FDA-Orientering 2005-6

Page 1

FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:45

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 6 · december 2005

LANDSMØDET 2005


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 2

Indhold nr. 6 · december 2005 · 23. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Fjern forskelsbehandlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ECL: Leverandører af teknik deler gerne deres viden . . . . . . . . .

4

Ophavsret: I østen stiger solen op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Svensk tv efter nordjysk model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Bedre billeder med terrestrisk dansk tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-9

Kanal 5 skal være hovedkanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

FDA Messen og Landsmødet i billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12-13

FDAs ønsker til ny politisk medieaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Stor interesse for hjemmesider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 og 18 FDA landsmøde i ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16-17

EU og kabelnettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Canal Digital har købt OE Kabel-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Teknik-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Hul efter Sky Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2900 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Deadline for indlevering af stof i 2006: Nr. 1: 13. januar Nr. 2: 3. marts Nr. 3: 11. maj Nr. 4: 21. juli Nr. 5: 15. sept. Nr. 6: 13. nov. Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 6 / 2005

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2006: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2006: Kr. 3250,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Jeanette Andersen Distribution: Lørdag den 17. december 2005. Forsiden: Der var stemning og trængsel på FDA Messen i Brædstrup, hvor Mickey Mouse og Jørgen de Mylius var med til at adsprede de teknologihungrende. Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Henriette S. Nielsen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Jeanette Andersen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 3

Fjern forskelsbehandlingen LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA Tænk bare på hvor meget omtaler af programmer på TV2 Charlie, Zulu og Film fylder på TV2s hovedkanal.

Ændret virkelighed

Erik Wagner.

Regeringen lægger i foråret sit oplæg til den kommende medieaftale frem for de politiske partier og dermed også frem til bred offentlig debat. Det bliver en spændende proces, fordi den næste medieaftale bliver en af de vigtigste i mange år. Det er FDAs håb, at politikerne ikke vil tabe denne mulighed på gulvet i alt for snævre partipolitiske hensyn. Det er meget vigtigt, at det politiske grundlag for udviklingen er bredt. På dette sted vil jeg formulere de overordnede ønsker, FDA har til aftalen.

Mere end kulturpolitik Mediepolitikken har et historisk velbegrundet kulturpolitisk afsæt, men mediepolitik handler om mere end kulturpolitik. Den kulturpolitiske del af mediepolitikken drejer sig hovedsageligt om, hvilke krav der politisk skal formuleres til public service-stationerne. Det er åbenbart, at det er vigtigt, men ikke det eneste vigtige.

Public service Så længe der knytter sig must carry til public service, er det væsentligt, at det debatteres bredt og åbent. Det må også angives direkte i loven hvilke kanaler, der nyder godt af at have public service-status. Den afklaring bør ikke som nu alene ske i en aftale mellem kulturministeren og den enkelte station. Public service-kanalerne bør eksempelvis ikke kunne udvikle sig til i høj grad at være ”reklamesøjle” for de ikke public-service kanaler, der drives i samme koncern.

Mediepolitikken tager afsæt i kulturpolitikken. Der varetages brede samfundsmæssige hensyn i form af eksempelvis public service og reklameregler. Men medierne befinder sig i stigende grad i et stærkt internationaliseret marked, der er præget af stor konkurrence. Det er derfor afgørende, at mediepolitikerne hele tiden holder sig for øje, hvordan de regler, der nu skal formuleres, griber ind i markedet. De bør gøre sig klart, at den gældende regulering stammer fra dengang, der i Danmark var én tv-station, der sendte på én platform til én apparattype. Det udgangspunkt er nok tilpasset undervejs, men netop kun tilpasset. I dag er vi en del af et internationalt marked, hvor mange stationer med mange kanaler distribuerer på mange platforme til mange typer apparater. Udviklingen og fremtiden er således præget af konvergens og internationalisering. Det er den virkelighed, den danske mediepolitik skal tage hånd om.

Dynamik må ikke bremses Udviklingen løber ikke bare hurtigt – den skifter også ofte retning og er derfor uforudsigelig. Det bør reguleringen tage højde for. Efter FDAs overbevisning sker det bedst ved at regulere teknologineutralt. Politikerne skal regulere aktiviteter og ikke teknologier. Det er sikkert ikke nemt, men det er nødvendigt. Et eksempel illustrerer vores synspunkt: Must carry-bestemmelsen må sikre, at borgerne altid kan være sikre på, at public service-kanalerne er med i udbudet hos deres primære leverandør af radio og tv-kanaler. Sådan er det ikke i dag.

Ensidig must carry Must carry-bestemmelsen retter sig alene mod fællesantenneanlæg. Borgere med andre forsyningsformer er ikke sikret, at DR (radio og tv), TV2 (kun tv) og FM5 (kun radio) indgår i programudbuddet. Abonnenter hos Viasat har således ikke adgang til TV2 som en del af deres DTHpakke.

Det er også uklart, om elselskabernes fibernet er omfattet af begrebet fællesantenneanlæg. Det er naturligvis utilfredsstillende for borgerne. Det er også utilfredsstillende ud fra et markedssynspunkt, at ikke alle operatører behandles ens. Der er himmelvid forskel på, om en operatør tvinges til at stille en del af sin tekniske kapacitet gratis til rådighed for DR og andre, sådan som antenneanlæggene skal i dag … … eller om DR er en meget væsentlig kunde, sådan som det er tilfældet for Broadcast Service Danmark på jordsendenettet.

Borgerne bør stilles lige Som for must carry bør borgerne også stilles lige på de andre områder, hvor det ikke er tilfældet i dag. Betalingen for indholdet i en tv-kanal må ikke være forskellig fra den ene til den anden modtageteknik, så længe modtagelsen sker samtidigt og uændret. Det er utilfredsstillende, at reglerne – eller en kombination af regler – fører til at nogle borgere påføres en brugerbetaling oven i licensen for at få adgang til at høre og se DR og TV2. Alle politiske partier har meldt ud, at brugerbetaling på public service er uacceptabel. Det er ikke desto mindre konsekvensen af reglerne, som de er formuleret i øjeblikket. Det overordnede råd fra FDA til politikerne er derfor: Behandl alle lige. Det gør I ved at gennemføre teknologineutral regulering, også på det ophavsretlige område.

CITAT Måling af øjenbevægelser tilfører annoncørerne helt unik objektiv viden om, hvorledes deres tv-spot aflæses og bedømmes af forbrugerne. Vi får en aflæsning af personens følelsesmæssige reaktion på elementerne i tv-spottet. Niels Langballe, medierådgiver, Outrider.

FDA-orientering 6 / 2005

3


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 4

Leverandører af teknik deler gerne deres viden Det nye EuroCableLabs har fået dansk chef og vil gerne inddrage danske kabelnet i arbejdet

Niels-Kristian Hersoug. Blandt gæsterne på FDA Messen var den mere end almindeligt teknisk interesserede Niels-Kristian Hersoug, som både kiggede på teknik og lyttede på konferencer. For den nytiltrådte direktør for ECL, EuroCableLabs, hvis godkendelser af teknisk udstyr til kabelanlæg er afgørende for såvel leverandører som forbrugere, var FDA Messen et nyt bekendtskab. ECL er kun et år gammelt og udsprunget af den tekniske komite i ECCA, den europæiske sammenslutning af kabelnet, hvor FDA har været aktivt medlem i mange år. "ECL er en selvstændig organisation, og mange tror nok, at vores arbejde kun er for teknikere. Men vi har også behov for folk med andre erfaringer og ideer. Jeg har mødt i hvert fald en person på FDA Messen, som jeg forestiller mig kunne bidrage positivt, bl.a. når vi skriver specifikationer", fortalte han i en pause.

Udstyr skal arbejde sammen Han forklarer, at ECL skriver specifikationer og certificerer nyt udstyr til brug i kabelnettene: "Vi er ikke ret mange ansatte i ECL, der har kontor hos ECCA i Bruxelles, men vi er specialister. Vi får input fra leverandrørerne til de dokumenter, vi udformer og sender til dem til udtalelse. Først derefter kan vi skrive en specifikation. Arbejdsgangen sikrer, at udstyret virker i samspil med andre leverandørers produkter. Alternativet ville være udstyr, der kun kan arbejde sammen med andet udstyr fra samme leverandør. Uden et system som vores får man aldrig reel konkurrence, og det fremgår af prisfaldene på modemer, at systemet virker – selv om volumestigningen jo også betyder rigtig meget.

4

FDA-orientering 6 / 2005

Leverandørerne ønsker standarder, fordi det er deres eneste chance for at få volumenordrer.

Her kommer leverandører med nyt udstyr, og de fortæller, hvor langt de er. Det er "best practice", der dermed tages i brug.

Køb kun certificeret udstyr

Stor åbenhed

ECL foretager også afprøvning af nyt udstyr. Det sker hos laboratorier, og ECL har valgt tComLabs i Gent i Belgien til at løse opgaverne. "Her bliver nye modemer afprøvet og derefter testet i et stort netværk, hvor man finder ud af, om de kan arbejde sammen med andre. Det er noget helt andet at få det til at fungere i et netværk, accessnet, med belastning, end at afprøve det enkelte modem", siger Niels Hersoug, der uddyber: "I accessnettene sker tingene stadig hurtigere med en massiv opbygning af store kommunikationslinier. Det er først nu, man bygger accessnettene op og dermed kan udnytte de hastigheder, som Docsis-modemer, digitalt tv, ip-telefoni og streaming af tv kan udnytte – alt det man tidligere talte om, men som boksene ikke hidtil har kunnet udnytte. Hvis I forlanger, at nyt udstyr er testet af os, har I meget stor sikkerhed for, at det virker hos jer. Mit råd er: køb kun certificeret udstyr".

Man kunne tro, at firmaerne holder deres viden tæt til kroppen af frygt for konkurrenterne, men sådan er det ikke."Der er stor åbenhed, specielt naturligvis hos de små leverandører, men også de store er oprigtigt interesserede i at gøre det bedste for branchen. Deres tekniske chefer spreder gerne deres viden. Med det samspil kan de små operatører også komme til at præge udviklingen, som TDC har gjort med ip-tv. Vi samarbejder med det ældre CablesLabs i USA, men der er forskel på måden, hvormed man anlægger og driver kabelnet og telenet i USA og i Europa. Der er også stor forskel på, hvad forbrugerne i USA og Europa ønsker. Vi kigger meget på, hvad CablesLabs i USA gør. Det er jo kabelnettenes hjemland, og deres valg præger også vores. Men med f.eks. settopbokse kan situationen godt blive modsat, at vi kommer til at præge udviklingen i USA. Der en reel vekselvirkning. I modsætning til ECL har CablesLabs egne laboratorier og dermed over 100 ansatte.

Næste spring: Docsis 3.0

Tager kontoret med sig

En højaktuel opgave for ECL er at skrive dokumentation på Docsis 3.0. "Det er vigtigt, at vi er helt med i certifikationer af det udstyr, I skal have senere i jeres net. På ECCAs årsmøde i Wien i februar vil vi præsentere nyt udstyr, herunder udstyr der streamer HDTV på grundlag af Docsis 3.0. Selv om det ikke altid går, som præsten – leverandørerne - prædiker, ved jeg, at der med Docsis 3 vil være masser af båndbredde til såvel HDTV som ip-telefoni i jeres net. Evnen til at rumme meget mere stiger stærkt med den nye Docsis 3, dels i kraft af udviklingen af kodningsmuligheder, dels nettenes evne til at udbrede store datamængder. ECL søger at være forrest i teknologisk viden, bla. i kraft af at have unge forskere ved universitetet i Braunsweig, men ECL har også medarbejdere i England, ligesom en fast mand i USA sikrer samarbejdet med CableLabs i USA. Foruden at være en stor bidragyder til konferencerne i ECCA arrangerer vi workshops, f.eks. decembers i London med ip-tv.

Leverandørerne betaler for at få udstyr certificeret. De øvrige aktiviteter i ECL finansieres ved medlemsbidrag med en special lav takst for associerede organisationer, som FDA kunne være en af. Niels-Kristian Hersoug har som civilingeniør arbejdet meget med optisk transmission. Han var med fra starten af GIGA, der senere blev solgt til Intel, og var i Ericssons store, men nu nedlagte udviklingscenter i København, hvor han arbejdede med managementsystemer, hvilket også de større antenneanlæg har brug for. I Nettest var Herzoug divisionsdirektør og senest var han i venturefirmaet Hymite, der udvikler indkapslinger til optiske komponenter. "I det nye job i ECL er jeg ude af landet mindst tre dage om ugen, men jeg bliver boende i Humlebæk. Mit kontor er i den bærbare computer, og med den og telefonen kan jeg komme i kontakt med alle uanset hvor jeg befinder mig". Det er ofte på vej fra et sted til et andet. Se også www.eurocablelabs.com www.tcomlabs.com


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 5

IP-telefoni du kan stole på

Abonnement inkl. fri taletid for 119 kr. om måneden Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre

Med en internet- og IP-telefoniaftale med Dansk Kabel TV kan I nu tilbyde jeres medlemmer billig telefoni over kabelnettet.

Se mere på www.dk-tv.dk - eller ring 70 20 25 98 Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 92 kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 6

I østen stiger solen op… Svensk Television viser vejen til mere retfærdig ophavsretsbetaling SVT/UR påtager sig betalingsforpligtelsen ved distribution via antenneanlæg til private husstande. Det fremgår af en oplysning på Copyswedes hjemmeside. Copyswede har en tilsvarende rolle i Sverige som Copy-Dan har i Danmark. Fra og med 1. juli i år skal svenske anlæg ikke mere betale vederlag for Sveriges Televisions kanaler via den ophavsretlige forvaltningsorganisation eller til andre ophavsmænd. Anlæggene skal fortsat have en aftale med Copyswede, ligesom der fortsat skal gives samtykke fra radiofonien – altså fra SVT/UR.

Disse tætte bånd betyder, at der ofte hentes eksempler og argumenter fra de andre nordiske lande i ophavsretlig sammenhæng. Det har vi flere gange oplevet på købersiden og ofte som argument for, at vederlagsniveauet skal være lige så højt hos os, som det hævdes at være i enten Norge eller i Sverige. Samme inspiration opfordrer FDA hermed DR og TV2 til i denne sammenhæng at hente på den anden side af Øresund. Og da Copy-Dan helt sikkert ikke er ubekendt med den nye praksis, vil de være i en rigtig god position til at formidle den samme praksis.

God inspiration Den ophavsretlige tradition og regulering er ganske ensartet i de nordiske lande. Både når det gælder omfanget af beskyttelsen af ophavsmændene, ordlyden og meningen i lovene og den praktiske administration.

Glædeligt for DR Særligt for DR kan dette være en kærkommen lejlighed til at indføre den praksis, som generaldirektør Kenneth Plummer har advokeret for i pressen; nemlig at DR ikke skal opkræve brugerbetaling for adgangen

til public service kanalerne, men måske godt ville kunne gøre det for stærkt brugertilpassede services i fremtiden. På det punkt er hr. Plummer helt på linie med en entydig politisk udmelding hen over sommeren: Ingen brugerbetaling for adgangen til public service kanalerne. På vegne af de mere end 1,5 millioner danske licensbetalende husstande, som afkræves brugerbetaling for deres samtidige og uændrede adgang til public service kanalerne fra både DR og TV2, ser FDA frem til at DR og TV2 følger det gode eksempel fra Sverige. Sker det ikke meget snart, så sætter vi vores lid til, at politikerne senest ved den kommende medieaftale gennemfører en ligestilling af licensbetalerne – også når det gælder den samtidige og uændrede adgang til public service kanalerne uanset modtagemetode. SBS

Eutelsat prøver igen Eutelsat henter alligevel mere kapital på børserne. Målet var tidligere i år €3 mia., men træg efterspørgsel betød, at Eutelsat først nedsatte aktiesalget med 20% og derefter opgav så sent som i oktober. Nu har man fået ny optimisme i hovedsædet i Paris. Ambitionen er lavere, idet et nyt udbud ventes at indbringe €860 mio., svarende til en tredjedel af den nuværende aktiekapital. Størsteparten af udbyttet skal bruges til at nedsætte gælden. Med 23 satellitter er Eutelsat verdens tredjestørste på dette kapitalkrævende marked.

CITAT "Kunderne skal nok komme, når de ser at vi mener det alvorligt med lynhurtigt bredbånd. Mange har stadig svært ved at se, hvad det skal bruges til«. Charli Reimert, chef for privatsalg hos EnergiMidt. Svensk Television dækker ophavsretten helt ind.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 2

6

Assentoft Fællesantenne

FDA-orientering 6 / 2005

Kaj Andersen

Bøgevej 55, Assentoft

8900 Randers


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 7

Svensk tv efter nordjysk model 24Nordjyske kopieres af svensk avis Avisens journalister og fotografer leverer indholdet. Det har krævet en omstilling hos dem både at skulle tænke i skrevne og sagte ord, avisbilleder og levende billeder. De bidrager også til radiokanalerne ANR. Det er denne arbejdsmæssige omstilling, Norrköping Tidningers medarbejdere så småt er på vej ind i.

24 Nordjyske sendes også over satellit og har et lille antal kunder i hjem med egen parabol. I Norrköping håber man på at nå 72.000 husstande via kabelnettene i avisens dækningsområde. Avisen vil også forsøge at få lov til at sende i æteren.

Stort set uændret geografi Nyheder i sløjfer

Lars Jespersen.

Beboerne i Norrköping i det østlige Sverige får næste sommer en lokal nyhedskanal, der vil blive produceret med 24Nordjyske som model. Det var Nordjyske Stiftstidende, som for to år siden startede tv-kanalen 24Nordjyske og nu opgør at nå over 80.000 husstande.

Den svenske avis har valgt helt at følge modellen fra 24Nordjyske, som sender et 20 minutters program, der gentages døgnet rundt. Dog udskiftes indholdet undervejs i takt med, at der kommer nyt at berette om. 8-10 minutter er lokale nyheder, som efterfølges af korte lokale magasinagtige programmer samt vejrudsigter. Kanalen finansieres med 1-2 minutters reklamer og betaling fra antenneanlæg i Hanherred, Himmerland og Vendsyssel. Det er disses næstdyreste tv-kanal, men efterhånden har størsteparten meldt sig som købere.

Med dannelsen af regioner i stedet for amter er det naturligt at spørge, om 24Nordjyske udbreder sig til Thy og Mors, men det er der ikke aktuelle planer om. "Vi vil dække store begivenheder, men der er langt derud for os, fordi vi ikke har redaktioner i området", siger chefredaktør Lars Jespersen. Nordjyske Medier, der et forretningsområde i Nordjyske Stiftstidende, driver også radiokanalerne ANR og leverer nyheder til den udgave af TV Danmark, der sendes i Nordjylland. Det er Nordjyske Stiftstidende, der ejer sendetilladelsen, som TV Danmark bruger i landsdelen.

Her sammensættes udsendelserne i 24Nordjyskes 20 minutters sløjfer.

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen.

Grafen over aldersgrupperne skal læses på denne måde: Den venstre søjle viser aldersgruppen i procent af den samlede befolkning. Den højre søjle viser seerprocenten af befolkningstallet i aldersgruppen. Eksempel: Den ældste gruppe udgør 25,2% af amtets befolkning. Heraf ser 27,8% den lokale nyhedskanal hver dag.

Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

FDA-orientering 6 / 2005

7


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 8

TV

Bedre billeder med terrestrisk dansk tv Antenneanlæg har flere muligheder, når DR og TV2 begynder at sende digitalt venter, at nye analoge tv-apparater vil være i handelen i Europa i mange år endnu. "Vi skal huske, at det kun er i England, Finland, Sverige og Tyskland, man har digitalt tv. Det er på vej i Danmark, Norge og Holland, men i det øvrige Europa vil der blive sendt analogt tv meget længere", siger han.

Fire veje

Claus Frank Sørensen viser en boks, som Telia Stofa og TDC er enige om bliver nødvendige.

Der er en kvalitetsmæssig forbedring i at skifte modtagelsen af DR1, DR2 og TV2 fra de analoge sendere til de nye digitale, så snart de kommer i drift næste år. Det vil give en bedre billedkvalitet, fordi man undgår reflektioner. Især på fladskærms-tv vil det være en klar forbedring. Men det koster i hovedstationen, og Helge Lassen fra Jels Antenneforening skriver derfor: "Jeg har set nogle foreslå, at når DR og TV2 begynder at sende digitalt, kan man blot videresende den pågældende UHF kanal i anlægget. Det vil så ske i DVB-T standard. Kan det være rigtigt?". "Det kan det godt være, og det er en billig overgangsløsning for antenneforeningen", siger konsulent Jais Tindborg, TDC Kabel-TV, som af andre grunde synes, det er en dårlig idé. "De hjem, der modtager det ubehandlede signal, skal købe en settopboks til DVB-T, for der findes endnu ikke tv-apparater med dennes indbyggede funktion.

I øvrigt er settopboksen en fordel frem for tv-apparater med indbygget boks, fordi boksene er billigere at udskifte, når der kommer nye systemer – og det vil formentlig ske mere end én gang i tv-apparatets levetid. Jais Tindborg tror, at antenneanlæggene i mange år endnu vil sende analogt tv sideløbende med digitalt – også efter lukningen af de analoge sendere i 2009. De analoge tv-apparater vil være i brug i mange år efter 2009, og han for-

Helge Lassen spørger endvidere om, hvor dyrt og hvor kompliceret det er at omsætte flere kanaler til et antal DVB-C multipleks. "Hvis vi skal bibeholde vores selvbestemmelse i foreningen er det vigtigt, at vi også i fremtiden har vore egne kanaler og så som et supplement kan få flere kanaler via en digital dekoder", siger han. Om mulighederne siger salgschef Jan Poppe, Teledan:

Omsæt til PAL 1. Omsætning af de digitale signaler fra de terrestriske sendere til PAL vil give en højere billedkvalitet uden reflektioner. Fordelen er desuden, at medlemmerne uden videre kan se programmerne på deres nuværende tv-apparater. Udgiften for antenneanlægget er den samme som ved omsætning af digitalt sendte satellitkanaler til PAL.

Boksens fordel Når antenneanlægget begynder at sende andre digitale tv-kanaler, hvilket vil ske i standarden for kabelanlæg DVB-C, kan DVB-T settopboksen ikke omsætte dem. Så skal de pågældende hjem enten udskifte settopboksen – eller det digitale tv-apparat med indbygget boks, hvis de i mellemtiden har købt sådan et.

8

FDA-orientering 6 / 2005

Sirius viste i Brædstrup flot HDTV fra HD1, men det er for tidligt at afskrive PAL.


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 9

TV Digitalt kræver boks 2. Videresending af de digitale signaler transparant er overkommeligt. 10 terrestriske kanaler sendt videre transparent (DVB-T) i nettet bliver ikke voldsomt dyrt, men den enkelte husstand skal have en settop boks til hvert analogt tv-apparat.

QAM 3. Det vil blive muligt selv at lægge de terrestriske signaler ind i en QAM-løsning (som Selector), men det ligger ikke lige om hjørnet. Et digitalt satellitsignal kan også lægges ind i en QAM-løsning i egen hovedstationen.

Egne tv-pakker 4. Antenneanlægget kan lave sine egne tv-pakker, f.eks. en gruppe af etniske kanaler. Det kan gøres uanset den teknik, tv-signalerne modtages i. Prismæssigt koster det ikke mere end anden omsætning af tv-kanaler, men for at medlemmerne kan vælge mellem flere pakker, skal der enten anvendes filtre

i de standere, hvor hjemmene er tilsluttet, eller antenneanlægget skal formidle eller henvise til køb af en settop boks. Muligheden gælder ikke for streamet tv. Det er endnu voldsomt dyrt, og rettighedsproblemet er ikke løst.

For få tv-kanaler De digitale terrestriske sendere sættes i drift i løbet af 2006, men det bliver kun med DR1, DR2 og TV2. Politisk er der endnu ikke taget stilling til, hvor hurtig udbygningen med flere kanaler skal være. Det er et dilemma, mener Jan Poppe: "Det terrestriske sendenet bliver næppe interessant, før det også indeholder de populære kommercielle kanaler som f.eks. TV3. Det vil nok ikke ske, før politikerne tillader reklamer inde i udsendelserne. Det er de ikke meget for, men det bliver de nødt til, hvis de vil sikre økonomi i det digitale sendenet. Settop boksene er også et problem, fordi hjemmene typisk har to-tre tv-apparater, der skal have hver sin boks.

DK4 opgav nyordning

Ib Søby vil endnu mere rundt i landet.

Den ekstraudgift kan meget vel tænkes imødegået ved, at alternative udbydere vil tilbyde dem til en krone mod at man køber hos dem".

DK4 har opgivet at bundte DK4 med 4sport, således at man kun kan få 4sport, hvis man også køber DK4. DK4 har ganske enkelt droppet ændringerne, som man redegjorde for i sidste nummer af FDA-orientering. Man undlader at overføre dele af sporten til DK4 og fastholder de kendte priser. Man vil så lægge flere kræfter i andre måder at udbrede 4sport på. "Vi slækker ikke på investeringerne i mere sport", siger kanalchef Ib Søby. "Med Danmarks største antal OB-vogne i ryggen vil vi besøge endnu flere byer, hvor de har hold eller stævner, der markerer sig med spændende sport af enhver art på højt niveau. Med 2. division i fodbold er vi også med der, men 4sport er den eneste sportskanal, der favner al dansk idræt".

ORDBOG DVB, Digital Video Broadcasting, opdeles i tre transmissionsstandarder: DVB-C for kabelnet, DVB-S for satellitter og DVB-T for mastesendt tv. Multiplex er en enhed, som distribuerer flere digitale tv-stationer via een tvkanal QAM, Quadrature Amplitude Modulation, er en måde at signalere på over en bærebølge. Et analogt tv-signal, som man vil udsende med QAM, skal gennem en encoder, som komprimerer til f.eks. MPEG2 eller MPEG4.

Ingen sure mænd Afviklingen af efterårets Charlie-auktioner med direkte bud fra seerne var mere besværlig end forudset, så nyskabelsen er ikke blandt næste halvårs programmer i TV2 Charlie. Men der er tre nye egenproduktioner på tapetet. "Rundt om klaveret" er en blanding af talkshow, syng med og holdkonkurrencer ledet af Sacha Dupont. I "Spørg Charlie" skal Michael Meierheim finde svar på de mest usædvalige spørgsmål fra seerne – og det kan nok give kuldegysninger hos flere, når en flok pensionister i "Syv sure mænd" udfordres på noget af det, der byder dem meget imod som f.eks. vinterbadning, sushi og sms.

Tekst-tv på Hallmark

Christina Foley lover programguide til marts

Filmkanalen Hallmark Channel venter at kunne præsentere tekst-tv i marts. ”Med de mange tv-kanaler er det svært at få bladene til at bringe programmerne – i bedste fald sker det i meget kort form. Tekst-tv starter som et tilbud om at læse programmerne her. Så vil vi udbygge med mere udførlig omtale af film og skuespillere”, siger Christina Foley.

I første omgang vil Hallmarks tekst-tv være på engelsk, men målet er at vise teksterne på dansk og tilsvarende på norsk og svensk i nabolandene. Det er der nu plads til på satellitten, idet Hallmark til Beneluxlandene fremover sendes via en anden satellit.

FDA-orientering 6 / 2005

9


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 10

TV

Kanal 5 skal være hovedkanalen Populære programmer flyttes fra TV Danmark, mens SBS overvejer at starte endnu en dansk tv-kanal Kanal 5 skal være den danske hovedkanal for SBS. Reality- og quiz-værten Thomas Mygind var på Kanal 5-standen på FDA-Messen for at fortælle, at efterårets succes "Hvem er Danmarks klogeste barn" i det nye år sendes på Kanal 5 i stedet for på TV Danmark. Formatet er med flere naturlige ophold velegnet til reklameindslag. Også amerikanske serier som "Lost" og "CIS" flyttes til Kanal 5. "De rent underholdende programmer skal primært sendes på Kanal 5, som fortsat også vil sende meget film og sport", fortæller direktør Henrik Ravn.

Økonomien i Kanal 5 er heller ikke total afhængig af svingende reklameindtægter, som der bliver større kamp om med de nye tv-platforme til mp3 og mobiltelefoner. Derfor har SBS selv et godt øje til de nye platforme. TV Danmark skal alene leve af reklamer, der kun må lægges før og efter udsendelserne. TV Danmark har flere gange uden held "afprøvet grænser" ved at dele en udsendelse op i to - og fået næser herfor af radio-tv nævnet. Ophævelsen af must carry for lokal-tv ryster ikke Henrik Ravn. "Der kan være yderområder i forhold til et antenneanlæg, der gør, at dette vil vælge vores satellitsignal, men næppe droppe os. Men vi sætter ind på dels at få øget sendestyrken, dels forbedre signalet ved at molo omlægge linkforbindelserne".

