__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 6 路 december 2009

FDA-dage


Indhold nr. 6 · december 2009 · 27. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Status, planer og Det Nye FDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FDA til EU for at værne forbrugerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Priser på tv-kanaler er ikke overskuelige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Velkommen til Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 FDAs vedtægter gennemrevideret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dobbeltbetalingen som blev bortdømt i Holland . . . . . . . . . . . . . . 10 Ministerens begrundelse for dobbeltbetalingen . . . . . . . . . . . . . . . 11 Store kulturoplevelser i vente i nabolandes tv . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Medieøkonomi styrker nabosprog og -kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nu 20 tv-kanaler med StartForfra mulighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 FDA-dage i billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Manglende sendeudstyr seks dage før premieren . . . . . . . . . . . . . 18 Vil presse politikere til must carry i kabelnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kanal København i Odense og Debatindlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 BBC vil være mere aktiv i Danmark til næste år . . . . . . . . . . . . . . . 21 TV2 Sputnik og Science Fiction i kabelnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 HD har sin pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mobiltelefoni via kabelnet - Fibernet fusionerer . . . . . . . . . . . . . . . 24 Salget af DONGs fibernet bekymrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tv-kanalernes fremtid afhænger af sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 To formater forvirrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

FDASEKRETARIAT Tina Boye Sekretariatsleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lrj@fda.dk

Henriette Skovgård Projektleder Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.600 ekspl. og udgivet den 18. december 2009. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. Redaktør (molo), Poul Juul (pj), Lars J. Knudsen (ljk), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Fotos: Bjarne Bergius, Carsten Karlsen, Jesper Kristensen, Mogens Lorentsen og Henriette Skovgård. Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 1:  Onsdag den 13. januar 2010 Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2   FDA orientering 6 /2009

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2010: kr. 925. EU-abonnement 2010: kr. 1.150. Udvidet abonnement 2010 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.995. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Ulla Graversen Gruppeleder Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 1: Fredag den 12. februar 2010.

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: smh@fda.dk

Forsiden: På FDA Messen introducerede skuespilleren Peter Larsen danske tekster på nabolandskanaler på en måde, så kollegaen Githa Nørbye og forsamlingen iøvrigt gang på gang brød ud i latter. Som det ses af det ene af de små billeder var der på messen masser af tid til at få råd og information fra leverandørerne. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk


Status, planer og Det Nye FDA LEDEREN ved Poul Juul, landsformand for FDA

Poul Juul. I begyndelsen af november var delegerede fra Danmarks antenneforeninger samlet til FDAs lands­møde på Hotel Legoland i Billund for at gøre status over det forløbne år og lægge planer for de kommende år. Efter års diskussioner og visionsarbejde var der enstemmig opbakning til hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter, der beskriver, hvordan FDA fungerer, og som åbner nye muligheder for bedre interessevaretagelse. Kernen, FDAs formålsparagraf, består uændret: ”FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettigheds­havere og leverandører samt bistå medlemmerne med erfaringsud­veksling og rådgiv­ning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk råd­givning.” Det vil ingen rokke ved.

FDAs tre områder Nyt er, at FDA definerer sine opgaver på tre områder: FDA er som hidtil interesseorga­nisation. Men FDA er også brancheorganisation for brugerejede danske fælles­ antenneanlæg, kabel-tv-anlæg, bredbåndsanlæg, grundejerforeninger, der dri­ver antenneanlæg, brugergrupper i anlæg, der ikke ejes af brugerne selv, samt for beboerforeninger og boligselskaber, der driver fæl­lesantenneanlæg. Dette formål sikres ved at gøre politikere, embedsmænd og offentligheden opmærk­som på vores særlige udfordringer, samt ved indgåelse af aftaler og levering af service, der gør det lettere for bestyrelserne at lede deres antenneanlæg. Et nyt område er, at FDA nu også er forbrugerorganisation. Som repræsentant for 330.000 husstande skal FDA sikre, at hus-

standene kan modtage radio- og tv-kanaler, der både teknisk og indholdsmæssigt er i orden. Men vi skal også sikre rimelige priser. Vi kan ikke bestemme leveran­dørernes priser. Men vi kan lave prissammenligninger, oversigter og historiske analyser og påpege urimeligheder. Forudsætningen for FDAs virke er en effektiv organisation opbygget efter demokratiske principper lige som antenneanlæggene selv, samt en effektiv daglig politisk og administrativ ledelse, der ser det som sin vigtigste opgave at give FDAs medlemmer en excellent service, der ikke kan fås bedre.

Nyt redskab: Erfa-grupper Som noget nyt giver vedtægterne mulighed for, at antenneanlæggene i FDA-regi og med støtte fra FDA kan etablere erfagrupper, hvor man specifikt kan drøfte og udveksle erfaringer for sær­lige interesseområder. Det kunne f.eks. være en erfagruppe for YouSee-kunder, for Canal Digi­ tal-kunder, for Stofa-kunder osv. Det kunne være om internet, hd-tv, graveskader eller Via­sats priser. FDA ser erfa-grupperne som et supplement til de geografisk betingede aktiviteter i re­gionerne. FDA satser samtidig på et åbent samarbejde med alle leverandører og distributører, men det er afgørende for antenneanlæggene, at man også modtager tekniske og økonomiske informatio­ner fra andre end den sædvanlige leverandør. Vores marked er ugennemsigtigt. Derfor er det en vigtig opgave for FDA at skabe mere gennem­sigtighed. Så antenneanlæggene kan vurdere, om et tilbud fra en leverandør er bedre end et tilbud fra en anden leverandør. At sætte spotlys på priser og vilkår. Og ved forhandlinger med leverandørerne sikre, at de ”standardvilkår” som sæl­gerne præsenterer, er gennemsigtige, forståelige og rimelige.

Erfaren sekretariatsleder FDAs sekretariat udvikler sig stadig. Excellent kundeservice til medlemmer kommer ikke af sig selv, men opnås gennem klare krav fra den politiske ledelse og stadig udvikling af medarbejdernes kompetencer. Gennem et par organisationsændringer i årets løb har hovedbestyrelsen markeret sine ønsker og holdninger. Der er indført pensions- og forsikringsordninger for medarbejderne, og der er indgået nye ansæt-

telsesaftaler med alle. Der er fastsat nye normer for aktiviteter og serviceni­veau. Med ansættelse af Tina Boye som daglig leder af FDAs sekretariat har vi sikret os en per­son med 20 års erfaring - en dynamisk leder, der har FDAs ve og vel som lede­ stjerne. Alle aktiviteterne skal finansieres. Det gøres ved et fast kontingent, der som en forsikrings­præmie betales efter de samme principper af alle, og hvor man som minimum får løbende informa­tion og generel interessevaretagelse. Men hvor man også kan få juridisk og teknisk rådgivning og støtte, når man får sager på bordet, der ikke umiddelbart kan løses af den enkelte bestyrelse. Den nye kontingentstruktur sikrer, at de mindre antenneanlæg kommer til at betale for de udgifter, FDA har ved at betjene og informere dem, og at de større antenneanlæg betaler mindre pr. tilslutning, fordi de klarer mange opgaver selv. Bidraget til juridisk fond er ens for alle: 1 kr. pr. tilslutning pr. år. Det er det, der sammen med grundkapitalen skal sikre, at FDA på alles vegne kan føre princip­sager, hvis afgørelser får betydning for alle. Flere sager er i gang.

Opløftende opbakning Det er opmuntrende for os, der står i det daglige arbejde i FDA, at opleve landsmødets en­stemmige opbakning til den linje, hovedbestyrelsen havde foreslået for ”Det nye FDA”. Egentlig er det ikke mærkeligt: FDAs landsformand, forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og regionsbestyrelser består af aktive formænd og bestyrelsesmedlemmer fra mange af landets an­ tenneforeninger. Vi har alle indset, at alle antenneforeninger i bund og grund har de samme udfor­dringer og mål. Derfor er FDA den eneste mulighed for alle for at blive klogere og bedre til at løse den opgave, vi hver især har påtaget os i vores eget, lokale antenneanlæg. Tak for samarbejdet i 2009 til leverandører, tv-producenter, politikere, embedsmænd og bestyrel­sesmedlemmer i antenneforeninger og regioner, redaktionen, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og sekretariatet. Tak for tilliden. Tak for genvalget. Jeg glæder mig til samarbejdet i 2010 og 2011 til gavn for antenneanlæggenes medlemmer.

FDA orientering 6 /2009

   3


FDA

FDA til EU for at værne forbrugerne Landsformanden lover fortsat politisk kamp mod afgiften for danske must carry-kanaler os uvedkommende strid mellem Viasat og Canal Digital. Med samarbejdsaftalen har vi et instrument til løsning af konflikter, der er gået i hårdknude, ved mægling eller voldgift, før sagerne når en domstol. Den aftale skal nu stå sin prøve,” sagde landsformanden. Han oplyste, at FDA for første gang er inddraget i en sag, hvor en medlemsforening, Gistrup, ønsker at udtræde af et mangeårigt nært samarbejde med en anden forening, Nr. Tranders. Blandt andre positive initiativer fremhævede Poul Juul FDAs medvirken til den såkaldte StartForfra aftale. Det er en enestående aftale, som ikke findes i andre lande. Den vil ligesom aftalen om danske tekster i programmer i public service kanaler i vore nabolande blive til glæde for de mange seere, der forsynes af fællesantenneanlæg.

Ledelsen er på plads I sin mundtlige beretning til FDAs landsmøde opridsede formand Poul Juul udviklingen i vigtige udestående problemer - som et supplement til den udsendte skriftlige beretning til medlemmerne. Et af disse er Telestyrelsens påbud til YouSee om at åbne sine kabler for konkurrenter til moderselskabet TDC, idet dette også vil beslaglægge kapacitet i brugerejede anlæg, hvor YouSee råder over en del af frekvenserne. ”I betragtning af hvor lille en rolle, de foreningsejede anlæg spiller på dette erhvervsområde, er det et unødvendigt indgreb i dispositionsretten hos anlæg, som TDC ikke ejer,” sagde formanden. Han opfordrede derfor kabelnet til at opsige aftaler, som berøres af den nye bestemmelse - selv om en opsigelse jo ikke er udtryk for utilfredshed med YouSee.

EU som forbrugerværn Et andet uløst, men vigtigt spørgsmål er det politiske forlig om, at TV2 skal have lov til at opkræve betaling på en måde, så nogle hjem kommer til at betale, mens andre ikke skal. Han konstaterede, at FDA må

4   FDA orientering 6 /2009

betragte EU som et nødvendigt værn mod uacceptable danske politiske indgreb, og handle derefter. ”Vi vil også politisk igen rejse sag om det misforhold, at Boxer ikke som antenneforeningerne skal betale ophavsretsafgift for at videresende DR og TV2. Det er jo præcis det samme, der sker i Boxers, som i vore net,” sagde han. Han kritiserede skarpt Kulturministeriet for at acceptere, at tv-kanaler til under 30 kr. om måneden må findes i antenneanlægs grundpakker. ”Vi bør fortsat have grundpakker udelukkende med såkaldt gratis tv-kanaler – så de kan leveres for under 100 kr. om måneden,” føjede han til.

Konfliktløsninger Landsformanden glædede sig over, at det er lykkedes i en samarbejdsaftale at få Viasat til – efter 10 år - at respektere FDAs krav om antenneanlæggenes ret til frit at sammensætte programpakker. ”Denne sag har belastet samarbejdsforholdene mellem os og Viasat, og på det seneste var den ved at gøre os til part i en

Poul Juul orienterede om aftalen med direktør Henrik Nielsen om dennes fratræden i oktober. – Heri kan ikke lægges andet og mere, end at parterne var blevet enige om, at de ikke passede så godt sammen, som de havde håbet. Han oplyste, at hovedbestyrelsen enstemmigt bakker op om, at vores mangeårige medarbejder Tina Boye har overtaget ansvaret som sekretariatschef: ”Hverken sekretariatet eller jeg har kræfter til at oplære en ny direktør. Nu skal vi koncentrere os om at udvikle en række forhold i sekretariatet. Tina Boye, der har 20 års erfaring i FDA, har vist stor kompetence og evne til at få tingene gjort. Jeg har lovet hovedbestyrelsen, at jeg i min 2. termin vil optræne en ny direktør eller en ny næstformand, så der er en leder til at tage over, når jeg stopper,” sagde Poul Juul, der senere i landsmødet genvalgtes for to år. Han oplyste desuden, at FDA er i gang med at søge en teknisk konsulent, der kan bistå medlemmerne på samme måde, som Lars J. Knudsen gør i sin egenskab af juridisk konsulent.


Discovery Networks Nordic takker for en god FDA messe 2009

Discovery Travel & Living, FDA 2009 Vi ser frem til at give jer masser af spændende premierer i 2010

Verdens hårdeste

Discovery Networks Nordic:

byer Street Customs i Berlin

Mythbusters - ny sæson


FDA

Priser på tv-kanaler er ikke overskuelige Antenneanlæggene opfordres til at bidrage til klarhed de ikke forstå, så jeg begrundede det med, at mine medlemmer bliver så glade, når de ser jeres priser og sammenligner dem med vores.”

Urimelig transportafgift Hans Carstensen, Odder, angreb YouSee for helt uberettiget at forlange transportafgift for brug af kabler, som tilhører antenneanlæggene. Det er en opgave for FDA at få sådanne afgifter forhandlet væk. Poul Juul svarede, at det er et af de problemer, vores tekniske udvalg har på sin arbejdsplan. Et andet eksempel er, at de tjener mange penge på at bruge vores kabler, f.eks. ved formidling af internet. De fortjenester skal vi have del i. Allan Jusjong, Klarup: ”YouSee forlanBjarne Mortensen: Urimelige priser på tv-kanaler. Et af de emner, der optog landsmødet, var priserne på tv-kanaler. Det er et uoverskueligt marked, idet tv-kanalerne i dag stort set sælges i bundter, således at anlæggene ikke kender prisen på de enkelte kanaler. Det var Bjarne Mortensen, Præstø, der som eksempel angav, at en given programpakke hos YouSee koster 2060 kr. med tv-kanaler, der efter de vejledende priser skulle koste 2682 kr. ”Det er alt for stor en forskel, som går ud over os, der fortsat selv ønsker at sam-

mensætte vores programudbud,” sagde han og føjede til, at hans forenings husstandsantal jo indgår i det grundlag, som YouSee opnår rabat på hos tv-selskaberne. Det fik Poul Juul til at appellere til anlæggene om at medvirke til at skabe klarhed over, hvad kanalerne koster. Bjarne Mortensen angreb tv-selskaberne for at reservere hd-tv kanaler til programudbyderne. Han nægter at tro, at de kan dokumentere, at hd-kanaler er dyrere at levere. Tage Lauritsen, Tune, tog tråden op: ”Det er helt forkert, at antenneanlæg får nej til at kryptere tv-kanaler for at kunne sammensætte sine egne programpakker”.

Allan Jusjong: Tag betaling for brug af jeres kabler.

Afslørende fibernet-priser

Arne Rohde: En god trussel fra SEAS/NVE.

6   FDA orientering 6 /2009

Også fibernetselskaberne fik ord med på vejen, endda i en form for ros fra Arne Rohde, Dalby: ”I et møde meddelte SEAS/NVE os, at hvis de ikke fik en aftale om, at de fremover skulle levere tv-kanalerne til os, ville de lægge fiberkabler i hele Dalby. Det gjorde de så, og nu har man i Dalby opdaget, at SEAS/NVE er for dyr.” Bjarne Fehstedt, Stensved: ”Jeg klagede til elselskabet over, at de ikke ville lægge fiberkabler i den vej, jeg bor på. Det kunne

ger 70 % af den fortjeneste, andre har på at bruge dets net. Så jeg foreslår, at I forlanger 50 %.” Det fik Tage Lauritsen til at gøre opmærksom på, at der gives overdrevne oplysninger om tekniske krav til antenneanlæg, der selv vil drive tjenester. Som eksempel nævnte han, at Tune Kabelnet har over 1000 internetbruger, uden at det endnu har været nødvendigt at øge båndbredden, selv om det ofte påstås, at det ikke kan lade sig gøre.


FDA

Velkommen til Tina

Tina har været ansat i FDA siden 1990 og har således oplevet det meste af FDAs historie på egen krop. Oplevet skiftende sekretariatsledere og to direktører. Oplevet en række landsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer. Og en lang række kolleger, der har været medarbejdere i FDA gennem tiden.

af ekstern kompetence på en række områder, der også skal dækkes. Internt var det oplagt at satse på Tina som daglig leder af sekretariatet i Nykøbing, dels på grund af hendes mange kompetencer, dels fordi de værdier, hun har demonstreret gennem sit hidtidige arbejde, er de værdier, som hovedbestyrelsen ønsker skal gælde for hele FDAs sekretariat. Sekretariatet bliver samtidig styrket med nye kompetencer og flere ”hænder”. Eksternt skal der satses på, at flere opgaver varetages af aktive og vidende repræsentanter for medlemsforeningerne og hovedbestyrelsen samt ved tilknytning af ekstern ekspertise på områder som PR/presse, økonomi og teknik. Selv om Tina har betinget sig og fået en prøvetid for sin nye funktion, kan hun udføre den med 100 % opbakning fra en samlet hovedbestyrelse.

Et oplagt valg

Rollefordelingen

Da FDAs hovedbestyrelse i oktober havde indgået en fratrædelsesaftale med Henrik Nielsen som direktør, gennemførtes en analyse og overvejelse af FDAs ledelse og sekretariat. Det blev herefter besluttet at satse på de ressourcer, der er til rådighed i organisationen suppleret med tilknytning

Fordelingen af ledelsesopgaven i FDA er fastlagt således, at Tina Boye er leder af FDAs sekretariat og den interne organisation, mens landsformanden, som det fremgår af de nye vedtægter, har den ”umiddelbare daglige ledelse af FDA, repræsenterer FDA og udtaler sig på FDAs vegne.”

Af Poul Juul, landsformand for FDA Tina Boye blev konstitueret leder af FDAs sekretariat midt i oktober og er fra 19. november 2009 fast ansat som sekretariatsleder.

En del af FDAs udvikling

Tina Boye Det er lidt mærkeligt for mig at skulle sige velkommen til Tina. For Tina har været der altid. Som en del af FDAs engagerede sekretariat og som den, der altid har styr på økonomien og på alle de detaljer, som er helt afgørende for helheden. Og ikke mindst som den, der altid er klar til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt og nogen har brug for hjælp.

eningen

gennem antennefor

Vi gør det let at være antenneforening... Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...

FDA orientering 6 /2009

   7


FDA

FDAs vedtægter gennemrevideret Landmødet vedtog enstemmigt en omfattende vedtægtsrevision  Landsmøde 2009 var ikke i tvivl om, at hovedbestyrelsens forslag til gennemgribende revision af FDAs vedtægter var godt. Det blev vedtaget enstemmigt efter opklarende spørgsmål, og mindre ændringer. Tiden var løbet fra de gamle vedtægter på en del områder, både fordi FDA har udviklet sig meget, og fordi markedet har ændret sig siden den sidste gennemgribende vedtægtsrevision i 2000. Vedtægtsrevisionen betyder, at medlemmer af FDA respekterer de beslutninger landsmødet eller hovedbestyrelsen træffer, og at FDA kan indgå kollektive aftaler om leveringsbetingelser og -vilkår, som umiddelbart gælder for medlemmerne. Det er nødvendigt, hvis FDA skal kunne navigere hurtigt og rationelt i et marked, der konstant er i forandring. FDA kan også indgå andre typer aftaler, som medlemmerne kan tilslutte sig, hvis de vil. Der er indført en juridisk fond, som har til formål at yde støtte til medlemmer i myndigheds- eller retssager af fortrinsvis principiel karakter. Der er også i vedtægterne åbnet mulighed for, at interesserede medlemmer kan danne erfa-grupper på tværs af regionsstrukturen. De første erfagrupper er allerede dannet.

Herudover beskrives, som det fremgår af landsformandens leder på side 3, den foreningspolitiske ledelse og kompetence.

Næsten kun genvalg

Der var genvalg med akklamation til såvel Poul Juul som landsformand og til Allan Jusjong som landsmødevalgt medlem af hovedbestyrelsen. Denne genvalgte efterfølgende Allan som det tredje medlem af forretningsudvalget sammen med landsformanden og næstformand Carsten Pedersen. Efter moderniseringen af vedtægterne er Allan Jusjong 2. næstformand.

Stor tak til Børge Landsformanden sluttede landsmødet af med en varm tak til Børge Kiilsholm, der ikke genopstillede som landsmødets kritiske revisor. Børge Kiilsholm påtog sig i 1989 som kasserer at rette op på FDAs økonomi. FDA var økonomisk set i en aldeles uholdbar situation, berettede Børge Kiilsholm i jubilæumsskriftet. I de følgende år fungerede han som hovedkasserer fra hjemmet i Bogense, men med hyppige besøg på det sekretariat, der langsomt blev bygget op i

halvfemserne i takt med, at tilslutningen til FDA voksede. Med strukturreformen i 2001 overtog sekretariatet Børge Kiilsholms funktion – og til i år har han med sit indgående kendskab til FDA fungeret som den ene af de to landsmødevalgte kritiske revisorer. Han afløses af Tage Majgaard, Balle Bredsten Antenneforening, der nu har opgaven sammen med Kjeld Kaad-Hansen, Grindsted Fællesantenne.

Det lille hus vandt

Det hyggelige træhus fik mange gæster. Et lille hyggeligt træhus i rare omgivelser vandt flest hjerter hos de besøgende på FDA-Messen ved afstemningen om årets bedste stand. TV2 indrettede standen og blev dermed højst placeret foran den tvdominerede Canal Digital-stand og den vinøse stand fra Dansk Bredbånd.

Formanden takker Børge Kiilsholm.

8   FDA orientering 6 /2009


Ikke flere misforståelser, min skat - det er med danske undertekster! SVT / Selma - med Helena Bergström som Selma Lagerlöf

SVT1 / Sök

ZDF / Terra X

SVT1 /Hedda Gabler

SVT1 / Kongemordet

ZDF / Stolberg

SVT1 / Rånarna, Persbrandt

ARD / Bruederchen und Schwester

ARD / Tatort

NABOLANDSKANALERNE

NU MED DANSKE UNDERTEKSTER Nu kan du se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster. Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier, nyheder, historie- og naturprogrammer.

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland


FDA

Dobbeltbetalingen som blev bortdømt i Holland Alle krav fra rettighedsorganisationer afvist i dom, som er anket afgiften anden gang, når Copydan opkræver den via den antenneforening, familien er medlem af. Antenneforeningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve afgiften hos hver enkelt familie, og betale den videre til Copy-Dan.

Ingen dobbeltbetaling i Holland

Lars J. Knudsen.

Når en familie ser programmer fra DR1, DR2 og TV2 via kabel-tv, ser den helt det samme, som den familie, der ser programmerne via egen antenne/parabol. Hverken mere eller mindre. Familien, der ser tv via egen antenne/ parabol betaler en afgift til rettighedshaverne én gang – nemlig via licensen. Afgiften betales til rettighedshavere som f.eks. producenter, forlag og udgivere m.fl., så produktionen af dét, der ses i fjernsynet, bliver altid betalt. Men den familie, der ser kabel-tv, skal betale afgiften til rettighedshaverne to gange: Familien betaler afgiften første gang via licensen - på samme måde, som de familier, der har egen antenne/parabol. Den betaler

I Holland er der ingen dobbeltbetaling. En hollandsk domstol har slået fast, at det er der ikke grundlag for. Alle familier i Holland betaler de samme ophavsretlige afgifter, uanset om man ser fjernsyn via antenneforening, parabol eller egen antenne. Den hollandske dom er interessant for FDA, fordi præmisserne i den til dels er baseret på EU-retten på området, og den gælder også i Danmark. Derfor har FDA bedt sin advokat vurdere dommen.

Alle krav blev afvist De hollandske forvaltningsorganisationer NORMA og IRDA (det der ca. svarer til Copydan Kabel TV og KODA), anlagde sag mod de hollandske kabeldistributører og antenneforeninger. De blev mødt med i alt 11 krav, lige fra krav om betaling for retransmission helt tilbage fra 1993, hen over krav om erstatning, og til krav om en bod på 100.000 euro, som svarer til 745.000 kr. Domstolen afviste alle 11 krav fra de to forvaltningsorganisationer, og de blev begge pålagt at betale alle sagens omkostninger. Domstolen lagde vægt på, at distributørerne for år tilbage leverede et signal, der blev modtaget fra en antenne. Modtagel-

sen og viderespredningen af dette signal blev betragtet som en selvstændig offentliggørelse, som krævede rettighedshaverens tilladelse jf. ”kabeldommene” afsagt af Hollands Højesteret.

Frifindelsen er anket Sådan er det imidlertid ikke længere. Nu leverer radio- og tv-stationerne signalet direkte til kabeloperatøren. Det er derfor er der ikke tale om modtagning og viderespredning af et signal. Derfor er der ikke tale om krænkelse af ophavsretlige rettigheder. Domstolen lagde også vægt på, at de to forvaltningsorganisationer ikke kan fortolke EU-retten på dette område videre, end der er belæg for. Det havde de forsøgt. Dommen er anket.

Kulturministeren står fast For nylig kunne man i Nyt fra FDA læse, at Kulturministeren er spurgt om, hvorvidt hun synes, at dobbeltbetalingen er rimelig. Det er et såkaldt § 20-spørgsmål, som folketingsmedlemmer kan stille til ministrene. Kulturministeren svarede, at hun synes, at dobbeltbetalingen er rimelig, idet hun argumenterer med den danske lovgivning, der ligger til grund for den (bl.a. § 35 i Lov om ophavsret). Imidlertid synes dobbeltbetalingen i Danmark nu at komme under pres, bl.a. fra ovennævnte dom, og tilsvarende domme fra Norge og Belgien. FDA følger udviklingen nøje.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 8

Ringsted Antenneforening

Ole Hansen

Nattergalevej 10

4100  Ringsted

Reg. 7

Antenneforeningen Trekanten

Ingrid Klemmensen

Parkvænget 15, 3.tv.

4000  Roskilde

Reg. 2

Borrehøj Antenneforening

Steffen Hjort

Falkenkær 30

8883 Gjern

10   FDA orientering 6 /2009


FDA Dokumentation:

Ministerens begrundelse for dobbeltbetalingen af værket. Ophavsmandens eneret omfatter bl.a. offentlig fremførelse af et værk, herunder udsendelse i radio og tv. I ophavsretlig henseende sker der en offentlig fremførelse, både når et beskyttet værk udsendes af en radio- og tv-station, dvs. selve udsendelsen, og når værket viderespredes via kabelanlæg m.v. Dette gælder, uanset at værket viderespredes uændret, og at det sker samtidigt med, at selve udsendelsen finder sted. Når et kabelanlæg – der udgør en anden enhed end den radio- eller tv-station, der står for udsendelserne – foretager en samtidig viderespredning af en udsendelse, er der tale om en ny offentlig fremførelse af de udsendte værker. Brug af et ophavsretligt beskyttet værk

DR og TV2/Danmark erhverver alene rettighederne til at udsende de beskyttede værker. Pligten til at betale vederlag til rettighedshaverne for den fornyede offentlige fremførelse, der finder sted, når udsendelserne videredistribueres i fællesantenneanlæg og kabelanlæg, påhviler fællesantenne- og kabelanlægget. Denne retsstilling er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser i henhold til Bernerkonventionen hvorefter medlemsstaterne er forpligtet til at give ophavsmændene en eneret eller i alle tilfælde en ret til vederlag fsva. viderespredning i kabelanlæg af radio- og tv-udsendte værker. Afslutningsvis gør jeg opmærksom på, at DR1, DR2, og TV2 og de nye DR-kanaler

Kulturminister Carina Christensen står fast på dobbeltbetaling. På spørgsmålet ”Mener ministeren, at det er acceptabelt, at husstande, der ser DR1, DR2, TV2 og andre kanaler via fællesantenneanlæg, herunder fra en kabeloperatør eller antenneforening, foruden medielicens også skal betale afgifter til Copydan for disse kanaler – altså dobbeltbetaling for den samme ydelse?” fra folketingsmedlem Helle Dam (S) svarede kulturminister Carina Christensen (K) den 10. november: ”Medielicensen og kabelvederlaget til Copydan er ikke indbyrdes forbundet på nogen måde. Der er tale om betaling for to vidt forskellige ”ydelser”. Medielicensen er en apparatafgift, som i medfør af radio- og fjernsynsloven skal betales af alle husstande, som er i besiddelse af enten et tv- eller radio-apparat, en computer med adgang til internet eller et lignende netværk, der har en download hastighed på 256 Kbt/s eller derover. Det er uden betydning for betaling af medielicens, hvilke tv-kanaler, man ser på de ovennævnte apparater m.v. Grundlaget for betaling af kabelvederlag til Copydan følger af ophavsretsloven. Ophavsretten tildeler personer, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk en række enerettigheder til udnyttelsen

Tegning: Franz Füchsel.

på en måde, der er omfattet af eneretten, kræver ophavsmandens tilladelse. Der skal således ske rettighedsklarering – det vil i praksis sige betaling til ophavsmanden – for såvel den primære udsendelse af værket i radio og tv som for viderespredning af værket via kabelanlæg. I praksis opkræves vederlaget for kabelviderespredning af Copydan Kabel-TV hos de enkelte kabelanlæg.

ikke udsendes af Boxer via det jordbaserede digitale tv-sendenet, men af DR og TV2/Danmark selv. Det er – som anført ovenfor – netop på den baggrund, at der ikke skal betales kabelvederlag til Copydan i forbindelse med modtagelsen af disse kanaler. Der skal alene betales kabelvederlag til Copydan, såfremt udsendelsen modtages via et fællesantenneanlæg eller andre kabelanlæg”.

FDA orientering 6 /2009

   11


NABOLANDS-TV

Store kulturoplevelser i vente i nabolandes tv Men også underholdning, hvad ”Erna Iversen” håndfast understregede ”Jeg har haft hovedroller, hvor jeg naturligvis talte dansk, mens den svenske mandlige medspiller talte svensk og med et engageret lyttende norsk publikum. På ingen tid glemte vi både på scenen og i salen, at der blev talt flere sprog i det samme stykke. Dramaet tog over,” sagde hun.

Tekster hjælper forståelsen

Carsten Karlsen, Rødding, fik en kærlig behandling af Erna Iversen. ”Det er et folkeligt ansvar, at der fortsat er adgang til nabolandenes tv-udsendelser, både de underholdende og de mere kulturelle. Nabolands-tv er god underholdning, som jeg nødig vil være foruden.” Sådan indledte Githa Nørbye, hovedtaleren ved præsentationen af nabolands-tv på FDA-Messen, sin engagerede argumentation for, at vi i Danmark bør se endnu mere fjernsyn fra nabolandene. For der er meget, der vil interessere os. Vi skal bare vænne os lidt bedre til at bruge mulighederne. De mange dele i den stort anlagte markering af nyskabelsen blev kædet sammen af livsstilseksperten Henrik Byager, som med det store lærred i auditoriet i Hotel Legoland sørgede for, at forsamlingen fik kloge ord med på vejen fra kulturminister Carina Christensen og undervisningsminister Bertel Haarder.

Bredere kulturdækning Ghita Nørbye fortalte, at hun har gjort det til en god vane dagligt at orientere sig om nabolandenes kulturliv, især gennem norsk og svensk tv. ”Jeg vil nødig undvære den bredde, det giver” sagde skuespilleren, der gennem mange år også har optrådt på norske og svenske scener og haft store roller i nordiske film.

12   FDA orientering 6 /2009

Githa Nørbye understregede, at der er risiko for, at forståelsen af nabolandenes sprog går tabt, når det er sjældent, man hører dem. ”Jeg tror, at de unge har et større kendskab til amerikansk familieliv end til svensk, fordi det så overvejende er amerikanske film og amerikanske serier, de lever med i. Her tror jeg, at danske tekster på svensk tv vil være til stor hjælp. Teksterne retter umiddelbart op på det, man mister i det talte. Og efterhånden vil man forstå det talte bedre og bedre,” sagde hun og sluttede: ”Indblik i vore forskelligheder skal være et fælles mål.”

Vi skal også forstå nuancerne Et andet væsentligt aspekt blev trukket frem af direktør Tom Toksverd, ITEK, der er brancheforening for it-, tele-, elektronikog kommunikationsvirksomheder. ”Hvis man ikke kan udtrykke sig på det sprog, der tales i et marked, hvor man vil sælge danske produkter, får man for lidt ud af sine anstrengelser. Man forstår ikke naboerne godt nok, hvis man ikke opfatter nuancerne i det, de siger. Med danske tekster i tyske eller svenske tv-udsendelser får vi både ordene og musikken i sproget. Det er meget vigtigt, for nabolandene er de store markeder for danske virksomheder. Landene aftager næsten en tredjedel af den samlede danske eksport, og mere end halvdelen af vore hotelgæster kommer fra disse tre lande.”

Tom Toksverd: Nuancerne i naboernes sprog er vigtige. Teksterne lægges på udsendelser fra ARD, ZDF, SVT1, SVT2 og NRK1, som alle er public servicekanaler i deres hjemlande. Der er ugentligt op til 20 timers udsendelser med danske tekster på hver af de fem tv-kanaler. Det er normalt egenproduktioner fra de pågældende kanaler, bredt udvalgt indenfor kultur, samfund, underholdning, videnskab og erhverv. De finansieres med en krone pr. måned pr. tilsluttet husstand, idet ingen skal have fortjeneste på denne service. ”FDA er stolt over at være med i et projekt med danske tekster på 100 timers udsendelser om ugen til en pris, der svarer til omkring én måneds afgift på en typisk kommerciel kanal,” siger landsformand Poul Juul, FDA.

100 timer ugentligt Danske tekster på nabolandskanaler er udviklet i et samarbejde mellem Copydan, YouSee og FDA, hvilket vil sige, at flere end 1,6 mio. husstande kan modtage dem.

Ghita Nørbye om værdien af at følge med i nordisk tv.


NABOLANDS-TV

Medieøkonomi styrker nabosprog og –kultur Hvad Folketinget ikke kan/vil, det kan medierne

Af Jørgen Chr. Wind Nielsen, Wind Kommunikation.

”ministre, distributører og producenter står sammen om at holde tv-vinduet til Danmarks nabolande åbent.” Ministrene var undervisningsminister Bertel Haarder i form af et realtime online video-interview, og kulturminister Carina Christensen i form af en videoafspilning. Arrangørerne af træffet styrker danskernes adgang til at se tv fra Sverige, Tyskland og Norge. Fremover vil en lang række tv-programmer fra vores nabolande – dog ikke Færøerne, Island og Grønland – have danske undertekster. Dermed får de danske seere lettere adgang til indsigt i og viden om kultur, sprog og samfundsforhold i vores nabolande.

Vil stimulere nabo-kendskab En rigtig god måde at styrke kommunikationen på de nordiske sprog kan være at følge anbefalingerne i Den nordiske sprogdeklaration fra 2006. Den har bl.a. som mål at tilstræbe, at alle nordboere kan læse og skrive det eller de sprog, som fungerer som samfundsbærende i det område, hvor de bor, at alle nordboere kan kommunikere med hinanden, først og fremmest på et skandinavisk sprog, at alle nordboere har grundlæggende kundskaber om sproglige rettigheder i Norden og om sprogsituationen i Norden, at alle nordboere har meget gode kundskaber i mindst et sprog med international rækkevidde og gode kundskaber i yderligere et fremmedsprog, samt at alle nordboere har almene kundskaber om, hvad sproget er og hvordan det fungerer. Men deklarationen er ikke bindende for landene, og det går noget langsomt med at få implementeret anbefalingerne. Tænk hvis vores børn blev undervist i sproglige rettigheder i skolen!

Hvad Folketinget ikke kan … Hvad et flertal i Folketinget ikke kan, eller nok nærmere ikke vil, kan medierne. Det blev klart på medietræffet på Hotel Legoland i Billund 6. november, hvor FDA, Forenede Danske Antenneanlæg, Copydan Kabel-TV og YouSee havde inviteret et par hundrede mennesker til markering af, at

Pointen er dobbelt. Med adgang til nabolands-tv med danske tekster vil tilbøjeligheden til at se svensk, norsk og tysk tv blive større, hvilket på én og samme tid vil styrke seernes kundskaber i landenes sprog og kultur – fuldstændig som dette sker med engelske og amerikanske udsendelser – samtidig med at tv-distributørerne og producenterne i de omhandlede lande vil øge deres markedsandele. Vi skal have danskerne væk fra engelsk og amerikansk fjernsyn, væk fra Facebook og Google, og over på tv-kanalerne. Forskning i sproglig tilegnelse peger på, at der eksisterer en stærk forbindelse mellem input fra tv og sproglige kompetencer. Derfor vil initiativet på den lange bane medvirke til at stimulere kendskabet til vores naboers sprog, kultur og samfund, og på den måde være med til at ruste Danmark til at møde globaliseringens udfordringer.

”Ude af fjernsyn – ude af sind” Der er tale om et nonprofit-initiativ. I hvilket omfang aftalerne vil give mere arbejde til tv-tekstere i Danmark afhænger bl.a. af om teksterne vil blive produceret af tekstere i Danmark, og om det vil være muligt at styrke den faglige organisering af teksterne. Sikkert er det, at en forud finansieret efterspørgsel på tekstning vil sætte øget fokus på udviklingen af tale til

tekst-programmer, der kan automatisere tv-tekstningen. Som Ghita Nørbye gjorde opmærksom på, risikerer vi at miste følingen med vores nabolande – ”ude af fjernsyn, ude af sind.” Det er vigtigt at have blik for hvad medierne skaber af sproglige og kulturelle muligheder. Kultur- og sprogfællesskaber tager lang tid at bygge op, men kun kort tid at rive ned. Det koster, men tænk hvis vi lader stå til! Vi skal have indsigt i vores forskellighed, det må og skal være vores mål. Det nytter ikke at vi åbner for grænserne, men lukker for mulighederne for at forstå noget. ”Nabolandes tv-kanaler med danske undertekster er et værdifuldt vindue til sprog, kultur og samfund.”

Alle får teksterne Alle, der modtager nabolandskanalerne digitalt, får de danske tekster med. Man kan måske forestille sig, at f.eks. en sønderjyde, der i årevis har set tysk tv og mestrer sproget, vil finde teksterne forstyrrende. Kan vedkommende slå teksterne fra, som vi andre kan undlade at bruge muligheden ved udsendelser, som DR eller TV2 giver mulighed for at hente tekster til via tekst-tv? ”Nej, det er ikke så enkelt. Danske tekster på ZDF og NRK lægges ind som DVB-subtitles. Dem kan seere slå fra, hvis de får udsendelsen via vores settop boks. Men ARD og SVT anvender Teletekst, som ikke kan fravælges. Det er jo heller ikke meningen, selv om det på sigt formentlig bliver muligt i nye tv-apparater at kunne slå undertekster til og fra uanset hvilket tv-kanal, man ser på,” siger projektchef Thomas Maagaard Dyekjær, YouSee.

FDA orientering 6 /2009

   13


NABOLANDS-TV

Nu 20 tv-kanaler med StartForfra mulighed Et tilbud som kun kabel-tv anlæg kan give Antallet af tv-kanaler med mulighed for at genstarte en udsendelse, som man først har åbnet for efter dens start, er nu steget til 20. Det er DR1, DR2, TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Kanal 4, Kanal 5, TV3, TV3+, ARD, ZDF, NRK1, SVT1, SVT2, 6’eren, 3 Puls, DR Ramasjang, DR K, DR HD og DK4. StartForfra forudsætter som bekendt, at hjemmet har en interaktiv settop boks, hvilket vil sige en boks med returvejsmulighed, p.t. fra enten Stofa eller YouSee, som foreløbig er de to frontløbere på denne ordning i Danmark.

Det mest populære produkt I USA har de store kabel-tv-distributører tjenesten (her hedder den ”Start Over”) og de har set det store potentiale i en eksklusiv

kabel-tv-tjeneste. Time Warner kabelnetværket (ca. 9 mio. kunder) har lavet en undersøgelse blandt sine kunder med adgang til Start Forfra. Den viser, at 70 % af kunderne bruger det mindst 7 gange om måneden, og 66 % bruger det mindst 3 gange om ugen. Time Warner har for tiden ca. 50 tv-kanaler (alt efter området) med mulighed for ”Start Over” på dele af sendefladerne. I Europa har flere udbydere startet eller planer om tilsvarende tilbud, som typisk kaldes Catch Up. I England tilbyder TVCatchup 40 tv-kanaler, hvis udsendelser man kan hente ind på/via sin computer, men kun hvis man bor i England. Frankrigs TF1 har tjenesten via settop boks, mens NOS i Holland tilbyder den til brugere af PlayStation 3!

Udvidet adgang til DR-TV Den hjemlige service fungerer teknisk således, at når man trykker på StartForfra knappen, sender boksen et signal til leverandørens serveranlæg, hvor alle udsendelser i ordningen løbende optages. Så får man adgang til at se udsendelsen fra dens start. Ordningen i Danmark blev aftalt for knap et år siden mellem Copydan Kabel-TV, UBOD, Koda og NBC på rettighedssiden, og FDA, Boligselskabernes Landsforening, Stofa og YouSee på brugersiden En udsendelse er tilgængelig i indtil to timer efter udsendelsens start, men StartForfra giver også mulighed for at se mange udsendelser, som DR stiller til rådighed via internettet. Her ligger de typisk i et halvt år.

Har du husket FOLKETINGET? Hvis Folketingets nye tv-kanal FOLKETINGET ikke allerede er i din forenings antennepakke, så kan du tilføje kanalen nu. Det er gratis og uden re-transmissionsafgift. Folketingets arbejde vedrører alle. Og med Folketingets nye tv-kanal kan din antenneforening give medlemmerne mulighed for at se politikerne over skulderen, når de vedtager love. FOLKETINGET sender alle møder fra Folketingssalen, men også flere af de åbne udvalgsmøder og udvalgte møder fra Europa-Parlamentet.

14   FDA orientering 6 /2009

For mere information kan du: læse om kanalen på http://www.ft.dk/tv

eller kontakte Folketingets tv-koordinator Mongin Forrest på tlf.: 3337 3342 e-mail: tv@ft.dk


Bliv ambassadør for Dansk Kabel TV - og vi belønner dig!

Vi vil belønne dig for dit frivillige arbejde! Hos Dansk Kabel TV og Aplus værdsætter vi det stærke og gode partnerskab, som vi har med vores foreninger - og det vil vi gerne belønne! Vi har derfor udviklet et helt nyt program, som giver dig mulighed for at blive ambassadør.

Hvad betyder det at være ambassadør? Ambassadørprogrammet retter sig mod dig, der - ligesom os - ønsker endnu flere og mere tilfredse medlemmer til foreningen. Og hvis du gerne vil gøre en ekstra indsats for dette, belønner vi dig til gengæld.

Programmet går ud på: • • •

At ambassadøren altid kan give nye kunder et godt tilbud! At ambassadøren får et større indblik i udviklingen i foreningen! At ambassadøren bliver belønnet for sin indsats!

Du får som ambassadør: • • •

Gode tilbud på de produkter vi tilbyder til alle nye medlemmer. Mulighed for at påvirke foreningens udvikling og medlemstilgang. Flotte gaver - du optjener point til gaver i alle prisklasser.

Send os en e-mail og hør mere! Kontakt os allerede i dag for at høre nærmere om dine muligheder som ambassadør. E-mail: ambassador@danskkabeltv.dk


FDA

FDA-dage i tal 39 udstillere med ca. 300 medarbejdere tog sig af de 1.000 besøgende fra landets antenneanlæg. Udstillingsarealet var på 800 kvm. FDA-Messen blev desuden besøgt af 45 medarbejdere i 21 virksomheder i branchen og 32 betalende gæster fra 12 antenneanlæg, som ikke er medlemmer af FDA. På de to dage blev der holdt en halv snes konferencer foruden flere produktpræsentationer. I søndagens landsmøde deltog 186, hvoraf 118 var delegerede for deres foreninger.

16   FDA orientering 6 /2009


FDA

FDA orientering 6 /2009

   17


LOKAL-TV

Manglede sendeudstyr seks dage før premieren Fyn og København var hårdt ramt ved overgangen til digitale udsendelser Firmaet, som sendesamvirkerne Fyn og København havde bestilt afvikler-servere hos, gik økonomisk ned tirsdagen før premieren søndag den 1. november – og det leverede udstyr var så fejlfyldt, at det er returneret. ”I hast besluttede vi os for provisoriske løsninger med hjælp fra bl.a. TV2. Det gav mange startproblemer, men fungerer indtil vi får en varig løsning. Vi har valgt samme slags afviklingsmaskiner, som fungerer i Nordjylland og Sønderjylland,” fortæller Sendesamvirke Fyns formand Niels H. Madsen, der videre siger:

andre regioner, men der er også nogle, der ikke har prøvet det før. Med enkelte undtagelser er dog alle i gang. En af de manglende er Landbrugsrådets, som vil være klar til årsskiftet, mens en enkelt har opgivet at starte.

19 stationer passer til Fyn Sendesamvirkets formand siger, at 19 sendetilladelser til Fyn er et passende antal. Når der ikke er flere, kan alle så nogenlunde få opfyldt deres ønsker til sendetidspunkter.

Selv repræsenterer han tv-kanalen Odense Ser Rødt, som har sendt i 24 år og har de samme sendetider som før digitaliseringen. ”Vi er to faste folk og en del frivillige, som bistår os. Vi producerer primært reportager og dokumentarfilm om politik, kunst, kultur og historie. Andre på Fyn, f.eks. Korup og Munkebo, er meget lokalt orienterede og fungerer på frivillig arbejdskraft.”

Appel til antenneforeninger ”Derfor har vi ikke haft tid til at gå i forhandling med de fynske antenneforeninger om at få løst et andet problem, der kom med digitaliseringen. En række antenneanlæg, og det gælder især dem med regionspakken fra YouSee, sender kun regional tv-stationerne digitalt. Det er vi skuffet over, for det betyder at vi ikke når ud til det store antal hjem, der fortsat kun ser analogt fjernsyn.” Der er givet 19 sendetilladelser til Fyn, og de udgør en blandet landhandel, som Niels H. Madsen udtrykker det. Kun omkring halvdelen af tv-stationerne har hjemme på Fyn. Nogle har baggrund i sendetilladelser i

Sendesamvirke Fyns formand Niels H. Madsen.

Hvornår sender de?

Radio, tv, web og mobil på én gang

Det er ikke umiddelbart nemt at finde ud af, hvad de mange lokale tv-stationer på mux 1 sender – og hvornår. De fleste sendesamvirker har dog oprettet hjemmesider, hvor man kan se sendetidspunkterne. Det er: Kanal Bornholm: www.kanalbornholm.dk Kanal Hovedstaden: www.kanal23.dk Kanal København: www.kanalkobenhavn.dk Kanal Fyn: www.sr-fyn.dk Kanal Syd: www.kanalsyd.dk Kanal Øst: www.kanaloest.dk Kanal Østjylland: www.tv2oj.dk/kanal_oestjylland_sendeplan.asp Kanal Midtvest: www.kanalmidtvest.dk Kanal Nord: www.kanalnord.dk Landsdækkende station: www.landstv.dk

The Voice vil i 2010 sende sit morgenshow direkte på alle medier: Radio, tv, web og mobil. Programmet ”Vågn Op! Med The Voice” i The Voice radio sendes fra 1. februar samtidig på Kanal 5, The Voice TV, The Voice radio, www. thevoice.dk samt som mobilstream mandag-fredag kl. 6–10, dog 7–9 på Kanal 5. Lars Sandstrøm, Ditte Hapel og Mads Brynnum blander musik og aktuelle gæster i et underholdende program, hvor alt kan ske.

18   FDA orientering 6 /2009


LOKAL-TV

Vil presse politikere til must carry i kabel-net Kanal Øst frygter, at de store tv-selskaber vil tiltage sig deres sendetid bruge deres sendetilladelse.” Det er en veteran, der står i spidsen for Kanal Øst, idet Villy Nielsen har lavet fjernsyn i 40 år, heraf de sidste 25 år på Roskilde TV. ”Det kræver en vis rutine at producere fjernsyn, og det er kommet bag på nogle. Derfor ser vi lidt flere genudsendelser her i den første periode efter digitaliseringen. Roskilde TV er måske lidt heldigere stillet end andre, idet vi altid har interesseret os meget for det historiske – og da det historiske indgår i vores sendetilladelse, har vi meget materiale, vi kan trække på.”

Frygter at blive presset ud

Friske fisk på skærmen fra Kanal Øst.

”Det er ikke alle, der er kommet i gang, men vi har en aftale med Mediesekretariatet om en tre måneders indkøringsperiode, så ingen i Sendesamvirket Kanal Øst kommer i klemme,” beretter formanden Villy Nielsen fra Roskilde TV. Kanal Øst dækker geografisk Sjælland og Lolland-Falster minus hovedstadsområdet. En enkelt af de 16 lokale tv-stationer kom i gang med en måneds forsinkelse og en har meddelt, at den starter til årsskiftet. ”Vi har ikke mødt de store tekniske problemer. Vi har et system, der groft sagt betyder, at kun den, der kvajer sig – ikke følger instruktionerne helt efter bogen – oplever problemer. De uregelmæssigheder, vi har set, har været ved til- og frakobling af de landsdækkende tv-stationer, som indgår i vores sendetid,” siger Villy Nielsen.

Lidt for mange genudsendelser Det er mest det økonomiske, der har overrasket. ”Det er kommet bag på flere, at de bevilgede tilskud ikke dækker så stor en del af driften, som de havde håbet på. I Kanal

Øst skulle vi betale ca. 200.000 kr. for vores afviklingsserver, og DIGI TV, som driver senderne, forlangte i starten 700 kr. pr. sendetime. Det er, efter at vi havde forelagt problemerne for medieforligets politikere, sat ned til 100 kr. pr. time. Enhver kan se, at med et årligt tilskud på maksimalt 270.000 kr., skal alle tv-stationer have penge med hjemmefra for kunne

Villy Nielsen er glad for, at tilladelserne gælder til 2013. Det giver en vis stabilitet, men han er utilfreds med, at lokal tv ikke er must carry. ”Vi vil motivere politikerne til også at indføre must carry på alle lokal-tv udsendelserne fra mux 1. Ellers risikerer vi, at de stærke kommercielle tv-kanaler ved pres på udbyderne af tv tiltager sig hele sendetiden før og efter kl. 17-21. Villy Nielsen er klar over, at de lokale tv-stationer selv må fortælle seerne, at de eksisterer: ”Jeg har en lille annonce i Ugeavisen med vores programmer, og jeg har opfordret andre lokale tv-stationer til at gøre det samme.”

Skønhedskonkurrence om radio Kulturministeriet har efter aftale i medieforligets kreds udbudt den såkaldt sjette fm-kanal. Vinderen skal findes snarest muligt ved en skønhedskonkurrence, således at frekvensen ikke står ubenyttet i al for lang tid. Licensen var vundet af Talpa International, der startede Radio 100FM for to

år siden, men den har haft underskud lige siden. Talpa har tilbageleveret sendetilladelsen og vil ikke betale afgiften for de resterende to år. Radioen er solgt til dens leder og direktør Jim Recevour, og den sender videre på lokale fm-radioers frekvenser.

FDA orientering 6 /2009

   19


LOKAL-TV

Kanal København i Odense ”Lokal-tv” fandt vej til Glentevejs Antennelaug Det er usædvanligt, at en Kanal København nu kan ses af en stor del af de knap 28.000 husstande, som er tilsluttet Glentevejs Antennelaug i Odense. Teknisk var det let nok at ordne, idet den københavnske tv-station er med i Dansk Bredbånds udbud, og Dansk Bredbånd har en fiberforbindelse til Glentevej. ”Vi har lagt Kanal København i vores pakke 1, så det koster ikke noget at se den, men vi sender den kun digitalt,” oplyser forretningsfører Peter Olsen. GAL har op mod 2.000 digitale bokse i brug, men den nye kanal kan også ses af de medlemmer, der har et digitalt tv-apparat med DVB-C. ”Vi ved ikke hvor mange, der har det, men med det store salg, tv-forhandlerne be-

retter om, er det formentligt mange flere,” tilføjer Peter Olsen. Kanal København, der er et samarbejde mellem en række lokale tv-stationer, har i år eksisteret i 25 år. Den angiver, at den er den 6. mest sete kommercielle danske tv-kanal.

GAL leverer til Fraudge Glentevejs brugerantal blev for kort tid forøget med de 250 husstande i Fraugde. Her har Østparkens Antennelaug valgt i en fiber at få de samme tv- og radio kanaler, som Glentevejs egne medlemmer får. Østparkens Antennelaug opretholder lauget som en selvstændig forening. Det er også Glentevej, der nu leverer in-

ternet til Fraudge, som tidligere fik internet fra Canal Digital. Glentevej er som tidligere nævnt i konflikt med Canal Digital, som leverer internet til langt de fleste i GAL og mener at have eneret hertil i kraft af de indgåede aftaler. Internet er kun en lille del af den sag, der er under juridisk behandling og som her i december søges afgjort i en voldgiftssag. Den største konflikt er Glentevejs indsigelse mod den lange løbetid, som i en tidligere ledelses tid blev indgået med OE Kabel-TV, som Canal Digital har købt. OE Kabel-TV finansierede udbygninger af Glentevejs antenneanlæg mod en aftale, der løber til 2019. Glentevejs Antennelaugs påstand er, at aftalen både er for dyr og for langvarig.

DEBAT

Når fiberen strammes Af Bjarne Mortensen, Præstø Antennelaug Antenneanlæggenes tid som foreninger, hvor medlemmerne med udgangspunkt i vedtægterne på demokratisk vis bestemmer foreningernes formål, politik og funktionsområde, er godt på vej til at rinde ud. Flere og flere foreninger har i de seneste år måttet opgive eller blot opgivet deres oprindelige idégrundlag ved at overlade al indflydelse på kanalkøb, sammensætning af pakker og priser mm. til de store kanaldistributører på markedet. Når udviklingen den seneste halve snes år er gået den vej, skyldes det ikke, at foreningerne ikke har levet op til medlemmernes forventninger om brede kanaludbud, teknisk udvikling eller udbygning af nettet. Nej, årsagen skal findes i, at distributørerne for år tilbage begyndte at tilbyde egne kanalpakker til priser, som kun de kan tilbyde. Distributører som YouSee m.fl. havde øjnet muligheden for med en differentieret prispolitik at kunnet presse foreningernes bestyrelser ud i en situation,

20   FDA orientering 6 /2009

hvor de måtte overlade deres medlemmer til selskabets kanalpakker.

Tvinges til merpris Da køb af kanaler er langt den tungeste post i antenneforeningernes budget samtidig med, at antenneforeningernes køb af kanaler var/er begrænset til selv samme distributører, har øvelsen ikke voldt de store problemer. Når YouSee, som er landets ubestridt største kanaldistributør, køber kanaler til ca.1,1 til 1,2 millioner tilslutninger, omfatter købet ikke kun til YouSees egne kanalpakker. I tallene indgår også de kanaler, som foreninger køber à la carte til egne pakker. Ved et samlet indkøb af denne størrelse opnås meget store rabatter fra kanalproducenterne, hvilket YouSee da heller ikke lægger skjul på. Selv om disse store rabatter opnås i ét stort samlet indkøb, kommer den lavere indkøbspris ikke antenneforeningernes á la carte kunder til gode. Det er kun kunder

til YouSees egne pakker, der har glæde af dem. Selv om de antenneforeninger, som gennem alle årene har købt kanaler à la carte og selv sammensætter deres pakker, er gode kunder, tvinges de til at handle hos deres distributør til merpris.

Nægtes hd-tv kanaler Den dominerende adfærd kommer også til udtryk ved, at de nægter at sælge hd-tv kanaler med den begrundelse, at disse kanaler er forbeholdt deres egne pakkekunder. Denne forskelsbehandling, som bl.a. kan opgøres til prisforskelle på 20 til 40 %, kan de ”uafhængige” foreninger naturligvis ikke overleve. Finder foreningerne/ FDA eller myndighederne ikke en løsning på dette problem, er der om ganske få år ingen foreninger/medlemmer, der har indflydelse på, hvad de kan se eller betale for. Derved har det intet formål for medlemmerne i at være sammen i en forening. Tv-kanalerne er blot blevet dyrere og utilfredsheden større.


TV

BBC vil være mere aktiv i Danmark til næste år Efter fornyelsen med fem tv-kanaler er tiden inde til et nyt fremstød Der har længe været mere stille om BBCkanalerne i Danmark, end man skulle forvente i betragtning af, at BBC dels er blandt de ældste i antenneanlæggenes udbud, dels har ændret både navne og indhold på sine internationale kanaler – og øget antallet af dem. Det rettede Simon Cottle og hans medarbejdere op på i Billund med en stand, der med sine fem kanaler signalerede international atmosfære. Simon Cottle, der repræsenterer BBCkanalerne i Europa og Mellemøsten, er velkendt med FDA Messerne. Han har været med i flere år, men erkender, at indsatsen i Danmark har kørt på for lavt blus i de seneste år, hvor antallet af andre nye tv-kanaler fortsat er vokset.

BBC er et godt brand ”Men jeg ved også, at BBC er ”et stort brand” i Danmark, hvor vi er til stede i rigtig mange kabelnet,” siger han og forklarer: ”Vi har brugt mange kræfter og lang tid på fornyelsen af vore satellitkanaler. Omlægningerne er overstået – selv om fornyelser jo aldrig hører op. Vi præsenterer her de besøgende for det, der er gennemført – og det er meget. Det vil vi gerne følge op på i løbet af næste år, gerne

med lokale præsentationer og dialog med antenneanlæggene. Vi er ikke nervøse for, at danskerne skal opgive vores kanaler med det argument, at der jo er BBC udsendelser i mange andre tvkanaler. Det er rigtigt, fordi BBC producerer mange fremragende udsendelser hvert år. Men det er på vores egne kanaler, det store antal findes, og vi løber aldrig tør for god drama og spændende dokumentarer. Det er vores erfaring, at når man har set en god udsendelse og opdager, at den kom fra BBC, vil man gerne se flere derfra,” argumenterer Cottle.

Entertainment er flagskibet BBC Entertainment (den tidligere Prime) er flagskibet med sine mange meget underholdende udsendelser. BBC World News et også et meget stærkt kort, fordi kanalen går mere bagom nyhederne, end mange andre. ”Den ret nye BBC Knowledge er knap så kendt, men det fortjener den at blive med sine dokumentariske udsendelser, der går i dybden,” fortsætter Simon Cottle. I både Entertainment og Knowledge er alle udsendelser tekstet på dansk, hvilket i sagens natur ikke lader sig gøre i nyhedskanalen. Den fjerde tv-kanal med nyt navn er BBC

Lifestyle, der er en fornyelse af den gamle BBC Food. Det er den eneste tv-kanal på det danske marked, der udelukkende fokuserer på livsstil. Den spænder vidt fra hverdagsmad og madkunst til antikviteter og indretning. Også den er tekstet på dansk.

100 % hd-tv På standen var ikke mindst BBC HD iøjnefaldende. ”Den var helt ny på sidste års FDA Messe og er blevet en meget attraktiv kanal. Den sender udelukkende BBC-produktioner i ægte hd-tv. Også den sender døgnet rundt med dansk tekstede programmer,” siger Simon Cottle, der føler, at BBC dermed er kommet stærkt tilbage. Han støtter sig til, at en TNS Gallup-undersøgelse viser, at markedsandelen i årets løb er vokset med 13 %, men Entertainments andel voksede med hele 17 %. BBC Knowledge er dog den hurtigst voksende BBC-kanal i Danmark, men den har også haft det laveste udgangspunkt. Simon Cottle bebuder, at BBC næste år vil være meget aktiv i markedsføringen i Danmark i god kontakt til antenneforeningerne.

Simon Cottle med BBC HD, hvis billedkvalitet vi desværre ikke kan gengive på tryk.

FDA orientering 6 /2009

   21


TV

TV2 Sputnik i kabelnet Internetkanalen TV2 Sputnik er nu også tilgængelig for kabel-tv, oplyste TV2, som introducerede den på FDA Messen. Den digitale tv-kanal er allerede en af mulighederne gennem Zaptorboksen fra Stofa, men TV2 forventer, at den også snart kan ses hos andre udbydere af digitalt tv.

På TV2 Sputnik kan man se eller gense en række TV2-programmer i op til en måned efter at udsendelsen blev vist. I nogle tilfælde kan man endda se et program, inden det kommer på den TV2 kanal, hvortil det er produceret. TV2 Sputnik har en on demand-funk-

tion, og man kan sætte en udsendelse på standby, mens man sætter kaffen over eller besvarer en telefonopringning. Stofa har valgt at tilbyde den i et abonnement sammen med TV2 Film HD.

Strategien lykkedes Forud for lukningen af de analoge sendere udtrykte SBS stor nervøsitet for, hvorvidt 6’eren med digitaliseringen i fuldt omfang

ville forblive i antenneanlæggene – digitalt og analogt. Det synes der at være lyttet til, idet

seertallene i de to første uger af november ligger 7 % over seertallene i oktober, konstaterer direktør Henrik Ravn.

Science Fiction er på vej Lanceringen af den danske Canal9 var en kæp i hjulet for den Science Fiction-kanal, som TV4 for et år siden bebudede en dansk version af. ”Vi har bestemt ikke opgivet den, men med meget kort varsel besluttede vore ejere at starte den danske Canal9 som en kombineret underholdnings- og sportskanal – og det har vi i høj grad været involveret i,” fortæller distributionschef Märtha Rydbeck. ”Den er nu godt i vej. Derfor kan vi for alvor sætte ind på også at få Science Fiction ind i danske kabelnet. Den er veletableret i

Sverige og Finland, og er godt modtaget i Norge, hvor vi lancerede den i april. Vi begynder efter nytår at sætte danske tekster på, og det vil vi så øge mængden af i løbet af året. TV4 Science Fiction er allerede hos Dansk Bredbånd, hvor den har fået en god modtagelse.” Märtha Rydbecks optimisme bygger på, at TV4 tidligere betragtede mænd i alderen 12-24 år som den største målgruppe, men seerundersøgelser viser, at den primære målgruppe er større, nemlig de 24-49 årige. Kanalen viser overvejende amerikanske og engelske film – fordi produktionen er størst

i disse lande, men japanske tegnefilm er kommet godt med. ”Vi har stor forståelse for, at det er svært at få plads i den analoge del af kabelnettene, men det ændrer sig jo med overgangen til digitalt tv. Og med en pris på kun 4 kr., tror vi på, at der er en betydelig interesse for denne underholdende tv-kanal,” slutter Rydbeck.”

Citat ”Man kan godt lave public service uden public, men det giver ikke meget mening.” Bjørn Erichsen, tv-direktør i EBU. ”De oser af gammel bodega og ligner noget billigt skrammel, der lige er kommet ind med firetoget fra Ilva. Det er de vist også – altså møblerne – men hvornår er det blevet smart at indrette et tv-studie, så det ligner baglokalet til et tjekkisk melodi grand prix?” Lars Hedebo Olsen, debatredaktør i Politiken. ”Når man stadig klynger sig til TV 2, er det udelukkende på grund af mareridtet over alle mareridt for en borgerlig regering: at en ny TV 2-ejer på trods af alle aftaler skrotter nyhedsfladen, således at borgerlige politikere, nu uden flugtmuligheder, atter er henvist til de røde lejesvende på DR.” Asger Aamund, bestyrelsesmedlem i MTG.

Canal9 forsinkede Science Fiction, siger Märtha Rydbeck.

22   FDA orientering 6 /2009


TV

HD har sin pris For at kunne tilbyde hd-tv har den britiske terrestriske tv-udbyder Freeview måttet lukke for en populær multiscreen-service på BBC News. Med multiscreen kan man se flere tvbilleder samtidig, og det tager plads i tvsignalet. Den plads er der nu brug for på det terrestriske digitale sendenet til hd-tv kanaler. Det er samme problemstilling, som Boxer har på det danske net: Hd-tv fylder for meget i forhold til digitalt standard-tv. Med en digital boks kan man i UK gratis se op til 50 tv-kanaler, og lukningen af multiscreen skal være med til at bane vej for bl.a. hd-tv kanalerne fra BBC. Begrundelsen er, at de er licensfinansierede. BBC News opretholder multiscreen, som fortsat kan ses hos satellit-udbyderne Sky og Virgin Media samt via internettet (men ikke uden for UK).

En typisk multiscreen funktion på BBC News.

DSF skifter navn Den tyske sportskanal DSF skifter i 2010 navn til Sport1, som er et kendt navn for sportsnyheder på internettet. DSF markerer ændringen allerede fra

årsskiftet med 10% mere sport, hvori Bundesliga håndbold og tysk basketball indgår. Til gengæld forsvinder de erotiske film, der sendes i nattetimerne.

DSF har haft skiftende indhold og ejere, siden starten i 1993. Den blev i april overtaget af Constantin Media.

Canal Digital kunder kan nu få TV 3 En række antenneanlægs problemer med at kombinere Family Mix programpakken fra Canal Digital med tv-kanaler fra Viasat er løst, fremgår det af en pressemeddelelse fra Canal Digital 9. 12., hvori det hedder: ”Aftalen mellem FDA og Viasat betyder, at antenneforeninger, der får deres tv-

signaler fra Canal Digital Kabel-tv, nu også kan modtage alle Viasats tv-kanaler i Family Mix-pakken. Aftalen betegnes som et gennembrud på området, der sikrer Canal Digitals kabel-tv kunder en lang række kanaler, som de tidligere har måttet undvære elle købe sig til ved siden af.”

Konflikten mellem Viasat og Canal Digital har som nævnt i referatet side 4 fra landsmødet forhindret eller gjort det svært for en række antenneanlæg at få opfyldt alle ønsker om tv-kanaler, som fulgte af lokale programvalg.

2900 Unhappiness? Det var en vellykket satsning, TV3 gjorde med sin egen produktion af dets første næsten daglige underholdningsserie ”2900 Happiness”. Det blev til ikke færre end 142 afsnit, som blev sendt på fire af ugens fem hverdage. Vi skriver blev, fordi det sidste afsnit sendtes 19. november. ”Vi mener, at tiden er inde til at kigge

mod nye spændende koncepter, der kan løfte arven,” siger programdirektør Morten Mogensen. I gennemsnit blev hvert afsnit set af 174.000 (hvori genudsendelserne ikke er indregnet). Det første afsnit blev sendt i efteråret 2007 efter lang tids forberedelse hos TV3 og Nordisk Film, der producerede udsen-

delserne så nogenlunde i den del af København, den handlede om - jetset’ets. En serie forsvinder dog ikke. TV3 besluttede allerede ved afslutningen af ”Robinson Ekspeditionen”, som har været sendt i 12 år, at der skal være ekspedition også i 2010. Det gennemsnitlige seertal i år var 481.000.

FDA orientering 6 /2009

   23


BRANCHE-NYT

Også mobiltelefoni via kabelnettene Efter ip-telefoni følger endnu et tilbud Det første supplement til kabel-tv og radio var internet. Så kom fastnet telefoni. Og nu er mobiltelefoni hastigt på vej. Mobiltelefonien kan indgå som forretningsdel, fordi firmaer, der driver ip-telefoni, allerede har afregningssystemer for telefoni. Som et af dem siger: Det koster kun to linjer mere på oversigten fra PBS. Samt en aftale med et af de selskaber, der driver et landsdækkende sendenet.

”Lokalt telefonselskab” Everlove i Odense har indgået en aftale med Telenor og lancerer mobiltelefoni i begyndelsen af næste år. ”Vi har fået status som operatør med egen nummerserie og mangler kun en tilpasning af vores egen teknik, så vi selv kan stå for logning og afregning, ligesom vi gør med fastnettelefonien,” siger Søren Rasmussen, Everlove i Odense. Sidste år gav Everlove de antenneanlæg, der har aftaler med firmaet, mulighed for at bruge anlæggets eget navn til ip-telefoni. Så fremstår anlægget lokalt også som et telefonselskab. ”Det har været en succes, fordi mange har større tillid til kvaliteten, når nogle mennesker, de kender, har valgt os som operatør. Kalundborg var først til at gå ud

med telefoni eget navn, og det nyeste anlæg er Vejen,” fortæller Søren Rasmussen, Everlove i Odense. Uanset om man lokalt vælger at bruge eget navn, står Everlove for både afregning og support. Mobiltelefoni lanceres såvel til anlæg, hvor Everlove sælger telefoni, som til erhvervskunder i Vicino, der er navnet på firmaets telefoni til erhvervskunder. ”Vi vil i markedsføringen satse en del på udlandssamtaler, fordi vi i kraft af vores telefoniaftaler kan sælge til meget lavere priser, end man er vant til,” tilføjer Søren Rasmussen. Han forventer, at firmaet vil være i den billigste fjerdedel af mobiltelefonselskaberne. Der bliver kun to abonnementsformer: med eller uden opkaldsafgift.

ment på kun 9 kr. pr. måned og en samtalepris på 49 øre i minuttet – eller 20 øre for en sms. Opkaldsafgiften bliver på 20 øre, men kun hvis man får forbindelse til den, man ringer op til. Ved udlandssamtaler kommer et tillæg, der afhænger af det land, man ringer til. Til USA er det 25 øre, så en samtale dertil vil koste 74 øre pr. minut. ”Vi har arbejdet med det længe og har alle nødvendige aftaler på plads. Vi kan gøre det billigt, fordi vi i forvejen har vores afregningssystem til ip-telefoni. Det bliver da også husstandene i de 26 antenneanlæg, vi først henvender os til. Men vi kan levere mobiltelefoni til alle uanset bopæl, fordi samtalerne leveres over Telenors sendenet.

Citat

”Så enkelt som i gamle dage”

”Vi kan se, at de nye medier ikke erstatter de gamle. Brugerne lægger snarere de nye medier oven i de gamle. Og faktisk har tv-forbruget aldrig nogensinde været større. Det er stik mod forventningerne om, at nettet skulle overflødiggøre tv”. Stig Hjarvard, professor i medievidenskab.

Nordit lægger ud med et tilbud om mobiltelefoni senest 1. januar. ” Det bliver lige så enkelt, som det var med telefonen i gamle dage. Uden de mange valgmuligheder, som gør det svært at overskue, hvad der er bedst. Til gengæld gør vi det billigt,” siger Poul Pedersen, Nordit i Nørresundby. Selskabet lægger ud med et abonne-

Fibernet går nu sammen Et fælles firma skal redde elselskaberne ud af fibernet-eventyret Elselskaberne er på vej til at opgive flere udbydere af samme slags produkter i deres fibernet, som for fremtiden skal markedsføres som et landsdækkende net med kun eet navn, organisation og kundeservice. Det har ikke givet gevinst, at deres kunder i et vist omfang har kunnet vælge mellem konkurrerende firmaers tilbud af f.eks. tv eller internet. Ved selv at stå for udbud kan de droppe den månedlige leje af tilslutningen til fibernettet. Den har de konkurrerende antenneanlæg jo ikke.

24   FDA orientering 6 /2009

Meldingen kommer samtidig med, at TDC overtager DONG Energys store fiberbaserede net, hvortil YouSee bliver leverandør, men her i konkurrence med bestående udbydere. Åbne fibernet var en fejlsatsning, fordi det forhindrer fælles administration, indkøb og markedsføring med de rabatter, der kan opnås ved storkøb. De 15 bredbåndsselskaber med endnu flere ejere har kun i begrænset omfang kunnet arbejde sammen. ”Stordriftsfordele på indhold er vildt

vigtigt, siger Kim Frimer fra Energi Randers. Han står i spidsen for elselskabernes kommende satsning på det fælles indholdsselskab. Beslutningen medfører, at Smile og Profiber indgår i det nye selskab. Dansk Bredbånd og muligvis også ComX ventes ligeledes inddraget. Der er ikke offentliggjort et navn på det fælles selskab.


THE VOICE TV ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR På gensyn i 2010 til Danmarks første live radioshow på TV

LÆS MERE PÅ THEVOICE.DK

VågnOp_annonceFDB_rev3.indd 1

04/12/09 9.53


BRANCHE-NYT

Salget af DONGs fibernet bekymrer Selv om TDC fortsat vil holde det åbent for andre udbydere TDC viderefører det 7.000 km lange fibernet, som DONG Energy havde opgivet selv at drive videre. Selv om nettet når til 290.000 husstande, har det kun 15.000 tilsluttede. De kan vælge mellem seks udbydere af internet og telefoni samt fire udbydere af tv - og det vil de fortsat kunne. Dermed foregribes Telestyrelsens påbud til TDC om at åbne sine kabler også for konkurrenter. DONG vil være en af kunderne, idet elselskabet fortsætter sit brug på 40 % af strækningerne. TDC skal betale 425 mio. kr. for fibernettet, idet 325 mio. betales kontant, mens resten er betinget af den værdi, TDC kan få ud af nettet. DONG sælger i erkendelse af, at det ikke kan opnå en positiv forrentning af sine meget store investeringer i fibernet. Det angiver et tab på mindst 660 mio. kr. TDC overtager 146 ansatte i DONG Energy Fibernet.

Advarer mod monopol ”Det var godt, at DONGs fibernet blev bygget - tak for det! Og det er sikkert også godt, at en professionel teleoperatør kom-

mer til at drive det. Men det er klart, at dette betyder mere infrastrukturmonopol,” siger tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen Niels Rytter til Business.dk. Han tilføjer: ”Det er derfor mere end nogen sinde tvingende nødvendigt med god, gammeldags, solid teleregulering i form af tredjepartsadgang på åbne og lige vilkår og til regulerede priser til både kobber-, fiber- og hybridnettet.” Forbrugerrådet har bedt Konkurrencestyrelsen undersøge, om reglerne følges – og om handelen forrykker markedsvilkårene så meget, at der er grund til at gribe ind.

Fiber og coax i styrkeprøve Af de 275.000, der kan blive tilsluttet fibernettet, er 80.000 i dag kunder hos TDC. Dem vil YouSee, der skal levere indhold i fibernettet, ikke sende tilbud til, men de øvrige får i januar kvartal tilbudt tilslutning for 3600 kr., oplyser pressechef Ib Konrad Jensen til ComOn. DONG har taget 3000 kr. plus en månedlig stikledningsafgift på 100 kr. Den beregner YouSee sig ikke. Det interessante bliver, hvordan Dansk

Bredbånd, Smile Content og JayNet m.fl., som forbliver på fibernettet, vil tage konkurrencen op med YouSee. ”Vi betragter som udgangspunkt fibernettet som en hvilken som helst anden transportvej. Vi vil bruge det til kabel-tv på samme måde som i andre dele af landet, med kombinationen af analoge og digitale signaler. Dermed kan kunderne tilslutte lige så mange tv-apparater, som de ønsker, og uden at det koster ekstra. Men vi vil naturligvis også overveje at tilbyde f.eks. symmetriske bredbåndshastigheder,” siger YouSees adm. direktør Niels Breining. Han tilføjer, at selskabet ingen planer har om at flytte sine eksisterende kunder fra coax til fiber: ”Hverken fra de net vi selv ejer, eller fra antenne- eller boligforeninger, som ligger i områder med fibernet, og som i dag køber tv-signaler hos YouSee. Dels er foreningerne vores samarbejdspartnere, dels vil der ikke være nogen praktisk eller økonomisk gevinst ved at flytte kunder fra coax til fiber,” siger Niels Breining.

Ericsson med i tv-udvikling

DR omorganiserer endnu engang

Teleelektronikproducenten Ericsson og TV4 i Sverige har indgået en 10-årig aftale om drift og udvikling af fremtidens muligheder for tv- og multimedier. I aftalen indgår, at Ericsson overtager ansvaret for udsendelsen af samtlige tv-kanaler fra TV4-gruppen. De to selskaber lærte hinanden at kende, da TV4 i 2008 overtog Canal+ i Norden. Året forinden havde Ericsson overtaget den tekniske drift af filmkanalerne. Med aftalen går de to selskaber videre, idet formålet er fælles udvikling af digitale medier nationalt og internationalt. 40 ansatte hos TV4 tilbydes arbejde hos Ericsson. Ericsson købte sidste år Tandberg for at få andel i dettes kompetencer i produkter til bl.a. kabelnet. Selskabet er nu så indarbejdet i organisationen, at navnet Tandberg udgår.

Danmarks Radio nedlægger 40 chefstillinger i en omstrukturering med fire direktørområder: DR Nyheder, DR Oplysning, DR Kultur og DR Danmark. Mediedirektør Lars Grarup, der var tiltænkt det programstrategiske ansvar for kanalerne, har valgt i stedet at forlade DR. Det er 20 % af chefstillingerne, der nedlægges, og programchef i de sidste to år Mette Bock har i konsekvens heraf besluttet at forlade DR. Underdirektør Suzanne Moll nåede kun at være ansat i 17 dage, da hun blev bedt om at rydde sit skrivebord. Det er især i den store gruppe af mellemledere, der nedlægges stillinger. Bestyrelsesformand Michael Christiansen siger, at kræfterne skal samles om at styrke programproduktionen, efter at DR Byen er blevet færdig, og der er kommet styr på økonomien.

26   FDA orientering 6 /2009


BRANCHE-NYT

Tv-kanalernes fremtid afhænger af sikkerhed Fælles projekt i USA skal klarlægge alternativer til kabel-tv Vi kan hjælpe tv-producenter og annoncører til flere seere og tv-kanalerne til at komme ud på flere platforme, lover Cisco i en udtalelse til Cable Digital News. Cisco vil ved registreringer fra settop bokse analysere hvilken slags programmer, der er mest populære, hvor lang tid seerne bruger på de forskellige, og hvilke programmer de skifter fra ”i utide”. Cisco vil gå så langt i detaljerne, at man håber at kunne påvise, om f.eks. lydstyrken har indflydelse. Mange kan bekræfte, at de skifter kanal, når der kommer reklamer. Det kan skyldes, at de samme reklamer bruges igen og igen, men det kan også være i irritation over, at lyden ofte er generende høj. Hvad den nu også kan være i udsendelser på den anden kanal. Tv-kanalerne

har forskellige holdninger til lydniveauet i udsendelser.

Seer-reaktioner analyseres Hovedformålet er viden om, hvordan seere reagerer ved skift mellem almindeligt tv (flow tv), video on demand, tv på computer og streamet tv. ”For programselskaberne drejer det sig om ikke at miste seere og dermed reklameindtægter,” siger distributionschef JeanBriac Perette, NBC Universal, som vil vide, om det kan tjene penge på alternativer til traditionelt tv. Et af dem er Hulu, der i USA er konkurrent til YouTube. Selv om Discovery ikke vil se sine programmer i fuld længde på internet-baserede platforme, er koncernen med i tekniske forsøg med betegnelsen TV Everywhere

i dele af kabelnet hos Comcast og Time Warner Cable. Det skal overbevise producenter om, at de også kan tjene penge på tv-abonnementer via nettet, hvor det i dag er svært at få effektiv kontrol med, at kun betalende seere kan hente programmerne. Dave Evans fra Rainbow Media siger, at han ikke så meget frygter, at folk svigter kablerne, når de først bruger dem. Hans frygt er, at de unge generationer slet ikke dukker op. Enten fordi de ikke føler behovet eller fordi de snupper signalerne trådløst. Trådløst tv vinder frem i i hjemmene, og signalerne ved ikke nødvendigvis, at de skal holde sig indenfor hjemmets vægge.

SATELLIT-NYT

Deler tv-kanaler på satellit Med opsendelse af Thor 6 den 29. oktober har Telenor gennemført fornyelsen af sine satellitter i Clarke-bæltet. Samtidig er kapaciteten på 1 grad vest forøget så meget, at UPC flytter tv-kanaler til det nordiske marked fra Astra til Thor på 1 grad vest. UPC har lejet syv transpondere ud over de tre, som allerede bruges af søsterselskabet Focus Sat. Telenor og UPC vil deles om de tvkanaler, begge har interesse i at formidle i Norden og Østeuropa. Det kunne f.eks. være Eurosport og MTV. Thor 6 erstatter den mindre Thor 3, når den pensioneres næste år. Den nye satellit er en Thales Alenia Spacebus 4000B2 med 16 transpondere rettet mod Norden og 20 mod hele Europa. Den blev opsendt med en Ariane V-

raket, som også medbragte NSS-12, der er en ny satellit til Astras datterselskab NSS. Denne er bygget af Space System-Loral, som fra positionen 57 øst vil dække ual-

mindeligt bredt fra Europa og Afrika til Asien og Australien. Dens 40 C- og 48 Kutranspondere kan tilsammen sende til 2/3 af Jordens befolkning.

Thor 6 klargjort til satellitten.

FDA orientering 6 /2009

   27


TEKNIK

To formater forvirrer En del antenneanlæg formidler nogle tvkanaler fra det terrestriske net transparent i DVB-T i deres kabler og omsætter satellitkanaler til DVB-C. ”Det giver en del forvirring,” er erfaringen hos Poul Pedersen, Nordit, der på FDA Messen anbefalede, at man holder sig til DVB-C for at undgå forvirring hos brugerne. Det demonstrerede han med en boks fra Triax, der ham bekendt er den eneste, der med DVB-C og Mpeg-4 kan læse Conax. Nordit arbejder lige nu på at få en elektronisk programguide ind i de 26 antenneanlæg, firmaet leverer til. Programguiden anser han som en naturlig del af et antenneanlæg: ”Jeg ser stadig en fremtid med udvikling også i de mindre antenneanlæg, selv om der er en grænse for de meget små,” sagde han.

Poul Pedersen med Triax-boksen.

Døvetolken blev mindre Med digitaliseringen af det terrestriske sendenet blev ”Nyheder på tegnsprog”, som DR har sendt i 16 år, afløst af tegnsprogstolkning på Deadline på DR2 kl. 17, TV-Avisen kl. 18,30 og 21 samt Nyhederne på TV2 kl. 19. Det kræver dog, at man ser det digitale signal via en settop boks.

Det er mødt med protest fra Døves Landsforbund, også fordi tolken vises i et mindre billede på skærmen. For især ældre døve er det blevet sværere ved at følge med. Nyheder på tegnsprog blev fulgt af

Ole Rønne Christensen er tegnsprogstolk i DR og TV 2.

mellem 30.000 og 50.000 seere, så det var væsentligt flere end de ca. 5.000 døve og svært hørehæmmede.

Citat ”Om 300 år vil man kunne følge de samme link, hente de samme videoklip og se, hvad jeg har set. Det er den verden, jeg tror, vi har behov for.” Tim Berners-Lee, grundlæggeren af www i 1991.

Rettelse I artiklen i FDA-orientering nr. 5 om Morud Antenneforenings nye teknik i forbindelse med digitaliseringen stod, at den har kostet foreningen 100 kr. pr. medlem. Desværre manglede der et 0, men de 1000 kr., der var prisen, er foreningen fortsat tilfreds med. Vi beklager fejlen.

28   FDA orientering 6 /2009


SE MED, DET ER VILDT!

Her er kanalen med det bedste om dyrelivet og den natur, som omgiver os.

Oplev naturen i alle dets former fra hele verden. Fra de mest afsidesliggende, utrolige omgivelser til oceanernes skræmmende dybder - Nat Geo Wild’s fantastiske billeder og fortællekunst tager seerne med på en rejse rundt i vores vilde verden. Alle programmerne er selvfølgelig med danske undertekster.

Få kanalen gratis på prøve til dine medlemmer. Marketing: Johnny Jensen, tel. 70 26 20 01, mail: johnny.jensen@ngc.tv

natgeotv.com


PERSONALIA TO HAR BYTTET ROLLER

Fratræder TV3

Formand og direktør i BFE, Brancheorganisationen Forbruger Elektronik, har byttet plads. Kurt Frausing har efter to år på formandsposten afløst direktør Allan Bugge som direktør. Og Allan Bugge er valgt til formand.

TV3 skal have ny programdirektør, idet Morten Mogensen fratræder 1. februar 2010 for at vende tilbage til produktionsselskabet Blu – nu som direktør.

Fratrådt Canal Digital

AKTIVITETSKALENDER

Jens B. Arnesen har efter ni år som adm. direktør forladt Canal Digital Danmark til fordel for egen konsulentvirksomhed i branchen og med sit gamle firma som en af kunderne. Den hidtidige meddirektør Jarl Søderman er konstitueret adm. direktør.

Citat »Der kommer flere og flere børnekanaler, men børn ser mindre tv. Det er et skisma.” Mikael Ostenfeld, mediebureauet Carat. 25.8.2009

15:28

Str. 1

UN PEU D’AIR

DK_180x130_circles_B

3.-5. marts: Cable Europes kongres i Bruxelles. 21. marts: FDA Forum i Billund. 8. april: BDM-konference i København om det kommende medieforlig. 19. april: FDA Roadshow på Sjælland kl. 19-22. 20. april: FDA Roadshow i Nordjylland kl. 19-22. 21. april: FDA Roadshow i Kolding-området kl. 19-22. 4.-6. maj: ANGA Cable Show i Köln. 11. juni: FDA Branchestævne kl. 11-16. 21.-22. sep.: Bredbåndsdagene i København. 26. sep.: FDA Forum. 5.-7. nov.: FDA Messe og FDA Landsmøde i Billund.

Biograf-, tv- og dokumentarfilm samt underholdnings - og magasinprogrammer - TV5MONDE byder på de bedste fransksprogede udsendelser. Vores programmer finder du på www.tv5monde.com tv5danmark@yahoo.dk TV5MONDE is available via cable, satellite, iptv, adsl.

30   FDA orientering 6 /2009


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 31 14 36

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, fmd. HB +kass. Allan Jusjong, næstfmd., HB Birgit Kaa, sekr., HB supp Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49 Gunner M. Nielsen, fmd. HB Jørn Bollinger, sekr., HB supp Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB supp Ib Bach Sven Møller Andersen

Valgt af regionerne Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, næstfmd., HB supp Gert Lützen Region 5: Fyn, tlf. 66 17 74 30 Peter Winkel, fmd., HB Tommy Andersen Jørgen Madsen, næstfmd., HB supp John Sørensen, sekr. Erik Wagner Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Steen Eget

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

UDVALGENE

Kai Nielsen, fmd., HB Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen, HB supp

Repræsentant ved Cable Europes årsmøde Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

John Nymark, fmd., HB supp Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB Flemming Engelbrechtsen

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA orientering 6 /2009

   31


Hold pulsen oppe! Underholdning er nøgleordet. God underholdning. Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstils­ programmer, fede film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

• Eksklusive sportsrettigheder • FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League • Inspirerende livsstilsprogrammer • Fede film • Prisbelønnede serier • En kanal for både mænd og kvinder. • Kun 8,69 kr./md. pr. husstand

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden september - oktober. Kilde: Gallup TV-meter.

Danmaks

7. mest sete betalingskanal*

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2009-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2009-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded