__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:02

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 5 · oktober 2006

SKABE I DET GRØNNE

KABELVIRVAR

DYRELIV SOM TV-DRAMA


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 2

Indhold nr. 5 · oktober 2006 · 24. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Landsmødetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Medieaftalen er ved at blive lov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Visionsdebatten genoptages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Standardkontrakter FDA siger god for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Er din antenneforening i topform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Giv lejere klar besked om programpakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kanalerne springer ud om efteråret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Er Shakespeare død – hjertegribende dokumentarer . . . . . . . . . . . . 16 Priskrig på reklamer uden større følger for tv-kanaler . . . . . . . . . . . 18 Landsmødets udstilling og program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-22 Antenneanlæg og elselskaber i konkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26 Plads til hd-tv vigtigere end til flere tv-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kabler og rør i trængsel under fortovene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ECCA har skiftet navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Grønt er pænt – men kan også være til gene . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 3200 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Steen R. Mortensen (SRM) Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 6, 2006: 13. november Nr. 1, 2007: 15. januar

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 5 / 2006

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2006: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2006: Kr. 3250,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Lørdag den 21. oktober 2006.

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Janni S. Kramer Tlf. 59 96 17 02 E-mail: jsk@fda.dk

Forsiden: Hjertegribende ørkenliv, stikkende teknikerliv og kabelvirvar under fliser er tre af emnerne i dette nummer.

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 3

Landsmødetid LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA de for, at behovet for nye lokaler er kommet. Vi er kede af det, fordi vi er glade for det nuværende sted. Vi er glade for – og stolte over – at udstillingen, der er den eneste af sin art i Skandinavien, har vokset sig så stor og flot, at rammerne er blevet for små. Udviklingen viser klart, at Landsudstillingen dækker et behov. Med nye lokaler følger muligheder for bedre plads til udstillere og besøgende. Med det fortsat stigende udbud af kanaler og materiel til antenneanlæg vil det også være naturligt at forvente, at antallet af udstillere fortsat vil vokse. Erik Wagner.

Landsmøde

FDAs Landsmødeudstilling 2006 står for døren. Fra år til år er udstillingen blevet både større og større og flottere og flottere. Det vil uden tvivl også gælde årets udstilling. I hvert fald har den aldrig været større end i år, og seminarerne må vige til fordel for udstillingen for i stedet at blive holdt i opvarmede telte.

I hælene af Landsudstillingen følger FDAs generalforsamling: Landsmødet. Det er det første efter vedtagelsen af den nye handlingsplan. Heri ligger både opgaver, der er nået, og nogle der knap nok er nået. Men status er, at vi følger planen. Derfor er det også naturligt at fortsætte processen – at formulere nye mål og planer. FDA skal fortsat udvikle sig efter medlemmernes ønsker.

Nye lokaler

Standardkontrakter

Til trods for manges ønsker om at forblive i Brædstrup lader det sig næppe gøre nu, hvor muligheden for en fortsat udvidelse er udtømte. Det er på ingen måde nemt at finde andre lokaler. Størrelser og indretning, værelsesantal, priser og faciliteter skal gå op i en højere enhed indenfor fornuftige økonomiske rammer. Hvor godt det vil lykkedes, kan vi ikke vide, før det er prøvet, men det må forventes, at Landsmødeudstillingen i 2007 vil blive holdt et andet sted.

Et forhold, der har voldt mange problemer, er kontrakter. Ikke det at skrive dem, men når noget nær hver leverandør har sin egen udformning, opstår der ensidige eller utilsigtede vilkår. Igennem det sidste år har FDA arbejdet med udformningen af mere ensartede og forståelige kontrakter. Det er sket dels i samarbejde med leverandører, dels med deres organisation. Målsætningen har været enkelthed og overskuelighed. Mulighed for afkrydsning letter udfyldelsen, og plads til aftaler om særlige forhold præciserer hver parts forudsætninger. Det er en form, som kendes fra andre kontrakter eksempelvis huslejekontrakter. FDAs indsats er resulteret i en række standardkontrakter afpasset til de forskellige behov i vores branche.

Nye muligheder Der er ikke tvivl om, at en del vil ærgre sig over ikke længere at skulle være i de vante omgivelser. Ud fra devisen, at man ved hvad man har, men ikke hvad man får, er det forståeligt. I FDA er vi da også både kede af og gla-

Det er glædeligt, at både antenneanlæg og leverandører, mindre som store, er begyndt at tage dem til sig.

FDAs struktur FDAs opdeling i regioner er et af de emner, der er taget op. Er tiden ved at være løbet fra dem og kan en anden opdeling bedre svare til hverdagen i foreningerne? Der er flere bud. Et kunne være en opdeling efter anlægsstørrelse ud fra den tanke, at anlæg af omtrent samme størrelse får mere udbytte af at være sammen end at være henvist til et bestemt geografisk område. Det kunne det være interessant at høre bud på fra Landsmødet.

Medlemskab Et andet meget diskuteret emne er, hvem der naturligt hører hjemme som medlem i vores landsorganisation. Som det er nu, kan både antenneanlæg, brugergrupper og kommercielle foretagender være medlem. I den sidstnævnte kreds har der indtil nu dog kun været en begrænset interesse for medlemskab. Basalt er det vel et spørgsmål, om vi vil være en ren brugerorganisation eller en bredere brancheorganisation.

Udskiftning Ved årets Landsmøde har FDAs næstformand Jørn Almdal valgt ikke at modtage genvalg. Dermed forlades FDA af en af de personer, der i en del år har ydet en stor indsats. Både under den tidligere struktur og ved tilblivelsen af den nye har Jørn sat sit fingeraftryk. FDA siger Jørn Almdal tak for hans indsats. Hvem den nye næstformand bliver, afgør Landsmødet. Han vil snart komme i arbejde med de mange spændende opgaver, der ligger forude.

På gensyn til Landsudstillingen og Landsmødet.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 4

Aarøsund Fællesantenneforening

Jens Hedegaard

Sundparken 28

6100 Haderslev

Reg. 7

Øm Antenneforening

Michael Hansen

Lertoften 5, Øm

4000 Roskilde

FDA-orientering 5 / 2006

3


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 4

Medieaftalen er ved at blive lov Udkast til de regelændringer, som den politiske aftale fører med sig Det er lykkedes Kulturministeriet at frembringe mere rod om must carry-princippet i det udkast, ministeriet har sendt i høring, før ministerens forslag til lovændringer skrives færdigt. FDA byder velkomment, at der ikke kommer flere must carry-kanaler i antenneanlæggene, idet den tv-kanal for børn og om historie, som DR skal producere, ikke påduttes os ved tvang. Den skal ifølge aftalen indgå i den kommercielle del af det kommende DTT-net. FDA er derimod stærkt bekymret over, at lovudkastet ikke bare fastholder en særlig regulering om must carry for antenneanlæg, men lægger op til at forstærke den teknologi-baserede regulering. FDA vil derfor – igen – påpege det over for ministerium og Folketinget.

læggene skal løftes af frivillige og ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer, at forslaget med stor sikkerhed vil udelukke de op mod 20% af tv-husstandene, som alene modtager via egen jordantenne. Endelig vil systemet medføre en lang række overlappende indberetninger af de samme husstande, men ofte med lidt forskellige data, som nemt medfører, at en husstand modtager flere licensopkrævninger. Eksempelvis kan den ene ægtefælle blive indberettet af antenneanlægget, medens den anden indberettes af en internetudbyder.

Den enkle løsning Konkurrenceforvridning Ud over det ”rod”, som følger af forskellige regler for forskellige teknologier, er der tvivl om, hvorvidt andre platforme end satellitter falder helt udenfor. Det er således uklart, hvordan det forholder sig med de nyetablerede FTH, fiber-til-hjemmet net, og med telefonnettet, som også vil kunne bruges til distribution af tv. Disse netværk er direkte konkurrenter til de regulerede antenneanlæg. Vi tror ikke, at det er politikernes mening, at der skal være forskel, og i FDA vil vi fortsat bruge megen energi på at påpege urimelige konsekvenser af love og regler.

Grundlæggende er det apparater, der er licenspligt for. Tilslutning til et antenneanlæg er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at en husstand har et medielicenspligtigt apparat. FDA anbefaler, at alle husstande modtager en opkrævning men med mulighed for gratis og enkelt at framelde sig hos licenskontoret, hvis man ikke har et licenspligtigt apparat. Det er ikke mange, så den løsning giver minimal administration. FDAs høringssvar er tilgængeligt på www.fda.dk. SBS

Hvad er brugerbetaling

Licensgrundlaget Ganske usædvanligt fremlægges to alternative modeller for opkrævning af licensen, hvis grundlag er, at man har et eller flere apparater, der kan modtage og gengive lyd og billeder fra DR. Således bliver f.eks. de fleste pc’ere og flere og flere mobiltelefoner licenspligtige. I dag indberettes salg og leje af licenspligtige apparater til licenskontoret. Hvis metoden fastholdes, vil antallet af indberetninger stige voldsomt. En tidobling til op mod 3.7 mio. årlige indberetninger er anslået. Som alternativ foreslås en indberetningspligt for udbydere af distribution af lyd og billede, herunder også antenneanlæg. FDA er selvsagt modstander af en sådan løsning. Den vil påføre anlæggene en ekstra administrativ byrde, som i hovedparten af an-

4

FDA-orientering 5 / 2006

Foto: ARD

Det fremgår utvetydigt af medieaftalen, at DR ikke kan opkræve brugerbetaling for sine public serviceydelser, bortset fra salg af billetter til koncerter m.v. med DRs forskellige ensembler. Det er helt centralt for FDA, hvordan denne del af aftalen håndteres i praksis. For hvad er brugerbetaling? Er det brugerbetaling, når brugerne faktisk afkræves og betaler penge til DR m.fl. for at modtage institutionens public service kanaler – sådan som det gennem mere end tyve år har været tilfældet for de husstande, som modtager kanalerne via et antenneanlæg? De, der betaler, har svært ved at opleve det som andet end betaling for adgangen til indholdet – altså betaling for brugen = brugerbetaling. Hvis det ikke er brugerbetaling – hvad er det så? Og hvad er så brugerbetaling?

EUROPAS STORE SLAG ARD har rekonstrueret de store slag i europæisk historie. Oplev bl.a. slaget mod Napoleon ved Leipzig i 1813 eller slaget i 1529, hvor 150.000 tyrkere ville indtage Wien. DE STORE SLAG, FIRE MANDAGE KL. 21.00 I EFTERÅRET PÅ ARD


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 5

Individuelle antenne og kabel tv løsninger - behov er individuelle derfor skal løsningen også være det -

Mød os på FDAs Brancheudstilling 17.-18. november 2006 Læs mere om hvad Dansk Kabel TV kan tilbyde på www.dk-tv.dk - eller kontakt én af vore afdelinger Taastrup 43 32 47 00 Odense 63 11 31 60

Dansk Kabel TV A/S info@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk

Sabro 87 45 40 40 Sommersted 74 50 47 60

Varde 76 95 06 95 Vejle 76 42 88 00

Vordingborg 55 37 71 15 Aalborg 98 14 40 44


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 6

FDA

Visionsdebat genoptages

Søren Birksø Sørensen orienterer.

FDAforum i september i Slagelse drøftede en række centrale spørgsmål for FDAs fremtid med udgangspunkt i et oplæg fra direktør Søren Birksø Sørensen. Oplægget var en slags opsummering af længere tids tanker, diskussioner og andre input. Det ligger i forlængelse af processen frem til vedtagelse af den ganske omfattende handlingsplan ved landsmødet sidste år. En del er ført ud i livet og andet bliver det i disse måneder, som det også fremgår af dette blad.

Debatten handlede om, hvorvidt der skal ske en afgrænsning, så FDA fremover alene skal være en organisation for de brugerejede anlæg og for brugersammenslutninger. Hensigten skulle i givet fald være mere direkte at kunne varetage brugernes interesser og undgå, at forskelligartede medlemmer ville kunne komme i konflikt med hinanden. Der var nuancerede argumenter både for at fastholde den nuværende situation og for at tilpasse. Samtidig var en række tanker fremme om at opdele FDA i flere ”søjler” for på den måde at kunne have flere forskellige medlemstyper samlet i samme organisation.

Regionerne i fremtiden Et andet centralt omdrejningspunkt var regionernes rolle. Ud over at være mødesteder ”tæt på” og dermed være centrum for erfaringsudveksling og for informationer spiller regionerne også en antennepolitisk rolle. Det gør de ved at være forum for netop debatter om generelle antennepolitiske forhold og problemstillinger. Regionerne har også den rolle at være

Flere centrale spørgsmål På FDAforum koncentrerede drøftelserne sig om nogle få centrale punkter: Skal FDA være for alle eller kun for de brugerejede anlæg? Skal FDA fortsat have regioner? Hvad er FDAs visioner? Hvert spørgsmål blev grundigt snakket igennem, og der kom mange spændende bud på, hvilken vej FDA skal gå fremover. Der lægges ikke op til meget fundamentale opbrud i FDA, som vi kender det i dag. Der er på den anden side heller ikke områder, som på forhånd er udelukket af debatten.

Hvem skal kunne være med FDAs vedtægter er formuleret så organisationen er åben for alle ejere af fællesantenneanlæg og for brugerforeninger i net, som brugerne ikke selv ejer. I praksis er FDA lige nu en organisation, der som medlemmer på det nærmeste kun har brugerejede antenneanlæg. Brugerejede i den forstand, at anlægget ejes af de tilsluttede brugere og ingen anden. Ejerskabet kan være det direkte som i en antenneforening eller mere indirekte i en grundejerforening eller boligforening eller mindre direkte som i et kommunalt ejet anlæg.

6

FDA-orientering 5 / 2006

Der var livlig debat på FDAforum.

valgkredse for hovedparten af hovedbestyrelsen, idet hver region vælger et medlem af hovedbestyrelsen. Ud over den demokratiske funktion er regionerne en slags rugekasse eller rekrutteringssted for aktive til FDAs organisation i øvrigt.

Ny regionsform? Hvorvidt disse funktioner nødvendigvis forudsætter, at der findes regioner i den nuværende skikkelse er ikke på forhånd givet. Debatten fremkaldte da også mange ideer og forslag. Et af disse var, at med hjemmeside og internet kan regioner også være virtuelle. En ”region” kan være et interessefællesskab for anlæg med ansat personale eller en region for forretningsførere – for bare at nævne et par eksempeler. Nettet giver mange muligheder og med et fortærsket udtryk er det næsten kun fantasien, som sætter grænser. Hovedbestyrelsen vil i sin beretning til landsmødet lægge op til, at denne vigtige debat fortsætter på selve landsmødet og i perioden efter. Tanken er ikke, at der skal ske formelle ændringer allerede på dette års landsmøde.


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 7

LÆR NOGET NYT HVER DAG A F S T EM N Stem p ING å Viasat til KanaHistory lvalget

Lad verdenshistorien indtage din stue og oplev de største øjeblikke i vores historie Viasat History suger dig ind i verdenshistoriens mest skelsættende øjeblikke. Hver dag fra kl. 06.00 -

00.00 kan du zappe dig ind på nogle af verdens bedste dokumentarprogrammer om genier, berømt-

heder, stats- og videnskabmænd. Kom tæt på de allerstørste … og lær noget nyt hver dag!

Reklamefri dokumentarkanal til kun 3,44 kr./md./husstand inkl. moms. Sendetid: kl. 06.00-00.00

HVER DAG FRA KL. 06.00-00.00 BERTIE OG ELIZABETH BRITISK HISTORISK DRAMA

DAGE, DER RYSTEDE VERDEN

FRA OLDTIDSHISTORIE TIL MUSIKHISTORIE

MYSTERIET OM DEN FORSVUNDNE MESTERPILOT

INKVISITIONEN BRITISK DRAMA

INGEN HISTORIE HIERARKI! ALT SKAL MED!

Læs mere på www.viasathistory.dk MERE END ØJET SER – BERØMTE BILLEDERS GÅDEFULDE HISTORIE

2707 Kanalvalg07_ann.indd 1

SURREALISSIMO! BRITISK HISTORISK DRAMA

HELVEDET I STILLEHAVET

05/10/06 15:24:22


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:03

Side 8

FDA

FDA-godkendelse af kontraktvilkår FDA lancerer en positivliste over standardvilkår, der behandler parterne ligeværdigt Hen over sommeren har FDA arbejdet på en positivliste, der indeholder en oversigt over de aftalevilkår, der – ud fra en juridisk betragtning – behandler begge parter i aftalen fair og ligeværdigt. Der er tale om en oversigt over aftalevilkår, som en antenneforening typisk indgår som et led i driften af anlægget. Det kan f.eks. være aftale vilkår om: – service – signalleverance – internetleverance – ip-telefonileverance – generelle vilkår for leverancer – forsikringsleverance

Formålet med FDA-godkendelse af leverandørernes aftalevilkår er at spare FDAs medlemmer dels for den tid og usikkerhed, der er forbundet med selv at gennemgå kontraktvilkårene, dels for bekymringer om ”skjulte risici”. FDA-godkendelsen af kontraktvilkår betyder, at FDAs medlemmer ikke behøver bekymre sig om det juridiske indhold i aftalevilkårene, eller om der er faldgruber og urimeligheder i dem. Der kan imidlertid være særlige forhold, som det enkelte antenneanlæg ønsker indarbejdet i vilkårene. Disse forhold skal man selv være opmærksom på at få indarbejdet i den kontrakt, som underskrives af parterne. Det er typisk leverandøren, der kommer

Oversigt over FDA-godkendte aftalevilkår UDBYDER / VIRKSOMHED Canal Digital A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Nordit A/S Lufthavnsvej 5 9400 Nørre Sundby

GODKENDTE AFTALEVILKÅR • Generelle Vilkår Kabel TV - dateret juli 2006 • Basis Serviceaftale - dateret juli 2006 • Udvidet Serviceaftale - dateret juli 2006 • VisionDigital-aftale - dateret juli 2006 • Internetaftale

- dateret juni 2003

med et oplæg til indholdet i en kontrakt, og det ses jævnligt, at der udfærdiges et tillæg til kontrakten (den såkaldte allonge), som opsummerer eventuelle særlige aftaler parterne er enige om.

Vær opmærksom på tillæg Antenneforeninger bør som udgangspunkt være meget kritiske overfor sådanne tillæg, der tilsidesætter et eller flere af vilkårene i hovedkontrakten. ”Med denne nye positivliste synes jeg, der er taget et ligebehandlingsmæssigt kvantespring mod mere fair aftalevilkår mellem antenneforeningerne og deres leverandører”, siger sekretariatsleder i FDA Lars J. Knudsen, der fortsætter: ”De kontrakter, vi gennemgår for medlemmerne, bærer ofte præg af, at det er leverandøren, der har skrevet dem.” ”Man kan sikre sig mod faldgruber og urimeligheder i leverandørers aftalevilkår på to nemme måder. Den ene er at anvende FDA-godkendte aftalevilkår. Den anden er, at anvende de standardkontrakter, der kan hentes på FDAs hjemmeside”, slutter sekretariatslederen.

AKTIVITETSKALENDER 25. oktober:

Bredbåndsdagen, konference kl. 9-17 på Radisson SAS Falkoner Hotel i København.

17.-18. november: FDA brancheudstilling i Pejsegården i Brædstrup. www.fda.dk 19. november:

FDA landsmøde i Pejsegården i Brædstrup. www.fda.dk

2007 FDA region 1 kl. 19;30 på Tylstrup Kro: Fortsat møde om samarbejdsmuligheder.

6.-8. februar:

Cable Europes årsmøde i Okura Hotel i Amsterdam. www.cable-europe.eu

15.-21. marts:

CEBIT i Hannover.

22.-24. maj:

ANGA i Köln.

31. august5. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

7.-11. september:

IBC i Amsterdam.

Foto: NRK1

Januar:

KVIT ELLER DOBBELT ER TILBAGE Det er stadig viden på højt niveau. Deltagerne er mellem 9 og 17 år, og de unge superhjerner kan vinde op til 48.000 kr. Emnerne er alt fra akvariefisk til Robbie Williams. KVIT ELLER DOBBELT, SØNDAGE KL. 20.00 I EFTERÅRET PÅ NRK1

8

FDA-orientering 5 / 2006


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 9


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 10

FDA

Er din antenneforening i topform? Bestyrelserne kan med fordel tjekke foreningens form, og det er en god idé, at tage evt. medarbejdere med på råd En af bestyrelsernes allervigtigste opgaver er at sørge for, at antenneforeningen til stadighed er i god form, og optimalt gearet til at løse kommende opgaver og den stigende konkurrence.

Brug tjekliste og karakterskala Når antenneforeningens form skal vurderes, kan man med fordel bruge en tjekliste. Her kan man stille en række spørgsmål omkring de opgaver og aktiviteter, som er relevante for antenneforeningen. Ud over kommentarer kan man ved svarene tilkendegive karakterer, f.eks. ved anvendelse af 13-skalaen, som de fleste (endnu) kender fra skolen. Når de enkelte spørgsmål har fået karakter, får man et billede af antenneforeningens stærke og svage sider. Samtidig fås en oversigt over de områder, hvor der, efter bestyrelsens mening bør ske ændringer og forbedringer.

Brug medarbejdernes forslag og idéer Det er imidlertid ikke nok bare at se på tingene. Mange virkelig gode notater og tanker bliver værdiløse, hvis de ikke følges

op af konkrete beslutninger og handlinger, og her kan man med fordel gøre brug af medarbejderne i antenneforeningen. Alle motiverede medarbejdere sidder inde med idéer/tanker om, hvordan arbejdspladsen og antenneforeningen kan gøres endnu mere attraktiv at være medlem af, for derved forsat at sikre dens fremtid. Det er derfor en god idé med jævne mellemrum at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde (meget gerne med deltagelse af medarbejdere) og med udgangspunkt i tjeklisten udfærdige en dagsorden, der indeholder de spørgsmål, som efterfølgende bør drøftes i et større forum, hvor antenneforeningens samlede viden er til stede og kan bruges.

Opfølgning er en nødvendighed Efterfølgende kan bestyrelsen igangsætte de tiltag, der skal til for at gennemføre de planlagte ændringer. Lige så vigtigt er det hurtigt at følge op og kontrollere, at ændringerne resulterer i de ønskede forbedringer. LJK

Spørgsmål: ADMINISTRATION • Har vi det rigtige antal medarbejdere på kontoret? • Er medarbejderne tilstrækkeligt uddannede og informerede? • Er der den ønskede loyalitet, trivsel, motivation og arbejdsglæde blandt medarbejderne? • Fungerer kontoret tilfredsstillende? • Er vores medlemsservice og kvalitetsniveau i orden? • Er vores telefonbetjening i orden? • Er brevpapir / logo m.v. som ønsket? MARKEDSFØRING • Er omfanget af vores markedsføring som ønsket? • Skal vi samarbejde med den lokale tv-forhandler om salg af tilslutninger? • Skal vi udarbejde en informationsfolder om vores antenneforening til potentielle nye medlemmer? • Er der relevante, nye udstykninger, der skal tilbydes kabling? ØKONOMI • Giver vores bank konkurrencedygtige renter på ud/indlån? • Har vores bank konkurrencedygtige gebyrer? • Er vores opsparing placeret hensigtsmæssigt, og giver den det lovede afkast? ANTENNEANLÆGGET • Er vores standere/anlæg/hovedstation/mast generelt i orden og tilstrækkelig? • Har vi den ønskede båndbredde?, returvej?, ø-opdeling? fiberfremskydning? • Er der relevante antenneforeninger at samarbejde med? • Er der relevante entreprenører/bygherrer at samgrave med? • Har vi den optimale signal-leverandør og får vi optimale rabatter på leverancen? • Har vi den optimale internet-leverandør og får vi optimal fee pr. kunde? • Har vi den optimale ip-telefoni-leverandør og får vi optimal fee pr. kunde? • Har vi den optimale service-leverandør, er servicearbejdet i orden, og er serviceprisen pr. tilslutning konkurrencedygtig?

10

FDA-orientering 5 / 2006

Karaktér/kommentar


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 11

Nye FUGA antennestikdåser Triax’ nye serie af antennestikdåser sætter helt nye kvalitetsstandarder for skærmdæmpning og mekanisk stabilitet. • • • • •

Høj skærmdæmpning Solid mekanik Robuste stik Montagevenlig Optimal multimedia løsning

Kom og se de nye FUGA antennestikdåser på Triax’ stand ved FDA-messen i Brædstrup.

Kontakt din forhandler for yderligere information, eller kig på www.triax.dk


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 12

FDA

Giv lejere klar besked om programpakker Mange problemer kan undgås, hvis der informeres ved indflytningen Voldsom vrede hos nye lejere over, at de hænger på den dyre store programpakke eller må betale for at få den lille pakke med et utilfredsstillende indhold ændret til den foretrukne store pakke. Både lejerorganisationer og politikere har igen i efteråret talt med store bogstaver – dog mest med en kritik af boligselskaber med ufleksible ordninger. Et rundspørge til FDA-medlemmer viser, at problemet er velkendt. Der er også gjort noget ved det, men alle erkender, at lejeforhold kan være vanskelige at håndtere.

Indhold og ikke pris I Glentevejs Antennelaug i Odense overtager en ny lejer den pakke, den tidligere lejer havde. Den nye lejer får foreningens vedtægter og programoversigt, og af den sidste fremgår, at man kan foretage pakkeskift hvert kvartal mod at betale 300 kr. ”Det er ikke noget, vi har problemer med. Det kan ske, at en ny lejer brokker sig, men langt de fleste accepterer, at sådan er det. Hvis utilfredsheden med programpakken er meget stor, skifter vi dog ”i utide”, oplyser forretningsfører Peter Olsen. Han siger, at det sjældent er programpakkens pris, der er årsag til ønsket om et hurtigt skifte. Det er som regel, fordi den nye lejer meget gerne vil have en eller flere kanaler, som ikke er i den forrige lejers programpakke.

er forpligtet til på laugets hjemmeside at oplyse, hvem der overtager et lejemål, og at oplyse den nye adresse på den, der flytter ud. Den nye lejer overtager den programpakke, der er i boligen, men kan skifte med en måneds varsel ved næste kvartalsskifte. Et pakkeskift koster 600 kr. ”Jeg ved ikke, om nye lejere informeres af udlejeren om den pakke, der er i boligen ved indgåelse af lejekontrakten, men jeg ved, at nogle boligforeninger beder lejerne kontakte Skagen Antennelaug”, siger formanden Per Sørensen. Hvis indflytningen sker lige omkring et normalt pakkeskift udfører antennelauget pakkeskiftet med det samme, men der betales altid for pakkeskiftet, oplyser Per Sørensen. Han føjer til, at det trods mange anstrengelser for at løse problemet fortsat er svært at drive pengene ind fra en stor gruppe lejere. Det er ca. 100 af de halvårlige opkrævninger, der er problemer med. Derfor overvejer lauget at tilbyde månedlige opkrævninger.

Frit valg Antenneforeningen Århus oplyser, at hovedreglen her er, at i de lejemål, hvor den fraflyttede beboer har haft grundpakken, ophører aftalen ved lejemålets ophør. Den nye beboer kan så frit vælge grundpakken eller den store pakke.

Fra fire til tre pakker

Lille pakke er med i huslejen

Måske vil lauget få færre ønsker om pakkeskift, hvis generalforsamlingen næste år følger bestyrelsens indstilling om gå fra fire til tre programpakker. Det begrundes med, at mange med den mindste programpakke gerne vil have lidt flere kanaler, men især med, at behovet for digitale udgaver af alle kanaler gør det nødvendigt at indskrænke antallet af programpakker. Pakke 1 får en kraftig udvidelse fra 9 til 15-16 kanaler, alle prismæssigt alene i Copy-Dan gruppen. Det betyder, at pakke 1 til 948 kr. vil koste ca. 95 kr. mere. Glentevejs Antennelaug med ca. 25.000 tilsluttede husstande har ca. 1.000 pakkeskift om året.

Kalundborg Antennelaug har en aftale med byens tre boligselskaber om, at de betaler for den lille programpakke, i år 800 kr., for alle lejemål. Når en ny lejer skal flytte ind, får vedkommende et skema, som skal udfyldes og

Overvejer månedlig opkrævning Skagen Antennelaug har dette regelsæt: I forbindelse med lejerændringer er udlej-

12

FDA-orientering 5 / 2006

sendes til antennelauget. Her kan han/hun bestille internet eller Selectorboks samt krydse af for den store programpakke. Betalingen for den opkræves kvartalsvis og forud af antennelauget. Alle nyindflyttede lejere skal betale 650 kr. til dækning af teknikerudgift ved indflytning. ”Det skal de uanset, om de vil nøjes med pakke 1 eller have pakke 2, og uanset hvad den fraflyttede lejer havde. Det dækker den gennemsnitlige teknikerudgift. Det giver et mindre overskud til antennelauget, hvis den ny lejer vælger det samme som den foregående, men det indgår i den pulje, som dækker udgifterne ved tilog fraflytning”, siger forretningsfører Ivan Thygesen, som tilføjer: ”Med denne ordning og forudbetalingen er vi ude over de fleste problemer med den type lejere, som nægtede at betale med det argument, at de ikke havde skrevet under på en bestemt programpakke”.

Vigtig at have faste regler Sekretariatsleder Lars J. Knudsen, FDA, tilråder antenneanlæg at indføre en standard for lejeres forhold til antennetilslutningen, således som de er vant til, at der er på andre lejeforhold. Lejere, der ønsker afvigelser fra den fastsatte standard, må så acceptere et krav om, at forholdet, herunder valg af programpakke, af lejeren bringes tilbage til udgangspunktet, når denne flytter. ”Hvis man vælger, at den store programpakke skal være standarden, bør det stå i lejekontrakten eller i hvert fald ligge klart beskrevet for lejeren, når han indgår aftalen”, siger Lars J. Knudsen. molo

Farvel og goddag i FDA

Janni Stauersbøll Kramer.

Jeanette Andersen har valgt at videreuddanne sig til datamatiker, og fratrådte derfor sin stilling på FDAs sekretariat pr. 31. august 2006. FDA ønsker Jeanette tillykke med optagelsen, og siger tak for den store indsats, hun har ydet i FDA. I stedet har FDA pr. 1. oktober 2006 ansat Janni Stauersbøll Kramer, der kommer fra en stilling i Forsknings- og Innovationsstyrelsens direktionssekretariat, hvor hun primært har beskæftiget sig med planlægning og afvikling af arrangementer, budget og regnskab.


MØD OS PÅ FDA UDSTILLNINGEN I NOVEMBER

NONSTOP ACTION

THE ENTERTAINMENT CHANNEL

WHERE MOVIES SHINE

CLASSIC JAZZ TV

For yderlig information kontakt: Ramon Zwartkruis NonStop Television AB ramon.zwartkruis@millenniumgroup.se Phone: +46 80 673 99 42 Mobile: +46 70 754 99 42 WWW.NONSTOP.TV

SEEING IS BELIEVING

CUSTOMIZED TV


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 14

TV

Kanalerne springer ud om efteråret Mere at vælge mellem – og højere priser næste år Om efteråret sætter tv-kanalerne ekstra kulør på indholdet for at hverve seere i det mørke halvår. Det er også blevet til, at det fortrinsvis er i efteråret, tv-selskaberne præsenterer nye kanaler, og mon ikke dette efterår sætter rekord. Der er i hvert fald nok at sætte kryds ved, når der er programvalg – og nok at bruge penge på for såvel seere som annoncører. TDC Kabel TV lagde i sine netop holdte møder med kabelnettenes bestyrelser ikke skjul på, at prisniveauet for næste års programmer får et kraftigt ryk opad – også selv om man ikke udvider med flere kanaler. Yderholm Antenneforening har for sit vedkommende opgjort prisstigningen i 2007 til 253 kr. pr. medlem. Alene Viasat tolder med sin prisstigning på 91/2% for TV3 og 38% for TV3+ godt ud over, hvad inflationen umiddelbart kan begrunde. Heller ikke Discovery holder sig tilbage med en prisstigning på over 33% til januar. Den begrundes med danske programpræsentationer og færre reklamer. Ligesom for et år siden forhøjer Kanal 5 med forbrugerprisindeksets 2,3%. For kabelnettene kommer dertil vurderingen af priserne på de nye kanaler, der er kommet i år eller vides at være på vej.

Kanal 4 skal stå sin prøve Det første varsel kom, da SBS ændrede

Overskrifter

Trafik

Anette Kokholm

at satse på større danske programinvesteringer - udover lokale nyheder”. Men kanalen kan støtte reklamesalget på de andre SBS-kanaler. På det længere sigt er formålet at være på markedet, når der åbnes for adgang til flere kanaler på DTT-senderne.

Nyheder, nyheder, nyheder

TvDanmark til Kanal 4 og under ledelse af Anette Kokholm i løbet af året har drejet den indholdsmæssigt mod de kvindelige seere. Som TvDanmark var den gratis. Nu skal den ved programvalgene stå sin prøve som betalingskanal. Det vil så vise sig, om det nye koncept har fanget så meget, at antenneanlæggene ikke vælger den fra til fordel for den nye SBS-kanal, der overtager de terrestriske frekvenser, Kanal 4 har rådighed over året ud. Indholdsmæssigt vil den næppe nå ud over discount-klassen. Direktør Henrik Ravn har udtrykt det sådan: »Eftersom vi kun får licens til en sendeperiode på tre år, giver det ikke mening

TV2 følger med TV2 News op på sin beslutning om at starte en ny betalingskanal hvert år. I år bliver det 1. december, og der er, når TV2 skal sige det, ingen grænser for, hvor nyskabende og spændende, nyhedskanalen bliver. Der er ingen tvivl om, at det med op mod 100 medarbejdere er den største og dyreste nyskabelse, siden moderkanalen TV2 blev sat i verden.

Nyhedschef Lotte Mejlhede har løftet sløret for uformningen af kanalen, og vi har lånt et par skitser over timeindholdet henholdsvis morgen og aften. Der bliver nyheder i kort form, overskrifter, hvert kvarter. Stofområderne bliver tildelt mere eller mindre tid ud fra en vurdering af, hvornår der ventes at være flest seere med interesse for netop disse områder. Dog vil store nyheder altid fortrænge alle andre.

Overskrifter

Vejr

Lotte Mejlhedes foreløbige skitser til nyhedstimerne kl. 07 og 21 viser, at der bliver ganske stor forskel på indholdet i TV2 News døgnet igennem.

14

FDA-orientering 5 / 2006


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 15

TV TV2 News er bemandet døgnet rundt i Odense og København, men der bliver ikke uventet en overvægt af internationale nyheder i de stille nattetimer.

En pengemaskine? Spørgsmålet er så, om der er et så stort behov for nyheder, at seerne vil betale for dem. Både TV2 og DR1 sender nyheder seks gange dagligt. Dertil kommer de internationale nyhedskanaler og nabolandenes store kanaler, som er rigt repræsenteret i vore antenneanlæg. Direktør Per Mikael Jensen på TV2 er naturligvis ikke i tvivl og kalder TV2 News en revolutionerende nyskabelse. Hans økonomidirektør Anders Kronborg har i Berlingske Tidende betegnet nyhedskanalen som en pengemaskine, der allerede næste år vil give et overskud på 20-25 mio. kr. – og at den skal indbringe endnu mere i 2008 og igen i 2009.

pen er børn fra 2 til 5 år, som underholdes med film, der også gerne må være belærende. Tidligere i år lanceredes Toon Disney, som også er for børn, men som udelukkende viser tegnefilm fra tidlig morgen til kl. 22.

Dokumentarer En nyskabelse er filmkanalen Skandinavia, som overvejende sender danske og andre nordiske dokumentarfilm, men også viser spillefilm. Kanalen blev udførligt omtalt i sidste nummer af FDA-orientering.

Canal+ blander kortene Med en ny programstrategi skaber Canal+ fra 1. november mere overblik over sine kanaler og giver samtidig abonnenterne mulighed for at vælge enten film eller sport, hvis de ikke er interesserede i begge dele.

Kanal for de mindste Næppe mange har forestillet sig, at nogen ville lave en tv-kanal for en seergruppe med kun tre år mellem de yngste og de ældste. Men en sådan er Playhouse, som havde premiere herhjemme 1. oktober. Målgrup-

Der bliver tre filmkanaler og to sportskanaler. Det sidste er en fordobling af mulighederne for at se sport. Desuden lanceres en Canal+ Mix med film og sport fra de andre kanaler.

Selv om C:More ikke mere er navnet på en af kanalerne, er det fortsat det selskab, der står for Canal+ i de nordiske lande. C:More er et selskab i SBS-koncernen.

Nye norske kanaler Norske seere får to nye tv-kanaler. Den ene bliver en nyhedskanal, som norsk TV2 vil starte efter samme mønster, som den danske TV2 News. På samme måde, som TV2 i Norge netop har startet en filmkanal. Den anden nye kanal vil komme fra Modern Times Group på det terrestriske net, hvis og når MTG får plads i det. Den skal hedde TV4 og indholdsmæssigt være en bred kanal med nyheder, film, dokumentarer, sport og let underholdning. I modsætning til MTG/Viasats danske kanaler skal den fuldt ud finansieres ved reklamesalg.

Og nye svenske Svensk TV4 kommer op på otte tv-kanaler, når de næste to er lanceret. Det bliver TV4 Guld med gamle seersuccesser som Dallas og TV4 Komedi med komik fra arkiverne.

V-Consult Rådgivende Ingeniørfirma

Tilbyder rådgivning til antenneforeninger Udvidelse af antenneanlæg • Opgradering af antenneanlæg og Digitalisering

• Tilstandsvurdering • Udbudsmateriale, licitation og tilsyn

V-Consult Enighedsvej 6 · 5672 Broby Tlf: 62 69 14 24 · Mobil: 28 12 70 80 e-mail: ole@vigel.dk · http://www.vigel.dk/ole Medlem af FDA

Foto: SVT1

• Implementering af returveje og IP-telefoni

NY SVENSK POLITISERIE Politimanden Rolf (Johan Hedenberg) styrer i princippet stationen i den barske del af Göteborg. Det er hans nye kvindelige chef ikke helt tilfreds med. Der er spænding internt som eksternt i serien om livet på den svenske politistation. POLITI, TIRSDAGE KL. 21.00 I EFTERÅRET PÅ SVT 1

FDA-orientering 5 / 2006

15


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 16

TV

Er Shakespeare virkelig død? Det berører seerne dybt, når dyrenes barske hverdag dramatiseres Er Shakespeare virkelig død – eller holder Animal Planet sandheden tilbage for at få seerne til at se alle afsnit? Shakespeare er – eller var – i den fami-

lie af surikater, Animal Planets fotografer har skildret i to serier, hvor anden del vises her i efteråret. Alene titlen Meerkat Manor viser, hvordan Animal Planet

"menneskeliggør" de små vævre pelsdyr i hulerne i Kalahari-ørkenen i det sydlige Afrika. Dyrene får navne, så de er nemmere at følge, og tillægges karakteregenskaber som mennesker. F.eks. betegnes den dominerende hun, Flower, som et MacBethlignende væsen. Det er hende, som bestemmer hvad de andre hundyr må, og hun er den eneste i dyrefamilien Whiskers, der har lov til at straffe de andre hunner med bid.

Shakespeare er borte I sidste års runde blev Shakespeare seernes favorit, efter at han overlevede et slangebid, reddede en hvalp og forsvarede nyfødte mod en rivaliserende bande. Men Shakespeare er der ikke med i dettes års film. Er han død af følgerne af slangebiddet, omkom han i hulen under forsvar af de nyfødte, eller er han vandret ud i ør-

Kom og besøg MTV Networks huset på årets FDA messe! - Vi byder på masser af spændende aktiviteter og konkurrencer. Med MTV Networks får I 3 stærke kanaler til alle aldersgrupper.

Nickelodeon er en reklame- og voldsfri tv-kanal som henvender sig til børn mellem 2 og 14 år. Nickelodeons programudbud holder en høj kvalitet, er varieret og indeholder humor, tegnefilm, drama og lærerrige programmer, og det hele er på dansk. Nickelodeon sender hver dag mellem klokken 06.00 og 18.00.

Verdens største musik- & underholdningskanal for unge sender nu i en dansk version med en programflade målrettet den danske ungdom med danske VJ’s og undertekster. På MTV blandes musikvideoer med eksklusive interviews, musiknyheder, live-koncerter og de mest banebrydende programmer for unge.

Musikkanalen for dig som elsker de gamle klassikere fra 80’erne og 90’erne blandet med nutidens bedste hits. Om aftenen tager VH1 dig dybere ind i musikkens verden med programmer bag om stjernerne, hitlister, interviews og live-koncerter.

MTV Networks – Vestergade 10a, 4 tv – 1456 København K – Tlf.: 33 36 68 00

MTV_Ann_FDA_180x130.indd 1

16

FDA-orientering 5 / 2006

04/10/06 19:21:41


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 17

TV kenen for at finde en mage eller et nyt hjemsted?

relsen er i Kalahari, hvor kun en af fire nyfødte overlever. Men det er ikke for at forurolige seerne".

Optagelserne er netop startet til den tredie serie, som vi får at se om et år. molo

Menneskeliggørelse

”Vi kender ikke sandheden” Skal man tro Animal Planets producer Mick Kaczorowski, er der ingen sandhed at fortælle: "Helt ærligt, vi ved ikke, hvad der er sket med Shakespeare. Vi har ikke fundet ham, og vi tror, han er død. Uheldigvis opstod der et meget dramatisk højdepunkt for ham som hovedfigur i vores show", siger han, og han medgiver, at Animal Planet som andre tvproducenter altid leder efter dramatiske øjeblikke, der kan fastholde seerne. "Vi fortæller, hvor vanskelig tilvæ-

Rekord i seerreaktion Surikaterne filmes fra september til april i et samarbejde med universitetet i Cambridge. Der anvendes både skjulte kameraer og fotografer, som surikaterne efterhånden har vænnet sig så meget til, at det lykkes at mærke nogle af surikaterne med farve. Så er de lettere at følge. Kaczorowski siger, at Animal Planet aldrig har fået så følelsesfulde reaktioner fra seerne som til fortællingerne om surikaterne, især når et dyr dør.

CITAT "Fodbold har givet en større seeropslutning end forventet, og vi har etableret os med en kommerciel andel på over 65 procent. Det er der, vi ønsker at være. Én procent i det kommercielle marked bliver hurtigt én pct. af en total reklamekage for tv på 2,5 milliard kroner". Direktør Kåre Valebrokk, TV2, Norge.

OM SURIKITTER Højde: Op til 30 cm. Vægt: Knap 1 kg. Levetid: 12-14 år. Lever i grupper på 5-30 dyr. Føde: Insekter, også skopioner og bier, rotter, fugle, rødder og æg.

OM SERIER Meerkat Manors, der er engelsk, sendes som mange andre serier med 13 afsnit i hver. Den vises i hele oktober og november. Det er Animal Planets hidtil største succes i et 10-år, hvor flere og flere tv-stationer skærer ned på de lange serier. 61 nye serier i USA i 2005-2006 blev standset inden det 10. afsnit, fordi seertallene skuffede. For 10 år siden var det kun 39. Seerne har så meget at vælge mellem, at der ikke er råd til fejltagelser – selv om mange serier koster et tocifret millionbeløb – i dollars.

© Jacques Morell / France 2

"Det forarger mig, at Animal Planet i reklamerne for denne sæsons serie om Surikaterne opfordrer os til at se med igen for at få at vide, hvad der er sket med Shakespeare", siger 58-årige Fay Popejoy i Covina i USA til Los Angeles Times. "Jeg beder dem om at give os sandheden om Shakespeare. Uvisheden er ikke til at bære", skriver en anden på en internet fanside. "Hvis de ikke havde menneskeliggjort surikaterne, ville dyrenes skæbne ikke have berørt os så dybt", skriver en tredie.

TV5 hedder nu TV5MONDE

-Endnu flere udsendelser med danske undertekster

Se TV5MONDE uden at slå up i ordbogen Film og nyhedsmagasiner hver dag med danske undertekster På Hotbird 6 - digital. PID 3662, www.tv5.org

FDA-orientering 5 / 2006

17


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:04

Side 18

TV

Tv berøres næppe meget af annoncekrigen På kort sigt vil tv-kanalerne formentlig kunne bevare reklamepriserne, mener reklameanalytiker De nye gratisaviser ventes at medføre dramatiske ændringer i valget af reklamemedier. Da tv-reklamer er den største gruppe, spekulerer mange på, om tv kan miste så mange, at det i sig selv kan begrunde højere seerbetaling. Det mener direktør Carsten Krogh, mediebureauet MEC Global, ikke: "Jeg tror ikke, at de nye gratisavisers kamp om reklamerne og den dermed følgende priskonkurrence får en negativ virkning for tv-stationerne. De har ikke grund til at være nervøse på kortere sigt”, siger han og fortsætter: "De fleste tv-kanaler har udsolgt i de gode perioder for tv-reklamering, og det vil de fortsat have. Jeg tror ikke, at reklamepriserne på kanalerne vil falde over de næste fem år. Den digitale verden kan derimod ændre markedet, når vi når dertil, men det skyldes så, at den vil åbne nye muligheder.

Online medier kan true At digitaliseringen giver plads til flere kanaler målrettet til bestemte seergrupper, er en positiv mulighed for såvel tv-selskaber som annoncører”, siger han videre, men der er ricisi: ”Et forhold, der på længere sigt kan medføre ændringer, er væksten i brugen af online medier. Det kan få negative følger for tv-kanalerne, fordi det kan få flere til at springe tv over i deres søgning efter nyheder og underholdning.

Men jeg tror generelt ikke, I skal ikke være nervøse for, at faldende reklameindtægter vil blive en seriøs begrundelse for højere priser for jeres medlemmer".

"Danmark er hvad tv-reklamer angår et underudbudt land, fordi vi er startet meget sent med tv-reklamer, og digitaliseringen er langt fremme i England", siger han. Men undersøgelsen bekræfter, at digitaliseringen kan medføre kraftige ændringer. I Storbritannien har de digitale tv-kanaler nu 30% af seningen på landsplan og hele 43% i det, der kaldes konkurrenceniveauet. Men digitalt tv har endnu kun 25% af reklameindtægterne, altså en mindre andel end flytningen af seere kunne forventes at give. Ændringer tager tid molo

CITAT

Eksempel på omstilling Han påpeger, at tv-selskaberne jo selv er meget opmærksomme på ændringer i markedet. Det var ikke tilfældigt, at MTV opdelte den nordiske kanal i fire nationale, da The Voice TV meldte sig som konkurrent. The Voice TV har nok gjort det mest målrettet, men Carsten Krogh vurderer, at begge synes at få noget positivt ud af det.

TV2 News "bliver en så massiv muskel på nyhedsområdet, at det næsten er uhyggeligt. Hvis ikke det var vores egen, så ville jeg blive bange.« TV2's adm. direktør Per Mikael Jensen

Ændringer tager tid

Hd-tv kodning

I UK er tv-reklamepriserne i de seneste ti år faldet til under en tredjedel, når man korrigerer for inflationen. Men Carsten Krogh afviser, at man kan drage paraller:

Canal Digital har valgt NDS Media Highway kodningen til de settopbokse, der skal anvendes til hdtv i de nordiske lande fra næste år.

TVNYT Firma-tv kanaler

Nyheder i bredformat

På den britiske Sky Digital platform er tvkanalen AudiChannel en af flere nye. Den sendes som navnet antyder af Audi, men da seerne næppe kan holde ud kun at se biler sender den også drama, dokumentarer og sport. Audi følger dermed bryggeriet Heineken og rejsekoncernen Lastminute, mens sportsmærket Nike og kosmetikkoncernen Procter & Gamble er på vej, oplyser Kommunikationsforum.

Norsk TV2 overhalede NRK med nyhedsudsendelser i 16:9 formatet fra 25. september. NRK havde besluttet principielt at sende alt undtagen nyhederne i det brede format fra midten af september, men måtte udsætte overgangen på grund af strejke. TV2 tog beslutningen på trods af, at alle internationale nyhedsindslag fortsat leveres i 4:3 og derfor skal konverteres.

18

FDA-orientering 5 / 2006

Dansk Bredbånd får også TV3 Viasat har efter mange afslag givet Dansk Bredbånd mulighed for at levere TV3, TV3+ og Viasats andre tv-kanaler til sine kunder. Det er overvejende elselskaber, som udbyder eller er på vej til at udbyde data og ip-tv via deres nye fibernet til enkelthusstande.


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:05

Side 19

LANDSMØDE PROGRAM 2006

Velkommen til FDAs landsmøde, udstilling og konference 2006 I dagene den 17.-19. november vil Pejsegården være en stor summende kube af glade, interesserede, nysgerrige og videbegærlige stemmer, som alle på den ene eller anden måde snakker om antenneanlæg og hvad dertil hører. Det vil de gøre i mange former for afskygninger, på flere sprog og mange dialekter. Stemmerne tilhører rigtig mange repræsentanter for antenneanlæg fra hele landet som mødes med allehånde leverandører fra ind- og udland, som alle vil sætte kursen mod Brædstrup. I kortere perioder vil de fleste stemmer tie medens en enkelt eller nogle få holder foredrag eller fortæller engageret på en workshop. Om søndagen vil det helt overvejende være de demokratiske stemmer, der lader sig høre når FDA gennemfører sit landsmøde med visioner og planer for FDA og for medlemmerne på dagsordenen.

Udstillingens åbningstider er tilpasset så der fredag er åbent fra 12.00 til 18.00 og lørdag fra 09.00 til 16.00. I alt 13 timer med adgang til et bredt udbud af installatører, programleverandører, internet-leverandører og mange flere. Variationen i udstillingen lader i år ikke de forrige år noget tilbage, det samme gælder for udstillingsarealet. Vi har således yderligere udvidet udstillingsarealet fra sidste år. Konferencerne gennemføres derfor delvist i opvarmede telte i år. Med konferencerne søger vi at komme bredt rundt om antenneanlæggenes hverdag og nærmeste fremtid. Det tror vi på er lykkedes og vi glæder os til at rigtig mange vil benytte muligheden af at samle viden op i forbindelse med besøget i Brædstrup. På www.fda.dk er der mange flere oplysninger om landsmødet og her vil der løbende ske opdateringer og nyheder vil være at finde her.

I FDA glæder vi os fortsat meget over den positive og vedvarende opbakning hele branchen viser udstillingen og konferencerne. Vi tror meget på værdien af et mødested for alle; anlæg, leverandører, installatører, programselskaber og andre med tilknytning til vores lille del af verden. Et sted hvor der kan udveksles erfaringer og nyheder og hvor synspunkter kan krydses, testes og sættes til debat.

På gensyn i Brædstrup i dagene den 17., 18. & 19. november. Erik Wagner Landsformand Søren Birksø Sørensen Direktør

Husk venligst at tilmelding er nødvendig til konferencer og forplejning men ikke til besøg på udstillingen. Ikke-tilmeldte vil blive registreret ved ankomsten.

Fredag den 17. november Kl. 12.00

FDAs Brancheudstilling 2006 åbner. A+ sponserer tasker til tilmeldte gæster. Skandinavia sponserer navneskiltholdere.

Kl. 11.30-13.00 Frokost for tilmeldte. Kl. 14.30

Kaffe og kage. Kagen er sponseret af Discovery.

Kl. 15.15-16.30 Konference 1: Den politiske udfordring. Med den øgede digitalisering udfordres de politiske beslutningstagere af dilemmaer som: politisk styring eller marked, skal fri konkurrence også styres?, skal nogle platforme have fortrinsstilling? ophavsmænd overfor forbrugere. Frands Mortensen fra Århus Universitet vil ”styre” et panel af politikere. Konference 2: Aflyst. Kl. 16:45–18:00 Workshop A: Økonomi – skat/moms. Aktuel opdatering - særligt for de nye i arbejdet med ledelse af antenneanlæg. Gennemgang af ledelsens opgaver og ansvar, og af de relevante offentlige bestemmelser vedrørende økonomien i antenneanlæggene. Landsmødeprogrammet for fredag fortsættes på side 22

FDA-orientering 5 / 2006

19


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:05

Side 20

UDSTILLINGSAREALET

TVhouse

20

FDA-orientering 5 / 2006


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:06

Side 21

FDA-orientering 5 / 2006

21


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:06

Side 22

LANDSMØDE PROGRAM 2006

Fredag den 17. november Kl. 16:45-18:00 Workshop B: Bestyrelsens ansvar og opgaver. Aktuel opdatering – særligt for de nye i arbejdet med ledelse af antenneanlæg. Gennemgang af ledelsens generelle opgaver og ansvar og af de mest relevante offentlige bestemmelser, som regulerer antenneanlæggene i hverdagen. Kl. 18.00

Udstillingen lukker første dag.

Kl. 20.00

Middag i Saloonen for tilmeldte udstillere og anlægsrepræsentanter. Middagen sponseres af udstillerne i fællesskab. The Voice TV sponserer underholdning efter middagen.

Lørdag den 18. november Kl. 9.00

Brancheudstillingen åbner. A+ sponserer tasker til tilmeldte gæster. Skandinavia sponserer navneskiltholdere.

Kl. 11.30-13.00 Frokost for tilmeldte. Kl. 12.30-13.45 Konference 3: Aflyst. Kl. 12.30-13.45 Konference 4: Hvor langt er de enkelte platforme? Tekniske kapaciteter og muligheder på de mest udbredte platforme: Koaks – fiber – DTT – PTT/xDSL – satellit - DAB. Konference 5: Hvilke forretningsmodeller kan vi vælge? Antenneanlæggene står over for at træffe en række langtrækkende beslutninger: skal vi selv udbyde eller lade andre?, skal vi kræve bompenge?, hvor kan anlæggene samarbejde endnu mere? Sekretariatsleder Lars J. Knudsen og direktør Søren Birksø Sørensen fra FDA, ridser spørgsmålene op og kommer med bud på svar. Kl. 14.00-15.15 Konference 6: Aflyst. Konference 7: Hvilke tjenester byder sig til? Hvilke tjenester byder sig til og hvilket indhold kommer til at drive udviklingen de næste par år: HDTV ?, on-demand?, spil? Birger Hauge, formand for Udvalget for Det Digitale Hjem i IT Branchen og teknisk direktør i Dansk Bredbånd, kommer med en række bud. Konference 8: Hvor meget kan anlæggene selv stå for? Eksempler på hvordan konkrete anlæg selv håndterer den digitale udfordring i samarbejde med anlæggets leverandører. Kl. 15.00

Kaffe og kage. Kagen er sponseret af Discovery.

Kl. 16.00

Udstillingen lukker.

Kl. 19.30

Middag. Uddeling af prisen for årets stand. The Voice TV sponserer underholdning under middagen. TV2 sponserer underholdning i umiddelbar forlængelse af middagen.

22

FDA-orientering 5 / 2006


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:06

Side 23

Festlig TV 2-stand

Jeg glæder mig til at møde Jer

Kom og få en snak om TV 2 FILM, TV 2 NEWS, TV 2 Charlie & TV 2 Zulu

Fncfdchfdmtmcdqgnkcmhmf


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:06

Side 24

BREDBÅND

Midtjysk kamp til sidste Mbit Grindsted Fællesantenne byder tre elselskaber velkommen med endnu bedre tilbud Af redaktør Mogens Lorentsen, FDA-orientering Tre elselskaber har eller har planer om fibernet i den del af Ny Billund kommune, som antenneforeningen i Grindsted dækker. De har fået kamp til stregen. Ikke med paniktilbud, men med en veltilrettelagt strategi, der tilpasses, efterhånden som tingene udvikler sig. ”Og det har de til nu gjort til vores Kjeld Kaad-Hansen. fordel”, konstaterer formand Kjeld Kaad-Hansen med henvisning til, at antenneforeningen har fået en del nye medlemmer i år – selv om Midtvest Bredbånd næsten har færdiggjort og udbudt sit nye fibernet i Grindsted. Det samme gælder for SydEnergi, der leverer el til den vestlige del af Grindsted by.

Tilslutningspris 500 kr. Grindsted Fællesantenne har siden marts kun taget 500 kr. i tilslutningsafgift, hvilket er en prisnedsættelse på 6.000 kr.! Grindsted Fællesantenne er billigere eller matcher elforsyningen på alle andre områder end hastighed i dataoverførsler. Hos antenneforeningen er højeste hastighed ”kun” 8 MB/s mod 10 MB/s hos elforsyningen. ”Men hvem har brug for 8 MB/s?”, spørger Kaad-Hansen. Andre antenneforeninger vil umiddelbart spørge, hvordan Grindsted har råd til næsten at forære tilslutningerne væk. ”Det er i virkeligheden meget enkelt. Vi har en meget høj dækningsprocent. Nytilslutninger vægter ikke mere, end at en beskeden årlig kontingentforhøjelse på 20 kr. til hver af vore 6000 medlemmer dækker tabet. Generalforsamlingen var helt med, da vi meddelte bestyrelsens beslutning, og der har kun været de ventede reaktioner hos nogle få medlemmer, som var sluttet på nogle måneder forinden. Efter at vi har forklaret dem baggrunden for nedsættelsen, har de udtrykt forståelse herfor”, siger formanden.

Hejnsvig. De tre byer er forbundet med fiberkabler. Grindsted by er opdelt i øer, som hver for sig har fiberforbindelse til hovedstationen i Hejnsvig. Desuden har antenneforeningen gentaget sin henvendelse til Billund kommune om at få en aktie i det kommunale antennenet i Billund. Det er tre år siden, Grindsted sendte den første føler til Billund, som endnu ikke har svaret. Men Billund og Grindsted kommuner sammenlægges ved årsskiftet. Navnet bliver Billund, men rådhuset placeres i Grindsted. Herfra vil antenneforeningen formidle transmission af byrådsmøderne, som Billund jo må formodes også at have interesse i. I det hele er lokal-tv et erklæret formål for den initiativrige bestyrelse.

Vi taler pænt med hinanden Formanden erkender, at nogle af de nye initiativer er udløst af konkurrencen fra elselskaber, som tilbyder gratis tilslutning, men han vil ikke kalde udspillet for oplæg til krig: ”Vi taler med hinanden, også med Grindsted El- og Varmeværk, som har presset på for at skabe konkurrence til os. Den har vi fået vendt til vores fordel, og så er der jo ingen grund til at skælde ud!”

Grindsted Fællesantenne vil med nye initiativer vise, at den har handlekraft til medlemmernes fordel: Medlemmerne kan skifte programpakke – der er tre – med en måneds varsel. Medlemmer med programpakke 2 eller 3 kan fra 2007 vælge at betale halvårligt mod 25 kr. i gebyr. En ny brochure fortæller om foreningens produkter og giver gode råd. Der er truffet aftale med et firma om levering af reklamer til anlæggets informationskanal og et planlagt lokal-tv, uden at driften medfører udgifter for foreningen. Nye medlemmer garanteres signal indenfor et par uger efter tilmeldelsen – de fleste inden en uge. Der er truffet aftale med Dansk Kabel TV om omgående service, hvis der opstår problemer lokalt, uanset om det er radio, tv, internet eller telefoni – også i weekender. Og: ”Fra 2007 forventer vi også at tilbyde medlemmerne, at de kan melde sig ud med kun en måneds varsel. Det gammeldags monopol er væk”, siger Kaad-Hansen.

Udstrakt fibernet Grindsted Fællesantenne har fordelingsnet også i Sdr. Omme og

24

FDA-orientering 5 / 2006

Foto: SVT2

Medlemspleje

FILMMAGASIN Savner du et filmmagasin på tv, så kig på SVT 2. Hver mandag går værten Helena von Zweigbergk bagom biografernes nye film og verden omkring dem. Og det sker både med humor og dybde. FILMKRØNIKEN, MANDAGE KL. 19.30 I EFTERÅRET PÅ SVT 2


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:06

Side 25

National Geographic Channel Prisvindende dokumentar Spektakulære billeder Medrivende fortællinger Kompromisløs kvalitet

FLASHBACK MONDAY

Dybdegående historiske og arkæologiske programmer.

CLASSIC TUESDAY

De bedste klassikere og højdepunkter gennem årene.

KNOWHOW WORLDWIDE WEDNESDAY THURSDAY

Epokegørende videnskabelige og teknologiske dokumentarer.

Fascinerende historier om verdens kulturer og traditioner.

HIGHRISK FRIDAY

Gribende fortællinger om naturfænomener og katastrofer.

Faste temaaftener hver aften fra kl. 22.00 til 24.00 National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.100.000 danske husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00 og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

nationalgeographicchannel.dk

Think again.


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 26

BREDBÅND

Priskampagne som optakt til udvidelse Fjerritslev Antenneforening udvider kabelnettet til hele byen efter afbrudte forhandlinger med elselskab så vi havde ingen erfaring at bygge på. Vi er tilfredse med det antal, der meldte sig – for det vigtigste er komme i gang”, siger Birgit Kaa, der er formand for bestyrelsen. Hun lægger ikke skjul på, at ønsket om at få gjort bynettet færdigt i hurtigere tempo end oprindeligt tænkt er en følge af, at længevarende forhandlinger med Han Herred Elforsyning, HHE, endte i, at parterne skiltes.

Sammenbrud

Birgit Kaa. Som et forsøg har Fjerritslev Antenneforening gennemført en kampagne med en prisnedsættelse for nye tilslutninger på 1.505 kr. i forhold til normalprisen på 6.500 kr. Det var et kampagnetilbud, som var tidsbegrænset til en måned. Det valgte Fjerritslev for at sætte gang i en udvidelse af kabelnettet, så det kan udstrækkes til alle godt 1400 husstande. Antenneforeningen har godt 800 tilsluttede husstande og har været begrænset af, at den ikke har kabler i hele byen.

Første kampagne Resultatet blev, at knap 25 husstande har meldt sig, men tre bor udenfor det område, antenneforeningen kan udvide til. ”Personlig havde jeg håbet på et lidt større antal nye medlemmer, men det er første gang, vi har prøvet et give et sådant tilbud,

26

FDA-orientering 5 / 2006

Elforsyningen havde tilbudt at overtage antenneforeningen mod at betale dens restgæld efter opgradering til 862 MHz og at videreføre koaks-nettet i en årrække, men samtidig lægge fiberkabler i hele byen. Det har været drøftet på et par medlemsmøder og en generalforsamling, hvor det besluttedes at foretage en interesseundersøgelse blandt medlemmerne. ”HHE og vi var enige om formuleringen af spørgsmålene, men da HHE modsatte sig, at vores rådgivende ingeniørfirma Brix & Kamp skulle stå for optællingen, skiltes vore veje. Vi har ikke ansatte og får derfor mange af vore opgaver løst af firmaer, der har ekspertisen, hvor vi ikke selv har den. Jeg er sikker på, at HHE på samme måde anvender ekstern rådgivning på områder, det ikke selv har ekspertise i. Det blander vi os da ikke i. Det virker mærkværdigt, at en så enkel opgave som optælling af svar på spørgsmål, som HHE havde erklæret sig enige i, kan være anledningen. Jeg tror, der er ligger andet bag", siger Birgit Kaa.

Hun bekræfter, at HHE har tilbudt at betale foreningens gæld, men hun har svært ved at se det fordelagtige i, at antenneforeningens medlemmer ved en overtagelse skulle spare en tilslutningsafgift til fibernettet.

Betale to gange I HHEs udkast var der tale om gratis tilslutning til dets fibernet og en abonnementsrabat i 24 måneder. HHE ville fortsætte driften af koaksnettet i yderligere nogle år. Derefter skulle medlemmerne betale et indskud for at skifte over til dets nye fibernet. ”Det har jeg svært ved at kapere. Når antenneforeninger udskifter en type kabler med en anden type kabel, udløser det jo ikke en ny tilslutningsafgift for medlemmerne”, siger formanden, som tilføjer: "Vi har et godt bredbåndsnet, der kan formidle det samme som HHEs planlagte fibernet – til lavere priser. Vi er enige med HHE i, at også privates kapacitetsbehov på bredbånd fortsat vil vokse. Det er der ikke noget nyt i, og derfor vil hastigheden i vores bredbåndsnet naturligvis blive øget i takt med behovet, således som det hidtil er sket".

CITAT ”Mange undrer sig over, at de er nødt til at holde sig vågen til kl. 23, før de vitaminrige tv-udsendelser går i luften”. Forfatteren Ole Grønne.


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 27

Hvilken råvare bliver den mest værdifulde i fremtiden ?

CNN and all related elements are trademarks of Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

CNN - forbereder dig på dagen i morgen • CNN International er den ledende internationale nyhedskanal og den mest foretrukne blandt danskerne. • CNN International, som er den CNN du ser i Danmark, adskiller sig 90% fra den amerikanske CNN. • CNN giver dig nyhederne set udfra et internationalt perspektiv og kigger på, hvordan disse påvirker din hverdag. • CNN tilbyder dig mere end "Breaking News". Du finder programmer indenfor sport, vejret, finans, politik, sejlsport, golf samt livsstil. • CNN giver dig dybtgående analyser og nyheder samt nyproducerede dokumentar programmer.

Be the first to know

www.cnn.com/international


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 28

BREDBÅND

862 MHz – men næppe mange flere tv-kanaler

Anders Lunden tror dog ikke, at det holder i længden: ”Jeg fornemmer interesse for flere kanaler og måske også for programpakker, men en brugerafstemning på nuværende tidspunkt vil nok blive lidt for diffus.

Korup Antennelaug udvider primært for at ruste sig til hd-tv

Prisstigningerne bremser

Det er formand Anders Lundens måde at udtrykke, hvorfor Korup Antennelaugs bestyrelse netop har fået generalforsamlingens godkendelse til at bruge i størrrelsesorden 2 mio. kr. på at forøge båndbredden fra 606 til 862 MHz.

Kun otte betalingskanaler

Anders Lunden.

”Vi er lidt som en ø – et naturligt afgrænset villaområde nær Odense, hvor vi forsyner næsten alle, og nu går vi i gang med den sidste opgradering af kabelnettet. Formålet er primært at kunne opfylde de krav, der forventes at komme, når medlemmerne vil se hd-tv”.

Der bliver plads til rigtig mange tv-kanaler. Korup Antennelaug har hidtil været meget tilbageholdende med programkøb. Af de 24 tv-kanaler er kun 8 betalingskanaler. ”Det er sådan, medlemmerne har ønsket det, senest bekræftet i en brugerundersøgelse i 2004, og det er der fortsat meget ro om i medlemskredsen. Derfor er vi med 1275 kr. til programkøb også et af Danmarks billigste kabelnet”. Medlemmer, der ønsker mere, kan få det gennem en digital boks.

I første omgang bliver det med de bebudede prisstigninger for os nok mere et spørgsmål om eventuelt at udskifte et eller flere programmer med andre, end om vi skal have flere”. Opgraderingen af nettet er færdig, inden generalforsamlingen i marts, og så er der lejlighed til at drøfte, om den fynske tilbageholdenhed i programantal vil ændre sig. Det sker i Korup ved, at generalforsamlingen fastsætter kontingentet for 2008, som bestyrelsen så disponerer indenfor. Her vil de senest bebudede prisstigninger nok lægge en dæmper på ønsker om en større forøgelse af antallet af tv-kanaler. På generalforsamlingen besluttedes også at ændre vedtægtsreglen om indkaldelse til generalforsamlinger. Det vil nu alene ske ved annoncering i et lokalt blad samt på infokanalen og hjemmesiden. Med 2000 medlemmer er det hidtidige krav om indkaldelse i brev blevet for stor en omkostning.

Vind med Travel Channel Du finder ingen der er bedre til at vise dig de steder du bare bør besøge, de eventyr der skal opleves, de bedste ferie idéer samt alle de praktiske tips, som du har brug for når du rejser. Kom og besøg os på vores stand hos FDA, hvor du kan høre nærmere om vores spændende programmer - og samtidig kan du vinde en række forskellige præmier. Vi ser frem til at møde dig!

28

FDA-orientering 5 / 2006

www.travelchannel.co.uk


FDA-orientering 5-06

DATA

24/10/06

12:07

TELE

Side 29

SIKKERHED

DRIFT

e k k a j l l e h s t Cruise sof jakke med

d soft shell e t a o c n o fl e T t Kor rmelomme. stiklomme og æ mme og telefonlomme. e. derlo Jakken har in vind-, vand- og smudsafvisend bar, op / fleece t s ib r Jakken er ånd ll e h s t f on coated so Kvalitet: Tefl ort Farve: Sort/s

* S I T A R G e k k Få en ja

INTERNET OG IP TELEFONI

I KAN SELV DRIFTE ANLÆGGET MØD OS PÅ FDA´S LANDSMØDE OG HØR HVORDAN

SÅ KVITTERER VI MED EN LÆKKER JAKKE Mød DANSUPPORT på Landsmødet og få et klart indblik i, hvordan I som forening selv kan drive jeres anlæg med hensyn til Internet og IP telefoni. Bedre overblik over installationen Fuld kontrol over netværket Support og kundeservice Behold økonomien i foreningen

Er du repræsentant for en bolig- eller antenneforening, og har du lyst til en uforpligtende snak om muligheder og løsniger, så: 1) Send mail til fda@dansupport.dk - skriv “Møde - Ja tak“ eller 2) Besøg vores stand på Landsmødet Vi kvitterer med en lækker jakke, så længe lager haves (75 jakker)

www.dansupport.dk

*GRATIS jakke


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 30

© Disney

yder s b e ess ørnene m A FD n om b ende s t e r d På å formatio r, spæn rencer in ur ale vi på lingskan ove konk t sjov. ynd teter, sj af ande os i r e aktiv masse t at find en! og t er le latter De re følg en. – ba elkomm V

FDA_annons.indd 1-2


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 31

Playhouse Disney er en helt ny tv-kanal for børn mellem 2 og 5 år. Programmerne er pædagogisk udviklede og inspirerer til både fysisk aktivitet og kreativ problemløsning. Toon Disney viser 100 % tegnede serier med alle dine favoritter fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med underholdning for hele familien – med nye serier og magiske storfilmspremierer. Vi sender dagligt mellem 06 og 22 (Playhouse Disney 06-19). Alle Disney-kanaler er helt fri for reklamer og unødig vold.

06-09-29 13.40.56


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 32

BRANCHE-NYT

LER hjalp, men kampen om plads i jorden er hård Ledningsejere og kommuner kan gøre mere for et gnidningsløst samarbejde, siger graveentreprenør Antenneanlæg er vrede på elselskaber, hvis entreprenører beskyldes for at ødelægge antennekabler i deres iver for at overholde kontrakter om nedgravning af fiberkabler. Fjernvarmeværker er vrede på bredbåndsselskaber, som dynger fiberkabler ovenpå varmerørene, så de må grave ind fra siden for at komme til, når der skal repareres eller tilsluttes.

Den slags problemer burde ikke opstå, efter at ledningsregistrering er blevet et krav fra myndighederne. ”Der er fortsat problemer, men man kan ikke sige, at Ledningsejerregistret, LER, er en fiasko”, siger entreprenør Claus Andersen, der er direktør for firmaet Villy Andersen i Skærum og medlem af bestyrelsen for Kabel- og ledningssektionen i Dansk Byggeri.

Han benægter ikke, at der er entreprenører, som ikke overholder reglerne, men de er ikke alene om det:

Der er den plads, der er ”Der er den plads, der nu engang er, og den er mange steder kneben. Det berettiger dog ikke nogen til at sige, at nu ligger jeg der, og fordi jeg kom først, må andre ikke også være der. Man er nødt til at rykke sammen og respektere andres behov og ret til at være med. Det er manglende styring af arbejdet og manglende kontrol af, hvor der ligger ledninger, der er årsag til de mange klager. Vi burde ikke have de problemer efter at vi har fået LER, som er et godt system, selv om der også er fejl i det”.

Gravetilladelser forsinkes

Der skal graves med omhu, når mange kabler og rør ligger både på langs og på tværs.

Det er i øjeblikket helt åbenbart bredbåndsselskaberne, der skydes på – eller de entreprenører, der arbejder for dem. Men både kommuner og ledningsejere er medvirkende til unødvendigt tidspres. Claus Andersen giver to eksempler: ”Mange kommuner er alt for længe om at give gravetilladelser, og mange små vandværker har ikke styr på, hvor deres rør ligger. Der er også mange små antenneanlæg, men de har været meget bedre end vandværkerne til at se frem og få registreret deres ledninger. Med opgaver over hele landet har vi eksempler på, at kabler er gravet over, fordi de ikke var angivet i det område, der blev

Regnskabsassistance tilbydes! Total Finans- & Debitorregnskab Bogføring, Balance og div. rapporter, Momsafregning, Betaling af fakturaer, Opkrævninger på faktura eller via PBS, Kontrol af indbetalinger, Betalingspåmindelser, Budgetforslag, Årsregnskab m.m. Kort sagt, vi ordner alt omkring finans- og debitorregnskabet, så bliver der mere tid til driften. Månedlige rapporter sikrer, at I altid er opdateret omkring økonomien.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

Regnskabskontor Nord - nøglen til et godt regnskab!

v/Erik Jensen Hellebækvej 30 9270 Klarup

Tlf. 9639 9100 - Mobil 4028 1300 - mail: erj@mail.dk

32

FDA-orientering 5 / 2006


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:07

Side 33

BRANCHE-NYT arbejdet i. Men for os er sendrægtige kommuner et langt større problem. Vi skal have svar indenfor 14 dage på en gravetilladelse. Vi kan ikke rykke for et svar, før de to uger er gået og principielt heller ikke påbegynde arbejdet. Ofte må vi bede bygherren om også at rykke kommunen. Det forsinker mange projekter. De fleste steder har man nu en procedure, der har medført hurtigere reaktion og mere præcise oplysninger”.

Umuligt projekt Claus Andersen mener ikke, at der er landsdele, hvor det går specielt dårligt, men heller ingen, der kan sige sig fri. Et eksempel på overståede problemer er et østjysk elselskabs krav om 250 kr. pr. side for ledningsoplysninger, hvis man ikke selv elektronisk kunne hente oplysningerne. Problemet var bare, at selskabet lagrede oplysninger i et format, de færreste kunne læse. Selskabet måtte erkende, at det skal give oplysningerne i en form, så andre kan bruge dem. På samme egn blev der krig på kniven mellem flere interessenter, fordi et arbejde var projekteret på en måde, så 30-40 rør skulle presses sammen under et fortov. Det var ganske enkelt umuligt – også fordi der var tale om meget stive rør leveret

på store ruller. Jeg kan godt forstå, at vejmyndigheden blev sur, da der blev klaget.

Skulle betale nye fliser Et frisk eksempel er, at en kommune i Vendsyssel prøvede at vælte udgiften ved en tiltrængt udskiftning af fortovsfliser over på entreprenørens kunder. Den truede med, at han ellers ikke får gravetilladelse. Det slags går ikke. Det er da også mere almindeligt, at kommuner – også i Vendsyssel – i den slags tilfælde leverer nye fliser, som entreprenøren lægger på plads ved arbejdets afslutning”, siger Claus Andersen.

Nærmere naturgasrør Naturgasledninger har udgjort et specielt problem, fordi gasselskaberne kræver en meters afstand til andres rør. Risiko for, at udsivende gasdampe gennem andres rør trænger ind i bygninger, kan nu undgås med rør med udluftning for hver 300 meter. Så kan afstanden til naturgasledningen nedsættes til 30 cm.

Udenlandsk arbejdskraft Der er voldsomt pres på graventreprenørerne, fordi der fortsat lægges mange kabler over hele landet. Derfor henter man arbejdskraft i andre lande. Især i Jylland er der mange tyske ar-

bejdere, mens der på Sjælland især arbejder englændere og polakker sammen med firmaernes faste folk. ”Navnlig polakkerne har et godt ry. De er udvalgt efter kvalifikationer, har fået introduktion til arbejdet i Danmark, gode boligforhold og en ordentlig løn. Det giver tilfredshed og veludført arbejde”, siger Claus Andersen. I øvrigt forlanger staten, at ledningsarbejde for den kun udføres af folk, der har gennemført et to-dages kursus, der hedder ”Vejen som arbejdsplads”. Claus Andersen håber, at kommunerne vil stille samme molo krav.

TDC køber Esbjergs kabelnet Esbjerg kommune har solgt det kommunale kabel-tv anlæg med 40.000 brugere til TDC Kabel TV med overtagelse 15. november. Med i handelen er internet-delen Esenet med 19.000 brugere, som vil blive tilbudt telefoni via bredbånd. Esbjerg kommune har fra kabelnettets etablering i 1970erne haft Jydsk Telefon, nu TDC, som fast leverandør. TDC har besluttet at samle Dansk Kabel TVs internet-afdeling i Varde med 35 medarbejdere og Esenet på Ravnevej i Esbjerg.

8. september 2006 blev ECCA til Cable Europe, men organisationens officielle navn vil stadig være European Cable Communications Association. Navnet – Cable Europe – er valgt ud fra et ønske om genkendelighed. Det nye navn skal helt enkelt signalere, hvad det drejer sig om, hvor man før skulle kende baggrunden for at kunne afkode forkortelsen ECCA. Samtidig med navneskiftet til Cable Europe er logoet også fornyet. I det nye logo er indarbejdet de traditionelle farver fra fjernsynet, således at man dermed skaber forbindelse til foreningens rødder. Den grå og lysegrå skrift i Cable Europe skal tilkendegive kabel industriens styrke og dynamik. Det nye navn og nye brand skal afspejle den dynamiske kabelindustris verden bedre og sikre, at budskabet og historien slår stærkt og effektivt igennem, at unikke kabelnetværk leverer telefoni, bredbånds Internet, fjernsyn og mange andre services til flere end 64 millioner husholdninger i Europa. European Cable Communications Association flytter 2. november 2006. Sekrerariatets nye adresse bliver Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles, Belgien. Besøg www.cable-europe.eu for mere info om European Cable Communications Association. SRM

Foto: ZDF

ECCA skifter navn til . . . . .

FOR DE VIDEBEGÆRLIGE Historiens vingesus hver søndag aften. Spændende emner og begivenheder indenfor videnskab og historie fortalt med moderne fortælleteknik. Det er en på opleveren hver gang. ZDF EXPEDITION, SØNDAGE KL. 19.30 I EFTERÅRET PÅ ZDF

FDA-orientering 5 / 2006

33


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:08

Side 34

BRANCHE-NYT

Et hjertesuk fra teknikerne Tekst og fotos: Irene Ejlertsen, Brix & Kamp A/S Når et nyt boligkvarter er etableret, kan man tydeligt se, at der mellem fortovsfliserne og det private grundareal er et stykke jord med en bredde på ca.1/2 meter. Det friareal er en del af fortovet og hører til vejanlægget. I den lille strimmel jord anbringer forsyningsselskaberne gerne lysmaster, brandstandere, skabe for el og telefon - og det er

også her, vi placerer vore skabe med teknik til fællesantennen. Der er ind imellem behov for, at en tekniker åbner disse skabe. Det kan være for at justere udstyret, udskifte en komponent eller for at tilslutte et nyt medlem. Så længe et boligkvarter er forholdsvis nyt, er der normalt uhindret adgang til

skabene. Efter nogle år sker det dog ofte, at beplantningen i haverne breder sig ud over skellet. Det kan gøre teknikerens arbejde noget besværligt. De teknikere, der har prøvet at tage livtag med en berberisbusk for at komme i nærheden af et teknikskab, skal nok huske at være bevæbnet med en grensaks næste gang, de skal på ”skovtur”. Teknikerne vil så bruge grensaksen til at skabe et praktisk adgangshul ind til skabet. Det giver imidlertid det problem, at den form for beskæring kun sjældent lever op til haveejerens fulde tilfredshed. Vi appellerer derfor til de enkelte haveejere om at holde planterne inde på eget areal, og selv foretage den fornødne beskæring. Haven bliver pænere af det, og teknikerne kan yde en bedre service til medlemmerne, når de ikke skal bruge tid på at klippe hæk.

Antenneforeningernes medlemmer kan uden at være opmærksomme på det, gøre livet surt for teknikerne. Artiklen var henvendt til beboere i Hjørring, Hirtshals og Sindal og bringes til inspiration for andre – for problemet er alle steder.

Det er pænt med fliser, men hvordan får man disse skabe lukket op?

Beskærersaksen afslørede, at skabet på tegningen faktisk stod der.

Fordelerskab i skammekrogen?

34

FDA-orientering 5 / 2006

Beboerne må da tro, at disse skabe er gemt – og glemt.


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:08

Side 35

Besøg vores stand på FDA’s brancheudstilling 17. – 18. november 2006

tdckabe t .dk Digitalt tv – synligt bedre billede Film, musik, nyheder, sport og meget mere Digitalt tv er fremtiden, og med en digitalmodtager og et Selector-abonnement kan jeres medlemmer få synligt bedre billede på deres tv. Besøg os på FDA’s brancheudstilling og få mere at vide om digitalt tv, og hvordan din antenneforening får en skræddersyet kommunikationsløsning med digitalt tv, bredbånd og telefoni.

Kom og få en præsentation af: O O O O O

O

Digitalt spejl til 0 kr. Selector Favorit – sammensæt din egen tv-pakke Selector Cinema – din personlige videobutik Større valgfrihed og individuelle programpakker Vores digitalmodtagere: Selector og Selector HD (High Definition TV) Bredbånd og telefoni via kabel-tv-stikket

Vi glæder os til at se jer på FDA’s brancheudstilling


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:08

Side 36

Vi glæder os til at se jer på FDA Landsmøde 2006

A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • Tlf. 69 12 12 12 • www.aplus.dk


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:08

Side 37

Holland slår Finland Med et foreløbigt meget beskedent udbud er det danske terrestriske DTT net idriftssat, men der går tre år, før det er udbygget. I Europa var det ventet, at Finland blev først med landsdækning, men nu ser det ud til, at Holland overhaler med en beslutning om at lukke de analoge sendere 27. november i år mod finnernes august næste år. Hollands digitale net har kun 74.000 abonnenter ud af de 220.000, der ikke allerede har kabel-tv, hvilket er langt de fleste, eller egne paraboler. I Finland har DTT 975.000 abonnenter til dets 16-tv kanaler, og det har vakt voldsom harme, at politikerne vil forbyde kabel-tv nettene at omsætte digtalt tv til det analoge format som en form for statsstøtte til DTT-nettet. Norges Televisjon begynder i år at opbygge sit DTT net og regner med at dække hele landet allerede efter halvandet år. Det er ambitiøst al den stund, at hverken UK eller Sverige, der startede først i Europa, endnu har nået landsdækning. I UK vækker det bekymring, at der fortsat sælges flere analoge tv-apparater end digitale. Her lukkes de første analoge sendere i 2008 og de sidste skal efter planen lukkes i 2012.

RADIO

DMB fortrænger DAB Usikkerheden om DAB, Digital Audio Broadcast, som fm-radioens afløser vokser endnu inden DAB for alvor har bidt sig fast. Endnu har ingen lande lukket fm-senderne, og kun i Storbritanien og Danmark synes DAB at få en vis udbredelse. I andre lande taler man mere og mere om DMB, Digital Multimedia Broadcast, som er udbredt i Sydkorea og som planlægges indført i Australien i 2009. For at lægge slør over de skuffede forventninger kaldes DMB nu også DAB2,

men det er så meget anderledes, at DAB radioer ikke modtage DMB. DMB kan rumme tre gange så mange kanaler på den samme frekvens, som benyttes til et DAB-signal. Man kan sende tv via DMB og endda lægge mobiltelefontrafik ind i et DMB-net. DMB kan sendes på de DAB-net, der er etableret, så anlægsudgiften er ikke helt spildt. DMB overvejes i Sverige, som har standset udbygningen af DAB-nettet, der har kostet 400 mio. svkr.,

DAB på DVB-C

Radio i surround

Kulturministeriet har accepteret, at must carry-reglen for DAB er overholdt, hvis DAB omformateres, så radiokanalerne kan modtages med en digital boks i DVBC formatet. Derimod vil ministeriet ikke acceptere, at DAB ændres til fm-formatet på kabelnet, selv om det er det samme indhold.

Radiostationen WGUC, Cincinnatis klassiske radio, formodes at være den første, der sender sourroundlyd (Neural Audio 5.1). Da radiosignalet sendes sammen med en hdtv-kanal, kalder den sig naturligvis en hd-radio.

FDA-orientering 5 / 2006

37


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:09

Side 38

PERSONALIA Ommøbleringerne i TV2 tager form Ændringerne i TV2-organisationen er ved at tage endelig form. Nu er der også udpeget en efterfølger for Eva Primdahl som daglig leder af TV2 Kanalsalg. Det er Alexander NørgaardMadsen, som er hentet internt, idet han har haft ansvaret for reklamekampagner på tværs af TV2s medieplatforme. Hans nye ansvarsområde er salget af TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 Film og TV2 Jens Rohde radioNews til kabel-tv anlæg og satellitopedirektør for TV2 ratører. Som chef for den nye kanal TV2 News er udpeget den hidtidige souschef på Nyhederne, den 47-årige Mikkel Hertz. Den kommende TV2 radio får som bekendt Venstres hidtidige politiske ordfører Jens Rohde, 36 år, som direktør. Jens Rohde har radioerfaring fra sine unge år i Viborg og har været sit partis forhandler i medielovgivning. TV2 betaler 23 mio. årligt i otte år for licensen til den femte landsdækkende fm-radio, som Sky Radio opgav at få økonomi i. Direktør Per Mikael Jensen har bebudet, at TV2 opretter sit eget nyhedsbureau, og det næste kan blive et produktionsselskab, hvilket økonomidirektør Anders Kronborg i Jyllands-Posten har luftet tanker om. Han begrunder ønsket om større egenproduktion med en frygt for, at de etablerede selskabers indbyrdes priskonkurrence svækkes, når der ved opkøb bliver færre af dem.

Souschefen tager over Jacob Hedebrink overtager i denne måned ansvaret for Copy-Dan AV-området, der bl.a. omfatter forholdet til landets antenneanlæg, fra direktør Svend Karnov. Det sker som led i et planlagt generationsskifte, idet Svend Karnov har ønsket at blive frigjort fra ansvaret for den daglige drift, men bliver i firmaet. Som seniorkonsulent skal han tage sig af speciJacob Hedebrink. alsager nationalt og internationalt. Jacob Hedebrink har som souschef et indgående kendskab til Copy-Dans sagsområder og dets kunder og har i de senere år overtaget flere ledelsesopgaver.

DAN VÆRTESKE R MASSE OG AF DAN R MUSIKSK !

NG styrkes National Geographic Channel styrker indsatsen i Danmark. Charlotte Repholtz, mangeårig chef for BBC-kanalerne Prime og Food i Norden, er flyttet til National Geographic TV, hvor hun skal arbejde tæt sammen med landechef Toke Gerdes.

Charlotte Repholtz.

BESØG VORES STAND PÅ BRÆDSTRUP MESSEN... TIP EN TVnier – OG VIND! ALLE DER DELTAGER FÅR ET PAR THE VOICE TV SOKKER!

Kim Sonne stopper Administrerende direktør for Dansk Bredbånd Kim Sonne er fratrådt for at søge nye udfordringer. Det er seks år siden, Kim Sonne startede opbygningen af Dansk Bredbånd, som især har elselskaber som kunder og aktionærer. Kim Sonne bevarer som aktionær kontakten til selskabet, der beskæftiger 100 medarbejdere.

38

FDA-orientering 5 / 2006

THEVOICETV.DK


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:09

Side 39

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunnar M. Nielsen Anders Andersen, HB. supp.

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Strandparken 116, Havnsø 4591 Føllenslev Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Tommy Andersen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd. Poul-Erik Jensen Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Skat- og Økonomiudvalget

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Helmuth Kroer, fmd., HB., kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Ejvind Nørgaard, sekr. Allan Jusjong Jesper Jensen

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kk@mail.dk

Jørgen Pedersen, fmd. Mogens Andersen, HB. næstfmd Leif Jensen, sekr. John Nymark Henning H. Madsen Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB. Leif Jensen, HB. supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 5 / 2006

39


FDA-orientering 5-06

24/10/06

12:09

Side 40

@6C6A) Ä96CB6G@HCN:@K>C9:@6C6A E€@VcVa)ZgYZgi^Yi^aW€YZjcYZg" ]daYc^c\d\[dgYnWZahZ#<a²YY^\i^a ZiZ[iZg€g[naYibZYcnZ!he²cYZcYZ egd\gVbbZg# FIKbZYEZgc^aaZ6VajcYZgZi [ZZa\ddY"egd\gVbdbg^\i^\Z `k^cYZg"^VaaZhi³ggZahZg![VXdcZg d\VaYgZ#FIKZg\g²chZdkZgh`g^" YZcYZd\²ga^\iikbZY[d`jhe€ `gded\[³aZahZg# >7dcYZH³\Zg7gjY`VcYj[³a\Z &%Zca^\ZaVcYb²cYh_V\ie€YZc ]ZaihidgZ`²ga^\]ZY!d\^9^cZhZc" Hedia^\]i`dbbZgYji²ie€hi_ZgcZg ^W€YZ9VcbVg`d\=daanlddY#6cZiiZ @d`]dabeg²hZciZgZgZccnedgig²i"

hZg^Z!YZg\€gi²ie€bVg`VciZYVc" h`Z`k^cYZg#=Zg`VcYjWa#V#b³YZ HjoVccZ7_ZggZ]jjh!=ZaaZI]dgc^c\" HX]b^Yid\BZiiZA^hWnd\[€hkVgZi e€!]kVYYZgYg^kZgY^hhZ`k^cYZg!d\ ]kdg[dgYZZgWaZkZih€hidgZegdÒaZg! hdbYZZg# =kZgj\Z`VcYj[³a\ZYd`jbZciVg" hZg^ZgcZ9Zjc\Zb³YgZd\GZedgiV" \ZcbZY@VVgZHVcY!d\Yj[€gd\h€ YZcnZhiZV[hc^iV[<gZnh]k^YZ kZgYZc!<]dhiL]^heZgZgd\<^abdgZ <^gah#<a²YY^\YZhjYZci^aDegV] L^c[gZn!YZg`dbbZgZ`h`ajh^kii^a Z[iZg€gZie€@VcVa)# KZa`dbbZci^a@VcVa)#

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2006-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2006-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded