Page 1

FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 4 路 august 2006

DOKUMENTARER NYHEDER MODE SPIL

ANALOGT TV I NYT FIBERNET


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 2

Indhold nr. 4 · august 2006 · 24. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Flere og flere går efter nicher. Af landsformand Erik Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ligebehandling – tak. Af sekrerariatsleder Lars J. Knudsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Must carry og grundpakkers pris. Af direktør Søren Birksø Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EU forbud mod nyt kommunalt fibernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fast rytme i den nye tv-kanal Skandinavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV2 News fra TV2 og tre nye kanaler fra DK4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tv-kanaler gør sporten til topscorer af sponsorater . . . . . . . . . . . . . A+ driver nu også kabel-tv net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branche-Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analogt tv i nyt fibernet i stort ferieområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stor forskel fra net til net i valget af ip-telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . Alternativ til settop bokse skuffer i USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2800 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Steen R. Mortensen Deadline for indlevering af stof i 2006: Nr. 5: 15. sept. Nr. 6: 13. nov.

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 4 / 2006

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2006: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2006: Kr. 3250,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Mie Rasmussen Distribution: Lørdag den 26. august 2006.

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Henriette S. Nielsen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Forsiden: "Bag Bjergene" er en af dokumentarfilmene på den nye tv-kanal Skandinavia med premiere 1. september (side 8). På Falster har Marielyst Fibernet efterårspremiere på et helt nyt kabelnet med analogt tv til 6.500 huse - langt de fleste fritidshuse (side 14).

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 3

Flere og flere går efter nicher LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA 15%, mens kabelmarkedet tegner sig for 65%. De nye digitale markeder som IP-TV, DVB-H og DVB-T udgør kun 0,6%. Disse dele af markedet er endnu så nye, at der kun vil være en meget begrænset udvikling i 2006.

Konstant tilslutning

Erik Wagner.

Selv om flere undersøgelser viser, at danskerne bruger mindre tid på at se fjernsyn og høre radio, investeres der fortsat meget i programfladerne, og der kommer fortsat flere og flere fjernsynskanaler. Det kan forekomme som en rigtig dårlig idé, at udbyderne investerer i nye kanaler, når seernes tidsforbrug er faldende. Det samme kan man måske sige om antenneanlæg, når de øger antallet af kanaler til medlemmer, der bruger lidt mindre tid på dem.

SBS årsrapport 2006 I SBS Broadcastings netop udsendte årsrapport er der en grundig gennemgang land for land af mange af forholdene på markedet for tv og radio. I rapporten slås det fast, at SBS gennem investeringer i programfladen ønsker at ekspandere for at blive blandt de førende i de lande, hvor det er aktivt.

Modtageformens fordeling Udbydernes lyst til investeringer kan selvsagt være båret af andet end kabel-tv. Eksempelvis kunne SBS være af den opfattelse, at DTH markedet – hjem med egen parabol – retfærdiggør flere investeringer. Rapporten gennemgår da også fordelingen af de forskellige modtageformer. Ud fra opgørelsen for det danske marked i 2005 må svaret være ret enkelt. Den viser, at den terrestriske markedsandel udgør 20% og DTH markedet

Kabelnettenes husstandsdækning på 65% har været konstant i en årrække. Det siges, at mange har forladt de traditionelle modtageformer til fordel for at modtage via computer. Det kan ikke umiddelbart læses af tallene. Kabelanlæg er jo fulgt med udviklingen, så det er også dem, der leverer bredbånd til hjemmene. Efterhånden som ip-telefoni vinder frem, kan vi meget vel opleve en yderligere stigning.

Kabel-tv Med kabel-tv som den mest udbredte modtageform har mange leverandører fælles interesser med antenneanlæggene. Det gælder både produktleverandører og programleverandører For udbyderne er denne kundegruppe så stor, at de vil gøre meget for ikke at miste deres del. For antenneanlæggene betyder det øgede investeringer i såvel anlæg som flere programmer. For medlemmerne betyder det, at deres antenneanlæg leverer flere kanaler i en bedre kvalitet, og dertil mange af de nye tjenester.

Tidsforbruget falder Som nævnt viser målinger, at danskerne bruger mindre tid ved fjernsynet. Valget mellem de mange tv-stationer har lært stadig flere at forholde sig mere kritisk til fjernsynet. Det gør vi ved at være mere bevidste i udvælgelsen af kanaler. Holdningen til at se tv har nok ikke ændret sig, men vi tilslutter os et antenneanlæg for at kunne vælge mellem mange gode programmer – ikke nødvendigvis mange tv-kanaler. Og fordelen ved også at kunne få bredbånd og andre ydelser vægter mere.

Radioforbruget

Det kan meget vel skyldes, at de kommercielle radioer i så høj grad vælger den samme musik – den samme stil. Lyttere til nichekanaler kan have vendt sig mod det store udbud på internet. Lyttere til lokalradioer har færre radioer at lukke op for. Måske kan netop internettet få antallet til at stige, men uden lokal vilje til at betale, får vi ikke flere. Kampen for at fastholde eller tiltrække lytterne må differentieres, hvis den traditionelle radiolytning skal bevare sin position på andre områder end den, baggrundsmusikken udgør.

Flere temakanaler Det er det, nogle tv-kanaler gør, når de vælger at adskille sig fra de andre ved at blive mere temaprægede. Det er nichekanalerne, der breder sig. De mange sportskanaler følges op med temaer som dyreliv, action, og natur. Ændringen af den traditionelle TvDanmark til kvindekanalen Kanal 4 er et eksempel på den vægt, der nu lægges på temakanaler. Udbyderne har tilsyneladende forstået, at forbrugerne ønsker kanaler med et rimeligt klart defineret indhold. Der er så mange kanaler til, at man ikke gider bruge helt så megen tid på at zappe for at finde noget, man med rimelighed kan udfylde tiden med.

Kravet til antenneanlægget Udviklingen mod flere kanaler i almindelighed og nichekanaler i særdeleshed øger kravet om båndbredde i antenneanlæggene. Mange anlæg har foretaget denne helt nødvendige omstilling. Andre er godt igang, så de fortsat kan tilfredsstille forbrugernes behov. Vi er på rette vej.

CITAT "Vi skal mere end nogensinde måle kvaliteten. Øjet kan ikke fortælle, om billedet er korrekt, fordi hele transmissionskæden påvirker billedet". Gavin Schutz, teknisk chef for Ascent Media Group

Lidt overraskende er det, at folk lytter mindre til radioen.

FDA-orientering 4 / 2006

3


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 4

FDA

Ligebehandling – tak! Kontrakter bærer oftest præg af hvem der har skrevet dem Af Lars J. Knudsen, sekretatiatsleder i FDA FDAs medlemmer indgår jævnligt kontrakter med de samarbejdsparter, der er med til at drive antenneanlægget. Dels er der tale om indgåelse af nye kontrakter, dels om tilføjelser til eksisterende kontrakter. De handler typisk om leverance af service, programmer, internet, ip-telefoni, masteleje eller entreprise. For at være mere sikker i vurderingen af indholdet sker det ofte, at antenneforeningens formand eller kasserer sender kontrakten til juridisk vurdering på FDAs sekretariat. De mange vurderinger af kontrakterne betyder, at der hos FDA opbygges og ajourføres en videnbank om samarbejdsparternes betingelser og kontraktvilkår. Dét er værdifuld viden.

