__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 3 路 juni 2009

ROADSHOW

FOR SPILLEFUGLE HD-TV


Indhold nr. 3 · juni 2009 · 27. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Samarbejde om resultater, af Poul Juul . . . . . . . . . . . . . . Fremtidens tv er hd-tv, af Gert Svendsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D-tv som det næste store? af Mogens Lorentsen . . . . . . . . . . . . FDA landsmøde og messe 2009, af Poul Juul . . . . . . . . . . . . . . . . . FDA lægger op til mere dialog – intern og ekstern . . . . . . . . . . . . Mobiltelefonen på vej ind i kabelnet, indtryk fra Berlin . . . . . . . . . Foreningsvedtægter skal tages alvorligt, af Lars J. Knudsen . . . . . Lille forening vil sende alt i DVB-T, af Gert Kaae Hansen . . . . . . . . ASOM-Net i mål med ny digital hovedstation . . . . . . . . . . . . . . . . Analogt og DVB-T i begge pakker i Klarup . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borgmester: Koncession bedre end salg af fællesantennen . . . . . . Ishøj kommune udbygger både på tv og web . . . . . . . . . . . . . . . . Fibernet på smalkost hos elselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musikradioen Voice blev musikmediet Voice på 25 år . . . . . . . . . . Canal9 lægger ud samtidig med Superligaen . . . . . . . . . . . . . . . . Ny dansk nichekanal satser på computer- og konsolspil . . . . . . . . Tre tv-kanaler flere fra DR til novembe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalia, teknik og aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Poul Juul (pj) Carsten Pedersen (cp) Hans Carstensen (hc) Henrik Nielsen (hn)

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2009: kr. 850. EU-abonnement 2009: kr. 990. Udvidet abonnement 2009 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.895. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat.

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 4: Tirsdag den 11. august 2009 Nr. 5: Tirsdag den 29. september Nr. 6: Tirsdag den 17. november

Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 4: Fredag den 11. september 2009.

Indlæg til FDA orientering sendes til:

Forsiden: Der blev lyttet, kommenteret og spurgt på FDAs tre roadshows, og to af svarene var: Ja, der kommer fortsat nye tv-kanaler – og hd-tv bliver det helt store.?

Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA orientering 3 /2009

Henrik Nielsen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: hn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: smh@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 8.500 ekspl. og udgivet den 9. juni 2009. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

FDASEKRETARIAT

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: redaktion@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Lisa Rimstad Jacobsen Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lrj@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


Samarbejde om resultater Lederen ved Poul Juul, landsformand for FDA Af og til går der principper i sagen, og uenigheden ender i retten. Det kan være nødvendigt for at løse problemet, men det kan også medføre, at sagen går i hårknude og henstår uløst i årevis. Så bliver antenneanlæggenes medlemmer gidsler. En enkelt konkret sag mellem FDA og en leverandør kører nu uløst på 12. år.

Samarbejde kan fremmes

Poul Juul.

Det er ingen kunst at arbejde sammen, når man er enige. Det er heller ingen kunst at lave en aftale, hvis man betaler den pris, en udbyder kræver og accepterer leveringsbetingelserne. Kunsten er at nå resultater sammen med andre, man som udgangspunkt er uenige med. Det er en situation, et antenneanlægs bestyrelse kommer i. Udbydere af programmer og service vil ofte have mere, end slutbrugerne ønsker at betale. Der er modsatte interesser, men også en udfordring, for leverandøren vil gerne have ordren, og antenneanlægget vil gerne købe ydelsen. Af og til er der mere end prisen mellem parterne. Forskellige personligheder kan gå galt af hinanden. Den ene part kan synes, at den anden parts krav og forslag er urimelige. Uenighed kan også skyldes manglende tro på, om sælger kan eller vil levere i den tilbudte kvalitet, f.eks. programindhold. Den ene part kan finde den anden parts adfærd urimelig. Eller der kan være urimelige bibetingelser. Vi kalder det tekniske eller kommercielle handelshindringer.

Adfærden er vigtig Uenighed om priser er almindelig. Det søges løst i forhandlingen, og på et eller andet tidspunkt når man frem til afgørelsen: Aftale eller ikke aftale. Urimelig adfærd kan f.eks. være, hvis en leverandør ikke synes, at dennes tilbud får en fair behandling i en bestyrelse eller på en generalforsamling. Eller hvis en leverandør underløber en bestyrelse i en forhandling ved uden om bestyrelsen at gå direkte til medlemmerne. Tekniske og kommercielle handelshindringer foreligger f.eks., hvis én leverandør ikke vil samarbejde med en anden leverandør, selv om antenneanlægget vil betale prisen og gerne vil have leverancer fra begge. Konkurrenceloven forbyder nogle af disse forhindringer, men ikke dem alle.

FDA vil anbefale alle leverandører nogle principper for at fremme samarbejdet mellem dem og antenneanlæggene. Misforståelser og uønskede situationer bør undgås, og vi skal øge tilfredsheden med samarbejdet mellem alle parter, både slutbrugerne, FDAs medlemmer, FDA og pågældende leverandører. Væsentlige principper er fair vilkår, gensidig respekt og åbenhed, information om vilkår, klare specifikationer af krav, klare beskrivelser af indhold og kvalitet ved tilbud og aftaler, samt klare informationer om priser, betalingsvilkår og betalingsterminer. For antenneanlæggene er det afgørende frit at kunne vælge leverandører, programmer og andre ydelser.

Altid direkte forhandling Det er en betingelse, at leverandørerne altid kommunikerer og forhandler med antenneanlæggene gennem den til enhver tid siddende bestyrelse. Leverandørerne må ikke henvende sig direkte til antenneanlæggenes medlemmer uden om bestyrelsen. Modtager en leverandør henvendelser direkte fra antenneanlæggets medlemmer, skal disse henvises til bestyrelsen. Et godt og fair samarbejdsforhold indebærer også, at leverandører ikke søger at påvirke medlemmer, bestyrelser eller andre repræsentanter for antenneanlæg med rejser eller gaver, og naturligvis at antenneanlæggene afstår fra at modtage sådanne påvirkninger. Dette gælder ikke gaver af ubetydelig værdi, lejlighedsgaver ved fødselsdage, jubilæer, til- og fratræden eller deltagelse i messer og konferencer med klart fagligt indhold.

Finansieringen Finansieringstilbud skal kunne vurderes selvstændigt. De skal opstilles, så de kan sammenlignes med tilbud fra f.eks. pengeinstitutter og leasingselskaber. FDA anbefaler antenneanlæg altid at indhente finansieringstilbud fra pengeinstitutter som alternativ til leverandørfinansierede opgraderinger med deraf følgende lange bindingsperioder. To år bør være

maksimum. Opsigelsesvarsler bør ikke overstige seks måneder. Vi opfordrer leverandører til at forelægge almindelige betingelser, generelle regler og nye generelle tilbud for FDA til udtalelse og forhandling herom, inden man tilbyder eller anvender dem over for antenneanlæg. Antenneanlæg skal så ikke bruge urimelige ressourcer på at vurdere indviklede salgsog leveringsbetingelser,og leverandørerne skal ikke spilde tid på uenighed om standardbetingelser. Derfor vil FDA tilbyde at stemple fair vilkår og aftaler: Godkendt af FDA.

Uenighed skal forhandles Parterne bør være enige om, at uenighed skal søges løst ved forhandling. Opnås der ikke enighed mellem antenneanlæg og leverandør, vil FDA tilbyde at indgå i forhandlingen. Opnås der fortsat ikke enighed, ønsker FDA sagen afgjort endeligt ved voldgift efter reglerne i Lov om voldgift. En sådan bestemmelse findes i mange større virksomheders almindelige salgsbetingelser. Hensigten med en voldgiftsbestemmelse er at få en hurtig og bindende afgørelse. Vi taler om måneder. I stedet for det almindelige retssystems langsommelige proces, hvor en retssag, der skal gennem 2-3 instanser, kan tage 5-8 år.

Voldgift bedre end sag FDA har drøftet disse principper med nogle leverandører, og der er enighed om mange af principperne. En leverandør har foreslået, at sådanne principper burde få status som branchestandarder. Altså principper om fair handel, forhandlinger, evt. inddragelse af FDA og så en hurtig afgørelse ved voldgift. Det skal bemærkes, at FDA allerede på komponentområdet gennem AFO (Aftalen for Fællesantenne Området) er tilsluttet et system med et klagenævn, der ligner en voldgift. Det har kun været brugt få gange. Men alene eksistensen af en mulighed for klagenævnsafgørelse virker fremmende på parters mulighed for at opnå forhandlingsløsninger. FDA vil støtte og fremme en udvikling, der siger nej til junglelov og fribyttermetoder, men fremmer konstruktive forhandlinger og afgørelser ved en hurtig voldgift for sager, der er egnede hertil, og som ikke kan løses ved forhandling. Antenneanlæggenes opgave er at finde konstruktive løsninger på fælles problemer til glæde for slutbrugerne. At skabe resultater – også sammen med parter, man som udgangspunkt er uenig med. Det er resultaterne, der tæller.

FDA orientering 3 /2009

3


HD-TV OG 3D-TV

Fremtidens tv er hd-tv Af Gert Svendsen, formand for det danske HDTV Forum

Gert Svendsen.

Mange forbrugere har investeret ganske mange penge i veldesignede hd-ready fladskærms-tv, som man dagligt anvender med det signal, der nu engang er tilgængeligt i husstanden. Men får forbrugerne nu også den optimale oplevelse af deres investering, eller kan den forbedres? Det skal vi se lidt nærmere på i denne artikel. Som udgangspunkt er langt de fleste fladskærms-tv, der sælges i dag, mærket med et HD-ready logo som kort fortalt betyder, at skærmen kan vise tv i høj opløsning, også kaldet high definition, deraf forkortelsen hd-tv. Hvis ellers man tilslutter en signalkilde, der kan levere et hd-tv signal via en settop boks, en Blu-ray afspiller eller anden mellemvej.

Stor skærm kræver mere De fleste forbrugere tror, at de ser hd-tv med det signal, de har, men det gør de ikke.

4

FDA orientering 3 /2009

Alle analoge kanaler, som er tilgængelige i kabelnet i dag, er i standard opløsning, også kaldet sd-tv, som står for standard definition. Det har en opløsning på 576 synlige linjer med 720 billedpunkter i hver linje, hvilket giver os 414.720 billedpunkter i alt, også kaldet pixels. Det ser pænt ud på et billedrørs-tv, men hvis vi skal være helt ærlige, så ser det ikke altid lige pænt ud på et nyt stort fladskærms-tv. Her kan billedet tit virke lidt ”kornet” hvilket skyldes, at man spreder disse 414.720 billedpunkter ud over et langt større areal, end man gjorde på sit ældre billedrørs-tv. Man går jo op i størrelse, tit fra 28” billedrør til 42” fladskærm og så ser man forskellen.

Boks eller modul Vælger man en settop boks fra en af udbyderne, vil man opleve en bedre billedkvalitet uden støj, og billedet fremstår en smule skarpere. Men man får ikke flere pixels på disse sd-tv kanaler, opløsningen er den samme. Hvis man virkelig vil se en markant bedre billedkvalitet, så er der ingen anden løsning end at tegne et abonnement på hd-tv kanaler. Både YouSee, Stofa og Canal Digital tilbyder hd-tv kanaler til kabelnettene, og typisk leverer de en settop boks. Denne lille kabelmodtager kan vise disse hd-tv kanaler via et HDMI kabel forbundet til forbrugerens fladskærms-tv. Nogle udbydere tilbyder som alternativ et lille CA-modul, som skal sættes i en lille aflang åbning i siden eller bagpå flad-

skærms-tv’et. Det benævnes ofte som CI eller Common Interface. For at se hd-tv med et CA-modul i et kabelnet, skal tv-apparatet have en DVB-C tuner og MPEG-4. Læs mere om dette på udbydernes hjemmesider, da disse CA-moduler ikke leveres af alle udbydere, ligesom CA-moduler ikke giver adgang til alle de ekstra services man kan få med en settop boks, såsom PVR (personal video recorder) og start forfra funktioner.

Øjet narres Hd-tv kanaler kan sendes i to forskellige opløsninger, 1280x720 og 1920x1080. Måden, hvorpå man opbygger billedet, kan være progressivt eller interlaced. 1280x720 opløsningen betegnes 720p og p’et står for et progressivt scan. Det tegner hele billedet på skærmen på én gang, ligesom på en computer-skærm. 1920x1080 betegnes 1080i, hvor i’et står for et interlaced scan. Det tegner billedet i to omgange, først linje 1, 3, 5 osv. og derefter 2, 4, 6 osv. Når skærmen gør det 50 gange i sekundet, så tror øjet at billedet er komplet. Det er samme princip, som anvendes i billedrørs-tv.

Forskel på hd-tv Der er nu for alvor kommet gang i salget af Blu-ray afspillere, og de fleste af disse kan afspille i 1080p, altså en opløsning på 1920x1080 i et progressivt scan. Det er virkelig flot, hvis ellers produktionen og materialet på Blu-ray disc’en er lavet godt. Som forbruger ser man hd-tv i en så god kvalitet, at man kan se forskel på de forskellige optageformater, som tv-stationerne producerer deres programmer med. Og der er mange. EBU har opgjort antallet af produktionsformater til over 40 forskellige, og de er ikke nødvendigvis kompatible. Derfor er der mange store valg, tv stationerne skal tage, før de kan producere hd-tv. Hvis man er i tvivl om, hvordan et hd-tv signal kan se ud, så besøg den nærmeste radio- og tv-forhandler og bed om at få lov til at se kvaliteten på hd-tv. Efter 1. november i år vil man endda kunne modtage en enkelt gratis hd-tv kanal via det jordbaserede digitale sendenet. DR lancerer DR HD som en ukodet hd-tv kanal sendt i 720p. Den vil kunne modtages af alle med et fladskærms-tv, der har indbygget DVB-T modtager og MPEG-4. De ældre modeller har tit kun MPEG-2, og de kræver en settop boks for at vise DR HD.


HD-TV OG 3D-TV Der er dog flere faktorer, der påvirker den oplevede kvalitet af hd-tv. Vi har indtil videre kun talt om opløsningen på kanalerne, altså antallet af pixels.

Komprimeringens betydning En anden og meget vigtig faktor for den oplevede kvalitet er, hvor meget den enkelte platform og udbyder komprimerer disse hd-tv signaler. Altså: hvor mange kanaler presser man ned på en specifik båndbredde? Hvor meget ”fylder” de? Her er der virkelig forskel. Nogle påstår, at hd-tv kan se pænt ud ved 8 Mbit/s, mens andre sender med 16 Mbit/s. Selv om der sker utroligt meget indenfor komprimerings algoritmer, processorerne bliver hurtigere osv., så er der stadig en markant forskel på den kvalitet, man får ud i den anden ende. Tager man som udgangspunkt samme type MPEG encoder, så ser billederne altså

pænere ud, jo mere båndbredde man allokerer til en hd-tv kanal. Det er forklaringen på, hvorfor hd-tv kanaler kan opleves forskelligt, selvom de har samme opløsning, eller at den samme hd-tv kanal opleves forskelligt fra den ene udbyder til den anden.

Det standser ikke her Der er ingen tvivl om, at vi vil se flere hdtv kanaler på det danske marked i fremtiden. I starten kunne man godt være lidt forvirret som forbruger over alt det nye, hvad skal man købe og kommer der noget nyt osv. Svaret er, at der altid vil komme noget nyt – men har man et konkret behov, skal man naturligvis foretage investeringen i det nødvendige udstyr, så man får sit behov dækket.

På den tekniske side er standarderne nu på plads. DVB-C og DVB-T, samt den kommende DVB-T2 standard. Den ser vi nu ikke udstyr til før om et lille års tid, da kun England p.t. har konkrete planer om at indføre DVB-T2. Også komprimeringen er på plads, MPEG-4 er den standard man har valgt, så hvis man er på udkig efter et nyt tv, så se efter DVB-C, DVB-T og MPEG-4. Er disse teknologier indbygget, så går man ikke galt i byen, heller ikke i fremtiden.

CITAT “Tro ikke at alt indhold vil komme via internet, broadcasting er meget effektivt. Hos mange brugere vil forandring ske langsomt – eller slet ikke.” Njål Borch, seniorforsker, Norut i Tromsø.

3D-tv som det næste store? Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Et dusin firmaer, der beskæftiger sig med 3D videoproduktion, er bedt om at fortælle CableLabs, hvordan de griber de tekniske problemer an. Mange forskellige måder gør det vanskeligt for kabelnet at formidle de tv-kanaler i 3D, som nogle har forventninger til som det næste store efter hd-tv. CableLabs vil beskrive forskelle, men stiler ikke i denne første fase efter at fastlægge en standard for 3D i kabelnet. Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), der fastsætter MPEGstandarderne, har samlet teknisk information til brug for en standard for video-produktion i 3D. Som udgangspunktet skal 3D video være i 1920x1080 pixels med 60 pixels pr. ”øjesyn”, og en ny standard skal være bagud kompatibel. Populært sagt består 3D af to billeder, der vises oveni hinanden. Et par briller med et grønt og et rødt glas føjer de to billeder sammen, så øjnene kan opfatte det som ét.

Sidste års Philips 3D-nyhed med stor dybdeskarphed. Der er i dag flere end 30 måder at multiplexe højre og venstre billederne i et 3D format på. Der er også forskellige muligheder for farvevalg.

Europa med I Europa er Digital TV Group i gang med en teknisk gennemgang af problemerne med 3D, og EBU har også besluttet sig for en udredning. I England har BSkyB i år gennemført et lukket forsøg med 3D via satellit, og i Frankrig har Orange sendt sin første fodboldtransmission i 3D. BSkyB håber at kunne sende i 3D allerede næste år og anser 3D for velegnet især til sport, film og underholdning. Andre mener, at det tidligste markedsmæssige tidspunkt for en lancering bliver OL i London i 2012.

Stilstanden holder nok ikke, for Philips, som var pioner, har allerede brugt mange kræfter på opgaven. Hollænderne vil utvivlsomt blive presset af konkurrenter som Panasonic, Hyundai, Samsung og Toshiba. Samsung annoncerede for to år siden, at det vil komme med 3D tv-apparater i år. Philips var så langt i udviklingen, at det i 2008 viste et 3D-tv apparat med en opløsning på 3840x2160 og et såkaldt øjeblikstal på 46. Det er tæt på de 60, som er målet i USA. Fordelen ved Philips såkaldte autosteroscopic 3D-skærm er høj kontrast og en synsvinkel på 160 grader. Så opfattes de to billeder som ét billede og 3D briller er ikke påkrævede. Men der er stadig et højre og et venstre billede, som øjnene skal sammenfatte. Det er så anstrengende, at det ved længerevarende udsendelser kan udløse hovedpine. Der er stadig meget at arbejde med!

Hovedpine Panasonic åbnede i februar et Hollywoodcenter til udvikling af 3D Blu-ray-film. Som det ses er brillerne stadig nødvendige.

Til problemerne hører, at seerne skal have nye apparater, og det er så bekosteligt at udvikle 3D tv-apparater, at Philips i år stillede sin udvikling i bero med henvisning til den økonomiske krise.

Det rødgrønne billede, der kendetegner 3D.

FDA orientering 3 /2009

5


FDA Velkommen til Legoland

FDA landsmøde og messe 2009 Af Poul Juul, landsformand for FDA Efter to år i Vingstedcentret flytter FDAs landsmøde og messe til Hotel Legoland i Billund. Messen afholdes: Fredag den 6. november kl. 13.30-18.30 og Lørdag den 7. november kl. 9.30-17.00 Landsmødet finder sted: Søndag den 8. november kl. 9.00-15.00

Viden og inspiration Mange leverandører har allerede bestilt plads til udstillinger, og vi planlægger også nogle oplysende konferencer. Selv om landsmødet finder sted få dage efter det analoge sluk, har antenneforeningerne helt sikkert fortsat mange udfordringer, som man kan finde løsninger til ved inspirerende samvær med kolleger fra andre antenneanlæg og vore leverandører. FDA har opsat klare mål for arrangementet. Messe og landsmøde skal være stedet, hvor antenneanlæggenes bestyrelsesmedlemmer kan møde . . . • nuværende leverandører og se og høre deres nyheder • andre leverandører og se og høre om deres nyheder og • andre antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer og udveksle erfaringer med dem.

Slut med natlige busture FDAs landsmøde og messe var i en årrække på Pejsegården i Brædstrup. Da rammerne blev for snærende, flyttedes arrangementet til Vingstedcentret, hvis serviceniveau dog aldrig blev tilfredsstillende.

FDA Forum til møde i det lille auditorium.

6

FDA orientering 3 /2009

Et af de farverige afslapningssteder. Efter sonderinger har FDAs hovedbestyrelse valgt Hotel Legoland, som har anvist gode løsninger på de fleste af vores udfordringer. Vigtigst er, at Billund inden for en radius af ca. 1 km kan mønstre ca. 1.200 hotelværelser og mange flere senge – på eller i gåafstand af Hotel Legoland. Samtidig er udbuddet af hotelværelser differentieret, og der er også mulighed for at leje hytter eller parkere campingvogne. Hermed har vi fået løst et problem, som både udstillere og medlemmer har oplevet i Brædstrup og Vingsted. Man skal ikke mere efter en hyggelig aften køre i bus til nabobyen og op igen om morgenen før alle andre, fordi man skal tilbage med bus.

Vores udenlandske gæster og udstillere vil også glæde sig over en lufthavn i byen.

Service og hyggekroge Hotel Legoland har demonstreret, at man er i stand til at præstere et højt serviceniveau. Faciliteterne er fine: Der er et stort lokale til fælles middag for alle, både udstillere og medlemmer, såvel fredag aften som lørdag aften, og der er masser af hyggekroge, hvor man kan tale om løst og fast over en kop kaffe eller en øl. Og så har hotellet et rigtig godt køkken. Ved en række møder med udstillerne har FDA drøftet de ændrede forhold, og repræsentanter for udstillerne har sagt god for skiftet.

Mødelokale åbner sig op til en af de brede gange.


FDA FDA har i den forbindelse signaleret, at der bør være mere saglighed og mindre merchandise på messen. Der skal fokuseres på, at deltagerne mere får et konkret udbytte med hjem fra messen end på oplevelsen af store flotte stande. Men der skal selvfølgelig også være tid og plads til at have det sjovt. Selv om vi har forventning om, at kvalitet og serviceniveau på Hotel Legoland ligger 50 % højere end Vingstedcentret, regner vi med at kunne holde prisstigningerne nede på ca. 10 %, et forhold FDA har lagt meget vægt på.

Reserver datoerne nu Planlægningen af landsmøde og messe er i fuld gang hos firmaer og i FDAs sekretariat. Vi regner med at sende indbydelsen til antenneanlæggene i september. Men reserver den 6.-8. november allerede nu. For de, der måtte ønske at medbringe familierne, kan oplyses, at der er god kapacitet, rimelige priser for ekstra senge og at Legoland holder vinteråbent den 7.-8. november lige som Tivoli i København har gjort i en årrække.

Vil du vide mere … Ethvert antenneanlægs bestyrelse har en forpligtelse over for sine medlemmer til at

Der er 4 konferencerum og 10 plenumlokaler.

Hotel Legolands store auditorium med plads til 300.

følge med og hele tiden skaffe sig ny viden og indsigt. FDAs messe og landsmøde er det eneste sted, hvor man på kort tid kan få bred indsigt og omfattende viden og overblik over

markedets mange tilbud på løsninger fra alle væsentlige, danske udbydere. Eller svar med hjem på et aktuelt konkret problem.

149 kr/mdr.

Vi gør det let at være antenneforening... Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

– vi gør det let...

FDA orientering 3 /2009

7


FDA

FDA lægger op til mere dialog – intern og ekstern Livlig debat ved tre roadshows, der bla. præsenterede ny teknisk service i FDA Et af målene med Det nye FDA er at aktivere regionerne til mere dialog antenneforeningerne imellem, og at udvikle emnebaserede grupper (erfa-grupper) til koordinering af interesser og udveksling af erfaringer på tværs af regionerne. Det var et af budskaberne fra landsformand Poul Juul og direktør Henrik Nielsen på de roadshows, der i maj blev holdt tre steder i landet. Initiativet til møderne blev modtaget med stor interesse. Der var livlig debat med de to og mellem deltagerne i møderne, som blev holdt på Sørup Herregård ved Ringsted med 70 deltagere, Tylstrup Kro i Vendsyssel med 30 deltagere og Hotel Scandic i Kolding med 70 deltagere.

Meget aftales for tidligt Poul Juul kunne ikke tilbageholde endnu en skuffelse over politikeres manglende realitetssans, når de i enighed lovgiver om radio-tv og vores branche, senest udtrykt i det politiske forlig om TV2. ”Det viser, at det var politisk ufarligt for dem at holde fast i noget, der er tåbeligt”, var hans bramfrie kommentar. Det er ikke fordi FDA og branchen ikke kommer til orde, men ofte viser det sig, at meget er politisk afgjort forinden. Poul Juul redegjorde også for de mange kontakter, FDA gennem det forløbne halve år har haft med både politikere, pressen og branchen. Han fandt branchens indstilling

Poul Juul på talerstolen i Sørup. til antenneanlæggene meget positiv, selv om der her og der er behov for nye branchestandarder for samarbejde. FDA, som repræsenterer en årlig omsætning på op mod 1 mia. kr., vil også fremover leve op til sit formål: at tale medlemmernes sag over både myndigheder og leverandører – samt bistå medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning.

Ny teknisk rådgivning Det er ganske meget, medlemmerne kan

Der blev både lyttet og kommenteret i Tylstrup.

8

FDA orientering 3 /2009

hente hos FDA, fremgik det af direktør Henrik Nielsens indlæg, hvori han tog udgangspunkt i sekretariatets vision ”Merværdi for medlemmerne”. FDA er talerør for antenneanlæggene, yder konsulentbistand og er seriøs samarbejdspartner i branchen og dermed en organisation, man lytter til. Som nyt initiativ er der fra 1. juni etableret en teknisk rådgivning i en ny fast form i forhold til tidligere. I praksis består den i, at Henrik Nielsen umiddelbart besvarer henvendelser via mail eller telefon. Ved større opgaver henvises til andre kompetente på området. I øvrigt understregede Henrik Nielsen, at antenneanlæggene roligt kan holde fast på deres coax-baserede net, da de fungerer på sikker grund, også i lyset af den fremtidige tekniske udvikling. ”Coax er fortsat i front, idet nye kodningsmetoder sikrer tilstrækkelig kapacitet til de opgaver, der er på vej og hvoraf hd-tv jo nu har meldt sig. Lysledende fiberkabler er gode alternativer, når der overvejes etablering i nye udstykninger, når net deles op i ”øer” og som alternativ eller supplerende programforsyningsvej – og de er da heller ikke nye i landets antenneanlæg. Der er altså ingen grund til hverken i dag eller inden for overskuelig fremtid at udskifte de coaxkabler, der går ind i huse eller lejligheder, med lysleder. Investeringen i coax kan give afkast mange år endnu.


FDA

Mobiltelefonen pü vej ind i kabelnet Video on demand har det stadig svÌrt Af Hans Carstensen og Henrik Nielsen, FDA Cable Europes konference �The Power to Connect� i Berlin i marts afdÌkkede over tre dage kabelnettenes marked, teknologi, reguleringer og konkurrenceforhold. Den indledende økonomiske oversigt viste, at det ikke er güet galt for branchen under den økonomiske krise. TvÌrtimod er branchen blevet interessant og et godt papir for banker og hedge-fonde.

Der er rigelig plads I indlÌg om markedet og teknologi tegnedes fremtiden lys, uanset om det drejer sig om coax-kabler eller optiske fibre. Den teknologiske udvikling har betydet, at man med Docsis 3 für mulighed for bit-hastigheder pü 160 Mbit/s og derover. Hermed er der rigelig plads til tv, hd-tv og hurtigt internet pü et eksisterende coax-baseret net. Og integration af internet og distribution af tv-signaler er godt i gang. Først røg

fastnet-telefonien over pü internettet som ip-telefoni og Skype. Nu er turen kommet til tv-signalerne. Via settop bokse eller fladskÌrms-tv med indbygget ip-tilslutningsmulighed bliver det muligt at vÌlge mellem digitale fjernsynskanaler (DVB-T, DVB-C) og streamede videosekvenser, der dekodes af fjernsynets indbyggede MPEG4 afspiller. Snakken om tripple-play er afløst af four-play, idet mobiltelefonen nu supplerer tv, internet og fastnettelefoni i flere kabelnet.

SvÌrt for video on demand Markedet for video on demand, der har vÌret lÌnge undervejs, blev grundigt debatteret. Der var ikke enighed om forklaringer pü den ringe udbredelse, men flere pegede pü, at brugergrÌnsefladen og manglen pü effektive søgemuligheder var barrierer.

En tredje kunne vĂŚre selve betalingsmodellen. NĂĽr kunder bliver glade for en bestemt tv-kanal, tegner de et mĂĽnedligt abonnement, og den faste betaling bliver hurtigt en vane. Derimod vurderes straksbetalingen tilsyneladende som en barriere.

Kritiske forbrugere Pü programsiden er kunderne trÌtte af store programpakker med ligegyldigt indhold. I dag ønsker kunderne interessante programmer i høj teknisk kvalitet – programmer de selv vÌlger, sü de matcher deres individuelle behov. Samtidig arbejder de førende programleverandører pü at udnytte flere platforme (tv, film, internet, mobil streaming) til at skabe et helt underholdningsunivers. Alt i alt var det en spÌndende og oplysende konference, som gav et godt indblik i den fremtid, vi og vore medlemmer stür overfor.

Vi er sikkert enige om, at digitalt TV skal betyde større frihed! - Sü skal foreningen vel ogsü have en Ìgte skrÌddersyet løsning?

$ KDU E\JJHW HQ GLJLWDO 79O¥VQLQJ WLO DQWHQQHIRUHQLQJHU GHU YLO WLOE\GH GHUHV PHGOHPPHU GLJLWDO NYDOLWHW RJ ÀHNVLELOLWHW /¥VQLQJHQ EOLYHU VNU GGHUV\HW WLO GHQ HQNHOWH IRUHQLQJ Vn GHQ GLJLWDOH GHO SDVVHU IXOGVW QGLJ PHG IRUHQLQJHQV ¥QVNHGH DQDORJH SURJUDPÀDGH .RQWDNW RV Sn     HOOHU VDOJ#DSOXVGN 6n InU GX PHJHW PHUH DW YLGH RP KYDG YRUHV O¥VQLQJ NDQ J¥UH IRU GLQ IRUHQLQJ $ ‡ 5RKROPVYHM  ‡  $OEHUWVOXQG ‡ ZZZDSOXVGN

FDA orientering 3 /2009

9


FDA

Foreningsvedtægter skal tages alvorligt Ekstraordinær generalforsamling blev til et medlemsmøde Af Lars J. Knudsen, juridisk konsulent, FDA mødte stemme for forslaget, før det er endeligt vedtaget. I modsat fald er det forkastet. Sådan er det i langt de fleste foreningsvedtægter.

Ingen adgangskontrol

Lars J. Knudsen. Det er vigtigt at forberede generalforsamlinger ordentligt, og man skal specielt være opmærksom på vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingernes afvikling. Ellers kan det gå galt. Det måtte en bestyrelse i en antenneforening sande i foråret. Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, fordi foreningens nye bank krævede vedtægtsændring for at kunne give et lånetilsagn. Banken krævede, at medlemmerne skal hæfte solidarisk for foreningens gæld. Af de gældende vedtægter fremgår, at der ikke kan påhvile foreningens medlemmer personlig hæftelse.

Kvalificeret flertal Ifølge foreningens vedtægter kræver ændringer i disse, at 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget. Hvis ikke 2/3 af alle medlemmerne kan stemme for forslaget på den ekstraordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til endnu en generalforsamling. Her skal så 2/3 af de frem-

Antenneforeningens vedtægter fastlægger følgende om stemmeafgivelse på generalforsamlingerne: Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. Mod de 30-35 medlemmer, der sædvanligvis møder op på generalforsamlingerne i antenneforeningen, mødte der – forsigtigt anslået – 100 mennesker. Imidlertid var der ikke den fornødne adgangskontrol, så det kunne ikke kontrolleres, om der også var mødt ikke-medlemmer. Derfor var der heller ikke kontrol med, om der kun var udleveret stemmesedler til medlemmer, ligesom der ikke var kontrol med, hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der egentlig var mødt.

Generalforsamling blev medlemsmøde Det var nemt at se, at der ikke var mødt 2/3 af foreningens medlemmer, som kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer. Derfor blev det besluttet, at mødet måtte betragtes som et almindeligt medlemsmøde. Og bestyrelsen måtte på ny indkalde til en generalforsamling.

FDAs anbefalinger FDA anbefaler, at bestyrelsen forbereder

generalforsamlinger grundigt. Bl.a. bør man tilrettelægge/forberede a) nødvendig adgangskontrol, så det kun er medlemmer, der kommer ind (med mindre man er inviteret, revisor eller leverandør etc.). b) nødvendig kontrol med udlevering af stemmesedler, så kun stemmeberettigede får udleveret en eller flere stemmesedler – alt efter vedtægternes bestemmelser c) en klar og tydelig dagsorden, så der ikke er tvivl om, hvad der skal drøftes og stemmes om d) let forståeligt referat, så ikke tilstedeværende kan læse og forstå, hvad der er foregået. FDA anbefaler også, at forberedelsen evt. drøftes med dirigenten, som bringes i forslag på generalforsamlingen.

Overflødig hæftelse FDA har kendskab til, at mange antenneanlæg opnår bankkreditter uden anden form for hæftelse end sikkerhed i dets antenneanlæg, hvis værdi afhængig af tilstand kan anslås at være 5.000–15.000 kr. værd pr. tilslutning. Efter FDAs opfattelse er hæftelse fra medlemmerne helt overflødig. Kravet herom er baseret på den pågældende banks eller medarbejders mangel på viden om, hvad et antenneanlæg er eller hvilken værdi, det har. FDA er gået i gang med at forhandle med flere banker om kreditmuligheder for antenneanlæg, og FDA bistår gerne medlemmerne i forhandlinger om lånesager.

Tid til fordybelse Store fortællinger

direkte fra hjertet Kontakt: info@skandinavia.tv · www.skandinavia.tv

10

FDA orientering 3 /2009


ANTENNEANLÆG PÅ VEJ

Lille forening vil sende alt i DVB-T Det er alle nye tv-apparater indrettet til, og 450 MHz strækker til Af Gert Kaae Hansen, formand for Højen Antennelaug pakke 3, men da vi kun har 450 MHz. i anlægget, kan vi ikke finde et brugbart pakkefilter. Desuden vil vi have pakkepriser, som vores medlemmer kan forstå, og som gør det nemmere at sammenligne vores priser med konkurrenternes.

Syv danske analoge kanaler

Gert Kaae Hansen.

Højen Antennelaug, en forening med 260 medlemmer i en lille landsby syd for Vejle, reagerer på presset af mulige konkurrenter fra fiberselskaber og andre aktører på markedet. På indholdssiden har vi et udbud af 23 analoge kanaler i to programpakker og 29 digitale kanaler, der sendes i DVB-T. Ud over dette tilbyder A+ internet og telefoni i vores net. Det er kun udbygget til 450 MHz., men vi udnytter, at man digitalt kan man gå ud over denne grænse. Sidste år annoncerede Profiber, at det var klar til at forsyne området med fiber, og bestyrelsen gik i gang med at undersøge muligheden for at sende vore kanaler digitalt. Vi faldt for en løsning, hvorefter vi sender kanalerne i DVB-T. Det valgte vi, fordi alle nye fjernsyn har DVB-T indbygget - selv de små som bruges i køkken og børneværelser. Desuden giver DVB-T den fordel, at man kan sætte så mange fjernsyn op, som man vil, uden at man skal lave om på bestående installationer eller købe flere settop bokse.

Til vores netop afholdte generalforsamling havde vi et nyt oplæg til medlemmerne: Vi fjerner hovedparten af de analoge kanaler – på nær DR1, DR2, TV2, TV3, TV3+, Zulu og Charlie. De nye DR-kanaler vil blive sendt digitalt sammen med vores 15 tyske kanaler. Prisen for denne pakke bliver 140-160 kr. pr. måned. Desuden laver vi en underholdningspakke med de vigtigste danske kanaler til 125-150 kr. Prisen på de to pakker rammer samme niveau, som vi har i dag på grundpakken og den store pakke. Derudover vil vi tilbyde en stribe temapakker til priser mellem 20 og 80 kr. pr. måned. Dem kan medlemmer selv vælge mellem. Vi fik på generalforsamlingen flertal for at gå videre med denne plan og starte forhandling med indholdsleverandørerne.

Enigma-kodning Teknisk vil vi kode alle programmer ud over grundpakken. Til det har vi valgt Enigma. Vi enten køber løsningen eller lejer den hos Nordit, som hen over efteråret vil komme med en lejeløsning til foreninger.

Afkodningen sker i et indstikskort i det digitale tv eller eventuelt i en settop boks. Vi håber at kunne have en løsning endeligt på plads en gang i 2010.

Sparer op over driften Mange vil sikkert spørge, hvordan vi får økonomi i alt det. Vi besluttede for nogle år siden at hensætte 70.000 kr. om året til vedligeholdelse af anlægget ud over udgiften til serviceaftalen. En del år har vi derved opsparet et pænt overskud. Vi køber ikke mere udstyr, end at vi altid har penge til programleverandørerne. Derfor gennemfører vi fornyelser i flere etaper. Det er selvfølgelig ikke lige sjovt at være en lille forening, når man dagligt må sno sig. Men det fungerer.

Vi skal være synlige Det største problem er vedblivende at være konkurrencedygtig. Vi kommer jo altid til at give fuld pris for vores programmer, og vi har ikke en forening, som ligger tæt på og som vi så kunne samarbejde med. Vi er nødt til at gøre alt selv. I bestyrelsen tror vi dog stadig på, at der også fremover er plads til os, men at det forudsætter, at vi gør en forskel og er synlig. Derfor udgiver vi så ofte vi kan et nyhedsbrev, som informerer vore medlemmer om de tiltag, vi sætter i gang. Forud for årets generalforsamling var medlemmerne inviteret til åbent hus, hvor de kunne se kvaliteten af digitalt tv, se nye modeller i tv-apparater og få information om internet og telefoni.

Stor pakke er for dyr Vi valgte at digitalisere ad to omgange. I første etape tog vi de vigtigste kanaler. Næste etape bliver at få de øvrige kanaler med til efteråret. Vi fandt hos vores leverandør en 3-kanal omsætter, som konverterer tre tyske DVB-T multiplex. Det giver os mulighed for at få kanaler, som man normalt ikke ser i vores område. Det har vi specielt fra ældre medlemmer fået god respons på. Det næste, vi vil i gang med, er en ny pakke- og prisstruktur. Vi har som så mange andre en pakkefilter løsning. Problemet med den er, at vores store pakke bliver så dyr, at en del medlemmer flygter, mens andre synes prisen er ok. Vi kunne selvfølgelig vælge at lave en

Til åbent hus hørte også underholdning.

FDA orientering 3 /2009

11


ANTENNEANLÆG PÅ VEJ

ASOM-Net i mål med ny digital hovedstation Der gik syv år fra ide til resultat for de syv samarbejdende foreninger Den nye digitale hovedstation er leveret af firmaet A2B. Heri spejles de digitale signaler til analoge, og samtlige tv-kanaler sendes såvel analogt som digitalt fra den fælles hovedstation i Vejen i fiberkabler til de seks andre byers gamle hovedstationer, hvorfra coax-nettene tager over.

tilvælge yderligere to tv-kanaler. Det har to foreninger gjort. Husstande med begge programpakker får fra september mulighed for at købe yderligere et antal hd-kanaler ved at leje en settop boks hos Canal Digital.

Fire leverer internet God overgang Steen Dall.

Med en ny digital hovedstation i Vejen har ASOM-Net fuldendt etableringen af det sydjyske og midtsønderjyske kabel-tv samarbejde, som nu syv antenneforeninger er med i. Den syvende er Rødding, der indtrådte 1. januar i år. De øvrige er Brørup, Gram, Jels, Skodborg, Toftlund og Vejen. Tilsammen forsyner de ca. 12.000 husstande.

”Vi har investeret mange penge i den komplette nye hovedstation, der erstatter det, som var baseret på Antenneforeningen Vejens udstyr suppleret med det bedste fra de andre foreningers hovedstationer. Ibrugtagningen i begyndelsen af april forløb tilfredsstillende med de få behov for justeringer, vi var forberedte på,” siger formand Steen Dall. Efter det seneste programvalg leverer ASOM-Net 15 tv-kanaler i den lille pakke sammen med fire ukodede DTT-kanaler. Den store pakke indeholder yderligere 20 tv-kanaler, idet de enkelte foreninger kan

Foreløbig videreføres de enkelte foreningers aftaler om internet og telefoni, idet der er ikke færre end fire leverandører af internet. Antenneforeningen Vejen er den ene, idet den selv driver sit internet. ”Disse kontrakter har forskellige løbetider, og vi respekterer naturligvis indgåede aftaler. Det vil dog være praktisk, om vi kan nå frem til samme udløbstid for dem, men der er intet besluttet om, at ASOMNet skal overtage den del. Egentlig skulle der vel heller ikke være noget i vejen for, at vi kunne have f.eks. to udbydere af internet i alle syv anlæg,” siger Steen Dall.

Lokal vilje gav resultat Kimen til ASOM-Net blev lagt helt tilbage i 2002 med forslag om at etablere en fiberring, der kunne forbinde kommunale kontorer og institutioner i Rødding, Gram og Nørre-Rangstrup kommuner og samtidig levere tv- og internet til de nærliggende antenneforeninger. Dette fælles bredbåndsprojekt nåede kun til tegnebordet, men nogle af de antenneforeninger, der var tænkt tilsluttet, fortsatte undersøgelserne i samarbejde med FDA. Det resulterede i, at seks foreninger i 2007 stiftede ASOM-Net, og som nævnt at den syvende kom til ved årsskiftet.

CITAT “Jeg kalder MPEG-2 for det nye analoge. Det er det samme, som da vi gik fra analogt til digitalt, og nu kommer udbyderne med deres ønsker om at skifte fra MPEG-2 til MPEG-4.” Den nye hovedstation til 37 digitale kanaler og analogt spejl af disse fylder lidt i forhold til tidligere analoge hovedstationer.

Peter Ostapiuk, Intelsat.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA

12

Reg. 1

Bjerringbro Kabelnet

Evald Gregersen

Brogade 73

8850 Bjerringbro

Reg. 1

Hanstholm Net

Thorkil Olesen

Bygmarken 161 D

7730 Hanstholm

FDA orientering 3 /2009


ANTENNEANLÆG PÅ VEJ

Analogt og DVB-T i begge pakker i Klarup Det har fremskyndet medlemmernes køb af digitale fladskærme Dens 11 analoge kanaler ligger under 238 MHz, mens dens 10 DVB-T kanaler ligger over 530 MHz. Den store pakke med 25 analoge og 10 digitale kanaler ligger mellem 238 og 530 MHz.

Specielt udviklet filter Claus Schjoldager. Klarup Antenneforening har valgt en løsning, der minder om Højen Antennelaugs, men afviger på to væsentlige punkter: Som det digitale format har Klarup ligesom Højen valgt DVB-T. Men Klarup fastholder løsningen med filter foran de 10% af husstandene, som kun vil have grundpakken. De får 11 kanaler, hvor de 10 også er digitale. Kanalerne i grundpakken findes to steder i frekvensbåndet:

”Løsningen har krævet et specielt filter, som er produceret til os,” fortæller næstformand Claus Schjoldager, der om erfaringerne indhøstet siden gennemførelsen ved det seneste årsskifte siger: ”Løsningen er blevet godt modtaget, og det er vores indtryk, at den har fremskyndet anskaffelsen af digitale tv-apparater i mange hjem. Vi har programmæssigt kun haft det problem, at TV2 Sport ikke vil give os tilladelse til at sende kanalen digitalt, så den får medlemmerne kun analogt. Vi har ikke kunnet få ren besked om hvorfor, og vi betragter det mere som et problem for TV2 Sport end for os.”

Frekvensbåndet i Klarup siden årsskiftet.

Måske ip-tv næste år Klarup Antenneforening, der med ca. 1500 medlemmer forsyner over 90 % af husstandene, standser ikke med denne løsning. Herom siger Claus Schjoldager: ”Hd-tv er stadig på nørd-niveau, men det skal vi naturligvis også have på den ene eller anden måde. Vi arbejder på en ny infrastruktur, hvori indgår overvejelser om at supplere med iptv. Om det bliver den løsning, ved vi endnu ikke, men vi er klar til at køre forsøg. Vi venter at komme i gang næste år med den ene eller anden form for ny platform, hvori hd-tv skal indgå. Det største problem kan meget vel være programudbyderne med deres manglende lyst til, at vi i antenneforeningerne udvikler tilbud med flere pakker, der hver for sig har færre tv-kanaler, men det er jo den vej, det vil gå.”

Over 100 års erfaring samlet ét sted

Vores salgsteam Vores salgsteam repræsenterer repræsenterer over o ve r 1 100 00 års års erfaring erf aring indenf indenfor for antennebr antennebranchen. anchen. Derfor D erfor ved ved vi, vi, hv hvad ad v vii ttaler aler o om, m, n når år d det et d drejer rejer sig om: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

/\QKXUWLJW /\QKXUWLJ \ JW EUHGEnQG RS WLO  0ELW

0ELW

6LNNHUKHG 6LNNHUKH HG Sn QHWWHW 7HOHIRQL WLO IDVW ODY 7HOHIRQL H ODY SULV 5nGJLYQLQJ 5nGJLYQLLQJ 3URMHNWHULQJ 3URMHNWHULQJ (WDEOHULQJ (WDEOHULQ QJ RJ GULIW DI DQWHQQHDQO J J 3URJUDPIRUV\QLQJ 3URJUDPIRUV\QLQJ 'ULIWRYHUYnJQLQJ 'ULIWRYHUUYnJQLQJ $GPLQLVWUDWLRQ $GPLQLVWWUDWLRQ 6HUYLFH RJ R YHGOLJHKROGHOVH YHGOLJHKROGHOVH .XQGHVHUYLFH .XQGHVH HUYLFH RJ VXSSRUW

.RQWDNW . RQWDNW RV Sn n WHOHIRQ     HOOHU SU SUU PDLO LQIR#GDQVNNDEHOWYGN LQIR#GDQVNNDEHOWYGN

FDA orientering 3 /2009

13


BRANCHENYT

Koncession er bedre end salg af fællesantennen I modsætning til andre kommuner bevarer Ishøj sin fællesantenne, men overlader driften til A+ Ishøj kommune har fravalgt at sælge sit fællesantenneanlæg for i stedet at overlade driften til et kommercielt selskab. Det er sket i form af en otte-årig koncessionsaftale, som iflg. borgmester Ole Bjørstorp har en værdi for kommunen på 32 mio. kr. – foruden at koncessionshaveren skal modernisere kabelnettet for op mod 25 mio. kr. ”Vi var tidligere af et andet selskab budt 35 mio. kr., hvis vi ville sælge fællesantennen, så vi har valgt en bedre løsning,” siger Ole Bjørstorp, der oplyser, at fire selskaber bød på koncessionen. Både administration og vedligeholdelse varetages af A+, som vandt licitationen. ”Vi sparer administrationsudgifter, og brugerne skal kun henvende sig ét sted, til A+, uanset om det er om betaling, programmer, internet, ip-tv eller teknik”, forklarer borgmesteren.

”Vi overvejer fortsat, hvorledes vi kan imødekomme behov hos boligselskaber, grundejerforeninger og andre brugere for at få indflydelse på fællesantennen, og det ligger fast, at der fortsat skal være programvalg. Vi tilkendegav også et ønske om en meget billig grundpakke, så et fornuftigt mindste antal tv-kanaler ikke bliver en belastning for brugerne. Det har A+ imødekommet ved at gøre grundpakken gratis bortset fra ophavsretsafgifter, der følger af lovgivningen,” siger Ole Bjørstorp.

Flere, men mindre tv-pakker

Fællesantennen er stadig kommunens, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Ip-tv bliver stort ”For A+ hænger det sammen, fordi vi nu er full service leverandør af både drift og service for alle kommunens borgere gennem Ishøj Fællesantenne. Vores gode og langvarige samarbejde med Ishøj kommune fortsætter i mindst otte år fra 1. januar 2010,” siger direktør Henrik Lind, A+. Henrik Lind har især forventninger til ip-tv, som A+ introducerede i Ishøj Fællesantenne for et år siden. ”Det stiller noget større krav til nettet, men når de er opfyldt, er det hamrende

stabilt,” siger han. Han lægger også vægt på, at man i Ishøj får mulighed for at se tv fra flere lande i kraft af, at A+ helt har overtaget FastTV A/S, som er en af de store spillere på det etniske marked,” siger han.

Kontakt til brugerne Ishøj har beboere med relationer til mange lande. Der er da også i udbuddet en henstilling til koncessionshaveren om at holde kontakt til de etniske beboerforeninger, oplyser borgmesteren.

Grundpakken vil næste år kun koste de ca. 220 kr., som skal betales til Copydan/Koda for 18 tv-kanaler, hvori indgår TV Ishøj, som kommunen fortsat producerer. Grundpakken koster i år 1120 kr. Der bliver altså en besparelse i 2010 på 900 kr. Brugerne kan i dag foruden grundpakken med 18 tv-kanaler få en udvidet pakke med 23 betalingskanaler, DR1, DR2 og TV2 fra DTT-nettet samt 23 fm-radiokanaler. Der vil komme flere programpakker. ”Hvad angår betalings-tv er det vores erklærede ønske, at der i det digitale udbud bliver flere, men mindre pakker, f.eks. pakker med 4-5 tv-kanaler. Så kan seerne jo langt bedre vælge tvpakker efter deres interesser, når de får digitale tv-apparater i hjemmene,” slutter Ole Bjørstorp.

FastTV helt i A+

Tysk analogt i tre år

A+ Holding har overtaget hele ejerskabet af det danske selskab FastTV, hvori A+ siden 2006 har ejet 49% af aktierne. Den resterende majoritetspost solgte det svenske FastTV AB for at lette sin gældsbyrde. Den nære tilknytning bevares dog, idet det svenske selskab fortsat er indholdsleverandør til det danske selskab. FastTV leverer tv-kanaler, video on demand, internet og telefoni til en række energiselskabers bredbåndsnet. Det er hensigten i større omfang også at levere til antenneanlæg, hvortil A+ allerede leverer internet og telefoni.

ARD og ZDF fastholder, at de tidligst i 2012 lukker for de analoge udsendelser via Astra, og at hd-tv udsendelser som planlagt vil begynde i forbindelse med næste års olympiske lege. De to kanaler afviser ligesom de kommercielle tv-selskaber pres fra tv-industrien for hurtigere kun at sende digitalt.

Rekord for ANGA Den europæiske fagmesse for antenneanlæg, ANGA i Køln i sidste uge af maj, satte også i år rekord med 373 udstillere fra 33 lande. Det var fire flere end sidste år.

14

FDA orientering 3 /2009

TV4 rustet til fremstød Med et rekordstort overskud på 761 mio. svkr. er TV4 koncernen velrustet til sit planlagte fremstød i år i Skandinavien for Canal+ kanalerne, som TV4 købte i december. Koncernens omsætning steg med 8 % til 3388 mio. kr., og ifølge årsrapporten skyldes det især satsning på indholdet i dens efterhånden mange tv-kanaler. Moderkanalen TV4 er fortsat den mest sete i Sverige.


BRANCHENYT

Ishøj kommune udbygger både på tv og på web TV-Ishøj med to tv- og en radiokanal forbliver kommunal og udbygges Den 13 år gamle TV-Ishøj berøres ikke af, at Aplus overtager driften af Ishøjs kommunale kabel-tv net. Den drives fortsat af kommunens Kommunikationscenter, som årligt producerer 288 timers tv og samlet 3200 timers information til borgerne. ”Vi producerer mere end TV2 Lorry,” konstaterer centrets chef Torben HöyerAndersen, hvis medarbejdere i denne tid har travlt med få bredt en ny aktivitet ud i de kommunale institutioner: Infoskærme. Den model håber han at kunne udbrede til andre kommuner. Centret har nemlig en ny super webserver med kapacitet til at forsyne alle landets kommuner med informations-tv indenfor begrebet borgerservice. ”De er naturligvis ikke interesserede i den lokale information, der er hovedvægten i Ishøj, men modellen er velegnet til bl.a. borgerinformation fra ministerierne om sundhed, skat, undervisning og meget mere,” siger centerchefen.

Hurtig lokal besked Lokalt opsættes informationsskærme i alle kommunens institutioner, og sundhedskoordinator Lise Gøttsche Jørgensen, som blev en af de første brugere, er begejstret:

”Nu har vi endelig fået mulighed for at få vore informationer hurtigt frem til borgerne. For os er Info-TV nemt at arbejde med, da Kommunikationscentrets web-designer har udarbejdet skabeloner, som vi hurtigt kan skrive i. Efterhånden som skoler og daginstitutioner får deres skærme, kan vi målrette informationer og kampagner til de enkelte institutioner. Vi kan hurtigt få meldt ud, hvis der f.eks. observeres lus på en skole. Vi udarbejder en vejledning til, hvordan skole, forældre og sundhedscenter i fællesskab kan bekæmpe problemet. De samme vejledninger om ”Sådan bekæmpes lus” kan samtidig benyttes på TV-Ishøj.”

Alle kan bytte informationer Kultur- og Fritidscentret har besluttet, at alle dets driftssteder skal tilsluttes. ”Det er især muligheden for, at de enkelte afdelinger kan trække på den fælles database, der gør systemet værdifuldt for os. Info-TV databasen kan indgå i samarbejde med Kulturportalen på hjemmesiden, intranettet og TV-Ishøj. Kulturcafeens arrangementer kan således annonceres i de øvrige medier og på tværs af de kulturelle driftssteder. Det er kort sagt et strategisk pr-værktøj med høj gennemslagskraft. Alle kan bytte informa-

tioner med alle, efter ønske og behov,” siger kulturchef John Romlund Kristensen.

To tv-kanaler TV-Ishøj sender to tv-kanaler. Hovedkanalen fortæller, hvad der aktuelt sker i kommunen, mens kanalen Tast Selv TV tilbyder tidligere sendte udsendelser, som de enkelte seere kan bestille telefonisk. Hvis der ikke sendes på det tidspunkt, kommer den på skærmen med det samme og ellers går den ind i en kø. Radiokanalen er primært til lokal information. Borgmester Ole Bjørstorp var, da man drøftede en koncessionsaftale for fællesantennen, ikke i tvivl om, at kommunen både skulle bevare og videreudvikle TV-Ishøj. Selv bliver han interviewet efter hvert byrådsmøde. ”På en god dag følger 20-25 % af vore seere dette pressemøde, og borgerne vil gerne have mere lokalt tv,” siger borgmesteren, der finder, at de 3-4 mio. kr., der bruges på informationsarbejdet er givet godt ud.

300 timer nye udsendelser TV-Ishøj producerer 300 timers udsendelser årligt. Beboerne har adgang til 3200 timer, idet der dels er 768 timers genudsendelser, dels ses 2200 timer på Tast Selv TV kanalen. De kan også se udsendelserne på computeren via www.insideishoj.dk/webtv.aspx Radio og tv produceres af Kommunikationscentrets otte faste medarbejdere og 1-3, der enten lønnes med tilskud eller er i jobtræning. Kommunikationscentret laver desuden kommunens hjemmesider – interne og eksterne, grafiske opgaver, det trykte Ishøj Nyt og de tekniske og administrative opgaver, der hører med hertil.

Bliver tv så brugt?

Kommunikationschef Torben Höyer-Andersen ved infoskærmen.

En godt et år gammel Gallup-undersøgelse viser, at 7.239 beboere månedligt ser TV-Ishøj. Det svarer til 47%. 15% ser TV-Ishøj flere gange ugentlig og 47% ser TV-Ishøj 2-3 gange om måneden. Kun 18 % ser aldrig TV-Ishøj. Ikke uden stolthed noteres, at TV-Ishøj har højere seerandele end TV2 Lorry. Info-TV ses af 6.469, tekst-tv af 4.775, Tast Selv TV blev brugt af 2.002 og Web-TV på hjemmesiden af 4.004 beboere.

FDA orientering 3 /2009

15


BRANCHENYT

Fibernet på smalkost Det går ikke så strygende for elselskabernes fibernet, som de forventede for bare et år siden. På fem år har 25 elselskaber brugt 7,5 mia. kr. på at nedgrave lyslederkabler på kryds og tværs af landet. Det har ført til 120.000 nye bredbåndskunder, mens 43.000 står på venteliste, iflg. en opgørelse, Jyllands-Posten har foretaget, og bladet har udregnet startomkostninger for hver kunde til 46.000 kr. ”Men det er langt fra elselskabernes største problem, for – som de forklarer – er målet at få endnu flere kunder, og graveomkostningerne skal jo kun betales én gang. Værre er det ifølge kritikere, at selskaberne kæmper med gigantiske tab, fordi kunderne langtfra står i kø for at betale tusindvis af kroner for at blive koblet op på elselskabernes fibernetværk,” skriver avisen, der konkluderer: ”Samlet har de 24 selskaber med bredbåndsforretninger ifølge fremlagte regnskaber formøblet op mod en mia. kr. siden 2004.”

Lyse overtager MidtVests kunder Hårdest ramt synes de tre forbrugerejede

Konkurrenter på fibernet Sydenergi tilbyder nu sine ca. 14.000 kunder på fibernet mulighed for at vælge mellem konkurrerende udbydere. Det er ComX, Smile og Dansk Bredbånd, der nu er i konkurrence på det samme fibernet, hvis kunder desuden kan abonnere på Viasats tv-pakker gennem Dansk Bredbånd.

Splittede børn vil forenes De tre store tyske kabelnet KDG, Unity og Kabel BW har følere ude for at slutte sig sammen – igen. Det har konkurrencemyndighederne hurtigt reageret imod. De tre selskaber blev oprettet og solgt til internationale investeringsselskaber, da kabelnettene blev udskilt af Deutsche Telecom netop på grund af dettes dominerende stilling. De tre ”børn” har siden investeret så kraftigt, at store gældsposter belaster regnskaberne.

16

FDA orientering 3 /2009

selskaber TRE-FOR i Fredericia, Energi Fyn og Grindsted El- og Varmeværk at være. Sidstnævnte har alene i 2008 tabt 105 mio. kr. på MidtVest Bredbånd, men tabet vil vokse. Selskabet har postet 168 mio. kr. i MidtVest Bredbånd, som gik i betalingsstandsning i januar og i maj overdrog sine 10.000 privatkunder til Lyse i Norge via dettes danske datterselskab Altibox.

Fyen er ikke fin I april meddelte Energi Fyn, at det har nedskrevet værdien af sit bredbåndsnet med 50 mio. kr., og at udbygningen af nettet stort set er sat i stå. Energi Fyn opsamler i sit 2008 regnskab et underskud fra bredbåndsforretningen på 84 mio. kr. Dens omsætning blev kun 22 mio. kr., selv om der er investeret 418 mio. kr. i fibernettet. ”Vi tror stadig på bredbåndet, men det bliver ikke tjent hjem i 2014, som vi forventede,” sagde Energi Fyns nye direktør Bent Agerholm, der iflg. Fyens Stiftstidende ikke drister sig til at spå om, hvornår projektet er tjent hjem. Trekantområdets forsyningsselskab TREFOR noterer et underskud i 2008 i datter-

selskabet TRE-FOR Bredbånd på 67 mio. kr. foruden et tab i værdien af aktiebeholdningen på 143 mio. kr.

DONG søger partner DONG Energi er på udkig efter en partner eller en køber til sine sjællandske fibernet. Efter tre års udrulning af fiber med tilhørende tilbud om internet, telefoni og tv erkender man, at forbrugerne slet ikke melder sig i det antal, man havde forventning om, bekræfter René Vedø, der er ansvarlig for energiselskabets fibernet. I 2008 regnskabet oplyses, at dele af fibernettet er nedskrevet med 152 mio. kr., fordi udgifterne hertil på grund af ”manglende markedsmodning” ikke kan tjenes hjem. Milliardtabet truer ikke umiddelbart de elforsyninger, der har indskudt kapital i bredbåndsaktiviteterne. De kan bare ikke dække underskuddene ind ved at forhøje elpriserne. Men den tabte milliard kunne være brugt, så der i stedet var tilflydt selskaberne yderligere kapital.

Nichekanalerne reddede TV2 TV2 koncernens regnskab for 2008 slutter med et overskud på 18 mio. kr. mod et underskud på 213 mio. året forud. Forbedringen på 231 mio. kr. forklares især med større fortjeneste på betalingskanalerne og besparelser på driften, herunder nedlæggelsen af TV2 Radio. De fire nichekanaler gav et samlet overskud på 227 mio. kr., hvilket er 96 mio. mere end i 2007. Abonnementsindtægten steg 9,4 % til 462 mio.kr. og udgør dermed 20,9 % af de samlede indtægter. Stigningen angives især at komme fra TV2 News. Til gengæld faldt koncernens reklameindtægter 4,2 % til 1,6 mia. kr., hvilket er 72,4 % af de samlede indtægter. Det er årsagen til et underskud på 115 mio. kr. på hovedkanalen TV2. Det sidste år med TV2 Radio bidrog til koncernens underskud med 53 mio. kr. Med et usikkert reklamemarked ventes i år et væsentligt større underskud på hovedkanalen – men også et større overskud på nichekanalerne.

Mindre underskud i DR Der er styr på økonomien, siger DR med henvisning til, at 2008 regnskabet viser et underskud på kun 78 mio. kr. Udtrykket kun skyldes, at der var budgetteret med det dobbelte. Forbedringen forklares med besparelserne på driften, øgede indtægter og lavere finansieringsomkostninger, selv om finanskrisen forårsagede en merudgift på 148 mio. kr. til pensionsformål. "Det er afgørende for DR at stå stærkt, når det handler om programkvalitet, troværdighed og et mangfoldigt udbud”, siger generaldirektør Kenneth Plummer med henvisning til, at DR i 2008 opnåede sin hidtil mest positive måling i befolkningens opfattelse af programkvaliteten.


RADIO – BRANCHENYT

Fra musikradioen Voice til musikmediet Voice De unges oprørsradio passerer 25 året i en spændende omstilling Det gik ikke stille af, da The Voice Radio 8. juni havde 25 års fødselsdag – hvilket også ville have lignet den dårligt. For den blev startet i opposition til den mangel på humør og vildskab, som de unge havde efterlyst i Danmarks Radio. Som radio for et aldersmæssigt begrænset antal lyttere har The Voice ikke altid haft let ved at manøvrere i økonomisk oprørte vande. Dens ejer har udvist stor tålmodighed overfor de milliontab, radioen har haft. Den endte efter tre år som en del af SBS Radio, der i dag driver radio i syv europæiske lande, og nu er en del af ProSiebenSat1-koncernen.

Reklamer og sponsorater Pionererne, der startede The Voice, havde den unge baron Otto Reedtz-Thott i spidsen som den, der skulle skaffe pengene. Henrik Hannibal stod for, at der hver dag kom populær musik og snak ud til lytterne. Det med pengene blev stort set løst ved sponsorater, for kun statslige virksomheder måtte annoncere. Hannibal fortæller i sin

Analogt slut Kabel-tv selskabet ComHem indleder 1. juli udfasningen af de analoge tvkanaler til sine 100.000 kunder i Stockholm for at skaffe plads til et større digitalt tv-udbud. I stedet for den analoge grundpakke med 14 kanaler tilbydes en tilsvarende digital suppleret med 20 andre digitale kanaler til samme pris, 189 svkr. pr. måned og en digital boks for 1 kr.

Kabelnet tester 200 Mb/s I et coax kabel-tv net i Ashford i Kent i England indledes i år et halvt års forsøg med dataoverførsel på 200 Mb/s til 100 forbrugere. Der skal testes både hd-tv og 3D-tv til brugerne, videokonferencer begge veje og alarmanlæg fra brugerne. De fleste brugere har haft 2 Mb/s forbindelser, som er opgraderet til 10 Mb/s, men nogle har 50 Mb/s download.

bog ”Radioaktive dage”, at The Voice de første måneder kun havde reklamer fra Gigtforeningen og Statsanstalten for Livsforsikring. Men opfindsomheden var så stor, at sponsorer kunne blive nævnt … Når The Voice blev udbredt til meget store dele af landet, hænger det også lidt sammen med fortolkninger af reglerne for lokalradio.

På alle platforme I 2004 udvidedes med The Voice TV og siden har man arbejdet meget med synergimulighederne. ”Vi har udviklet et brand, der skal give de samme oplevelser på de tre platforme, vi arbejder med i dag: radio, tv og internet. Det er lykkedes så meget, at musikken og måden at udtrykke sig på er ens og derfor genkendelig for de 12-30 årige, der er vores primære målgruppe. Vi giver dem underholdning døgnet rundt, uanset hvor de er. Det udspringer af radioen, men det fungerer så godt, at de kan nyde The Voice på tv om morgenen,

høre Voice i radioen på vej til arbejdet og på jobbet og se The Voice på fjernsynet eller computeren, når de er hjemme igen. I dag arbejder vi meget projektorienteret med folk, vi hyrer ind for at gennemføre et projekt i f.eks et halvt år, og mange af vore værter skifter mellem medierne. Desuden gør vi meget ud af events med Tivolikoncerten som den største, og også de bruges på alle platforme,” siger Tobias Nielsen, der erkender, at håbet om at udvikle et fællesnordisk The Voice TV er blegnet med mangel på sendemuligheder i Norge og Sverige.

Femtestørste radio Gallup Radio-Meter viser, at The Voice Radio med op mod 850.000 ugentlige lyttere når ca. 25 % af lytterne i målgruppen 12-50 år. I de ugentlige målinger har radioen en femteplads efter P3, P4, Radio 100FM og NOVA FM. Gallups TV-Meter målinger opgør The Voice TV’s daglige dækning til 2% af alle molo seere mellem 12 og 50 år.

Dobbeltbetaling afvist De hollandske kabelnets organisation NLKabel har fået rettens ord for, at musikere og skuespillere ikke har krav på betaling fra kabelnet, fordi disse videresender radio og tv til hjemmene. ”Kabeloperatører er ikke broadcasters, men distributører, og rettighederne er allerede clearet af de originale broadcasters”, siges det i kendelsen fra domstolen i Haag. NLKabel har længe bedt politikerne om en bedre ordning for dækning af ophavsrettigheder, som kabelnettene allerede årligt betaler et 10-tals millioner til. ”NLKabel ønsker et fair, gennemskueligt system, så de enkelte bidragydere til programmerne får, hvad de måtte have krav på, men vi vil ikke betale dobbelt,” siger direktør Rob van Esch.

Ser tv i stedet for at gå ud Time Warner koncernen har udskilt sit kabel-tv selskab Time Warner Cable i et selvstændigt selskab med både nuværende og nye aktionærer. Time Warner Cable, der med næsten 15 mio. abonnenter er næststørst i USA, har afskediget 1250 medarbejdere, fordi væksten især i abonnement på tv-kanaler er gået i stå. Der henvises til, at flere ser gratis video via internet, og at telefonselskaber nu tilbyder tv-kanaler i 21 af dets geografiske områder mod kun i 6 områder for et år siden. Dog er pessimismen ikke mere udtalt, end at direktør Glenn Britt føjer til, at kabeltv er en stadig voksende sektor. ”Folk tager konsekvensen af de økonomiske problemer ved at lade sig underholde hjemme.”

FDA orientering 3 /2009

17


TV

CANAL9 lægger ud med Superligaen Fodbold suppleret med håndbold samt film skal bære endnu en dansk sportskanal Der kommer tillige fodbold fra den hollandske Æresdivision, den næstbedste engelske række Championship samt den engelske Carling Cup. Ud over fodbold ligger det fast, at CANAL9 følger de danske hold i håndboldens Champions League samt VM i Atletik.

Op til Superligaens start lanceres midt i juli endnu en sportskanal. Ad omskiftelige veje er det blevet Canal Plus, der skal lægge navn og organisation til den nye danske film- og sportskanal CANAL9. Dens grundlag er de tv-rettigheder, Telenor sikrede sig for at have eget attraktivt indhold til DTT-nettet, som det så forgæves bød på. Telenor stod dermed med rettigheder, som selskabet ikke selv kunne bruge. Efter lange overvejelser og forhandlinger overdrog Telenor til sidst rettighederne til medieselskabet Bonnier i Stockholm. Det ejer svensk TV4, som igen ejer C More Entertainment og som driver Canal Plus kanalerne i Norden. Der er 10 nordiske Canal Plus-kanaler, hvoraf fire er sportskanaler – og som altså i juli suppleres med den danske CANAL9. Den kan således trække på mange års erfaring med film- og sportskanaler og i et vist omfang på dets danske kommentatorer.

“Det bliver første gang, at en dansk tvkanal viser live-kampe både fra den bedste danske fodboldrække, Superligaen, og de tre bedste europæiske fodboldligaer: Premier League fra England, Serie A fra Italien og La Liga fra Spanien.

Mere end fodbold

VM-slutrunden er med

CANAL9 skal sende fra midt eftermiddag, dog tidligere i weekenderne. Dens fokus er på fodbold, som suppleres med i første række håndbold, men også kampsport og poker er sikret, ligesom ishockey er nærliggende. Der planlægges også et fodboldmagasin.

Når de europæiske fodbold-ligaer ligger stille hen over sommeren, vil der stadig være topfodbold på CANAL9. Med eksklusive rettigheder til 21 kampe fra VM-slutrunden i fodbold, som holdes i Sydafrika i 2010, sender CANAL9 ca. 1/3 af alle kampe om VM”, siger Torben Jørgensen fra C More Entertainment.

Ikke prissat Ved redaktionens slutning var prisen på den nye kanal ikke til offentliggørelse, oplyste Thomas Jørgensen, der heller ikke vil sige noget om niveauet i forhold til Eurosport, TV2 Sport eller for den sags skyld Canal Plus Sport-kanalerne. Det kan hænge sammen med, at der i pressen fortsat luftes usikkerhed om, hvordan Canal9 kommer fra start. Forudsætningerne for Superliga-rettighederne er en penetration på 59 %. Hvis den ikke nås, kan Canal9 dog afgive kampe til DR, indtil den nødvendige udbredelse er sikret. Den anden usikkerhed er, at MTG bestrider, at Canal9 må sende Superliga-kampe. Det begrundes med, at kanalen ikke eksisterede, da kampene var i udbud. MTG anfægter med andre ord, at Telenor kan overdrage sine rettigheder til Bonnier. CANAL9 bliver sendt via satellit på en svensk sendetilladelse, hvilket betyder at den skal følge de svenske reklameregler, der ikke er meget forskellige fra de danske. Hvad distributionen angår ligger det fast, at CANAL9 forhandles af Canal Digital, mens både YouSee og Stofa har afvist den nye kanal. ”Men vi taler fortsat med andre udbydere,” siger Thomas Jørgensen.

Mange film Det er især i weekenderne, der er så meget sport – og ikke mindst fodbold – at det vil dominere programlægningen. ”På hverdage sender vi mange gode film, underholdende serier og interessante dokumentarfilm. Vi erkender gerne, at CANAL9 genremæssigt hælder lidt mere til mændenes interesser end til kvindernes, men det bliver ikke ensidigt – og der er jo også mange kvinder til tv-sport,” forklarer Thomas Jørgensen. Billedformatet ventes at blive16:9, og det er tanken senere at supplere med en CANAL9 HD. Mørk og lys begejstring hos spillerne fra Palermo. Den lyse Simon Kjær er en af de mange danskere, der spiller på kendte udenlandske fodboldhold.

18

FDA orientering 3 /2009

molo


VIA

I 1984 startede The Voice i Danmark. I dag er vi stadig stolte af at vĂŚre danskernes foretrukne musikmedie pĂĽ radio, web og ikke mindst tv.


TV

Ny dansk spil-kanal med store ambitioner G-TV er startet i det stille med lånt plads på DTT nettet, men satser på kabel-tv nettene til efteråret To mænd med stor erfaring i spil, som i deres verden hedder gaming, er ved at opbygge G-TV. De har fået kanalen på Boxers DTT-net, men med en godkendelse som kabelfødt dansk tv-kanal skal G-TV for alvor stå sin prøve, når Boxser selv skal bruge pladsen fra 1. november.

Eget enkelt studie G-TV er startet af Mads Erhardt og Kenneth Wenzel, som driver hjemmesiden g-tv.dk. ”G-TV er en dansk tv-kanal om alt, hvad der vedrører computer- og konsol-spil. G-TV tilbyder interview, foromtaler og anmeldelser i forbindelse med de nyeste spil. Vi viser nyheder fra spilverdenen, talkshows med gæster i vores studie på Nørrebro i København samt reportager fra turneringer og andre spilbegivenheder i ind- og udland,” siger Kenneth Wenzel. ”Vores tv-kanal handler om fantasi og udfordringer til alle, der kan lide at spille, dyste og lege,” tilføjer Mads Ehrhardt. ”Der er alt fra hurtige biler, benhård action og energisværd til historiske scenarier, strategiske udfordringer og eventyrlige universer med monstre og magiske trylleformularer.”

Programvært Chr. Calmar i et hjørne i det lille studie med Chr. Hühlhagen bag kameraet i det modsatte hjørne DTT-nettet, men skal her dele plads med andre, hvis den godkendes i den endelige fordeling senere i år. G-TV er ikke prisfastsat endnu, men den erklærede hensigt er at holde prisen under 5 kr. pr. måned og hente resten på reklamer og sponsorater. ”I en verden af mange underholdende tv-kanaler vil vi fortsat være en nichekanal, men det er en niche, der optager utroligt mange mennesker. Vores styrke er hurtig orientering om kvaliteterne i nye spil og uafhængige anmeldelser suppleret med eksempler. Vi vil

også sende gameshows med gæster i studiet. Vi vil være for gaming, hvad MTV er for musikken,” siger Kenneth Wenzel, hvis målgruppe er spilinteresserede fra 5 til 40 år. ”Men den vil vokse, for gamere holder ikke op med at spille, fordi de bliver ældre” føjer han til. Han anser vurderingen af nye spil som meget væsentlig for seerne, for salgstiden for spil i butikkerne er højst fire måneder. G-TV vil sende døgnet rundt i form af loops på 2-4 timer med ugentligt fornyet indhold.

Tale-tv

Viasat HD i 2010

Fra web til tv

Der bliver talt i alle tv-kanaler, men den hollandske Het Gesprek vælger tv-udsendelser, hvor tale og samtale er vigtigere end billederne. Het Gesprek kom meget hurtigt ind i næsten alle kabelnet, men de høje seertal og dermed mange reklamer udeblev. Op mod årsskiftet fik kanalen aftaler med BBC Wordwide om visse udsendelser, som tekstes, og med CBS om det daglige David Letterman Show. Dertil har tv-produceren Harry de Winter indskudt yderligere kapital til køb af dokumentarprogrammer og udsendelser om kunst og kultur.

De populære tv-kanaler fra Viasat bliver næste år suppleret med en Viasat HD, som både skal sende tv, der er optaget i høj opløsning, og tv-udsendelser, der opskaleres til formatet. Indholdet er ikke fastlagt, fremgik det af direktør Kim Poders første orientering. Viasat vil tage sig tid til først at tale med indholdsleverandører og distributører om behov og muligheder. Men det ligger fast, at film og sport bliver væsentlige dele af indholdet. Viasat HD ventes lanceret engang i 2010.

Muligheden for at få web-baseret indhold vist på tv-skærmen øges, idet Adobe åbner for, at dets Flash software fra næste år kan indgå i chips til tv-apparater og settop bokse på samme måde som Yahoos Rich Media allerede indgår i tv-apparater fra Sony og Samsung.

Kabelfødt betalings-tv G-TV satser på en fremtid som betalingskanal - og håber på at kunne sende som hd-tv, når der er et mere fast grundlag at fungere på. Den har fortsat mulighed for sendetid i

TVNYT

20

FDA orientering 3 /2009

Sputnik på tv Web-kanalen TV2 Sputnik indgår nu i Stofas TV2-pakke, så dens udbud af primært TV2 udsendelser en måned tilbage kan ses på hjemmets tv.


TV

DR sender tre nye kanaler i luften Samtidig – fra 1. november – shines DR Update op som nyheds tv-kanal Med DTT-nettets udvidelse 1. november føjer DR tre nye tv-kanaler til sine tre eksisterende. For nogle hjem med egen antenne kan det nok blive frustrerende, fordi DR1, DR2, TV2 og TV2-regionerne suppleret med lokalt tv fortsat i DTT-nettet sendes i MPEG2. Men de tre nye samt DR Update og Folketingets egen kanal bliver sendt i MPEG-4. ´De mange, der var hurtige til at købe digitale bokse til det terrestriske net, kan kun modtage i MPEG-2. Nyere bokse har MPEG 4, der er kompatibel med MPEG-2. Derfor skal der skiftes udstyr i mange hjem, hvis de vil have glæde af de nye kanaler – og ikke er tilsluttet et kabel-tv net. Problemet gentager sig i 2012, når også den ældste mux i DTT nettet overgår til MPEG-4.

Der bebudes såvel fakta som fiktion og en del sport. DR fremhæver vinter OL, anden vintersport og 11 fodbold-VM kampe. Desuden trækker DR på BBCs store lager af hd-udsendelser om natur, rejser og videnskab. Med DR HD går DR for alvor i gang med hd-tv, og generaldirektør Kenneth Plummer har bebudet, at DR2 om tre år sender i hd-kvalitet og at der kommer mange hdtv udsendelser i DR1.

Merethe Eckardt på FDA Forum.

De nye kanaler er: sembler såvel som andre. En god del sendes fra Koncerthuset i DR Byen. DR K vil også beskæftige sig med kunst, mode, design og arkitektur, sende film, som sjældent ses andre steder, serier samt drama fra DRs arkiv. Det historiske dækkes primært med internationale produktioner.

DRs nyhedskanal blev startet for to år siden som en web-kanal, men mange antenneforeninger har den med i deres kabel-tv net. Den er så udbredt, at DR benytter lejligheden til at shine den op, så den bedre lever op til tv-mediets muligheder. Kabelnettene skal være opmærksomme på, at den flyttes fra mux 1 til mux 2 og dermed fra 1. november sendes i MPEG-4 i stedet for MPEG-2.

Parlamentskanalen DR Ramasjang for børn sender dagligt kl. 6-20 begyndende med ”musikalsk morgenhår” for de mindste, live-programmer sidst på eftermiddagen for de ældste børn og dramatik og film for hele familien tidligt på aftenen. Kanalen vil følge børns døgn- og årsrytme, fra morgensang til godnat-læsning og med temaer i ferier, hvor tiden kan falde lang. ”Vi vil være fysisk til stede i børns virkelighed ved at involvere dem, give dem en stemme og medindflydelse,” forklarede underdirektør Merethe Eckardt på FDA Forum i Billund.

K står for kultur i bred forstand, for hertil hører også historie. Kanalen skal sende kl. 16-24 med dansk og international kulturdækning. Musik bliver et væsentligt område - fra klassisk til opera, jazz og rytmisk musik med DRs en-

Her vil der kun blive sendt programmer produceret i hd-tv. Der bliver ingen opskalering fra sd-formater, lovede Merethe Eckardt. DR HD vil i starten sende kl. 18-24. Uden for dette tidsrum sendes demo hd-film. Der stiles bredt med underholdning og film. Der bliver gensyn af Livvagterne og Krøniken, der som en række andre produktioner blev optaget som hd-tv.

Direkte tv fra Folketinget er ikke nyt, men i det nye navn Parlamentskanalen ligger, at den på mux 2 bliver en fast del af Folketingets opgaver – og i modsætning til tidligere betales af dette.

CITAT ”Jeg har noteret mig, at der ikke er nogle af de borgerlige partier, der har nævnt et salg af TV 2 som en vigtig prioritet.” Holger K. Nielsen (SF) på mediekonference i maj.

SBS i 16:9

Navnet flyttet

De tre tv-kanaler fra SBS, Kanal 4, Kanal 5 og 6eren skiftede 1. juni til det billedformat, de enkelte udsendelser er optaget i – altså enten 16:9 eller 4:3. Letterbox-formatet, der tillempede 16:9 til 4:3 skærme bruges ikke mere. SBS-TV oplyser, at 6eren fra årsskiftet skal koste 105 kr. incl. moms, men ekskl. Copydan/Koda.

CNN har flyttet sit logo fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne. Dermed er der lidt mere uforstyrret plads til billederne. Samtidig er logoet fornyet, men ændringerne er små, så det er nok ikke så mange der har hæftet sig ved det.

FDA orientering 3 /2009

21


PERSONALIA – TEKNIK Direktør i Canal+ Jonas Eriksson er ny adm. direktør for Canal+/C More Entertainment. Han er den ottende på chefposten siden 2002, men hans forgænger rationaliserede, så regnskabet for sidste år viser et overskud på 175 mio. svkr. Eriksson har af TV4 gruppen, hvori de to tv-selskaber indgår, fået til opgave at skaffe flere abonnenter gennem videreudvikling af forretningen og at tilpasse den til TV4 gruppens mål om at vokse i nabolandene. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Bonnier Broadcasting, der er hovedaktionær i TV4. Jonas Eriksson.

Pressechef i YouSee Ib Konrad Jensen er ansat i en ny stilling som pressechef i YouSee, hvortil han er flyttet fra moderselskabet TDC’s kommunikationsafdeling.

Henrik Ravn – nu nordisk direktør.

Nordisk direktør Adm. direktør for SBS TV og SBS Radio Henrik Ravn er nu også direktør for søsterselskaberne i Norge og Sverige. Det er moderselskabet ProSiebenSat.1, der i forbindelse med en reorganisering af sine internationale aktiviteter har sat Henrik Ravn ind som koordinator af de nordiske selskabers aktiviteter. Henrik Ravn kom i 2003 til SBS TV, hvis daværende to TV Danmark-kanaler blev til Kanal 4 og Kanal 5 og nu er suppleret med 6’eren.

Modul i stedet for boks

Opgiver ikke MPEG-2

De praktiske CI-moduler (også benævnt CA-modul) i fladskærme til åbning af programpakker udbygges nu, så de kan anvendes til alle former for betalings-tv. Der er udviklet en ny standard, CI Plus, som tages i brug i år med det hollandske kabelnetselskab Ziggo som det første. Bestående CI (common interface) moduler kan ikke opgraderes, da CI Plus rækker videre i håndteringen af betalings-tv og skulle overflødiggøre settop bokse, fortæller www.ci-plus.com/

Selv om MPEG-4 har succes med dets mindre krav på båndbredde, ser Tandberg fortsat gode forretningsmuligheder i MPEG-2. Tandberg har videreudviklet dets encoder EN8100, så den nu stiller 15 % mindre krav til båndbredde ved standard-tv. Dens strømforbrug er halveret, og den er fuldt bagud kompatibel. ”Det er den største fremgang for MPEG-2 i fem år og giver vore kunder nye forretningsmuligheder. Med næsten en milliard MPEG-2 settop bokse i brug er der fortsat et marked for MPEG-2. Med denne fornyelse vil brugerne i standard-tv få gode billeder også på de store fladskærme. For udbyderne er den primære fordel, at der bliver plads til flere tilbud i deres eksisterende infrastrukturer,” siger Roger Bolton, chef for Tandbergs kompressionsafdeling.

Blandt de første tv-producenter, der lægger CI Plus i CI-læseren, er Philips, Samsung og JVC.

Boxer opgiver Irland .

AKTIVITETSKALENDER 12. juni:

Branchestævne hos FDA i Nykøbing Sj.

26.-27. august 2009: Copenhagen FutureTV Event 2009 på Hotel Scandic, V. Søgade i København. 4.-9. september:

IFA i Berlin.

9.-10. september:

Bredbåndsdagene i København. Bemærk at arrangementet er rykket en dag frem i forhold til det tidligere oplyste.

20. september:

FDA forum kl. 11-16.

11.-15. september:

IBC i Amsterdam. www.ibc.org

17. september:

FDA Region 7 holder generalforsamling kl. 19.30 på Hotel Søfryd i Jyllinge.

28. september:

FDA Region 1 holder generalforsamling på Tylstrup Kro kl. 19,30.

6.-8. november:

22

FDA orientering 3 /2009

FDA Messen og landsmøde. www.fda.dk

Boxer har opgivet at drive et DTT-net i Irland. Det svenske selskab begrunder det med, at det ikke har kunnet komme overens med RTENL, der driver multiplexene til de irske public service-kanaler, men henviser desuden til de økonomiske problemer, der også har ramt irerne. Selskabet One Vision har overtaget opgaven.

CITAT ”Den politisk bestilte rapport fra Rigsrevisionen er smukt udført og klandrer alle, der har forladt skuepladsen. Alle er glade, politikerne har fået alibi for lånet til TV 2, den nye TV 2-ledelse får positiv omtale, og ikke et øje interesserer sig for den brugerbetaling, TV 2 modtager fra 2012.” Christian W. Larsen i bladet Markedsføring.


REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 49 85/23 16 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, næstfmd., HB. supp. Gert Lützen Region 5: Fyn, tlf. 62 26 23 25 Henning Nielsen, fmd., HB. Peter Winkel, næstfmd., HB. supp. Erik R. Laursen, sekr. Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Steen Eget

Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36

UDVALGENE

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

Henning Nielsen, Reg. 5 Teglbakken 39 5771 Stenstrup Tlf. 62 26 23 25 E-mail: henning.magnus@stofanet.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Gunner M. Nielsen, fmd. HB. Jørn Bollinger, sekr., HB. supp. Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Repræsentant ved Cable Europes årsmøde Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Birgit Kaa, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

John Nymark, fmd., HB supp. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB. Flemming Engelbrecht Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp. Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA orientering 3 /2009

23


DeaZkZahZheV``Zc

 TJWJUN[ OX[ T^W ,!)) `g# Y[ VM Y[ Q^\\]JWM RWTU VXV\ cdgbVaeg^h &%!.) `g#

.W _N[MNW JO XYUN_NU\N[ 1R\]X[RNW\ _RWPN\^\ \]X[\UtN] WJ]^[ XP N_NW]b[URPN XYUN_NU\N[  -N KNM\]N MXT^VNW]J[TJWJUN[    [NTUJVNO[R  -JW\TN ^WMN[]NT\]N[  .T\YNMR]RXWN[ QR\]X[RN XP Vb\]N[RN[  .[X]R\TN ORUV  5\ VN[N Yt ```_RJ\J]MT  4^W  T[ VMQ^\\]JWM RWTU VXV\

K^VhVi CVijgZ

K^VhVi =^hidgn K^VhVi=^hidgn

K^VhVi 8g^bZ K^VhVi8g^bZ

K^VhVi :meadgZg K^VhVi:meadgZg

He^XZ

EaVnWdn

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2009-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2009-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded