet og en flot deltagelse til arrangementet.

OPSAMLING FRA MØDERNE TYLSTRUP: Her var hovedpunkterne under debatten emnerne: Net neutralitet, Streaming og de udfordringer det kan give, Copydan, Waoo svækkelsen/ opkøb af Stofa, det faktum at Yousee står i baggrunden for TDC (særligt på Hometrio siden), Flow tv dør eller gør det? Frit valg af enkelte kanaler, og er der en FDA holdning til dette? Vedrørende FDA App’en blev den generelt positivt modtaget. Der var et ønske om at man kan lave ”Push to SMS” i stedet for kun ”Push to APP” (det kan man allerede). Enkelte udtrykte bekymring for om der var for mange klik for at komme rundt i app’en.

KOLDING: Spørgsmål til §7.2 sagen og status på dette. Her blev der redegjort for hvorfor der ikke er nogen der vil lægge navn til. Efter Prebens indlæg var der ønske om et særligt kursus i WIFI. FDA-App: Positiv modtagelse. Ønske om ”mere info om FDA i app’en, GPS Tracking, ”Husk mig” funktion, så man ikke skulle vælge antenneforeningen hver gang, ”Gå tilbage knap” og link til det kommende blad ”TIT”. En enkelt forening mente, at App’en burde være mere relateret til den enkelte antenneforening, og ikke til FDA, da man ønskede mere synlighed af ens egen antenneforeningen, og ikke branding af FDA. Copydan var også på banen her…retfærdigt at de er der eller ej? Man ønskede mere lobbyisme fra FDA’s side til politikerne ang. Copydan. Man debatterede frit valg uden DR kanaler, vil det få indflydelse på licensen? Kan man slippe af med den? Generelt ønske om mere ”politiker lobbyisme”, ligesom der var et ønske om mere branding af FDA.

OSTED: Osted adskilte sig lidt fra de øvrige da man valgte at drøfte forhold vedrørende YouSee med Yousee Erfagruppe repræsentanten. Der er nogle store udfordringer på dette område på Sjælland. Disse vil der blive taget hånd om både fra FDA og fra Erfa-gruppens side. FDA Appen: Generel positiv modtagelse. Et par enkelte kunne ikke se hvad de skulle bruge den til. Der var ønske om ”Bordet rundt” præsentation inden showet gik i gang.

10

FDA ORIENTERING · JUNI 2015


Går det så galt som vi tror? Når man spørger de lokale antenneforeninger om fremtiden, lyder svaret ofte, at medlemmerne går fra de store tv-pakker til mindre og billigere løsninger og man frygter for udviklingen Kris Vetter Redaktør Grafik: Jan List, ASOM-Net

Men ofte er svaret ikke så entydigt og ofte kan medier og andre ”puste” til ilden, med artikler og udsendelser der fortæller, at det ikke er rimeligt at borgerne skal betale for store og dyre tv-pakker! Så vi ender med at tro, at udviklingen går meget hurtigt og at vi ikke kan følge med. Forbrugerrådet Tænk har sat gang i en stor kampagne med titlen: Hvorfor fa…. Skal vi betale for noget vi ikke ser og med ordlydende som følger:

De fleste tv-udbydere har en lille, mellem og stor pakke. For at se de tvkanaler, du gerne vil have, er du nødt til at købe andre kanaler med. Om du vil det eller ej. Frit valg får du ikke, lyder påstanden. Som alle antenneforeninger og medlemmer af FDA ved, er tingene ikke helt så enkle som Tænk og andre fremfører. Hvad gør de ”store”? Yousee, der er den største aktør på tvmarkedet markedsfører sig med, at man selv kan blande kanalerne ud fra egne ønsker. Forudsætningen er dog at du køber grundpakken. Alle ved jo, at Folketingen har bestemt, at DR’s kanaler og Folketingskanalen

Tv-pakkernes udvikling...

73%

17% 10%

Januar 2013

Januar 2013

■ Lille pakke

skal sendes, så disse kanaler skal ligge i grundpakken. De store tv-selskaber kræver samtidig, at deres hovedkanaler er med i grundpakken for at de vil yde fleksibilitet med hensyn til hvilke kanaler de ønsker at tilbyde som fritvalgskanaler/enkeltkanaler. Stofa giver mulighed for at vælge frit mellem 85 kanaler, hvis man samtidig køber den mindste tv-pakke. Her er svaret også, at tv-stationerne kræver, at hovedkanalerne er med i grundpakken, før man kan tilbyde de øvrige kanaler i en bland-selv-løsning. Stofa fremhæver også de mange digitale services, hvor kunderne har adgang til,

■ Mellem pakke

19% 67%

14%

Januar 2014

Januar 2014 FDA ORIENTERING · JUNI 2015

■ Fuld pakke

20% 64%

16%

December 2014

December 2014 11


FDAORIENTERING hvilke udsendelser de ønsker at se og hvornår. Boxer TV tilbyder muligheder for frit at vælge kanaler, men der er her også to kanaler, som ikke kan vælges. Virksomheden mener de er gået skridtet længere end konkurrenterne fordi man kan levere løsninger hvor man ikke pådutter kunderne én eneste kanal, som de ikke ønsker. Så man er nået 98 procent af vejen. Mindre forening holder fast Eriksminde Antenneforening ved Greve er startet i begyndelsen af 1970’erne efter et boligboom i området i 1960’erne. I den forbindelse var der fremsynede mennesker som tog initiativ til samtidig at få etableret et kabelnet i området. Den 12. april 1988 blev foreningen efter et længere forberedende arbejde udskilt som en selvstændig forening.

12

Eriksmindekvarteret, der omfatter ca. 850 parcelhuse, er beliggende i den nordlige del af Greve Kommune - og omfatter vejene: Eriksmindevej, Krogager, Tværager, Belsager, Højager, Tavleager, Bredager, Hedager, Bondager, Knoldager, Lundager, Stolpeager, Skoleager, Sydager, Godsager og Horseager. Gennem årene er der sket en løbende modernisering af anlægget. I årene 2008 – 2010 er der brugt betydelige beløb på udskiftning af defekte kabler. Defekterne er dels opstået på grund af kablernes alder, men også i betydelig grad skader lavet under DONG Energy’s gravearbejde. Fra 2011 lægges tomme fiberrør ned samtidig med kabler udskiftes med henblik på at gøre klar til fremtiden. Primo 2012 gennemførte Danmark 2. fase af digitaliseringen af tv. I samme forbindelse ændrede foreningen strategi,

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

idet ikke alle tv kanaler udsendes analogt. I pakke 1 udsendes alle danske SD kanaler digitalt og analogt, medens nabolandskanaler og HD kanaler alene udsendes digitalt. I pakke 2 udsendes alle SD kanaler såvel digitalt som analogt men i pakke 3 udsendes tv kanalerne kun digitalt. Eriksminde Antenneforening har gennem mange år været medlem af FDA – Forenede Danske Antenneanlæg og deltager aktivt i såvel arrangementer såvel som faglige udvalg. I starten var der tilknyttet knap 400 medlemmer. I dag er tallet cirka 800. - Vi har en naturlig fordel i, at vi kun er én grundejerforening med 850 huse, men mærker tydeligt at et generationsskifte er på vej netop nu, siger formand for Eriksminde Antenneforening Kaj Nielsen. Foreningen har haft et stabilt medlems-


tal gennem de sidste 10-15 år, men oplever netop nu et lille fald i medlemstallet, da man over de sidste tre år har mistet cirka tre medlemmer pr. år. - Forklaringen er selvfølgelig ikke entydig, men mange yngre mennesker flytter tættere på København, mens flere af de nye tilflyttere har anden etnisk baggrund end dansk og derfor ønsker et andet kanalvalg, forklarer formanden. Foreningen har ”gearet” op på internetdelen og tilbyder tv-pakke 1 incl. internet til særdeles konkurrencedygtig pris og man har ændret forretningsbetingelserne således man fra 1. april nu kan vælge internet uden tv. - Vi ønsker at være attraktive overfor nye kunder med ændrede krav og behov og især helt unge mennesker har meget fokus på internet og vel at mærke høje hastigheder på nettet, hvorfor vi stille og roligt tilbyder højere og højere hastighed, siger Kaj Nielsen. Eriksminde Antenneforening bliver pustet i nakken af konkurrenter fra hele tre sider, da YouSee markedsfører sig stærkt i lokalområdet. - Da vi er medlemmernes egen antenneforening er målet selvfølgelig at vi er konkurrencedygtige på både service og pris og det er da lykkedes indtil nu, siger formanden med et smil. - Vores fiberkabel som vi købte i 2008 hos Global Connect, har helt klart været en god investering og sikret at vores forening har været på forkant med udviklingen et momentum vi vil gøre

alt for at fastholde, siger en kampklar formand slutteligt. Det vi taber på gyngerne… ASOM Net i Vejen som er en sammenslutning og samarbejde mellem lokale antenneforeninger, som satser hårdt på synergier og optimale indkøbsmuligheder ved samarbejde. Vi har spurgt forretningsfører Jan List til udfordringer her og nu samt et kig ind i fremtiden, med udgangspunkt i hans ”egen” antenneforening Vejen Antenneforening. Hvad er den største udfordring for jeres antenneforening her i 2015? De største udfordringer ligger på at man i markedsføringen fra større udbydere af TV og internet forsøger at skabe nogle behov som forbrugerne ikke har, det være sig at man kan ikke undvære frit valg eller at man er nøde til at have Web TV, men når man så får tal på hvor mange der bruger dette, er vi ned på 3- 7 % som bruger disse funktioner. Det er kostbare løsninger at etablere disse løsninger, med så få som ville gøre brug af det og som de ikke vil betale for. Hvad efterspørger medlemmerne? Det som brugerne efterspørger er, om de kan få internet uden tv og så hvornår de evt. kan få fritvalg af tv kanaler. De fleste foreninger vi samarbejder med, har i dette forår lavet muligheden for at man nu kan lavere internet uden tv og fritvalg kan leveres i første halvår 2015. Hvad er frit valg set med dine/jeres øjne? Frit valg ville være at man kan vælge alt frit, men det vil programudbyderne ikke

være med til, så det er en udforing at få et udbud som medlemmerne gerne ser et frit valg se ud. Der stilles mange krav til det basics udbud vi har for at få lov til at levere en kanal i fritvalg. Skal lovgivningen gribe ind og sikre forbrugerne, eller skal markedskræfterne bestemme? Nej det syntes jeg egentlig ikke, men hvis kanaludbyderne ikke ændre indstilling til dette, kan det komme på tale at der skal laves lovindgreb, men det kunne være at der fra politisk hold skulle skabes en dialog, dette for at man fra begge sider får redegjort for de udfordringer der er ved dette. Hvordan er fordelingen af “pakkestruktur” hos jer? Grundpakken er 24,16 % Mellempakken er 13,12 % Fuldpakken er 62,72 % (er faldet fra 70%) Hvor mange % er skiftet fra stor til mellem og til grundpakke set over de sidste 3 år? Der er en tilgang til grundpakken på 17 % (2015) (2013-2015 steget med 100 %) Der er en tilgang til mellempakken 34 %(2015) (2013-2015 steget med 300 %) Der er tilbage gang på fuldpakken med 10 % (2015) (2013-2015 faldet med 22 %) Medlemstal idag? Antenneforening Vejen har 5001 medlemmer.

TRIONET UDVIDER MED TILVALGS TV MED

TILVALGS TV DIT VALG!

OVER 90 KANALER AT VÆLGE IMELLEM. RING OG HØR MERE PÅ TLF.:

- NEMT OG ENKELT

20 18 28 28 ELLER 51 90 10 93

ER DIN FORENING PÅ UDKIG EFTER NY TV UDBYDER

VÆGTER I SELVSTÆNDIGHED OG MULIGHED FOR SELV AT SAMMENSÆTTE JERES TV-PAKKER, SKAL I VÆLGE TRIONET. TRIONET TILBYDER OGSÅ MEDLEMMERNE TILVALGS TV DIREKTE FRA GRUNDPAKKEN.

FDAannonce.indd 1

30/03/15 12.38

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

13


UNDERHOLDNING DU KAN REGNE MED Sol, regn eller blæst. Ingen ved, hvad vejrguderne har i vente for os denne sommer. Men ligegyldigt hvilket lune vejret er i, er du garanteret store sommeroplevelser med brede smil og højt til himlen på Nabolandskanalerne.

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Fr/Ty

ZDF / Deutcshland von oben.

SVT / Trädgårdstisdag.

ARD / Ostseeparadies Rügen.

NRK / Ut i naturen.

Foto: Bax Lindhardt


FDAORIENTERING

Et kig ind i fremtiden Copenhagen Future-Tv Conference 2015 blev afholdt med stor succes tirsdag den 2. juni i København Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

Førende danske og internationale eksperter og medieanalytikere fortalte om udviklingen med hensyn til brugeradfærd og ikke mindst nye muligheder for at ”ramme” målgruppen de danske forbrugere bedst muligt. Zibra Digital Mediegroup var arrangør, hvorfor Claus Bülow digital medieanalytiker og konsulent i Zibra lagde ud med et overblik over seneste tendenser i tv udviklingen.

pirateri eller datas “ Erfridet bevægelighed, når

man kan hente film og tv direkte fra nettet uden, at betale for varerne?

Claus Bülow, Zibra

Claus Bülow’s kig ind i fremtiden var en kort gennemgang af tendenser overordnet set og en lidt provokerende indledning til de kommende indlægsholdere og til tilhørerne. Under hele dagens program kunne udefra kommende twitte spørgsmål og kommentarer ind til konferencen og spørgsmålene kunne ses af tilhørerne i salen.