Ny kanal om et år TV Danmark vil være præget af korte dokumentarer og reportager, fortrinsvis af den type, der tager afsæt i seernes hverdag. "De unge mødre" er et eksempel herpå. Samtidig styrkes TV Danmark med seks daglige nyhedsudsendelser mod nu to. Den seneste af de to aftennyhedsudsendelser forsvinder, til gengæld kommer der tre korte hver morgen og to om eftermiddagen. Og så overvejer SBS at starte en ny dansk tv-kanal efter at "The Voice TV" nu har etableret sig i konkurrence primært med MTV. Karakteren af den fjerde kanal vil direktør Henrik Ravn ikke løfte sløret for – kun at den i givet fald kan ventes næste efterår. Det bliver en såkaldt nichekanal – og mon

Thomas Myginds "kloge børn" flytter ind på Kanal 5.

ikke også det er det tidspunkt, TV2 satser på for sin næste kanal?

Mange penge fra kabelnet Henrik Ravn lægger ikke skjul på, at der er gode penge i Kanal 5, fordi den med britisk sendetilladelse kan lægge reklamer inde i udsendelserne, og fordi antenneanlæggene betaler for den.

CITAT "Man havde det princip, at et filmklip eller foto skulle være absolut relevant i forhold til den nyhedstekst, der blev læst op, før end man ville bruge det. Så en stor del af tiden så man bare en af nyhedsværterne, der sad og læste op. Det blev noget tørt." Regissør Peter Mose i DRåben Magasin om TV-Avisens start i 1965

TVNYT Gintberg er sendt ud TV2 Zulu har i år satset så meget på Jan Gintberg, at hans hjemlige satire tones ned til fordel for rejseoplevelser næste år, ligesom FC Zulu synes at være sendt til tælling. Det bliver bl.a. Jan Elhøj, der skal trække seere med sin crazy-stil, sammen med comedyserien "Klovn" og den britiske "Rockschool". Også I næste sæson vil TV2 sporten tage sin del af sendetiden på Zulu, hvor de meget sete pokerspillere igen blander kortene.

Nyt Discovery-center Discovery har taget et nyt europæisk hovedkvarter på over 3000 kvm i brug i London.

10

FDA-orientering 6 / 2005

Her samles udsendelser til Discoverys tvkanaler fuldelektronisk og udsendes i 48 tv-udgaver til Europa, Mellemøsten og Afrika. Centret håndterer såvel standard-tv som HDTV og tv til mobiltelefoner.

Farlige øjenvidner 51 journalister meldes dræbt for at skrive eller berette i aviser og tv, oplyser den internationale presseorganisation WAN i sin årsrapport for 2005. Den anslår, at flere end 500 er fængslet i år. Med 19 dræbte er Irak det farligste land at arbejde i, mens der i Asien fængsles mange flere pressefolk end i andre verdensdele.

Travl mand laver tv-program "På min arbejdsplads var der for 10 år siden 15 på hvert arbejdshold, nu er der kun 2. Før i tiden var der 20 lokale fodboldhold, nu er der kun 2. Folk bruger ikke deres fritid i foreningerne mere, fordi de har travlt". Med begrundelsen "Det er synd for vores samfund, da jeg synes, vi mangler noget alle kan stå sammen om" foreslog Thomas Svensson fra Faxe Ladeplads i en Discovery-konkurrence en udsendelse, der skal hedde "Vi har for travlt". For det vandt han førsteprisen på 50.000 kr. samt deltagelse i produktionen af den foreslåede udsendelse.


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:46

Side 11

TV

BSkyB mister eneret til Premier League Rettighederne til at sende tv fra Premier League i UK skal ved næste udbud i 2007 deles op i seks pakker. Det har EU gennemtrumfet efter årelang forhandling med modstræbende britiske fodboldforbund, der frygter lavere indtægter. Siden 1992 har BSkyB haft rettighederne, som det for 2004-2007 betaler over 11 mia. kr. for. Med næste udbuds seks pakker

får andre selskaber bedre mulighed for andel i de eftertragtede kampe, som har stigende seertal. Selskaberne kan byde på en eller flere pakker, men kan højst købe fem. Hver pakke omfatter 23 fodboldkampe, og de eftertragtede klubber skal fordeles på alle pakker. Satellitplatformen BSkyB kan vente konkurrence fra nye aktører som BT, AOL

Gratis genbrug Afholdte "Maverick" fra 1960erne, "Chico and the Man" fra 1974, "Wonder Woman" fra 1976, men også sciencefictionserien "Babylon 5" fra 1993 efterspørges så meget, at halvtimes episoder af disse og andre klassiske tv-serier næste år kan hentes ind på computeren (og derfra sendes videre til tv-apparatet) - gratis. Mens andre tv-serier sælges til download, vil AOL i USA tage sig betalt ved at indsætte reklamer i de genbrugte serier, som allerede sælges godt på DVD.

og France Telecom, som går efter rettigheder til ADSL, internet og mobiltelefoner. Mens BBC vil være tilfreds med retten til højdepunkterne forsøger NTL med kabelnet og tv-selskabet ITV at byde sammen. RTL vil byde for sin britiske tv-kanal Five.

CITATER "Det er mer tradisjonelle underholdningsformater denne gangen. Om det ikke akkurat er direkte varieté, så er det mye mer studiobaserte underholdningsprogrammer". Maverick i nostalgisk gensyn. Time Warner har 4800 episoder at tage af. Mon DR følger efter med "Huset på Christianshavn".

Programdirektør Nils Ketil Andresen, TV 2 Norge, om tv-messen i Cannes

"Vi sender ikke erotiske film, men antenneforeningerne spørger meget til det". Keld Reinicke, TV2 Film.

Nichekanalernes mand Bloomberg er finansverdenens daglige nyhedskanal. I Danmark er den kun småt repræsenteret, hvilket André Vroegindeweij satser på at ændre. Derfor lejede han en stand på FDA-Messen for at udbrede kendskabet til Bloomberg – samt til fem tyrkiske tv-kanaler. Bloomberg leverer daglige nyheder til over 100 tv-stationer verden over og bruger dem naturligvis i sine egne udsendelser, som uddyber finansielle og økonomiske forhold. Der er mange tyrkiske kanaler tilgængelige fra satellit, men det har ikke altid været så nemt at få en aftale om dem. Copy-Dan dækker nogle mod ophavsretskrav, men hvis de kræver direkte betaling er det en anden sag. André Vroegindeweij har for sit hollandske firma MBPA erhvervet sig forhandlingen for Europa for atv, Kanal D, Samanyolu og NTV. Han forklarede, at det har været svært at få aftaler med tyrkiske kanaler, fordi de kun vil forhandle med tyrkere. Takket været bekendtskaber i Tyrkiet er det dog lykkedes ham at få foden indenfor.

Tirush Antennesystem - nemmere bliver det ikke. Professionelt edb system til Jeres Antenneforening. Vi hjælper dig til det bedste program: • • • • • •

Overblik Gør det svære nemt Klar det kedelige hurtigt Nemt at lære Web-baseret uddannelsesprogram Hurtig service

Tirush Danmark ApS Tlf: 7698 0044 www.tirush.dk

André Vroegindeweij.

FDA-orientering 6 / 2005

11


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:47

A+ udfordrede med poker

Side 12

Fotos: Ib Bach og Mogens Lorentsen

Skattejagt hos BBC Food

Lidt af det hele hos TDC

Eftertænksom snak

Fotos fra FD 2005 Gløgg og æbleskiver hos Canal Digital

Mange fik en MTV Award - i hånden!


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:47

Side 13

The Voice TV havde hidkaldt Christine Milton

Eurosport pĂĽ charmeoffensiv

Godbidder fra NG

Copy-Dan udfordrede kritikerne

FDAs messe 005 Ă…ben til alle sider

Kaffepause


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:47

Side 14

FDA

FDA begærer lige vilkår i den nye medieaftale Lige vilkår for de forskellige distributionsplatforme og lige vilkår for seerne uanset modtagemetode er hovedpunkterne i de ønsker, FDA har til den kommende medieaftale, regeringen har inviteret de politiske partier til forhandling om. FDA har gode argumenter i forsøget på at påvirke politikerne til at gå i den retning, vi mener skaber de bedste vilkår for de brugerejede antenneanlæg.

To principper om lighed Det bør ikke være virkningerne af det offentliges reguleringer, som afgør hvilke distributionsplatforme, der vil blive dominerende i de kommende år. Hverken utilsigtede virkninger eller som nu, hvor det er samspillet af forskellige regler, der påvirker meget uheldigt. Reguleringen bør rette sig mod aktiviteter eller handlinger og ikke som nu mod teknologier. FDA appellerer til, at man sikrer fair konkurrence mellem aktørerne ved konsekvent at overholde princippet om teknologi-neutral regulering. På det ophavsretlige område anbefaler FDA, at der reguleres i overensstemmelse med det vi lidt teknisk kalder service-area-princippet. Tankegangen i dette princip er, at modtagerne af et ophavsretligt beskyttet værk skal kunne vælge modtagemetode, uden at det får betydning for den ophavsretlige betaling for indholdet.

Must carry bør gælde for alle På must carry-området har FDA en række konkrete ønsker til ændringer belært af uhensigtsmæssighederne i den nuværende regulering. Must carry bør for det første begrænses til det mindst mulige. Det kan være acceptabelt for public service, men kun under forudsætning af at en række forhold er opfyldt. Her peger FDA på, at reguleringen skal omfatte alle relevante platforme (eksempelvis, men ikke kun det terrestriske net). Det skal også gælde ved transmission via satellit, ved andre trådløse net og ved andre kabelbaserede netværk end fællesantenneanlæg. Når et netværk pålægges at bære bestemte programmer eller anden must carrybelagt aktivitet, skal der ydes en rimelig kompensation for den kapacitet, som derved ikke kan bruges til andre formål. Must carry-begunstigede kanaler skal pålægges "must provide". Dermed menes, at radiofonien eller anden leverandør skal betale den ophavsretafgift, dets udsen-

14

FDA-orientering 6 / 2005

delser berettiger til. Ingen andre er herrer over indholdet. De kan derfor heller ikke påvirke afgiftens størrelse. Det må i lovgivningen præciseres, at must carry gælder indholdet og eventuelt formatet, men ikke den konkrete tekniske indpakning (eksempelvis 16:9 men ikke DVB-T – digital radio men ikke DAB).

Mere overordnede betragtninger FDA henstiller, at politikerne overordnet tænker mediepolitikken bedre ind i den virkelighed, den er en del af. Det er relevant at tage hånd om public service og kulturelt begrundede krav, men det er ikke det eneste relevante at have med i en samlet mediepolitik. Denne bør langt bedre end nu anlægge et bredt perspektiv og ikke begrænses til stort set kun at regulere forholdene hos DR og TV2. Mediepolitikken handler om mere end public service og salg af frekvens-muligheder.

Infrastruktur skal hænge sammen Med flere platforme og øget konvergens mellem disse og mellem apparaterne indbyrdes er det af afgørende betydning, at reguleringen retter sig mod aktiviteter og ikke mod teknologier. Det giver eksempelvis ingen mening at betragte fællesantenneanlæg som et særligt område og regulere dette uden sammenhæng med den infrastruktur, de er en del af. Public service begrebet bør, idet det har betydning for andre end de omfattede

radiofonier, være præcist afgrænset, så tvivl om rækkevidden ikke opstår. Den ophavsretlige regulering bør moderniseres, så den mindst bringes på højde med nutidens forhold, men endnu bedre tager højde for den synlige fremtid. Det er væsentligt at anerkende, at mediepolitik hænger sammen med anden lovgivning, f.eks. teknologipolitik (digitalisering af sendenettet), industripolitik (platformes indbyrdes forhold) og forbrugerpolitik (ophavsretlige vederlag og sikring af adgang via must carry).

International tilpasning Den omfattende – og stigende – delegering af kompetencen til ministeren svækker den demokratiske proces og øger risikoen for, at den forudgående debat ikke bliver tilstrækkelig omfattende. Medieindustrien er om nogen international og grænseoverskridende. Det er derfor vigtigt, at den danske regulering er tilpasset de internationale regler, medieindustrien lever med. Konvergens er ikke alene et teknologisk fænomen. Konvergensen sker generelt på områder, som ikke eller kun i begrænset omfang er reguleret på måder, der er sammenlignelige med medieområdet (reklameregler, must carry). Det udfordrer mediepolitikkens traditionelt ret detaljerede regulering. Skiftet til digital teknologi bør være efterspørgselsbestemt og ikke dikteres politisk. Det bør eksempelvis ikke forbydes antenneanlæg fortsat at distribuere i analogt format. Det vil standse af sig selv, når forbrugerne ikke mere efterspørger ydelsen. SBS

FDA-ønsker til ny medielov 1. Den ophavsretlige regulering bør indrettes, så slutbrugernes betaling for indholdet alene afhænger af relevante juridiske forhold som eksempelvis samtidig og uændret og tilhør til målgruppen men ikke eksempelvis modtagemetode og teknisk transportvej. De nuværende regler er både urimelige og ulogiske. 2. Forholdet mellem primær og sekundær distribution må afklares. Vi har i dag det mærkværdige forhold at modtageformen, som de fleste husstande har som deres vigtigste adgangsvej til tv, i den nugældende regulering betragtes som sekundær. 3. Det skal fremgå direkte af lovgivningen hvilke navngivne kanaler, der har public service status og dermed er must carry-belagte - og ikke som nu kun af radiofoniens public service kontrakt. 4. Mindstesprednings-klausuler bør gøres ulovlige i overensstemmelse med anbefalingen i konkurrenceredegørelsen 2002. Konkurrencen om distribution i antenneanlæggenes (og andre distributørers) programflade bør ske på pris og indhold og ikke gennem (mis)brug af stor markedsstyrke til at diktere bestemte vilkår.


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 15

FDA

Stor interesse for hjemmesider Selv om mange antenneanlæg allerede har egne hjemmesider synes interessen fortsat at være stor. På FDA Messen præsenterede flere udstillere modeller for hjemmesider tilrettelagt for antenneanlæg, så det er nemt at indsætte egen information og billeder. Dermed er risikoen for, at ens hjemmeside "går død" af manglende fornyelse ikke så stor. En af dem, der søgte lykken, var Allan Jusjong, som kender kabelnettene fra Klarup Antenneforening, hvor han som bestyrelsesmedlem var med til at opbygge foreningens eget internetudbud. Erfaringerne herfra er grundlaget for sider, som bestyrelserne først og fremmest har brug for: bestyrelse, historie, fejlmeldinger, brugerundersøgelser, vedtægter, priser m.fl., hvortil kommer mange sider, man lokalt selv kan navngive og fylde ud. Man uploader selv tekster og illustrationer, dog sørger AJ-Design, som Jusjong kalder sit firma, for opdaterede logoer og links til de kanaler, der er på ens anlæg. Upload sker via internettet til AJ-Designs server, så man ikke skal spekulere på backup, og herfra kan anlægget sende nyhedsbreve til medlemmerne (der har accepteret på forhånd). Ud over et startgebyr på 3000 kr. betales 500 kr. månedligt, incl. webhotel for foreningen og e-mail adresser til bestyrelsen. Se www.aj-design.dk

42 : at N o a l s r a ci um The K i s t m a s S p e Chr

Strictly

Co me D

ancing

X ma s

Glædelig jul fra BBC Prime!

Allan Jusjong bygger på egne erfaringer.

Gratis infokanal Det er også fra Klarup, konceptet til en gratis infokanal stammer. Den hedder Info-Tech og bortset for en oprettelsespris på 5.000 kr. er såvel udstyr som sider gratis. I videosiderne, som sendes i sløjfer, indgår informationssider, der er relevante for antenneanlæg og som derfor er fælles for de antenneforeninger, der har aftale med InfoTech. Infokanalerne finansieres ved, at InfoTech sælger reklameplads på infokanalerne med maksimalt fire reklamer à 10 sekunder i en sløjfe. Se www.infotech.dk En billig løsning.

Der er masser af gode juleprogrammer på BBC Prime i julen og nytåret. Du kan for eksempel få at se, om fodboldspilleren Paul Gascoigne mon er Vild med Isdans? Hvem besøger The Kumars i nr. 42? Hvordan klarer Blackadder at rejse gennem tiden? Du kan se Nøddeknækkeren og Vild Med Dans. Så tænd for tv’et og føl hvordan den gode julestemning breder sig. Men det er ikke bare til jul, at der er noget at kikke på. Hvert år sendes der over 6500 timers kvalitetsunderholdning på BBC Prime, langt mere end nogle danske kanaler køber. Så takket være masser af underholdende og velproduceret tv er BBC Prime spækket med masser af nye programmer og klassikere, der er værd at se på – og ikke kun til højtiderne. Har din forening ikke BBC Prime, så kontakt Charlotte Repholtz på telefon 39 61 82 81 eller mail på charlotte.repholtz@bbc.co.uk og hør nærmere.

www.bbcprime.com BBC PRIME is a trademark of the British Broadcasting Corporation

FDA-orientering 6 / 2005 BBC_PRIME_87x260_JUL_2005.indd 1

15

30/11/05 14:57:07


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 16

FDA

Et dynamisk FDA i fortsat udvikling Et arbejdsomt landsmøde kom igennem mange emner Der overvejes

"Med de nye tekniske muligheder kan det ikke undgå at ærgre en landsformand, at det fortsat er nødvendigt at bruge tid på en gammel og urimelig sag som dobbeltbetalingen. Men sådan må det nu være, så længe den ikke er løst. Lad os håbe, at det kommende medieforlig vil bringe sagen over i de historiske rækker. De politiske toner har aldrig før været bedre". Det var indledningen på landsformand Erik Wagners mundtlige beretning til landsmødet. "Som enhver anden dynamisk organisation, er FDA i fortsat udvikling", sagde formanden videre. "Mange nye udfordringer er eller vil blive taget op, og vi har et sekretariet, foreninger uden for FDA har god grund til at være misundelige over".

Større konkurrence Viasats manglende respekt for Højesterets

Der stemmes

16

FDA-orientering 6 / 2005

dom om programpakker, DK4s forsøg på at bundle 4sport, mangler i AFOs komponentregister, medlemmers strukturtilpasning og den midlertidige DAB-aftale var blandt de opgaver, Erik Wagner omtalte. "Viasats nye betingelser gav god opbakning fra medlemskredsen. Det mandat brugte vi også i sagen om DK4s forsøg på at bundle 4sport. Forhandlingen fik en positiv udgang med en åbning fra DK4, der kan være med til at bane vej for begrebet indholdsgaranti, som programleverandørerne er imod. FDA har søgt dialog med elselskaberne, der fortsat ruller fibernet ud, og der er begyndende kontakter. Elselskaberne har loven i ryggen, og vi må tage den udfordring op. Møder vi konkurrence på fair og lige vilkår, kan antenneanlæggene klare sig. Hvis elselskaberne derimod sætter deres store formuer ind, bliver det vanskeligt, men ikke umuligt. Med veldrevne og opdaterede anlæg skal vi opfylde medlemmernes ønsker om produkter. Vi skal lære at tænke på nye måder, og FDA hjælper gerne med ideer til at håndtere den nye situation.

Positiv kritik Mogens Andersen, Jyderup, sagde som nyvalgt HB-medlem for Region 8, at kritik af FDA også er positivt ment, og han talte for nytænkning. Hovedopgaverne lige nu er dobbeltbetalingen og ulige konkurrence fra elselskaberne. Jørgen Pedersen, Fjenneslev, opfordrede alle til at være meget opmærksomme på lo-

Diskussion med dirigenten Poul Juul

kalplaner, der er i støbeskeen, og han efterlyste standard leverandørkontrakter. Poul-Rene Sustmand, Eriksminde, erklærede sig enig i, at det må være sidste gang, vi snakker om dobbeltbetaling. Torben Saxtorff, Brøndby, foreslog landsmødet lagt på en lørdag på et sted hvor alle kan overnatte. Så kan udstillerne stille op fra søndag kl. 04, hvilket nok vil dæmpe markedsgøglet lidt. Det sidste fik en kølig kommentar fra Erik Wagner, der gjorde opmærksom på, at udstillingen ikke koster FDA noget, og at den er med til at trække mange til landsmødet. molo


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 17

FDA

Svært at ændre vedtægter De vedtægtsforslag, som nærmest var af præciserende karakter, vedtoges på landsmødet. Dog blev et forslag om fristen for anmeldelse af delegerede trukket tilbage efter anmodning fra dirigenten, Poul Juul, der så mulige problemer i formuleringen. De mere vidtgående forslag blev forkastet med snævre forskelle på ja og nej. Det første var forslaget om navneændring til Forenede Danske bredbåndsAnlæg, så forkortelsen FDA kunne bibeholdes. Leo Nielsen, Ribe, fik bifald, da han gik imod, at FDA indføjer ordet bredbånd i sit navn. "Det vil signalere, at vi bare er lige som alle de andre uden at skille os ud fra de kommercielle udbydere". Ligeledes forkastedes hovedbestyrelsens forslag om at afskaffe landsmødevalgte revisorer med den begrundelse, at regnskaberne jo revideres af et professionelt revisionsfirma. Heller ikke Sæby Antenneforening kom igennem med sit forslag om, at et anlæg skulle kunne melde sig ud inden 15. december med virkning for det følgende år "såfremt der på landsmødet vedtages yderligere økonomiske forpligtelser" (ud over almindelig indeksregulering af kontingentet). Det var det forslag, der blev mest debat om. Trods flere omformuleringer af teksten formåede Sæbys formand Jørgen Steen Jensen ikke at overbevise tilstrækkelig mange. Men stemmetallene var tætte. Forløbet fik dirigenten til at opfordre hovedbestyrelsen til næste år at komme med en beskrivelse af medlemmers forpligtelser i forhold til landsforeningen.

king n Coo m a i v a n c a ndi a Nordst ro New S Tin

Ribe Antenneforenings formand Leo Nielsen

Re a d y S te a d y C ook Ainsley Harriot t

Undskyld til de mange der fik dyppet fingrene i jordbærgrød

Sæby Antenneforenings formand Jørgen Steen Jensen

Nåede du ikke selv at få set, følt, lugtet, smagt og lyttet dig igennem BBC Foods stand på FDA-udstillingen i Brædstrup, så anbefaler vi, at du giver dig selv en ny chance: Få BBC Food på kabelnettet, sæt fingeren på din fjernbetjening og tænd for BBC Food. Kun de bedste kokke giver gode madtips til seerne. BBC Foods nykårede seerfavoritter Jamie Oliver, James Martin, Ainsley Harriott og Rick Stein er selvfølgelig alle på programmet. De og BBC Foods øvrige kokke tager seerne med på kulinariske rejser verden rundt, giver gode tips om alt fra æbler til laks og giver frisk inspiration. I julen kan du se svenske Tina Nordström give tips til julemaden, der er fuld julestemning i Ready Steady Cook og meget meget mere. Hvis din forening ikke har BBC Food, så kontakt Charlotte Repholtz på telefon 39 61 82 81 eller mail på charlotte.repholtz@bbc.co.uk og hør nærmere.

www.bbcfood.com BBC FOOD is a trademark of the British Broadcasting Corporation

FDA-orientering 6 / 2005 BBC_Food_87x260_JUL_2005.indd 1

17

30/11/05 14:55:58


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 18

FDA

Programvalg skal også øge kendskabet til antennen På Ringe Fællesantenneforenings generalforsamling i marts måtte formand Mogens Enger beklage, at kontingentopkrævningen i 2004 var en del forsinket, fordi alt for mange medlemmer ikke reagerede på foreningens opfordring til at vælge programpakke. Selv om der var en stor annonce i ugeavisen, reagerede de først da de fik opkrævningen, og "jeg har aldrig i mine 19 år som formand fået så mange opringninger fra vrede medlemmer, nogle med trusler", fortalte Mogens Enger. Det fik et medlem til at foreslå, at foreningen forbedrede informationen med en fornyelse af hjemmesiden. Den udfordring tog sekretæren Klaus Veltzé op. Et af foreningens unge medlemmer, Kristian Risager Larsen, der i år har startet firmaet Elementum, formede nye midlertidige sider og den elektronisk stemmeseddel StemNemt.

Men de endelige sider bliver meget mere spændende end dette oplæg, har han lovet. Hjemmesiderne laves, så Klaus Veltzé selv kan ajourføre og udvide med flere sider. "Premieren" fandt sted sidst i oktober med få sider og med en stemmeseddel med 32 tv-stationer som den aktuelt vigtigste. Den skulle gerne trække nysgerrige medlemmer til og helst også få dem til at

Ringe Fællesantenneforenings nye hjemmeside.

Venter et større opland

Svend Donby En af de foreninger, der spændt venter på ætersendt tv, er Jelling Antenneforening. Dens formand Svend Donby assisterede A+ med at fortælle besøgende på FDA Messen om sine erfaringer med internet,

som A+ leverer til 55% af foreningens medlemmer, men også til 250 boliger omkring Jelling. Jelling var for et par år siden den første, hvorfra oplandet fik mulighed for at få trådløs internetforbindelse. Sendere i masten rækker nu 360 grader, og det har været en succes. Næste skridt, som Svend Donby venter spændt på, er, at de 250 i oplandet skal kunne modtage tv-kanaler fra antennemasten. Det bliver så en udvidelse af foreningens dækningsområde. Det indgår i aftalen med A+, at de pågældende skal være medlemmer af Jelling Antenneforening for at kunne modtage tv – også selv om det ikke nødvendigvis bliver det samme antal tv-kanaler, som medlemmerne i byen kan modtage.

udfylde den elektronisk inden afleveringsfristen 25. november. Da "kun" en tredjedel af de 2600 medlemmer også har internet via kablerne, er stemmesedlen også sendt ud på papir. Et specielt nummersystem sikrer, at ingen kan stemme begge steder, og at man ikke kan regne sig til nummeret på andres stemmesedler. "Med programvalget er alle medlemmer gjort opmærksom på den nye hjemmeside, hvor der bl.a. ligger referater fra bestyrelsesmøderne, og jeg håber at kunne udvikle meget mere information", siger Veltzé, der også gerne ser informationskanalen videreudviklet. Han finder, at udgifterne til hjemmeside og elektronisk stemmeseddel på 10.000 kr. er beskedne i forhold til den forbedrede information. Programvalget i Ringe er vejledende for generalforsamlingen i februar. Se www.borger.ringe.dk

Valg Landsmødet genvalgte Erik Wagner, Morud, som formand og Mogens Lorentsen, Hjørring, til hovedbestyrelsen. Efter valgene takkede landsformanden Hanne Grøn og Henning H. Madsen for deres indsats i hovedbestyrelsen, og Sigurd Bak Christensen for hans mange år som FDA-repræsentant i ECCA. De tre har valgt at stoppe som henholdsvis regionsformænd og "udenrigsminister". Efterfølgende genvalgte hovedbestyrelsen Mogens Lorentsen som sit tredje medlem af forretningsudvalget, der desuden består af formanden og næstformand Jørn Almdal, Kalundborg.

Handlingsplan vedtaget I forhold til sidste års hæftige debat om Visionsudvalgets handlingsplan var dette landsmødes behandling af den reviderede plan, som blev forelagt af udvalgets formand Peter Dam, relativ kort. Der er ingen tvivl om, at det skyldtes, at det var velkendt stof fra møder i regioner-

18

FDA-orientering 6 / 2005

ne, samt at hovedbestyrelsen ikke kunne anbefale etablering af et FDA Net og heller ikke ansættelse af en tekniker på sekretariatet. Dette vil fortsat kunne henvise til godkendte rådgivere for en kortere rådgivning. Egentlig sagsbehandling bliver som hidtil for egen regning.

De øvrige punkter i handlingsplanen blev godkendt til iværksættelse indenfor budgettets økonomiske rammer, idet nogle af de skildrede opgaver vil strække sig ind i 2007.


