Page 1

FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:56

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 3 路 juni 2005

TV-FORMATER


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:56

Side 2

Indhold nr. 3 · juni 2005 · 23. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Ikke mange flere chancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Valgte 14 flere betalingskanaler i én afstemning . . . . . . . . . . . . . .

4

Bredbånd er et marked i opbrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Det er bredbånd, der sælger tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Digitalt tv – og HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 Nyt fra ECCA og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Stort behov for tv-formater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Ny skandinavisk filmkanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

TV2 varmer op til flere kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Lejeafgift i stedet for tilslutningsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Satellit-nyt og Teknik-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Teledan og Witronic slutter sig sammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

A+ firmaerne nu under samme tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2900 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Deadline for indlevering af stof i 2005: Nr. 3: 13. maj Nr. 4: 22. juli Nr. 5: 16. september Nr. 6: 22. november Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 3 / 2005

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2005: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2005: Kr. 3250,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Jeanette Andersen Distribution: Lørdag den 18. juni 2005.

Henriette S. Nielsen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Jeanette Andersen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Forsiden: "Vild med dans" på TV2, "Danmarks værste handymand" på TvDanmark og "Det svageste led" på DR – se artiklen side 12-13 om kampen om de bedste tv-formater.

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:56

Side 3

Ikke mange flere chancer LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA Øget, men fair konkurrence bør ikke give anledning til angst. Den, der har medlemmerne/kunderne, har den største fordel. Forstår anlægget at udvikle sig alene eller ved sammenlægning med naboanlæg, vil det næppe have meget at frygte.

Mulighederne

Erik Wagner.

De mange nye muligheder og udfordringer, antenneanlæg står overfor, har medført, at rådet til dem længe har været at opgradere deres anlæg og slå sig sammen med naboanlæg. Ellers vil særligt små og mellemstore anlæg få vanskeligt ved at klare sig i fremtiden.

Loyaliteten vil falde Medlemmerne opfører sig i stadig højere grad mere som kunder end som medejere. Kan de ikke få de ydelser, de ønsker fra antenneanlægget, vil de hurtigt begynde at se sig om efter alternative muligheder. Skal anlægget fastholde sine medlemmer, må det kunne levere den efterspurgte vare, der nu er triple-play. Altså tv, bredbånd og telefoni fra et og samme stik i væggen. På ECCAs nylig afholdte årsmøde var det også en klar holdning, at det drejer sig om at få et triple-play, selvom det koster anlægget penge at etablere. Anlæg, der ikke sørger for det, kan ikke forventes at fastholde deres medlemmer/kunder og dermed ikke overleve den øgede konkurrence.

Konkurrencen Skal foreningen overleve, skal der således udvikling, opdatering og udbygning til. Med elselskabernes store satsning på fibernet står konkurrencen lige for døren. Og kommer konkurrencen ikke fra elselskaberne, kan den forventes fra teleselskaber eller andre. I øvrigt er konkurrence slet ikke nyt for antenneanlæggene. Vi kender den fra mastesendt tv og radio, satellitsendt tv og radio, internettet og snart også telefoni.

Selvom der findes nyere teknologi, er de komponenter, antenneanlæg består af, velegnede til såvel analogt som digitalt tv og radio samt datasignaler til internet og telefoni. Nogle mener, at datakapaciteten i den teknologi, anlæggene overvejende benytter, ikke er tilstrækkelig til at dække fremtidens behov, men inden længe vil nye standarder udvide denne mulighed betydeligt. Nogle anlæg tilbyder allerede digitalt tv som supplement til analogt, og inden for en kortere tid vil flere komme til. I disse anlæg vil HDTV nok være det næste tv-tiltag. Som bekendt vil de analoge tv-udsendelser ophøre om nogle år. Af den grund bliver anlæggene nødsaget til at ombygge deres anlæg. Det handler om allerede nu at få lagt planer for denne omstilling. Ved fortsat også at udsende kanalerne i analog form, spares mange medlemmer for i nogle år at investere i nye fjernsyn eller settopbokse. Det er en fordel, som anlæggene naturligvis skal udnytte, men ikke kan bruge som argument for at undlade at opgradere til medlemmernes/kundernes kommende behov.

Den videre udvikling Derfor bør alle bestyrelser lægge en handlingsplan for deres anlægs videre udvikling og dermed investering heri. Med i planlægningen hører at undersøge, om flere anlæg har praktisk mulighed for at slå sig sammen. Det er velkendt, at investeringerne i hovedstationen er den samme, hvad enten anlægget er lille eller stort. Men når investeringen skal deles ud på medlemmerne, spiller anlæggets størrelse en ikke ubetydelig rolle. Større anlæg vil alt andet lige have lettere ved at gennemføre nødvendige tiltag til rette tid og dermed sikre deres fortsatte berettigelse. Publiceres handlingsplanerne på generalforsamlingen får medlemmerne et indtryk af den udvikling, der er i vente, og hvordan den kan finansieres. En god dialog er givtig.

Med heri hører ajourføring af anlæggets vedtægter. Det er vigtigt at få dem tilpasset, så de er i overensstemmelse med nuværende og kommende aktiviteter. Det hjælper FDA gerne sine medlemmer med.

Spændende som altid Anlæggenes fremtid er ikke så dyster, som nogle gør den til, men uanset om det drejer sig om investeringer eller sammenlægning med naboanlægget venter mange udfordringer og meget arbejde. Den tid, hvor anlægget på det nærmeste passede sig selv og kun krævede lejlighedsvis besøg at servicefirmaet, er forbi. Det handler om fremsynethed og parathed. For nogle vil det være en ny rolle, men den er hverken mindre kedelig eller mindre spændende. Føler nogen sig ind imellem i tvivl, så benyt jer af FDA og dets medlemmer til at søge råd og vejledning. God fornøjelse.

CITAT "TV simulerer en personlig henvendelsesform og et tæt samvær mellem mennesker, som man sjældent oplever i forsamlingshuset eller kirken". Professor i medievidenskab Stig Hjarvard.

CITAT "Vi blev tilbudt en frygtelig masse penge af American Express, som vi sagde nej tak til, fordi vi ikke kunne placere produktet i "24 timer". Jack Bauer skulle gå til et American Express-kontor, og det fungerede altså ikke. Cisco tilbød os over 1 mio. dollar, og det kunne vi ikke modstå. Deres produkter passer bedre ind i serien. Cisco er den største aftale, vi har lavet med produktplacering«. Producer Joel Surnow til Børsen.

FDA-orientering 3 / 2005

3


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:56

Side 4

Medlemmer tog fusen på bestyrelsen Generalforsamlingen i Skagen valgte 14 flere tv-kanaler i én afstemning nerne vil bestyrelsen nu overveje, om der næste år skal en programpakke mere til. Administrativt er det til at håndtere, oplyser formand Per M. Sørensen.

Lang debat undgået

Per M. Sørensen. Det kom meget bag på bestyrelsen i Skagen Antennelaug, at et stort flertal på generalforsamlingen 28. april i en enkelt afstemning føjede 14 betalingskanaler til de 16, der var i programpakke 3. Det betyder, at det er ca. 700 kr. dyrere at have pakke 3, og afhængigt af reaktio-

Skagen Antennelaug har alle betalingskanaler i pakke 3, og valg af tv-kanaler er et punkt, generalforsamlingerne ofte har brugt lang tid på. Man har taget stilling til hvert enkel kanal, der er forslået tilføjet eller fjernet. I år var der indsendt 9 forslag, hvilket formanden forklarer med, at antennelauget dels har fortalt medlemmerne, at der efter opgraderingen til 862 MHz ikke er pladsproblemer, dels at der i månederne op til generalforsamlingen blev sendt 13 tv-kanaler og en radiokanal på prøve. Der var jo plads nok.

Meget stort flertal Udsigten til at skulle igennem forelæggelse og afstemning om de 9 forslag fik et medlem til at stille ændringsforslaget: Lad os på

DAB giver guf De mange egenreklamer for DAB-radioen i DRs mange kanaler er bevidst markedsføring, afslører DRs interne blad DRåben. DAB-offensivens leder Katja Marcuslund har i erkendelse af, at ikke alle DRs redaktioner har været lige positivt stemt overfor de forudproducerede DAB-reklamer valgt at charmere kollegerne på den søde måde. Med de nye spot fulgte kager til DRs redaktioner, så "radiospottene afvikles efter planen og pakkes ind i gode op- og nedlæg, så budskabet rammer lytterne på den rigtige måde." Katja Marcuslund satte desuden en ny avanceret DAB-radio på højkant til "den redaktion, der mest originalt passer DABspottene ind i de daglige programmer". Kager med DAB-logoer og hindbærguf er også afleveret til Sky Radio og Radio 100FM, som i løbet af i år kan komme også som DAB-kanaler. Ligesom der er tænkt på de forretninger, der sælger DABradioer. Katja Marcuslund (Foto: Agnete Schlichtkrull).

4

FDA-orientering 3 / 2005

én gang stemme ja eller nej til alle forslag om flere kanaler. Det er i overensstemmelse med vedtægterne at stille ændringsforslag, men for en sikkerheds skyld spurgte både formanden og dirigenten to gange, om man virkelig ønskede at stemme om det hele på én gang. Det var der klart flertal for. Derefter var der et meget klart flertal for at tage samtlige foreslåede, herunder yderligere 4 tyske kanaler til pakke 2. 144 stemte for og 60 imod.

115 valgte fra Den umiddelbare reaktion har været, at 115 husstande har skiftet fra pakke 3 til pakke 1 eller 2, som inden generalforsamlingen var valgt af henholdsvis 96 og 282 medlemmer. Pakke 1 er must carry og i pakke 2 er yderligere 20 i kategorien Copy-Dan/Koda. Medlemmer med pakke 3 betaler nu 2664 kr. for et år. Skagen Antennelaug har godt 5.800 medlemmer.


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 5

Lynhurtigt internet

Eksempelvis: Hastighed

Før

1024/256

399,- 299,-

2048/256

549,- 399,-

Dansk Kabel TV sænker prisen Prøv en højere hastighed - til nedsat pris

på e r e Se m k-tv.dk .d www

Internet du kan stole på Dansk Kabel TV A/S • Internetafdeling • Telefon: 70 20 25 98 E-mail: kundeservice@dk-tv.dk • Internet: www.dk-tv.dk

Nu


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 6

Bredbånd – et marked i opbrud Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA teknologier, som det endnu er vanskeligt at bedømme den konkurrencemæssige betydning af. Det overordnede indtryk er, at en række nye tekniske platforme byder sig til, og at udviklingen i kompressionsteknologien gør andre platforme duelige som bærere af bredbåndsydelser.

"Vinderen løber med det hele"

Søren Birksø Sørensen.

Verden har ikke stået stille i antenneanlæggene. De har udviklet sig voldsomt på langt de fleste områder – ikke kun når det gælder teknik og kapacitet, men også i indhold og tjenester. Denne udvikling har først og fremmest været drevet af teknikkens muligheder og brugernes ønsker. Sådan vil det måske ikke være i fremtiden. Anlæggene har hidtil levet uden den store direkte konkurrence fra andre udbydere. Kun privat-parabolerne har stort set været den anden mulighed for husstandene til at få leveret en flerhed af tv-kanaler.

Sådan lyder et af de gennemgående udsagn i en rapport om bredbånd fra Danske Equities. Danske Equities er en afdeling i Danske Bank, som udarbejder analyser af brancher og virksomheder. I sine konklusioner peger rapporten entydigt i retning af, at al trafik vil skifte fra den nuværende flerhed af teknologiske platforme til en fælles ip-baseret platform. Den vil ud over data også snart rumme tv og andre videoprodukter, ligesom tale (telefoni) vil flytte til en ip-platform. Når det sker, vil alle ydelser kunne leveres gennem det samme stik i væggen – det vi også kender som triple-play. Det er der faktisk mange kabelanlæg, der kan tilbyde i dag. Dermed kan tilslutningerne købe alle ydelser gennem én leverandør. Det er her overskriften ”vinderen løber med det hele” kommer ind. Den, der ender med at dække alle kundens behov og dermed hele dennes omsætning, er mere tryg end konkurrenterne med kun en del af ydelserne. Netværk, som håndterer al trafik på en ip-standard, kaldes NGN-netværk – Next Generation Networks.

Opbrud Denne ret stabile verden står for alvor over for et opbrud. Det kommer dels, når ydelserne, som antenneanlæggene leverer, også tilbydes på internet-platformen, dels når bredbåndkapacitet tilbydes fra en flerhed af platforme. Denne artikel samler indtryk fra blandt andet rapport-læsning og konferencedeltagelse. Den mest synlige konkurrence kommer fra de fiber-til-hjemmet anlæg som en række elselskaber planlægger at rulle ud. Tv via internet protokollen på ADSL-linier, som TDC nu tilbyder nogle steder, kan også blive en konkurrent. Dertil kommer det digitale jordsendenet til tv – DTT-nettet – og andre trådløse

6

FDA-orientering 3 / 2005

Kun kunde et sted Det åbner store muligheder, men byder – selvfølgelig kunne man sige – også på risici. Der er nemlig stadig risiko for, at kunderne vælger en anden leverandør. Når alle platforme kan levere det hele, bliver bredbåndskapacitet det, økonomerne kalder en vare: Den adskiller sig ikke fra sine konkurrenters tilbud på anden måde end ved prisen. Det er ikke en god situation at komme i for leverandøren, fordi det presser priserne. En måde at træde ud af mængden på kan være hurtigst muligt at tilbyde tripleplay – altså både radio/tv og internetadgang på høj hastighed samt tale-telefoni. Når en udbyder kan tilbyde alle tre ser-

viceydelser vil muligheden for at kunden (medlemmet) afbryder sine forbindelser til andre leverandører være større. Og er det først sket, har leverandøren kunden for sig selv og bliver alt andet lige lettere at fastholde. Derfor arbejder store kabeloperatører hårdt på at kunne tilbyde også taletelefoni – for når det er på plads vil tilslutningens forbindelse med den nuværende teleoperatør med stor sandsynlighed blive bragt til ophør. På den måde handler triple-play ikke nødvendigvis kun om at kunne tilbyde det hele af hensyn til kunden – det kan også dreje sig om at ”isolere” kunden hos en enkelt operatør.

Hvor bred er bredt nok? Det helt store – og ubesvarede – spørgsmål i debatten om bredbånd er, hvorvidt bred er bredt nok – altså hvor stor kapacitet de enkelte husstande får behov for med de ønsker og de krav, de vil stille til serviceydelserne via stikket i væggen? Det er der meget forskellige svar på, og de er delvist bestemt af de muligheder, den valgte teknologi giver. Der er en tendens til at vurdere det ”man selv kan” som tilstrækkeligt eller nødvendigt - i det mindste ”lige nu”. Et svar er der enighed om: Behovet for båndbredde og kapacitet vil vokse. Det er mere vokseværkets størrelse og styrke, der er uenighed om.

Coax-anlæg kan følge med Min vurdering er – men jeg er jo ikke neutral i denne sammenhæng – at de traditionelle antenneanlæg med deres coax-net indtil videre godt kan følge med den stigende efterspørgsel. Det vil ske dels gennem en mere avanceret kompressionsteknologi og udviklingen af standarder for distributionen (eksempelvis skiftet til DOCSIS 3.0), dels ved at opdele nettet i mindre enheder, øer. Derved skydes fiber-noderne længere ud og tættere på brugerne. Men det er en afgørende forudsætning for at blive en del af fremtiden, at anlæggene forbereder sig, at de klargører net, teknologi og organisation.

Vind eller forsvind Hvis forudsigelserne fra Danske Equities er


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 7

rigtige venter en barsk fremtid. Det handler om at vinde eller forsvinde. Nu er der ikke grund til at gå i panik på baggrund af en enkelt rapport, men jeg er ikke i tvivl om, at presset fra andre udbydere vil blive mere mærkbart. Der er derfor al mulig grund til at få diskuteret, hvad I vil med jeres anlæg. • Hvilken rolle ønsker I at spille i fremtiden? • Hvad skal være jeres antenneanlægs berettigelse om to eller tre år? • Hvilke tjenester skal jeres tilsluttede have adgang til gennem jeres net?

• Vil I selv udbyde tjenesterne, eller skal andre leverandører have adgang og i givet fald på hvilke vilkår?

Følg med og tænk jer om Uden at postulere at have den færdige løsning er det min vurdering, at I som det første bør overveje, hvordan I kan blive større. Selv de største brugerejede anlæg i Danmark er små i mange sammenhænge. For det andet bør I sørge for, at jeres anlæg teknisk set altid er med fremme i udviklingen. Det skal kunne tilbyde de serviceydelser, jeres medlemmer efterspørger. I skal også følge med i den måde jeres ledelse og administration fungerer på. Det gælder også måden at træffe beslutninger

på samt evnen til og mulighederne for at involvere medlemmerne. For det fjerde skal I gøre opmærksom på jeres anlæg, dets kvaliteter og udvikling. Fremtiden præges stadig mere af markedsføring i forhold til brugerne. Det har de brugerejede anlæg typisk ikke nogen stor tradition for. Jeg tror, det vil blive et centralt element i kampen om kunderne. Det kan være lige meget, at man er den bedste og billigste, hvis ingen ved det.

Og sidst er det vigtigt, at I følger med i hvad der sker. Søg information fra mange kilder. FDA er en sådan naturlig kilde.

Det er bredbånd, der sælger tilslutninger Med optiske fibre flyttes hovedstationen næsten helt frem til boligerne nyanlæg vælger man fiber. Det er kravet om stor båndbredde, der bærer salget af tilslutninger i nyanlæg – og det er båndbredden i fiber, der gør disse mere attraktive end coaxkabler. Man kan ganske vist fortsat øge båndbredden i coax, men man kommer ikke uden om, at der er støjproblemer i coax – og det gælder ikke kun ved datatransport. Det er der ikke i fibernet. På en vis måde kan man sige, at man flytter hovedstationen helt ud til forbrugeren, når man leverer gennem et fibernet".

Programpakker

John Rasmussen.

"Vi ser stadig hyppigere, at D2-kæderne bygges op som fiberoptiske net med nodes. Først når man når til boligen, føres signalerne videre i coax. Alle har meget længe talt om fiber til hjemmet. Det er det, vi nu ser komme, fordi priserne på fiber begynder at gøre det rentabelt", siger produktchef John Rasmussen, Witronic, der forklarer:

Foruden prisen har programpakker været et problem for udbredelsen af fibernet, men det kan løses. Elektronisk omskiftning fra en pakke til en anden er en kendt infrastruktur i dataverdenen. Endnu er den for dyr, når det gælder tv-pakker, men det problem vil også blive løst, forudser John Rasmussen. På længere sigt – John Rasmussen anslår 5-10 år - vil fibernet være så udbredte, at de konkurrerer coaxnettene ud, men han vil ikke udelukke, at trådløs overførsel det sidste stykke ind til forbrugeren vil komme som en ny mulighed, der skal med i overvejelserne. De første spæde forsøg er gjort og blev præsenteret i år på ANGA.

Streamet tv Båndbredden afgørende "Eksisterende fladeanlæg bygget op i coax kabler gør man ikke noget ved. Men ved

Ligesom med elektronisk pakkeskift er der uløste problemer med streamet tv – ud over den modvilje, programudbyderne har.

"Men de ved, at det uundgåeligt vil komme. Alligevel går der nok 4-5 år, før de vil snakke om en løsning, og det sker der måske ikke så meget ved", siger John Rasmussen, der forklarer: "Teknisk er vi ikke ikke nået til samme kvalitet på streamet tv, som vi har i coax eller fiber. Infrastrukturen til data kan endnu ikke leve op til de krav, der stilles, når streamet tv skal leveres til et stort antal husstande. Men når hele distributionen kommer på fiber, vil streamet tv blive meget interessant".

CITATER "Jeg tror, hvis du vil høre min ærlige mening, at seerne er ved at være en smule trætte af reality-TV". Reality-vært Klaus Riskær.

”Når vi om ti år ser tilbage, vil vi alle synes, at vi skulle noget ondt igennem, men at det var det hele værd.” DRs kommende generaldirektør Kenneth Plummer.

FDA-orientering 3 / 2005

7


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 8

HDTV

En ting er digitalt tv – en anden er HDTV

Ikke gennembrud for HDTV før MPEG-4 er færdigudviklet Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA-orientering Alle (næsten) taler om HDTV nu, hvor butikkerne for alvor reklamerer for fladskærme – og lovpriser nogle af dem som forberedt til de bedre billeder, det digitale format skulle give mulighed for. De forbrugerorienterede forretninger oplyser også, om det nævnte apparat har en opløsning på 1080i eller den lavere på 720p. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis ringere, for der er andre faktorer, der er med til at afgøre billedkvaliteten. Men apparatet bør kunne vise HDTV i begge opløsninger, fordi begge vil blive anvendt.

Ikke til kabel endnu "HDTV er ikke til kabelnet – endnu", siger projektchef Gert Svendsen, Canal Digital, som føjer til: "Det skal I ikke være kede af. De første HD-kanaler sender i MPEG-2, som kræver så stor en båndbredde, 18-19 MB mod 3-4 MB til en normal kanal, at I er bedre tjent med at vente, til MPEG-4 er færdigudviklet til brug i kabelnet. Det går der måske et par år med, men det giver kabelnettene tid til at ruste sig til fremtidens tv. Nogle tv-stationer vil måske vælge VC-1 i stedet for MPEG-4, hvilket forhåbentligt er underordnet. Teknikere med baggrund i computerverdenen kan foretrække VC-1, men de fleste vælger MPEG, som de kender bedst". Gert Svendsen mener, at det er en fordel for kabelanlæggene, at der ikke bliver sendt HDTV fra starten i det danske digita-

8

FDA-orientering 3 / 2005

le terrestriske sendenet, hvis premiere er udskudt til foråret næste år. Her lægges ud med en enkelt mux, der kan formidle fire standard digitale (SD) kanaler. En HDTV-kanal skal bruge hele muxens båndbredde.

HDTV som QAM-kanal Hos Kjærulff1 i Odense, hvor man har udviklet en MPEG-2 modtager til den foreløbig eneste europæiske HDTV-kanal HD1, vil udviklingschef Gert Hansen ikke lægge for stor vægt på forskelle i kapacitetskrav mellem MPEG-2 og MPEG-4. Han mener, at MPEG-2 nok kun vil kræve ca. 30% mere bredbåndsplads, og det kan meget vel ændre sig til endnu mindre forskel, siger han.

HDTV kan leveres som QAM, og dermed er bredbåndskravet til at håndtere. Han er enig i, at MPEG-4 endnu ikke er klar til brug. Der er bl.a. problemer med grynede billeder. De nuværende settop-bokse kan f.eks. ikke levere HDTV, men det er kun et spørgsmål om tid, før nye, som kan, kommer på markedet.

Streamet tv måske vigtigere Hans råd til antenneforeningerne er at tænke bredere på konkurrence-situationen: "Satellitmodtagelse i hovedstationen er jo kun en af flere måder at få digitalt tv på. Jeg mener, at vi (han er selv formand for en

"Ringenes Herre"blev vist i 16:9, men ikke som HDTV


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 9

HDTV antenneforening) skal være meget opmærksomme på streamet tv via internettet. "Jeg tror, at ip-tv – streamet tv – er en større trussel for kabelnet. Med en ip-boks kan alle internetbrugere selv hente digitalt tv – og den boks kan meget vel komme næste år. Dens fordel er bl.a., at man meget lettere kan få adgang til smalle kanaler, altså tvkanaler som relativt få seere ønsker og som derfor ikke stemmmes ind i kabelnettene. Utilfredse medlemmer kan fristes til at gå over til streamet tv. De mange kabelnet, der har internet, kan naturligvis også levere til hjem, der anskaffer sig ip-boksen. Men de anlæg, der ikke udbygges med returveje, får et pro-

blem", siger Gert Hansen, som fortsat tror på kabelnettene – hvis de udvikler sig:

Satser på kabelnet "Mit råd til antenneforeningerne er, at de enten skal forbinde sig med hinanden eller måske endnu bedre slutte sig sammen. Der skal store enheder til, hvis antenneforeningerne skal eksistere med de nye valgmuligheder, seerne får. Vi har i Kjærulff bestemt ikke afskrevet kabelnettene. De står overfor mange udfordringer, men vi tror, at de udgør et stort vækstområde – og de får behov for ip-bokse som alternativ eller supplement til qamboksene". Og han tilføjer: "Streamet tv, eller rettere tv leveret via Internet Protokollen, kommer dog først rigtig til sin ret, når der er fiber til slutbrugeren. Det er helt klart den ultimative løsning for kabelnettene - men også langt den dyreste at etablere..."

ADSL som konkurrent

Grafisk visning af forskellen i kompression mellem MPEG-2 og MPEG-4.

Gert Svendsen er enig i, at telefonnettet bliver en konkurrent også på tv-siden, men det hæmmes af begrænsningerne i de tynde kobberledninger: "En telefonledning kan højst overføre 4 MB, og en digital tv-kanal fylder i dag 2 MB. Der kan altså højst overføres to tv-kanaler

HDTV-billeder er skarpere end analoge tv-billeder.

og så kan linien ikke samtidig bruges til telefon eller internet. Det er også en begrænsning for de mange hjem, hvor forældrene ser en kanal i stuen, datteren en anden på sit værelse, og sønnen så vil på internet. Det vil lette lidt, når tv-kanalerne bliver sendt i MPEG-4, som kan nøjes med 1 MB. Men kapaciteten står slet ikke stå mål med coax-kabler eller fibernet. ADSL har størst interesse, hvor man ikke har kabelnet, men priserne vægter naturligvis også. Både TDC og Telia har ved at fordoble hastigheden på deres ADSL til 4 MB/s uden at forhøje prisen banet vej for kunder også til streamet tv.

ORDBOG ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Teknologi der øger kapaciteten på en standard telefonlinie DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Standarder for kabelmodemer. HDTV (High Definition TeleVision). De to almindelige standarder er 720P (progressive) med en opløsning på 1280 x 720 og 1080I (interlaced) med en opløsning på 1900 x 1080. Mens PAL-billedet har 415.000 billedpunkter, har 720P 920.000 og 1080i over 2 millioner og dermed meget skarpere billeder. IP (Internet Protocol): Almindeligste protokol til overførsel af data over internet. MPEG Billedkomprimeringsstandarder. Til digitalt tv anvendes MPEG2 og MPEG-4. MUX Forkortelse for multiplexer, der egentlig betyder omskifter. I et tv-sendenet er det en enhed, hvormed der formidles fire digitale standard (SD) tv-kanaler. Settop-boks Omsætter digitale signaler til analoge, som et tv-apparat kan vise. QAM (Quadrature Amplitude Modulation): Modulations-standard for digital tv. VC-1 Billedkomprimeringsstandard, som bl.a. Microsoft har markedsført.

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

FDA-orientering 3 / 2005

9


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 10

HDTV

Første nordiske HDTV Den første nordiske HDTV-kanal bliver C More Entertainment, der i september vil begynde at sende film, sport og koncerter. Det bliver en betalingskanal, som man skal have en settop-boks for at kunne modtage. Selv om det er Canal Digital, der udbyder den, kan man ikke bruge dets settop-boks, som en del antenneanlægs medlemmer har. "C More Entertainment sender i MPEG2, og det kan vores nuværende bokse ikke opgraderes til. Derfor vil kanalen det før-

ste par år kun kunne modtages af privates satellitmodtagere. Formentlig vil den nye kanal først være med i kabelnet, når vi har nye settop-bokse, der kan vise HDTV-kanaler i MPEG-4", forklarer projektchef Gert Svendsen, Canal Digital. I Europa er HD1 ene om at være en ren HDTV-kanal, men såvel Premiere i Tyskland som BSkyB i England har besluttet også at sende HDTV-kanaler. Premiere har valgt MPEG-4 og bestilt bokse hertil hos Philips.

Digital svensk boks

Multiboks fra Pace På ANGA I Köln i maj havde Pace forpremiere på sin nye IP215 som skulle blive verdens første settop-boks, der både kan opsættes til MPEG-2 og MPEG-4. Med videokompressionen H.264 hævdes den at være

den hidtil billigste løsning, og at den kan bruges med de gængse CA-kort. Den endelige udgave af IP215 skal være klar til IBC i Amsterdam i september.

A2B Electronics i Sverige har udviklet en såkaldt multiboks beregnet for det terrestriske digitale sendenet. Boksen ventes i handelen til sommer, så den er klar, når de første analoge sendere tages ud af brug. Den kan efter firmaets angivelse forene alle hjemmets tv-apparater og videomaskiner. Antennestikket sættes til boksen og den omsætter de svenske public service-kanalers digitale signaler til analoge. Begrebet multiboks er dog så snævert, at de øvrige digitale tv-kanaler skal videreføres til digitalbokse med kortlæser for betalingskanaler. Der skal altså fortsat en digitalboks til hvert tv-apparat, hvis man vil se betalingskanaler gennem det svenske terrestriske digitale net. Som det første sted i Sverige lukkes de analoge tv-sendere på Gotland i september og derefter kommer turen til det øvrige Sverige. De sidste analoge sendere ventes lukket i 2008.

9,23)</'(5 ',1(‘16.(5 *DOQHW1RUGLFHUJRGWUXVWHWWLOGHWSHUIHNWH VDPDUEHMGHPHGGLQDQWHQQHHOOHUEROLJIRUHQLQJ *DOQHW1RUGLFEUXJHULGDJOLJGDJHQVLQHnUVHUIDULQJLQGHQIRU HWDEOHULQJRJVHUYLFHULQJDIDQWHQQHDQO J ,GHVHQHUHnUKDU¿UPDHWRSE\JJHWHQVROLGHUIDULQJPHG OHYHULQJRJVXSSRUWHULQJDI,QWHUQHW ,37HOHIRQLWLOEnGH VPn VWRUHDQWHQQH EROLJIRUHQLQJHU

  7RWDO/HYHUDQG¡U

Q Q

6HUYLFHRSHUDW¡U

Q

,QWHUQHWXGE\GHU

Q

/DQGVG NNHQGH

Q

.RPSHWHQWH0HGDUEHMGHUH

5LQJRJK¡UQ UPHUH RPKYDGYLNDQWLOE\GHMHU

9DJWHOYHM±2GHQVH&7OI)D[ZZZJDOQHWGN ,E N6WUDQGYHM9HMOH7OI)D[ZZZJDOQHWGN

10

FDA-orientering 3 / 2005


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 11

ECCA

Nordisk repræsentant i ECCAs forretningsudvalg I forbindelse med årsmødet i Budapest blev sammensætningen af forretningsudvalget ændret, så det i højere grad afspejler de kommercielle kabelaktører. Der er således repræsentanter fra bl.a. Kabel Deutschland, Cablecom (CH), UGC (Europe), Telenet (B), NTL (UK), den polske

Nyt forum I ECCA findes et såkaldt CEO forum, som er en ”klub” for lederne af de professionelle kabelaktører som f.eks. TDC. Fra dansk side (SBS) blev det forslået at etablere et tilsvarende forum for "idelle" organisationer, der som FDA er medlem af ECCA. Præsidenten ønskede dette forslag velkomment og vil nu gå videre med det praktiske arbejde.

Afløser for Peter Kokken Generalsekretær Peter Kokken går som tidligere omtalt på pension midt på året 2005. Der er fundet en efterfølger blandt få kandidater. Denne har stor erfaring i lobbyarbejde i EU i Bruxelles og tiltræder jobbet i juli, men af professionelle grunde kan hans navn endnu ikke offentliggøres. Med personskiftet ændres stillingsbetegnelsen til Managing Director.

Næste årsmøde ECCA årsmødet i 2006 vil blive holdt i Wien, men datoen er endnu ikke fastsat. Fokus for næste årsmøde vil blive "indhold", altså de ydelser som kabelnettene leverer til abonnenterne.

organisation OIGKK og den hollandske VECAI.

Det er nu op til de nordiske medlemmer at finde en sådan.

Der blev på bestyrelsesmødet gjort opmærksom på, at en nordisk repræsentant i forretningsudvalget er særdeles ønskelig, hvilket der også blev udtrykt forståelse for.

Budget De udstukne rammer for ECCAs aktiviteter i det kommende budgetår betyder, at kontingentet for 2005 er det samme som for 2004.

AKTIVITETSKALENDER 29. august:

FDA Region 6 og 7 på Hotel Prindsen i Roskilde kl. 19. Møde om FDA-visionerne.

2.-7. september:

IFA, udstilling i Berlin af forbrugerelektronik. www.ifa.de

6. september:

FDA Region på Hotel Skanderborghus kl. 19: Generalforsamling og møde om FDA-visioner.

9.-13. september:

IBC i Amsterdam. www.ibc.org

14. september:

FDA Region 5 på Næsbylund kl. 19: Generalforsamling og møde om FDA-visioner.

15. september:

FDA Region 1 på Tylstrup Kro kl. 19: Generalforsamling og møde om FDA-visioner.

18. september:

FDA Forum kl. 10,30 på Trinity Konferencecenter i Fredericia.

22. september:

FDA Region 8: Generalforsamling kl. 19 i Mørkøvhallen.

1. oktober:

FDA-kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Pejsegården i Brædstrup.

4. oktober:

FDA Region 8 og 9 i Herlufmaglehallen kl. 19,30: Møde om FDA-visioner.

8. oktober:

FDA-kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Bøgehus i Nykøbing Sj.

18.-22. oktober:

SATIS i Paris. www.satis-expo.com

17.-19. november: FDA-Messen i Pejsegården i Brædstrup. 20. november:

FDAs landsmøde i Pejsegården i Brædstrup.

FDA-orientering 3 / 2005

11


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 12

TV

Stort behov for nye ideer ti Skandinavien er godt med på milliard-markedet for tv-formater Postnumre kan blive penge værd. Seere kan til efteråret deltage i Svenska Postkodlotteriet og få deres adresse udtrukket i et underholdningsprogram på TV4. Der loves store præmier med tillægsgevinster til naboerne. Det er det hollandske selskab Novamedia, der står bag lotteriet, som har fungeret i Holland i 15 år. Det er siden udbredt til flere lande og har indsamlet, hvad der svarer til 38 mia. dkr. til velgørende formål.

Robinson lever endnu Postnummerlotteriet er et af de nyeste bidrag i Norden til den mere eller mindre konkurrenceprægede tv-underholdning, som man verden over forsøger at overgå hinanden med. De kaldes formater. Eksemplerne er talrige, fra Robinson og BigBrother til Hokus Krokus og andre programmer om indretning af bolig eller have. Der er shows om elendige bilister, håbefulde overvægtige, magtesløse forældre, sangere fulde af ambitioner og seere med stor paratviden. De fleste er udviklet af et produktionsselskab. Ideer til andre er opstået hos en tvkanal, som med en succes i ryggen kan sælge ideen til andre tv-kanaler. Både TV3 og TvDanmark har endda vist først de originale amerikanske shows og derefter de samme i en dansk udgave.

Handi-manden Erik Peitersen svinger mesterdanseren Marianne Eihilt i "Vild med dans". (Foto: Henrik Ohsten)

Robinson Ekspeditionen på TV3 var en af de første store successer. Den lever stadig om end på noget lavere blus. Men behovet for formater vokser år for år. Op til afslutningen på "Vild med dans" samlede TV2 over 800.000 seere. Det show får vi at se med nye uøvede, men kendte danskere på et senere tidspunkt.

Sms skæpper i kassen Idols på TV3 er et format, konkurrenter bruger under andre navne.

12

FDA-orientering 3 / 2005

Kan vi ikke vente, kan vi se den originale BBC-udgave "Strictly Come Dancing" på BBC Prime til efteråret. Hos BBC er der som på TV2 en ugentlig konkurrence mellem

deltagerne på BBC 1, og deltagernes træning vises dagligt på BBC 3. BBC sørger som TV2 for, at nogle af deres skærmtrolde er med i deres shows. Det styrker jo renomeet. Det styrker nok også BBCs renomé, at provenuet fra de mange, der stemmer på danseparrene, går til velgørende formål – i dette tilfælde til handicapsport. Herhjemme er det hemmeligt, hvor meget TV2-seerne har betalt for at stemme via sms. Kyndige anslår, at "Vild med dans" har indbragt over en million kroner i smsafgifter. En seer afkræves 4 kr. for hver sms,


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 13

TV

er til de mange tv-kanaler når de stemmer på et dansepar – oven i den sms-takst, mobiltelefonselskabet skal have. Det er almindeligt ved sms-afstemninger, og produktionsselskabet får sin del af indtægten.

Et voksende marked Koncepter på tv-shows er en stor og voksende forretning. Medieanalyse-selskabet Screen Digest har regnet sig til, at det totale antal timer med tv-formater, som blev handlet i 2002, var 9.440. I 2004 var det steget til 12.089 timers underholdning. England eksporterer flest ideer med BBC som den førende udvikler. Sidste år var det 3.795 timers underholdning. Holland følger efter med 2.569 timer, og her er det Endemol, der er den store konceptproducent. Nr. 3 er USA med 2.236 timer. Derfra er der et langt spring ned til Australiens 718 timer.

I ”Hit med sangen” på DR er aktørerne kendte professionelle.

Mange skandinaviske Skandinavien er godt med. Sverige er nr. 5 med 558 timer, Norge nr. 7 med 482 timer og Danmark nr. 9 med 202 timer. "Farmen" fra selskabet Strix er Sveriges største succes (fordi Strix har hoved-

kontor i Stockholm). Norsk TV2 og svensk TV4 brugte med stor succes lokale ødegårde til "Farmen", mens dansk TV3 henlagde realityshowet til Afrika og ikke fik helt

så høje seertal. Konceptet er solgt til 50 lande. En international norsk succes er "71˚ Nord", som herhjemme blev købt af TvDanmark. Men topscoreren er "Hvem vil være millionær", som er en BBC-succes brugt i 106 lande. Næststørst er en anden BBC-succes "Det svageste led", som er produceret i 98 lande. Screen Digest anslår, at der i 2004 blev solgt tv-formater internationalt for 26 mia. dkr. molo

CITAT "Fjernsynet har en masse billeder, som det kan fortælle en masse ting med, men det synes jeg ikke, at man gør. Man hakker rundt i dem". "Så tænkte jeg også, at jeg har faktisk ikke brug for, at de folk tager stilling for mig. Jeg vil godt selv have lov til at danne mig mine egne meninger. Og det synes jeg, at de er gode til. At fortælle mig, hvad det er, jeg skal synes".

I TVDanmarks ”Hyret eller fyret” (billedet) og TV3s tilsvarende fik amatører chancen for en karriere.

Seerkommentarer i Center for Journalistik og Efteruddannelses analyseprojekt "Verden langt herfra"

FDA-orientering 3 / 2005

13


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 14

TV

Ny tv-kanal kun for skandinaviske film Nordiske kvalitetsfilm forsømmes af tv-kanalerne, mener stifterne af Filmkanalen Skandinavia Til efteråret ventes Skandinavia at have premiere som video-on-demand kanal i de fem nordiske lande samt England, Tyskland og Spanien.

Lowpay de første år

Niels Aalbæk Jensen.

"Der laves i Skandinavien så mange fremragende film, at du ikke kan forestille dig det – og de bliver næsten ikke set". Filmmanden Niels Aalbæk Jensen taler sig varm i løbet af få minutter, når han skal fortælle om endnu en ny tv-kanal, der kommer efter årsskiftet. Han er initiativtager til den sammen med 115 selvstændige producenter. En forsmag på Filmkanalen Skandinavia præsenteres om kort tid i det for en tv-kanal usædvanligt lille billedformat, som den nye generation af mobiltelefoner kan præstere. Hertil udvælges kortfilm, som er en del af konceptet.

"Premieren som tv-kanal er planlagt til januar næste år, og det bliver en low pay-kanal", oplyser Niels Aalbæk Jensen. "Den skal nok på et tidspunkt "løftes op" i den dyrere ende som highpay-kanal, men jeg regner med, at det varer 5-7 år, fordi den skal have tid til at slå igennem med sine mange kvaliteter". Dem er Aalbæk Jensen nemlig ikke i tvivl om: "Der laves virkelig mange kvalitetsfilm i de fem skandinaviske lande, men de vises stort set ikke udenfor hjemlandene. Tv-kanaler og filmudlejere er så fokuseret på blockbuster-film, at de overser kvalitetsfilmene. Lad mig give et eksempel. Den svenske prisbelønnede "Fucking Åmål" blev i hjemlandet set af over en million. I Norge blev det til 450.000, men i Danmark sølle 64.000, fordi udlejeren ikke troede på den og kun distribuerede fire eksemplarer".

Der er masser af film Der er ikke nødvendigvis noget i vejen med amerikanske film, men der er alt for få af god kvalitet. Alligevel køber tv-selskaberne mange flere halvdårlige, når de sikrer sig de gode, mener Aalbæk Jensen:

"Det er hverken kvalitet eller kvantitet, der er noget i vejen med i nordisk filmproduktion", siger han: "Vi har et arkiv med 3.000 titler svarende til to års konstant visning døgnet rundt, og hvert år produceres 450 nye film. Der postes 700 mio. kr. årligt i film fra filmfonde og andre filmstøtteordninger i de fem lande, men otte ud af 10 produktioner vises kun en eller to gange på tv i hjemlandet og ellers ikke mere". 30% af nye skandinaviske produktioner er spillefilm, 45% dokumentarer og 25% er kortfilm, som kan være tv-dramatik, animerede film eller dokumentaragtige. Filmkanalen Skandinavia vil få nogenlunde samme fordeling, og alle film tekstes på de sprog, kanalen modtages i.

Vi er bedre til at fortælle At der er mange dokumentar- og filmkanaler får ikke Aalbæk Jensen til at dæmpe sin optimisme: "Dokumentarkanaler som Discovery og National Geograhic viser overvejende amerikanske produktioner og meget få skandinaviske. De skandinaviske optages også ude i verden, så vi er lige så alsidige, men vi har det nordiske udgangspunkt. Vore film er oftest bygget på den gode fortælling, hvor de amerikanske helst vil fortælle historien i en fart. Den historisk-poetiske fortællemåde forstår man ikke i USA, hvor man undervurderer sit publikum". Skandinavia vil i eftermiddagstimerne

TVNYT Musik må ikke forstyrre Sveriges Televisions medarbejdere og leverandører af udsendelser har fået en kraftig henstilling om at undlade at lægge musik som baggrund, når der tales eller forklares. SVTs seer-ombudsmand Claes Elfsberg forklarer, at "musikforstyrrelser" i udsendelserne er det emne, han får flest henvendelser om fra seerne. De giver udtryk for, at musikken gør det svært for dem eller direkte udelukker dem fra at forstå, hvad der bliver sagt.

14

FDA-orientering 3 / 2005

Nogle slukker eller skifter til en anden kanal. Ikke alle i SVT er tilfredse. "Det bliver kedeligere uden musik" var kommentarerne fra programværterne i Videnskabsmagasinet og rejseprogrammet Pakket og klar. DRs radioavis fik også klager, da den begyndte at lægge musik ind i nyhederne på P3.

UEFA til 2009 Modern Times Group har købt tv-rettighederne til UEFA Champions League for endnu

fire år – frem til 2009. Viasat kan dermed vise samtlige 125 kampe direkte på sine kanaler. Viasat har også sikret sig rettigheder til America's Cup 2007. For første gang siden 1851 vil den store sejlsportskonkurrence i 2007 blive holdt i Europa - i spanske Valencia. For anden gang i træk er den svenske udfordrer "Victory Challenge" med i konkurrencerne, der begynder allerede denne sommer og afvikles med mindst tre regattaer hvert år.


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 15

TV være et reelt alternativ til kanaler som Jetix og Cartoon. Også her begrunder Aalbæk Jensen det med, at børn elsker den gode fortælling, som nordiske producenter mestrer.

Kendte navne Blandt danske filmfolk, der slutter op om Skandinavia, er Jørgen Leth, von Trier, Erik Balling, Jon Bang Carlsen, Egon Clausen, Susanne Bier og Per Fly. Ved at få deres film sendt internationalt håber de også at tjene mere. »Omsætter en film af Lars von Trier for over 1 mia. kr., så går kun ca. 10 pct. til ham og produktionsselskabet, fordi der er mange led", siger Aalbæk Jensen. Filmproducenterne ejer halvdelen af selskabet bag Filmkanalen Skandinavia, Scandinavian Movie Channel. Den anden halvpart ejes af selskabet Vesterhavet A/S, som er en del af J. Lauritsen Holding. molo

Alexandra Dahlstöm og Rebecka Liljeberg som Elin og Agnes i "Fucking Åmål".

TV2 varmer op til flere tv-kanaler TV 2 Nyhederne vil fra 15. august igen sende på hverdage kl. 14 og får dermed 12 daglige nyhedsudsendelser. Det er omkring nyhedsudsendelsen kl. 16, seerne for alvor lukker op for TV2, som håber, at nyheder kl. 14 vil få flere til at se TV2 om eftermiddagen. Officielt siger man, at der er for langt mellem nyhederne kl. 12 og kl. 16. TV2 har tidligere sendt nyheder kl. 14, men de ophørte i 2001. Der gættes på, at TV2 "varmer op til" en nyhedskanal, der skal koste penge som Zulu og Charlie. TV2 vil kun bekræfte, at der er planer om flere kanaler, og at den første kommer allerede til efteråret. Nyhederne er topscorer i seertal hos TV2.

Glad for Royal League Kanal 5 erklærer sig godt tilfreds med seertallene i Royal Leagues første år, der sluttede med at 148.000 så finalen mellem IFK Göteborg og FC København. Arvefjendeopgøret FC KøbenhavnBrøndby i december var den mest sete kamp med 192.000 seere. ”Vi havde en målsætning om, at Royal League i sin første sæson skulle nå et gennemsnit på 100.000 seere, så med 114.000 i snit er vi over målet, siger programchef Martin Dalgaard.

Nyhedsvært Per Christiansen i det nye studiedesign.

Royal League er tilbage sidst på efteråret med FC København som turneringens første forsvarende mester.

Reklame hop-forbi Den store forskel på videobåndoptagere og dvd-maskiner (set top-bokse med harddiske) er muligheden for at optage en tv-udsendelse og se den forskudt, endnu inden udsendelsen er færdig på tv-apparatet. Men det er ikke den finesse, amerikanere nævner først, når man spørger, hvordan

TV2 vil med flere betalingskanaler gøre sig mindre afhængig af indtægter fra tvreklamer. Alle venter, at antallet af tv-reklamer i de kommende år i bedste fald vil stagnere, men også de nye kanaler fra Viasat og SBS foruroliger direktionen i Odense. Direktør Peter Parbo har til Politiken direkte henvist til Viasat med tre sportskanaler og flere dokumentarkanaler. "Vi har endnu ikke lagt os fast på en model for udviklingen. Det er ikke utænkeligt, at nogle af de nye kanaler vil blive lavet i et samarbejde med partnere uden for huset«, sagde Peter Parbo til Politiken.

de bruger set top-boksen, viser en undersøgelse fra Arbitron/Edison. 29% siger, at muligheden for at springe reklamerne over er den vigtigste egenskab, mens 19% prioriterer denne egenskab og muligheden for se en udsendelse, de blev afbrudt i af telefonen eller besøgende, som lige vigtige. Næsten 20% foretrækker at optage tvshows for at se dem senere.

FDA-orientering 3 / 2005

15


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 16

Det er også i din interesse at undgå graveskader

Fra 1. marts 2005 har alle ledningsejere pligt til at indberette deres interesseområder til ledningsejerregistret – LER. Danmark har endelig fået sit første landsdækkende ledningsejerregister, som skal sikre: • • • •

færre graveskader på ledningsnettet bedre overblik over ledningsejerne mindre sagsbehandling ved graveforespørgsler færre og mere præcise forespørgsler til ledningsejere.

Klik ind på www.ler.dk og hent yderligere information og vejledning.

16

FDA-orientering 3 / 2005


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 17

FDA

Lejeafgift i stedet for tilslutningsafgift Antenneforening lokker hjem med egen parabol "Vi har tilbudt det, fordi vores tilslutningsafgift nok holder nogle væk. Lejemuligheden bør ikke mindst interessere husstande med egen parabol. Med den er det billigere at få fjernsyn og radio fra os, og dertil kan vi levere en billig internet-forbindelse", siger formand Gert Holm Jensen.

Ingen opsparing

Gert Holm Jensen, Faaborg Vest.

Ubenyttede stik er en del af foreningernes formue, men de kaster ikke noget af sig til de fælles driftsudgifter. Derfor sendte Faaborg Vest Antenneforening i april 164 husstande et tilbud om, at de kan leje en tilslutning i stedet for at betale en tilslutningsfgift på 6900 kr. Som lejere skal de betale 1000 kr. for oprettelse af aftalen og derefter 250 kr. pr. kvartal. Hertil kommer den samme betaling for en af de to programpakker og for internetadgang, som foreningens medlemmer må af med. Lejeadgangen giver medlemskab på lige fod med foreningens øvrige tilsluttede.

FDA har ikke tal på antenneanlæg, der tilbyder lejeaftaler, men de er ikke ukendt i antennanlæg. Nogle anlæg tilbyder at godskrive noget af den indbetalte lejeafgift, hvis husstanden efter f.eks. 1-3 år beslutter sig til at betale tilslutningsafgiten og dermed blive medlem. Det gør Faaborg Vest ikke. "Årsagen er, at vi ikke vil risikere, at lejeaftalen så kan betragtes som en kreditaftale med de krav, det offentlige stiller til den slags. Den administration vil vi ikke ind i," forklarer formanden.

Gør det selv-internet Internet skal nok vise sig at friste nogle til at leje. Faaborg Vest Antenneforening driver selv sin internetforretning og satte 1. april prisen ned med 25 kr. til 175 kr. pr. måned. Det venter man at kunne gøre endnu engang inden årsskiftet. "Vi har et bestyrelsesmedlem, som løser vores internet-opgaver mod fast afløn-

ning. Vi yder derfor ikke en service på så højt niveau som de store udbydere. Vi har heller ikke så mange tilbud, men vore medlemmer er tilfredse med den ene times daglige support og hjemmesidens gode råd. På generalforsamlingen i maj blev det besluttet fortsat at drive internet på denne måde. Den enkle drift betyder, at vi kan sætte prisen for et internet-abonnement ned med 25 kr. for hver gang, der er kommet 75 flere brugere. Til efteråret vil bestyrelsen drøfte iptelefoni og hvilke ydelser, vi selv vil udbyde fremover og dermed i hvilken grad, vi skal leje vores kabler ud til de nye tjenester", slutter formanden. Faaborg Vest Antenneforening har knap 750 medlemmer, hvoraf 220 også har internet.

CITAT "Jeg prøver at stille de spørgsmål, manden på gaden ønsker svar på, som fra menneske til mennesker – ikke pressekonference-spørgsmål". CNN-journalisten Larry King.

Masteklage i Nr. Snede En strid om mobiltelefonsendere i en 55 meter høj mast på Nr. Snedes højeste punkt kan komme til at genere byens antenneforening om otte år, men formand Hugo Jensen tager det ganske roligt. "For to år siden overtog Telia vores 76 meter høje antennemast og skiftede den ud med den nye kraftigere, men lavere mast. Vore antenner blev flyttet med, og at vi overtager masten, hvis Telia skulle opgive brugen af den", fortæller Nr. Snede Antenneforenings formand Hugo Jensen. Det blev dengang aftalt med kommunen, at den nye mast skal stå på et ubenyttet areal op mod idrætshallen, kun 12 meter fra den gamle mast, som er fjernet.

Da Telia siden accepterede sendere også fra Sonofon og 3G kom der klager over en mulig sundshedsrisiko. De er afvist, men en nabo, er utilfreds. Han krævede 60.000 kr. i erstatning af kommunen for den værdiforringelse, Vurderingsankenævnet har nedsat hans ejendomsværdi med. Det vil kommunen ikke betale, og husejeren overvejer at rejse erstatningssag. "I yderste konsekvens kan vi stå uden mast om otte år, som er det tidligste, kommunen kan opsige Telias lejeaftale til. Så kan vi vel genplacere en mast på det tidligere sted ved hovedstationen, men jeg tror nu ikke, det kommer så vidt", siger formanden.

FDA-orientering 3 / 2005

17


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:57

Side 18

SATELLIT-NYT / TEKNIK

Satellitternes nye konkurrent En prototype af et luftskib, der fra ca. 20 kilometers højde kan forsyne en storby eller et landområde på størrelse med Texas, er testet i luften over Californien og sendes om kort tid op til en ny afprøvning. Firmaet Sanswire, der har bygget fartøjet, kalder det en stratellit. Den skal kunne dække området med såvel tv og radio som datakommunikation. Den modtager signalerne både fra sendere på Jorden og fra satellitter. Positionen fastholdes ved hjælp af GPS-styrede elmotorer, der som sendere og modtagere drives af solkraft.

CITATER Kabelnettene har deres Video on Demand, satellit-tv har digitale videooptagere til det samme – og seerne er ligeglade. SkyReport, USA.

"Den största fördelen med digital-tv via bredband är att det är interaktivt. I dag är användningsområdet inte så stort, men om det blir fler användare skulle möjligheten till dubbelriktad kommunikation kunna vara användbar. När det till exempel är omröstning i melodifestivalen kan det finnas en liten ruta på tv:n där man får välja vilken låt man vill rösta på". Eric Åkerlund, Växjö Energi.

Med den lave højde over Jorden kan den bruges direkte med almindelige mobil-

Den første Stratellite i sin hangar.

”Dobbelt-tv” fra HUMAX Et nyt 32" fjernsyn fra Humax har to digitale og en analog tuner. Det muliggør, at man med opdelt skærm kan følge to programmer samtidig, hvis man ellers kan holde det ud. Herudover har det nye fjernsyn med typebetegnelsen LGB32-TPVR indbygget en digital videorecorder (en PVR), og det er forberedt til HDTV. Det hele er til at hænge op på væggen, og det markedsføres i England til godt 16.000 kr.! (http://www.beststuff.co.uk/humax_lgb32tpvr_lcd_tv.htm)

Bak

DTT i Norge Telenor er nu med i budrunden om at drive det norske DTT net. Telenors datterselskab Norkring driver allerede det analoge radio- og tv-net i Norge. Transport og kommunikationsministeriet genåbnede budrunden i marts for det meget forsinkede DTT net. Hidtil har kun Norges Televisjon, der ejes af NRK og TV2, lagt billet ind på opgaven.

Digital platform

PVR fra Viasat

Net Insight i Sverige betragter det som sit oversøiske gennembrud, at dets Nimbra platform til overførsel af kabel tv-kanaler og tv-optagelser mellem tv-selskaber er solgt til det canadiske teleselskab VDN. Nimbra platformen indgår i det terrestriske digitale sendenet, som Broadcast Danmark er ved at opbygge.

Modern Times Group er på vej med et tilbud til Viasats 693.000 satellitkunder om en digital NDS XTV modtager med harddisk, en såkaldt PVR.

Forskudt tv BBC indleder i september forsøg med iMP, interactive Media Player, hvormed seerne skal kunne hente BBC-udsendelser til deres computer i indtil syv dage, efter at udsendelsen blev sendt.

18

FDA-orientering 3 / 2005

telefoner eller computere indenfor en radius af 300 km. Den holdes oppe af en gasart, og den vil kunne være i luften i 1-11/2 år. Derefter hentes den ned til serviceeftersyn, hvorefter den sendes op igen. Sanswire forventer at skulle holde flere hundrede stratellitter i drift. En færdigudviklet stratellite bliver 75 meter lang, 45 m bred og 26 m høj, og firmaet siger, at den er til 100% genbrug.

Bredbånd i naturgas Nethercomm i USA meddeler, at det har udviklet og opnået patent på en teknik, der kan sende data trådløst gennem naturgas i rørledningerne. Husstandene kan hente data, tv og telefoni herfra ved stort set kun at bruge eksisterende udstyr, der forbindes med en settop-boks. Det skal kunne overføre op til 10 GB/s.


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 19

 

7MHNFMMFNNFSFFOELBOBMFS )PT5%$,BCFM57LBOKFSFTBOUFOOFGPSFOJOHTFMWWMHFEF UWPHSBEJPLBOBMFS *“OTLFSBUNPEUBHF7JUJMCZEFSNFSF FOELBOBMFS*LBOWMHF±OFMMFSnFSFLBOBMFS EFS TVQQMFSFSKFSFTOVWSFOEFVECVE FMMFS*LBOG´LPNQMFUUF QSPHSBNQBLLFS EFSFSTLSEEFSTZFEFUJMKFSFTCFIPW

4FSWJDFZEFMTFSWJTUJMMFSUJMS´EJHIFE )PTPTLBO*WMHFFOMBOHSLLFTFSWJDFZEFMTFS GFLT O 4BNNFOTUOJOHPHQMBOMHOJOHBGKFSFTFHOF QSPHSBNQBLLFS O .VMJHIFEGPSBUG´LBOBMFSQ´QS“WF  '´NBUFSJBMFUJMKFSFTJOGPLBOBMPHNFEMFNTCMBE  5ULPOUBLUUJMQSPHSBNTFMTLBCFSOFoG´TU“UUFUJMMPLBMF BLUJWJUFUFS O 3´EHJWOJOHPHTQBSSJOHPNUWPHCSFEC´OE O %FMUBHFMTFQ´CFTUZSFMTFTN“EFSPHHFOFSBMGPSTBNMJOHFS O O

4FMFDUPSH“SIKFNNFCJPHSBGFOFOEOVCFESF 'MFSFPHnFSFJOWFTUFSFSJTUPSFnBETLSNTUW EFSLSWFS  BUCJMMFEFPHMZEFSIFMUJUPQ.FE4FMFDUPSNPEUBHFSKFSFT NFEMFNNFSUWLBOBMFSOFTMZEJEPMCZEJHJUBMGPSNBUPH CJMMFEFSOFJLOJWTLBSQEJHJUBMLWBMJUFU%FTVEFOLBOEFWMHF TQSPHQBLLFSNFEFUCSFEUVEWBMHBGUWPHSBEJPGSBIFMFWFSEFO

3JOHPHG´FUUJMCVE FMMFSMTNFSFQ´UEDLBCFMUWELVOEFS'PSFOJOHFSPHFSIWFSW


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 20

BRANCHE-NYT

To leverandører har sluttet sig sammen Teledan og Witronic opretholdes med fælles produktprogram efter fusion styr fra Macab, Wisi og Astro. Vi forhandler desuden KWS måleinstrumenter til store installationer og Advanced Network Design, der er et projekterings- og dokumentationsprogram med interface til GIS-registrering, samt flere andre mærkevarer.

Gode fremtidsudsigter

Troels Mumgaard (tv) og Erik Nielsen giver hånd på fusionen.

Erik Nielsen er ikke i tvivl om, at landets antenneanlæg fortsat har store opgaver at løse, og at de vil kunne gøre det. "Sørger man for at være med ved også at have internet og ip-telefoni, er foreningerne godt funderet. Antallet af tv-kanaler bør ikke være et problem mere med opgradering af nettene og QAM-pakker til etniske og til andre pladskrævende områder. Der skal jo i en hel del år være både analoge og digitale tv-kanaler, men med seks kanaler i en QAM-løsning lettes presset på kapaciteten – og håndtering og afregning for de kodede kanaler varetages af programleverandørerne", siger Erik Nielsen, der forventer meget nyt og billigere udstyr. "Det er ikke usandsynligt, at multiplexere kommer ned i pris og dermed bliver interessesante for de store antenneanlæg".

Teledan i Horsens har købt Witronic i Rødovre som led i et generationsskifte. "Vore to firmaer passer så godt sammen, at vi opretholder begge med de medarbejdere, kunderne kender og med uændrede firmanavne. Vi har i nogen grad forhandlet de samme slags produkter og har altid haft et godt konkurrentforhold. Efter fusionen lagerfører vi begge firmaers produkter både i Horsens og Rødovre", forklarer direktør Erik Nielsen, Teledan. Han greb chancen, da hans kollega Troels Mumgaard afslørede, at han var interesseret i et generationsskifte. Troels Mum-

gaard fortsætter som konsulent i det firma, han startede i 1982. Teledan blev oprettet i 1988 af Erik Nielsen, som to år efter optog Jan Poppe som medejer.

Cybercity købt af Telenor

Fusionsforberedelse?

En sport at undgå afgift

Telenor har købt Cybercity, der med 90.000 kunder har 8% af markedet og hvis ADSLtelenet dækker 70% af Danmark. Telenor betaler 1,4 mia. kr. for Cybercity, der er den trediestørste teleudbyder i Danmark og føres videre med eget navn og organisation. Også det svenske Bredbandsbolaget, der er næststørst i Sverige med 335.000 kunder, hvoraf 80.000 har bredbånd, er købt af Telenor. Prisen er 6 mia. svkr.

Det irske kabelselskab NTL Ireland med 347.800 abonnenter på radio og tv samt 7.600 på internet er solgt til United Global for € 329 mio. Det øger lang tids forventning om, at NTL og Telewest i UK vil fusionere for at kunne imødegå konkurrencen fra BSkyB satellit-tv. United Global, NTL og Telewest er alle amerikansk ejede.

Kun 59 af 146 svenske værtshuse havde en aftale om at måtte vise fjernsyn fra Canal Digital, Canal Plus eller Viasat, da de tre selskaber gennemført et tjek tidligere i år. Det er typisk sport, der vises, og retten hertil koster mellem 1000 og 6000 skr.

20

FDA-orientering 3 / 2005

Fælles sortiment "Teledans styrke er kabelnet byggende på coax, og firmaet har produktion i Kina af egenudviklede komponenter. Witronics har de senere år interesseret sig meget for fiberoptik og har overbevist leverandører om, at der trods udviklingen i kraftige dataforbindelser fortsat er behov for nye hovedstationer. Vi har forhandling af hovedstationsud-

CITAT "FCC (Telestyrelsen i USA) og Kongressen må sætte en stopper for tv-selskabernes brug af eksklusivitet til at øge priserne". Jim Gleason, American Cable Organization.


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 21

BRANCHE-NYT

A+ samlet i ét hus A+ Koncernen med A+ Networks, A+ Telecom og + Arrownet indviede først i juni et moderne nybyggeri på Roholmsvej 19 i Albertslund.

Der er et strejf af Californien over bygning og omgivelser.

Konkurrenceforskel Det svenske Konkurrenseverket har givet TV4 medhold i, at Sverige bør følge EUs tv-direktiv. TV4 klagede, fordi dets største kommercielle konkurrenter Kanal 5 og TV3 på britiske sendetilladelser kan sende 50% flere reklamer, end TV4 må efter de svenske regler.

Med 70 medarbejdere på flere adresser er det en stor daglig lettelse, at afdelingerne, der ofte supporterer hinanden, er samlet under ét tag. Selv om de tre selskaber har hver deres forretningsområde, arbejdes der som i en fælles organisation med bredbånd og iptelefoni i eget landsdækkende fibernetværk som hovedområderne. I det nye hus med godt 1600 kvm under tag er der indrettet et nyt callcenter for dermed at bedre kundeservicen for selskabernes 40.000 kunder. Og medarbejderne kan i pauserne nyde godt af, at det moderne byggeri er placeret i en lille park, og at de trafikalt har fordel af at det ligger nær motorvej.

Nyt DR-logo Der er indført et nyt logo i DR. Det er ikke ret meget forskelligt fra det gamle fra 1996. Det nye er mest kendetegnet ved at de to bogstaver har "fødder", hvor de før endte i spidser. Disse blev ofte utydelige i tryk er den ene begrundelse for ændrin-

Marked for tegnefilm Kolding er i år byen, hvor det afgøres, hvad vi i de kommende år vil kunne se af tegnefilm på mange af Europas tv-kanaler. I dagene 12.-17. september samles 800 animatorer, producenter og investorer for at udveksle ideer eller sælge dem til producenterne. Selv om det overvejende handler om tegnefilm er mange producenter af

Gæsterne mødes af kunst i hallen.

gen. Den anden er et ønske om, at alle i DR bruger det nye – og ingen andre. Læg mærke til, at der her kun står DR. Der er – officielt – ikke noget, der hedder Danmarks Radio. Selv om det er et navn, der er svært at komme af med.

CITAT

spillefilm også i Kolding sammen med op mod 100 tv-stationers indkøbere. Cartoon Festival er en årlig fagmesse med et budget på 12,6 mio. kr., hvoraf EU bidrager med 7,5 mio. kr. for at fremme europæisk produktion af tegnefilm, der kan tage konkurrencen op med de amerikanske.

"Min far (Jan Stenbeck) forstod, hvad forbrugerne ville have, og hvornår de var villige til at betale for det. Jeg ønsker, at bestyrelsen beholder det kundeperspektiv. Dér er min alder en vis styrke". 27-årige Cristina Stenbeck, MTG.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 2

Hammershøj Antenneforening

Laurs Thinggaard

Høegsvej 31, Hammershøj

8830 Tjele

Reg. 7

Antenneforeningen ”Borup”

Willy Larsen

Stenhøjparken 41

4140 Borup

FDA-orientering 3 / 2005

21


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 22

PERSONALIA

En købmandssjæl takker af Villy Nørskov, TDC Kabel TV, trækker sig tilbage efter 40 år med kabel-tv sine kunder i 40 år og ofte flere generationer tilbage. Når den nu ikke længere står på kabeltv-anlæg og servicering af antenne- og boligforeninger, er det gamle biler og familien, der skal nyde godt af Villys opmærksomhed og handlekraft. Han har allerede tusinde projekter, der venter, og han glæder sig til at tage ordentlig fat og få olie på fingrene. Det eneste, man nok ikke kommer til at se ham med, er en bog. Det gider

han simpelthen ikke. Så vil han hellere stå på sidelinjen og kommentere udviklingen på kabel-tv-markedet. Der sker hele tiden nye ting, og TDC skal virkelig være oppe på lakridserne, hvis de vil følge med, mener Villy, som altid har kaldt en skovl for en skovl og en spade for en spade og heller aldrig har været bleg for at ringe sin øverste chef op og sige sin uforbeholdne mening. Dét engagement og meningers mod stopper nok ikke 1. juli.

Udviklingschef Christian Kemp er flyttet fra sit job som direktør for MTG Media til TV Danmark, hvor han skal være med til at udvikle nye og eksisterende forretningsområder for TV Danmark, herunder den digitale fremtid. Villy Nørskov.

Landechef Han var med, da de første fællesantenner dukkede op i 1965, og han har en klar mening om, hvor hele kabel-tv-markedet bevæger sig hen – selvom det fremover bliver uden ham og hans gode købmandsskab på holdet. Villy Nørskov blev født 1943 i Brædstrup og ville egentlig have været elektriker som sin far og bror. Men faderen mente, der var elektrikere nok i familien, så Villy blev købmand. Efter soldatertiden kom han til en radioforhandler og i 1965 til Anton Pedersen, som var primus motor inden for antenne- og kabel-tv. Det blev starten på en lang kamp for at overbevise bolig- og antenneforeninger om, at antenneanlæg er værd at investere i. I 1986 rykkede Villy over til Jydsk Telefon, hvor han var med til at starte kabel-tvafdelingen og gøre det muligt i flere af de største jyske byer at se udenlandske tv-kanaler. Det var en af karrierens største udfordringer for Villy Nørskov. Selvom Villy skiftede til antennemarkedet for mange år siden, er købmanden i ham stadig sprællevende. En god handel er værd at køre langt for, og lige meget om det er salg af tv-anlæg eller tv-kanaler, så lægger Villy vægt på, at både køber og sælger er tilfredse, før håndslaget falder. Det er der også kommet mange gode og tillidsfulde kundeforhold ud af, og netop den del af jobbet kommer Villy til at savne allermest, når han 1. juli trækker sig tilbage. Tillid, troværdighed og altid tid til en snak har været vigtige facetter i Villys virke. Det er sikkert også derfor, han har kendt flere af

22

FDA-orientering 3 / 2005

Morten Bank tiltræder 1. juli som landechef for Canal+ (C: More) i Danmark. Den 33årige reklamemand efterfølger Bente Klemetsdal, er blevet adm. direktør for SBS Radio i Norge.

Fodbold-VM kan blive et HDTV-gennembrud

Thomas Braun. De kommercielle tyske kabelnets formand Thomas Braun rettede på ANGA en appel til de statslige ARD og ZDF om at gå direk-

te fra analogt tv til HDTV i stedet for at bruge millioner af licensmidler til DTT, som han kaldte et nicheprodukt. De licensfinansierede kanaler sidder på så stor en del af rettighederne til det, seerne ønsker, at politikerne burde tvinge dem. Det kan de passende gøre ved at forlange fodbold-VM i 2006 sendt i HDTV, fremførte han. Det har ARD og ZDA afvist med henvisning til de højere omkostninger, men det er utilfredsstillende, at det alene er private tv-selskaber, der skal bane vejen for at tyske seere kan få den bedre billedkvalitet. Fodbold-VM er en enestående lejlighed til at skabe et gennembrud for HDTV, sagde Braun, der appellerede til politikerne om også at stille kravet. Premiere har besluttet at starte tre HDTV kanaler på sin tv-platform, mens RTL overvejer.


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 23

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Helmuth Kroer, fmd., HB Ejvind Nørgaard, sekr. John Lauritzen, kass. Jens Åge Thomsen, HB. supp. Allan Jusjong Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd., HB Jørn Bollinger, sekr. Hanne Grøn Flemming Knudsen Anders Andersen Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 26 16 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: formand@hashojnet.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstf. Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstf. Henning Nielsen Knud Mortensen Jørgen Steen Larsen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 99 08

UDVALGENE Visionsudvalget

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Peter Dam E-mail: pedam@frederiksholm.net

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kjeld Jensen E-mail: kjj@klarupnet.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Henning H. Madsen E-mail: h.h@madsen.mail.dk

Kommunikationsudvalget

Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Jens S. Møller E-mail: jebo@stofanet.dk

Erik Wagner E-mail: wagner@morudnet.dk

Helmuth Kroer E-mail: helmuth@pc.dk

Medlem af ECCAs bestyrelse

Skatteudvalget

S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 58 54 53 48 Henning H. Madsen, fmd., HB Flemming Røen, HB supp. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Jens Finne Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 3 / 2005

23


FDA-orintering 3-05

08/06/05

10:58

Side 24

-ED+ANAL BLIVERDUENOPLEVELSERIGERE -ED+ANALFÍRDU$ANMARKSST’RSTEUDBUDAFTV PREMIEREROGTOPlLMI 'ALLAEN EKSKLUSIV UNDERHOLDNING SPNDENDESERIERSAMTTOPFODBOLDFRA"ARCALYS%NGLISH0REMIER,EAGUE DEN3PANSKE,A,IGAOGNATURLIGVIS2OYAL,EAGUE

-INORITY2EPORT

'REEN-ILE

-ERCURY2ISING

#3)-IAMI

FDA-Orientering 2005-3  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...