Lige for loven! – men lige for kontrakten? I Danmark er der det princip, at alle er lige for loven. Alle har, uden forskelsbehandling af nogen art, lige ret til lovens beskyttelse. Eller også er alle omfattet af de forpligtelser, som loven nu påbyder. De samme ligebehandlingsprincipper gør sig næppe gældende i de kontrakter, som ses på FDAs sekretariat, når de gennemgås med de juridiske briller.

Disse kontrakter bærer præg af, hvem der har skrevet dem, og det er typisk program-, internet- eller serviceleverandøren. Med andre ord er det den virksomhed, der skal levere varen, der også kommer med et bud på, på hvilke betingelser varen skal leveres. Det er der ikke noget odiøst i. Det er også tilfældet i mange andre brancher.

ligeværdigt. Er der f.eks. sanktionsbestemmelser for forsinket betaling – ja, så bør der også være sanktionsbestemmelser for forsinket levering. Er der kvalitetskrav til det anlæg, der skal distribueres på – ja, så bør der være kvalitetskrav til selve distributionen, sammen med sanktionsbestemmelser, hvis kvalitetskravene ikke overholdes.

Ulige krav til pligter Der tegner sig imidlertid ofte et billede af, at der er mange vilkår for, hvordan antenneforeningen skal forholde sig i bestemte situationer. Det modsatte – altså vilkår for hvordan leverandøren skal forholde sig i bestemte situationer – er der næsten aldrig nogen af. Der tegner sig også tit et billede af mange vilkår med sanktioner mod antenneforeningen, hvis en eller anden bestemmelse ikke overholdes. Det modsatte er heller ikke hér tilfældet; der ses meget sjældent sanktionsbestemmelser overfor leverandøren, hvis det aftalte ikke overholdes. Typisk ses også en ulige fordeling mellem leverandør og antenneforening i antallet af vilkår om pligter. Parterne i en kontrakt bør behandles

FDAs standardkontrakter udbygges I den lukkede del på www.fda.dk kan man allerede i dag hente diverse standardkontrakter som f.eks. service, tilslutning, og entreprise m.fl., og antallet af standardkontrakter udbygges løbende. Disse kontrakter er opbygget fleksibelt, så de kan tilpasses de konkrete forhold, og så er der gjort et forsøg på behandle kontraktparterne ligeværdigt. Seneste skud på stammen er, at der arbejdes på en oversigt over de virksomheder, der har FDA-godkendte aftalevilkår, som skal være tilgængelig for FDAs medlemmer. Denne oversigt vil komme til at betyde, at antenneforeningerne ikke behøver at bekymre sig om det juridiske indhold i aftalevilkårene – hvis de er FDA-godkendte vel at mærke.

AKTIVITETSKALENDER 1.-6. september: 5. september:

8. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

17. september:

FDA Forum kl. 10-16 på på Hotel Frederik d. II i Slagelse.

FDA Region 7 på Håndværkeren i Roskilde: Generalforsamling kl. 19.30.

18. september:

FDA Region 1: Generalforsamling kl. 19.30 på Tylstrup Kro. Derefter møde om "samarbejde mellem foreninger".

20. september:

FDA Region 8 i Mørkøvhallen kl. 19.30: Generalforsamling.

FDA i Nykøbing Sj: Branchestævne kl. 11-16. www.fda.dk

8.-12. september: RAI Center i Amsterdam: IBC internationale tv-messe. www.ibc.org

3. oktober:

FDA Region 2: Generalforsamling i Viborg. Bredbåndsdagen, konference kl. 9-17 på Radisson SAS Falkoner Hotel i København.

13. september:

FDA Region 5 på Næsbylund Kro: Generalforsamling kl. 19.30.

25. oktober:

14. september:

FDA Region 2 på Hotel Scandic i Århus: Tema-møde om digitalt tv.

17.-18. november: FDA brancheudstilling i Pejsegården i Brædstrup. www.fda.dk

14. september:

FDA Region 3 på Bramdrupdam Kro og Hotel: Generalforsamling kl. 19.00.

19. november:

4

FDA-orientering 4 / 2006

FDA landsmøde i Pejsegården i Brædstrup. www.fda.dk


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 5

Internet og IP-telefoni du kan stole på

Med internet- og IP-telefoniaftale med Dansk Kabel TV kan I tilbyde jeres medlemmer lynhurtigt internet og billig telefoni over kabelnettet. Tal lige så længe i telefon du vil for 119 kr. om måneden*

Klik ind på www.dk-tv.dk og læs mere. Eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98

*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen til overtakserede numre.

Dansk Kabel TV A/S • Internetafdeling • Telefon: 70 20 25 98 E-mail: kundeservice@dk-tv.dk • Internet: www.dk-tv.dk


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:13

Side 6

FDA

Must carry og grundpakkers pris IT og Telestyrelsen baserer must carry både på indhold og på den anvendte teknologi Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA

Søren Birksø Sørensen.

Ændringen af radio-tv-loven med virkning fra årsskiftet betød, som FDA forudsagde,

6

FDA-orientering 4 / 2006

en fordobling af must carry-forpligtelsen i mange antenneanlæg (se FDA-orientering nr. 1 i år). FDA har derfor i IT- og Telestyrelsen søgt en afklaring af flere af de problemer, regelændringen afstedkommer. Henvendelsen var også begrundet i en forvirring, der fulgte af nogle uklare udmeldinger fra styrelsen selv. Efter en grundig (og ganske langvarig) gennemgang af reglerne har IT- og Telestyrelsen nu reageret på FDAs henvendelse. Svaret lyder i sin korthed: "… alle versioner af lyd- og billedprogrammer der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder skal fordeles. Såfremt ”must carry” tv-programmer ud-

sendes i såvel analog som digital form, skal der i fælles-antenneanlæg ske en fordeling af begge former".

FDA havde advaret FDA fulgte svaret op med ønsket om yderligere afklaringer, herunder om must carrykravet knytter sig til grundpakken og hvorvidt anlæg, som ikke kan modtage eksempelvis DR 2 i analog form, er forpligtet på at fordele den alene fordi den ”udsendes”. FDA har for nuværende ikke modtaget svar herpå. Men af partshøringsbreve til nogle af FDAs medlemmer fra IT- og Telestyrelsen fremgår det, at styrelsen er af den opfattelse, at såvel den analoge som den digitale version skal fordeles i grundpakken.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 7

FDA FDA havde allerede i sit høringssvar til lovforslaget påpeget en række problemer, denne holdning ville medføre, men den har styrelsen altså fastholdt.

I det mindste bør det være tilstrækkeligt, at den ene version er i grundpakken og at den anden indgår i det fulde programudbud.

Must carry på teknologi

EU-relevant?

Must carry er traditionelt begrundet med den samfundsmæssige interesse i, at alle borgere uanset modtagemetode skal være sikret adgang til public service-kanalerne. Disse samfundsmæssige interesser knytter sig blandt andet til kulturelle og demokratiske overvejelser, ligesom det sikkert også spiller en rolle, at nogle kanaler finansieres gennem licenssystemet. Med den nye regel og den fortolkning heraf, som nu bliver mere og mere klar, fjerner must carry begrundelsen sig fra sit hidtidige udgangspunkt ved også at blive en teknologi-baseret bestemmelse. Hvis der nemlig alene var tale om en begrundelse, som knytter sig til adgang til indholdet, ville en fordeling i enten digital eller analog form være tilstrækkelig. FDA er af den opfattelse at distribution af enten den ene eller den anden version bør være tilstrækkelig.