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 19

ECCA

Appel om teknologineutral lovgivning i hele EU Af Sigurd Bak Christensen Tre af de store kabel-tv organisationer i Europa, Multimedia Austria, Verband Privater Kabelnetzbetreiber (ANGA) og Deutsche Kabelverband har haft foretræde i Bruxelles med krav om ændringer til erhvervs- og mediepolitiken såvel som en hurtig justering af ophavsretten i EU, så reguleringen bliver teknologineutral. Østrigerne fremførte, at der må skabes sikkerhed for de store investeringer, der er gjort i kabelnettene med bl. a. triple play, som er fuldt konkurrencedygtig til teleselskabernes udbud. "Der må ses bort fra ensidige politiske fordringer til andre overføringsveje som f.eks. DTT. Vi har behov for teknologineutrale markedsbetingelser", sagde Thomas Hintze, der er præsident for MMA. Deutsche Kabelverband påpegede de store fordele ved digitalisering af kabelnettene og de stærkt forøgede muligheder for mange programmer. Alligevel nægter en del private tv programleverandører digital distribution i kabelnet. ”De tyske netejere forlanger en parallel distributionsret. Hvad der kan modtages og distribueres analogt i kabler, må ikke kunne blokeres som digitalt.” erklærede organisationens præsident Rüttger Kelenburg. ANGA skitserede de nødvendige ændringer til ophavsretsbestemmelserne. Der ønskes en lovmæssig ret til distribution i

Sigurd Bak Christensen blev hyldet på landsmødet, hvor han trak sig tilbage fra posten som FDAs repræsentant i ECCA – en post han har varetaget siden FDA blev oprettet. HB har udpeget Steen R. Mortensen, Skodborg, som FDAs nye ECCA-repræsentant. kabelnet af alle analoge og digitale kanaler, som kan modtages fra satellit. "I hvert fald må ophavsretsstidigheder kunne klares ved, at en voldgiftsret giver tilladelse til en hurtig påbegyndelse af distribution i kabelnet", sagde ANGAs direktør Peter Charissé.

Ulovlig støtte til DTT Overgangen fra analog til digital mastesendt tv, DTT, følges nøje af EU. Traditionelle analoge tv-sendere er typisk blevet drevet i halvoffentligt regi og kun med must carry kanaler fra statslige radiofonier. Mulighederne er anderledes med DTT, hvori der kan sendes flere kanaler på en given frekvensplads. DTT multipleksere vil udover must carry kanaler også kunne indeholde kommercielt tv. Hertil kommer, at DTT senderne almindeligvis også vil blive drevet i et selvstændigt forretningsregi. På den måde bliver DTT en konkurrerende platform til satellit- og kabel-tv og derfor er om-

rådet interessant for EUs konkurrencemyndighed. Et af de første steder en fuldt funktionsdygtig DTT platform blev realiseret var i Brandenburg ved Berlin. I en sag herfra har EU Kommissionens konkurrencedirektorat nu afgjort, at de kommercielle kanaler i det digitale multipleks har modtaget ulovlig statsstøtte for to millioner €, svarende til ca. 15 millioner danske kroner. Det skal tv-stationerne nu betale tilbage. Afgørelsen vil formentlig få en afsmittende virkning på de økonomiske rammer for driften af - og indholdsleverandørerne til - det danske DTT net.

Det var således de "tunge drenge", der talte til EUs repræsentanter. Lad os håbe, at det nu sætter skub i en reel ligestilling af de forskellige medietransmissionsplatforme i Europa.

IPTV spås stor vækst Markedet for Internet Protocol TV (IPTV) vil nå €8,3 mia. (60 mia. kr.) inden 2010, mener det engelske analyseinstitut Informa Telecoms & Media. Antallet af abonnenter vil vokse fra 2,7 millioner til 27 millioner i samme periode. Måske lidt overraskende spås Kina at blive ledende i denne udvikling med 4,9 millioner abonnenter, fulgt af USA med 3,4 og Japan med 2,5 million. I Europa ventes 66% af hjemmene at have IPTV adgang i 2010. Den lave vækstrate, der forudses i Europa, hænger sammen med de gamle teleselskabers tilbageholdenhed med at rulle fiber ud. IPTV og beslægtede digitale tjenesters vækst er afhængig af udbredelsen af lysledere til de enkelte hjem, siger analysen. Bak

FDA-orientering 6 / 2005

19


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 20

BRANCHE-NYT

Canal Digital udvider med servicefirma Har købt OE Kabel-TV, som skal være landsdækkende Efter mange tilløb til samarbejde købte Canal Digital i november OE Kabel-TV i Odense for at kunne tilbyde teknisk service samt internetadgang og ip-telefoni til de mange antenneanlæg, der allerede køber programmer via Canal Digital. Canal Digital ejes af Telenor, som med OE Kabel-TV befæster sin position på ipområdet. Telenor ejer også Cybercity og Sonofon, hvis backbone bliver den fælles elektroniske motorvej landet rundt. Det vil lette OE Kabel-TVs anstrengelser for at blive landsdækkende. Dets afdelinger i Odense og Vejle suppleres med en hos Canal Digital i Glostrup, men basen for teknik og udvikling forbliver i Odense. Canal Digitals direktør Jens B. Arnesen betragter købet som et gennembrud i

konkurrencen med TDC Kabel-TV og Telia Stofa, men har respekt for, at det tager tid at flytte kunder, fordi kundeaftalerne i denne branche oftest er flerårige.

Stiftede GAL OE Kabel-TV omsatte sidste år for 38 mio. kr. med et overskud på knap 2 mio. kr. efter to år med underskud som følge af store investeringer i opbygningen af især internetaktiviteterne. Det beskæftiger 45 og har 11.000 internet-kunder. OE Kabel-TV har navn efter Ole Eriksen, der har opbygget virksomheden i tæt forbindelse med GAL, Glentevejs Antennelaug. Ole Eriksen høstede sine første erfa-

Sloan leder af MGM sortiet købt sig ind i MGM filmstudierne og er blevet både direktør og formand for det gamle filmselskab i Los Angeles. Blandt de øvrige ejere er Sony og Comcast, USA's største kabel-tv selskab. Den 55-årige Harry Sloan bevarer en vis tilknytning til SBS, der fortsat ledes af direktør Marcus Tellenbach, men nu skifter navn til SBS Broadcasting. Det er den naturlige konsekvens af, at SBS med hovedsæde i Luxembourg, i dag omfatter 10 tvkanaler i syv lande og 53 radiostationer i fem lande. I Danmark er det TV Danmark, Kanal 5, The Voice TV, Radio 2 og The Voice Radio.

Harry Sloan.

Ny stor medaktionær

Amerikaneren Harry Sloan, der i 1989 købte aktier i det, der blev til TV Danmark og TV Norge, har efter salget af Scandinavian Broadcasting System til Permira/KKR kon-

Knap var salget af SBS til Permira/KKR godkendt af myndighederne, før den hollandske mediekoncern Telegraaf købte 20% af aktierne betalt med 170 mio. kr. plus Telegraafs 2,4% aktier i de tre hollanske tv-kanaler, SBS er hovedaktionær i.

IFA hvert år

CNN ud af NTV

IFA i Berlin vil efter dette års rekord med 250.000 besøgende og 1202 udstillere fra 40 lande for fremtiden kunne besøges hvert år i stedet for hvert andet år. I 2006 holdes udstillingen med forbrugerudstyr til tv, radio og elektroniske udstyr med tilknytning hertil 1.-6. september. Derimod er den berammede Mediacastmesse i maj i London aflyst – angiveligt efter samråd med udstillerne.

Den tyske nyhedskanal n-tv, der startede i 1992 med CNN som største aktionær, overtages nu helt af RTL, som har ejet halvparten de sidste tre år. I de mellemliggende år har CNN opbygget en tysk afdeling i Berlin og sender delvis på tysk.

20

FDA-orientering 6 / 2005

Endnu en fusion Iesy er nu Tysklands største kabelnet. Efter overtagelse af Tele Columbus med 2,6 mio.

ringer med en antennemast i forældrenes have og forsyning til naboerne. Han sprang så til, da det firma, der skulle have opbygget Glentevejs Antennelaugs første kabelnet i 1970, sprang fra. Foruden daglig service til Glentevejs Antennelaugs 24.000 husstande finansierede OE Kabel-TV efter udbud laugets udbygning fra år 2000, så medlemmerne foruden tv og internet nu også kan få ip-telefoni og programpakker via settop boks. Aftalen løber over 13 år, hvorefter udbygningerne tilhører antennelauget. Denne løsning valgte Glentevejs Antennelaug i konsekvens af, at generalforsamlingerne holdt igen på kontingentet, så der ikke kunne spares op – men godkendte finansieringsplanen.

Tal taler forskelligt Statistik skal som bekendt omgås med varsomhed, men det er sjældent, at samme regnstykke giver så forskellige resultater, som tre vurderinger af hvor seerne i USA får deres tv-signaler fra. Ifølge The Bridge opgør forbrugerorganisationen Comsumer Electronic Association CEA, at 11,5% af hjemmene får tv fra sendemaster i deres område. Hvorimod National Association of Broadcasters, NAB, siger, at 39% af hjemmene er helt afhængige af sendemasterne. Måske kommer Telestyrelsen FCC sandheden nærmest sin opgørelse, der siger 15%. NAB er utvivlsomt påvirket af sin kampagne for udvidet must carry for digitalt tv fra sendemasterne, som de lokale filialer af de landsdækkende tv-stationer er helt afhængige af. CEA mener, at 60% af de 80 mio. husstande har kabel-tv og 24% har egne satellitmodtagere.

husstande leverer Iesy direkte til 4,5 mio. hjem. Kabel Deutschland er næststørst med 3 mio. kunder.

SCA også til Cisco Cisco, der nylig købte danske Kiss for at få foden indenfor produktionen af avancerede mediaplayers, har tilbudt $6,9 mia. for Scientific-Atlanta, der er USA's næststørste producent af settop bokse foruden en række andre produkter til kabelnet.


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 21

TEKNIK

Egen pakketering

Mobiltelefoni i kabelnet

På FDA Messen havde Witronic premiere på sit eget produkt indenfor optisk pakketering til FTTH – Fiber To The Home – og den optiske distribution af signaler. Med optisk pakketering er det muligt at adskille indholdsleverandørernes programpakker, som vi kender fra traditionel coax distribution. Det gør det muligt for antenneanlæg selv at kategorisere de enkelte tvkanaler. Ved præsentationen fremhævede Allan Kedmi-Møller platformens pris, eksempelvis 315 kr. pr. husstand i et anlæg med ca. 16.000 abonnenter. Aktuelt vistes en ny serie glasfiber paraboler med varme, så is og sne ikke hindrer modtagelsen.

Allan Kedmi-Møller viser det nye anlæg til optisk pakketering.

Basketball udsætter analogt tv-stop Dagen efter den amerikanske basketball turnerings afsluttende kampe lukkes de sidste analoge tv-sendere i USA - 7. april 2009, hvis den ene af to politiske beslutninger får præsidentens underskrift. Den anden forlanger senderne slukket senest ved udgangen af 2008. Det er en udsættelse på ca. to år begrundet i en frygt for, at prisen på settop bokse ikke falder nok i det næste par år. Politikerne er enige om at yde et tilskud til de nødvendige settop bokse, men er uenige om, hvorvidt det skal være $10 mia. eller $3 mia. De analoge frekvenser overdrages dels til offentlige formål, dels til teleselskaber i en auktion, der ventes at indbringe mindst $10 mia. Nogle forventer dog op til $30 mia. Af de $10 mia. skal halvdelen indgå i en kommunikationsfond. Resten skal dels bru-

ges som støtte til lokale tv-stationers overgang til digitale sendere, dels til et mere effektivt radionet til brand-, rednings- og alarmtjenester. Det er Senatet, der med snævert flertal vil slukke i april 2009. Nu afventes den endelige stillingtagen i Repræsentanternes Hus.

CITAT »Grundlæggende handler det om at migrere vores kunder fra analogt TV til digitalt TV. Hvis vi ikke gjorde det, så kunne vi frygte, at vi helt mistede vores kunder«.. Miriam Igelsø Hvidt, tv- og radiodirektør i TDC Kabel TV.

MPEG-4 i DTT

Nye lcd-skærme

Teracom har som den første i verden sendt video i MPEG-4 fra tv-senderen i Stockholm som forberedelse til HDTV på det digitale terrestriske sendernet, DTT. Vejen er dermed banet for Svensk Televisions beslutning om at sende fodbold fra næste års verdensmesterskaber i HDTV. I afprøvningen indgik også forsøg med tv til mobiltelefoner, DVB-H.

Samsung har udviklet en ny type lcd-tvskærme, hvori de tre standardfarver rød, grøn og blå er suppleret med hvid. Det giver et lavere strømforbrug, når der kun skal tændes for en pixel i stedet for tre de steder i billedet, der skal være hvidt.

Fire stor kabelnetselskaber i USA Time Warner, Cox, Comcast og Advance/Newhouse vil sammen bruge $100 mio. i en udbygning, så deres abonnenter også kan få mobiltelefonsamtaler via kabelnettene. Et tilsvarende beløb indskydes af teleselskabet Sprint Nextel, der sørger for den videre udbredelse af samtalerne.

Eller tv på mobilen Det topaktuelle i personlig elektronik bliver efter manges mening tv via mobiltelefonen. Med den kan man se en nyhedsoversigt eller højdepunkter i dagens fodbold. Men hvor lystne er brugerne efter denne nye facilitet, som 3G nettene kan formidle? Det har det britiske Entertainment Media Research undersøgt hos 1500 flittige kunder til mobil underholdning. Konklusionen er, at man – i hvert endnu - nok skal spise brød til. 70% svarede, at slet ikke vil bruge deres mobiltelefon som tv-apparat. Interessen for tv på computerskærmen er derimod stor: 45%. Begrundelsen er, at de selv kan vælge, hvornår de vil se de ønskede udsendelser, men halvdelen tilkendegav, at de allerede nu hyppigt surfer på internet eller sender emails, samtidig med at de ser på tv.

Eller radio som Mp3 I sommeren 2005 introducerede DR ”podcasting” af taleprogrammer fra radioens P1 - en ny mulighed til danskere på farten, der ønsker at lytte til andet og mere end blot musik på de små afspillere, fortæller medieforskeren Tore Hauerbach i DRåben. I de første tre måneder blev der hentet cirka 110.000 Mp3-podcasts om måneden, og det er tæt på niveauet for brugen af P1s tilbud om at lytte til kanalens programmer på dr.dk. De mest populære podcasts er Orientering med 38% af de hentede programmer, efterfulgt af P1 Morgen og Harddisken. Hvor lang tid brugerne lytter til programmerne, kan DR ikke måle. Der er ikke tvivl om, at den dag brugerne også kan hente musik-radioprogrammer, vil forbruget antage langt større højder. Teknologien er simpel. Den består grundlæggende af software, der gør det let at hente sine yndlingsprogrammer ind i computeren, hvorefter man kan tilslutte sin Mp3-afspiller og automatisk få overført filerne. "Det er nytænkning, men stadig lidt besværligt. Med tiden er det ikke utænkeligt, at man udvikler en smartere løsning, så Mp3-afspilleren kan opdateres uden at skulle tilsluttes en pc", skriver Tore Hauerbach.

FDA-orientering 6 / 2005

21


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 22

RADIO

Hul i æteren skal fyldes ud Selskaber er ikke overivrige for at byde på Sky Radios licens Tidspunktet var overraskende, men beslutningen om at lukke Sky Radio i Danmark er det ikke. Spørgsmålet er, hvor hurtigt der kommer en anden radio på den ledige frekvens. Sky Radio sendte på den næsten landsdækkende FM5-frekvens, som er must carry for kabelnet. Når en anden radio efter nyt udbud køber sig til denne frekvens, vil den efter alt at dømme også være must carry. Sky Radio begyndte at sende på landsdækkende frekvens 15. november 2003 og lukkede næsten på to års dagen – 14. november. Det skete dagen før den skulle be-

tale de 54 mio. kr., som er den årlige afgift til staten. Sky Radio har haft store underskud lige siden starten i 2003 som landsdækkende radio – sidste år var det på 72 mio. kr. Sky Radio skal betale statsafgiften frem til 2011, hvilket man undgår ved at lade det danske selskab, der købte licensen, gå konkurs. Bag det danske selskab står News Corp., som både økonomisk og ledelsesmæssigt har stået Sky Radio bi gennem den hollandske Sky Radio. Kulturminister Brian Mikkelsen ønsker hurtigst muligt en ny kommerciel radio.

Der er også liebhavere, men de var meget forsigtige i deres kommentarer til lukningen. Den høje pris og den manglende gennemslagskraft hos annoncørerne holdt dem tilbage. Sky Radio er en gammel bekendt i danske kabelnet. Helt tilbage fra 1988 har den hollandske Sky Radio kunnet høres herhjemme, og den danske Sky Radio dukkede op på lokalradiofrekvenser i Sjælland, Fyn og Sydvestjylland i 2001 og 2002. Den blev i 2003 taget af i de fleste kabelnet, da den forlangte betaling af kabelnet.

Lille feltstyrkemåler Firmaet Atimco ved Århus har lanceret en lille signalanalysator, Prodig-5, som på en lysstærk skærm udlæser dataene på alle stationerne i det frekvensvindue, montøren taster ind. Udover de aktuelle kanaler (frekvenser) kan man se parametre som energien i signalet, feltstyrken i µV/m og carrier-to-noise

ComX tynder ud Bredbåndsselskabet ComX har taget afsked med 22 medarbejdere samt direktør Dennis Rohde som konsekvens af store problemer, bl.a. på grund af levering af TV3 uden aftale med Viasat. I stedet ansattes Benny Michelsen med en fortid i TDC-virksomheden DKnet som ny direktør, men det blev et kort bekendtskab. Allerede en måned efter blev han fyret. Ifølge Børsen skete det samtidig med, at det islandske investeringsselskab Baugur Group trak sig tilbage som mulig køber af ComX.

(C/N) forholdet m.m. Desuden tjekkes signalet i de digitale modulationsformer for fejlbitrate BER (Bit Error Rate) og MER (Modulation Error Ratio). Skærmen kan også vise billedet fra freeto-air kanalerne. Prodig-5 vejer knap 2 kg og har batterikapacitet til godt fire timers drift.

AKTIVITETSKALENDER 24. januar:

FDA Region 1 på Tylstrup Kro kl. 19,30: Digitalisering, coax/fiber og ip-telefoni.

27. februar til 1. marts:

ECCAs årsmøde i Wien. www.ecca.com

29.-31. maj:

ANGA, teknisk udstilling for kabelanlæg, i Köln. www.angacable.de

A+ Arrownet runder kunde nr. 50.000 Læs historien under nyheder på WWW.APLUS.DK

22

FDA-orientering 6 / 2005


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 23

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Hans Carstensen, fmd., HB Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Flemming Knudsen Anders Andersen, HB supp.

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen Leif Traberg

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Dyremosevej 13 4450 Jyderup Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstfmd. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 99 08 Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

UDVALGENE

Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66

Medlem af ECCAs bestyrelse

Skat- og Økonomiudvalget

Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Helmuth Kroer, fmd., HB, kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB supp. Ejvind Nørgaard, sekr. Allan Jusjong Jesper Jensen

Jørgen Pedersen, fmd., HB supp. Mogens Andersen, HB. næstfmd Leif Jensen, sekr. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 6 / 2005

23


FDA-orintering 6-05

14/12/05

7:48

Side 24

-ED +ANAL BLIVER DU EN OPLEVELSE RIGERE -ED +ANAL FÍR DU $ANMARKS ST RSTE UDBUD AF TV PREMIERER OG TOPlLM I 'ALLAEN EKSKLUSIV UNDERHOLDNING SP NDENDE SERIER SAMT TOPFODBOLD FRA "ARCALYS %NGLISH 0REMIER ,EAGUE DEN 3PANSKE ,A ,IGA "UNDESLIGA OG NATURLIGVIS 2OYAL ,EAGUE

"UNDESLIGAEN

$ANMARKS +LOGESTE "ARN

4HE (ULK

,A ,IGA