FDA-Orientering 2004-2

Page 1

TIDSSKRIFT FOR FÆLLESANTENNEANLÆG • NR. 2 • APRIL 2004

F DA - o r i e n te r i n g

Se side 14-15


N R . 2 • A P R I L 2 0 0 4 • 22 . Å R G A N G Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.900 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2004: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2004: Kr. 3250,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK)

Annoncer og distribution: FDA Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 96 17 00. Fax 59 96 17 17. Sparekassen Sjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001004756 Kontaktperson: Jeanette Andersen

Deadline for indlevering af stof i 2004: Nr. 3: 14. maj Nr. 4: 23. juli Nr. 5: 17. september Nr. 6: 23. november Dette nummer er afleveret til postvæsenet den 16. april 2004.

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Forsiden: Skagens Antennelaugs Per M. Sørensen og BBCs Charlotte Repholtz stillede hinanden spørgsmål om programpakker på FDAs debatmøde i Aalborg. (Foto: Bent Vanggaard).

Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer.

INDHOLD Lederen:

Fatal åbenbaring i amerikansk tv . . . . . . . . . . . . . .

Visioner med på generalforsamlingen . . . . . . . . . .

3

Programpakker er ikke til at undgå . . . . . . . . . . . . . 14-15

Nu kører FDAs visions-tog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Årsmøde i ECCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17

Salg eller ej:

Branchenyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19

TV2 helgarderer sig med den tredje kanal . . . . . . .

6

DAB, videotelefoner og anden ny teknik . . . . . . . . 20-21

Sommerens højdepunkter i tv-sporten . . . . . . . . . .

8-9

Producerne er bange for tv via bredbånd . . . . . . . . 22-23

TvDanmark i en lang glidende overgang . . . . . . . . 10-11

Ribe Antenneforening drager naboer til sig . . . . . .

25

Kronprinsens bryllup i nyt tv-design . . . . . . . . . . .

Personalia og Aktivitetslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

12

S E K R E TA R I AT E T

Søren Birksø Sørensen

Lars J. Knudsen

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Ulla Graversen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Bøgehus, Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Fredag kl. 9.00-13.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00 på 59 96 17 11

2

13

FDA-orientering 2/2004


Hvad er ægte bredbånd? Indholdsløse ord ændrer ikke, at foreningerne også i fremtiden har de bedste kort på hånden LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA at båndbredden skal være over 2 Mbit/s, før der er tale om bredbånd. Andre mener, at alt over 128 Kbit/s må være bredbånd. El-selskaberne og andre udbydere af fiberforbindelser finder derimod, at forbindelsen skal være mindst 10 Mbit/s. Erik Wagner

Ægte bredbånd. Denne betegnelse har rod i reklamebranchens forsøg på – på kunders vegne – at overgå slogans og andre reklamer fra deres konkurrenter. For tiden bruges det især og flittigt af el-selskaber, der ser et nyt marked for ydelser, som de også gerne vil levere i fiberkabler ind i den enkeltes bolig.

Hvornår er bredbånd ægte? Hvis der findes et begreb for ægte bredbånd, må der også være noget, der er uægte bredbånd. Hvad det så er? Hverken TDC med WebSpeed, Telia Stofa med Stofanet eller andre leverandører vil vel mene, at det, de leverer, ikke er lige så meget bredbånd, som det el-selskaberne barsler med. Det kan være relevant at snakke om båndbredde og nok også at få fastlagt, hvor bredt det skal være, før der er tale om bredbånd. Her er meningerne nemlig delte. IT & Telestyrelsen mener,

Tilstrækkelig båndbredde Begrebet har kun reelt indhold, hvis båndbredden er den samme hele vejen mellem afsender og modtager. Det er den aldrig. Derfor der det vigtigste at undgå flaskehalsene på nettet. En stor båndbredde hjælper ikke meget, hvis afsenderen bruger et telefonmodem med dettes lave hastighed. Omvendt belaster modtagelse på et langsomt telefonmodem alt andet lige nettet meget og er derfor næsten lige så slemt. Altså må det dreje sig om, at der overalt på nettet er tilstrækkelig kapacitet til, at trafikken afvikles hurtigt og effektivt. Det kræver, at systemerne løbende opdateres hele vejen til den stadig voksende trafik.

En udfordring Selvom el-selskaberne i afgrænsede områder etablerer fiberforbindelser ud til eller nær ved slutbrugeren, så har det nærmest karakter af afprøvning. Det er svært at forudsige, hvad forsøgene ender med, men det mest oplagte er, at elselskaberne enten vælger

at blive i rollen som netejere og mod betaling leje dele af deres net ud til serviceleverandører - eller at de påtager de sig rollen som både netejer og serviceleverandør. Muligheden for at de med deres store midler i ryggen opgiver tanken om at udvide deres forretning er ikke sandsynlig. Antenneanlæggene stilles altså over for en udfordring, som understreger behovet for nøje at gennemtænke og planlægger deres rolle i et marked, hvor mængden af ydelser og leverandører stiger. Vore medlemmer vil jo også efterspørge de nye ydelser.

Antenneanlæggene er i gang Mange antenneanlæg har renoveret deres anlæg med tilbud om bredbåndstilslutning til internettet. Enkelte anlæg har taget et skridt eller to mere med tilbud om iptelefoni og Video on Demand. Antenneanlæggene er således ved at udvide den oprindelige rolle som leverandør af tv og radio til at være informationsleverandør. Andre er på vej, fordi de ser i øjnene, at de ellers kan miste deres eksistensgrundlag: brugerindflydelsen på disse områder. Elselskaberne forventer jo at kunne medtage tv og radio i deres fibre, og teleselskaberne afprøver det samme på ADSL-linier.

dringerne til antenneanlæggene om at følge med udviklingen. Værdierne i et antenneanlæg er alt for stor til at lade dem forfalde. Det vil ske, hvis vi ikke hele tiden holder vore net teknisk ved lige og løbende opdaterer og moderniserer til tidens krav. Når medlemmer i nogle foreninger ikke vil bruge penge på opdateringer kan det kun skyldes, at de ikke forstår, hvor vigtigt det er. Halvdelen eller mere af forklaringen herpå er, at bestyrelserne ikke har forstået at forklare hvor store værdier og muligheder, der vil gå tabt, dersom anlægget ikke løbende opdateres.

God konkurrenceevne Det er ikke det eneste afgørende, om antenneanlægget efter en opdatering ikke er den billigste leverandør på alle områder. Den opdatering, el-selskaberne kaster sig ud i, påfører dem omkostninger, det vil tage mange år at tjene ind. Men det vil forstærke den konkurrence, der skal til, for at priserne hos deres og vores leverandører begynder at falde. Oftest vil antenneanlægget fortsat være den billigste leverandør. Vi er inde i husstandene, og selv om vi opgraderer, er udgiften langt fra den, elselskaberne står overfor. Nogle af dem kommer til at afskrive store tab. Det må

Bevar de store værdier I FDA gentager vi opfor-

(Fortsættes næste side)

FDA-orientering 2/2004

3


vække til eftertanke hos antenneforeningernes medlemmer, der jo er kunder hos og i mange tilfælde også medejere af elforsyningen.

Vi står stærkt Ethvert antenneanlæg kan

roligt sammenligne deres medlemmers omkostninger til programkøb med, hvad husstande med egen parabol må betale. Det samme er tilfældet for priserne for internet. Det ændrer sig næppe for

de øvrige tilbud, der er på vej. Men det skal jo forklares medlemmerne, så de kan se, at investeringerne kommer igen i form af lavere ydelser. Faktiske oplysninger om egne tilbud og det, der ligger

bag meningsløse udtryk som "ægte bredbånd", skal frem også lokalt. Det fremmer forståelsen – og glæden ved at være medlem af et anlæg, der varetager ens interesser. ■

F DA

Nu kører FDAs visions-tog FDAs visionsudvalg har lagt strategierne på sit første møde På landsmødet i november annoncerede formandsberetningen et visionsudvalg. Det er nu nedsat, og udvalgets opgave er påbegyndt. Den er at udarbejde forslag til hovedbestyrelsen om FDAs visioner. Udvalgets første formand er Peter Dam fra Frederiksholm Net i region 6. Udvalget har formelt fået det lange navn: ”Koordinationsudvalget for FDAs visioner 2004”, men i daglig tale ”Visionsudvalget”. Som navnet antyder, skal udvalget koordinere de tanker og idéer, der opstår og genereres i FDA, antenneforeningerne og i det omgivende samfund. Efter denne koordination skal udvalget udarbejde et idékatalog til hovedbestyrelsen og til landsmødet. Der er ikke sat årstal på, fordi udvalget skal nedlægges efter 2004. Men FDAs nedsætter kun et udvalg for et år adgangen, og

udvikling af visioner skal helst være en løbende proces.

Nyt på FDA Debat Udvalget holdt sit første møde i slutningen af februar, hvor der blev diskuteret og sat ord på de strategier, som det har lagt efter at have prioriteret de idéer, det har modtaget. "Ingen idéer er dårlige. Derfor er det vigtigt, at alle FDAs medlemmer blander sig i den debat, vi skal have om FDAs fremtid", fortæller den nybagte formand Peter Dam, der uddybder: "Et af de første tiltag er, at der på FDA Debat er oprettet et forum, hvor vi vil opfordre alle til at komme med input til visionsudvalget. Samtidig vil vi opfordre alle foreninger, som endnu ikke er tilmeldt FDA Debatten, at gøre det nu! Udover at få indflydelse på antenneanlæggenes frem-

tid kan I også følge de andre spændende debatter, der rør sig på FDA Debatten. På det nye forum kan medlemmerne komme med meninger og holdninger til kabelnet-markedet – hvor bevæger det sig hen som følge af forandringer i omverdenen, konkurrencesituationen, styrker og svagheder ved kabelnet, og hvad der skal til for at gøre kabelnet til attraktive samarbejdsparter også i fremtiden".

Spørgeskema Visionsudvalget har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt FDAs medlemmer. Her beder udvalget medlemmerne om nogle oplysninger bl.a. om teknikken i de enkelte anlæg, om anlæggenes fremtidsplaner og økonomiske forhold m.v. "Det er meget vigtigt, at medlemmerne returnerer spørgeskemaerne til FDAs sekretariat, fordi resultatet af

Peter Dam opfordrer alle medlemmer til at reagere på FDAs spørgeskemaundersøgelse for at sikre anlæggene de bedst mulige betingelser i fremtiden!

denne undersøgelse, kan give udvalget værdifuld viden om stadet for teknikken, økonomien og fremtidsplanerne i vore anlæg. Det giver mulighed for, at der peges i den retning, anlæggene skal bevæge sig. Undersøgelsen er også et meget vigtigt værktøj for FDA til sikring af de bedst mulige betingelser i fremtiden", slutter udvalgsformanden. LJK

Velkommen til nye medlemmer i FDA Reg. 3 Reg. 6 Reg. 6

4

Grundet Antenneforening AB Steenstrups Allé 13 m.fl. Andelsboligforen. Øster Søgade 94/Zinnsgade 11

FDA-orientering 2/2004

Jes Klausen Lasse Jansson John Søgaard

Hasselstræde 17 Rosenørns Allé 27A, 4.th. Zinnsgade 11, 4.tv.

7100 Vejle 1970 Frederiksberg C. 2100 København Ø.


Individuelle antenne og kabel tv løsninger

Dansk Kabel TV tilbyder alle ydelser indenfor antenne og kabel tv området: • Installation • Service og vedligehold • Rådgivning • Projektering • Drift og administration • Programforsyning • Internet

Totalleverandør til antenne og kabel tv net Se mere på www.dk-tv.dk

Afdelinger: Taastrup • Aalborg • Sabro • Varde • Sommersted • Vejle • Odense • Vordingborg

Dansk Kabel TV A/S • Taastrupgårdsvej 20 • 2630 Taastrup Tel: 43 32 47 00 • E-mail: info@dk-tv.dk • Web: www.dk-tv.dk


Så sker det igen: Salg eller ej: TV2 helgarderer sig med den tredje kanal og en fjerde…? Af Asta Fog Larsen, medlem af FDAs hovedbestyrelse TV2 har kundgjort, at stationen vil barsle med endnu en nichekanal. Sidst var det én for de unge, så denne gang bliver det en for de lidt ældre. Samtidig har stationen luftet, at den også vil komme med en sportskanal og måske også andre kanaler målrettet mod et afgrænset segment af seerskaren. Man må jo indrømme, at TV2 havde stor succes med at indføre TV2 Zulu, så hvorfor skulle det ikke også have held med at indføre en TV2 Charlie. Når kanalen bliver markedsført som værende til de mere voksne, må man forvente, at det også betyder lidt mere seriøse programmer, selvom stationen kun har talt om mere underholdning for voksne seere. Hvad det så er for nogle. Ligner det lidt et program, som vi har hørt om før? I hvert fald er prisen sat til

nøjagtigt samme beløb som DK4: 104 kr.

Forberedt til salg Når TV2 indfører en sådan kanal er den primære årsag naturligvis ikke at give seerne bedre programmer, men ene og alene en platform for reklamebranchen til at kunne målrette reklamekampagner meget direkte mod et ønsket segment. Det er der penge i! Og penge skal der til. Nu er der efterhånden gået flere år, hvor staten har ønsket at liberalisere TV2, uden at det er blevet alvor. Det er da også sin sag og meget problematisk at sælge en kanal, som blev oprettet med den begrundelse, at Danmarks Radio skulle have konkurrence. For en stor del lod politikerne den være licensfinansieret, de lod skatteborgerne betale sendernet-

tet og gjorde den til en must carry-kanal. Nu vil de så sælge den til højstbydende på markedet uanset om det ville blive en udenlandsk mediemogul.

Grænser prøves af Sådan var planerne. Siden har betænkeligheder ved salget haft større vægt. Og med god grund. Allerede nu har staten oplevet, hvad det vil sige at sælge en frekvens til Sky. Vi har i Danmark nogle regler for programtyper og reklamer, som giver os mulighed for at fastholde en vis lødighed i programfladen. Disse regler og love ønsker Murdochs Sky Radio ikke at efterleve. I Holland har Sky kørt et hav af retssager for at flytte grænserne. I USA kører Murdoch ligeledes sager mod staten. Det er lykkedes ham at få ændret lovgivningen dér, hvorfor skulle han så ikke også få det i Danmark? Omsætningen i hans firma er jo på størrelse med det danske bruttonationalprodukt. Han kan nøjes med at lægge kræfterne i det, der vedrører massemedier. Den danske stat skulle jo gerne interessere sig for en del andre ting også. Murdoch kan derfor lægge mange flere kræfter i en eventuel overtagelse af de danske massemedier på sine betingelser, end staten kan lægge i, at tv-mediet stadig kan være kulturbærende.

Så salgbar som muligt

Frode Munksgaard skal bygge TV2 Charlie op til succes.

6

FDA-orientering 2/2004

Endnu er TV2 ikke sat til salg. Måske funderer minister og ministeriet over,

Peter Parbo opbygger tv-kanaler, mens politikerne tænker.

hvordan man skal kunne fastholde en vis indflydelse på ikke kun hvem, der køber kanalen første gang, men også hvad der skal ske ved et eventuelt videresalg. Måske vil Berlusconi også gerne på banen i Danmark. Så kan det blive Murdoch, Berlusconi og Danmarks Radio, der skal føre den danske kulturarv videre gennem de elektroniske medier til de nye generationer. Mens vi venter på den ministerielle beslutning, gør TV2 sig så så salgbar som muligt. Bliver TV2 alligevel ikke sat til salg, ja så tilfalder reklameindtægterne ved segmenteringen jo TV2. Set fra TV2 direktør Peter Parbos side vil det jo heller ikke være så galt. Hvad der i denne periode vil ske med programindholdets validitet får stå hen i det uvisse. ■


Få de bedste pladser – hver aften dckabeltv.dk Hos TDC Kabel TV kan jeres antenneforening selv vælge nøjagtig de tv- og radiokanaler, I ønsker at modtage – uanset hvilken signalmodtagelse jeres forening benytter. Vi tilbyder stort set alle kanaler, der er tilgængelige i Danmark. I kan vælge én kanal, der supplerer jeres nuværende udbud, eller I kan få en programpakke, der er skræddersyet til jeres behov. Digitalt tv med Selector Er I interesseret i at få et bredere udvalg af tv- og radiokanaler med lyd og billede i digital kvalitet, tilbyder vi Selector. Programpakkerne til Selector er sammensat, så der er noget for alle – f.eks. film, videnskab og diverse sprogpakker med tv og radio fra hele verden.

Nonstop internet – til en fast, lav pris Med TDC Kabel TV kan I også udnytte foreningens antenneanlæg til at få bredbånd og sætte farten op på internettet. Og så er I klar til fremtidens mange nye muligheder. Med vores bredbåndløsning, WebSpeed, er prisen den samme uanset forbrug, så jeres medlemmer kan roligt gå på opdagelse uden at bekymre sig om, hvad det koster. Medlemmerne kan vælge imellem flere forskellige hastigheder – 64 kbit/s til 4 Mbit/s. Prisen starter ved 149 kr. pr. måned.

Ring i dag på 32 63 82 77 og få mere at vide om jeres muligheder med TDC Kabel TV

For at få tv, radio, Selector og WebSpeed, skal foreningen være i et område med mulighed for TDC Kabel TV. (05,04)


SOMMERSPORT

Speedway på dk4 Hos dk4 får Steen Andersen og Ib Søby også denne sommer travlt med at følge Speedway Grand Prixerne direkte og forud herfor i det nye Speedwaymagasin med premiere 1. maj og derefter frem til 2. oktober. 23. april sendes DM fra Holsted og i august VM fra England.

Fra fire til to hjul RTL, der i mange år sad på Formel 1, har skiftet bilerne ud med motorcykler. Fra denne måned vises de 16 internationale løb i MotoGP-klassens 990 ccm.

TV2 og Zulu deler TV2 og Zulu deler sport sæsonen igennem. Således vises alle oversøiske Formel 1-løb direkte på Zulu, og de europæiske på TV 2 på søndage. Zulu sender træning på fredage og tidtagning herfra på lørdage. Som de eneste tv-kanaler sender de Le Mans døgnet rundt i erkendelse af den store danske interesse for løbene i Frankrig. Der ventes 20.000 danske tilskuere i Le Man, som har plads til 150.000. TV2 og Zulu deler også Wimbledon, således at de vigtigste kampe kan vises direkte, selv om de helt eller delvist spilles sammentidigt. Zulu sender alle syv danske DTC-løb (Danish Tou-

ringcar Championship) fra 2. maj til 3. oktober. Kommentatorparret Nick Horup og Jens Winther Jr. ser det næste halve år mere til hinanden end til deres familie, da de er på sidelinien til DTC såvel som Le Mans og Formel 1.

Zulu sender alle 16 afdelinger i Rally VM og ligeledes følges NFL i hele sæsonen fra september og fem måneder frem. Zulu bebuder desuden FA Cup, "forårsklassikerne" i cykling og VM på landevej for professionelle. ■

Jimmy Bøjgaard og Claus Elming, der har gjort amerikansk fodbold forståeligt for Zulus seere, foran stadion i Houston.

Også sport på MTV MTV har naturligvis sin egen måde at vise sport på. Det sker to gange dagligt i MTV Rush med tre minutter med fortrinsvis extreme sportsudøvere som freeskiing, klatring, skateboards, surfing og bikes.

Mest fodbold hos Viasat

CNN i kulisserner CNN prioriterer de olympiske lege højt i år – ikke ved at vise konkurrencerne, men ved at bevæge sig rundt mellem idrætsfolkene for at lave reportager "bag scenen", som det udtrykkes. Programmerne World Sport med blandingen af nyheder om international sport og med interviews samt det ugentlige Living Golf med Becky Anderson fortsætter sommeren igennem.

Becky Anderson på en svensk golfbane.

8

FDA-orientering 2/2004

Den engelske FA Cup indgår til efteråret i Viasat Sport.

Med købet af tv-rettighederne til den britiske FA Cup fi-

re år frem understreger Viasat, at det fortsat satser massivt på fodbold med Champions League som den førende. FA Cup vises på Viasat Sport 2 fra efteråret. TV3, TV3+ og Viasat Sport satser voldsomt på fodbold med golf som en anden stor aktivitet, som især dominerer Viasat Sport 1. "Men Viasat er ikke færdige med at indkøbe eksklu-

siv-rettigheder, da vi har store ambitioner", siger MTG Danmarks adm. direktør, Jørgen Madsen. Viasat har også eksklusiv ret til det engelske landsholds hjemmekampe de næste fire år, Community Shield-kampene i fire år og den engelske 1. divison samt den engelske Liga Cup i de næste to år. Foruden dansk, hollandsk og fransk fodbold. ■

Gps følger tv-løb Marathon- og cykelløb er nemmere at følge, når der i tv-billedet indsættes et lille kort, hvor man viser deltagernes position på ruten. Det gøres med nyudviklet gps (geostationær positionsangivelse)-teknik. Løbet følges af motorcykler med en kameramand bag føreren. I en sidevogn monteres en to-vejs radio, der henter motorcyklens position (længde- og breddegrad) fra et højtliggende punkt, som har forbindelse med satellitterne – og sender billederne til løbets producere. Den komplicerede teknik blev udviklet til Los Angeles Marathon i sidste måned. Det, der drillede mest, var elektrisk støj fra et tændrør på en Harley Davidson. Det problem løstes natten før Los Angeles Marathon i marts, beretter Broadcasting Engineering.


Håndbold og OL på DR

OL, tennis og cykling Under OL sender Eurosport fra Athen døgnet rundt, dels direkte fra konkurrencerne, dels højdepunkter, sammendrag og repriser for seere. Der er danske kommentatorer til det hele. Eurosport følger den olympiske ild Jorden rundt frem til legenes åbning, otte idrætsgrenes vej til OL i "M2A – Mission to Athens" samt legenes historie i Olympic Magazine. På Eurosport er cykelsporten fremtrædende med endagsløb, etapeløb, bane og landevej. De vigtigste er Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta Espana, der følges direkte. Tennis dækkes fuldt ud fra WTA og ATP til og med slutspillene i november. Højdepunkterne i år ventes at blive de franska mesterskaber i maj og US Open i september. Tidligere storspillere kommenterer. Desuden følges US PGA i golf, bilsportens Le Mans, Nascar, Rally-VM og LG Super Racing samt boksning og extremsport. Hvad gør en sportskanal, som ikke har rettigheder til fodboldkampene? Eurosports svar er at bruge mere sendetid på fodbold op til og under EM i juni-juli i form af reportager, analyser, fakta og historiske optagelser. Det var en stor succes ved sidste års VM i fodbold. Moto GP klassen i Roadracing-VM er som Formel 1 på to hjul, siger Eurosport, som følger mesterskabsdysten måned for måned på motorcykler med kameraer. ■

DR TV er især stærkt på håndbold. Det bygger på den fælles tre års kontrakt, DR og TV2 har med det europæiske håndboldforbund om Champions League- og Super Cup-kampe i håndbold. Den kompletterer deres aftale med Dansk Håndboldforbund om den hjemlige turnering og landskampene.

De afgørende kampe i Champions League spilles i dette forår. Det andet store aktiv for DR er medlemsskabet af EBU og dermed adgangen til OL fra Athen, som i sommer vil dominere DR TV. Desuden sender DR fra fodbold-VM i Portugal, EM i kvindehåndbold i Ungarn og fra Tour de France. ■

Fodbold på Kanal 5 Sporten er den ene hjørnesten på Kanal 5, der især satser på den spanske Primera División, den tyske Bundesliga, UEFA Cup, den amerikanske NBA basketball-liga og professionel boksning. Fodbolden følges op til efteråret med et nyt ugentligt fodboldmagasin med højdepunkter, reportager, journalistiske baggrundshistorier og gæster i studiet. Det vil især fokusere på de europæiske ligaer og deres danske spillere.

Store sportsstævner VM i curling 17.-25. april EM i gymnastik, kvinder 29. april - 2. maj VM i ishockey 24. april - 9. maj VM i triatlon 8. - 9. maj EM i svømning 5.- 16. maj Giro d'Italia 8. – 30. maj French Open 24. maj - 6.juni 2004 Le Mans 12.-13. juni EM i fodbold 12. juni – 4. juli Winbledon Championship 21. juni - 4. juli Tour de France 3. juli - 25. juli OL i Athen 13.-29. august Vuelta Espana 4. – 26. september EM i håndbold for kvinder 9.-19. december

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

FDA-orientering 2/2004

9


TV

Navneskift Mens TvDanmark har valgt at skille sine to kanaler ved at give dem helt forskellige navne, har Viasat gjort det modsatte. Siden 8. marts har 3+ heddet TV3+.

Flere dokumentarer Den tysk-franske Arte sender nu dokumentarer alle hverdage kl. 19, og det stiller krav til såvel økonomi som handelsevner. Hver uge har sit tema, og en del af programmerne købes, mens Arte går ind som medproducent på resten. En udsendelse skal vare 43 minutter, og er en købt udsendelse for lang, beskæres den. Blandt de købte i år er Discoverys serie "Build this City" og BBCs "Human Senses". Priserne er mellem €12.000 og €16.000, mens Artes andel af en samproduktion er ca. €55.000.

Tre gange sport Viasat lancerede i februar to ekstra Viasat Sport-kanaler. Den hidtige hedder nu Viasat Sport 1 og indholdsmæssigt vil den ikke undergå større forandringer, meddeltes det. Den nye Viasat Sport 2 sender fortrinsvis andre sportsgrene, f.eks. motorsport og fransk liga-fodbold samt Champions League forskudt. Viasat Sport 3 er genopfriskning af ældre begivenheder.

10

FDA-orientering 2/2004

TvDanmark i en lang glidende overgang En lidt blødere TvDanmark og en lidt hårdere Kanal 5 appellerer til hver sin seergruppe Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA-orientering Henrik Ravn har taget sig tid til at vurdere TvDanmarks placering i seernes og dermed annoncørernes bevidsthed, siden han i november overtog ledelsen af de to tvkanaler. 4. april blev relanceringen sat i gang – og også her valgte chefen at starte blødt. Det bliver en lang glidende overgang, men med en klar målsætning: Om tre år skal de to kanaler sammen have en markedsandel (share) på 17% mod 14 i år. Et procentpoint mere pr. år lyder ikke af meget, men det er jo på andre kanalers bekostning, og de giver ikke godvilligt fra sig. Der er mange penge i et procentpoint! Desuden betyder en omlægning af programfladerne næsten uundgåeligt, at nogle seere falder fra, så brutto skal der erobres flere.

Voksne seere søges Der er en meget enkel forkla-

ring på, at TvDanmark 1 navnemæssigt nu hedder Kanal 5: Tallet 5 var ledigt og er nemt at huske. Henrik Ravn håber, at Kanal 5 får plads nr. 5 i de faste indstillinger på tv-apparat og fjernbetjening. Han afviser, at navnskiftet indikerer fælles programlægning med Kanal 5 i Sverige, som også tilhører SBS. Fælles programkøb af især amerikanske udsendelser med den svenske 5'er og TvNorge fortsætter uændret, men øges ikke. Mediaedge:cia har i en opgørelse af, hvad de 15-30 årige især valgte at se i 2002 og 2003 konstateret, at TvDanmark 1 har haft en stigning på 19% i seerandel i denne aldersgruppe, og TvDanmark 2 en stigning på 5%. Selv i disse år, hvor annoncører især henvender sig til de unge, jubler Henrik Ravn ikke. "Vores seersammensætning er simpelthen for ung", fastslår han.

TvDanmark Han fokuserer dog mindre på aldersgrupper end på køn:

Henrik Ravn

TvDanmark skal være mere familieorienteret. BigBrother er meget ungt (15-30 årige) og derfor skal realitygenren drejes, så den appellerer mere bredt. Prøven herpå bliver "Strandvejsvillaen" til efteråret med elementer både fra reality-formatet og bolig-indretning, der appellerer meget bredt. "TvDanmark vil gøre det lidt anderledes end de andre kanaler. Vi skal bygge mere på originalitet end på ekstremer for at vinde familierne og ikke mindst deres kvinder - uden at blive en kvindekanal", forklarer han. En anden nyskabelse bliver "Rødderne" med en gruppe "ikke alt for pæne drenge". De belønnes med job, hvis de klarer skiftet væk fra det kriminelle – hvilket de får professionelle vejlederes hjælp til. Det er et format, TvDanmark selv har udviklet sammen med Freeport TV. "Det er et projekt, hvormed vi risikerer at gøre noget galt, men lykkes det, tilfører det TvDanmark noget nyt og anderledes”, siger Henrik Ravn, der vil ændre på, at TvDanmark har lavere seertal end TV3, selv om den kan ses i flere husstande.


Kanal 5 Den ”nye” Kanal 5 har efter Henrik Ravns mening et mere maskulint præg, hvilket den gerne må bevare. Den vil fortsat lægge hovedvægt på sport og film suppleret med events. Beskeden til medarbejderne er, at Kanal 5 skal være underholdende, vital, overraskende og lidt mere skarp i konturerne end søsterkanalen. I Kanal 5 vil man ikke mere finde programrækker som i TvDanmark, og de to kanaler vil heller ikke mere vise de samme serier. Det udvisker deres egenart. Ønsket om at øge seernes gennemsnitsalder falder i tråd med en konstatering fra Media:edge af, at de 15-30 årige sidste år en brugte en time mindre pr. uge på fjernsyn, end de gjorde året forud.

Nyheder på faste tider TvDanmarks styrke i kampen om at være i kabelnettene er de lokale nyheder, der de fleste steder giver den must carry-status.

Kanalens lokale sendere kvitterer med nyheder og andre indslag – som ikke hidtil har haft særlig stor gennemslagskraft med Kanal 2 i København som en mulig undtagelse. Det gøres der endnu et forsøg på at ændre. Med Bjarne Bo Berthelsen som drivkraft skal nyhedsudsendelserne "15 minutter" have en form, som får flere seerne til at slå over herpå. En forudsætning er, at seeren ved, hvornår de kommer. Derfor skal de sendes fast kl. 17,45 og kl. 23,00. ”I det nye koncept er den lokale vinkling fantastisk vigtig. Det må ikke blive landsnyheder vinklet lokalt. Det skal være gode lokale historier. Her kan indholdet, historien, godt være det vigtigste, uden at det nødvendigvis er dagsaktuelt. Lokalredaktionerne skal inspirere hinanden, men ikke blot bruge den samme historie landet over. I Århus er TvDanmark gået i samarbejde med Århus Stiftstidende, efter at vi har set, at tilsvarende samarbejdsformer med aviserne i f.eks. Aalborg og Herning går godt. Lokalt vælger man selv måden at samarbejde på", siger Henrik Ravn. Nordjylland skiller sig

markant ud. Nordjyske Stiftstidende samarbejder med TvDanmark, som man gør andre steder, men avisen har siden efteråret tillige drevet sin egen lokale tv-kanal 24Nordjyske. Det er en betalingskanal, hvori nyheder og korte magasinprogrammer sendes i 20 minutters sløjfer. "Jeg ser det nærmest som en styrke for TvDanmark, fordi det giver den fælles redaktion mere kraft. Vores nyheder har fordelen ved at ligge fast i et programflow, hvilket mange seere foretrækker. Der er derfor, vores sene nyhedsudsendelse nu også skal ligge på et helt fast tidspunkt", siger Henrik Ravn. Han oplyser, at indtægterne i de lokale reklameblokke tilfalder de lokale tv-stationer i samarbejdet. ■

Kanalerne skal yderligere komprimeres, og der skal mere satellitkapacitet til. Det sidste har Astra taget højde for med yderligere to satellitter i 2006. Flere i panelet udtrykte skepsis ved de store forventninger til HDTV, der stiller alt for store krav til båndbredde. En HDTV-kanal fylder lige så meget som fem standard-kanaler, og seerne vælger tv efter indhold - ikke efter tekniske fortrin.

Endnu en rejsekanal Rejsekanalen Liberty TV i Frankrig, Belgien og Luxembourg udvider i maj med en tysk udgave, der redigeres i Hamburg.

EuroNews i EU EuroNews har åbnet kontor i Bruxelles med en åben linie til hovedredaktionen i Lyon samt nye faste programmer om politik, film, EU og rumfart.

Ny musikkanal Den franske musikkanal Trace TV bebuder en tysk udgave i foråret og har planer om senere at tilbyde sig i Skandinavien.

Unge er troløse Forskel i tv-sening fra 2002 og 2003 for 15-30-årige: TV 2: -4 pct. TV 2 Zulu: -36 pct. TV3: -13 pct. TV3+: -8 pct. TvDanmark 1: +19 pct. TvDanmark 2: +5 pct. DR: +3 pct. (Kilde: Mediaedge:cia)

60 flere kanaler – hvert år Sky Digitals platform hos Astra fortsætter med at vokse med 80 tv- og radio-kanaler om året, hvoraf de 20 vil erstatte eksisterende kanaler, forudsagde John Dunlop, chef for Kingston Inmedia på en konference i London i januar. Sky Digital sender 352 tvkanaler og 67 radiostationer, og to problemer skal løses for at væksten kan fortsætte i de fem år, som John Dunlop så frem.

TV

Efter England har Frankrig flest kanaler – 256. Tyskland er med 156 nr. 3 i Europa. ■

"Hvis man ikke fagligt og etisk forstår rækkevidden af at klippe, skal man ikke lave dokumentar. Så skal man lave vejrudsigten".

Royal League på Kanal 5 SBS har i samarbejde med Canal Digital indgået en femårig aftale om tv-rettighederne til den nye skandinaviske fodboldturnering Royal League. Turneringen har premiere i november, og kampene vises direkte på Kanal 5 (tidl. TvDanmark 1). I Royal League indgår de fire bedste klubhold fra Danmark, Norge og Sverige i Danmark SAS-ligaen. Aftalen er den hidtil største sportssatsning i SBS Broadcast Danmarks historie, siger direktør Henrik Ravn, der oplyser, at Kanal 5 vil sende mindst en kamp pr. runde. Kampe, som ikke vises på Kanal 5, kan ses på Canal Digital.

Bente Troense, redaktør på TV2.

FDA-orientering 2/2004

11


Royalt mere set end sport Det er meget svært at holde på en hemmelighed i forbindelse med vielsen af Mary Donaldson og kronprins Frederik den 14. maj. Ikke desto mindre lover redaktionschef Ulrik Skotte i DRåben, at der til det sidste vil forblive mange hemmeligheder om, hvad DR TV vil sende på dagen. Fjenden skal ikke vide for meget.

Fjenden er især TV2. Ulrik Skotte er en af fire i en slags hjernetrust for dækningen. „Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde får en større mulighed end denne for at udøve mit fag," siger Ulrik Skotte, der er udlånt fra TV Avisen. Han lover, at stort set hele dækningen vil være præget af nytænkning.

Det er ikke alt, der er hemmeligt. DR har ansat Claus Meyer som rådgivende kok i sit hold, der dækker den royale begivenhed.

12

„Den består af det, vi kalder „levende tid" og "død tid". I den levende tid sender vi direkte fra f.eks. vielse eller middag, og den giver mere eller mindre sig selv. Den døde tid er studietid, og det er den, vi har sat os for at udvikle meget," siger Ulrik Skotte til DRåben. ,,En af de fejl, der har præget dækningen af store events på DR, er, at man alt for tidligt har lagt sig fast på rækkefølger og fortalt alt for meget om, hvad man vil gøre. Der har ikke været overraskelser tilbage," siger Ulrik Skotte og supplerer: „I sådan en sag er der utrolig mange landstrænere, og jeg har da også været kaldt til enesamtaler hos mange af disse. Men jeg bliver nødt til at stole på mine egne ideer, og hvis det går galt, så skal det gå galt på min måde. Opgaven er i virkeligheden at lade være med at lade sig påvirke af alle dem, der ved, hvordan DR tidligere har gjort det," siger

Ulrik Skotte, der fortsætter: "Målet er at æde os tilbage. Vi vil gerne vinde over TV 2". DR indretter sit bryllupsstudie i konsulentfirmaet PLS Rambølls kontorer lige overfor hoved-indgangen til Frue Kirke. ■

Besøg Marys ø Travel Channel deltager i bryllupsfesten på sin måde. På bryllupsaftenen og igen lørdag aften kl. 2101 bringes beretninger om Mary Donaldsons hjemø Tasmanien og det øvrige Australien. Det bliver en blanding af kulturelle, landskabelige, kulinariske og eventyrlige oplevelses-muligheder.

Ret konstant tv-forbrug

Streamet tv

I gennemsnit så vi dagligt fjernsyn i to timer og 38 minutter sidste år. Det er kun 11 minutter mere end for 10 år siden, selv om antallet af tv-kanaler er højere og flere har danske tekster. Tidsforbruget måles hos ca. 2000 personer af TV-metre, som Gallup opsætter i deres hjem. De udvælges, så resultaterne statistisk skulle være dækkende for hele befolkningen. Hver person skal regelmæssigt ved tryk på en knap bekræfte, at vedkommende stadig er til stede. TV-metret registrerer, hvad hun ser. Går hun i køkkenet for at lave kaffe til de øvrige, tæller den tid ikke med. Målingerne betales af tv-stationerne, som får tal for hvert enkelt program. Topscorerne er ikke overraskende TV2 (28%), DR 1 (24%) og TV3 (12%). På fjerdepladsen med 11% af seertimerne kommer gruppen andre. Den omfatter de fleste kanaler i kabelnettene.

Discovery Nordic har ingen aktuelle planer om at sælge streamet tv, således som Discovery UK nu tilbyder britiske hjem. De kan via www.discoverybroadband.co.uk hente udsendelser i en måned for £5,99 fra enten Discovery Select eller Discovery Home & Leisure. Enkeltudsendelser koster £0,99 eller £1,99.

FDA-orientering 2/2004

Kom ikke i mål Den briske tv-kanal Attheraces lukkede 31. marts uden at kunne betale 49 væddeløbsbaner den aftalte 10 års afgift for at vise løbene. Der var en rimelig seerinteresse for kanalen, men alt for mange så løbene uden at tage mod kanalens tilbud om at spille på heste og hunde.


Forargelsen blomstrer Uanset om det var et uheld eller et velplanlagt pr-nummer fik nogle få sekunders fremvisning af Janet Jacksons ene (næsten) bare bryst i NBA SuperBowl finaleshow store konsekvenser: Det er slut med direkte shows for millioner af seere i amerikanske tv-kanaler. Alle store shows sendes nu med nogle minutters forsinkelse. Det skulle være nok til, at produceren kan hindre pinlige episoder med sangstjerner eller andre med lyst til at provokere. Gad vide, hvad de vil stille op med modeopvisningerne fra Paris? Den amerikanske telestyrelse FCC modtog over 200.000 klager over udsendelsen fra SuperBowl og truer med repressalier overfor MTV, der stod for transmissionen. Et udvalg i Kongressen foreslår, at minimumbøden

Det famøse indblik i feminin fysik

for usømmelige billeder på tv sættes op fra $27.000 til $500.000. Kathleen Q. Abernathy i FCC siger, at MTV i særdeleshed, men også andre tvselskaber har udvist alt for stor tolerance overfor kunstnere, som betragter enhver medvirken i direkte tv-udsendelser som en mulighed for at krænke andres blufærdighed. Til gengæld har millioner i USA fået øje for den praktiske funktion i set top-bokse med harddisk. De optager automatisk det, man se – og så kan man jo spole tilbage og se det spændende igen og igen og igen… ■

Bredbånd, må du også sige Arrownet har du sagt

da. ordsprog 2003

Danmarks 3. største

TDC Kabel TV

Arrownet A/S er i dag solidt Danmarks 3. største

Nettoomsætningen i TDC Kabel TV steg i 2003 med 193 mio. til 1,5 mia. kr., dels som følge af 39.000 flere kunder, dels højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde. Ekstraordinær nedskrivning af udstyr øgede afskrivningerne med 26,6% til 271 mio. kr. Anlægsinvesteringer steg med 28 mio. til 276 mio. kr., fortrinsvis ved opgraderinger af kabelnettene, oplyses det i årsregnskabet fra TDC. Omkostningerne ved det øgede antal kunder mere end opvejedes af et generelt fald i programafgifterne, og ved at omkostningerne til transmission og materialer faldt med 28 mio. kr. Personaleomkostningerne steg med 14 mio. kr. og eksterne omkostninger steg med 46 mio. kr. Antallet af ansatte steg med 40 til 733. Nettoomsætningen fra kabelmodemkunder steg med 92 mio. som følge af en stigning i antallet af kunder med 55.000 eller 88,7 pct. 68.000 af 117.000 kunder har højhastighedsforbindelse. ■

i dag over 70.000 husstande i over 40 foreninger

internetudbyder til antenneforeninger. Vi dækker

Bestem selv servicepartner Arrownet samarbejder med den servicepartner som foreningen vælger. Arrownet arbejder i dag sammen med alle landets seriøse servicepartnere.

Et stærkt Internetprodukt Landets mest konkurrencedygtige Internetprodukt vil give foreningens medlemmer en god oplevelse med bredbånd til en lav, fast pris. Ring til os og få en snak om mulighederne.

Telenor Avidi skifter navn Telenors norske kabel tv-selskab Avidi, der nu er en division i Canal Digital Norge, har skiftet navn til Canal Digital Kabel TV. Det forsyner 380.000 abonnenter. Canal Digital er selv en del af Telenor.

Vestre Gade 18 - 2605 Brøndby - Tlf 33 70 50 10 www.arrownet.dk - salg@arrownet.dk

FDA-orientering 2/2004

13


Programpakker er ikke til Leverandørerne mener, at det bliver dyrere og på velbesøgte FDA-møder efterlyste de en fælles aftale om vilkårene Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA-orientering "Det findes urealistisk og utilfredsstillende, at man vedblivende skal være tvunget til at købe en lang række programmer for at modtage netop det, man specielt har kik på. Hvis man eksempelvis ønsker at se TV3, skal man have hele pakke 3 indeholdende 26 programmer. Ønsker man ikke TV3, som er den allerdyreste af alle, så må man også sige farvel til de andre 25 programmer i pakken. Det er altså ikke særlig forbrugervenligt", skriver Hans Nielsen i Viby Andelsboligforenings blad. I Antenneforeningen Århus stillede han forslag om, at bestyrelsen hurtigst muligt sørger for, at det enkelte medlem selv kan vælge den eller de kanaler han/hun ønsker. I en henvendelse til FDA-orientering skriver Hans Nielsen, at bestyrelsen truede med at gå samlet, hvis forslaget blev vedtaget – fordi det er umuligt at gennemføre. Efter debat og en pause nåede man dette kompromis: "Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen for Antenneforeningen Århus så vidt muligt at få tv-programfladen brudt op, således at det bliver muligt for det enkelte medlem selv at bestemme den eller de kanaler han/hun ønsker". Hans Nielsen erkender, at ingen kan sige, hvornår eller hvorledes han får ønsket opfyldt, men generalforsamlingen forventer selvfølgelig på de kommende generalforsamlinger en god orientering om status for forholdet.

Jeg har valgt at lade disse bemærkninger indlede omtalen af det første af seks velbesøgte debatmøder, som FDA holdt omkring månedsskiftet i samarbejde med programleverandører. Det var programpakker, antallet og indholdet, der var til debat. Ikke det helt frie valg, som hverken familier med kabelnet eller egen parabol har. BBCs Charlotte Repholtz, Canal Digitals Kenneth Christensen og FDAs Søren Birksø Sørensen var helt enige om, at det eneste, man kan være sikker på, når teknikken er til medlemmernes helt frie valg blandt alle kanaler er klar, er at det bliver dyrere - meget dyrere. Der måtte ekstra stole ind ved mødet i Aalborg, hvor emnet retorisk blev stillet på hovedet med teksten: "Hvis pakker er svaret, hvad er så spørgsmålet?".

14

FDA-orientering 2/2004

Det er, at jo mere tv-kanalerne stiger i pris, jo flere medlemmer føler, at de betaler for meget for kanaler, de ikke har råd, lyst eller tid til at se. Da det offentliges regler åbner for en must carry pakke evt. suppleret med nabolandsprogrammer til max. ophavsretsafgift, accepterer programleverandørerne en billig og en dyrere pakke. Flere pakker er de principielt imod, selv om nogle anlæg har tre og et enkelt har fire. De tre var også enige om, at alle alternativer til tv fra et fællesantenneanlæg er dyrere – ofte meget dyrere.

Her hørte enigheden op, men uenigheden blev i Aalborg drøftet på så urban vis, at tidligere tiders ordkampe med Eurosport og Viasat syntes langt væk. Tonen var skarpere den følgende aften i Billund. Retten til pakker var ikke til diskussion. Det er antallet af dem og deres priser, det gælder. "Men pak nu fornuftigt", lød rådet fra Charlotte Repholtz. "Giv alle den store pakke og lad så medlemmer, der ønsker det, vælge fra". Kenneth Christensen erkendte, at ønsket om pakker fylder så meget, at målet med dette roadshow er, at "finde en løsning i forhandling med FDA, så foreningerne kan få lov til at pakke". Men han undrede sig også over, at interessen for pakker er så stor, når næsten ingen vælger den lille pakke.


at undgå Det påvirkede ikke Søren Birksø Sørensen, der opridsede holdningen i FDA: "Ingen krav fra leverandørerne om særlig placering eller penetration, men kendte vilkår og gennemsigtige priser". Det er her, kampen kommer til at stå. Jeg kørte hjem efter tre timers debat, hvori programleverandørerne nærmest anglede efter at få FDA med i en aftale, der fastsætter, at vi kan lave programpakker, men . . . Prisen skal være, at jo færre husstande i det enkelte anlæg, der vælger en given kanal, jo mere skal der betales for denne kanal pr. husstand. Gerne så meget, at anlægget opgiver pakker. Deres argument er, at en tv-kanal koster stort set det samme at producere, uanset om den købes af en halv million eller halvanden million husstande. Selskaberne frygter, at pakker giver færre seere og dermed færre reklameindtægter. FDA mener, at pakker, rigtigt sammensat, kan give flere seere ved at tv-kanaler kommer ind i anlæg, der ellers vil sige nej til dem.

Debatten satte tankerne og snakken i gang.

Spørgsmålet fra FDA "Hvorfor skal en forening med 600 husstande, som alle betaler til denne tv-kanal, give mindre pr. husstand end foreningen med 3000 husstande, hvoraf 2400 husstande har valgt pakken med denne kanal?" tonede ubesvaret op under loftet. Men det blev heller ikke forfulgt. Det skyldes måske, at bestyrelsesmedlemmerne var mest indstillet på at lytte. Ingen ønskede at lukke døren for videre forhandling. Både i Aalborg og Billund var der bred enighed i panelet om, at det bør være bestyrelserne, der vælger programmerne - naturligvis efter en vejledende afstemning blandt medlemmerne. ■

FDA-orientering 2/2004

15


BRANCHENYT

TVoIP Digitaliseringen betyder også, at tv signaler nu kan nå seeren enten som digitale signaler til en set top-boks eller som TVoIP (TV over IP), dvs. som et internetsignal eller streamning. Det sidste vil give kunderne en uhørt valgfrihed, såfremt programleverandørerne i højere grad end nu vil lægge deres signaler på nettet.

Nyt område for kabel-tv Selv om online-spil på digitale tv-kanaler vinder frem, føler PlayStations producent Sony sig ikke truet. En undersøgelse i februar viser, at spillekonsollerne er mest i brug kl. 17-23, og at højdepunktet er kl. 20-23. Det er samtidig med, at den øvrige familie ser fjernsyn. Mænd på 18-34 år er de flittigste spillere. I USA er 10% af de 2,6 mio. PlayStation 2 online. Spillekonsoller som Nintendo, PlayStation og X-box er et voksende kundegrundlag for kabel-tv. Derfor er Scientific Atlanta ved at udvikle sin Explorer set top-boks til også at kunne fungere som spillemaskine. Softwaren udvikles i Europa.

Flest reklamer i TV4 Trods et fald i reklameindtægterne i 2003 på 100 mio. svkr. og fortsat fald i årets første kvartal har TV4 en solid svensk førsteplads med en omsætning sidste år på 1,7 mia. svkr. Kanal 5 solgte for 100 mio. kr. mere end året forud og er nu med 607 mio. tæt på TV3, der solgte for 705 mio. De reklamefri SVT-kanaler solgte sponsorater for 40 mio. kr.

16

FDA-orientering 2/2004

E C C A ve d S i g u rd B a k C h ri s t e n s e n

Generalforsamling Denne tilbagevendende begivenhed med tilhørende konference blev i år afholdt i Barcelona i dagene 22-24 marts. Ved samme lejlighed blev ECCA’s 50 års fødselsdag markeret. Det kan måske undre nogen, at man har haft kabeltv i Europa så længe, men organisationen blev faktisk grundlagt af repræsentanter fra Benelux landene og Schweiz allerede i 1954 for bedre at kunne løse fælles problemer. Og de er gennem åre-

ne desværre ikke blevet færre! Traditionen tro forløb generalforsamlingen ret udramatisk. For en del år siden blev der vedtaget et ’roterende’ system omkring præsidentposten, således at der hele tiden er tre personer i spil, nemlig en på vej, den siddende og den afgåede. Som ny præsident blev i år valgt Bernard Cottin (fransk) og som indkommende Manuel Cubero (spansk). Fire nye medlemmer blev optaget, to fra Frankrig, en

fra Slovenien, samt en fra Bulgarien. ECCA omfatter nu 14 organisationer (a la FDA) og 22 operatører (som f.eks. TDC) samt endvidere 2 associerede medlemmer. ECCA må derfor nu siges at være en slagkraftig organisation, der dækker stort set alle der har med kabel-tv i Europa at gøre. ECCA har således en betydelig styrke i forhold til EU systemet, der jo i alt væsentligt udstikker rammerne for kabel-tv, også i Danmark! ■

Teknik

Økonomi

Vedtægterne blev ændret med henblik på at styrke tekniksiden, idet det tidligere samarbejde med universitetet i Braunschweig er ophøjet til ECL, EuroCableLabs som en del af ECCA. ECL skal tage vare på det tekniske standardiseringsarbejde bl. a. i samarbejde med Cenelec og ETSI. Desuden er standarder for modemer og set top-boks et vigtigt arbejdsfelt for ECL. Skal overgangen til ny teknik inden for kabeltv lykkes, er standarder vigtige, fordi kabelabonnenterne så kan købe udstyr der umiddelbart virker overalt. Dette er i høj grad allerede tilfældet på DTH markedet og derfor også af konkurrencehensyn tvingende nødvendigt på kabelmarkedet.

Selvom ECCA havde et mindre underskud på driften i 2003 ser den fremtidige økonomi sund ud, og det er derfor kun nødvendigt med en yderst behersket kontingentstigning.

Triple Play Dette års Buzzword var Triple Play, som blev brugt i mange indlæg. Det dækker over, at kabelnet udover almindeligt tv også har internet og telefoni. Disse tre produkter er, hvad næsten alle kabelnet i Europa nu satser på, muliggjort af digitaliseringen. Denne har imidlertid også betydet, at de gamle telefon kobberkabler kan overføre store datamængder. Derfor er konkurrencen med de for-

Konference Over to dage var der ikke færre end 10 workshops eller såkaldte sessions, som hver især omfattede indlæg fra 3-4 personer fra kabelbranchen, typisk den mere kommercielle del. Af emnerne kan nævnes Bredbånds Internet via kabel, Digitalisering i kabelnet, Hvor kommer pengene fra til investeringer, EU telekommunikationslovgivning, Indholdsleverancer via Internet, Konvergens af tv og IP.

skellige xDSL teknikker da også temmelig hård, hvad flere indlægsholdere var inde på. Næsten som sædvanligt er Belgien og Holland sammen med Schweiz førende med den nye teknik. Mens internet stort set er standard i de fleste kabelnet, er holdningen til telefoni mere afdæmpet. Dels er fastnet telefoni et vigende marked, dels er den dedikerede IP telefoni via kabel under pres fra forskellige services via det åbne internet, eksempelvis programmet Skype. Bliver det sidste al-

mindeligt udbredt, ligger der næppe nogen særskilt business model for kabelnettene i telefoni. ■

"Et mangfoldighed af medier må absolut ikke forveksles med en overflod af medier". Mats Ekdahl, generaldirektör för den svenske Styrelsen för psykologiskt försvar


BRANCHENYT

Copyright Rettighedshaverne prøver at følge med digitaliseringen, men tilsyneladende blot for at kunne maksimere indtægterne! EU og andre kæmper hårdt for at få et teknologineutralt betalingsregime, hvorimod rettighedshaverne opfinder begreber som kabelrettigheder, digitale rettigheder, særlige afgifter for mellemlagring på servere osv. Det er begreber, som ikke

har juridisk fodfæste og som i og for sig heller intet har med en fair betalingsmodel for rettigheder at gøre. Hertil kommer de nationale monopoler som f.eks. CopyDan og KODA, som jo reelt sætter den paneuropæiske konkurrence ud af kraft. Digitalisering kan dog også blive vejen til større retfærdighed. En af talerne påviste, at den ny teknik giver mulighed for at spore et gi-

vet ophavsretlig beskyttet signal, således at det reelle antal brugere kan opgøres mere præcist. Skuespillere, musikere og andre kunstnere kan jo dybest set også kun have forventning om en betaling, der er proportional med antallet af faktiske seere eller lyttere, eller med andre ord det reelle forbrug. Og ikke som nu, hvor der blot betales efter et fiktivt potentiale. ■

Fuldstændig digitalisering Hovedindtrykket fra dette års ECCA konference er, at der vil ske en fuldstændig digitalisering af alle signaler i vore kabler. Et skift der givet også vil medføre helt nye muligheder og værdier. Det er derfor nu en udfordring for fællesantenneanlæggene at forberede abonnenter-

ne på dette teknologiskift på en så smertefri måde som muligt. F.eks. var der på en stand opstillet et 42” plasma HDTV apparat med signaler fra den nye europæiske satellitkanal Euro1080. Og indrømmet: billedkvaliteten var virkelig imponerende!

MTG rettede op Modern Times Group fik rettet op efter underskuddet i 2002 på 67 mio. skr. I 2003 blev der et nettooverskud på 289 mio. ud af en omsætning på 6,3 mia. (mod 6,0 mia.). For første gang hentede MTG overskud i Østeuropa (50 mio.). I Skandinavien gik det dårligere, primært på grund af færre reklamer i TV3-kanalerne i Danmark og Norge. Dansk TV3 havde en nedgang i seerandel fra 23,6 til 23,0.

Samlet blev der et overskud på TV3 i Skandinavien på 87 mio., en million mindre end året forud. I beretningen anføres, at Viasat Danmark fornyede aftalen om dansk fodbold og forhøjede antenneanlæggenes pris for TV3. TV1000 øgede sit abonnementtal i Skandinavien med 24.000 til 465.000. MTG har 23 egenproducerede tv-kanaler i over 30 lande. Selskabet er delt op i Via-

sat med et bruttooverskud på 653 mio., TV-Shop 9 mio., SDI Media (tekst-tv og dubbing) 49 mio. og produktionsselskaber i Moderne Studios med 57 mio. Radiostationer gav et underskud på 28 mio., og andre selskaber kostede 173 mio. Gratisaviserne Metro fik sidste år ændret sin gæld til MTG på 542 mio. til aktier, således at MTG har 28,4% af Metros aktiekapital. ■

Telia Stofa-succes med internet Telia Stofa øgede omsætningen i 2003 ved kundetilgang og ved øget forbrug af internet. Men også ved en prisforhøjelse, der påvirkede omsætningen med 6%. Nettoomsætningen steg 9% til 645 mio. skr. Antallet af husstande steg 7.000 til 95.000, mens der kom 23.000 flere internetabonnenter, som nu udgør 104.000.

Telia Stofa er en langt bedre forretning for moderselskabet end Telias danske telefonivirksomhed, men denne fik rettet så meget op, at underskuddet i Danmark kun blev 561 mio. mod 5,8 mio. i 2002. Telia Sonera koncernens resultat blev 7671 mio. skr. ■

Igen udbytte BSkyB med knap 8 mio. abonnenter i Storbritannien fik et overskud på £130 mio. i 2003 mod £12 mio. året forud og udbetaler udbytte for første gang i tre år.

ProSiebenSat1 op Trods en nedgang i omsætningen på €1 mia. fik ProSiebenSat1-gruppen et overskud i 2003 på 44,8 mio. mod 32 mio. forrige år.

Telenor lidt frem Telenors årsresultat viser et overskud på 4,5 mia. nkr. mod 4,3 mia. i 2002 – i nogen grad en følge af kraftige besparelser, og ved højere priser på kabel-tv i Norge. Her steg indtægterne med 46 mio. til 888 mio. kr.

Kanal opgivet 10 af Englands største annoncører har opgivet en planlagt tv-kanal, hvor de i konkurrence med en tilsvarende på Skys digitale platform skulle have sendt interaktiv informativ reklame.

"Der er en enorm, uforenelig forskel på virsomhedskultur i teknologibaserede virksomheder og selskaber, hvis værdier er kreative mennesker, som producerer indhold". Paul Budde, rådgiver i telekommunikation.

FDA-orientering 2/2004

17Coax eller lysleder? Selvom lysledere giver mulighed for overførsel af næsten uanede mængder af data og tv kanaler, kan coax sagtens være med mange år endnu. Sofistikeret modulationsteknik som f.eks. QAM 256 eller mere kan fint give kabelkunder 10 Mbit forbindelser over coax. Det er ikke et enten eller, men snarere et både og, forstået på den måde at hovedstrækningerne kan være lysledere, mens de mange (og kostbare) forbindelser fra et antal ’hubs’ til slutkunderne kan være coax-kabler. Bak

Første overskud i fire år SBS formåede at øge annonceringen i sine radio- og tv-kanaler så meget i 2003, at koncernen fik sit første overskud i fire år. Det blev på 372 mio. kr. mod et underskud på 101 mio. kr. året forud. Især tv i Sverige, Ungarn og Holland bidrog til resultatet.

VIVA klingede ud Musikvideokanalerne VIVA angiver musikbranchens afsætningsproblemer som årsag til, at selskabet i 2003 fik et underskud på €42,3 mio. mod et plus på €0,9 mio. året før.

Telefoni på kabel Sveriges største kabeloperatør, Com Hem, planlægger VoIP og IP-telefoni i tredje kvartal i år til sine 600.000 abonnenter i Stockholm, Helsingborg og Linköping. En talsmand for Com Hem siger, at det vil blive mindst 30% billigere end et traditionelt telefonabonnement. Bak

Fransk koncentration Industrigruppen Suez har solgt Frankrigs største kabel-tv selskab Noos med 1,1 mio. abonnenter til UPC. Suez har 50,1% af aktierne. France Telecoms og Morgan Stanleys aktieposter indgår i handelen, som har en værdi af ca. €660 mio. Salget skyldes, at Suez-gruppen trækker sig ud af kommunikations-virksomheder. France Telecom og Vivendi har aftalt at fusionere deres kabel-tv selskaber i, hvad der kan blive Frankrigs største kabalnet-selskab med 1,7 mio. abonnenter og en omsætning på €400 mio., hvis de kan finde andre investorer og selv kun bevare mindre ejerandele.

Liberty International på Børsen En af de største internationale medievirksomheder Liberty Media udskiller sine aktiviteter uden for USA i Liberty Media International, der skal have sin egen børsnotering og dermed får lettere ved at udvide kapitalen. Liberty, der selv blev udskilt fra TCI, har aktier i flere tvog kabelselskaber med United Global som det største. LMI får 10 mio. abonnenter, heraf en stor del i United Globals europæiske UPC. Liberty er også engageret i Japan, Puerto Rico og Argentina. Liberty er efter rekonstruktion af United Global og dettes 11 europæiske kabelnet i UPC den reelle ejer af disse selskaber, der for 2003 har offentliggjort et underskud på $2 mia.

Gælden reduceret SES Global (Astras moderselskab) sluttede 2003 med et overskud på €205 mio. efter at have reduceret gælden med €1 mia. til 1,7 mia. Indtægterne faldt 3% til €1,2 mia.

ADSL-tv "Forholdet mellem politik og medier er ændret med det resultat, at respekten for begge er ved at gå tabt". Alastair Campbell, tidl. pressechef for premierminister Tony Blair

Canal+ i Frankrig har i Marseilles indledt forsøg med betalings-tv via ADSL telefonlinier. Målet er at kunne tilbyde op mod 80 tv-kanaler.

KABEL TV · TELEFONI · INTERNET

Kære antenneforening!

Vælg det naturlige alternativ - som samarbejdspartner ved renovering og service. Kontakt os og få et godt tilbud på en professionel løsning - evt. med returvej til internet og telefoni

DANSK BREDBÅNDS TEKNIK

DBT

Sdr. Tranders Vej 16 · 9210 Aalborg SØ · Tlf. +45 7022 3710 · mail@dbteknik.dk

FDA-orientering 2/2004

19


TEKNIK

Zip Zap Ude Når seerne zapper fra reklamerne, risikerer både annoncører og tv-kanal, at seerne bliver på en anden kanal. Derfor vil Cartoon Network lokke seere til at hoppe til dens Zoom TV i stedet for at zappe tilfældigt. Zoom TV er spil, som i hjørne af skærmen sender Cartoon. Så kan man se, når reklamepausen er forbi.

DAB til tiden Broadcast Danmark opsætter mindst to nye DAB-sendere om måneden. Det ser dermed ud til at tidsplanen holdes, så den sidste sender kan sættes i drift i maj/juni. Så er DAB-signalet, der er beregnet for hele landet, klart. Det markeres ved, at endnu en DAB-kanal, DR Sport, tages i brug 12. juni, når Portugal og Grækenland spiller åbningskamp til EM i fodbold. DR Sport opdateres døgnet rundt med nationale

og internationale sportsresultater i korte nyhedscyklusser. Derudover vil DR Sport transmittere direkte fra de vigtigste sportsbegivenheder og nøglekampe ved EM, VM, OL, Touren osv. I FDA-orientering i december opfordrede Danmarks Radio til, at antenneforeningerne undgår brug af nogle frekvenser, som kan forstyrres af antenneforbindelser, der ikke er HF-tætte. DAB sendes på kanal 12, mens de ny landsdelssendere

skal bruge kanal 11C (220,352 MHz) øst for Lillebælt og kanal 13B (232,496 MHz) vest for Lillebælt. Kabelnet, der bruger disse frekvenser til andet formål, kan opleve forstyrrelser på kanal 12 og kanal 11 (216223 MHz) øst for Lillebælt, men på kanal 12 og S11 (230237 MHz) vest for Lillebælt. Det kursiverede er en korrektion i forhold til artiklen i december. ■

Skru ned Franske myndigheder har grebet ind overfor ralrige tvkanaler efter mange klager over, at lyden i reklamerne er høj. Det har været accepteret, at lydniveauet kunne ligge 1 db højere end i udsendelserne, men det er få, der overholder det, og i en håndfuld tilfælde er der konstateret en lydstyrke på 7-8 db højere end tilladt.

Coax til det hele En gruppe leverandører til amerikanske kabelnet, bl.a. Cisco, Motorola, Panasonic og Toshiba, vil udforme standarder, der nemt kan gøre coax-kabler i hjemmet til et lokalt netværk. Digitalt tv, set top-bokse, radio, computer, video- og dvd-maskiner og anden elektronik skal uden videre kunne sluttes til kabelnettet. Coax er de kabler, der nemmest kan bruges til det hele, siger Michael Collette, Ucentric Systems.

Analoge sendere i et år mere Finland har udsat lukningen af analogt tv i et år til august 2007.

20

FDA-orientering 2/2004

Videotelefonen foran sit gennembrud Videotelefonen blev præsenteret på verdensudstillingen i New York i 1964, men kun vitserne om oplevelsen ved at ringe til kæresten, mens hun er i bad, blev husket. Nu hvor mobiltelefon med indbygget kamera er nødvendig, hvis man vil vise, at man er med på det nye, dukker videotelefonen op igen. Trods "larmende tavshed" om den 40 år gamle opfindelse har teknikerne videreudviklet telefonen. Det store problem var manglende båndbredde – men det er jo ved at være løst. Internettet har nu plads til at kombinere lyd med levende billeder via telefonapparater, der selv omstiller til og fra digital sendeteknik. Telefoner med 6-8" skærme og autofocus kameraer sluttes blot til kabelmodemer eller routere. Comcast, USA's største kabel-tv selskab, satser på, at

videotelefonen får familierne til at skippe telefonselskabet til fordel for ip-telefoni via kabelnet, men videotelefonen fungerer også på en DSL-telefonlinie. Mindstekravet er 128 kb/s. Med billedskift på 30 linier pr. sekund demonstreredes på elektronikmessen i januar i Las Vegas, at de nye videotelefoner leverer skarpe billeder. Deres succes forudsætter, at kabelnettene har kapacitet til at bære mange videotelefonbrugere på én gang, og at telefonen indgår i abonnementformen frit forbrug til fast pris. Ved et gennembrud vil apparatprisen falde markant. Det bliver en milliardforretning, hvis blot 10% af telefonabonnenterne vil købe en videotelefon, mener Hall Krisbergh, World Gate Communications.

Videotelefonen er på vej

Siemens går en anden vej. Dets trådløse telefoner får en funktion, så de kan sende billederne fra en videosamtale videre til husets tv-apparat og modtage billeder fra et lille kamera oven på tvapparatet. ■


Billigt digitalt tv i halen af det dyre Båndbredde fås i standardmål. Det har Steve Lindsley i Utah i USA fundet ud af udnytte. I USA sendes en HDTV-kanal i en båndbredde på 12 Mb/s, mens en traditionel kanal bruger 3 Mb/s. Men hver tv-kanal råder over 19 Mb/s. I et område med mange lokale tv-stationer er der således megen ledig båndbredde, som Lindsley lejer til sine programpakker, der sendes kraftigt komprimerede. Kunderne lejer en digital boks, som "pakker kanalerne ud". De får alle tv-kanaler, der er til rådighed i området i digital kvalitet. Lindsleys fidus er at leje ubenyttet båndbredde så billigt, at han kan sælge billigere end satellit-tv og kabel-tv selskaber. I USA er normalt, at de landsdækkende tv-kanaler sendes på lokale tv-stationer, der kun råder over en del af tiden til lokale nyheder og reklamer. ■ Læs mere på http://www.usdtv.com

Kodet Euro1080, der fra årsskiftet har sendt to HDTV-kanaler ukodet over satellit, har nu kodet kanalerne i Irdito.

Forsøg med komprimeret video De første forsøg med avanceret kompression of video i internet-teknologi indledes i denne måned af Bluewin i Schweiz i samarbejde med Tandberg og Microsoft. Forsøget skal vise, om direkte tv, video on demand og pvr (personal video recorder) kan fungere via epg (elektronisk programguide) sammen med tv, telefoni og internet med flere hundrede tilkoblede brugere.

Streaming til videoboks Kabelnet i Benelux-landene tilbyder nu en Luxstation-boks med en 160 Gb harddisk, som ved streaming fyldes op med 150 timers programmer. Den kan også bruges til lagring af fotos, MP3 musik eller som internet-terminal. Leverandøren er Luxsat, som løbende fylder boksen op mod en månedlig betaling på €26 og som vil søge boksen udbredt i andre lande. Film og andre programmer skal streames via en Astra-satellit.

Video on Demand er et flop. Det, vi har brug for, er at svare på kabelnettenes PVR (set top boks med harddisk). Bruce Churchill, Hughes og DirecTV i USA.

FDA-orientering 2/2004

21


TEMA: FIBERNET TIL HJEMMET (2)

Tv-producenterne bange for tv over bredbånd Svær start for de nye udbydere på "fiber til hjemmet" Af Preben Skovbjerg Udbyderne er ved at falde over hinanden i deres iver efter at sælge danskerne bredbånd. Men indtil nu har det været næsten umuligt for dem at skaffe det indhold, der skal retfærdiggøre de store investeringer i nye netværk. Tv-producenterne – forstået som de selskaber, der ejer rettigheder til film og tvprogrammer – er nemlig skeptiske over for bredbånd som ny distributionskanal. De frygter, at deres film og programmer bliver frit tilgængelige på internettet, de er bange for at kvaliteten af billederne bliver for ringe, og for at distributørerne måske begynder at manipulere deres produkter, f.eks. ved at lægge et bånd med nyheder ind i bunden af billedet. Men mest af alt frygter de, at hele deres forretningsmodel bryder sammen. Derfor er de mere end fodslæbende, når bredbånds-operatører vil forhandle distributionsaftaler. Rettighedshaverne har fat i den lange ende, idet de ifølge loven har eneret til deres produkter. Det er forklaringen på, at der indtil nu i det store hele kun er indgået aftale om forsøgsordninger.

Kun én kan levere I Danmark er NVE Bredbånd i øjeblikket reelt alene om at levere tv over bredbånd – eller ip-tv, som det også kaldes.

22

FDA-orientering 2/2004

Virksomheden Dansk Bredbånd distribuerer ganske vist også tv over et fiber-kabel, men kun i specielt designede net. Forklaringen er, at Dansk Bredbånd leverer et helt traditionelt, analogt tv-signal. Det betyder, at signalerne ikke kan transporteres sammen med den digitale data-trafik, hvorfor det er nødvendigt at lægge en ekstra fiber til hver kunde. Til gengæld har Dansk Bredbånd ingen problemer med at få distributionsrettigheder – dets produkt er jo identisk med det, landets antenneforeninger har leveret til deres kunder i årevis. Men tilbage til den digitale distribution af tv over bredbånd. NVE gik i december 2002 på banen med tv over bredbånd. Selv om der ikke blev talt højt om det, var der tale om en forsøgsordning baseret på en aftale med Telenor Vision (det nuværende Canal Digital), der optrådte som agent for programleverandørerne. Viasat har fra starten været helt og aldeles afvisende over for den nye distributionskanal, så NVE har ikke på noget tidspunkt kunnet markedsføre TV3, TV3+ og Viasats øvrige kanaler. NVEs aftale med Canal Digital udløb med udgangen af 2003, og Canal Digital så sig ikke i stand til at forlænge den: "Vi ser ip-tv som en spændende mulighed, men er

nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Det vil sige, at vi først skal have clearet rettighederne hos vore programleverandører, der igen skal tilbage til deres leverandører. Og det tager tid", siger direktør Jens Arnesen fra Canal Digital. Han venter, at vi skal hen mod slutningen af indeværende år, før aftalerne er på plads.

Ny aktør på banen For NVE var gode råd derfor dyre omkring årsskiftet. I begyndelsen af januar var det da også ganske umuligt at få et klart svar på, hvilke aftaler, der lå til grund for, at NVE fortsatte distributionen til sine 1400-1500 kunder. Men så dukkede en ny aktør op på banen. Under ledelse af den tidligere Telenor Vision-direktør Claus Drastrup viste virk-

Programoversigt med smagsprøve.

somheden FastTV sig i stand til at skaffe de tilladelser, som Canal Digital ikke kunne levere. Claus Drastrup afviser dog på det bestemteste at udtale sig om hvilke programleverandører, han har aftaler med. Men ifølge direktør Claus Bülow Christensen fra NVE Bredbånd er det aftaler tegnet gennem FastTV, der er grundlaget for NVE’s fortsatte distribution af programmer som BBC, Discovery, Eurosport, MTV og National Geographic. Derimod kigger man forgæves efter programmer som TV2 Zulu, TV Danmark 1, CNN, Cartoon og TCM. "De har meldt ud, at de er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, og p.t. har ingen i Skandinavien ip-tv-rettigheder til Turner kanalerne CNN, Cartoon og TCM", siger Claus Bülow.


Heller ikke Sverige 1 og 2 finder man hos NVE, oplyser Jakob Hedebrink, der er ansvarlig for ip-tv hos CopyDan. Organisationen repræsenterer et stort antal skandinaviske, tyske, franske, østeuropæiske og mellemøstlige programleverandører.

Grønt lys fra Copy-Dan Hedebrink fortæller, at Copy-Dan betragter ip-tv som blot en anden form for kabel-tv. Dermed er der principielt grønt lys for distribution af Copy-Dans kanaler over bredbånd. Men trykket skal lægges på ordet ’principielt’, for det er nødvendigt at spørge rettighedshaverne, hver gang en net-operatør søger tilladelse til noget nyt. "Alle er endnu usikre over for den nye distributionsform, så indtil videre er der kun givet tilladelser på forsøgsbasis. Specielt de tyske og de svenske tv-stationer har haft store bekymringer, og Sveriges Television har i en periode ikke ønsket at være med", fortæller Jakob Hedebrink. Indtil videre er NVE altså ene om at kunne levere. Det betyder også, at NVE stille og roligt er ved at komme ind på andres net. Meget tyder på, at NVE optræder i rollen som indholdsleverandør, når NESA til maj går i luften med sit bredbåndstilbud. Gorm Elikofer, der er forretningsansvarlig hos NESA, afviser ganske vist at afsløre sine samarbejdspartnere. Men det er NVEs brugersnitflade i form af menuer og program-guide, han demonstrerer for potentielle kunder. På samme vis er det NVEs løsning, operatøren Nianet markedsfører.

Video-on-demand Ud over tv-kanalerne vil bredbånds-operatørerne gerne sælge film til kunderne. Teknikken er raffineret:

Man bestiller ved hjælp af fjernbetjeningen og har derefter rådighed over filmen i 24 timer. Man kan spole frem og tilbage som på en dvd, man kan lægge bogmærker ind på interessante steder og i øvrigt se filmen så mange gange, man har lyst. Men også her kniber det med at få varer på hylderne. Dansk Bredbånd, NVE, NESA og ComX Networks fortæller alle, at de har omkring et par hundrede titler på lager. Det er ikke imponerende, når man får at vide, at en almindelig video-kiosk som Blockbuster typisk tilbyder mellem 1200 og 1400 titler. Samtidig må bredbåndsoperatørerne indtil videre leve med, at de i Danmark er sidst i fødekæden. Filmene skal først vises i biografen, så kan de lejes i video-butikken, derefter dukker de op på tv på de dyre betalingskanaler for så at være til rådighed som video-on-demand. Typisk går der tre-fire måneder fra en film kan fås i Blockbuster til den er til rådighed on-line.

Programmer i løs vægt På det seneste er nogle programudbydere begyndt at byde sig til med programmer i løs vægt til slutbrugerne. I Sverige har det Bonnierejede SF-Anytime rettigheder til at sælge reportager og magasinprogrammer fra Sveriges Televisions to kanaler og det privatejede TV4. Også her får kunden adgang til programmerne i 24 timer eller i en weekend. I Danmark har ingen endnu sådanne tilbud på programmet. Men Claus Bülow håber på, at NVE sammen med Danmarks Radio og TV 2 vil kunne udvikle nogle udvidede tv-tjenester i fremtiden. NVE er også parat til at introducere tidsforskudt udsendelse af tv-programmer. Teknisk kan operatøren opta-

NVE-eksempel, hvordan en seer kan bestille film.

ge alle tv-programmer og gemmer dem nogle dage, hvorefter kunderne selv kan bestemme, hvornår de vil se en udsendelse. Men igen støder man ind i det kedelige rettigheds-problem. For lukkes der først op for tidsforskudt tv og køb af programmer i løs vægt, falder programleverandørernes forretningsmodeller fra hinanden. Giver man seerne lov til selv at bestemme, kan man f.eks. være rimeligt sikker på, at de også springer reklameblokkene over, og dermed forsvinder en stor del af tv-stationernes indtægtsgrundlag.

Bredbånds telefoni Inden vi forlader tv-apparatet skal måske nævnes, at de små set top-bokse, der bruges til bredbånds-tv, også giver mulighed for adgang til internet og e-mail på tvskærmen. Ifølge Claus Bülow har NVEs første kunder i et års tid været særdeles glade for denne mulighed! Med bredbånds-tv oplever de, at tv-apparatet pludselig kan meget, meget mere end det gamle kabel-tv, der jo kun kan vise fjernsyn... For eksempel kan man i øverste højre hjørne af tvskærmen få en meddelelse om, at der er en ny besked på telefonsvareren. Dermed bevæger vi os over i det sidste element i de

fleste bredbånds-pakker, nemlig telefoni. Billig internet-adgang og store besparelser på telefoni bruges ofte som salgs-argument af bredbåndsleverandørerne. Dansk Bredbånd leverer ifølge direktør Kim Sonne iptelefoni, som man har udviklet sammen med Cisco. For at kunderne ikke skal investere i dyre ip-telefoner, får de en lille boks, der konverterer det digitale signal til et analogt, så almindelige telefoner kan bruges. ComX Networks er i markedet med en tilsvarende model, og NVE er nu også ved at komme i gang på deres netværk. I første omgang er der tale om løsninger, der blot kører som bredbåndstelefoni fra kunden til bredbåndsoperatøren, hvor samtalerne konverteres til almindelig telefoni og lukkes ud i det offentlige telefonnet. Men som enhver kan forvisse sig om i dagspressen, er adskillige udbydere på vej med løsninger, hvor samtalerne transporteres over bredbånd hele vejen. ■

I denne og artiklerne i nr. l har vi koncentreret os om de nye fibernet. I næste nummer ser vi på de nye muligheder i traditionelle antennenet baseret på coax-kabler.

FDA-orientering 2/2004

23


O p d a g e n h e l ve r den p책 TV5 !

Se TV5 og oplev fransk kultur i dit hjem - film med fransk og svensk undertekster, drama, sport, nyheder, rejser, underholdning, dokumentarprogrammer og meget mere

www.tv5.org


Tre gik sammen og nu følger flere efter 1400 flere har kabel-tv efter at Ribes tre foreninger gik sammen for fem år siden "Vi har brugt vore midler til en geografisk udvidelse og har endnu ikke haft behov for at udbygge til 862 MHz" forklarer Niels Rosendahl, der er formand for den hastigt voksende Ribe Antenneforening. Siden den blev dannet i 1999 ved en fusion mellem byens tre antenneforeninger har den både bygget ud i Ribe, taget to mindre antenneforeninger med og strakt fibre ud til mindre bysamfund i omegnen – 7 km i flere retninger. Medlemstallet er dermed steget fra 3.300 til godt 4.700, og bestyrelsen håber indenfor det næste år at runde 5000 medlemmer! Interessen er så stor, at da de 200 medlemmer af antenneforeningen i Gredstedbro

blev koblet på Ribe Antenneforening, meldte yderligere 80 sig. Det er foreningens installatør Telia Stofa nu ved at etablere teknik til, og den forventes klar indenfor det næste par måneder. Som så ofte før var muligheden for hurtigt internet et stærkt aktiv, men Gredstedbro fik også 27 tv-kanaler i stedet for 11. "I Lustrup og Damhus, der er et lille bysamfund syd for byen, arbejdes på at etablere et kabelnet til 150 husstande. 50 har erklæret sig interesserede, og der er flere udstykninger på vej. Det er tilflyttere, der har været tilsluttet en antenneforening, der presser på, og kan der findes ca. 70, går vi i gang i området. Egebæk-Hviding kan blive

det næste bysamfund, Ribe Antenneforening lægger kabel til, men det er så også det sidste område indenfor vores naturlige opland", siger Niels Rosendahl, der er klar over, at næste store opgave meget vel kan blive en opgradering fra 450 til 862 MHz. På generalforsamlingen i januar konstateredes, at kassebeholdningen stort set var brugt efter investeringer på over en million, men det var planlagt, så det blev taget meget roligt. "Vore medlemmer kunne se fornuften i, at vi er flere til at betale vore faste udgifter og da vi i år også kunne nedsætte vores grundkontingent, var det en understregning af, at det, vi har arbejdet efter, også var det rigtige", slutter Niels Rosendahl. ■

Ribe Antenneforenings hovedstation er centrum for et stort område.

Synligt lydproblem Tunghøre kan støtte sig til mundaflæsning, når de ser fjernsyn og dermed tage hensyn til den øvrige familie. Det gør mange almindeligt hørende også uden at de tænker over det. Men hvis lyd og billede ikke passer helt sammen, bliver de meget bevidste om det. Det er efterhånden sket mange gange for Ejvind Nørgaard i Gistrup Antenneforening, når han ser DR TV. Så mange gange, at han med konkrete eksempler har mindet DR om, at man engang anvendte et klaptræ ved optagelser. Dermed kunne teknikerne synkronisere billede og lyd. Bruger man ikke det mere? spurgte han DR. For at de ikke skulle blive alt for kede af det, føjede han til, at han har observeret samme problem hos TV2. Det dukker op, uanset om man får signalet direkte fra sendemast eller gennem fællesantennen. Danmarks Radios udviklingschef Jørn Tuxen bekræfter, at der af og til sker en forskydning på transmissionsvejen fra teknisk central til seerne. Der er også konstateret lydforskydning, når tv-udsendelser er overført fra Århus til DR.

Men det er ikke ret tit og derfor er det svært at finde fejlkilden. "Det er meget svært at finde årsagerne hertil, men vi arbejder ihærdigt med problemet og har også anskaffet et elektronisk klaptræ i form af prøvebilledgenerator med metronome. Vi fejlsøger hele vejen fra vore udgange til forbrugeren", forklarer han. ■

Præcisering I faktaboksen på side 4 i FDA-orientering i februar stod, at alle kanaler i en billig programpakke skal være Copy-Dan programmer. Det var en utilsigtet konklusion ud fra, hvad der er praksis. Det er ikke et krav, at alle kanalerne skal være belagt med afgift til Copy-Dan. Lovens hensigt er alene at sikre mulighed for at abonnere på en billig pakke, hvis et anlæg tilbyder to eller flere programpakker.

FDA-orientering 2/2004

25


Rekordoverskud i TV2 TV2 noterer det største overskud i sin 15-årige tilværelse takket været et markant større salg af reklamer, kabelnettenes betaling for TV2 Zulu og besparelser i omkostninger. Dermed har TV2 et overskud på 208 mio. kr. - efter skat 165 mio. kr. - i sit 2003regnskab. Omsætningen steg med 256 mio. til 1,3 mia. kr. Alligevel venter TV2 kun et overskud i år på 30-50 mio. kr. til trods for, at der samtidig ventes en stigning i

reklameindtægterne på ca. 30 mio. kr. Det begrundes med, at der bortfalder licensindtægter på 81 mio. kr., starten af TV2 Charlie og ekstraordinært store udgifter til sportdækningen med OL og EM i fodbold som de største. ■

Elektronik alle steder Elektroniske apparater af enhver slags sælges snart sagt i alle slags butikker. Dvd-afspillere, tv-apparater og stereoanlæg bliver i langt højere grad solgt i supermarkeder, viser årsopgørelsen fra Brancheforeningen Forbrugerelektronik (BFE). Der er kommet en del flere mærker, som er langt billigere end dem fra de traditionelle producenter. Nye produkter fra f.eks. Prosonic, Medion, Denver og Lumatron kommer fra Kina og bliver som regel forhandlet i dagligvarebutikker til lave priser. Det er blevet mere

fristende at snuppe en billig dvd-afspiller eller et fjernsyn med hjem fra indkøbsturen. Årsopgørelsen fra BFE viser, at 2003 slog alle rekorder. Danskerne købte næsten 5 mio. apparater, og det svarer til indkøb for 5,6 mia. kroner. Det var især digitalt udstyr, der fristede. ■

PERSONALIA

Nordisk chef

Jobskifte i TDC

Discovery Communications har udnævnt Jan Andreassen til Country Manager for Norden med rapportering direkte til Arthur Bastings, generaldirektør for Europa, Mellemøsten og Afrika. Jan Andreassen har været regional salgsdirektør i København siden 1999.

Ulf Lund forlader TDC Kabel TV for at overtage Louise Ryes stilling som kommunikationsdirektør i moderselskabet. Ulf Lund, der er jurist, har være programdirektør for kabel tv de seneste tre år.

TvDanmarks ledelse Efter reorganiseringen af TvDanmark består programledelsen af: Administrerende direktør Henrik Ravn, programdirektør Jakob Mejlhede, programvært Thomas Mygind, executive producer og fung. nyhedschef Bjarne Bo Berthelsen samt sportschef Martin Dalgaard. Som programtilrettelægger tiltrådte Jeppe Juhl 1. april. Jan Andreassen

Aktivitetskalender

26

15. april:

FDA Region 3: Besøg kl. 18.45 hos TV2 i Odense.

11.-13. maj:

Anga Cable i Köln. www.anga.de/cable2002/

17.-18. april:

FDA Forum i Rørvig ved Nykøbing Sj.

15. maj:

FDA dirigentkursus kl. 9,30-17 på Hotel Frederik d. II i Slagelse.

22. april.

FDA Region 3: Besøg kl. 19.10 hos TV Midt/Vest i Holstebro.

25.-27. maj:

Mediacast i ExCel i London. www.mediacast.co.uk

1. maj:

FDA dirigentkursus kl. 9.30-17 på Gammel Vejlby Kro & Hotel, Risskov i Århus.

27. maj:

FDA Region 8 og 9: Møde med skatteudvalget kl. 19.30 i Herlufmaglehallen.

12. maj:

FDA Region 8: Møde kl. 19.00 i Mørkøvhallen.

FDA-orientering 2/2004


FDAs hovedbestyrelse Valg af landsmødet

Valgt af regionerne

Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Hanne Grøn, Reg. 2 Østerløkken 6, Vrold 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 70 E-mail: caramia@mail.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: h.h@madsen.mail.dk

Asta Fog Larsen Zentavej 18, 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92 E-mail: asta@hum.aau.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

FU = Medlem af Forretningsudvalget

Regionsbestyrelser Region 1: Nordjyllands amt tlf. 98 46 43 81 Helmuth Kroer, fmd., HB Erik Juul Nielsen, sekr. John Lauritzen, kass. Jens Åge Thomsen, HB. supp. Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 40 63 14 07 Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstf. Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe Hans Carstensen, fmd., HB kommune Bent Larsen, næstf. , HB supp. tlf. 74 84 87 32 Jørn Bollinger, sekr Hanne Grøn, HB Jørgen Kirkmand, fmd. Flemming Knudsen Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp. Leo Beck Nielsen

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstfor. Henning Nielsen Knud Mortensen Jørgen Steen Larsen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 36 70 17 66 Martin Christensen, fmd. Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen, kass. Peter Dam, HB

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 43 90 99 08

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33

Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

Carsten Petersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Keld Amelung

Region 8: Vestsjællands amt tlf. 58 54 53 48 Henning H. Madsen, fmd., HB Flemming Røen, HB supp. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Jens Finne

HB = Valgt til hovedbestyrelsen af regionen.

Visionsudvalget

Medlem af ECCAs bestyrelse

Kommunikationsudvalget

Skatteudvalget

Keld Jensen E-mail: kjj@klarupnet.dk

S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Jørgen Pedersen E-mail: njp@firma.tele.dk

Erik Nørmølle Andersen E-mail: erik.noermoelle@brovst.dk

Jens Møller E-mail: jebo@stofanet.dk

Svend Erik Faarbæk E-mail: svendfaarbaek@mail.tele.dk

Helmuth Kroer E-mail: helmuth@pc.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Peter Dam E-mail: pedam@frederiksholm.net Henning H. Madsen E-mail: h.h@madsen.mail.dk Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk Erik Wagner E-mail: wagner@morudnet.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk Tage Lauritsen E-mail: tage@tune.dk

FDA-orientering 2/2004

27


&AMILIEN $ANMARK ER TIL TYSK 46 MILLION HUSSTANDE MED KABEL TV HAVDE MINDST TYSKE 46 KANALER I !2$ ER EN AF VERDENS ST RSTE TV KANALER OG DEN ENE AF 4YSKLANDS TO LANDSD KKENDE PUBLIC SERVICEKANALER $ER SENDES NYHEDER DOKUMENTAR REGIONALPROGRAMMER SHOWS KULTUR SERIER OG lLM 7EBSITE WWW ARD DE :$& SENDER EN MEGET BRED VIFTE AF PROGRAMTYPER OG S GER AT D KKE ALLES NSKER :$& ER EN LANDSD KKENDE PUBLIC SERVICEKANAL SOM SENDER NYHEDER DOKUMENTAR lLM SERIER SHOWS SPORT KULTUR OG TYSK KVALITETSlKTION 7EBSITE WWW ZDF DE .$2 ER OGSË EN KVALITETS PUBLIC SERVICEKANAL MED NYHEDER lLM SERIER SPORT DOKUMENTAR REJSEUDSENDELSER DEBATPROGRAMMER +ANALEN GËR OGSË T T PË KULTUREN MED LIVEUDSENDELSER FRA KLASSISKE KONCERTER OG DEBAT PROGRAMMER HVOR DER DISKUTERES STORE OG SMË EMNER I KULTURENS VERDEN 7EBSITE WWW NDR DE 3!4 ER EN KOMMERCIEL KANAL DER SATSER PË UNDERHOLDNING FOR HELE FAMILIEN (ER ER NYHEDER BAGGRUNDS REPORTAGER SHOWS SERIER TEGNElLM lLM OG SPORT I ALLE D GNETS TIMER +ANALEN G R MEGET UD AF AT TILBYDE EN VELAFVEJET BLANDING AF INFORMATION OG UNDERHOLDNING 0Ë 3!4 ER DER ALT LIGE FRA GYS TIL HUMOR 7EBSITE WWW SAT DE 24, BYDER PË TIMERS UNDERHOLDNING MED EN BLANDING AF lLM SERIER NYHEDER SHOWS OG SPORT 24, HAR STARTET EN STOR PRODUKTION AF EGNE KRIMI OG ACTIONSERIER 7EBSITE WWW RTL DE 0RO3IEBEN SATSER PË UNDERHOLDNING MED STORT 5 $ER ER MASSER AF DE NYESTE INTERNATIONALE TOPSERIER RIGTIG MANGE SPILLElLM SHOWS I ALLE AFSKYGNINGER HURTIGE NYHEDER OG IKKE MINDST EN R KKE MEGET POPUL RE MAGASINER 7EBSITE WWW PRO SIEBEN DE

+VALITETS 46 KANALER FOR GENNEMSNITLIGT KUN RE OM MËNEDEN PR KANAL #/09 $!. +ABEL 46 LICENSERER MERE END TV OG RADIOPROGRAMMER $ET VEDERLAG ANTENNEFORENINGERNE BETALER GËR DIREKTE VIDERE TIL DE KUNSTNERE OG KULTURPRODUCENTER DER MEDVIRKER I OG STËR BAG PROGRAMMERNE