FDA-Orientering 2004-4

Page 1

TIDSSKRIFT FOR FÆLLESANTENNEANLÆG • NR. 4 • AUGUST 2004

DEN STORE REALITY-DYST VOICE UDFORDRTER MTV

F DA - o r i e n te r i n g

TV FOR LIVSNYDERE


N R . 4 • AU G U S T 2 0 0 4 • 22 . Å R G A N G Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.800 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2004: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2004: Kr. 3250,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Asta Fog Larsen (afl)

Annoncer og distribution: FDA Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 96 17 00. Fax 59 96 17 17. Sparekassen Sjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001004756 Kontaktperson: Jeanette Andersen

Deadline for indlevering af stof i 2004: Nr. 5: 17. september Nr. 6: 23. november

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer.

Forsiden: Frode Munksgaard mindes sine første år med fjernsyn i et nostalgisk hjørne med gamle apparater i Håndværkernes Hus i Hjørring. (Foto: Mogens Lorentsen).

INDHOLD LEDEREN: Ministeriel modvilje bremser DAB . . . .

3

BBC Food på dansk – og med ordbog . . . . . . . . . .

EU sætter lup på tv-konkurrencen . . . . . . . . . . . . . .

5

HDTV i kabelnet og andre steder . . . . . . . . . . . . . . .18-20

Jetix tager helt over – Lidt bedre for TvDanmark . .

6

ECCA om bokse og tv i elkabler . . . . . . . . . . . . . . .

21

Skagens hjemmeside som postkontor . . . . . . . . . . .

8

Hvad er en rimelig betaling i FDA? . . . . . . . . . . . . .

22

Nyt realityformat skal udfordre Robinson på seertal

10

Satellit-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Nordisk musik-tv kanal fra The Voice . . . . . . . . . . .

12

Signalforsyning til andre end private . . . . . . . . . . . .

24

TV2 Charlie appellerer til livsnyderne . . . . . . . . . . .

14

S E K R E TA R I AT E T

Søren Birksø Sørensen

Lars J. Knudsen

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Ulla Graversen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Bøgehus, Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Fredag kl. 9.00-13.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00 på 59 96 17 11

2

FDA-orientering 4/2004

17


En dyr modvilje Kulturministerens uvilje har givet DAB radioen en dårlig start LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA

Erik Wagner

I hjemmet vil man have fordel af informationerne på radioens display, f.eks. om det, der lige nu lyttes til. Men teknikken rummer også mulighed for grafiske illustrationer. Det er svært at forudsige, i hvilket omfang antenneanlæggene vil tage DAB radioen til sig, men der sker ikke meget, før den eksisterende hindring er fjernet.

Dobbeltbetalingen Mange antenneanlæg gør ikke meget ud af radiokanalerne. Der er ellers rigtig mange og meget forskellige radiokanaler på det terrestriske net og især fra satellitterne. Når anlæggene ikke viser den samme interesse for dem som for tv-kanalerne er det et spejlbillede af medlemmernes forskellige brug af radio og tv. For mange er radioen i hjemmet og i bilen hyppigst en modtager, man skruer på, indtil der findes noget passende baggrundsmusik mellem nyhederne. I de kommende år vil der kunne ske en ændring af holdningen til radioen. Efterhånden som der kommer flere digitale kanaler til på DAB radioen kan der forventes en større publikumsinteresse for denne nye form for radio. Udover den meget høje sendekvalitet byder DAB radioen blandt andet på en opdeling i genrer, og på autoradioen kan den valgte radiokanal fastholdes også over lange strækninger.

Også på DAB radioens kanaler rammes kabelnettenes brugere af den urimelige og uforståelige ekstra afgift, som dobbeltbetalingen er. Den skal betales alene fordi de modtager deres signal fra et fællesantenneanlæg. Uanset den store indsats fra FDA for at få fjernet urimeligheden, har skiftende regeringer ikke ønsket at stille forskellige modtagerformer lige – selv om vi nu har kulturministerens ord for, at dobbeltbetalingen ikke er pålagt os i internationale aftaler. For den nuværende regerings vedkommende nærmer argumenterne for at bevare ordningen sig det groteske – uden rimeligt eller fornuftigt indhold. Et af kulturministerens nye argumenter for ikke at fjerne den urimelige afgift er, at det er en velfungerende ordning! Nu kan enhver ordning jo være eller gøres administrativt velfungerende, men det gør på ingen måde en urimelig ordning rimelig. Når ministeren alligevel bruger den form for argu-

mentation skyldes det næppe manglende indblik, men derimod mangel på fornuftige argumenter for at opretholde en forskelsbehandling, der rammer et flertal af vælgerne.

Nyt argument I stedet for at henvise til Berner-konventionen er ministerens begrundelse for ikke at gøre noget, at dobbeltbetalingen alene afhænger af indholdet af de kontrakter, must carry kanaler som DR indgår. Det skulle altså være DRs kontrakter med sine leverandører, der afgør, at borgerne tilsluttet et fællesantenneanlæg skal betale to gange for en vare, de kun kan få én gang. Dermed siger ministeren, at hvis DR i sine kontrakter påtager sig betalingen helt ud til den enkelte slutbruger uanset modtageform skal antenneanlæggene ikke betale et ekstra vederlag. Men har DR ikke påtaget sig denne betaling, ja så sørger kulturministeren for, at fællesantenneanlæggene afkræves et ekstra vederlag! Ophavsretshaveren er på denne måde fortsat sikret en dobbeltbetaling fra borgere der modtager deres signaler fra en fællesantenne. De kan uden risiko sige nej til et eventuelt tilbud fra DR. Der er vel nærmest enestående, at en regering på den måde sørger for, at andre, her antenneanlæggene, betaler det, som eksempelvis DR ikke har fået med i sine kontraktaftaler. Hvad skulle i øvrigt få DR til at påtage sig at betale alle

vederlag og dermed en vis merudgift, som DR næppe vil påtage sig, med mindre regeringen forhøjer licensen med et tilsvarende beløb?

Succeshjælp DR og andre programleverandører anvender oftest antallet af lyttere og seere som målestok, når det skal vurderes, om noget er en succes. En oplagt mulighed for hurtig udbredelse og et stort lyttertal til DAB radioen ville være vilkår, der gjorde det attraktivt for antenneanlæg at sætte DAB radioen på anlægget. FDA opfordrer derfor DR til at interesserer sig mere for vederlag og rettigheder i såvel sine kontrakter som overfor kulturministeren, som må formodes at have en interesse i, at det går DR godt, da han er dens politiske chef. Rettighedshaverne skal have det vederlag de har krav på, men det kan ikke være rigtigt, at de skal have to gange – da slet ikke når årsagen er en ministeriel modvilje mod at gøre op med en oprindelig forkert fortolkning af Berner-konventionen. ■

FDA-orientering 4/2004

3


BRANCHENYT

BBC skal sælge fra Den britiske kulturminister har givet BBC besked på at privatisere dele af sine aktiviteter på internet enten ved frasalg eller ved at lægge produktionen ud til private firmaer.

Viasat ekspanderer i øst MTG har indskudt yderligere $53,4 mio. i StoryFirst Comm., der ejer Ruslands største kommercielle tv-selskab CTV. Dermed ejer MTG 37,9% af selskabet. Til gengæld har MTG for $60 mio. solgt SDI Media til finansgruppen Warburg Pincus. SDI Media er et af de største selskaber, der tekster tv-programmer og film. Det har afdelinger i 15 lande.

Teknisk tjeneste solgt fra BBC har solgt BBC Technology, der foruden BBC rådgiver og leverer til tv-selskaber i mange andre lande, til Siemens, der er garanteret BBC som kunde i mindst 10 år.

Senderstop udskudt Den britiske deadline for nedlæggelse af landets analoge tv-sendere, der oprindelig var fastsat til 2007, er yderligere udskudt til 2012.

Konkurrence-forhold på tv-områder under EU-lup Ser på statsstøtte til DTT og om tv-selskaber holder andre ude EU kommissionen har taget fat på konkurrenceforholdene på flere dele af tv-området. EU vil forhindre konkurrenceforvridende statsstøtte til opbygning og drift af terrestriske digitale tv-sendernet DTT ved at fastlægge spilleregler, som i givet fald skal gælde i hele Europa. I Tyskland undersøges delstaternes økonomiske engagement og afgifterne til Deutsche Telekoms T-System. I Sverige vil EU-kommissionen have afklaret, om det statslige Sveriges Television betaler for meget til det private firma Teracom, som driver sendernettet. Teracom driver nemlig også kommerciel virksomhed i konkurrence med andre private firmaer.

"Det er de første undersøgelser af finansiering af skiftet fra analog til digitalt tv, og dens konklusioner kan danne præcedens for hele Europa", siges det i en udtalelse fra EU-kommissionen.

Hindret i at vise sport Den vil have afklaret, om de etablerede mediekoncerner bruger deres ejerskab på flere niveauer til at holde andre firmaer ude. Det kan f.eks. være mobiloperatører eller udbydere af fodbold eller film som video-on-demand. I januar klagede 3G operatører over, at distributører og tv-selskaber forhindrer dem i at formidle fodbold til mobiltelefon-abonnenter. EU's undersøgelse viste, at problemerne omfatter mere

end mobiltelefonområdet og mere indhold end fodbold. Derfor bliver undersøgelserne mere omfattende end først beregnet.

TV2 appel Efter at regeringen og TvDanmark med hver sine begrundelser har indbragt EU-kommissionens dom for ulovlig statstøtte til TV2 til EU-domstolen, har nu også Viasat og TV2 selv appelleret.

Sag om fri konkurrence EU har tidligere i år rejst sag mod Frankrig for at opretholde regler, der forhindrer France Telecoms konkurrenter i at drive teletjenester i kabelnet. ■

På vej til forståelse Comcast fik en kold skulder, da det forsøgte at overtage Disney, men det har udløst en oprydning i flere ejerforhold og synes at bane vej for en forretningsmæssig forståelse. I et første skridt har Comcast overdraget sine Liberty-aktier til Liberty Media mod at få dettes 10% aktiepost i underholdningskanalen E! Comcast har dermed 60,5% af aktierne. Resten tilhører Disney. Comcast og Disney har allerede aftalt, at flere Comcast-kunder får mulighed for at se Disneys ABC-kanaler og at Disney skal levere børne-tv til Comcast, og det menes, at også Disney er parat til at sælge sine aktier i E!. Disney har allerede givet Comcast ret til at sende dele af Disney-kanalernes udsendelser, herunder nyheder i ABC, til sine internet-kunder.

Canal Digital ikke til salg "Fra nu til 2006 vil kabelnetselskaber (i USA) overfylde telemarkedet med egne internet-baserede telefoni-tjenester. Telefonselskaberne ventes at miste 30% af deres marked". Steve Rosenbush i Business Week

4

FDA-orientering 4/2004

Telenors regnskab for andet kvartal blev så positivt, at selskabet tilkendegav, at dets oplysning tidligere i år om et muligt salg af Telenor Broadcast med bl.a. satellitter, Canal Digital og det norske sendernet ikke mere er aktuel. April kvartals overskud blev 15,3 mia. kr., hvilket er 16,1% mere end året forud, overvejende fra mobiltelefoni. Broadcast-divisionens overskud steg med 63 mio. kr. til 390 mio. kr.

BBC millionær Den markante grænse på en million danske husstande blev i første halvår passeret af BBC Prime, der oplyser, at tv-kanalen kan ses i tre fjerdedele af hjemmene.


Internet ...til fast pris Med en internetaftale med Dansk Kabel TV får I mulighed for at tilbyde jeres medlemmer højhastigheds internet gennem kabelnettet. Jeres medlemmer kan vælge mellem 6 forskellige abonnementer (hastigheder) til en fast, månedlig pris ... og for den faste, lave pris kan de frit surfe på nettet lige så meget, som de vil.

Interne t fra 149 kr. inkl. le je

a offentl f modem og ig IP-a dresse

Se mere på www.dk-tv.dk eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98 Afdelinger: Taastrup • Aalborg • Sabro • Varde • Sommersted • Vejle • Odense • Vordingborg

Dansk Kabel TV A/S • Taastrupgårdsvej 20 • 2630 Taastrup Tel: 43 32 47 00 • E-mail: info@dk-tv.dk • Web: www.dk-tv.dk


BRANCHENYT

Godt år for Discovery Discovery mere end fordoblede reklameindtægten i sine kanaler i de nordiske lande fra knap 14 mio. kr. i 2002 til godt 30 mio. kr. i 2003. Overskuddet før skat steg næsten tilsvarende til 14 mio. kr.

Med i EuroNews Med et indskud på €3,5 mio. er den russiske tv-kanal RTR blevet den 4. største aktionær i EuroNews efter France Télévisions (24%), RAI Italy (21.6%) og RTVE Spain (18.8%). RTR Rusland har 16%.

Rettighedskrav WIPO, en FN-underorganisation, forsøger at få FN til at give radiofonierne 50 års ophavsret ved en revision af de nuværende regler fra 1961, hvor internettet ikke var opstået. Det er mere end en fordobling af rettighedstiden i dag. Den nuværende traktat ventes afløst af en ny om 1-2 år.

Fransk DTT Det digitale tv-sendernet i Frankrig skal igangsættes i marts næste år, idet dog betalingskanaler først får lov til at sende fra 1. septermber.

SBS igen ene om TvNorge

Jetix tager helt over

Et brydningsfuldt fælles ejerskab af TvNorge er slut. TV2 Norge har solgt sin 49,3% aktiepost til Scandinavian Broadcasting System, der oprindeligt startede TvNorge. SBS betaler 260 mio. nkr. for aktierne og indløser tillige et lån fra TV2 Norge på 37,9 mio. nkr. TV2 trådte til for nogle år siden, da TvNorge havde økonomiske problemer. TV2 har stået for reklamesalg og nyheder i den konkurrerende kanal, hvis øvrige programmer er købt af produktionsselskaber. Samarbejdet mellem de to konkurrerende kanaler blev aldrig godt, selv om det bedredes da TvNorge sidste år kunne notere sit første overskud. "Med 100% ejerskab af vore kanaler i de skandinaviske lande får vi lettere ved at tilbyde annoncørerne en skandinavisk platform, øge antallet af fælles udsendelser og samarbejdet med andre tv-kanaler", siger koncerndirektør Markus Tellenbach, SBS. ■

Fox Kids meget langvarige navneskift til Jetix vil være gennemført 1. oktober, efter at programblokke har båret navnet i flere måneder. Mange af Fox Kids serier fortsætter, mens andre erstattes af udsendelser fra Disney-koncernen. Navneskiftet er nødvendigt, idet Disney fortsat konkurrerer med Fox i USA, som solgte Fox Kids-kanalerne uden for USA til Disney. De skandinaviske Fox Kids kanaler ledes fra London, og de skandinaviske medarbejdere her er flyttet til Disneys britiske kontor i den vestlige del af London. ■

Dårligt, men lidt bedre år for TvDanmark TvDanmark venter at få et mindre underskud i år end de 84 mio. kr. i 2003-regnskabet, som bragte det samlede tab på fem år op på 350 mio. kr. Årsregnskabet betegnes som »utilfredsstillende, men dog som forventet«. Et forøget reklamesalg er fortrinsvist anvendt til produktion af programmer. Kanal 5 indgår ikke i regnskabet, fordi den er hjemmehørende i England.

TvDanmark er en del af SBS Broadcast Danmark, der "slap med" et underskud på 78 mio. kr., fordi dets radioer The Voice og Radio 2 bidrager med et overskud på 5,5 mio. kr. Det er et fald fra 13 mio. kr. året forud, begrundet i den hårde konkurrence mellem de kommercielle radioer. ■

Fortsat OL via EBU "Så længe man kan optage alt fra sine 10 favorit-kanaler bliver Video On Demand ikke nogen stor forretning". Channing Dawson, Scripps (udbyder af VOD i USA).

6

FDA-orientering 4/2004

EBU, European Broadcasting Union, har købt tv-rettighederne til OL også i 2010 og 2012. Det er medlemsskabet af EBU, der giver DR og TV2, men også Eurosport, mulighed for at sende fra de olympiske lege. Den olympiske komite har betinget sig, at mindst 200 timer fra sommer OL i 2012 og mindst 100 timer fra vinterlegene i 2010 sendes ukodet i de 52 lande, EBU har medlemmer fra – dog er RAI i Italien undtaget fra aftalen. EBU, som har haft OL-rettighederne siden 1960, skal betale €750 mio. for at sende fra vinter OL i Vancouver i 2010 og fra sommer OL i 2012, hvis værtsby endnu ikke er udpeget.


EDLBCFMUW EL

,PMMFLUJW CSFEC´OETM TOJOH UJM GPSFOJOHFS 'SB LS N´OFE QS IVTTUBOE

/V LBO KFSFT BOUFOOFGPSFOJOH G´ FO G MMFT CSFEC´OET PQLPCMJOH GSB 5%$ ,BCFM 57 /BWOFU FS 8FCOFU .FE 8FCOFU LBO NFEMFNNFSOF J KFSFT GPSFOJOH H´ Q´ JOUFSOFUUFU E HOFU SVOEU NFE IVSUJHU PH CJMMJHU JOUFSOFU GSB LVO LS QS N´OFE QS IVTTUBOE ,MBS UJM GSFNUJEFO .FE 8FCOFU FS * PHT´ LMBS UJM GSFNUJEFO PH BMMF EF OZF NVMJHIFEFS TPN LPNNFS Q´ OFUUFU G FLT *1 UFMFGPOJ %FU CFUZEFS BU O´S UFLOPMPHJFO PH LWBMJUFUFO GPS *1 UFMF GPOJ PN LPSU UJE FS UJMTUS LLFMJHU VEWJLMFU WJM EFU W SF NVMJHU BU UBMF J UFMFGPO PWFS JOUFSOFUUFU WJB 8FCOFU

.FE 8FCOFU G´S * O &O G MMFT CSFEC´OETPQLPCMJOH O &O OFN CJMMJH PH IVSUJH JOUFSOFUM TOJOH O 6CFHS OTFU GPSCSVH UJM FO GBTU MBW QSJT O 'SJ TVQQPSU BMMF VHFOT EBHF O /ZF NVMJHIFEFS J GSFNUJEFO TPN G FLT *1 UFMFGPOJ O % HOPWFSW´HOJOH BG OFUUFU PH IVSUJH GFKMSFUOJOH O *OHFO FLTUSB BENJOJTUSBUJPO WJ T SHFS GPS BM MPWHJWOJOH G FLT UFSSPSQBLLF PH SPDLFSMPW

3JOH Q´ PH UBM NFE FO BG WPSFT LPOTVMFOUFS GPS O SNFSF JOGPSNBUJPO PN 8FCOFU &MMFS LMJL JOE Q´ UEDLBCFMUW EL PH W MH i'PSFOJOHFS PH &SIWFSWw


BRANCHENYT

Hjemmesiden er også postkontor Skagen indførte pakker og forenklede postgangen i ét hug – men det var arbejdskrævende Juni og juli kunne være endt i et mareridt for Skagen Antennelaugs formand Per M. Sørensen. Det er i nogen grad et spørgsmål, om han ikke påtog sig for meget på for kort tid, men som i alle gode eventyr endte det godt. Det handler om antennelaugets tilbud til medlemmerne om at kunne vælge mellem tre programpakker i stedet for, at alle fortsat skulle have det samme. Det var ikke pakketilbuddet, der var problemet. Derimod var den afsatte tid til at gennemføre de administrative ændringer problematisk kort. Per Sørensen påtog sig at stå for det hele. Efter arbejdstid. "Jo, det var nok for meget på for kort tid, men det er mig, der kender anlægget bedst, både teknik og administration, og mon ikke de fleste kender til udtrykket, at det er hurtigere at gøre det selv end at forklare andre, hvordan jeg gerne ville have det? Den fælde faldt jeg i, men jeg kom op igen, og det er da gået godt", siger han.

Tre pakker Forhistorien er den kendte, at stigende priser får flere til at efterlyse et alternativ til de mange kanaler. På generalforsamlingen i april godkendtes derfor et forslag fra bestyrelsen om at udvide til 39 tv-kanaler, men også at medlemmerne skulle kunne vælge mellem tre programpakker.

8

FDA-orientering 4/2004

Per M. Sørensen: Kontorarbejdet er automatiseret.

Den billigste med 6 kanaler er primært med must carry-kanaler, heraf DR1 både i 4:3 og 16:9. Pris 546,39 kr. Pakke 2 indeholder 22 kanaler fra nabolandene til 655,86 kr. Pakke 3 til 1852,57 kr. pr. år rummer 39 kanaler, heraf 16 betalingskanaler. Skagen Antennelaug overvejede at fordele betalingskanaler i to pakker, men fik, som formanden udtrykker det, så gode tilbud fra programleverandørerne, at man besluttede at samle dem i pakke 3. Ørebeløbene viser, at Skagen Antennelaug "sælger" til kostpris.

Plads til flere Anlægget er fuldt udbygget. Derfor er der afsat ubenyttede frekvenser i alle tre pakker. Nye kanaler kan fremover lægges ind, uden at de øvrige kanaler skal skifte frekvens.

Det undgik medlemmerne ikke denne gang. En meget stor del af kanalerne blev flyttet, bl.a. fordi brugen af skanaler til betalings tv-kanalerne ophørte. Al betalings-tv sendes nu på UHF. "Tidligere brugte vi op til 450 MHz, og det strakte ikke mere til. Da vi gik op til 650 MHz, viste der sig 17 fejl. Det var vi forberedt på, og fejlene blev rettet med det samme, når de viste sig", siger Per M. Sørensen og fortsætter: "Ændringer af kanalernes placering irriterer rigtig mange. Det var det, 60% af beklagelserne over omlægningen handlede om. Når medlemmerne så fik baggrunden forklaret, sagde de som regel "nå ja, det er jo nok nødvendigt".

Manglende reaktion Antennelauget og Telia Stofa gættede på, at omkring 300 husstande ville vælge enten

pakke 1 eller pakke 2. Det holdt stik, men flere valgte pakke 2 end forudset. Det skyldes utvivlsomt, at mange udlejere af sommerhuse fandt prisforskellen så lille, at den ikke betyder noget for udlejningsprisen. "Jeg undrer mig derimod over, udlejere af helårsboliger, som hidtil har opkrævet antennebidraget som en del af huslejen, ikke læste de breve, de fik om ændringerne – eller i hvert ikke reagerede på dem. Vi har hidtil ikke haft adresserne på deres lejere, og udlejerne kan jo ikke vælge programpakke på lejernes vegne. Derfor havde vi på møder med dem og efterfølgende i brev gjort opmærksom på ændringerne og på, at vi fremover påtager os al opkrævning. Ikke alle, der var med på møderne, lod informationen gå videre til deres bagland. Nogle lejere reagerede på avisomtalen og på det blad, vi udsendte, men overgangen kunne have været lettere, hvis flere ville læse deres post og reagere på den!"

Ulæst information "Jeg har aldrig set så mange mennesker møde op på vores kontor, hvor vi har åbent mandag og torsdag kl. 1618. De stod i kø, og her og i telefonen har jeg igen og igen måttet forklare, hvad de havde fået meddelt skriftligt. Det skyldes ikke et uforståeligt sprog.


Forsiden af laugets informationsblad.

Mange læser kun overskriften og drager så deres egen konklusion. Mere end én gang oplevede jeg, at folk med bladet i hånden havde ringet op uden at have læst teksterne. Nogle var så ophidsede, at det ikke var til at få et ord indført. Til tre måtte jeg sige, at hvis de ikke talte ordentligt til mig, måtte jeg lægge røret på. Jeg har en vis forståelse for, at nogle beklagede sig over, at de skulle have en intern forstærker som følge af omlægningen. Men når alt det er sagt, så skal vi huske, at 5500 medlemmer ikke henvendte sig, og at mange af disse efterfølgende har rost os for ændringerne".

Enklere administration Per M. Sørensen er heller ikke i tvivl om, at omlægningen var besværet – og omkostningerne – værd: "Folkepensionister, der er lidt klemt økonomisk, er glade for ændringen. I fleksibilitetens navn har det i sig selv været noget værd, men det er ikke billigt. Det koster virkeligt meget at lægge 12 s-kanaler om til UHF. Det var en voldsom stor administrativ omlægning, som jeg vurderer til mellem 200.000 og 250.000 kr.

Til gengæld har vi fået administrationen automatiseret, så vi får lettere ved at klare flere nye opgaver", siger Per Sørensen, som især forventer en stor lettelse med den nye hjemmeside. Den har han også selv tilrettet og bygget nye sider til. "Det var nemmere at gøre det selv end at forklare andre, hvordan jeg gerne ville have det", som han siger. Stort set alt papirarbejde udføres nu via hjemmesiden. Den rummer blanketter til meddelelse om fraflytning, adresseændringer, nytilslutning, valg af programpakke, lejerændringer i boligforeninger, ejerskifte-erklæringer og anmeldelse af fejl, som medlemmer, advokater og ejendomshandlere m.fl. kan udfylde og returnere elektronisk. Og selv om det er meget nyt, konstaterer Per Sørensen, at mulighederne bliver brugt både af medlemmer, installatører og boligforeninger. Selv mailer han blanketterne videre til servicefirmaet, når det er relevant.

Patentkrav Acacia Research i Los Angeles synes at have held til at kræve afgifter af en lang række kabelnet og internetudbydere i USA for at bruge dele af selskabets patenterede rettigheder ved overførsel af radio og tv via kabler, satellitter og internet. Disney er et af de selskaber, der har bøjet sig, beretter CNET, som oplyser, at der er rejst krav mod bl.a. kabelnetselskaberne Comcast, Charter og Cox samt satellit-tv udbyderne DirecTV og Echostar.

Nyt om nyheds-tv Den seneste af de årlige EMS-undersøgelser af interessen for tv-kanaler i 16 europæiske lande viser, at EuroNews blandt nyhedskanalerne nu har samme udbredelse som CNN, men dobbelt så mange daglige seere. BBC World kom på tredjepladsen.

Koncentrerer sig om tekst-tv Teletext ventes i denne måned at lukke sine nye digitale tjenester om sport, underholdning, horoskoper og finans i britiske kabelnet. Interessen er for lille, og Teletext vil koncentrere sig om traditionelt tekst-tv og ferietilbud i digitalt tv.

Klare regler og god tid Hans konklusion på en så stor omlægning er, at den forinden skal tænkes grundigt igennem. De regler, der skal gælde, skal være klokkeklare. Der skal også afsættes mere tid til dem, der skal gennemføre ændringerne, end de fleste forestiller sig. Blandt andet fordi ikke alt kan forudses. "Jeg havde f.eks. ikke forestillet mig, at en lejer ville melde sig ud af lauget som følge af ændringerne. Hvilket betyder, at vi skal sørge for genetablering, når en ny lejer flytter ind".

Skagen Antennelaugs hjemmeside er: www.skagenantennelaug.dk

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

molo

FDA-orientering 4/2004

9


TV

Klarere profiler Viasat Sport kanalerne er indholdsmæssigt omlagt, således at Viasat Sport 2 nu er en ren fodboldkanal, der årligt viser ca. 500 kampe. Al boksning samles på Viasat Sport 3, som også viser kampsport og motorsport. Der loves flere boksekampe, men MTG vil ikke mere selv arrangere disse. Golf hører fortsat til i Viasat Sport 1.

Østrigsk tv Østrigs ORF2 Europe har siden juli været sendt ukodet. Den statslige tv-kanal sender kl. 16,00-00,30 fra Astra på 19,2˚ øst.

Kollektivt tv er billigst I en høring i juli i den amerikanske kongres lod de fleste medlemmer sig overbevise af NCTA, kabelselskabernes organisation. Udvalget vurderer, hvorvidt kabelnettene skal pålægges at tilbyde tv-kanalerne enkeltvis til deres abonnenter. NCTA fremlagde en undersøgelse, der konkluderede, at de 11 mest sete kanaler i gennemsnit vil blive 22% dyrere, fordi salget sker til færre husstande, og det vil igen føre til et mindre udbud af kanaler. Argumentationen overbeviste et flertal af såvel republikanere og demokrater, skriver Broadcasting Engineering.

TvDanmark vil vriste mange seere fra TV3 Endnu et realityformat udfordrer Robinson-succes'en I efteråret skal kampen om seertal for alvor stå mellem TvDanmark med det nye reality-show Strandvejsvillaen og TV3 med det veletablerede Robinson Ekspeditionen. TvDanmark med den tidligere Robinson-vært Thomas Mygind. TV3 med den nye Robinson-vært Jakob Kjeldberg, der er hentet fra TV3 sporten. Titlen Strandvejsvillaen lyder mest som et boligprogram, men der bliver meget mere reality-drama end boligindretning, siger TvDanmark, der har hentet realityerfarne medarbejdere som Jesper Juhl og Thomas Mygind som sine kampherrer.

Mindst 10 år endnu Programdirektør Jakob Mejlhede, TvDanmark, siger, at reality-formatet stadig kan trække flere seere, selv om der er mange boligprogrammer på flere kanaler, og selv om de bliver mere realityprægede. "Der er meget mere liv i genren. Den er stærkere end gameshows og tilsvarende konkurrencer", siger han. "Reality-shows kan flytte markedsandele, så det kan

Jakob Kjeldberg styrer nu Robinson Ekspeditionen.

10

FDA-orientering 4/2004

Strandvejsvillaen under opførsel.

mærkes, og jeg tror, at de vil leve i hvert fald 10 år frem. I Danmark har vi slet ikke nået højdepunktet. Vi er bagude i forhold til andre lande, hvor de store seerskarer altid har accepteret genren. Det skyldes især tilbageholdenhed hos TV2, at rigtig mange herhjemme stadig ikke opfatter genren som fin nok. Den bedrevidende mening har påduttet dem, at hvis man ser man den slags, hører man ikke med i det fine selskab, hvilket er noget forbandet vrøvl!", siger han.

20 mio. kr. Projekt Strandvejsvillaen, som bygger på et australsk koncept, koster TvDanmark ca. 20 mio. kr. Det er den største omkostning for selskabet efter den dyreste Big Brother-runde. Vinderparret får villaen til en værdi af ca. 3 mio. kr. Produktionen er omkostningstung, idet TvDanmark og SBS-produktionsselskabet K2 har mindst 40 personer knyttet til udsendelserne.

"Der er så mange boligprogrammer, at vi næppe ville kunne trænge gennem uden realityformens personlige dramaer", siger Jakob Mejlhede, der forklarer:

Det bliver hårdt "14 par skal kæmpe i en grad, vi ikke tidligere har oplevet på tv. For os handler det om mennesker og drama. Vi har gjort deltagerne fuldstændigt klart, at de undervejs kommer til at pege på venner og bekendte, når deltagerne skal vælge kombattanterne fra par efter par. Det er følelsesmæssigt meget hårdt, og vi lægger ikke fingrene imellem. Det har vi sagt klart til alle, der meldte sig, men det var forbavsende få, der faldt fra. Jeg var overrasket over, at mange opfattede det som noget, det ville være hyggeligt at være med i. Vi gjorde derfor meget ud af at forklare, at det bliver meget hårdt. I den endelige udtagelse meldte alligevel


Thomas Mygind gik til TvDanmark.

kun et enkelt par fra af frygt for, at deres parforhold ikke ville kunne holde til det. Med Strandvejsvillaen laver vi underholdning, og vi sørger for, at det bliver drama uden at være teater. Det vil ikke være rigtigt at kalde programleder Jeppe Juhl for instruktør - men det er ved at være tæt på. I det øjeblik, vi vurderer, at spillet følelsesmæssigt rammer et par for hårdt, har vi en psykolog på sidelinien. Det har der været brug for både i BigBrother og Temptation Island, men kun i begrænset omfang", tilføjer Jakob Mejlhede, der tidligere på TV3 var impliceret i Robinson Ekspedtionen.

Kvinder forstår spillet Kvinder, især dem omkring de 40 år, er de mest engagerede seere til reality-dramaerne.

For dem har spillet mellem deltagerne samme funktion som sport har for mange mænd. Kvinder opfatter med det samme et realitydrama som en dyst, der har sine egne, men klare og acceptable regler. TV3 sender i efteråret to udgaver af Robinson Ekspeditionen. Først kommer den velkendte udgave med deltagere, der har stået i kø for at blive udtaget. Nogle med det formål at blive kendt med chance for en ny karriere, andre primært for at gå hjem med førstepræmien på en milllion kroner. Den er der premiere på den 30. august. Senere på efteråret kommer en VIP-udgave, dvs. en runde med deltagere med kendte navne fra Norge, Sverige og Danmark, idet det er en fælles produktion for TV3 i Skandinavien. molo

"86% ser kun seks kanaler, og 95% af seertiden bruges på de 11 mest populære".

Bredbånd og telefoni til antenne- og boligforeninger A+ Arrownet leverer solide bredbånds- og telefoniløsninger til antenneog boligforeninger til landets bedste priser. Danmarks 3. største A+ Arrownet er i dag solidt Danmarks 3. største internetudbyder til antenneforeninger. Vi dækker i dag vi over 100.000 husstande i hele Danmark. Bestem selv servicepartner A+ Arrownet samarbejder med den servicepartner som foreningen vælger. A+ Arrownet arbejder i dag sammen med alle landets seriøse servicepartnere.

Slip kræfterne løs med bredbånd fra A+ Arrownet...

Projektchef Chris Lefrère, Telenet, Belgien.

Kampen om seerne Strandvejsvillaens dramaer har til formål at flytte afgørende seerandele til TvDanmark. Det irriterer SBS grænseløst, at gennemsnitsseeren iflg. Gallup bruger dobbelt så megen tid på MTGs TV3 som på TvDanmark, når kun 68% kan se TV3, mens 75,9% kan se TvDanmark. Det koster på bundlinien. Dertil er der usikkerhed om, hvor vidt TvDanmark kan opretholde de lokale sendere, når det smalle politiske forlig om lokal-tv skal udmøntes i årene frem til 2009, når de lokale sendetilladelser efter udbud udstedes af det centrale radio-tv nævn. Det er vigtigt forinden at sikre sig et meget solidt fundament.

Vestre Gade 18 - 2605 Brøndby - Tlf. 3370 5050 www.aplus.dk - salg@aplus.dk

FDA-orientering 4/2004

11


TV

E! hedder nu Star! E! Entertainment, den amerikanske kanal om film og mode, er i de nordiske lande udskiftet med Star!, som E! beskæftiger den sig i høj grad med den del af underholdningen, der har Hollywood som centrum. Det er fire år siden E! blev introduceret i Skandinavien af NonStop TV i Stockholm, som nu har indgået en ny aftale med Chum. Det er et canadisk selskab, der driver 25 tv-kanaler og 15 radiokanaler. Foruden filmens verden beskæftiger Star! sig også med mode og musik. En af Chums mest udbredte kanaler er Much Music, som leverer noget af indholdet. NonStop TV oplyser, at Star! sender musik for 15-25 årige kl. 16-19, mode for 18-49 årige kl. 20-22 og nyt fra underholdningsverdenen kl. 22-24. Der loves danske tekster på omkring halvdelen af udsendelserne. NonStop TV oplyser, at alle de 1,5 mio. husstande, der kunne se E!, automatisk får den nye kanal. NopStop har større ambitioner. Det vil i september lancere en nordisk filmkanal – foruden at Star! lanceres i Island og de baltiske lande.

12

FDA-orientering 4/2003

The Voice starter nordisk musikkanal SBS udfordrer MTV i de fire lande

Direktør Eric Hansen, SBS

Premieren 16. august på The Voice TV er første trin i en nordisk udfordring fra SBS til MTV. Den nye musikkanal for 15-29 årige lanceres nemlig også i Norge, Finland og Sverige. ”Ligesom vi på radioen bevidst slutter op om den nye spændende danske musik, vil The Voice TV satse på lokale produktioner og i Danmark naturligvis især på danske kunstnere og dansk musik. Vi har med The Voice radio bevist, at vi med en konsekvent satsning på ny musik, populære værter og lokal tilstedeværelse kan tilfredsstille vore mange lyttere. Nu skal de have chancen for at se, hvad de lytter til”, siger Eric Hansen, der med base i Stockholm leder SBS-radioerne i Europa.

Ud i landet Han tilføjer, at The Voice TV bliver mere end envejs-underholdning, idet medarbejderne er i konstant dialog med seere over hele landet via sms, internet og gadeinterviews, hvor de kan ønske videoer og sende hilsener. Det samme vil ske i de andre nordiske lande. The Voice TV dukker op i Finland omkring 1. oktober på det terrestriske digitale net og

dermed efter finske regler som must carry-kanal. I Norge og Sverige er premieredatoerne ikke fastsat, men det bliver inden årsskiftet. Navnet Voice har været kendt i Norge i mere end seks år fra en lokalradio, som SBS ejer. I Stockholm har SBS drevet en Voice-radio siden april.

Mest for 15-29 årige Eric Hansen vil ikke afsløre, hvor mange penge SBS investerer i de nye nordiske tvkanaler. "Vi har den fordel, at vi kan bygge dem op som vore radioer, der også er baseret på musik især for unge. Vi er fornuftige, hvad omkostninger angår. Vi satser ikke dyrt, men vi er udmærket klar over, at tv er temmelig meget dyrere end radio", siger han. Målgruppen er de 15-29 årige, som er den reklamemæssigt mest interessante. Med det samme koncept i fire lande er der stordriftfordele, men det er nu mest på det administrative, mener Eric Hansen: "Der er nuanceforskelle i Norden på de unges musikinteresse. Forskellene gør, at hver kanal selv skal tilrettelægge indholdet. Finnerne er mest til rockmusik, men det skal synges på finsk. Svenskerne er måske de mest internationale. Man mærker, at de har mange produktionshuse med internationale kunstnere. Nordmændene er en del til rockmusik, men gerne lokalt. Danskerne er meget internationale i musikvalg, men det går også her mere og mere i

retning af, at det skal være med danske kunstnere og mest på dansk. Det er meget åbenbart i rap, som nu mest er på dansk, hvor det tidligere næsten kun var på engelsk".

MTV også på dansk? Der har været flere forsøg på at vælte MTV af førersædet, når det gælder de unges musik på tv. MTG har fortsat Z-TV for unge i Sverige. Men i Holland overtog MTV konkurrenten TMF i 2001 og i år har MTV også købt VIVA i Tyskland. MTG startede en dansk ZTV i 1995 som en ungdomsog musikkanal, men den blev året efter erstattet med 3+, og The Voice deltog uden held i et af TDCs programvalg med en planlagt dansk musikkanal. MTV regionaliserer musikvalget mere og mere efter lande, og det antydes, at MTV vil starte en dansk udgave. "Det må de så gøre, men det er et problem for dem, at det hele køres på engelsk fra London. Mig bekendt er vi de eneste, der versionerer og tilpasser vore musik-valg efter lokale behov,” siger Eric Hansen. Som programchef for The Voice TV er udpeget Dennis Johannesson, som i de senere år har arbejdet på The Voice, men også har tv-erfaring, bl.a. fra TV2. Den nye musikkanal er en betalingskanal, som med en pris på 2,75 kr. excl. moms og KODA pr. måned håber på en plads i antenneanlæggene ved afstemningerne i det kommende halve år. molo


%N OPLEVELSE RIGERE

+ANAL BRINGER 0REMIER ,EAGUE TILBAGE PÍ DANSK 46 WWW KANAL DK


Munksgaards nye kanal skal være for livsnydere Vi vil lave udsendelser med merværdi, siger chefen for TV2 Charlie forud for premieren Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Målsætningen er høj hos kanalchef Frode Munksgaard her halvanden måned, inden TV2 sender sin nye nichekanal Charlie i æteren den 2. oktober: "Når man har set et Charlie-program, skal man sidde med en tilfredsstillende fornemmelse af at have fået en dybere oplevelse – mærke at man selv har været med i programmet. Vi er ikke bange for at sige, at vi vil lave fjernsyn for livsnydere - livsbrugere. Vi bestræber os på at lave ærligt tv", siger han og for at man ikke skal opfatte TV2 Charlie som en kanal mest for seere med særlige interesser, føjer han til: "TV2 Charlie bliver ikke som DR2, der – uden at forklejne den - i mine øjne mere er den intellektuelle kanal. Vi lægger vægt på et indhold med mere i bredden".

Koncept-tv i høj fart Frode Munksgaard var en populær tv-mand i Danmarks Radios afdeling i Århus. I de seneste år var han især kendt for "Hammerslag", men han har talrige andre populære udsendelser bag sig. På spørgsmålet hvad der har fascineret ham til tage imod tilbuddet om at blive chef og dermed få mindre tid til selv at lave udsendelser, svarer han: "Tidligere var jeg begrænset til de af mine ideer, jeg selv fik mulighed for at føre ud i livet. Jeg har haft mange flere, og som kanalchef kan

14

FDA-orientering 4/2004

jeg give ideer videre til andre. Men jeg følte også, at man har glemt at lave, hvad jeg kalder det ægte fjernsyn. I dag er fjernsyn blevet til koncepter, og det skal gå stærkt, når det kører over skærmen. Jeg mangler det fordybende i udsendelserne og føler, at seerne over 40 er glemt. I de kommercielle kanaler koncentrerer man sig om de 21-50 årige. Det er her, der er flest reklameindtægter at hente. Den gamle provinsafdelings udsendelser er langt hen den type, jeg fortsat gerne vil lave. Man skal kunne mærke, at vi tager seerne alvorligt, og jeg ved, hvad jeg vil med TV2 Charlie".

For aktive fra 40 Selv om TV2 Charlie også er på jagt efter reklameindtægter, er den en nichekanal baseret på brugerbetaling. "Reklameindtægterne skal give til bollerne på suppen", som Frode Munksgaard udtrykker det. Den nye kanal er ofte kaldt senior-tv, men det begreb kan Frode Munksgaard ikke anerkende: "Vi vil ikke lave tv for en bestemt aldersguppe. Vi siger, at TV2 Charlie bliver tv nærmest for voksne. Med det mener vi, at vores kanal skal slå sig fast med udsendelser for mennesker, der åndeligt talt ikke er gået i stå. Vi laver tv for seere, som stadig vil opleve noget uanset om de er 40, 50, 60 eller

Frode Munksgaard: TV2 Charlie bliver en tv-kanal for livsnydere.

70 år - en kanal for voksne, som stadig er på vej. Vi drikker mere kaffe end cola, når vi forbereder vore udsendelser – og de fleste af vore seere foretrækker nok også kaffe, når de sætter sig til rette foran tv-apparatet.

Ingen sport eller nyheder Det ligger fast, at hos TV2 Charlie er nyheder, sport og udsendelser for børn og unge valgt fra. Dels er andre bedre til det, dels er det dyreste tv at lave. I Danmarks Radio havde jeg ingen erfaringer for, hvad det kostede at få lavet programmer ude i byen, og vi

var ofte 15 mand af sted. Det har vi ikke råd til, men jeg har også lavet tv med små hold. TV2 Charlie køber teknikken ude i byen, så vi får et godt kendskab til deres medarbejdere, men vi gør en stor indsats at holde styr på, at udsendelserne laves på netop den måde, vi gerne vil have det", siger Frode Munksgaard, der har Henning Møller fra TV2 som sin erfarne højrehånd. Den samlede stab på kanalen er kun en halv snes medarbejdere.

Tre nøgletidspunkter TV2 Charlie vil sende 12 ti-


mer dagligt fra kl. 12 eller 13. Vi får faste tidsmoduler, så man ved, hvornår de enkelte programtyper kommer – og det vil altid være noget andet, end det TV2 sender på samme tidspunkt. "Til dagens første timer har vi købt en masse engelske serier, typisk drama og krimi. Nogle er nye eller har ikke været vist herhjemme, enkelte andre har været vist i Danmark. Her vil vi også gensende enkelte udsendelser fra aftentimerne". Der bliver tre nøgletidspunkter (prime time): Den første af disse blokke sendes kl. 16-18, hvor hovedvægten er underholdning, bl.a. med quizprogrammer. Kl. 17,30 sendes et dagligt madprogram, hvor seeren kan lave mad sammen med kokken. Vi sørger for, at seerne ved, hvad der skal bruges. I den anden blok omkring kl. 20 vil vi sende danske programmer, f.eks. min egen portrætserie med danske antikvitetshandlere – en uddøende branche.

Kultur og debat sidst Ved 22,30-tiden vil vi typisk sende debatter og udsendelser om aktuelle spørgsmål. Vi arbejder på, at kulturstoffet får en vis vægt, men nok mest sidst på aftenen. Vi

vil ikke være smalle i vores valg af litteratur. Det skal være om bøger, som folk rent faktisk læser. Det er vores prioritering, at debat og kultur skal ligge her, men skulle reaktionerne vise, at der skal sendes mere af den slags tidligere, så gør vi det. Vi skal være tæt på seerne, og selv om vi endnu ikke har sendt noget som helst, føler vi, at vi allerede er tæt på dem. Vi får utroligt mange henvendelser, helt overvejende i form af mail. Charlie vil også vise film, og hovedparten bliver europæiske. Der bliver kun få amerikanske, fordi de fleste af disse handler om at køre hinanden ihjel og sjældent giver sig tid til at fortælle en ordentlig historie. Vi vil ikke være bange for at vise italienske eller franske film, men vi vælger primært britiske. Vi har også formået at få danske spillefilm af høj kvalitet. Vore egne programmer skal i høj grad vise tingene, som de er. F.eks. skal et program om lystfiskeri ikke peppes op med effekter, hvis formålet kun er at få det til at virke smart. Som eksempel på nogle af de første udsendelser nævner Munksgaard en 91-årig dames rejse gennem Australien sammen med sin familie –

fulgt af TV2 Charlie, som prioriterer rejser som interessant tv.

Håber på god respons "Jeg har altid haft ørene åbne for, hvad der kunne blive en spændende udsendelse. Jeg har holdt mange foredrag om tv rundt i landet, og ved kaffebordene bagefter har jeg fået mange forslag eller fået fortalt noget, som jeg senere har kunnet bruge som forlæg til en udsendelse", forklarer Munksgaard, der har denne opfordring: "Tilbagemeldinger er guld værd for vort videre arbejde, og jeg håber meget på, at I i antenneanlæggene vil bidrage med jeres egne og medlemmernes kommentarer. Vi har lavet et forsigtigt budget for det første år - også hvad angår reklamer og antallet af antenneforenin-

ger, der køber vores kanal. Vi kan så udbygge, når antallet af husstande stiger. Vi behøver ikke 20 spots om vore egne udsendelser, men vil naturligvis fortælle om det, vi sender. Det må bare ikke virke overvældende. Seerne skal have ro til at nyde vore programmer, og vi får en hjemmeside, hvor man kan er, hvad vi sender. Vi har et tæt samarbejde med Eva Hansen og hendes piger i TV2 KanalDistribution, som deltager i vores redaktionsmøder. Derfor ved de, hvad vi laver, kan svare umiddelbart, når de får spørgsmål fra foreningerne – og informere os. Men jeg vil også gerne selv besøge antenneanlæg for at følge op på starten - det er den mest ærlige måde at få noget at vide på", slutter Frode Munksgaard. ■

FA K TA TV2 Charlie får premiere 2. oktober og vil sende 12 timer dagligt fra kl. 12-13. Prisen er 6,95 kr. pr. måned pr. husstand, excl. moms og Copy-Dan/Koda fra 1. januar, idet indeværende år betragtes som en prøveperiode. Antenneanlæg, der afgør programvalg på forårets generalforsamling, kan vise TV2 Charlie indtil da. Hvis den vælges ind skal der dog betales for hele året.

SCALA InfoChannel Designer 3. Ny 3. generations InfoKanal. Alfakanal * udvidet tidsstyring * mange nye wipes Tekst-crawl * tegnefunktion * 100 % Internet support Avanceret netværks manager. Systemer og software hos:

TV*DATA TEXTTV ApS Marielundvej 28, 2730 Herlev. Tel.: 44 53 28 22, Fax: 44 53 18 06 EMAIL: mail@dekker.dk. WEB: www.dekker.dk

Registreret SCALA IC3 VAR i Danmark

FDA-orientering 4/2004

15


2004: TV5 fejrer sit 20 års jubilæum Det er ingen tilfældighed at TV5 er den førende fransksprogede kanal i verden.

Le centre du monde est partout

www.tv5.org

(164 millioner af klodens husstande modtager TV5. 23 millioner mennesker ser den hver dag.)


BBC Food vil tekste på dansk Også engelsk-dansk ordbog til opskrifterne BBC Food indfører danske tekster i erkendelse af, at det ellers er svært at få mange seere i Danmark. "Danskerne vil kunne vælge mellem mange tv-kanaler, men de foretrækker dem, der tilbyder dansk tale eller danske tekster, og det tager vi konsekvensen af 4. september", fortæller Charlotte Repholtz, BBC Nordic. "Vi har været forberedt på denne udvidelse af vores service, siden vi lancerede BBC Food. Vi ved jo fra BBC Prime, hvor meget danske tekster påskønnes. Vi vil tekste i gennemsnit 40% af udsendelserne, idet nogle udsendelser er så visuelle, at tekstning er unødvendig, og der er udsendelser, vi ikke har ret til at tekste.

Med ordbogen vil seerne kunne slå de ord op, de er i tvivl om. Så er det ikke nødvendigvis opskriftens skyld, hvis retten ikke bliver helt, som tv-billederne gav forventning om.

Nordisk mad Den næste nyhed skulle gerne blive en dansk kok til-

knyttet BBC Food – måske nok så meget for at udbrede kendskabet til vores madkultur ude i Europa og i det sydlige Afrika, hvor man også ser BBC Food. Det kan blive en god reklame for Danmark, idet tvkokkene gerne vil vise, hvor råvarerne kommer fra. I Norge er kokken Andre-

as Viestad tilknyttet BBC Food, og i de kommende måneder produceres udsendelser i forskellige dele af Sverige med den populære Tina Nordström. De sendes næste år. Seerundersøgelser viser i øvrigt en markant forskel på BBC Foods seergrupper i Skandinavien. Mens der i Norge og Sverige er en overvægt af mandlige seere i alderen 35-45 år, er der i Danmark en overrepræsentation af både mænd og kvinder i gruppen 18-30 år. Undersøgelsen viser ikke, hvorfor der er denne forskel. molo

Også ordbog BBC Food går videre end undertekster. På tekst-tv indlægges en engelsk-dansk ordbog over fødevarer. BBC Food bringer opskrifter på de retter, de mange kokke fremtryller. Opskrifterne er på engelsk, og langt fra alle råvarer har et engelsk navn, der umiddelbart er forståeligt for os.

"… vi (har) selvfølgelig ytringsfrihed. Men et eller andet sted kan jeg da også godt se, at det er en ret, man en gang imellem netop kan overveje ikke at benytte sig af". Bodil Rahbek, fællestillidsmand for journalisterne i DR, til Jyllands-Posten. Lokale miljøer indgår i programmerne.

KABEL TV · TELEFONI · INTERNET

Kære antenneforening!

Vælg det naturlige alternativ - som samarbejdspartner ved renovering og service. Kontakt os og få et godt tilbud på en professionel løsning - evt. med returvej til internet og telefoni

DANSK BREDBÅNDS TEKNIK

DBT

Sdr. Tranders Vej 16 · 9210 Aalborg SØ · Tlf. +45 7022 3710 · mail@dbteknik.dk

FDA-orientering 4/2004

17


HDTV

HDTV er kommet til Europa Teknikken bag og de krav den stiller til danske antenneanlæg Af Jørgen Nielsen, teknisk direktør, Dansk Kabel TV kundet opfatter øjet ikke dette flimmer som generende.

tet. I USA er der således mere end 35 TV stationer i drift med HDTV. I Europa er de første tv-stationer med HDTV startet 1. januar 2004.

Større billedareal Den grundlæggende idé ved HDTV er ikke at give en bedre opløsning pr. billedareal, men snarere at øge det areal, man betragter. En naturlig følge af dette er, at HDTVs billedformat som standard er 16:9, svarende til formatet i en biograf. Almindelige tvbilleder har formatet 4:3. Formatet angiver billedets bredde/højdeforhold.

Billedets opbygning Et normalt tv-billede er i Europa bygget op af 625 linier, hvoraf de 576 er aktive og dermed synlige. Scanning af billedet foregår i to tempi, således at alle ulige linier scannes først efterfulgt af en scanning af de lige linienumre. Dette scanningsformat kaldes interlaced scanning. Billedet er derved bygget op af to delbilleder, der tilsammen udgør det komplette billede. Herved opnås tilfredsstillende opløsning ved brug af mindre båndbredde end ellers påkrævet. Scanning af et delbillede sker på 1/50 sekund, svarende til en frekvens på 50 Hz. Det betyder, at der tegnes et helbillede 25 gange i sekundet. Under normale forhold ville dette give flimmer, som det ses på gamle film optaget med 24 billeder pr. sekund; men på grund af at delbillederne tegnes 50 gange i se-

Jørgen Nielsen

Tekniske standarder

Et 4:3 tv-billede har 576 punkters lodret opløsning og 720 punkters vandret opløsning. Det giver 414.720 billedpunkter. Et HDTV har med de vedtagne standarder en opløsning på op til 1080 punkter lodret og op til 1920 punk-

Illustration: Scientific-Atlanta.

Tilbage i slutningen af 70erne så man de første spæde forsøg på at udvikle et HDTV (High Definition TV), dvs. tv-billeder med højere opløsning end vi kender i dag. Det var Sony, der udviklede systemet (kaldet NHK Hivision) til filmindustrien og det betød, at man kunne producere tv-billeder med næsten samme detaljeringsgrad, som man oplevede på 35 mm film. Udviklingen kom dog ikke til at gå helt så hurtigt, som man forventede. Først ca. 20 år senere begyndte man at gøre brug af teknikken for alvor bl.a. i USA og Japan, hvor mange tv-stationer i dag sender i HD kvali-

Ulige linier

18

FDA-orientering 4/2004

+

Lige linier

ter vandret. Det giver 2.073.600 billedpunkter, hvilket er 5 gange så mange som på en almindelig tvmodtager. De mange billedpunkter indbyder til en ny måde at se tv på. Med den opløsning, der kendes fra et almindelig tv-apparat, vil en optimal betragtningsafstand være ca. 6 x skærmens højde. Med HDTV vil man have den optimale afstand med ca. 2,5 x skærmens højde. Dette er illustreret i eksemplet med en 26” almindelig skærm og en 60” fladskærm.

=

Total billede

Der er vedtaget en række forskellige standarder for HDTV, men i praksis vil formentlig kun to af dem blive anvendt i Europa. De to benytter forskellige metoder til billeddannelsen, enten interlaced scanning eller progressiv scanning. Interlaced scanning er som tidligere nævnt, hvor man scanner de ulige linienumre først og de lige linienumre efterfølgende. Ved progressiv scanning scannes alle linier fortløbende. De to standarder til HDTV, der vil blive brugt, er 1080i/50 og 720p/50, hvor det første tal angiver linieantallet og bogstavet angiver scanningsmetode (i for interlaced og p for progressiv scanning.) Det sidste tal angiver billedfrekvensen.


De to scannings-metoder giver stort set samme billedoplevelse, idet man ved 720p godt nok har færre linier, men den progressive scanning giver forbedret billedkvalitet. Til gengæld kræver det den dobbelte scannings-frekvens (50 Hz mod 25 Hz) for at undgå at billedet flimrer. Som hovedregel kan man sige, at 1080i er bedst til rolige billeder, mens 720p er bedst til billeder med hurtige bevægelser.

Mindre båndbredde Hvis et HDTV signal skulle distribueres i fællesantenneanlæg i analog form ville det kræve en båndbredde på 26 MHz, svarende til ca. 4 almindelige tv kanaler. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, hvorfor HDTV signaler hele vejen igennem fra produktion til modtagelse er i digitalt format. I distributionsleddet kodes signaler efter DVB-standarden. Herved kommer man ned på en bitstrøm på ca. 18 Mbit/s. Da et standard 8 MHz QAM64 moduleret signal kan

indeholde ca. 36 Mbit/s bliver der derfor plads til 2 HDTV kanaler på en standard 8 MHz analog kanal.

Signalbehandlingsudstyr Det er naturligvis en forudsætning, at alle led i transmission kan håndtere HDTV for at seerne får HDTV oplevelsen. Derfor skal udsendelserne optages med udstyr, der er HD-kompatibel, signalbehandlingsudstyret i studiet skal være i HD-kvalitet, senderen (satellit eller terrestrisk) skal være HD-kompatibel. I hovedstationen kræves enten en modtager, der kan modtage signaler fra HD-satellitter eller terrestriske HDsendere. Signalet i hovedstationen skal behandles og konverteres til QAM-signaler, som er den modulationsform, der anvendes i kabelnet. Hos brugerne kræves en set top-boks, der kan modtage QAM-signalet og aflevere et videosignal til en HD-monitor.

Monitorer Der findes flere forskellige

monitorer på markedet, der er i stand til at modtage HDTV signaler. De mest almindelige er typer med LCDdisplay og plasma-display, hvor sidstnævnte af mange menes at have de bedste egenskaber for farvegengivelse. Til at fuldende billedet hører naturligvis Dolby Surround lyd, der understøttes i formatet Dolby Digital 5.1. Format 5.1 indebærer, at lyden er indspillet i 5 hovedkanaler: venstre, midt, højre, venstre surround, højre surround og en lavbaskanal.

Formatet betyder altså, at man har 5 højttalere og en subwoofer som gengiver baslyden fra de andre kanaler.

Krav til antenneanlæggene De overordnede krav til antenneanlæg, der skal transportere HDTV, er, at nettene skal være af god kvalitet, dvs. fri for skader på kabler, konnektorer, fordelere og forstærkere, samt den nødvendige båndbredde til HDTV. Hver 8 MHz analog kanal kan rumme 2 HDTV kanaler. Hvis anlægget er i stand til at overføre almindelige digitale signaler - som f.eks. programmerne på Selector® fra TDC Kabel TV eller VisionDigital programmerne fra Canal Digital - er anlægget også i stand til at overføre HDTV. ■

Yderligere informationer På følgende websider er der yderligere informationer om HDTV: www.euro1080.tv www.voom.com www.ee.washington.edu/conselec/CE/kuhn/hdtv/95x5.htm www.ExploreHD.com www.projectorpeople.com/tutorials

Svært at få HDTV i kabelnet

OL i HDTV

Euro 1080 forsøger at få to CI slots indført som standard i set top-bokse – det ene til et analogt CA-kort, det andet til et CA-kort til HDTV. Euro 1080 har sendt i HDTV via satellit til hele Europa siden sidste år – siden maj kodet i Irdeto. For at se udsendelserne skal man have en set top-box til digitalt tv til £400 og et CA-modul til £200, i alt knap 7000 kr. Det hæmmer interessen, og gør det næsten umuligt at komme ind i kabelnet, idet deres set top-bokse ikke har plads til digitale CA-kort. Euro1080 hovedkanal skifter 1. september navn til HD1 og øger sendetiden med 500 timer. Dens anden kanal med film ændrer navn til HDe.

De olympiske lege ventes at blive gennembruddet for HDTV – i USA, hvor de fleste tv-stationer nu følger loven om at sende digitalt. NBC, der har købt rettighederne til landsdækkende OL, vil sende 400 timer OL-dækning ud af en samlet dækning på 1210 timer. Det sidste er 400 timer mere end oprindeligt bestemt.

"Tænk på HDTV som et tog. Hvis du vil med nu, hopper du op på et lokomotiv til et godstog. Om fem år må du løbe hen ad sporet efter et ekspredstog". Paul Engelbert, produktionsselskabet The Matchbox.

HDTV udbredt i USA 88% af de hjem, der i USA er tilsluttet kabelnet, kan nu få bredbånd, interaktivt tv og VOD samt bruge set top-bokse med harddisk, hedder det i en halvårsrapport fra NCTA. Kabelselskaberne har siden 1996 investeret $85 mia., svarende til 7.500 kr. pr. husstand i moderniseringer af deres net. Pr. 1. april havde 22,9 mio. hjem digitalt tv, 17,3 mio. internet og 2,7 mio. telefoni via kabelnettene. Adskillige net tester og nogle indfører internet-telefoni (VoIP). Af de 108 mio. husstande får 73.8 mio. kabel-tv, men yderligere knap 30 mio. har muligheden. Rapporten kan læses på www.ncta.com/pdf_files/overview.pdf

FDA-orientering 4/2004

19


HDTV

HDTV nyhedscenter En af de største investeringer i HD-teknik er taget i brug af de amerikanske sportskanaler ESPN i Bristol i Connecticut. Huset er proppet med elektronik til styring af nyhedsudsendelser om alle arter af sport. ESPN er som andre tv-kanaler i USA tvunget til at sende i HDTV, men må også tage hensyn til majoriteten af seere, som bruger deres analoge tv-apparater. Det er en stor lettelse, at hele produktionen nu er digital. Tidligere blev det samme videoklip brugt i 7-8 udsendelser med det resultat, at et stort antal videobånd konstant blev fragtet rundt. Med 68 servere er alle optagelser nu til rådighed for alle ESPN kanaler.

Foruden et par hundrede redigeringspladser har ESPN i Bristol et nyhedsstudie på 465 kvm, hvor studieværterne kan interviewe sportsfolk og andre gæster. Fire storskærme kan vise de samme eller forskellige optagelser, idet der er over 12 projektorer til hurtige billedskift. Til optagelser i studiet rådes over fem HD-kameraer, hvoraf det ene er bærbart. De kan alle bruges under væsentligt ringere lysforhold end analoge kameraer. Den avancerede redigeringsteknik sikrer hurtige skift mellem studiet, optagelser, direkte indslag udefra, nyudviklet grafik og data fra alle sportsgrene. Tredimensionelle præsentationer kan

Seerne er ligeglade Den amerikanske telestyrelse FCC har udstedt et direktiv, som skal fremskynde brugen af HDTV. FCC påbyder et såkaldt Cabel Card, hvormed de nye digitale tv-skærme uden problemer kan vise kodede, digitale tvprogrammer. Det skyldes, at færre end en fjerdedel af hjemmene, der har købt digitalt tv, også har købt de nødvendige set top-bokse. Med det billigere Cable Card undgår man set top-bokse, som teknisk ofte er bundet til det kabelnet, familien er tilsluttet. Kabelnet-selskaberne vil ikke vide af Cable Cards, fordi de ikke fungerer to-vejs.

ESPN-kanalernes nye HDTV-center.

vises i såvel 4:3 som 16:9 billedformater. Det er ikke ualmindeligt, at ESPN på en lørdag modtager video fra 60 sportsstævner, som leveres til tv-stationer over hele USA i deres helhed eller i uddrag. BBC Technology har stået for den tekniske planlægning og har valgt stort set kun at

bruge gennemprøvet standardudstyr, fordi den ofte komplicerede proces foregår under tidspres. ESPN har for i år planlagt mindst 185 egenproducerede transmissioner i HD fra sportsstævner, som i USA domineres af baseball, basketball, hockey og football. Også fra OL bringes mange HD-reportager. ■

Derfor kan man ikke hente e-mail, programmer for de enkelte tv-kanaler eller bestille film. Det er heller ikke muligt at vælge mellem flere kameravinkler ved store sports-begivenheder eller andre fordele, som kabelnettene i USA venter sig meget af. FCC mener, at priserne på set top-bokse forhindrer digitalt tv i at bryde igennem. Bruce Leichtman fra Leichtman Research Group har en enklere forklaring i New York Times: Familierne er slet og ret ikke interesserede i digitalt tv. Det kan meget vel blive dvd-maskiner, der erstatter både video og set top-bokse, mener firmaet IMS Research. Tunere til digitalt tv og harddiske vil blive standard i dvd'erne inden for de næste fem år. ■

RADIO

Radiospil via internet Danmarks Radio håber, at internettet vil være med til at øge lytterantallet og bevare nogle af radioens stærke sider. Herunder hørespillet, der appellerer til lytternes fantasi og indre billeddannelse. DR har sat flere timer af til hørespil – både nye og de klassiske i arkivet – som sendes både eftermiddag og aften. Alene i dette halvår sendes et halvt hundrede radiospil. Kan man ikke høre dem direkte, kan de høres via www.dr.dk/p1/radiodrama med brug af Windows MediaPlayer i indtil fire uger, efter at de er sendt i radioen. Her fortælles også om programmerne. ■

20

FDA-orientering 4/2004

Bøjede sig Med lanceringen af nyhedsmagasinerne Ekko og Fokus har Sky Radio bøjet sig for Radio-tv Nævnets underkendelse af magasinet Romantica som dækkende for Sky Radios forpligtelse til at have nyhedsudsendelser i mindst 1000 timer pr. år.

"Jeg forestiller mig, at det ender med at PDA, mobiltelefon og DAB-radio forenes i den samme chip". Direktør Matthew Honey, Unique Interactive, i Euromedia.


ECCA

Europæisk standard for set top bokse på vej

Statsstøtte af DTT

Digitalisering af tv signaler helt ud til slutbruger via kabelnet går lidt trægt overalt i Europa. For at sætte skub i denne udvikling har ECCA (EuroCable Labs) påbegyndt et specifikationsarbejde for en paneuropæisk boks til en overkommelig pris. Mangel på en entydig trend for digitalisering betyder, at meget få tv apparater på markedet umiddelbart kan modtage digitale signaler. Derfor må man se i øjnene, at set top-bokse vil være nødvendige i en del år endnu. Test og certificering af en sådan boks er planlagt til perioden 1. oktober – 15. december. Et antal bokse, måske 2 millioner, antages at være klar til salg allerede til jul for omkring €100 (ca. 745 kr.). Håbet er, at markedsføringen af en standardiseret og forholdsvis billig boks kan motivere kabeloperatørerne til en hurtigere digitaliseringsproces. I modsat fald vil kabelnet teknologisk set snart komme bagud i forhold til satellit, DTT og bredbånds transmissionsteknik.

I flere lande sker udrulningen af digitale terrestriske net mere eller mindre åbenlyst med offentlige midler til skade for den fri konkurrence. Konkurrencedirektoratet i EU har for tiden særlig kig på Sverige og Tyskland, og ECCA vil i den nærmeste fremtid holde møde med Kommissionen i et forsøg på at få bremset denne uheldige udvikling.

Kommunikation i elledninger er problematisk

Ikke MHP-påbud

EU kommissionen presser på for at etablere et regelsæt for bredbånd via elnettet. ECCA følger denne udvikling nøje, da der er ret stor risiko for interferens med signaler via coaxledninger. Det synes som om Kommissionen mere ser på de konkurrencemæssige muligheder i denne transmissionsform end på de åbenlyse tekniske problemer, det HF-mæssigt særdeles ”utætte” elnet kan medføre for andre.

EU-kommissionen vil ikke indføre bindende påbud om MHPstandarden for digitalt sendt tv – selv om den fortsat opfordrer alle til at følge denne åbne standard for interaktivt tv. Det bør ske på frivilligt basis, siger kommissionen, som vil vurdere spørgsmålet igen om et år. I mellemtiden skal en gruppe drøfte, hvorledes landene kan støtte implementeringen af MHP i interaktive tv-modtagere.

Tv med hukommelse Den tyske fabrik Loewe annoncerer nu et fjernsyn med indbygget harddisk på 80 GB. Det giver mulighed for at lagre 100 timers video svarende til 60 fodboldkampe. Apparatet er på markedet i Danmark til ca. 20.000 kr. Det er muligt både at se en udsendelse og samtidig optage den, således at man kan se den tidsforskudt, hvis man bliver afbrudt af en telefon eller uventet besøg.

Bak

FDA-orientering 4/2004

21


FDA

Hvad er en rimelig betaling for medlemskab af FDA? Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA de to øverste trin er fastsat til samme beløb.

En 10er er en 10er

Efter vedtægterne fastsætter landsmødet kontingentet til FDA. Sådan skal det naturligvis være i en demokratisk organisation. Netop derfor er der god grund til at se på de principper, kontingentet skal fastsættes ud fra. Kontingentet til FDA er aktuelt en kombination to elementer, sådan som det har været i snart mange år. Der opkræves et grundkontingent, der er ens for alle. Det sikrer en vis mindste indtægt fra et medlem uanset hvor få tilslutninger der er. Set fra FDAs side er der nemlig knyttet en række omkostninger til at have et medlem uanset antallet af tilslutninger i anlægget. Ovenpå grundbetalingen opkræves et beløb ud fra antallet af tilslutninger i de enkelte anlæg. Denne del opkræves efter en faldende skala: Hver af de første 2.000 tilslutninger i et anlæg koster det samme uanset antallet af tilslutninger, for hver af de næste 3.000 betales et mindre beløb og så videre. Skalaen har 6 trin og 5 priser, da

22

FDA-orientering 4/2004

Anlæg med få tilslutninger har traditionelt hævdet, at når de kan betale ”en tier” for hver tilslutning, så kan de store også – ”en tier” er ”en tier”, og pengene kommer i sidste ende fra medlemmerne! Anlæg med mange tilslutninger har fremført, at de ikke trækker mere på FDA-systemet end anlæg med få tilslutninger – måske snarere tvært i mod – og at de med kun én fælles pris ville skulle af med alt for store beløb. Hvis FDAs kontingent i 2004 havde været ens for alle tilslutninger (altså ingen rabat til de større medlemmer) skulle den ”fælles pris” være ca. kr. 8,- / tilslutning. Det ville betyde et kontingent i størrelsesordenen kr. 460.000 for FDAs største medlem. Det virker ikke umiddelbart rimeligt, og det vil da også være cirka 31/2 gange så meget som medlemmet faktisk betaler i år. Det nuværende system er et kompromis mellem disse synspunkter. Jeg tror ikke, at vi grundlæggende skal forlade denne model, så længe der ikke sker store ændringer i øvrigt.

Godt 50% i kontingent I debatten på sidste års landsmøde blev der spurgt om mulighed for at lade en større del af FDAs indtægter knytte sig direkte til ydelsen

– altså en større direkte brugerbetaling, som alternativ og / eller supplement til kontingentbetaling. FDA har allerede betydelige indtægter ud over kontingenterne. Groft betragtet får vi lidt mere end halvdelen af vores indtægter fra kontingenter og resten fra andre - ”egne indtægter”. Dele af disse indtægter er netop brugerbetaling for særlige ydelser, som medlemmer har bedt om. Det er administration for foreninger, bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringer, betaling for kurser og landsmødekonferencer m.v. Blandt FDAs øvrige indtægter er betaling for administration i forbindelse med programaftaler, og vores renteindtægter er ikke ubetydelige. De sidste væsentlige indtægter hidrører fra landsmødet og i særlig grad fra FDAorientering.

Også brugerbetaling? I FDAs ledelse er vi i øjeblikket i gang med overvejelser af, om vi i højere grad skal prissætte de ”private ydelser”, vi leverer til medlemmerne. Ved private ydelser forstås i denne sammenhæng ydelser, som alene kommer det enkelte medlem til gode. Det kan eksempelvis være gennemgang af kontrakter eller vedtægter, medvirken som dirigent og tilsvarende. Denne form for ydelser kommer alene det enkelte medlem til gode uden at det bidrager til opnåelse af de fælles mål for FDA.

Hvis der indføres et øget element af sådan brugerbetaling vil det frigøre ressourcer, som kan anvendes til at løse de fælles opgaver i FDA. Tanken er derfor ikke, at det skal påvirke kontingentet i nedadgående retning. Samtidig overvejer ledelsen, om vi i større udstrækning end i dag skal sælge ydelser til anlæg, som ikke er medlemmer.

Hvad er et rimeligt? Det medlem, som i 2004 giver mest pr. husstand betaler kr. 127,42 ex. moms (før du selv regner baglæns: det er på kun 3 husstande) – HVIS alle betalte så meget ville FDAs kontingentindtægter beløbe sig til omkring 51 millioner kroner! Det medlem, som betaler mindst pr. husstand i 2004, betaler kr. 2,22 (næsten 58.000 husstande) – HVIS alle betalte så lidt, ville FDAs kontingentindtægter beløbe sig til ca. 890.000 kroner. I gennemsnit for alle FDAs medlemmer betales kr. 11,05 pr. tilsluttet husstand. HVIS alle betalte det, ville FDA have kontingentindtægter på ca. 4,4 millioner kroner.

Andre muligheder Med så stor en variation i det kontingent, medlemmerne betaler, er det svært at sige, hvad der er det rigtige kontingent. Det er min vurdering, at det beløb der opkræves til FDA i de fleste anlæg er gan-


ske beskedent i forhold til den samlede omsætning. Gennemsnitligt er den årlige betaling i foreningerne vel et sted mellem 1.500 og 1.800 kroner årligt. Et FDAkontingent på 1% heraf ville give FDA en kontingentindtægt på mellem 6 1/2 og 71/2 million eller i runde tal en fordobling (forudsat at der ikke længere ville være degression). Parcelhusejernes Landsforening angiver på sin hjemmeside, at den organiserer antenneforeninger. Medlemskab her koster årligt et engangsbeløb på 200 kr. for hvert anlæg plus 70 kr. pr. medlem (til-

sluttet husstand). Dertil kommer en tvungen forsikringspakke til 1.000 kr. – brugte vi de tal ville FDAs indtægter fra kontingent beløbe sig til mere end 28 millioner kr. Sådan mest for sjov – men også for at illustrere proportionerne – har jeg flere gange foreslået at FDAs kontingent låses fast, så der om året opkræves et beløb svarende til det, den dyreste af de mest udbredte betalingskanaler opkræver om måneden. Aktuelt ville det være prisen for TV3 på kr. 15,95. Det ville i givet fald betyde kontingentindtægter på op mod kr. 6,4 millioner

eller i runde tal på det nærmeste en fordobling.

Det rigtige kontingent er det vi har Det rigtige kontingent for at være medlem af Forenede Danske Antenneanlæg er naturligvis det kontingent, som fastsættes af landsmødet – sådan er det per definition i en demokratisk organisation. Mit formål med denne artikel er ikke at anbefale et meget større eller meget mindre kontingent, men jeg ser gerne en mere bred overvejelse om, hvad der er rimeligt. At der i denne overvejelse også gøres tanker om

hvad man gerne vil opnå med FDA finder jeg helt naturligt. På den måde knytter disse overvejelser sig godt til det arbejde, der lige nu gøres i Visionsudvalget frem til næste landsmøde. Jeg finder, at FDA bestemt kan være det kontingent bekendt, vi aktuelt opkræver. Det er faktisk billigt at være organiseret og dermed have adgang til at trække på den viden, FDA besidder og hele tiden supplerer, samtidig med at FDA varetager medlemmernes mere brede interesser i forhold til f.eks. programselskaber og myndigheder. ■

S AT E L L I T- N Y T

Satellitter privatiseres Næsten fem år efter udskillelsen fra Intelsat bliver New Skies Satellites privatiseret. Investeringsselskabet The Blackstone Group har købt New Skies med dets fem satellitter mod en kontant betaling på $956 mio., hvilket er 14% over børsværdien. I april blev PanAmSat med 24 satellitter købt af investeringsselskabet KKR for $4,3 mia., og i branchen er der forventninger om, at Telenor vil sælge sine satellitter på 1˚ vest.

Galaxy 10R er forsikret, men for Boeing er det et problem, at 14 af de 62 satellitter af denne type er skadesanmeldt, og at den nyere 702 HP også anvender XIPS .

Invalid tv-satellit Xenon ion propulsion system, som blev indført i satellitterne 601 HP fra Hughes/Boeing i 1967, er mindre stabilt end forudset. XIPS er et elektronisk fremdriftsmiddel i små styreraketter, der fastholder satellittens position i Clarkebæltet. Med det kan man spare op til 90% af det brændstof, der ellers medbringes fra Jorden. XIPS i PanAmSats Galaxy 10R over Amerika satte ud 3. august. For at holde den på plads, bruges nu traditionelle styreraketter, der bruges til evt. at flytte satellitten til en anden position. Det forudses, at den fem år gamle satellit nu kun kan bruges til 2007 mod forventet 2015.

En XIPS motor afprøves.

FDA-orientering 4/2004

23


BRANCHENYT

BSkyB: For få nye kunder James Murdoch, direktør for BSkyB i UK, vil ikke mere tilbyde programmer gratis eller til bundpris blot for at få flere kunder, sagde han i en kommentar til regnskabet for 2003-2004. Antallet af abonnenter steg med kun 81.000 mod 133.000 for et år siden, og planen om et Freesat i konkurrence med Freewiew med BBC og ITV er skrinlagt. I stedet skal Sky-kanalerne relanceres, og der bliver flere programpakker til mellem £10 og £20 pr. måned. Især Sky One vil få flere penge til programkøb, men der skæres 10% på budgetterne for film og sport. BSkyB vil også øge indsatsen for at afsætte set topboksen Sky+ 160, der kom i oktober med en 160 GB harddisk og USB-port til hjemmets computer. Den bruges nu af 397.000 abonnenter. Helt ringe blev det nu ikke for BSkyB, hvis driftsoverskud steg fra £364 mio. til £600 mio. (ca. 6.7 mia. kr.)

»Vi prøver hele tiden at lytte til vore kunder, så vi kan levere den vare, de efterspørger. Og interaktivitet er ikke en af dem.« Chris Cramer, CNN International »VoIP er mere krævende end data, fordi der ikke er de samme indbyggede egenskaber i de anvendte protokoller.« Bill Dame, CoxCommunications

24

FDA-orientering 4/2004

Signalforsyning udover privat beboelse Af Eva Pahus, OTRUM Danmark I februar sendte vi et brev til samtlige anlæg, der er registreret i FDAs database. Her præsenterede vi Otrum Danmark, som de fleste nok allerede kender. Vi fik mange svar og også mange spørgsmål efterfølgende. Spørgsmålene har vi besvaret direkte, men nogle af dem var meget generelle, hvorfor vi har valgt også at give svarene i dette indlæg. Såfremt et anlæg modtager henvendelse om tilslutning af steder med offentlig visning, bør disse have at vide, at de selv skal indgå aftaler om brugen af anlæggets programmer. Antenneanlægs programaftaler gælder som udgangspunkt for brug i private beboelser, men eksempelvis ikke steder som pubber, foreninger, butikker eller virksomheder. Ejerne af disse skal henvende sig til Canal Digital, Viasat eller en anden repræsentant for de pågældende kanaler. Hoteller, kroer, feriecentre og andre med overnattende gæster skal henvende sig til Otrum Danmark for at indgå de nødvendige aftaler for de programmer, Canal Digital eller Telia Stofa har leveret programkort til. Der kan være enkelte undtagelser, men generelt er det ikke muligt for en antenne-

forening at opkræve og rapportere andre end private tilslutninger til programleverandøren.

Hvad kan anlægget opkræve? Antenneanlægget kan opkræve alle omkostninger, man ønsker at få dækket hos det enkelte medlem (abonnent), eksempelvis til drift og vedligeholdelse. Men der kan ikke i kontingentet indeholdes programbetaling. Modtager en abonnent med offentlig visning f.eks. den store pakke fra foreningen, skal der laves separate aftaler på hver kanal, der ligger tilgængelig for gæsterne i hotellet eller på campingpladsen etc. Nogle abonnenter af denne type har måske mulighed for at låse tv-apparaterne og kan derved undgå at skulle betale for alle kanaler. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen begrænsning i den tekniske signal-leverance fra antenneforeningen. Det er alene tilladelsen til og afregningen for brugen af indholdet i signalet antenneforeningen ikke kan stå for. Reglen om, at hoteller og lignende steder skal indgå separate aftaler gælder for både eksisterende abonnenter og for nye, der kommer til. Det er også anført i de

med Canal Digital, indgåede aftaler. Antenneanlæggene har ikke som udgangspunkt nogen indberetningspligt over for programleverandørerne. Men hvis det fremgår af den enkelte programaftale, skal foreningen naturligvis overholde den forpligtelse, man dermed har påtaget sig. Viser f.eks. et hotel betalingskanaler uden aftale, er der tale om pirateri!

Anlæg med administrator Reglen er den samme, uanset om det er foreningen selv eller en samarbejdspartner, som tager sig af tilslutninger og opkrævninger. Hvis TDC opererer hovedstationen kan hoteller og tilsvarende vælge at indgå programaftalen enten med TDC eller Otrum. Her i Otrum beder vi om, at det i februar udsendte svarskemaet udfyldes og returneres. Så kan vi bedst bidrage med korrekt information til markedet og jeres abonnenter. Ønsker foreningen yderligere oplysninger om denne type abonnenter, eller har I kommentarer eller spørgsmål til dette indlæg,bedes I venligst kontakte os, gerne telefonisk eller via mail: denmark@otrum.com ■

Nyt Scala-program Scala har lanceret en 3. generations udgave af Info Channel, IC3. Infokanalen IC3 er udbygget med gennemsigtighed (Alfa-kanal) og tegnefunktioner, udvidet tidsstyring, tekst-crawl, roterende tekst og understøttelse af streaming video. Den udnytter internettets muligheder for opdatering af afviklere (FTP client/server) og link til f.eks. lokale vejrstationer m.v., oplyser Allan Dekker, TV*DATA TextTV Aps. I samarbejde med Larsen Media har firmaet udviklet mulighed for automatisk FTP-overførsel af programomtaler fra f.eks. Discovery og BBC til Scala-baserede infokanaler.PERSONALIA

Programdirektør i TDC Miriam Hvidt, 39, er tiltrådt som programdirektør i TDC Kabel TV efter Ulf Lund, som er blevet kommunikationsdirektør for koncernen TDC. Miriam Hvidt var advokat i TDC, inden hun i 2003 blev sekretariatschef i TDC Kabel TV.

Programdirektør i Sky Radio Sky Radio har udnævnt Lasse Roldkjær, 38, til programdirektør. Lasse Roldkjær kender Sky Radio indefra, idet han har været produktionschef, musikkoordinator og kreativ chef og blandt andet stået for udviklingen af Sky Radios nyhedskoncept.

Økonomidirektør Økonomichef i Dansk Kabel TV Thomas Hougaard er udnævnt til økonomidirektør.

Ny sportschef Miriam Hvidt.

Afdeling for kabelnet TV2 har oprettet en afdeling for markedsføringen af TV2 Zulu og TV2 Charlie overfor kabelnettene. Den består af markedschef Eva Hansen, salgskonsulent Trine Gammelmark, markedskoordinator Louise Agger Nexø og pressekoordinator Line Sichmann, pt. dog Trine Aaen, idet Line Sichmann har barselsorlov.

ViasatSport-kanalernes chef, 33-årige Peter Nørrelund, har fået ansvaret for den samlede sportsdækning på Viasats danske kanaler. Han afløser Flemming Kjellerup, som forlader Viasat efter tre år som sportschef.

Peter Nørrelund.

Aktivitetskalender

Udnævnelse Dansk Kabel TV A/S har med virkning fra den 1. juli 2004, udnævnt Økonomichef Thomas Hougaard, HD(R) til Økonomidirektør. Thomas Hougaard har i de sidste 7 år været ansvarlig for økonomi, personale og IT i Dansk Kabel TV A/S og kom fra en stilling som Økonomichef i Siemens A/S.

9.-14. september:

IBC i Amsterdam. www.ibc.org

15. september:

FDA region 5: Generalforsamling kl. 19,30 på Næsbylund.

18.-19. september: FDA Forum i Fredericia. 22. september:

FDA region 8: Generalforsamling kl. 19 i Mørkøvhallen.

23. septemner:

FDA region 4: Generalforsamling kl. 19,30 på Agerskov Kro. Her fortæller en konsulent fra Comflex nyt fra IT-området.

23. september:

FDA region 9: Møde kl. 19 med kommunikationsrådgiver Preben Skovbjerg om elselskabers opbygning af fibernet. Derefter generalforsamling. Sted: Nyråd Kro, Hovedgaden 6, Nyråd, Vordingborg.

25. september:

FDA region 5: Tur til TDC Kabel TVs hovedstation på Borups Allé i København.

28. september:

FDA region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

26. oktober:

FDA region 1: Regionsmøde om amtets planer om et nordjysk bredbåndsnet.

19.-20. november: FDA Messe i Pejsegården i Brædstrup. www.fda.dk 21. november:

26

FDA-orientering 4/2004

FDA landsmøde i Pejsegården i Brædstrup.


FDAs hovedbestyrelse Valg af landsmødet

Valgt af regionerne

Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Hanne Grøn, Reg. 2 Østerløkken 6, Vrold 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 70 E-mail: caramia@mail.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: h.h@madsen.mail.dk

Asta Fog Larsen Zentavej 18, 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92 E-mail: asta@hum.aau.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

FU = Medlem af Forretningsudvalget

Regionsbestyrelser Region 1: Nordjyllands amt tlf. 98 46 43 81 Helmuth Kroer, fmd., HB Erik Juul Nielsen, sekr. John Lauritzen, kass. Jens Åge Thomsen, HB. supp. Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd. Bent Larsen, næstf. , HB supp. Jørn Bollinger, sekr Hanne Grøn, HB Flemming Knudsen

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 40 63 14 07 Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstf. Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp. Leo Beck Nielsen

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstfor. Henning Nielsen Knud Mortensen Jørgen Steen Larsen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 43 90 99 08

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33

Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

Carsten Petersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Keld Amelung

Region 8: Vestsjællands amt tlf. 58 54 53 48 Henning H. Madsen, fmd., HB Flemming Røen, HB supp. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Jens Finne

HB = Valgt til hovedbestyrelsen af regionen.

Visionsudvalget

Medlem af ECCAs bestyrelse

Kommunikationsudvalget

Skatteudvalget

Keld Jensen E-mail: kjj@klarupnet.dk

S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Jørgen Pedersen E-mail: njp@firma.tele.dk

Erik Nørmølle Andersen E-mail: erik.noermoelle@brovst.dk

Jens Møller E-mail: jebo@stofanet.dk

Svend Erik Faarbæk E-mail: svendfaarbaek@mail.tele.dk

Helmuth Kroer E-mail: helmuth@pc.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Peter Dam E-mail: pedam@frederiksholm.net Henning H. Madsen E-mail: h.h@madsen.mail.dk Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk Erik Wagner E-mail: wagner@morudnet.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

FDA-orientering 4/2004

27