FDA har kort drøftet problemstillingen med ECCA for at få afklaret, om situationen i Danmark er enestående. ECCA er ikke umiddelbart opmærksom på, at must carry-regler i andre lande medfører, at det samme indhold skal fordeles på flere måder til de samme husstande. FDA vil nu undersøge sagen nøjere og eventuelt klage til EU-kommissionen over de danske must carry-reglers virkning for antenneanlæggene.

Hvad er en ”begrænset del” På baggrund af en række konkrete eksempler har FDA også rettet henvendelse til IT- og Telestyrelsen med henblik på at få en form for generel indikation af, hvor meget prisen for de supplerende kanaler i en grundpakke må udgøre. Svaret fra styrelsen indeholder desværre ikke en sådan retningspil.

Det anføres, at ”IT- og Telestyrelsen vil altid foretage en konkret vurdering i en sag, der kan derfor ikke angives en procendel af den samlede pris, betalingen for de supplerende programmer må udgøre”. Det anføres samtidig, at det af bestemmelsens forarbejder fremgår, at ”Bestemmelsen skal således sikre, at forbrugerne ikke er tvunget til at købe en pakke, som indeholder en række dyre betalings-tv-kanaler for at kunne modtage de tv-programmer som fællesantenneanlægget er forpligtet til at fordele”.

Klagesager til afklaring Der savnes således en afklaring af, hvordan denne hensigt kommer til at virke i praksis. På baggrund af svaret konkluderer FDA, at den alene vil komme gennem en række konkrete afgørelser af klager. Sådanne afgørelser forligger FDA bekendt ikke på nuværende tidspunkt. FDA hører gerne fra medlemmer, som bliver opmærksomme på anlæg, hvori der fordeles dyre og eller mange betalingskanaler i grundpakken.

EU forbud mod nyt kommunalt fibernet Afslag i sag fra Holland ventes at danne præcedens i EU Den hollandske by Appingedam har fået forbud fra EU mod at anlægge et fiberbaseret bredbåndsnet, fordi der allerede er adgang til bredbånd i såvel kabelnet som gennem ADSL. Det var ikke tilstrækkeligt, at bystyret henviste til, at hastigheden i det planlagte fibernet ville blive meget højere end i de to etablerede bredbåndsnet. Skattemidler må ikke bruges til at skabe konkurrence med private virksomheder. Appingedam ville investere $2,5 mio. i et FTTH-net, fordi hverken kabel-tv selskabet Essent eller telefonselskabet KPN ville bygge et fibernet i byen. Det hedder i EU-afgørelsen, at der ikke er væsentlige mangler i de eksisterende datanet, og at man heller ikke kan beskylde de private firmaer for at have urimeligt høje priser. En lokal domstol havde forud pålagt byrådet at udsætte etableringen af sit FTTH-net til afgørelsen fra EU forelå. Den blev altså et klart nej, selv om Appingedams plan var anbefalet af den hollandske regering. "Offentlig støtte til bredbånd kan være en mulighed i regioner, hvor hurtigt internet ikke er til rådighed på rimelige vilkår, men Appingedam har ikke påvist sådanne problemer i sit område", hedder det i en kommentar fra EU-kommissionen, som regner med, at afgørelsen vil danne præcedens i EU. EU udelukker ikke helt offentlig støtte til kabelnet i landområder eller i små isolerede byområder, hvilket er sket i Irland, Letland og Grækenland.

FDA-orientering 4 / 2006

7


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 8

TV

Dokumentarfilm i en fast rytme Den nye Skandinavia vil vise, at dokumentarfilm dækker bredt og er meget underholdende En fast opbygning af programfladen kendetegner den nye dokumentarfilmkanal Skandinavia med start her 1. september. "Det er film i bred forstand, altså mere end spillefilm, der er Skandinavias berettigelse. Den slags gode, underholdende, gribende, engagerende film forsømmes af de andre kanaler. For eksempel er TV2 kun interesseret, hvis disse film har udsigt til flere end en halv million seere. Men alle undersøgelser viser, at seerne gerne vil se dokumentarfilm. De opfatter dem som en væsentlig del af begrebet underholdning. Vi tematiserer og sætter dokumentarfilmen i guldstolen", siger Skandinavias direktør Niels Aalbæk Jensen.

eller det kan være billeder fra mange steder rundt i Danmark. Om aftenprogrammerne fortæller programchef Micha Fuglede, at der kl. 16-18,30 sendes familierelaterede udsendelser, kl. 18,30-19 egentlige børneprogrammer, og kl. 19-20 igen for hele familien. Fra kl. 20 sendes de temaprægede aftenudsendelser frem til kl. 01. "Det vil typisk være 2-3 timers blokke som kan handle om Afrika, Norden i USA, vand hos os og i den tredje verden, poesi i Norden, krigens væsen, kærlighed efter 11. september – og det kan være sport, som det skildres i dokumentarer eller film".

Vil nå 50% Temaprægede blokke Skandinavia sender kl. 16-01 og fylder resten af tiden ud med, hvad Aalbæk Jensen

kalder smukke billeder uden ret megen redigering og uden kommentarer. Det kan f.eks. være dyrebilleder fra zoologisk have,

Skandinavias mål er at nå 50% af markedet i løbet af de nærmeste år. Dens styrke er, at det er instruktører og producenter af dokumentarfilm, der har oprettet filmkanalen. Man er bevidste om, at det kan tage sin tid at gøre sig kendt i antenneanlæggene. Derfor er man indstillet på, at kanalen skal kunne vises på prøve, så medlemmerne har et grundlag at vælge kanalen ind på. Telia Stofa har hjulpet kanalen i gang ved at sikre, at den kommer ud til 250.000 hjem og har derfor eneforhandling af den i det første halve år.

Øverst plakat for Gitmo om Guantanamo og til venstre en situation fra filmen "Bag Bjergene".

TVNYT Eurosport i HD

Fransk nyhedskanal

Eurosport vil også lancere en hdtv-kanal. I første omgang bliver det i UK, Tyskland og Frankrig, og det forventes, at Eurosport HD kommer i mindst i et af landene inden årsskiftet.

Den planlagte franske nyhedskanal CFII har forståeligt nok skiftet navn til France 24 - i god tid inden premieren til december.

Også norsk TV2 Film

NRK vil fra 16. september sende alle nye egenproducerede tv-programmer i 16:9format i konsekvens af, at langt de fleste nye tv-apparater er med skærme i det brede billedformat.

Norsk TV2 har som sin danske navnebror besluttet at starte en filmkanal, der skal have premiere her i september.

8

FDA-orientering 4 / 2006

Norsk bredformat

2121 tv-kanaler via Eutelsat I regnskabsåret, der sluttede 30. juni, fik Eutelsat en stigning i indtægterne på 5,4%, især fordi antallet af tv-kanaler steg med 409 til 2121. De indbragte €529 mio., mens dataformidling gav €139 mio. Eutelsats nye D-Star, som formidler internet og firma-netværk, tegner sig med €30 mio. for et relativt beskedent omfang, men det er det forretningsområde, der nu vokser mest.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 9

TV Og hvad skal barnet så hedde?:

TV2 News

Nyhedsredaktør Lotte Mejlhede. Den næste nye danske tv-kanal skal hedde TV2 News. Det blev resultatet af den brainstorming, den nye TV2-direktør Per Mikael Jensen satte i gang, da han kort efter sin flytning fra New York til Odense besluttede, at TV2 skal starte en 24 timers nyhedskanal den 1. december. Barnets navn er vigtigt for alle forældre, men i organisationen er der brugt mere tid på at etablere de fysiske rammer i Køben-

havn og at finde nu godt halvdelen af de op mod 100 medarbejdere, der skal hjælpe barnet op at stå. I en forholsvis lille branche som den journalistiske mærkes det, når en enkelt arbejdsplads skal finde så mange personer på et halvt år. TV2 tolder godt af konkurrenternes medarbejdere til sin kommende nyhedskanal. Den tidligere nyhedsvært og souschef på TV2 Nyhederne Lotte Mejlhede deltager i udviklingsarbejdet for derefter at blive nyhedsredaktør sammen med Henrik Madsen, der forlader sit job som pressechef for Slagelse FH og Anja Andersen. Han har tidligere været på TV2 ligesom flere af de andre nyansatte. Anders Krab-Johansen, dagbladet Børsen, overtager stillingen som politisk redaktør fra Kaare R. Skou, der dog fortsat vil analysere dansk politik sammen med Peter Lautrup-Larsen.

Der var ved redaktionens slutning endnu ikke fundet et tilfredsstillende logo for nyhedskanalen – og det lykkedes ikke Per Mikael Jensen at opfylde sit ønske om, at TV2 som den første danske tv-kanal får en helikopter til nyhedsdækning. Da ønsket blev kendt, var Nordjyske Medier hurtig til at sikre sig en helikopter til nyhedsdækning for sin lokale nyheds-tv kanal 24Nordjyske og dagbladene Nordjyske Stiftstidende og Centrum.

CITAT »Når mediebilledet er så fragmenteret og broget, er det enormt vigtigt, at det, vi sender ud, har nogle klare og entydige signaler. Vi skal skabe en klar profil for hver eneste kanal.« Nyudnævnte programdirektør Palle Strøm, TV2

HD på DK4 og tre nye tv-kanaler DK4 går ind i high definition-produktionen og bebuder tre nye tv-kanaler De nye ejere af DK4 vil udvikle selskabet til at omfatte flere tv-kanaler, der også skal sælges på internettet, og som skal leve op til mulighederne i ny teknik. "Fremover optages alle udsendelser til Jagtmagasinet i high definition-formatet, men det er kun begyndelsen på en glidende overgang til det digitale format", fortæller informationschef Steen Andersen – der selv står for jagtudsendelserne i DK4. Hans seere får dermed glæde af den bedre billedkvalitet, som optagelser i hdformatet giver, selv om DK4s satellitsignal fortsat er i det traditionelle tv-format.

Supplerer med genbrug Hd-kvaliteten vil derimod kommer fuldt til udtryk i den ene af de tre nye kanaler, DK4 planlægger. Det er kanalen HD Entertainment, der foruden film, sport og koncerter vil sende udvalgte tv-programmer, som koncernens selskaber har optaget i hd. På denne kanal vil også komme egnede programmer fra DK4 samt fra Game.tv og DKFashion.tv, som vil få mange udsendelser i dette digitale format. Game.tv og DKFashion.tv eksisterer i dag på internettet, og det er teknisk ikke

særlig vanskeligt at gøre dem til tv-kanaler. Alle tre kan sendes i fiberforbindelser eller via satellit.

hed være noget, der kommer ud af stikket i væggen, uden at de bekymrer sig om, hvorfra det kommer".

Fiber eller satellit

Spil og mode

"Det står endnu åbent, hvilken teknik vi vil vælge. Det er besluttet, at landets antenneanlæg får alle tre kanaler tilbudt, og så er det vores opgave at finde den rette leveringsteknik til de enkelte anlæg", siger Steen Andersen, der uddyber med usagt hentydning til udtalelser fra TDC Kabel TV: "Vi tror, at den lidt formynderiske holdning til, hvad der er plads til af tv-kanaler, forsvinder, fordi kapaciteten bliver meget større. Meget snart vil tv i seernes bevidst-

Game.tv kendes af en del seere til DK4, idet internetkanalen ugentligt leverer tre timer udsendelser med og om spil. DKFashion.tv er en ny kanal med interviews og reportager fra den danske modeverden. Den kan frit ses på internettet. I introduktionen hedder det dog, at der arbejdes på at få den sendt i danske kabeltv anlæg, og at internet-seerne til den tid så også må betale for at se den.

Produktionsvogne solgt fra

Jagtmagasinet i DK4 optages nu i hd-kvalitet.

Som det fremgik af sidste nummer af FDAorientering har det svenske Tritel Investment købt Euro Trust og dermed DK4 og produktionsselskabet Prime Vision. De danske aktiviteter er lagt i det nystiftede Europe-Vision med DK4 stifter og førstemand Stig H. Hasner som direktør. De fleste af Prime Visions otte ob-vogne er solgt til det svenske produktionsselskab Prisma, idet Europe-Vision kun ønsker at dække egne behov ved transmissioner fra koncerter, sport og andre arrangementer.

FDA-orientering 4 / 2006

9


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 10

TV

Fodbold og håndbold – og lidt ishockey Tv-sportens favoritter må imødese mindre årlige stigninger – til gengæld kan det dryppe mere på kulturen Udbyderne af sportssponsorater har udviklet en varieret sponsorstruktur, der giver stabile indtægter – især til tv-kanalerne. Det er blevet et meget professionelt marked inden for de store sportsgrene som fodbold, håndbold og ishockey. Det vil det også være i de kommende år, men de store indtægtsstigninger fra år til år bliver næppe ved.

En milliard i 2005 Katja Moesgaard, der er managing partner i MEC Sponsorship, løfter pegefingeren selv om sponsorering af sport satte rekord i 2005. Sporten i Danmark modtog sidste år en milliard kroner i sponsorindtægter. Dertil brugte virksomhederne en anden milliard kroner på at "nyttiggøre" deres sponsorater. Pengene skal jo gerne komme hjem igen i form af et større salg af deres produkter. Det gør de også. I hvert fald forventer Katja Moesgaard, at sport fortsat vil være største område med sponsorstøtte. Dennes sponsorindtægter steg sidste år med 8,9%, men andre haler ind. Der går nu 26% af midlerne til sociale og humanitære formål og 21% til kulturelle institutioner og arrangementer.

Pengene skal komme igen Når sporten sidder solidt på 38% af sponsoraterne fra de 200 største danske virksom-

heder, skyldes det tv-selskabernes store og fortsat voksende interesse for sport. Store virksomheder støtter ikke sporten alene af hensyn til sit omdømme. De bruger sponsoraterne aktivt til fremme af salget af deres produkter. Den fornemmeste fodboldrække hedder SAS-ligaen, fordi SAS får udbytte i form af flere solgte flyrejser. Carlsberg sælger mange flere øl i kraft af sine store bidrag til især britisk og italiensk forbold. Selv om Englands landshold ikke kom i finalerne i sommerens vm-dyst, skal Carlsberg være indstillet på at forny sin 200 mio. kr. sponsorkontrakt for de næste fire år. Sportsponsorater er nu så dyre, at kun store firmaer magter at sponsorere elitesport – og kun den elitesport, der har tv-selskabernes bevågenhed. De mindre virksomheder sponsorerer især sportsbegivenheder, bandereklamer og enkeltstående kulturarrangementer.

Cykelsporten kørt af banen Det synes overraskende, at ishockey er nr. 3 i sponsoraftaler i Danmark, når man tager i betragtning hvor få ishockeyhaller, vi har – og hvor mange der spiller f.eks. golf. ”Sponsorater kan hjælpe en sportsgren meget langt, men det afgørende er, om sportsfolkene præsterer den spænding og underholdning, der skal til for at få rigtig mange seere. Curling-pigerne flotte resultater for nogle år siden viste, at interessen kan for-

Det giver mersalg, når Carlsberg figurerer på det engelske landsholds trøjer. (Foto: Viasat).

svinde lige så hurtigt, som den kom, fordi forventningerne blev skuffet", siger Katja Moesgaard”. Og cykelsporten? "Det er bestemt en sport, der kan hente store sponsorater, men som doping-skandalerne udviklede sig op til Tour de France, har cykling som tv-sport fået det svært. Sponsorerne forventer, at den sport, de støtter, ikke indblandes alt for meget i, hvad der anses for stridende mod god moral", er Katja Moesgaards hilsen til de betrængte ryttere.

40% 35% 30% 25% 20%

Sport

Sociale & humanitære Kultur

15% 10% 5% 0%

10

FDA-orientering 4 / 2006

TVprogrammer Øvrige

CITATER "Vi underskrev en fjernsynskontrakt for en sportsbegivenhed. Ikke et show, der fremviser medicinalindustriens fortræffeligheder". Chefredaktør Nikolaus Brender, ZDF.

"Det er utroligt vigtigt, at vi ikke bare løber skrigende bort, men derimod går hårdt til cykelsporten og dermed klæder seerne på til selv at træffe deres valg". Nyhedsredaktør John Jäger, TV2 Sporten.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 11

tdckabe t .dk Digitalt tv – synligt bedre billede på jeres tv Digitalt tv er fremtiden og med en digitalmodtager fra TDC Kabel TV, kan jeres medlemmer få mere ud af deres tv. De kan vælge en almindelig Selector eller den helt nye Selector HD – som giver mulighed for at se tv i HD-kvalitet. Begge giver adgang til at vælge sprogpakker med et bredt udvalg af tv og radio fra hele verden. Vælg mellem mere end 150 kanaler Hos TDC Kabel TV kan I selv vælge de tv- og radiokanaler, I ønsker at modtage. Vi tilbyder mere end 150 kanaler. I kan vælge én eller flere kanaler, der supplerer jeres nuværende udbud, eller I kan få komplette programpakker, der er skræddersyede til jeres behov.

Serviceydelser vi stiller til rådighed Hos os kan I vælge en lang række serviceydelser, f.eks.: O Sammensætning og planlægning af jeres egne programpakker O Mulighed for at få kanaler på prøve O Materiale til jeres infokanal og medlemsblad O Tæt kontakt til programselskaberne – støtte til lokale aktiviteter O Rådgivning og sparring om tv og bredbånd O Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Ring 80 60 50 00 og få et tilbud, eller læs mere på tdckabeltv.dk under Foreninger og erhverv

FDA A4 32 06 i dd 1

8/9/06 3 49 51 PM


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 12

BRANCHE-NYT

A+ påtager sig også at drive antenneanlæg Skal drive Maribo Antenneforsyning for SEAS-NVE gaven for os", siger direktør Jørgen Ladegaard.

vice og har ikke til hensigt at opbygge egen teknisk serviceorganisation for antenneanlæg", siger Henrik Lind.

Taler med flere Direktør Henrik Lind i A+ siger, at han gerne indgår flere aftaler om driftsansvar for antenneanlæg, og at der er forhandlinger i gang. Det kan godt være antenneforeninger, der måtte ønske det, men det er mere aktuelt med boliganlæg, der har coax-net til radio-tv, men telefoni og internet i egne telefonkabler. A+ har ekspertise på begge områder.

Lokal servicetekniker

Direktør Henrik Lind udvider forretningsområdet.

A+ udvider forretningsområdet til også at omfatte drift og vedligeholdelse af signalforsyning. Den første opgave omfatter Maribo Antenneforsyning. Kabelnettet i Maribo fulgte med, da SEAS-NVE købte den kommunale elforsyning. Elselskabet har ikke ønsket selv at drive kabelnettet, selv om det er engageret i bredbåndstjenester via fibernet. ”Efter vores overtagelse af Maribo Antenneforsyning har vi også forpligtigelsen til at servicere og udbygge nettet. Da vi ikke har særlig ekspertise i antennenet, har vi aftalt med A+, at det varetager op-

12

FDA-orientering 4 / 2006

I Maribo vil alle 3200 husstande i godt et år fortsat modtage tv-signal fra TDC, men A+ står for drift og vedligehold. Efter 1. oktober 2007 vil A+ også overtage ansvaret for programforsyningen. A+ Arrownet har de sidste 4 år leveret bredbånd til Maribo Antenneforsyning, som i dag har mere end 1.200 bredbåndsabonnenter. Det var et væsentligt argument for, at SEAS-NVE valgte A+. I den kommende periode opgraderes det nuværende anlæg i Maribo Antenneforsyning, så brugerne også kan tilmelde sig telefoni. A+ har indsat Freddy Bakman Hansen som serviceleder i Maribo i samarbejde med radio-tv firmaet Hoffmeyer & Jørgensen i Nykøbing F. "Vi har en betydelig ekspertise i drift af og struktur i antenneanlæg, men vi vil altid træffe aftaler med lokale firmaer om ser-

Ip-telefoni er ikke fastnet I stedet bruger man kræfterne på at øge udbredelsen af ip-telefoni. "Over 10% af vore brugere på internet har nu også valgt ip-telefoni, som bliver mere og mere brugt og hvis kvalitet stadig forbedres", siger Henrik Lind, der imidlertid tilføjer: "Ip-telefoni er ikke fastnet telefoni. Man skal vænne sig til - som med mobiltelefoni - at der kan forekomme svingende kvalitet og afbrydelser af samtaler, dels ved teknisk svigt, dels ved vedligeholdelse af det lokale antennenet. Derfor anbefaler vi, at man tilmelder en mobiltelefon som reservemulighed. Dermed kan vi automatisk koble indgående samtaler op til mobiltelefonen, hvis ip-telefonien lokalt er afbrudt. Det opvejer ulemperne i forhold til, at man sparer en masse penge på ip-telefoni”.