- Vi forsøger hele tiden, at forudse udviklingen på tv-seerne og den tilrådeværende teknologi, men må i bakspejlet erkende, at tingene oftest udvikler sig hurtigere end forventet, hvorfor det ofte kan være vanskeligt at ramme rigtigt, når vi skal forudse og spå om fremtiden, sagde Claus Bülow.

- Vi må nok erkende, at det er et farvel til kabeltvnettet, som vi kender det. Tvmediet er under en voldsom forandring, blandt andet på grund af streamingmuligheder, sagde Claus Bülow. Senest har Netflix proklameret, at de vil være globale og have seere overalt i verden. Han belyste også det efterhånden velkendte problem med pirateri på tv-kanaler og film og nævnte ”Popcorn time” som en af de mest kendte operatører. Han fortalte om, hvordan Rettighedsalliancen arbejder med forfølgelse af pirater. Claus Bülow fortalte om billedkvalitetens ”ustyrlige” virkelighed, hvor der konstant sker en fænomenal udvikling mod bedre og bedre kvalitet af de billeder vi ser. Japanerne har udviklet 8K, men stopper det her? High Dynamic Range betyder flere detaljer i lys og farver, men betyder måske også at vi kan beholde vores nuværende Tv-skærme? - I dag handler det bare om, at have gode Tv-Apps, så vi kan få adgang til al den Tv vi orker, provokerede han tilhørerne, inden indlægsholderne satte dagsordenen. Med disse ord og en præsentation af dagens program gav han ordet videre til første indlægsholder.

Programmet: • Overblik over seneste tendenser i tv udviklingen ved digital medieanalytiker Claus Bülow Christensen • En helt ny analyse fra Wilke af danskernes tv brugeradfærd – tal, myter og facts • Er tv som medie ved helt at forsvinde? – ved den internationale analytiker Colin Dixon • Film på internettet – få indblik i en unik case, hvor Curzon Cinema distribuerer film både til biografer og på nettet – samtidig • Hør Kongen af streaming, Netflix, fortælle om deres syn på fremtidens tv • DR og TV 2 om status og fremtid for streaming fra landets største broadcast’ere • Narrowcast – professionelt tv for nicheinteresser, distribueret over internettet • Keld Reinicke om hvordan tv’s kreative indholdsskabere er midt i en spændende transformations tid • Og ikke mindst – vores unikke fremtids tv panel, bestående af en tv-software ekspert, trendspotterne David Guldager og Nikolaj Sonne, og den erfarne tv distributør Ulf Lund. – Fremtids tv panel moderator: Christiane Vejlø. Se alle indlæg fra dagen på fururetv.dk

“ Del eller dø… ”

Rolf Bjerre, Popcorn time

Han belyste hvordan udefra kommende kreative distributører kan spolere de store aktørers marked og simpelthen overhale dem indenom, hvorved de store aktører ”dør” ud af markedet (KODAK et godt eksempel). FDA ORIENTERING · JUNI 2015

15


FDAORIENTERING

Forbrugernes adfærd ændrer sig Ifølge analyseinstituttet Wilke står de danske forbrugere ved en skillevej, når de skal træffe deres valg om, hvordan de vil se Tv i fremtiden

Kris Vetter Redaktør Illustrationer: Wilke

Pakkestørrelser

En helt ny analyse fra Wilke af danskernes tv-brugeradfærd med tal, myter og facts lagde grundlaget for en grundig gennemgang af de parametre, der får forbrugerne til at træffe deres valg på dette års Future Tv- konference. Julie Nygaard og Henrik Andersen fra Wilke gennemgik den informative analyse. Danskerne står i limbo og de mange valgmuligheder gør, at mange ikke ved, hvor de skal gå hen. Sammensætningen og de mange mulige kombinationer forvirrer simpelthen danskerne. Forbrugerne ønsker kun én kontaktperson og én leverandør og det er ikke muligt i dag (måske via en antenneforening red.?). Tv forbruget er stagneret siden 2010, og i dag svarer det til 2 timer og 53 minutter hver dag (2014 tal).

2015 Stor pakke

40 %

Mellem pakke

20 %

2014

29 %

24 %

Lille pakke

© 2015– Side 6

Hvilke platforme benyttes til TV seeing? 90% 80%  

79%

70% 60%  

TV markedet gør danskerne usikre og irriteret…

52%

50% 40%   30%  

42% 29%  

28% 26%  

28%

Flow TV   Streaming  

26%

20%

22% 14%  

10%

Danskerne ønsker…

0%

TV

SmartTV

PC

Tablet

Smartphone

10%

Chromecast

15%

Apple TV  

•  Valgfrihed •  TV når de vil •  TV i ubegrænset mængder

© 2015– Side 8

•  Det nyeste indhold •  At bruge alle platforme •  One point of contact © 2015– Side 3

Analysen viser, at hele 8 ud af 10 forbrugere bruger streaming til at se tv via smart tv. Det velkendte Flow-tv kommer under pres på grund af, at forbrugerne kan se Flow-tv på mobil devices, hvorfor de tilbringer færre og færre timer foran den traditionelle tv-skærm. Seks procent af forbrugerne er såkaldt kabelcuttere (de ser kun Tv via internettet). 57 procent af denne gruppe er i alderen 18-29 år (altså fremtidens tv-seere). Hele 30 procent af alle traditionelle ”tv-kanalkøbere” er potentielle cuttere. Men 40 procent overvejer at reducere deres tv-pakke, når de bliver spurgt.

16

Årsagen skal ifølge Wilke findes i, at mange forbrugere oplever en for lille værdi ved tv-pakker. De bliver demotiverede og søger væk. Men danskerne ser fortsat meget tv, bare ikke på den traditionelle skærm! Forbrugerne føler, ifølge analysen, at de skal købe for mange kanaler de ikke ser alligevel. Der er for mange genudsendelser, for mange reklamer og for mange uinteressante udsendelser. Ved streaming har man truffet et bevidst valg og føler derfor man får mere for pengene. Hele 82 procent af de adspurgte oplever stor værdi af bredbånd, mens kun 33 procent oplever stor værdi for tv-pakke og hele 47 procent angiver at de har størst værdi ved internetforbindelsen. - Man skal bide mærke i, at det ikke altid er økonomien, der

FDA ORIENTERING · JUNI 2015


Julie Nygaard og Henrik Andersen, Wilke kunne præsentere en ændret adfærd hos de danske tv-seere.

afgør udviklingen. Forbrugerne vil godt betale mere for tv og internet, hvis de oplever merværdi, sagde Julie Nygaard. I 2019 forventes streaming at overhale Flow-tv, hvis man laver en lineær fremskrivning ifølge Wilke. Men som tidligere nævnt viser historien at sandheden ofte bliver overhalet indenom af den teknologiske udvikling og forbrugerkrav. Med 58 procent er DR idag den mest anvendte streamingtjeneste, herefter kommer Youtube og så Netflix, Viaplay, HBO, TV2 Play og YouSee i nævnte rækkefølge. Hele 68 procent af forbrugeren bruger minimum en streamingtjeneste. Film og serier er det vigtigste indhold, når der vælges streaming. Dokumentar udsendelser kommer ind på en tredje plads med 35 procent.

- Ingen tvivl om, at forbrugerne skal rammes med de ”rigtige” udsendelser. Der forlanges kvalitet, seerne bliver ikke bare hængende på kanalen som i gamle dage, sagde Henrik Andersen Wilke. De adspurgte svarede, at deres betalingsvillighed er på op til 75 kr./md. Derfor var rådet: Forbered jer på fremtiden danskerne er i bevægelse (især de unge). Derfor bør man lytte til forbrugerne (de er ikke tilfredse, de får ikke værdi for pengene)!! Ifølge Wilke er det kun et spørgsmål om tid før hovedparten af forbrugerne vælger streaming.

I 2019 forventes streaming at overhale flow

Det er et spørgsmål om tid…

100%

Typiske TV-pakker – Pris / mdr. Kr. Streaming – Pris / mdr. Kr.

90% 80% 70% 60%

Lille

50%

229

487

40%

Mellem

30%

356

20%

Stor

0%

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Flow TV

487

0

516

Netflix

79

HBO Nordic

79

TV2 Play

10%

© 2015– Side 16

DR TV

Viaplay

129 229

Streaming © 2015– Side 22

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

17


FDAORIENTERING

Nyt fra det store udland Future-Tv konferencen havde trukket flere af de store kapaciteter på tv-mediet til Danmark, herunder eksperter som via deres nuværende jobs er dybt involveret i fremtidens måde at se tv på

Han er desuden forfatter til mange rapporter og kronikker og afholder bachelorer og mastergrader i Electrical

Gennemsnitsforbrugeren i USA bruger 117 dollars/md. på tv-kanaler og tv-udbud, så betalingsvilligheden er tilstede. Det tankevækkende er, at de kunder

der streamer, let kunne få de samme programmer hos deres normale tv-udbyder, men det er lettere tilgang og mere fleksibelt at streame (SVOD Streaming Video on demand), derfor gør kunderne det! Interaktiv tv er ved at slå igennem i USA. Her kan seerne via en hjemmeside HuffPost Live opnå 24 timers broadcasting og deltage direkte/live i udsendelsen det vil sige stille spørgsmål og komme med kommentarer direkte, mens udsendelsen ”kører”. Han kom også ind på det faktum, at hvis man spørger børn og unge i USA, hvem de fem mest kendte personer er, svarer de, at det er nogle personligheder de twitter med og føler et bånd med eksempelvis på YouTube.

Colin Dixon, nScreenMedia

Bill Scott, Easel TV

Joris Evers, Netflix

Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

Colin Dixon bringer en rigdom af viden om Digital TV, Over-the-top (OTT) efter mere end 15 år med arbejde indenfor området. Før grundlæggelsen af nScreenMedia, tilbragte han syv år som analytiker og partner med The Diffusion Group. Tidligere havde han ledende stillinger hos Microsoft / WebTV og Liberate og Oracle som leverer produkter og services til kabel-, satellit- og IPTV industrier.

18

Engineering og har postgraduate business uddannelse erfaring fra Stanford. Colin kom meget ind på det faktum, at den måde vi ser tv på er død! - Tv’et som vi kender det er dødt, det var bare en fysisk skærm som vi i gamle dage så tv på, sagde Colin Dixon. - Læg mærke til, at ingen reklamerer for tv, men alle konkurrerer på streaming markedet, det er tankevækkende, især i en tid hvor vi alle ved hvor vigtig branding er, sagde han.

FDA ORIENTERING · JUNI 2015


Et paradigmeskifte i den måde vi ser tv på er på vej... Forbrugerne vil selv bestemme hvor og hvornår de vil se tv.

Det åbner ifølge Colin et helt nyt vindue for indhold. De mange spillekoncepter er også et sted, hvor børn og unge ”færdes” hele tiden. Han nævnte et koncept ved navn Twitch (spilleplatform), hvor spillerne kan kommunikere med andre mens man spiller. Børnene og de unge gør det, i stigende grad, istedet for at se tv. Derfor skal vi ifølge eksperten ændre den måde vi sender udsendelser på, da forbrugerne oplever udsendelser anderledes i fremtiden; Bingevisning (tidligere omtalt her i FDA-O, man ser eks. alle afsnit af en tv-serie), social tv, dual-screening, automatisk indhold, anerkendelse og mobilitet er bare nogle af de mange faktorer der spiller ind i fremtidens måde at se tv på. Der er stigende tegn på, at denne ændring er ikke længere teoretisk; Mange husholdninger og forbrugere er allerede ind i den nye tv-æra. Biograffilm direkte hjem i stuen Bill Scott, COO i multiscreen video software selskabet Easel TV præsenterede historien om Curzon Home Cinemaprojektet. Der er tale om en banebrydende britisk kæde af biografer med fokus på uafhængige film, hvor selskabet som blev lanceret i maj 2014, allerede nu kan tilbyde omkring 650 film til forbrugerne i en 48-timers lejeperiode direkte til hjemmet. Der kommer nye film og titler hver uge og mange af disse tilbydes forbrugerne på samme tid som de frigives i biografen, altså med meget høj nyhedsværdi og appeal. Der kan foreløbig leveres til PC, Mac,

iOS, Samsung Smart TV og Freesat Freetime, men mange andre enheder er på vej i et stigende marked. Curzon har redaktionel kontrol over udgivelse, vinduer, priser og måske allervigtigst over indholdet, som er omtalt i en række forskellige kategorier. Servicen er blevet forbedret med ny funktionalitet, især omkring fremme af indhold og nye enheder, såsom Amazon Fire Tv og brand Tv Stick. Vi går mod internet Tv Joris Evers vicepræsident og kommunikationschef i Netflix proklamerede, at man ønsker at gå globalt indenfor de næste 8 måneder. Netflix har som bekendt oplevet en fantastisk fremgang. Allerede nu er man repræsenteret i 50 lande og nu er ønsket så, at man vil ud på verdensplan. Virksomheden tæller hele 1600 ansatte i Europa. Joris Evers var dybt involveret i lanceringen af Netflix i Norden og også i den yderligere europæiske ekspansion, som nu tæller så store markeder som Tyskland, Frankrig, Holland mv. Netflix har spillet en ledende rolle i en massiv markedsføring på det nordiske tv-marked. Mange danske branchefolk lærte om Netflix for første gang på Copenhagen Future-Tv konferencen i 2010, hvor ideen bag Netflix blev præsenteret for deltagerne. I oktober 2012 overraskede Netflix den nordiske medieindustri med en pludselig lancering, og selvom de ikke blev taget alvorligt af ret mange i starten, har Netflix etableret brand- og serviceplatform her i Norden med en hidtil ukendt hastighed i markedet. Siden da har meget ændret sig på det FDA ORIENTERING · JUNI 2015

nordiske mediemarked, og hele begrebet “streaming” blev et fænomen næsten øjeblikkelig, og lokale tv-stationer og medievirksomheder har siden arbejdet hårdt for at følge med kundernes efterspørgsel. Netflix proklamerer, at de vil fordoble sin produktion af originalt indhold og yderligere cementere sin position som en førende Internet-tv-net udbyder. Som det sidste nye er Netflix begyndt at arbejde sammen med lokale tv-stationer som TV2 Danmark. Blandt andet på den tredje sæson af hitserien “Rita”. 40 procent af husstandene i USA har adgang til Netflix og flere fjernbetjeninger i USA er ligefrem udstyret med en Netflix knap! - Det betyder jo at de amerikanske tvseere kan springe ”arbejdsgange” over og skifte direkte til Netflix på fjernbetjeningen, det er jo optimalt, sagde Joris Evers med et smil. Vi går i retning mod internet-tv. Kunderne vil ikke vente og lade andre bestemme hvad de skal se. På internettv har kunderne friheden til selv at bestemme. - Jeg kan love seerne, at der ikke skal reklamer på Netflix, det er et faktum, fastslog hollandsk fødte Jori Evers. Ligesom han slog fast, at sportsudsendelser højst sandsynligvis ikke kommer på platformen Netflix, da det er her og nu oplevelser, hvor Netflix satser på de områder man kan se udsendelser forskudt.

19


FDAORIENTERING

Hvad vil de danske kanaler med streaming? Hvordan vil man holde på seerne i den nye tv-verden, og dæmme op for konkurrencen fra de amerikanske streaming tjenester? Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

Future Tv havde inviteret de to danske hovedkanaler TV 2 og DR for at høre om deres planer med streaming i de kommende år? TV 2 PLAY er allerede i kraftig vækst og rundede i sidste halvdel af 2014 milepælen 150.000 abonnenter og er udbredt i 1,6 mio. hjem i Danmark. Væksten er fortsat her i 2015, og TV 2 PLAY forventes at runde 200.000 abonnenter i indeværende år. Tvstationen arbejder målrettet på løbende forbedringer af den tekniske produktkvalitet, senest med integration til Chromecast og lancering af smart-tv apps til Samsung og LG. - Vi skal være gode til at spotte trends og anvende ”big data” så vi kender forbrugeradfærden og forbrugernes ønsker og krav og kan agere i et marked under forandring, sagde salgsdirektør Stig Møller Christensen i sit indlæg. Han erkender, at TV-2 ikke kan slå Netflix og HBO på streaming. Men slår samtidig fast, at det er tale om vidt

Thomas Christensen 20

forskellige platforme, hvorfor TV-2’s interesser går i en helt anden retning. - Vi er meget stærke på hjemmemarkedet, da vi er i dialog med danskerne og ikke mindst ved, hvad de ønsker. Samtidig kan vi kombinere netudsendelser med real-tv og vise snigpremierer med videre på nettet og så vise hele udsendelsen på flow-tv. Det er en stor styrke, fastslog han. - Med andre ord, vi har vort eget økosystem vi kan operere og optimere indenfor. Han konkluderede også at TV-2 er meget stærkere på sport og lokal-tv end de udenlandske streaming operatører. Ifølge ham, har TV-2 et meget bredere indhold målrettet danskerne. Han berørte også TV 2’s samarbejde med Netflix omkring tv-serien “Rita”, ligesom han lovede tilhørerne, at HD og fuld Airplay også kommer på TV-2. Mere tilgængeligt produkt giver flere seere DR`s programchef Michael Arreboe gav et indblik i tv-udbyderens stream-

David Guldager FDA ORIENTERING · JUNI 2015

ingtjeneste og strategiske konsolidering. DR.TV er det mest sete streamede tv i Danmark, og DR udvikler fortsat på tjenesten, og arbejder henimod understøttelse af nye muligheder, såsom Chromecast. - Vi har skabt et langt mere tilgængeligt produkt i dag og det har givet stigende seertal på DR.TV, sagde Michael Arrebo. Netseeningen udgjorde 26 procent af den samlede seening på eks. udsendelsen ”Bankerot”. Børne tv-seening bevæger sig mere og mere væk fra flow tv, et fald på hele 19 procent. Børnene vælger at se udsendelserne på nettet fremfor på flow-tv. DR er også lykkedes med at konsolidere sig som en udbyder, der tilbyder en catch-up service for seerne (man kan se tv programmer når det passer en), i højere grad end forventet. Hvor er vi i 2020? Markedet er under udvikling og i nogle tilfælde afvikling, men måske har tv’et fortsat en fremtid? I en spændende paneldiskussion deltog

Ulf Lund


Thomas Christensen er direktør for firmaet Nordija, der udvikler platforme for internet tv, David Guldager daglig redaktør på Beep.tv2.dk og fast gæst i diverse medier om gadgets og ny teknologi, Tidligere vicedirektør i YouSee og mediedirektør i TDC og kommende CEO i Boxer Tv Ulf Lund og endelig vært og journalist i DR Nikolaj Sonne kendt fra programmet So ein Ding. Til at styre løjerne var Christiane Vejlø som har udnævnt sig som digital trend analytiker, futurist, broadcaster og tech blogger. Hun er desuden vært på Radio24syv programmet Elektronista, og CEO og stifter af sitet Elektronista.dk. Panelet var enige om, at vi forbrugere fortsat skal forholde os til flere og flere devices og flere og flere ”bokse” (tvbokse og spilkonsoller). Ligeledes var konklusionen, at valgfrihed er kommet for at blive og at ala carte vinder frem. Forbrugerne ønsker selv at træffe valg om hvad de ønsker at se og ikke mindst hvornår. Den øgede kommercialisering gør, at den brede distribution af sport er under voldsomt pres og det betyder at de danske tv-selskaber simpelthen ikke har økonomi til at købe rettighederne.

plads til meget mere niche tv som kan ramme alles behov. Det giver et meget større tv-udbud og i en tid hvor elektronik bliver billigere og billigere kan alle med teknisk indsigt jo producere film og videoklip og selv lave deres egen tv-station.

Ændret forbrugeradfærd Forbrugerne er ikke loyale og er meget mere villige til at hoppe på den nyeste udvikling, så i princippet er det i dag ikke kun de unge der er first movere, men en langt større og aldersmæssigt breder gruppe af befolkningen. Sofakartoflen er død! En sofakartoffel er en person der sidder statisk i en sofa og ser tv…smil. Panelet var også enige om, at der er

TV’s kreative transformation Vi står i en tid præget af transformation. Ifølge dagens ”afslutter” på Future Tv konferencen Kjeld Reinicke ligger pengene stadig mest i det gamle medier, og udfordringerne med at komme ind med ny digital strategi bliver stadig mere komplekse og tiltrængte. Keld Reinicke er en af Danmarks mest erfarne tv-folk. Han elsker tv, har arbejdet med dansk

Når niche interesser bliver til en tv station Streaming giver mulighed for meget målrettet kommunikation, og tv oplevelser i høj kvalitet for både virksomheder og niche prægede interesseområder. Med det budskab overtog Preben Hauge fra selskabet Zibra talerstolen for, at fortælle om hvor let det i virkeligheden er, at producere tv. Zibra tilbyder kunderne videofilm, live streaming, streaming platforme og high density WIFI. - Med YouTube laver brugerne hjemmelavede videoer til hinanden, og det er populært som streaming, men professionelt tv kan også produceres og distribueres som en netbaseret tv-station i høj kvalitet, sagde Preben Hauge. Han viste en række tv-klip som er produceret med meget små ressourcer.

Nikolaj Sonne

tv udvikling på chefniveau gennem 20 år på DR og TV2 og har et unikt overblik over tv-branchens muligheder og udfordringer. Han har medvirket til opstarten af DR2, ZULU, Charlie og siddet adskillige år i chefstolen for det samlede indhold til TV 2’s hovedkanal. Han arbejder idag med strategisk udvikling inden for digitalt indhold, med flere af de største danske og Skandinaviske medievirksomheder. Derudover producerer og udvikler han traditionelle tv-koncepter og underviser på Den Danske Filmskole, primært i Amerikanske tv serier og den nye guldalder, som amerikansk tv befinder sig i. - Hvem skal betale for de ”gode” udsendelser, hvis ikke kunderne vil betale for store tv-pakker, var Kjeld Reinicke’s spørgsmål til forsamlingen. Med disse ord mener han, at som samfund har en udfordring og henviste blandt andet til, at flere og flere unge kun ser klip på You Tube og han forudser, at man bonder (binder sammen) eksempelvis mobiltelefoner med/incl. Netflix for derigennem at øge kundemassen til gavn for begge parter. Han fortalte også om, at YouTube allerede nu tilbyder et tv-studie kvit og frit, hvis man har mere end 10.000 ”følgere”. Så måske er YouTube fremtidens broadcastere? Ingen tvivl om, at både FaceBook og YouTubes’s massive indtog på video området vil få stor betydning for fremtidens måde at se tv på og vil ændre på vore vaner og forbrug.

Christiane Vejlø FDA ORIENTERING · JUNI 2015

21


FDAORIENTERING

Lokal antenneforening kan og vil selv Bjerringbro Kabelnet har haft en lidt omtumlet tilblivelse, men satser nu på at lægge udfordringerne bag sig, og sætte højt serviceniveau og kvalitet i produkterne i højsædet. Kris Vetter Redaktør Foto: Kris Vetter

Bjerringbro kommune startede allerede i 1980 med at udføre fællesantenneanlæg i Stenshede. Siemens var leverandøren, og kommunen administrerede signalforsyningen. I 1986, da man i hele landet talte om bredbåndsnet og hybridnet, udarbejdede kommunen en Signalforsyningsplan. Ideen med planen var at fastlægge rammerne for, hvor og hvordan man kunne etablere fællesantenneanlæg. Det bærende princip var, i øvrigt i overensstemmelse med daværende “Lov om Fællesantenneanlæg”, at fællesantenneanlæg (kabler, forstærkere m.v.) skulle ejes af foreningen. I 1988 tilbød det lokale firma CatCom at etablere fællesantenneanlæg i to nystartede foreninger nord for Ringvejen og CatCom betalte og udførte anlægget. Antenneforeningerne var ejere og administratorer og kommunen købte signalerne hos Jysk Telefon. CatCom´s investering skulle alene betales i form at eneret til at sælge tilslutninger til anlægget. Disse forhold var nøje beskrevet i kontrakterne. I 1991 solgte CatCom sine rettigheder til at udføre fællesantenneanlæg og modtage betaling for nytilslutninger til Finvik. Udbygning mod eneret til levering Finviks interesser var at fortsætte udbygningen til at omfatte hele byen, men ud over at sælge tilslutninger forbeholdt man sig også eneret til at levere programmer og at administrere opkrævning af tilslutningsafgift og kontingenter hos forbrugerne. 22

I samme forbindelse indgik kommunen kontrakt om, at hele Stenshedeanlægget samt resten af byen syd for Ringvejen skulle overdrages til én antenneforening (Bjerringbro Antenneforening), og de to antenneforeninger nord for Ringvejen kunne bestå som selvstændige foreninger. Kontrakterne med Finvik fik en løbetid på mindst 10 år. Herefter kunne antenneforeningerne selv overtage driften af anlæggene, dog kun hvis der var opnået en tilslutning på 80% af de mulige kunder. I overensstemmelse med lovgivningen var de tre antenneforeninger ejere af anlæggene, men Finvik forestod udbygningen, udførte service på anlæggene samt opkrævede tilslutningsafgifter og administrerede opkrævning af programleverancerne. Antenneforeningerne modtog kun et beskedent bidrag, nemlig12 kroner pr. år pr. medlem til at afholde bestyrelsesmøder, general-forsamlinger m.v. På generalforsamlingerne kunne man beslutte, hvilke programmer man ønskede i de forskellige programpakker. TeleDanmark overtog uden succes I 1994 solgte Finvik sine rettigheder til Jysk Telefon senere kaldet TeleDanmark. Antenneforeningerne blev ikke inddraget i overdragelsen, kun orienteret om, at TeleDanmark havde overtaget samtlige rettigheder og forpligtelser som Finvik havde. TeleDanmark kom dårligt fra start i Bjerringbro. I 1996 blev der lovmæssigt grundlag for, at andre end antenneforeninger kunne eje antennekablerne, forstærkere, fordelingsskabe m.v. Antenneforeningerne i Bjerringbro FDA ORIENTERING · JUNI 2015

holdt heldigvis fast i, at foreningerne skulle beholde ejerskabet til anlæggene. En medvirkende årsag til dette var nok, at man allerede tidligt havde set mulighed for, at antenneanlægget kan anvendes til meget andet end levering af radio- og tv-programmer, for eksempelvis internetopkobling til de enkelte medlemmer, intern telefoni og tekniske overvågninger/alarmer med videre. Konstruktiv debat og lys forude Den senere tids debat samt indtil flere generalforsamlinger har i hovedtræk omhandlet to modsatrettede holdninger/ mulige fremtidsscenarier. Den ene mulighed var, at overdrage hele nettet til TDC (TeleDanmark) inklusive alle rettigheder til at udbygge nettet med internetopkoblinger m.v. Den anden mulighed var, at man selv ønskede at overtage administration og drift af antenneanlægget og dermed også retten og mulighederne for udbygning med fremtidige tjenester (data, telefoni, tekniske alarmer). Undervejs blev antenneforeningerne i Bjerringbro sammenlagt til én forening, Bjerringbro Kabelnet. På generalforsamlingen i 2002 blev det besluttet at Bjerringbro Kabelnet ikke skulle overdrage anlægget til TDC, og man arbejder nu med mulighederne for selv at overtage administration og udbygning af kabelnettet. Fra sommeren 2003 indgik bestyrelsen en aftale med TeleDanmark om selv at overtage den daglige drift, service opkrævninger mv af medlemmerne i Bjerringbro. På daværende tidspunkt var der knap 2000 registrerede medlemmer af foreningen.


Vi overtog 1960 tv-kunder fra TeleDanmark (kun tv). Leverandør af internet blev A+ (Aplus – senere Arrownet) fra den 1. januar 2004. Bjerringbro Kabelnet overtog selv drift af internet fra den 1. juli 2013. – og havde på daværende tidspunkt 1376 internetkunder – i dag har foreningen 1564 internetkunder. Optimistisk bestyrelse med tro på fremtiden Kabelnettet er i dårlig teknisk stand, og alene at bringe det i tidsvarende stand for levering af radio- og tv-signaler i god kvalitet andrager betydelige beløb. Hertil skal lægges omkostninger til frikøb af nettet det vil sige køb af de resterende tilslutninger indtil 80% af mulige tilslutninger er opnået, og endelig, men ikke mindst, et betydelig beløb til at udbygge nettet til to-vejs kommunikation. - Vi tror på fremtiden, da der findes virkelig gode alternative leverandører til levering af radio- og tv-programmer, og der findes indtil flere firmaer, der kan udbygge og servicere nettet, siger forretningsfører Evald Gregersen. Desuden har foreningen modtaget tilbud om internetopkoblinger fra flere sider. Det er bestyrelsens ambition, at det nuværende overskud på driften af Bjerringbro Kabelnet forbliver i Bjerringbro, frem for at overskuddet placeres i andres lommer. Bjerringbro Kabelnet oplever i disse år, ligesom mange andre, at medlemmerne nedgraderer til mindre tv-pakker.

Her ses Evald Gregersen, forretningsfører i Bjerringbro Kabelnet, foran foreningens kontor. - Når man har 3000 medlemmer, er der altid en vis procentdel, der ønsker at omprioritere deres valg, siger Evald Gregersen. Succes med internet Bjerringbro Kabelnet oplever en lille tilbagegang i medlemmer med Fuldpakke. Altså medlemmer der har nedgraderet til Mellem eller Grundpakken. Cirka to procent har nedgraderet fra Fuldpakken og 1,5 procent har nedgraderet fra Mellempakken i første halvdel af 2015. Derimod mærker man en tydelig fremFDA ORIENTERING · JUNI 2015

gang i internet-delen, hvor man siden opstarten for 1 1/2 år siden nu er oppe på cirka 1600 medlemmer. - Vi har sågar 2,5 procent af vore medlemmer, der får leveret internet uden tv-pakker, siger forretningsføreren. - Ingen tvivl om, at medlemmerne efterspørger og har fokus på stabilt internet, hvorfor vi som antenneforening tillægger vores høje serviceniveau og korte responstid, som et stor plus, når vi skal øge vores kunde/medlemsandel, siger Evald Gregersen slutteligt.

23


ADVOKATENSBORD

Utilfredse medlemmer i antenneforening... Benny Jensen Advokat

Denne – min faste klumme i FDAOrientering – bør rimeligvis denne gang indledes med den aktuelle status i den sag, jeg beskrev i det forrige nummer. Kværulanten er fortsat død, og bobestyreren i boet efter ham valgte at tage bekræftende til genmæle i den anlagte retssag, og dertil bede mig opgøre den del af grundejerforeningens tilgodehavende, der ikke var omfattet af sagen. Dødsboet er undergivet privat skifte og afventer indtil videre salg af afdødes faste ejendom. Det vil vise sig, om der bliver penge i boet til at betale grundejerforeningen, eller om boet overgår til insolvensbehandling efter konkurslovens regler. Jeg ville selvfølgelig dertil helst supplerende kunne berette om skelsættende domme eller lovgivning af betydning for antenneforeninger, men der er i skrivende stund hverken eller at berette om. Jeg har derfor – igen – set mig nødsaget til at opfinde et scenario, som

jeg håber, nogle vil have fornøjelse med at overveje. I modsætning til den forrige konkurrence vil der denne gang ikke blive trukket lod mellem de tre bedste besvarelser. Det bliver den bedste – og ikke mindst bedst begrundede – besvarelse, der løber med præmien; et gavekort på 300 kr. til Restaurant Flammen. Besvarelser skal sendes til dorte@fda. dk, der herefter vil sende svarene videre til mig for bedømmelse. Opgaveteksten er som følger: Der er generalforsamling i Antenneforeningen Stærke Visioner, og generalforsamlingen skal bl.a. tage stilling til en række forslag til vedtægtsændringer fremsat af en gruppe utilfredse medlemmer. Foreningen har 180 medlemmer. Af foreningens vedtægter fremgår det om vedtagelse af vedtægtsændringer, at det forudsætter at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Af vedtægterne fremgår også, at et medlem kan afgive stemme for eet – og kun eet - andet medlem i henhold til fuldmagt, og at et medlem, der er i restance ved generalforsamlingens begyndelse har ret til at overvære denne, med taleret men uden stemmeret. I alt 123 af foreningens medlemmer møder op til generalforsamlingen. Heraf er de tre i kontingentrestance. Mødet trækker ud, da der er mange indlæg fra medlemmerne undervejs. En af restanterne går således på talerstolen hele fire gange, hvor han kritiserer bestyrelsens forretningsførelse, foreningens regnskab og ikke mindst størrelsen af honoraret til bestyrelsen. Han anbefaler under alle sine indlæg

24

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

forsamlingen til senere at stemme ”ja” til vedtægtsændringerne. Efter behandlingen af dagsordenspunktet umiddelbart før afstemningen om vedtægtsændringerne vælger dirigenten – for at få lidt ro på gemytterne – at suspendere generalforsamlingen i 30 minutter, som bestyrelsen benytter til at gå i enrum og diskutere, om de måske bare skal trække sig fra bestyrelsesposterne, hvis forslaget bliver vedtaget. Da generalforsamlingen genoptages, er foreningens bestyrelse på fem medlemmer endnu ikke kommet til stede, og dirigenten vælger derfor at suspendere generalforsamlingen i yderligere fem minutter, og går ud for at hente bestyrelsesmedlemmerne, som imidlertid ikke er at finde. Da dirigenten kommer tilbage står det menige medlem Jensen med to fuldmagter, som han i pausen har fået fra de menige medlemmer Hansen og Petersen, der hellere ville ud og spille billard. Hansen har mundtligt bedt ham stemme nej til forslaget og Petersen har mundtligt bedt ham om at stemme ja. Jensen agter selv at stemme ja, men det fortæller han ikke dirigenten, og han har heller ikke nævnt det for Hansen. Dirigenten fortæller Jensen, at han kun kan afgive én stemme via fuldmagt, hvilket han tager til efterretning, og får derefter udleveret én stemmeseddel udover den, han tidligere har modtaget til sig selv. Generalforsamlingen bliver herefter genoptaget og forslaget om vedtægtsændring sat til afstemning. Der afgives i alt 114 stemmer, heraf 76 for vedtægtsændringerne, og efter at have konsulteret sin lommeregner erklærer dirigenten derefter vedtægtsændringerne for vedtaget. Da generalforsamlingen er forbi, står bestyrelsesformanden udenfor og venter


på dirigenten for at spørge til afstemningsresultatet, og får at vide, at forslaget blev vedtaget.

Hvilke overvejelser bør advokaten gøre sig, inden han svarer bestyrelsesformanden, og hvad bør svaret være?

Næste dag går bestyrelsesformanden til advokat og spørger, om vedtægtsændringen er gyldigt vedtaget, og om han kan få sit forsikringsselskab til at yde retshjælpsdækning, hvis han vil sagsøge foreningen eller dirigenten.

Otte uger efter til den årlige vejfest fortæller en småfuld Jensen til Hansen, at Hansens fuldmagt desværre var blevet afvist af dirigenten, og at han derfor havde afgivet to ja-stemmer, - en for sig selv og en for Petersen. Hansen er også

lidt beruset og siger til Jensen, at ”.. det gør sgu’ ingen forskel nu..”, for han har meldt sig ud af foreningen på grund af alt det bøvl, og købt en parabolantenne og den store Danmarkspakke hos Viasat. Et halvt år efter vejfesten er Hansen til en familiesammenkomst, hvor hans jurastuderende niece også er med. Hansen fortæller niecen om, hvor tæt løb der havde været på generalforsamlingen, og at udfaldet af afstemningsresultatet havde betydet, at han havde meldt sig ud og nu betalte 170 kr. mere om måneden for at se TV, hvad han synes er meget dyrt. Niecen vil gerne se nærmere på sagen, og de aftaler at tale sammen ved en senere lejlighed. To dage efter sender Hansen generalforsamlingsreferatet til niecen, der mailer tilbage, at hun mener, at vedtægtsændringen er ugyldig. Hansen er en handlingens mand, og udtager dagen efter med niecens hjælp stævning mod Jensen med påstand om, at Jensen skal erstatte ham 1.360 kr. svarende til otte måneders difference mellem det beløb han betalte til foreningen og det beløb, han nu betaler til Viasat, og at Jensen fremover skal erstatte ham 170 kr. om måneden, da han ikke ville have meldt sig ud, hvis forslaget var blevet stemt ned. Til støtte for påstanden gør Hansen gældende, at Jensen har handlet ansvarspådragende, og burde have afstået fra at stemme for andre end sig selv, og ikke vælge mellem de to fuldmagter, han havde fået af Hansen og Petersen. Hvad skal byretten mene om dette søgsmål? Jeg ønsker alle en go’ sommer!

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

25


BRANCHENYT

Sæt kryds i kalenderen - allerede nu... Til efteråret arrangerer FDA atter en spændende konference. I år er hovedoverskriften: ”Vi klæ’r hele bestyrelsen på” Carsten Karlsen Landsformand FDA

FDA inviterer til spændende og lærerig konference den 20. september 2015 for alle bestyrelsesmedlemmer i danske antenneanlæg. Emnerne vil være mangfoldige, og vi starter dagen med henholdsvis Advokat Peter Schønning og FDAs egen advokat Benny jensen, der vil klæde bestyrelsesmedlemmerne godt på, så de værste faldgruber i forbindelse med indgåelse af kontrakter undgås. Der vil også være en opdatering på seneste nyt inden for streamingTv og Netflix, når vi får besøg af selveste Claus Bülow

Christensen, som er manden der ved hvad der rører sig på marked-et, og som er kendt for den store årlige Tvkonference Future Tv, der afholdes i København. Vi forventer ligeledes at kunne præsenterer jer for et oplæg, så I kan kan tage stilling til om I skal opgradere til docsis 3.1, eller om det vil være økonomisk bedre at ”klappe hesten” lidt endnu. Endelig har vi planer om et indlæg omkring branding/markedsføring af dit antenneanlæg. Det sker igen i år på Hotel Comwell i Middelfart, så reserver datoen allerede nu... det er søndag den 20. september. Glæd dig til at et spændende program og en spændende on inspirerende dag i gode kollegaers selskab. Med hele 116 deltagere i 2014 er det vanen tro et velbesøgt arrangement. Hold øje med FDA.dk og få det endelige program i ”Nyt fra FDA”. Vi glæder os til at se dig og dine bestyrelseskollegaer.

FIND SVAR hurtigt og enkelt!

Ny App fra FDA giver dine antenneforeningsmedlemmer hurtig hjælp. Medlemmerne i din antenneforening får her et værktøj, der via enkel og nem brugervejledning guider til svar på konkrete spørgsmål lige fra eks. kontaktoplysninger, driftsstatus, teknisk info, frekvensplan mv. I sparer tid og penge ved at medlemmerne selv kan få svar på de mest almindelige spørgsmål. App’ en er gratis for medlemmer af FDA...**

MeD SMåt: App’en er blevet til i et samarbejde mellem Aale Antenneforening (TUK-Net) og FDA og er et godt eksempel på, hvordan en virkelig god lokal idé kan videreudvikles til gavn for alle FDA-medlemmer. ** Der opkræves årligt 200,- kr. ekskl. moms til dækning af hosting og opdatering.

26

FDA ORIENTERING · JUNI 2015


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Carsten Karlsen Tlf. 50 77 22 86 ck@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 pejtersen@dbmail.dk

2. næstformand Valgkreds D (Region 6, 7, 8 og 9) Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

VALGKREDS A (Region 1 og 2)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

LANDSMØDEVALGT

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Carsten Karlsen ck@fda.dk Bjarke Pejtersen pejtersen@dbmail.dk

Preben Pedersen formand@yderholm.net

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen formand@yderholm.net

Fagligt netværk for Kabel TV Carsten Karlsen ck@fda.dk

Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk

Preben Pedersen formand@yderholm.net

Carsten Karlsen ck@fda.dk

Cable Europe Carsten Karlsen ck@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmw@privat.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION 1:

Vera Dahl Olesen, formand Henning Lyk, næstformand Birgit Kaa, sekretær

■ REGION 2:

Tommy Schmidt, formand Morten Doktor, næstformand Lone Jakobsen, sekretær

■ REGION 3:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Sven Møller Andersen, sekretær Peder Pedersen Svend Erik Rasmussen

■ REGION 4:

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand John Sørensen, sekretær Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION 6 ■ REGION 7 ■ REGION 8 ■ REGION 9:

Jørgen Fogtmann, formand Kai Nielsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Frans Larsen Peter Lyngby

Samarbejder med region 3 Flemming Borg, formand Michael O’Halloran, sekretær

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

STOFA: Børge T. Ottosen Per Flø Peter Madsen

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

FDA ORIENTERING · JUNI 2015

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen, næstformand Bjarke Pejtersen, sekretær Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

27


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 03-2015  

FDA er brancheorganisationen for alle, der driver antenneanlæg i Danmark

FDA-Orientering 03-2015  

FDA er brancheorganisationen for alle, der driver antenneanlæg i Danmark