Trådløst tv i stå A+ sender på forsøgsbasis ip-tv i MPEG-2 i Jelling og i MPEG-4 i Skjern, men selv om den tekniske kvalitet er forbedret med erfaringerne herfra, bliver forsøgene ikke udvidet foreløbig. "Vi hæmmes af den foreløbige aftale i medieforliget om brugen af frekvenser. Vi er havnet i et tomrum i forhandlingerne, der jo handlede om terrestrisk digitalt tv og vi må afvente en permanent løsning", siger Henrik Lind.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 13

BRANCHE-NYT

Ip-tv uden computer Japanske tv-producenter udvikler en ny standard for ip-tv, der overflødiggør computere som mellemstation. De venter, at de næste år har en løsning, hvor man med fjernbetjeningen henter iptv signalet direkte i tv-apparatet. Styresystemet baseres på Linux, fordi Mi-

Casema solgt

crosofts Windows er alt for langsomt, hvad computerbrugere nikker genkendende til. Udviklingen sker i TV Portal Service Corp., hvori Sony og Matsushita har hver 35% af aktierne, mens Sharp, Toshiba og Hitachi deler resten.

Seere som tvfotografer Mobiltelefoner med kamera får stigende betydning for især nyhedskanalerne. Billeder fra seere, der har været til stede ved store ulykker, naturkatastrofer eller senest krigshandlingerne i Libanon og Israel, kan jo være eftertragtede, når seerne kommer først. Men det er kun de bedste, der bliver offentliggjort. På www.cnn.com/exchange> kan man også se nogle af de mange fotos, der ikke anvendes, ofte med seernes kommentarer.

Det hollandske kabelnet-selskab Casema med 1,4 mio. husstande er købt af investeringsselskaberne Warburg Pincus og Cinven Group for €2,1 mia. Hver får 46% af aktierne. Begge selskaber har investeringer i kabelnet og tv-selskaber i flere lande. Warburg Pincus ejer allerede Multikabel, der i Nordholland forsyner 200.000 husstande. Multikabel indgår nu i Casema, der dermed er Hollands næststørste kabelnet. Sælgerne er Carlyle Group og Provicence Equity Partners, der købte Casema i 2003 sammen med GMT Communications Partners, der beholder sin 8% aktiepost.

Godt år for BBC-kanaler En seers foto fra en demonstration .. ... og fotoet vist på tv-skærmen.

Kvaliteten af fotos fra mobiltelefoner er dog sjælden høj, men aktualiteten er i de situationer vigtigere end billedkvaliteten.

Med i Euronews

BBC Worldwides regnskabsår, der sluttede 31. marts, viser et overskud før skat på £89,4 mio., hvilket er 62 pct. mere end året forud. BBC Worldwides kendteste tv-kanaler er BBC Prime, BBC Food og BBC Food.

Fransk DTT

Svenske TV4 har købt en halv procent aktiepost i Euronews, hvis engelsksprogede nyheder sendes i nichekanalen TV4 Fakta. Hidtil har finske YLE været det eneste nordiske tv-selskab med aktier i Euronews.

Frankrig har revideret tidsplanen for digitalt tv på sendenettet med en glidende overgang fra 2009 til 2011.

Sikrer fødekæden

MTV Networks, som driver tv-kanalerne MTV, VH1 og Nickelodeon i Norden, øgede overskuddet fra 6,9 mio. til 10,7 mio. svkr., fremgår det af regnskabet for 2005. Det er præget af, at MTVs fire nationale udgaver afløste den fælles nordiske MTV i løbet af 2005. Derfor steg omkostningerne med 59% til 136 mio. kr.

Investeringsselskabet Permira, der sammen med Kohlberg Kravis Roberts & Co. ejer SBS Broadcasting, har nu også købt aktiemajoriteten i produktionsselskabet All3Media. Det står bag dramaserier som "Midsomer Murders" og "Ultimate Force" og formater som "Airport" og "Your Real Age".

Godt startår for MTV

® EMMY AWARDS LIVE! SØNDAG 27 AUGUST kl. 21.00 For naermere information ring:

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74

FDA-orientering 4 / 2006

13


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 14

TEKNIK

Analogt tv i nyetableret fibernet i ferieområde Marielyst på Falster vil ikke tvinge beboerne til mange bokse

Direktørerne Jeff Hansen og Nicolai Dameidet, Marielyst.

I Marielyst på østkysten af Falster er man ved at opbygge et kabel-tv net, der forener den analoge teknik med den nye fiberteknik. Marielyst Strandpark Ferieby planlagde først et traditionelt coax-net, men ændrede det til et Marielyst Fibernet. Det får en langt større udbredelse, end feriebyens eget område, og det adskiller sig fra fibernet, der er begyndt at dukke op andre steder.

Stor tilslutning fra starten Efter henvendelser fra beboere og ikke mindst feriehusejere, som udgør langt den største del af grundejerne i Marielyst, får det nye fibernet 6.500 tilslutningsmuligheder, hvoraf feriebyens udgør ca. 300 med 129 i dens første etape. Inden sommerferien havde godt 1400 tilmeldt sig, oplyser direktør Jeff Hansen, hvis åbningstilbud er på 8.995 kr. Når nettet er etableret vil tilslutningsprisen være 10.995 kr., selv om Jeff Hansen erkender, at den ikke kan dække etableringen. Den resterende finansiering vil ske over driften i de kommende år.

ønsker, uden at skulle anskaffe en boks til hvert apparat", fortæller direktør Kjeld Kirkgaard, Grue & Hornstrup. Selve systemet er det amerikanske Wave7 Optics. Det skulle sikre et minimum af daglige driftsressourcer og vedligehold, og alle kunder kan håndteres centralt fra én computer.

dedel af det normale i et punkt til punkt fibernet. "Energiforbrug er overset i fibernet", siger Kjeld Kirkgaard. "Med løsningen fra Wave7 Optics er energiforbruget pr. kunde i Marielyst Fibernet kun 0,26 Watt. Det er en tiendedel af, hvad der normalt bruges i andre ethernet-baserede fibernet".

200MB pr. kunde

32 kanaler i to pakker

Til hver bolig leveres en boks fra Wave7 Optics. Den har to datastik, to telefonstik og et coaxstik. Dermed vil Marielyst Fibernet kunne levere såvel analogt som digitalt tv og formidle både internet og telefoni med en båndbredde, der er dobbelt så stor, som Cisco taler om, nemlig 200 MB pr. kunde. Men har en kunde behov for 1 GB, kan han få det, lover Kirkgaard. Grue & Hornstrup har projekteret større netværksløsninger i mange år, men det er firmaets første opgave for et kabelnet. Marielyst Fibernet opbygges som traditionelle fibernet. Hver af de yderste nodes forsyner op til 32 boliger. Salgsdirektør Amdi Kirkgaard i Wave7 Optics nordiske kontor i Svendborg, der også har leveret dele af udstyret i hovedstationen, fremhæver, at energiforbruget pr kunde i det nye fibernet kun er en tien-

Marielyst Fibernet har overladt driften af internet og telefoni til A+ og står selv for tv-delen. "Vi lægger ud med 32 tv-kanaler i to programpakker, som vi har valgt for beboerne ud fra især sommerhusudlejernes erfaringer med, hvad deres kunder helst vil have adgang til i en sommerbolig. Her er jo mange lejere også fra andre lande", siger Jeff Hansen. Dertil er der en prøvekanal og tilbud om filmkanaler via dekoder. Endelig lægges hele fm-båndet ind. "Det er hensigten, at der senere skal etableres et brugerråd, der skal hjælpe os til den helt rigtige programsammensætning", føjer Jeff Hansen til. I valget af teknisk løsning har det også vægtet, at den giver mulighed for at bruge det til alarmsystemer, overvågning, fjernstyring af varme og fjernaflæsning af målere.

Starter med analogt tv Det usædvanlige er, at nettets tv-del baseres på analoge signaler i fiberkablerne, men der er naturligvis taget højde for, at det også kan levere tv-signalerne digitalt. Det var efter rådslagning med ingeniørfirmaet Grue & Hornstrup i Holstebro, at Marielyst valgte at opbygge et fibernet med analoge tv-signaler. "Mange mener at RF er gammeldags, men det mener vi ikke. Det er det analoge signal, der kører ud. Det har vi anbefalet Marielyst, fordi beboerne så kan tilsluttet alle de tv-apparater og videooptagere, de

14

FDA-orientering 4 / 2006

Der lægges fiberkabler i det store sommerhusområde.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:14

Side 15

TEKNIK

Stor forskel i antal hjem med ip-telefoni Efter et år har 19% af internetkunderne i Dansk Kabel TV også telefoni over kabelnettet tilbuddet om telefoni via kabelnettet. Det er ca. 8.000 husstande, men fra kabelnet til kabelnet er der stor forskel. I det bedste anlæg har 65% også valgt telefoni.

Nummerflytning er vigtig

Direktør Jørgen Nielsen.

Det er meget forskelligt, hvordan ip-telefoni har slået an i kabelnet, hvor det er udbudt som supplement til internet. Dansk Kabel TV har opgjort, at ca. 19% af internetkunderne også har taget imod

Officielt lagde Dansk Kabel TV ud i Nyborg i januar sidste år, men reelt skulle man over sommerferien, før det tog fart. "Det skete, da problemerne med nummerportering var løst. 85% vælger at få flyttet deres telefonnummer over til iptelefon-abonnementet", oplyser teknisk direktør Jørgen Nielsen. Dansk Kabel TV har nu ip-telefoni i 60 anlæg og har erfaring for, at tilslutningen er størst i de anlæg, hvor internet og telefoni lanceres samtidig. "Vi tror, kunderne vælger produktet, fordi det er et enkelt koncept til 119 kr. om måneden for et ubegrænset antal samtaler til fastnettet. Vi ser også, at de bruger produktet til at holde de samlede omkostninger til telefonien i bund ved at undlade at sætte penge ind på kontoen til mobil og udland. Man bruger mobiltelefonen, når

man skal ringe mobil til mobil, da samtaletaksterne som bekendt er lavere her.

Få nedbrud Med hensyn til kvaliteten oplever vi ikke de store problemer. Vi er proaktive i vores fejlsøgning, hvilket betyder, at vi som regel har rettet fejlen, inden der opstår problemer med samtalekvaliteten. I forbindelse med opstarten for et års tid siden var vi en del fokuseret på, om der skulle være en backup funktion i form af omskiftning til en mobiltelefon i tilfælde af nedbrud. Vores erfaringer i dag, siger os, at det er der ikke behov for", slutter Jørgen Nielsen.

Dobbelt op på et år I en ny rapport konkluderer Infonetic, at indtægterne på ip-telefoni på verdensplan fordobledes fra 2004 til 2005, og at de vil stige fra $9,1 mia. til $38,9 mia. på fire år. Mens amerikanske kabelnet har lige mange husstande og firmaer som VoIPkunder er der i Europa og Asien tre gange så mange private som firmaer.

TEKNIKNYT Verdens største skærm

tet. Ved siden af skærmen opsættes en stor informationstavle. Skærmen bliver 60 meter bred og 11 meter i højden. Den bygges af Mitsubishi og ventes taget i brug til foråret.

312 meter mast til DTT Nederst er den nye tv-skærm indtegnet. På det øverste ses den nuværende, som heller ikke er at kimse af.

Verdens største tv-skærm på 660 kvm vil blive opsat ud for målstregen på hestevæddeløbsbanen i Tokyo. Det bliver en LED-skærm, hvis hdtv-billeder ses uden forvrængning også selv om man står skråt for skærmen. Den kan deles i tre felter, så tilskuerne både kan få nærbilleder og følge hele fel-

Det hidtil største britiske tv-senderprojekt er påbegyndt i Caldbeck i grænseområdet mellem England og Skotland. Her skal en ny 337 meter høj mast – det tredje højeste bygningspunkt i UK – tages i brug til digitalt tv i 2008. I 2012 skal 98,5% af UK være dækket af det digitale terrestriske sendernet, hvilket anslås at koste 5,5 mia. kr.. 12 danske tv-sendere er 300 meter høje, oplyser Broadcast Service Danmark, så forskellen er ikke overvældende stor. Men senderen i Caldbeck bygges i et bjergrigt område og når dermed 587 meter over havet.

FDA-orientering 4 / 2006

15


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:15

Side 16

TEKNIK

Skuffende alternativ til settop bokse Fiasko for lille kort til en læser i nye tv-apparater i USA De fleste synes, det er træls, at digitalt tv forudsætter settop bokse til hvert enkelt apparat – men det amerikanske alternativ er slået ud på grund af manglende teknisk udvikling og en interessekonflikt mellem producenter og kabelnet. For to år siden lanceredes CableCard som den enkleste måde at få digitalt tv på. CableCard er et kort, der er kodet til brug i det kabelnet, man er tilsluttet. Det købes hos kabelnettet og sættes i en læser i ens tv-apparat.

Kun i få apparater Læseren blev indbygget i mange nye tvmodeller i USA, hvor digitalt tv kom først. Det blev imidlertid ingen succes, og i år har tv-fabrikkerne skåret voldsomt ned i antallet af modeller, der har læseren indbygget. F.eks. har Philips den kun i tre mo-

deller mod syv sidste år. Sharp kun i to mod ti i 2005 og Sony kun i to mod fire. Fabrikkerne sparer ca. $40 ved at udelade læseren.

S Det enkle

alternativ til en boks.

Tjener mere på boksen Hovedproblemet er, at CableCard ikke er returvejsduelig, forklarer Eric A. Taub i New York Times. Kortet kan derfor ikke formidle videoon-demand, pay-per-view eller elektroniske programguider. LG, Panasonic og Samsung er først nu begyndt at udvikle CableCard med returvej, og Samsung har muligvis sit klar til næste års modeller. Men mange mener, at tiden er forpasset – og at det ikke mindst er kabelnet-selskabernes skyld. De har med flid fortalt kunderne, at CableCard ikke kan bruges til f.eks. pay-

per-view, hvormed det har været lettere at overtale dem til at leje en settop boks. Det tjener kabelselskabet godt på.

Under 3% valgte kortet Desuden er settop bokse, der kan optage udsendelser, blevet populære. Den funktion kan ikke indbygges i et lille kort. Disse bokse er til gengæld så dyre, at der skulle være kunder til begge dele. Det forklarer ikke, hvorfor færre end 3% af køberne af de 6 mio. solgte tv-apparater med kortlæsere har valgt at bruge CableCard.

Europas største styringssystem

Det nye kontrol- og styringssystem i DR-Byen. DR tager i september et ny avanceret styrings- og kontrolsystem for sine tv- og radiokanaler i brug i den nye DR-Byen på Amager. "Det hedder Miranda iControle og revolutionerer den måde, vi arbejder på. På skærme kan vi overvåge alle stadier fra ud-

16

FDA-orientering 4 / 2006

sendelsernes start og meget hurtigere at reagere på fejl i systemet", siger projektchef Lars Sorner, DR. Operatørerne kan overvåge 35 tjenester, herunder udsendelser af 4 tv-kanaler, 4 fmkanaler, 8 regionale radioer, DAB-radioerne og web-streams. Det var funktioner, som

tidligere var fordelt på 12 steder. Miranda overvåger såvel udgående som indkommende udsendelser til radio og tv incl. servere, routere, kodere og dekodere. Det er leveret af Miranda i Canada, der mener, at det er det største system af den art i Europa.


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:15

Side 17

skal jeres medlemmer gå glip af årets største tv-event? den 2. november bringer mtv de hotteste internationale stjerner til københavn når verdens største award show, mtv europe music awards, kommer til danmark. det bliver den mest fantastiske tv event – sendt live fra danmark til over en milliard mennesker i 147 lande. jeres medlemmer kan følge optakten gennem hele efteråret og se showet direkte den 2. november på mtv.

Verdens største musik- & underholdningskanal for unge sender nu i en dansk version med en lokal programflade med danske værter, undertekster og med endnu mere fokus på de nyeste og morgendagens hits. På MTV blandes musikvideoer med eksklusive interviews, musiknyheder, live-koncerter og de mest banebrydende programmer for unge. I efteråret kan du bl.a. se en dansk version af det populære musikprogram ”Yo! MTV Raps”. Du kan selvfølgelig også se de bedste programmer fra MTV’s internationale netværk, som f.eks. ”Pimp my Ride”, ”Viva La Bam” og ”Cribs”. Kontakt MTV Networks, distributionsansvarlig Jesper Dahl-Sørensen, på tlf. 33 36 68 13 og hør mere om MTV og MTV Europe Music Awards!

MTV_Ann_EMA_210x297+5.indd 1

10/08/06 20:59:33


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:15

Side 18

PERSONALIA

Palle Strøm programdirektør Med 38-årige Palle Strøm fandt TV2 sin første programdirektør i egne rækker. Palle Strøm kom til TV2 i 1997, men det var i makkerskab med Keld Reinicke om starten af TV2 Zulu han for alvorlig markerede sig udadtil. For et år siden overtog han ansvaret også for TV2 Charlie og siden TV2 Film. Keld Reinicke har efterfulgt ham som adm. direktør for TV2 Networks, hvori betalingskanalerne er samlet. Som programdirektør har Palle Strøm ansvar for udviklingen af alt indhold i TV2 koncernens kanaler og indgår i koncernens direktion. TV2 har desuden ansat marketingchef i DSB Hanne Kiersten Morsing i en ny stil-

Fra MTV til TV3 Efter halvandet år som programchef for de nordiske MTV-udgaver tiltræder Jacob Mejlhede 1. november som programdirektør for TV3 og TV3+.

Skal sælge tv på nettet

Programdirektør Palle Strøm. ling som marketingdirektør med det overordnede ansvar for markedsføringen overfor seere, annoncører og distributører.

Filmprogramchef

Fratrådt

Micha Fuglede, 32 år, er tiltrådt som programchef på den nye danske tv-kanal Skandinavia. Hun kommer med tv-erfaring fra TV2, hvor hun startede i 1996 som filmklipper for Nyhederne og Dags Dato. Derefter var hun på TV3 og så i produktionsselskabet Mastiff Media, hvor hun senest var redaktionschef. På Skandinavia står Micha Fuglede for programindholdet og for profilering af kanalen.

Lis Lysholm er fratrådt som direktør i A+ for at bistå sin mand i dennes virksomhed. Hendes opgaver i koncernen varetages af adm. direktør Henrik Lind og salgsdirektør Thomas BrandtKnudsen. Eva Primdahl er fratrådt som markedschef i TV2 Networks. Salgsdirektør Søren Rønning forlader Discovery Nordic 1. september, idet han overgår til andet erhverv.

Landechef

Micha Fuglede

Formand for ECL Teknisk chef i UPC Broadband Eric Lennon er valgt til formand for EuroCableLabs bestyrelse og forretningsudvalg.

For naermere information ring:

18

FDA-orientering 4 / 2006

Viasats viceadministrerende direktør Jette Jørgensen har fået til opgave som direktør for det nyoprettede selskab MTG New Media Danmark at få mere ud af især koncernens mange rettigheder til at vise sport. Det er digitalt tv, internet, mobiltelefoner, podcast og ip-tv mfl., MTG ligesom flere andre programselskaber vil prøve at opbygge forretningsmuligheder på, dels ved salg af reklameplads, dels ved brugerbetaling.

Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Casper Bengtson er tiltrådt som ny dansk landechef for MTV Networks, hvor han efterfølger Niels Viby. Casper Bengtson kommer fra mediebureauet Carat.

Canal Digital 70 27 27 74


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:15

Side 19

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Flemming Knudsen Anders Andersen, HB. supp. Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen Leif Traberg

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 26 16 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Dyremosevej 13 4450 Jyderup Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 99 08 Kaj Simonsen, fmd., HB. Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

UDVALGENE

Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66

Medlem af ECCAs bestyrelse

Skat- og Økonomiudvalget

Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kk@mail.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Helmuth Kroer, fmd., HB., kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Ejvind Nørgaard, sekr. Allan Jusjong Jesper Jensen

Jørgen Pedersen, fmd., HB. supp. Mogens Andersen, HB. næstfmd Leif Jensen, sekr. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB. Leif Jensen, HB. supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 4 / 2006

19


FDA-orientering 4-06

15/08/06

8:15

Side 20

+!.!,ôô%2ô 5.$%2(/,$.).'ô)ô3ˆ2+,!33% +ANALôôBYDERôP²ôUNDERHOLDNINGôUDôOVERôDETôSŽDVANLIGEô6IôERôMEDôP²ôGR‘NSVŽREN ôN²RôDEôSUVERŽNTôBEDSTEôKLUBBERô INDENFORôINTERNATIONALôFODBOLDôT‘RNERôSAMMENô%RôDUôTILôSTJERNESPŽKKEDEôSTORkLMôFRAô(OLLYWOOD ôKANôDUôGLŽDEôDIGôTILô TV PREMIEREôP²ôBLAô-ATRIXô2ELOADEDô ô-ATRIXô2EVOLUTIONSôOGô#OLDô-OUNTAINô3KUDSIKKERôUNDERHOLDNINGôF²RôDUôMEDô SAMTLIGEô*AMESô"ONDôkLMôOGôMEDôSERIER ôSOMô#3)ôOGô#RIMINALô-INDS ôKOMMERôDUôTILôATôSIDDEôHELTôUDEôP²ôKANTENôAFô SOFAENô%RôDUôBIDTôAFôDANSEFEBERENôKANôDUôF‘LGEôJAGTENôP²ô$ANMARKSôBEDSTEôDANSERôIôENôNYôUNDERHOLDENDEôPROGRAM RŽKKEô+ANALôôERôMEDôANDREôORDô5NDERHOLDNINGôIôSŽRKLASSE

ô

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2006-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2006-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded