Page 1

TIDSSKRIFT FOR FÆLLESANTENNEANLÆG • NR. 6 • DECEMBER 2003

KABELNET I KLITTERNE DAB ÆDER FLERE KANALER

F DA - o r i e n te r i n g

AFGIFT STÅR FOR FALD


N R . 6 • D E C E M B E R 2 0 0 3 • 21. Å R G A N G Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.900 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2004: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: Kr. 3.000,-. 2004: Kr. 3250,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew)

Annoncer og distribution: FDA Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 96 17 00. Fax 59 96 17 17. Sparekassen Sjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001004756 Kontaktperson: Jeanette Andersen

Deadline for indlevering af stof i 2004: Nr. 1/2004: 16. januar Dette nummer er afleveret til postvæsenet den 8. december 2003.

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Forsiden: Besætningen på flyet Discovery stillede beredvilligt op på de to dages FDA Messe. Publikum tog den charmerende hjælp til sig og valgte standen til årets bedste. (Foto: Mogens Lorentsen).

Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer.

INDHOLD Lederen: Dobbelt afgift-argumentet væk . . . . . . . .

3

DAB-radio koster tv-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Farligere at være krigskorrespondent . . . . . . . . . . .

4

Syv kabelanlæg har sat TUK Net i drift . . . . . . . . .

18

Henne Strand har nu også fællesantenne . . . . . . .

6-7

FDA: Pas på Viasats kontraktvilkår . . . . . . . . . . . .

20

Mindst 110 kabelnet har egen tv-kanal . . . . . . . . .

8

Derfor smuldrer dobbeltbetalingens grundlag . . .

21

Ingen nye tv-kanaler uden kabelanlæg . . . . . . . . .

10

Copy-Dan/Koda afgifter, skat og internet . . . . . . .

23

Nyt om tv rundt i Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12

ECCA kritisk overfor must carry og DTT . . . . . . . .

25

FDA-dage i Brædstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

Satellitnyt, personalia og Aktivitetskalender . . . . .

26

Hård kamp om radiolytterne . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

S E K R E TA R I AT E T

Søren Birksø Sørensen

Lars J. Knudsen

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Ulla Graversen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Bøgehus, Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Fredag kl. 9.00-13.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00 på 59 96 17 11

2

FDA-orientering 6/2003


Argumentet for dobbelt betaling er nu væk Kulturministeren henviser i stedet til praksis hos DR og TV2! Af Erik Wagner, landsformand, FDA

Erik Wagner på Landsmødet

Igennem mange år har især dobbeltbetalingen med jævne mellemrum været omtalt i disse spalter. Desværre førte det ikke til, at den siddende kulturminister fik gjort op med den urimelige forskelsbehandling, der alene styres af måden man modtager antennesignalerne på. FDA har ingen ønske om at fratage nogen deres retmæssige vederlag, men vi fastholder, at alle skal stilles lige, uanset måden de har valgt at modtage et program på.

Kulturministerens holdning Kulturminister Brian Mikkel-

sen tilkendegav klart allerede før sin indtræden i regeringen, at han ville fjerne denne urimelighed, dersom han blev minister. Derfor har FDA forstærket indsatsen for at få politikerne til at ændre den danske fortolkning af Bernerkonventionen, som er den konvention, der ifølge ministeren skulle være årsagen til dobbeltbetalingen.

Møde i ministeriet I bestræbelserne på at få urimeligheden fjernet, har FDA bl.a. i et møde i kulturministeriet med kulturministeren og dennes embedsmænd begrundet, at Danmark kan og bør fortolke Bernerkonven-

tionen på samme måde, som man f.eks. gør i Østrig. Her tolkes alle udsendelser af den statslige radiofonis must carry-kanaler som primærudsendelse, uanset måden disse modtages på. Der skal altså ikke betales vederlag ud over det, radiofonierne har betalt de medvirkende. I Danmark tolkes modtagelse fra en fællesantenne som en viderespredning og dermed udløses supplerende vederlag. FDA anser ikke samtidig formidling gennem kabelanlæg som viderespredning. Det ligger i ordet viderespredning, at signalet bringes ud i områder, hvor det ellers ikke ville kunne modtages. Det ville eller kunne Kulturministeriets embedsmænd ikke se. De antydede, at kabelanlæg, som antenneforeninger jo er, også er forretninger, der bare kan lægge den ekstra afgift oveni. Dobbeltbetaling kan da ikke være så slem, når man tjener penge!

Ophavretsloven ændres For tiden pågår der i Folketinget en revision at ophavsretsloven, som fortolkningen af Bernerkonventionen er indskrevet i. Det har fået FDA til sende en række henvendelser til kulturudvalget vedrørende dobbeltbetalingen, og disse har foranlediget spørgsmål til kulturministeren. Af dennes svar fremgår, at Bernerkonventionen ikke mere anses som en hindring for at

ændre reglerne, der udløser ekstra afgift på 60% af de danske husstande. FDA vil gerne kvittere med vores anerkendelse af, at kulturministeren så langt har set holdbarheden i vores argumenter om det uretfærdige i de gældende regler. I sine svar oplyser ministeren nemlig, at Danmark kan følge samme praksis som Østrig.

Nye argumenter Ejendommeligt nok anføres så to nye argumenter for dobbeltbetalingen, nemlig kontraktpraksis hos DR og TV2 samt licensens størrelse. Efter vores opfattelse kan det ikke være kontraktpraksis hos must carry-kanaler som DR og TV2, lovgivningen skal indrette sig efter. I et demokrati må det være omvendt: at radiofonierne retter deres regler ind efter loven og intentionerne bag denne, så alle licensbetalere behandles ens. Det må derfor være op til Folketinget at sikre, at det bliver sådan. Argumentet om licensens størrelse er søgt. Licens har den størrelse, Folketinget beslutter. Radiofonier, som modtager licens, forpligter sig til at betjene hele landets befolkning. De må derfor rette deres udgifter ind efter de licensmidler, de modtager. Vi forventer, at det er med denne logik, Ophavsretsloven nu bliver revideret. ■

FDA-orientering 6/2003

3


CNN-journalistens hemmelige våben . . . . Efter Afghanistan, Israel og Irak siger Kim Nørgaard nej til flere lange ophold i krigszoner Af redaktør Mogens Lorentsen, FDA-orientering

Kim Nørgaard fortalte på FDA-messen om krigskorrespondentens arbejde

Krigsreporterens risiko for selv at blive offer er steget. Vore dages væbnede konflikter har sjældent en frontlinie og dermed et forholdsvist sikkert bagland. Privatansatte sikkerhedsfolk skal afværge lokale angreb, men lokalbefolkningens mistro griber Kim Nørgaard an på en anden måde:

De forkerte farver "Jeg går på det lokale marked og køber en fodbold. Så begynder vi CNN-folk at spille med hinanden, og der går ikke lang tid, før ansatte på hotellet kommer og spiller med", fortæller Kim Nørgaard, der siden sin udnævnelse til leder af CNN i Europa har været mere på "krigsmarken" end på kontoret i London. "Fodbold forener. Jeg vågnede en morgen ved at nogle bankede i haven foran hotellet. Det var kurdere, der var ved at sætte mål op i ste-

4

FDA-orientering 6/2003

det for de tøjbunker, vi brugte til markering. Så gik jeg på markedet igen og købte rigtigt fodboldtøj til vores hold. Det var i det gamle styres farver, så det ansporede kurderne til at gøre meget for at banke os efter fodboldens regler", fortæller Kim Nørgaard. "Enkeltvis er de gode til at tumle fodbolden. Derimod kniber det med evnen til at spille sammen, men hvis de får træning og rutine, vil de også kunne lære det." Erfaringen med fodbold som brobygger til de lokale havde han fra sine tidligere ophold i Afghanistan.

"I det nordlige Irak havde jeg et dusin medarbejdere fra CNN, men min samlede stab var på et halvt hundrede. Vi skulle have hjælpere til transport, tolke og sikkerhedsfolk. Det er en stor opgave – også økonomisk – at dække så omfattende konflikter som Irak og Afghanistan. Arbejdsmæssigt har det også ændret sig. I Irak fulgte vi bogstaveligt taget i hælene på amerikanske soldater, og vi var velorienteret om, hvad der skulle ske. Vi kunne i nogle situationer indstille vore kameraer i god tid, så vi fik billeder, når granater eksploderede kun fem kilometer fra, hvor vi lå – så godt i ly af modpartens skud, som det nu kunne lade sig gøre."

Det blev for meget Med moderne kameraudstyr og videotelefoner er det tek-

Tæt på kampene Han var i kurdernes område i Irak i 4 1/2 måned fra september sidste år til april i år, og har tidligere været på tilsvarende lange ophold i Afghanistan, foruden at han har dækket uroligheder i Israel.

Så tæt er reporteren på soldaterne

nisk set blevet lettere at være krigskorrespondent. Til gengæld er risikoen større, fordi vi kommer så tæt på kampene – og hele tiden har utrygheden ved snigskytter og bagholdsangreb. Derfor har jeg nu sagt nej til flere opgaver af den art. Jeg har taget min tørn, og efter at have fået kone og barn vil jeg fortrinsvis bruge tiden på den lederopgave i London, jeg egentlig er ansat til", siger Kim Nørgaard, der er vokset op i Sydafrika og i Danmark – og hvis kone er sydafrikaner og journalist. Målt med Mellemøsten er London en sikker by, men Kim Nørgaard vil ikke blive overrasket, hvis der kommer selvmordsaktioner her som dem, vi på det seneste har set i Tyrkiet. ■


tdckabeltv.d

WebSpeed – en fremtidssikret bredbåndsløsning

Få bredbånd uden at din forening skal af med en krone! Allerede nu har over en halv million medlemmer i foreninger adgang til vores bredbåndsløsning, WebSpeed, via foreningens antenneanlæg. De fleste foreninger har fået bredbånd uden at investere en krone. Spar tusinder af kroner i investering I kan også få bredbånd. Den eneste forudsætning er, at jeres eksisterende antenneanlæg ombygges til at kunne overføre data tovejs, og det gør vi normalt kvit og frit.

Din forening får: En fremtidssikret løsning med adgang til både internet og Danmark bredeste tv-udbud ● Ingen administration, vi tegner abonnementet direkte med jeres medlemmer ●

Derfor WebSpeed ● Ubegrænset internetforbrug til en fast, lav pris ● Hastigheder fra 64 kbit/s til 4 Mbit/s ● Tal i telefon, se tv og vær på internettet samtidigt ● Fri support alle ugens dage Ring i dag på 32 63 82 77 og få mere at vide om jeres muligheder med TDC Kabel TV.

Læs mere om alle jeres muligheder på tdckabeltv.dk/webspeed

WebSpeed forudsætter, at foreningen er tv-kunde hos TDC Kabel TV, og at foreningens anlæg ombygges til WebSpeed. (48, 03)


Oprydning i Henne Strands masteskov Feriehusejere fik antenneforening med 60 km kabler i drift på halvandet år Henne Strand nord for Esbjerg er et stort og meget attraktivt ferieområde med hoteller og camping, men først og fremmest med sommerhuse. Synsmæssigt er det meget store område præget af en vrimmel af antenner på husene. Hverken de danske ejere eller de overvejende tyske lejere vil undvære fjernsyn i ferierne, men antennerne er på vej væk.

Andre ville ikke Egentlig er det utroligt, at de har været der i så mange år. Lokalplanerne siger udtrykkeligt, at de ikke må være der, men det har ingen respekteret. Omsætningen fra beboerne har nok også været vigtigere for Blåbjerg kommune, som ikke havde et alternativ at henvise til. Det har den nu takket været Erik Falk Jershauge og Gert Nielsen. Begge er fynboere med ferieboliger på vestkysten. Som installatører har de erfaring med fællesantenne-

anlæg, men de henvendte sig først til et af de store firmaer i branchen med forslaget om et kabelnet. Da det ikke førte til noget, tog de selv fat. Erik Falk Jershauge har som ejer af firmaet Star Kabel TV startet antenneforeninger andre steder, og Gert Nielsen, som er elinstallatør og ejer Gert Nielsen A/S, har deltaget med arbejdskraft. De var begge i tvivl om, hvorvidt opgaven kunne løftes i et så stort et naturområde, hvor der kan være langt mellem husene.

Over 1700 sommerhuse "Området er på 89 ha, og vi har nedgravet over 60 km koaxialkabler, idet hovedstationen er placeret, så den kan dække hele området uden så lange stræk, at fiberoptiske kabler er nødvendige", forklarer han. "Det kan udviklingen jo ændre på. Derfor har vi allerede lagt 9 km tomrør, hvori der kan trækkes fiberkabler, når behovet kommer.

Det er Erik Jershauge og Gert Nielsen der finansierer anlægget, og får investeringen betalt efterhånden som beboerne tilslutter sig Henne Strand Antenneanlæg – den traditionelle måde antenneforeninger er stiftet på. Tilslutningsprisen er 9.999 kr., men når anlægget er færdigmeldt, stiger denne pris med 1500 kr. Det er guleroden til de feriehusejere, der er længe om at beslutte sig. Godt 500 sommerhuse var tilmeldt ved redaktionens slutning. De første fik signal i juni, idet anlægsarbejdet er tilrettelagt således, at et sommerhus kan få signal, lige så snart kablet er ført frem til husets stander. Så er det op til ejeren, hvor hurtigt der bliver 16-20 tv kanaler at vælge mellem indendøre. 1700-1800 sommerhuse kan blive tilsluttet antenneforeningen. Hertil kommer områdets relativt få helårsboliger og hotelværelser og 600-800 pladser på dets campingpladser.

De mange sommerhuse ligger relativt spredt i et område, der er præget af mange klitter.

Under klitpartier "Dem har vi bestræbt os meget på at tage hensyn til", fortæller Erik Falck Jershauge. "Med bistand fra Vestfyns El er næsten 10% af kablerne skudt under klitter. Det er rævedyrt, men så er der ingen, der kan se, at vi har været de steder". Omgivelserne ligger dem begge så meget på sinde, at antenneforeningens medlemmer får et tilbud om, at de kan få fjernet deres gamle mast med antenner for 250 kr., hvis de ikke selv har lyst til at gøre arbejdet. Jershauge har også opfordret bestyrelsen for antenneforeningen til at melde foreningen ind i FDA. Et råd den har fulgt. "Det har altid været min holdning, at antenneforeningerne bør være organiseret. Så har de andre foreninger at udveksle erfaringer med, og et sekretariat at henvende sig, hvis de får problemer. Samtidig er det en opbakning til FDAs arbejde for rimelige vilkår for landets antenneanlæg. Jeg har hjulpet en del foreninger igang, og det kun er en enkelt, der ikke har fulgt mit råd", siger han. Det nye antenneanlæg er fuldt udbygget til 862 MHz med returveje, og der er indgået aftale om, at Arrownet vil levere internet til alle, der ønsker det.

To programpakker Ved Henne Strand ligger sommerhusene mere eller mindre spredt i klitterne.

6

FDA-orientering 6/2003

Henne Strand Antenneanlæg


blev stiftet i foråret 2002, og Gert Nielsen blev dens formand "Som formand har jeg rigeligt at se til, for det er jo formanden, der tager læsset, specielt i opbygningsperioden. Jeg er en del i området og kan derfor følge arbejdet, men jeg har også et par effektive kolleger i bestyrelsen", fortæller han. En af opgaverne var at fastsætte programudbud. "Vi valgte at starte med en programpakke med 16 must carry- og nabolands-kanaler samt en pakke med fire betalingskanaler. Den første pakke indeholder en informationskanal for foreningen og en vejrkanal med oversigter over lufttryk, temperaturer, nedbør mv. Områdets store købmand har sponseret denne service, som har stor interesse i ferieområder som vores. Desuden er der en norsk og en svensk tv-

Bredbånd, må du også sige Arrownet” “har du sagt

Hovedstationen.

kanal, og resten af pladserne er tyske tv-kanaler.

da. ordsprog 2003

Måske programvalg Den første pakke koster 570 kr., mens de fire betalingskanaler koster 820 kr. I priserne indgår medlemmets andel til drift og afskrivning af kabelnettet. De angivne priser gælder alene fritidshuse, som der kun betales halv afgift for. Vi har en del reaktioner på programvalget. Mange er positive, men der er også ønsker om andre kanaler. Jeg har også mødt beboere, som ikke kan forstå, at deres yndlingskanal ligger på en anden kanal her end på deres tv i hjembyen. Nu tager vi programfladen op på forårets generalforsamling, og det kan da være, at det ender med et egentligt programvalg," slutter Gert Nielsen, hvis anlæg har plads til en del flere kanaler. ■

Danmarks 3. største Arrownet A/S er i dag solidt Danmarks 3. største internetudbyder til antenneforeninger. Vi dækker i dag over 70.000 husstande i over 40 foreninger

Bestem selv servicepartner Arrownet samarbejder med den servicepartner som foreningen vælger. Arrownet arbejder i dag sammen med alle landets seriøse servicepartnere.

Et stærkt Internetprodukt Landets mest konkurrencedygtige Internetprodukt vil give foreningens medlemmer en god oplevelse med bredbånd til en lav, fast pris. Ring til os og få en snak om mulighederne.

Vestre Gade 18 - 2605 Brøndby - Tlf 33 70 50 10 www.arrownet.dk - salg@arrownet.dk Vejrstationener sponseret.

FDA-orientering 6/2003

7


110 kendte lokale tv-kanaler, men der er flere Af Erik Nordahl Svendsen, Direktør for Mediesekretariatet I danske fællesantenneanlæg findes mindst 110 lokale tvkanaler, hvoraf 79 er rene info-kanaler, mens 31 har programvirksomhed. Der kendes under 10 lokale kabelfødte radiokanaler. Tallene viser, hvor mange tilladelser, de lokale radioog tv-nævn indmeldte i februar 2003 til Arbejdsgruppen vdr. den fremtidige lokal radioog tv ordning, men der kan findes info-kanaler, som ikke har fundet det nødvendigt at få tilladelse.

Registrering er nok Regelforenklingerne i radioloven pr. 1. januar 2003 betød bl.a., at det ikke længere er nødvendigt at søge tilladelse til at sende kabelfødt radio eller tv eller radio og tv pr. satellit, ligesom det blev tilladt at bringe reklamer i kablerne. Man skal blot lade stationen registrere hos det lokale nævn, eller hos Radio- og tv-nævnet, når spredningen går længere end et lokalt område eller er via satellit. Registrering kræves, fordi programvirksomheden skal overholde reglerne i radioloven om bl.a. beskyttelse af børn, diskrimination og reklamer. Man kan læse nærmere i bekendtgørelse nr. 1174 af 17. december 2002 om satellit og kabel. Kriteriet for, hvornår en infokanal udøver programvirksomhed og derfor skal lade sig registrere, er iflg. praksis, at der foretages redaktionelle valg, det vil sige at kanalen bringer andet end faste servicemeddelelser og uredigerede oplysninger.

8

FDA-orientering 6/2003

Erik Nordahl Svendsen

Med den lettere adgang til kameraer og computere er der flere og flere antenneforeninger/kabel tv-stationer, som lejlighedsvis transmitterer lokale begivenheder eller måske sender film. Det må de meget gerne – når blot de er registreret og i øvrigt har orden på rettighedsaftalerne.

Arbejdsgruppens rapport Arbejdsgruppens endelige rapport blev afleveret til kulturministeren 5. november og findes sammen med en række bilag på www.kum.dk. Gruppen, der primært bestod af to kommercielle og to græsrodsrepræsentanter fra branchen, har især haft til opgave at opstille scenarier for mulige fremtider på området. Der er enighed i gruppen om, at lokale nævn af en eller anden størrelse fortsat bør have myndighed over tilladelserne til at drive lokal radio eller tv. Der er også enighed om, at de nuværende automatiske basistilskud til græsrodsstationerne er uhensigtsmæssige. De fører til kassetænkning og for mange isolerede stationer. Kræfterne bør muligvis sam-

les om færre stationer med flerårige aftaler med det lokale nævn, som sikrer tilskud. Radioscenarierne handler om, hvorvidt det nuværende system med én 160 watt sender i hver kommune skal beholdes (som græsrødderne går ind for), eller frekvenserne skal omlægges, så der bliver to lag: Nogle stærkere sendere til kommercielle radioer i det øvre lag og svagere sendere til græsrødderne, hvor det er muligt, i det nedre lag (som de kommercielle ønsker). Der er bred enighed, også fra IT- og Telestyrelsens side, om at en replanlægning af fm-båndet er realistisk, men at det kræver præcise politiske forudsætninger.

Lokal tv – nye kanaler eller kabel? For lokal tv foreslår gruppen ikke grundlæggende ændringer i TvDanmark 2-netværkets forhold. Efter at græsrødderne er henvist til at sende kl. 9-12 er det foreslået, at der indrettes hele kanaler til græsrods tv i Århus, Odense og Aalborg, som det allerede kendes i København og Esbjerg, og der er faktisk ledige frekvenser til det.

De kommercielle foreslår en bedre udnyttelse af de lokale tv-frekvenser og en vis ombytning med DR 2-senderne, så DR 2 kan fortsætte med at sende fra lokal tvsendere resten af 2004. Arbejdsgruppen skulle også overveje, om græsrods-tv kan undvære æterspredningen og fungere som kabelfødt tv. Det finder gruppen kræver flere tekniske og økonomiske overvejelser, idet der er problemer med at fremføre signalet til flere fællesantenner, og det vil desuden være usædvanligt at kræve must carry for stationer, der ikke er ætersendte. Som bekendt skal digitalt tv ifølge en politisk beslutning fra juni 2003 starte terrestrisk i 2005 fra kun et multipleks (MUX) med plads til DR 1, DR 2 og TV 2. Arbejdsgruppen anbefaler, at der skaffes plads til lokal tv, når MUX 2 tages i brug, muligvis på MUX 1, som geografisk kan regionaliseres. Der kan således forventes en politisk debat de næste måneder om mange spørgsmål, der er af både direkte og indirekte interesse for fællesantenne foreningerne og FDA. ■

Tingene går så stærkt, at journalister begynder at opfatte folk som objekter, der skal bruges i historierne. Problemet kan være alvorligt, for vi bilder os jo ind, at disse journalister skildrer den verden, vi andre lever i. Forfatteren Kjell Westö til Jyllands-Posten


TV

Det skæve skib i NG Dokumentaren "Det Skæve Skib", som Danmarks Radio viste for et år siden, er solgt til National Geographic, som forhandler med producenterne Lasse Spang Olsen og Emil Øigaard om endnu en dokumentarfilm. Det skal være en serie om skibsvrag, oplyser producenterne, hvis film om kaptajn Kurt Carlsens ensomme kamp på det forliste skib til marts vil kunne ses i 30 mio. hjem i Europa.

Musikdage Musikkanalen Mezzo har omlagt programfladen, så hver ugedag præges af en bestemt slags musik. Mandage sendes klassisk jazz, tirsdage især fra klassiske festivaler, til onsdage vælges europæiske temaer fra skiftende lande, komponister og genrer, torsdage blød klassisk musik, fredage klassiske koncerter, lørdage opera og søndage klassisk dans.

Mezzo, der angiver at nå til 7 mio. husstande i Europa, markerer omlægningen med et nyt logo i sort eller pink.

Ingen nye kanaler uden kabelanlæg Slår ikke igennem uden plads i og betaling fra kabelanlæg Ungdomskanalen MedITV har plads i såvel det terrestriske svenske sendernet, i Canal Digitals satellitudbud til parabolhjem som kabelnettet Com Hems set top-bokse. Det er digital distribution, og det er ikke nok, erkender Thomas Brühl overfor Dagens Media. Thomas Brühl er ansvarlig for udviklingen af nye kanaler hos TV4, som startede MedITV i 2001 for at konkurrere med ZTV og MTV. Den har i årets første ni måneder omsat for 6 mio. svkr. med et underskud på 1 mio.kr. MedITVs indtægter kommer fra seerne, der sender mms og sms til programmerne, fra partnere og sponsorer, samt i beskedent omfang fra distributører, der har kanalen med i deres digitale udbud.

lelse for åben skærm, og de afprøver mulighederne for at bruge fotos, der mailes via mobiltelefon. For at få flere seere skal MedITV dog først og fremmest ud til flere. Den skal være med som analog kanal i kabelnettene, erkender Thomas Brühl, og det er her han først og fremmest vil sætte ind. Seertallene skal også sættes op ved at ændre MedITV, så den kl. 17-24 sender chat, musik, talkshows, spørg/svar og gameshows for unge. Resten af tiden sendes såkaldte automatprogrammer, som er spil og andre aktiviteter, seerne mod betaling kan medvirke i via sms og mms eller fjernbetjeningen på den digitale boks.

Streaming til mobilen Synlige seere En fornyelse i foråret medførte en væsentlig stigning i antallet af sms-opkald, og her er uudnyttede muligheder. Seerne fortæller, at de vil være synlige og hørlige i programmerne – ikke nøjes med et par tekstlinier via sms. I det koncept, der lægges ud med i januar, får programværterne til opgave at ringe seerne op, når en sms inviterer til et interview eller udta-

Seerbetaling i form af betaling for sms og mms vinder frem i flere lande. Det er også motivet for en samarbejdsaftale mellem TDC Mobil og TV2 Danmark, som allerede har en aftale om at levere streamet tv, f.eks. Nyhederne, til kunder i det nye mobiltelefonselskab 3. Fra starten vil TV2-produktet til TDC Mobils kunder primært bestå af en pakke med daglige nyheder med

billeder samt et syvdages kategoriseret arkiv, oplyser Børsen. Kategorierne vil være indland, udland, erhverv og finans, politik, kriminalstof, sladder og film samt bagside. Prisen bliver 2 kr. om dagen, 10 kr. om ugen eller 30 kr. om måneden. TV2 skal have en andel, men direktør Peter Parbo har ikke løftet sløret for, hvor stor en andel TV2 skal have.

TV2 er attraktiv Måske ender det med, at TDC køber TV2, når kulturminister Brian Mikkelsen næste år holder auktion over det, der blev startet som en tiltrængt konkurrent til Danmarks Radio. Det var dengang den almindelige mening, at det var tiltrængt. En Gallup-undersøgelse i år for ugebrevet Mandag Morgen viser, at der er et solidt flertal for statens salg af TV2 - men der er i dag også mange flere tv-kanaler at vælge mellem. TDC Kabel TV-direktør Niels Breining har på koncernens vegne udtrykt fornyet interesse, og TDC kan nok få andre kapitalstærke koncerner med i et konsortium – men også møde dem som modspillere. molo

Mere tegnsprog i DR Thanksgiving Day i USA er lige så kendt for football på tv som for familiemiddag med kalkun. Michael Hopkins i nyhedsbrevet SkyReport

10

FDA-orientering 6/2003

DR TV øger næste år antallet af programmer med tegnsprog for døve. Hele produktionen lægges ud til Døvefilm, som i forvejen står for ”Nyheder på tegnsprog”, børneprogrammet ”Kom ned og leg”, ”Viften, som er for voksne”, og ungdomsprogrammet ”Swap”. "I den nye programflade for døve vil DR være mere aktuel, og det skal være mere præcise tilbud til børn, unge og voksne, end det er tilfældet nu”, siger Carl Otto Dethlefsen fra chefredaktionen for DR TV.


TV

Mere tysk Over Astra er en ny tysk dokumentarkanal begyndt at sende digitalt, og planen er også at sende analogt inden årsskiftet. Bag den nye kanal, der hedder XXP, står Spiegel TV sammen med DCTP, der bl.a. producerede Star TV, samt Kinowelt. En ny varesalgskanal med det logiske navn Kauf TV starter via Astra inden årets udgang – efter planen både analogt og digitalt.

En anden varesalgskanal, Deutsches Markenfernsehen, har udsat sin start fra første til sidste kvartal 2004. Flere regionale tyske tvkanaler vil sende via satellit. Rhein Main TV startede 27. oktober med udgangspunkt fra Bad Homburg for regionen mellem Darmstadt og Rüdesheim, men kan ses i hele Europa via Astra 1H. TV Südwest fra Oberbayern og Schwaben har fået tilladelse til at sende næste år via Astra 1F.

Hamburger Raze Gmbh har fået tilladelse til at etablere en væddeløbskanal via kabelnet og satellit. Efter fransk og engelsk forbillede vil den sende galop- og travløb med mulighed for seerne til at spille med. Raze skal sende ukodet digitalt. For de rejselystne vil Liberty i første halvår starte Liberty TV, der som hovedtema skal handle om rejser. ■

For mange afbrydelser EU-domstolen i Luxembourg har i en ny kendelse fastslået, at film højst må afbrydes fire gange af reklameindslag, når de vises i tv. Reglen er 10 år gammel, men RTL hævdede, at den ikke gælder for tv-film, der har serieagtig karakter. Disse film ville RTL have lov til at afbryde med reklamer hvert 20. minut, hvilket domstolen altså afviste.

Filmkanal fra TV4 TV4 har fået plads til endnu en kanal i det svenske terrestriske digitale net. Den skal bruges til en filmkanal til en så tilpas lav pris, at den kan få plads i kabelnettenes basispakker. Den etableres i samarbejde med en amerikansk mediekoncern og en svensk filmstributør. Filmkanalen skal begynde at sende til foråret, et års tid efter starten af TV4 Plus, som stadig mangler en del af de nødvendige reklameindtægter. Men TV4 standser ikke her. Den svenske kanal planlægger også en kanal med vægt på lokale nyheder.

STV digitaliserer Sveriges Television skal spare 230 mio. skr. ved digitalisering af produktionen og nedlæggelse af 155 stillinger frem til 2006. Formålet er at frigøre midler til programindhold ved at mindske udgiftsandelen til produktionen, forklarer direktør Christina Jutterström. Især produktionsstederne udenfor Gøteborg og Stockholm rammes, men 55% af programmerne skal fortsat produceres udenfor Stockholm. Studier og nyhedsproduktion opretholdes i Falun/Leksand, Malmö, Norrköping og Umeå. I fem andre byer opretholdes nyhedsproduktionerne.

Filmaftaler TV2 Danmark, TV2 Norge og TV4 Sverige har købt retten til at vise de film og serier, Paramount producerede 1997-2002. Viasat har indgået en flerårig licensaftale til film og serier fra Disney-selskabet Buena Viasta.

Tamilsk tv To tv-kanaler fra Sydindien sender nu via Eutelsat på 13˚ øst. Det er Sun TV og en af dens regionale kanaler Suraya TV. Sun TV sender på flere tamilske sprog, mens Suraya sender på malayalee. De sender nyheder og underholdning, begge ukodet.

Mere af samme slags Med start i UK har MTV lanceret musikkanalen VH-2, der stort set henvender sig til de samme seere som VH-1.

Idols fra hele verden Simon Full, der har solgt formatet Pop Idols til tv-selskaber verden over, planlægger et show for alverdens håbefulde popstars. Her skal 12 vindere dyste i et internationalt show i stil med Eurovisions årlige dyst. Det er Simon Fulls håb, at det kan ske allerede til årsskiftet.

Explorer mod øst Dokumentarkanalen Viasat Explorer er lanceret i Rusland, de baltiske lande, Moldova, Hviderusland, Ungarn, Polen, Rumænien og Bulgarien og kan dermed ses i 14 lande.

Hver dansker (3 år og derover) brugte i gennemsnit 3 timer og 45 minutter på at følge forlovelsesdagen. Vi skal knap otte år tilbage i tiden for at finde en hverdag, hvor der blev set mere tv. Medieforsker Johan Winbladh, Danmarks Radio.

FDA-orientering 6/2003

11


TV

For meget sex i tv 2/3 synes, at der er for meget sex i fjernsynet, fremgår det af en britisk undersøgelse blandt 9-12 årige. En af konklusionerne er, at forældrene oftere burde slukke eller sende børnene ud af stuen, når der er sexede scener på skærmen. Undersøgelsen er foretaget for BBC og de to organer BSC og ITC, der fører tilsyn med tv. Den afslører, at børn gennemskuer det forlorne og f.eks. konkluderer, at Britney Spears smider tøjet for at de ikke skal opdage, at hun i virkeligheden ikke synger særlig godt. Børnene siger, at de lærer mere om sex af shows som "Eastenders" og "Coronation Street" end af de shows, der lanceres for unge. Men også at de lærer mest om sex ved at se tv og snakke med deres mor. Fædre gemmer sig flove bag avisen, når der er sex på skærmen.

Kinesisk betalings-tv Kinas første betalingskanal, der får premiere i januar, vil handle om skønhed, sundhed, mode og etikette. Den samarbejder internationalt, bla. med Fashion TV i Frankrig.

”Det er som om, at når man skal lave noget for børn, skal det være grimt, og lyden må heller ikke være for god. Når det bliver professionelt og elegant, bliver det for kommercielt - men børn fortjener altså lige så godt et tvshow som voksne. Tv-direktør Jørgen Ramskov i DRåben.

12

FDA-orientering 6/2003

Walter Cronkite

Walter Cronkite ryddede ikke sit skrivebord, da han i 1981 gik på pension efter at have været ankermand på CBS Evening News i næsten 20 år – verdenskendt også for sin afslutning på nyhedsudsendelserne: "Det er sådan, det forholder sig!"

I oktober blev Cronkite hædret med "Lifetime Achievement Award" på News World Conference i Dublin – og det var ikke som pensionist. Cronkite har stadig sin egen stab hos CBS, og den holder den 86-årige journalist beskæftiget fra morgen til

aften, men det er andre programmer, han laver. Cronkites indflydelse på, hvordan nyheder præsenteres i fjernsyn, er så markant, at nyhedsværter både i Holland og Norge kaldes Cronkiters. ■

Tysk sportsplan Deutsche Sportbund vil starte en alsidig sportskanal som modstykke til de mange kanaler, der konkurrerer om de samme få sportsgrene. Mange sportsgrene ser man kun hvert fjerde år i reportager fra OL, siger forbundets præsident von Richthofen, der håber på et samarbejde med ARD og ZDF.

Færre reklamer For mange og for lange reklamer siges at sløve seernes opmærksomhed. Som et forsøg vil det statslige kinesiske tv-selskab CCTV dagligt i timen kl. 9-10 kun sende fire tv-reklamer à 15 sekunders varighed. CCTV får 90% af sine indtægter fra reklamer.

HDTV også i Europa? Både i USA og Japan er højopløsnings tv (HDTV) en realitet i noget omfang. men endnu ikke i Europa. Et projekt ved navn Euro1080 vil i januar lancere 2 HDTV kanaler via en ASTRA satellit. Der vil blive tale om MPEG2 kompression og en datastrøm på 18 Mbit/s for hver kanal. I starten påregnes kun 4 timers udsendelse pr. døgn fra kl. 20 med en gentagelse midt på dagen, primært for demo formål for set top-boks sælgerne. Modtagelse af HDTV kræver nemlig en særlig boks til ca. €1000. Men så får man også et virkelig flot billede! Bak

Zonavi delt Som led i Telenors fuldstændige overtagelse af Canal Digital i Norden udskilles udviklingsselskabet Zonavi i en teknisk afdeling, som indgår i Canal Digital, mens Zonavi fortsat udvikler og markedsfører interaktivt tv – især spil og lignende. Der er tale om en rationalisering, som medfører, at 23 stillinger i Zonavi og 19 i Telenor Avidi nedlægges. Telenor Avidi driver kabelnet og forhandler tv-kanaler i Norge som en afdeling i det norske Canal Digital.


Internet ...til fast pris Med en internetaftale med Dansk Kabel TV får I mulighed for at tilbyde jeres medlemmer højhastigheds internet gennem kabelnettet. Jeres medlemmer kan vælge mellem 7 forskellige abonnementer (hastigheder) til en fast, månedlig pris ... og for den faste, lave pris kan de frit surfe på nettet lige så meget, som de vil.

Interne t fra 149 kr. inkl. le je

a offentl f modem og ig IP-a dresse

Se mere på www.dk-tv.dk eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98 Afdelinger: Taastrup • Aalborg • Sabro • Varde • Sommersted • Vejle • Odense • Vordingborg

Dansk Kabel TV A/S • Taastrupgårdsvej 20 • 2630 Taastrup Tel: 43 32 47 00 • E-mail: info@dk-tv.dk • Web: www.dk-tv.dk


Hos Arrownet fiskede man i rørte vande. Hos Viasat kunne man få afløb for eventuel indestængt vrede...

Snakker man andet end fransk på TV5?

Messe- og Flytræning hos Discovery.

Saglig teknisk snak.

14

FDA-orientering 6/2003

Sofie Josephson, Travel Channel og Helmuth Kroer, Sæby, slappede af i en pause mens andre deltog i konkurrencer.


Michael Holtz forklarede Telia Stofas netovervågning.

Sepp Piontek fortalte om sit fodboldliv i tv-projektører.

Spiderman prøvede bølget minigolf hos Fox Kids.

Mon CanalDigitals Michael Kjær Andersen (th) fik en aftale med hjem?

landsmøde 2003

Charlotte Repholtz i dyb koncentration hos BBC Prime.

FDA-orientering 6/2003

15


RADIO

Sky og Talpa i hård kamp om lyttere Det ventes at gå ud over nogle af de lokale radioer Der er og kommer store ændringer på radioområdet i forbindelse med starten af FM5 med Sky Radio og FM6 med Talpa Radio, som i Danmark kalder sig 100FM. Mens Sky Radio stort set er landsdækkende, dækker Talpa Radios 100FM i princippet hovedstadsområdet og Randers-Århus, idet det lykkedes at placere den jyske sender mellem de to byer. Talpa Radio søger plads

Kasper Krüger, Sky Radio.

hos lokalradioer, der har ubenyttet sendetid – og som ikke allerede har overladt den til The Voice eller Radio 2. De har været emsige for at sikre sig et lyttergrundlag, der er stort nok til at fastholde deres annoncører i den skærpede konkurrence. Clear Channels overdragelse af sine radioer i Danmark til SBS medfører bl.a., at Uptown Radio i hovedstadsområdet lukkes. Dens to sendere overtages af The Voice, der bliver det ene "ben", SBS vil stå på. Det andet bliver Radio 2. Begge udbygger deres samarbejde med lokalradioer i bestræbelser på at opnå lige så stor penetration som Sky Radio. Den skærpede konkurrence kan medføre lukning af nyhedsradioen 2/7, idet dennes formentlig største indtægtskilde tørrer ud. TDC Kabel TV vil ikke mere betale for radio på sine kabelnet og følger dermed praksis i de fleste antenneforeninger. SBS

har bebudet en klage herover til Konkurrencestyrelsen.

Frekvensproblemer Der blev ved premieren på Sky Radio og 100FM spået forstyrrelser af radiosignalerne flere steder i landet, hvor de to nye radiostationer og lokalradioer ligger for tæt på hinanden. Problemerne menes at kunne løses, når lokalradioer skruer sendestyrken ned til det tilladte! Sky Radio fik også problemer med sit nytegnede logo, hvori indgik P5. Dette navn har Danmarks Radio registreret, og fogedretten nedlagde forbud mod andres brug af det kun to dage før premiere på Sky Radios FM5.

Dyre radioer To internationale koncerner satser flere hundrede millioner på at erobre flertallet af danske radioreklamer. Sky Radio, som ejes af Rupert Murdochs News Corp.,

skal årligt betale 54 mio., og Talpa Radio 22,5 mio. kr. til staten for senderettighederne. Selv om de hævder, at det danske marked for radioreklamer er langt under den mulige størrelse, må det gå ud over nogle. Derfor har Clear Channel trukket sig ud og overladt Radio 2 til SBS. Denne satser nu hårdt på The Voice og Radio 2 via flere lokale frekvenser. Desuden har SBS indgået et samarbejde med MTV, hvis tv-udsendelser Up North og MTV News vil blive sendt på The Voice. molo

Når tossekassen for en stund ophøjes til samfundets spejl, kan en serie yde det samme for vor tid, som de store romaner gjorde for 1900-tallet. Leder i Berlingske Tidende.e

KABEL TV · TELEFONI · INTERNET

Kære antenneforening!

Vælg det naturlige alternativ - som samarbejdspartner ved renovering og service. Kontakt os og få et godt tilbud på en professionel løsning - evt. med returvej til internet og telefoni

DANSK BREDBÅNDS TEKNIK Sdr. Tranders Vej 16 · 9210 Aalborg SØ · Tlf. +45 7022 3710 · mail@dbteknik.dk

16

FDA-orientering 6/2003

DBT


williams.dk

DAB-radio koster en tv-kanal mere Flere sendere i drift næste år Efter sommerferien næste år ventes anden del af DAB-systemet taget i brug, og det kan betyde, at flere kabelnet mister en tv-kanal. Danmark har et landsdækkende sendernet for digital radio, som er ved at være udbygget. Det suppleres med et system for øerne øst for Lillebælt og et andet for Jylland. I hvert system sendes alle radiokanaler på samme tvfrekvens, således at f.eks. bilister med en DAB-modtager kan høre den samme udsendelse uden at skifte frekvens undervejs. Problemet for kabelnettene er, at senderne bruger frekvenser, som hidtil uanfægtet har kunnet bruges til tv i kabelnet. I teorien skulle DAB og kabelnet ikke kunne forstyrre hinanden, men praksis er en anden. I selv de mest "tætte" kabelnet kan der forekomme indstråling og hvis det sker på samme frekvens som DAB-radioen sender på, forstyrrer det kabel modtagelsen. Og DAB har "forkørselsret" for kabelnet, selv om de kom først, og selv om Danmarks Radio fortsat ikke vil indestå for rettighedskrav i fællesantenneanlæg.

Sky og Talpa med Den landsdækkende mux, som man i DR kalder en blok, sender på tv-kanal 12. Den er i drift i det meste af landet.

De landsdelsdækkende blokke, som tages i brug om et halvt års tid, skal øst for Lillebælt bruge kanal 11 og vest for Lillebælt kanal 13. Da de fleste kabelnet normalt ændrer på programsammensætningen i forbindelse med forårets generalforsamlinger, opfordrer Danmarks Radio kabelnettene til senest på dette tidspunkt at undlade at bruge de nævnte frekvenser. DR sender 8-9 radiokanaler på den landsdækkende blok og planlægger at tilføje en nyhedskanal. Men DR skal afgive 25% af pladsen til Sky Radio i den landsdækkende og til Talpa Radio (100FM) i de landsdelsdækkende blokke, hvis disse vil sende digitalt. I givet fald skal de påtage sig deres del af omkostningerne ved DABnettet.

DAB i L-båndet Det er svært at sige, hvor mange radiostationer, der er plads til i en blok. I digital radio optager musikradioer langt mere plads end f.eks. nyhedsradioer. Danmark har en reserve til flere digitale radiostationer i L-båndet (1460-1491 MHz). Det er ikke besluttet at tage L-båndet i brug til digital radio, sådan som man er begyndt på i Tyskland, hvor L-båndet fortrinsvis bruges lokalt, f.eks. i Berlin.

Julemad og masser af nytårsgodter på BBC Food! Det er først rigtig tv-jul, når BBC Food lukker op for godterne. I december står de kendte kokke i kø for at tilberede de lækreste jule- og nytårsretter på BBC Food. Der er masser af lækre retter på menuen, tips om kager og fristende opskrifter – serveret i både traditionelle juleomgivelser og ude i kulden. Så hvis dine medlemmer vil se Nigellas, Jamies, Ainsleys og alle de andres gode madtips til julen, er det bare med at få stillet ind på BBC Food. Har du ikke BBC Food på anlægget, så skynd dig at ringe på 39 61 82 84. Lige nu har vi også en rigtig god julegave til de anlæg, der vælger at lave en aftale på BBC Food inden den 1. januar. En unik chance for at få en jul, der smager af mere.

molo

DR kortbølge lukkes Danmarks Radio standser kortbølgeradioen 1. januar. Dens lyttere, danske i udlandet, henvises til DR-nyhederne på internettet.

www.bbcfood.com BBC FOOD and BBC PRIME are trademarks of the British Broadcasting Corporation

FDA-orientering 6/2003

17


BRANCHENYT

100.000 på Stofanet Telia Stofa har passeret 100.000 kunder på Stofanet i antenneforeninger og bolignet. Det er ca. 20% af de private bredbåndsbrugere, mener direktør Ole Simonsen. Han forklarer Stofanets succes med, at flere og flere er vant til en hurtig internetforbindelse på jobbet og vil have samme facilitet hjemme.

Smørum fandt en fiberløsning Antenneforeningen Frugtvangen har skiftet navn til Bolignet Frugtvangen, efter at foreningen i Smørum har overtalt firmaet ComX til at føre et fiberoptisk kabel til Smørum. Tidligere var Frugtvangen henvist til selv at betale en halv million kroner for en fiberforbindelse til Ballerup, hvilket økonomisk var for stor en opgave. Aftalen med ComX betyder, at Frugtvangen nu etablerer og vil drive et bredbåndsnet for sine beboere. ComX sælger telefoni og internet samt underholdning i form af tv, video og spil over nettet til Frugtvangen, og andre grundejerforeninger i Smørum er i forhandling med ComX om lignende løsninger, oplyser Preben Skovbjerg, der er formand for Bolignet Frugtvangen.

Nye TDC-priser TDC Kabel TV forhøjer for 2004 prisen for mellempakken med TV3 med 45 kr. som følge af den højere pris for TV3, mens grundpakke og fuld pakke stiger inflationsmæssigt. Fuldpakken får flere nabolandskanaler, men MBC og TRT udgår, idet seerne henvises til Selectorboksen.

18

FDA-orientering 6/2003

TUK Net sat i drift 29 km fiberkabler udgår fra hovedstationen i Ølholm De syv antenneforeninger i Tørring-Uldum kommune, der har slået sig sammen i det fælles overordnede netværk TUK Net, tog i november en fælles programflade i brug. I januar vil medlemmerne også kunne få internet via antennekablerne. "Det er gået helt efter planen med at få de syv foreningers net forbundet med 29 km lysledere til den nye hovedstation i Ølholm", fortæller formand Bent Toft, Tørring. TUK Net består af antenneforeningerne i Grejs, Lindved, Rask Mølle, Tørring, Uldum, Ølholm og Åle.

Variation i programvalg Medlemmerne får alle 18 tvkanaler fra Danmark og nabolandene i en basispakke. Dertil kan de vælge en udvidet pakke. Alle får Discovery, TV3 og 3+ i denne pakke, og TvDanmark forudses også at indgå heri. Derudover kan de syv foreninger vælge yderligere op til otte betalingskanaler. "Lindved har igangsat en undersøgelse blandt sine medlemmer, og de øvrige følger op næste år. TUK Net indgår aftalerne for alle syv foreninger, men de behøver ikke

alle at aftage alle programmerne", forklarer Bent Toft. Et væsentligt argument for at oprette TUK Net var at hele kommunen skulle have mulighed for at få hurtigt internet, hvilket hidtil kun har været et tilbud til Tørring Antenneforenings medlemmer.

EU-tilskud TUK Net har indgået en aftale med Arrownet, der gik i gang her i december efter tre orienteringsmøder i kommunen. Tørring kommer dog først med i denne forsyning i 2005, når foreningens nuværende aftale udløber. Det er Arrownets 50. aftale om internet til antenneforeninger, hvorefter Arrownet vil kunne forsyne 90.000 husstande. Beboere, der ikke

kan tilsluttes en af antenneforeningerne, vil få tilbudt internet via trådløs kommunikation fra antennemasten, når internet er i funktion i kabelnettene. Netop denne mulighed for hurtigt internet til et landområde, der ellers ikke ville kunne få hurtigt internet, var begrundelsen for, at kommunen og EU sammen har givet TUK Net et tilskud på 400.000 kr. TUK Nets anlægsbudget på ca. 2,3 mio. kr. ventes holdt, oplyser formanden. Anlægsarbejderne er udført i en hovedentreprise som forestås af Dansk Bredbåndsteknik A/S med Swedia-Networks Danmark A/S som leverandør af gravearbejderne. molo

Udstyr til internetforbindelsen monteres i den nye hovedstation.

Arrownet køber TelecomPlus Arrownet har med købet af teleselskabet Telecom Plus sikret sig den nødvendige baggrund for at formidle ip-telefoni for flere end 20.000 kunder med internetopkobling. Som meddelt i sidste nummer bliver det kommunale kabelnet med 4300 kunder i Ishøj det første sted, hvor Arrownet lancerer telefoni via kabelnet. Med overtagelsen er bestyrelsesmedlem i Arrownet Sandeep Sander indtrådt som adm. direktør i Telecom Plus, hvor direktør Ulla

Frederiksen fortsat har ansvaret for den daglige drift. Arrownets bestyrelse er samtidig bestyrelse i TelecomPlus, der har 12 ansatte og leverer teleydelser til flere end 9.000 kunder. Det er det 3. største på udenlands telefoni i Danmark, og Arrownet er Danmarks 3. største leverandør af bredbånd til boligforeninger og næsten 60 antenneforeninger med over 90.000 husstande. ■


williams.dk

Kirch-boet snart opløst Halvandet år efter Kirch koncernens sammenbrud afskediger konkursboet nu 160 af de medarbejdere, der har holdt selskaberne igang, mens boet forhandlede om salg eller afvikling. Tilbage bliver 80 medarbejdere, hvis væsentligste opgaver bliver at varetage Kirch Medias filmrettigheder. Kirch-koncernens konkurs medfører et tab på omkring €1,3 mia., især for de store banker. Først solgt af de store selskaber blev Premiere med digitale tv-kanaler. Den melder, at der nu er balance i driften. Aktiemajoriteten i ProSieben/Sat1-koncernen er solgt til amerikaneren Haim Saban, der endnu forhandler med medinvestorer. Koncernen afviser forlydender om, at den vil sælge nyhedskanalen N24. Rygtet kan have været en føler for en fusion med konkurrenten n-tv, hvilket dennes ejere RTL og CNN efterfølgende har afvist. Begge kanaler giver tab.

Nye BSkyB-priser Trods løftede pegefingre fra EU forhøjer BSkyB fra årsskiftet priserne på programpakkerne med gennemsnitligt 5% BSkyB forsvarer det med, at det allerede havde brugt 11% mere på programindhold, da det købte rettighederne til Premier League fodbold for £1 mia. Det er den handel, EU vurderer de konkurrenceretslige sider af. Sky World-pakken, som over halvdelen har abonnement på, stiger fra £38 til £40 pr. måned, grundpakken fra £18,5 til £19,5.

Nyt logo Måske som en understregning af sin nordiske selvstændighed har Canal Digital fornyet sit logo. Det har fået indlagt en tv-skærm for at understrege, hvad firmaet beskæftiger sig med, og som det gamle logo skal det kunne trykkes i flere farver.

Kræver lige vilkår Der Deutscher Kabelverband kræver den ulige konkurrence fjernet i forbindelse med indførelsen af digitalt sendt tv i Tyskland. Kabelnettene gør opmærksom på, at alle husstande gennem licensen betaler til de sendernettene. Forbrugerne tilsluttet kabelnet må derefter selv betale omkostningerne ved etablering og drift af kabelnettene.

Tingene går så stærkt, at journalister begynder at opfatte folk som objekter, der skal bruges i historierne.

Ingen ordenlig jul uden BBC Prime på skærmen! December på BBC Prime bliver et sandt gaveeventyr af populære serier, krimier, inspirerende livsstilsprogrammer, masser af komedier og musik - i en smagfuld blanding af gamle kendinge og helt nye serier og episoder. De er der - alle julestjernerne – fra de mindste Teletubbies til den største talkshowvært af dem alle, Michael Parkinson. Så tag godt imod dem, og luk julen ind med BBC Prime. Har du ikke BBC Prime på anlægget, så ring på 39 61 82 84 – og red julen.

Naturligvis med danske undertekster.

www.bbcprime.com BBC FOOD and BBC PRIME are trademarks of the British Broadcasting Corporation

Forfatteren Kjell Westö til Jyllands-Posten

FDA-orientering 6/2003

19


F DA

Pas på kontrakter fra Viasat Udbyderen synes uvillig til at respektere Højesteret Trods kontakter mellem FDA og Viasat for at søge en afklaring af de vilkår, Viasats kanaler tilbydes på, er der ikke opnået enighed om det helt afgørende spørgsmål om pakker. I sit udspil fastholder udbyderen en formulering, der i sit indhold ikke afviger fra den tekst, som Højesteret tilsidesatte i august. Det er FDAs klare opfattelse, at Højesterets dom er meget præcis, og FDA agter selvfølgelig ikke at give af-

kald på den retsstilling, antenneanlæggene har opnået med dommen fra landets højeste retsinstans. I den mundtlige beretning på landsmødet fremhævede landsformand Erik Wagner den langvarige sag som en markant sejr for FDA og antenneforeningerne. Han opfordrede anlæggene til at stå fast på rettighederne, selv om Viasat synes fortsat at ville stille krav om særlig begunstigelse af sine kanaler. Kontakt sekretariatet, inden I

underskriver kontrakter med Viasat, sagde han. "Det er FDAs opfattelse, at ingen anlæg bør acceptere vilkår, som er formuleret på samme måde eller som har det samme indhold som det vilkår, Højesteret har tilsidesat. Det betyder at I ikke skal indgå kontrakter hvor der kræves en særlig gunstig placering af kanalen hvis udbuddet er opdelt i pakker eller som binder jer ved en senere opdeling i flere pakker", siger direktør Søren

Birksø Sørensen, der tilføjer: Husk på at selv om vilkåret måske ikke har betydning for jeres anlæg på det tidspunkt, hvor aftalen skrives under, kan det blive aktuelt også for jeres anlæg en gang i fremtiden. Dertil kommer – hvad er lige så vigtigt – at hvis I skriver under på krav om særlig pakke-placering, svækker det andre anlægs kamp mod urimelige krav fra udbydere". ■

Stort besøg i Brædstrup Gjort op i tal var udstillingen, konferencerne og landsmødet meget velbesøgt med omkring 600 besøgende de første to dage, hvor udstillerne stillede med 175. Der var knap 200 deltagere i landsmødet, hvoraf 160 var delegerede. Til de 6 konferencer var der tilmeldt 600 besøgende og udstillere.

Desværre kiksede lydanlægget ved udstillernes aftenarrangement fredag, men det syntes ikke at påvirke den muntre stemning. Ved festmiddagen lørdag aften underholdt violinisten Kim Sjøgren med musikalsk genialitet og underfundig jysk lune, der fremkaldte bifald, som taget havde svært ved at holde inde. ■

L A N D S M Ø D E T U D TA L E R :

Folketinget må stille alle licensbetalere lige FDA opfordrer fra sit landsmøde med repræsentanter for flere end 400.000 husstande Folketinget til at ligestille licensbetalerne, så ingen længere kommer til at betale flere gange for indholdet i programmerne fra blandt andet DR og TV2. Gennem snart 20 år har godt halvdelen af danskerne betalt to gange for indholdet i blandt andet DRs programmer. Denne urimelige dobbelt-betaling er pålagt de danskere, som er tilsluttet et fællesantenneanlæg i stedet for at bruge egen antenne. Denne uforklarlige urimelighed bør bringes til ophør snarest.

20

FDA-orientering 6/2003

Gennem flere svar fra kulturministeren til Folketingets Kulturudvalg er det klarlagt, at Folketinget er frit stillet til at gennemføre en ligestilling af alle danske licensbetalere uanset hvilken modtageform den enkelte benytter. FDA finder at ligestillingen i det mindste bør gælde for alle de kanaler, som antenneanlæggene efter loven er forpligtet til at fordele i nettene – de såkaldte must carry-kanaler. FDA mener i øvrigt at DR og TV2 allerede efter den gældende radio-tv lov er forpligtet over for hele befolkningen – uanset hvilken modtagemetode den enkelte husstand benytter. ■


Dobbelt-betaling måske på vej væk Af Søren Birksø Sørensen, direktør i FDA Kort efter Folketingets åbning i oktober fremlagde kulturministeren et ændringsforslag til ophavsretsloven – L17. I slutningen af måneden mødtes FDA med kulturminister Brian Mikkelsen i forlængelse af mødet i Jyderup i september. Emnet var dobbeltbetalingen for indholdet i de danske kanaler, først og fremmest i must carry-kanalerne. Ministeren indledte - som i Jyderup - med at erklære sig nærmest enig med FDA i ønsket om, at der ikke skal betales flere gange for indholdet, når det modtages samtidig og uændret inden for kanalens dækningsområde. Men mødet afklarede ikke, hvorvidt FDAs synspunkter vil blive imødekommet. Argumentationen om Bernerkonventionen stod stadig i vejen for en ændring, men vi havde dog opnået en dialog.

Folketingets Kulturudvalg I forlængelse heraf sendte FDA ministeren et brev, hvori vi redegjorde for vores forslag om en såkaldt ”Østrig-løsning” i Danmark. En ”Østrig-løsning” betyder, at al samtidig og uændret distribution / modtagelse indenfor det tiltænkte dækningsområde betragtes som primær udsendelsesvirksomhed. Vi fremhævede det problematiske i, at vi skal betale to gange for kanaler, vi har pligt til at distribuere. Brevet blev sendt til Folketingets Kulturudvalg og de relevante ordførere til orientering, og det blev siden fulgt op. FDA har på nuværende tidspunkt skrevet fire gange herom til Folketingets Kulturudvalg. Hver henvendelse har afstedkommet spørgsmål til ministeren, hvis svar har givet anledning til nye henvendelser fra FDA. Af denne række af breve, spørgsmål og svar kan man nu

uddrage, at Bernerkonventionen ikke udelukker afskaffelse af dobbelt-betalingen i Danmark. Forudsætningen for en løsning er, at de must carry-begunstigede kanaler (både radio og tv) pålægges at sikre den nødvendige betaling af rettighedshaverne for samtidig, uændret distribution indenfor dækningsområdet. Modtagerne vil på den måde blive stillet ens uanset modtageteknik.

Lovmøllen maler videre På det tidspunkt hvor denne artikel skrives er L17 på vej til anden behandling i Folketinget. Om det lykkes at opnå den ønskede ligestilling af danskerne uanset modtagemetode for must carry-kanalerne vides derfor ikke. Vi er dog fortrøstningsfulde, da partier, som udgør et komfortabelt flertal i Folketinget, har vist sympati for FDAs ønsker om, at ingen skal betale to gange for at få adgang til indholdet én gang. Uanset om vi lykkes i denne omgang er vi er kommet meget langt. Særligt er vi glade for at have fået klarlagt, at en ligestilling af licensbetalerne afgøres i Folketinget. Argumenterne om at Danmarks forpligtelser i forhold til Bernerkonventionen forhindrer en ligestilling er nu passé. Tilbage er at overbevise et flertal i Folketinget om, at en ligestilling af danskerne er den eneste rimelige løsning. Særligt må det sikres, at ingen både tvinges til at modtage og samtidig påtvinges betaling ud over den, som allerede er sket enten gennem licens, abonnement eller over reklamer og dermed varepriserne. ■

FDAs nye sekretariatsleder

Lars J. Knudsen

1. december tiltrådte Lars J. Knudsen som FDAs nye sekretariatsleder. Lars J. Knudsen er 39 år og har siden 1991 arbejdet i gulvbranchen - de seneste 10 år som juridisk konsulent i Gulvbranshens Samarbejds- og Oplysningsråd og Gulvbranchens Arbejdsgiverforening. Lars har en håndværksmæssig baggrund som tømrer, byggetekniker og bygningskonstruktør. Siden er disse uddannelser suppleret med uddannelse som ejendomshandler og med en bachelor grad i jura fra Københavns Universitet. Lars har en bred juridisk og organisationsmæssig erfaring fra sit job i gulvbranchen, hvor han havde ansvaret for det juridiske område, herunder entreprisekontrakter, ankenævn, garantiordning, personalejura og overenskomstforhold. Lars vil kunne bidrage til at gøre FDAs serviceydelser til medlemmerne endnu bedre. Lars J. Knudsen bor sammen med sin kæreste gennem 12 år og deres søn på Vestsjælland tæt på Jyderup. Vi har glædet os til at få Lars som ny kollega og medarbejder og byder ham velkommen på holdet.

Søren Birksø Sørensen, direktør

FDA-orientering 6/2003

21


Zulu nedsætter prisen TV2 Zulu sætter sin pris ned med 25 øre pr. måned pr. husstand for 2004. Dermed kom Zulu først med en prisreduktion i konsekvens af den aftale om de syv ”mellemgruppe kanaler” som vi omtalte i forrige nummer af FDA-orientering. Ved at reducere prisen lever kanalen op til sine distributionsaftaler, hvori Zulu indestår for alle andre rettig-

heder end musik (Koda). Da det nu er klarlagt, at anlæggene kommer til at betale for rettigheder på vegne af kanalerne, er det en naturlig følge, at programleverandørerne kompenserer for de ekstra omkostninger. Prisnedsættelsen på i alt 3,00 kr. årligt pr. husstand dækker i gennemsnit den ekstraudgift, kabelanlæg får som følge af, at Zulu næste

år afregnes som en CopyDan kanal i stedet for efter Koda-tariffen. Det er ikke sikkert, at regnestykket går præcist op for alle anlæg, men ved løsninger, som skal dække mange og som samtidig skal kunne håndteres i praksis, er det et fornuftigt kompromis for alle parter. De syv kanaler i aftalen er TV3, 3+, Zulu, TvDanmark 1,

dk4, Fox Kids og Cartoon Network. FDA forventer, at de øvrige kanaler følger Zulu med tilsvarende prisreduktioner og dermed lever op til de indgåede distributions-aftaler. Medlemmer af FDA, som måtte have spørgsmål til denne lidt komplicerede sag, er velkomne til at henvende sig til Sekretariatet. SBS

Odense-sagen om Copy-Dan krydserne I sagen mellem FDA og Copy-Dan om de manglende krydser ved must carry kanaler på indberetningsskemaerne har CopyDan erklæret sig uenig med FDA om, at det er så principielt et spørgsmål, at det bør behandles med Østre Landsret som første instans. Sagen er af Copy-Dan rejst ved retten i Odense imod Antennelaug Odense Vest. FDA ønsker sagen henvist til landsretten for at sikre, at afgørelsen i denne – efter vores opfattelse meget principielle sag kan blive behandlet i Højesteret, uden at en sådan prøvelse eventuelt skal gennem en såkaldt ”tredje-instans-bevilling”. Spørgsmålet er endnu ikke behandlet af dommeren i Odense. Det ventes at ske ganske snart og alene på baggrund af skriftlige indlæg fra de to parter. FDAs anbefalinger til ”ikke-krydsene” gælder fortsat. ■

Skatteudvalget på landsturne De centrale ligningsmyndigheder har afvist at behandle FDAs anmodning om en bindende forhåndsbesked omkring skatteforholdene for antennenalæg. Henvendelsen fra FDA var tænkt som en hjælp til skattemyndighederne, fordi der gennem en udmelding fra de centrale myndigheder vil kunne opnås en ensartethed i behandlingen hos skattemyndighederne landet over. Da det ikke er lykkedes, fortsætter Erik Nørmølle Andersen, Svend Erik Faarbæk og Carsten Pedersen deres arbejde i FDAs skatteudvalg. Den gode orientering på en af konferencerne ved landsmødet fortsætter i det tidlige forår, hvor udvalget kommer rundt med informationsmøder for alle FDAs regioner. ■

INTERNET

Større kvalitetskrav til streamet tv Fjernsyn leveret til kabelnet via internet (streaming tv) i stedet for satellit er kommet et skridt nærmere med IPTV, Internet Protocol Television, som Microsoft præsenterede på efterårets ITU Telecom World i Geneve. I udviklingen af den nye protokol deltager bl.a. Pace og Tandberg. Den skal kunne dække alle behov, herunder video on demand og avancerede digitale tjenester. Microsoft har fået tilsagn om forsøg med IPTV hos bl.a. Bell Canada og Reliance Infocomm i Indien. Der er behov for større kvalitetskrav til streamet tv, konkluderer firmaet StreamGuard. I april kvartal analyserede det 3,7 mio. digitale streams, der kom fra 12 lande. Kun 51% var en tilfredsstillende kvalitet. Der var alle former for brist fra langsom start til udfald af signalet. StreamGuard konkluderer, at seerne, der har bredbånd, typisk "står af", hvis det tager mere fem sekunder at få streamet video på skærmen. ■

Ret til eget net En appelret i San Francisco har underkendt den amerikanske telestyrelses anerkendelse af, at kabelnet ikke nødvendigvis skal give konkurrenter adgang til deres returveje (internet). Michael K. Powell, chefen for telestyrelsen FCC, har fjernet en lang række regler, som kabelnettene har været tvunget til at følge. Begrundelsen er, at han ønsker at give dem ro til at udvikle nye tjenester. Han har bebudet afgørelsen bragt for en højere instans. Appelretten betragter kabelnet med returveje på linje med telefonselskaber, som skal give plads til konkurrenter i deres net. Dens afgørelse er i modstrid med en kendelse afsagt samtidig i Minneapolis. Her fik internet-udbyderen Vonage medhold i, at den ikke skal betragtes som telefonselskab, selv om den udbyder VoIP som en del af sine tilbud til abonnenterne. ■

FDA-orientering 6/2003

23


TV5 ønsker jer god jul og godt nytår

Få et frisk pust: slå over på TV5, verdens eneste internationale tv-kanal på fransk! (Psst... og så er den gratis. TV5 betaler også KODAafgiften.) TV5 er en buket af de bedste programmer fra de fransksprogede tv-kanaler

Film for film-entusiaster Nyheder for dig som vil se verden gennem andre briller Børneprogrammer for de yngste Sport for de aktive Underholdning for alle

Se TV5 - “fordi du fortjener det”!

TV5 Danmark : afp@ritzau.dk

www.tv5.org


ECCA

Hele tre events i Bruxelles Af Sigurd Bak Christensen, FDAs repræsentant i ECCA Den 3. og 4. november holdt ECCA et Regulatory Forum, et bestyrelsesmøde samt et åbent ECCA seminar. Seminaret var primært rettet mod embedsmænd fra EU og andre med interesse for EUs lovgivning inden for bredbånd og kabeldistribution.

Must carry Et gennemgående tema var must carry-bestemmelserne som nedfældet i Universal Service Directive (Forsyningspligtdirektivet) artikel 31. Implementeringen i medlemslandene skulle være sket pr. 24. juli 2003, men ikke alle lande har dog nået det. Artikel 31 handler om, at must carry kan påbydes. hvis præcise nedskrevne objektive nationale samfundsmæssige interesser skal tilgodeses. Omfanget skal dog begrænses til det absolut nødvendige, ligesom der åbnes for betaling til de transmissionsled, der pålægges must carry. Egentlig er must carry jo grundlæggende i strid med den fri konkurrence, som EU ellers hylder, men på den anden side har man indset nødvendigheden af, at nogle tv-kanaler sikres adgang til hele befolkningen i et medlemsland. Implementeringen i Finland, Holland, Tyskland og Danmark synes dog slet ikke at leve op til disse intentioner. Kommissionen må der-

for imødese klager fra en række lande. Hertil kommer også ret sikkert krav fra det paneuropæiske kabelselskab UPC om generelt at få betaling for den kanalplads, der beslaglægges af must carry kanalplads som måske kunne have været udnyttet bedre kommercielt til andre tv-kanaler. Hertil kommer naturligvis de tekniske omkostninger ved at stille en given frekvensplads til rådighed (for samfundet). Og ikke nok med at der skal stilles kanalplads til rådighed for must carry, men i en række lande mødes kabelnettene også af krav fra rettighedshaverne om betaling, som bekendt også i Danmark.

To roller ECCA har på dette punkt gjort en stor indsats for at forklare Kommissionen, at kabelanlæg reelt optræder i to forskellige roller, nemlig dels en transmission-, dels en kommunikationsrolle. Den første rolle er som ren transportør af indhold (for andre) og skal derfor ikke medføre betaling af ophavsretlige afgifter, mens den anden rolle er at skaffe og stille programmer til rådighed for et nyt publikum. I denne situation har rettighedshaverne naturligvis krav på betaling. I tilfældet must carry op-

træder kabelnettet selvsagt i transportør rollen. Det er indtrykket fra denne ECCA møderække, at Komissionen nu er ved at få forståelse for dette synspunkt, som er et centralt element i kampen for en mere fair rettighedsbetaling.

DTT En andet varmt emne var indførelse af digital terrestrisk tv (DTT). Især fra tysk og hollandsk side udtryktes bekymring ved den konkurrenceforvridende statsstøtte til ugunst for kabelnettene, der tilsyneladende finder sted her. Det er ligeledes lidt svært at få øje på, hvad f.eks. den hollandske regering vil med DTT, når over 95% af husstandene allerede er tilsluttet et kabelnet med rigtig mange kanaler. Også i Danmark kan konstateres en statslig konkurrenceforvridning til ugunst for kabel, idet DTT nettet ikke vil være omfattet af ophavsretsbetaling og givet vil blive medfinansieret af licensmidler.

Bredbånd Fra alle sider meldtes om stor succes med ’udrulning’ af bredbånd/Internet via kabelnet. Nye DOCSIS modemer i version 3.0 spås at kunne håndtere op til 10 Mbit/s downstream. Så store data-

hastigheder vil åbne reel mulighed for streaming eller, om man vil, IP tv.

ECCA optrapper Den tidligere omtalte indlemmelse af ECL (European Cable Lab) i ECCA styrker arbejdet omkring normer og standarder, samt rummer et tættere samarbejde med det tilsvarende CableLabs U.S. Man påtænker derfor at udvide ECCA staben med to medarbejdere. En der skal tage sig af arbejdet i standardiseringsorganisationer som ETSI, CENELEC, ITU o. l. og en junior medarbejder, der skal hellige sig den mere kommercielle side af det at drive kabelnet, f.eks. marketing. Disse tiltag vil naturligvis koste penge, ca. €200.000 mere, således at det samlede ECCA budget runder €1 million for 2004. De ekstra penge skaffes fortrinsvis ved at hæve det faste kontingent for de kommercielle medlemmer, f.eks. UPC, ophæve grænsen ved 4,2 million abonnenter for det variable bidrag, samt at hæve dette fra €17 til €18 pr. 1000 abonnenter. For FDA er det en beskeden stigning. Endelig blev det besluttet at udvide forretningsudvalget med Duco Sickinghe, Telenet, Belgien, og Bernard Cottin, NC Numéricâble, Frankrig. ■

FDA-orientering ønsker læsere og annoncører

ZÄ—wxÄ|z }âÄ og på gensyn i 2004

FDA-orientering 6/2003

25


S AT E L L I T T E R

Satellitselskaberne under omstilling Boeing, som er den største producent af tv-satellitter, har resigneret i forventningerne om en eksplosiv vækst på området. "Kabelnet og trådløs kommunikation har overhalet os, hvad vi nok selv burde have forudset", siger Jim Albaugh til Satellite News. Han er ansvarlig for den del af Boeing, der købte Hughes fabrikker for satellitter for tre år siden. "Vi undervurderede kvaliteten af og overvurderede prisen på terrestriske sendernet, og selv HDTV, som nu får sit gennembrud, kommer ikke satellitsenderinger så meget til gode, som vi regnede med", siger han. Albaugh vurderer de kommende års marked til 12-15 satellitter til erstatning for

dem, der bliver for gamle. Det er en halvering fra de gode år. I branchen forventer mange, at de fem selskaber, der har ekspertisen, mere eller mindre frivilligt må fusionere.

Billigere Andre mener, at Albaughs pessimisme er overdrevet. På ITUs årsmøde i Geneve i oktober pegede Le Gall fra Arianespace på, at branchens problem er finansieringen. Han forventer en fortsat årlig stigning i markedet på 5-6%. Men konkurrencen er hård. Den årlige pris på at leje en transponder er på halvandet år faldet fra $2,5 mio. til $1,8 mio. Især væksten i telefontrafik via satellitter er udeblevet,

fordi fiberkapaciteten mellem verdensdelene er voldsomt udbygget. Udbredelsen af tv i store områder vil fortsat være langt billigere via satellitter, som med HDTV i de kommende år vil stå stærkt. SES Global i Luxembourg har optaget en lån på $1 mia. hos en gruppe med 29 investorer. Pengene skal bruges til videreudbygning af SES Astra og SES Americom. Intelsats chef Conny Kullman forventer en fortsat konsolidering. Kunderne stiller så store krav til "oppetiden", at det kun er de store selskaber, der har standby kapacitet til øjeblikkelig erstatning, hvis en satellit ophører med at fungere. Telenor har sat sine to Thor-satellitter på 1 grad vest

til salg, og SES Global (Astra) har meldt sin interesse. Det er 6 og 5 år siden, de blev opsendt, så de har en del leveår tilbage. På samme position har Telenor langtidslejet Ku-transponderne på Intelsat 707. Telenor har desuden sammen med Deutsche Telekom og Xantip tilbudt at købe de øvrige aktionærer i Inmarsat ud. Formålet er formentlig derefter at sælge Inmarsat til investorer, idet Telenor officielt har meddelt, at det ønsker at sælge sin 15% aktiepost i selskabet. Inmarsat er med ni geostationære satellitter førende i mobiltelefoni og internetformidling. molo

PERSONALIA

SBS Radio

Talpa Radio

Den 38-årige René Slatanach er tiltrådt i en nyoprettet stilling som kommerciel direktør i SBS Radio A/S. René Slatanach kommer fra en stilling som markedschef på Politiken.

Niklas Nordén, der i de seneste seks år har været programdirektør for den kommercielle Radio Stella i Skåne, er tiltrådt som programdirektør for Talpa Radio i Danmark.

TV3

TvDanmark

Den 39-årige salgsdirektør på TV3, Christian Bechmann, er udnævnt til også at være adm. direktør Jesper Grønholdts stedfortræder i ledelsen af TV3. Christian Bechmann blev ansat på TV3 i 1991.

Som led i reorganiseringen af TvDanmark har programchef Bjarne Bo Berthelsen overtaget ansvaret for Lokalrapporten på TvDanmark 2 efter Jens Høvsgaard, der har været nyhedschef siden 1995.

Sky Radio

Canal Plus

Nyudnævnt chef for DRs P3, den 36-årige Eik Frederiksen, hoppede allerede 20. oktober over til konkurrenten Sky Radio som dennes programchef. Han har tidligere været programchef på The Voice.

Efter købet af Canal Plus i Norden har Baker Capital og Nordic Capital ansat Marc-Antoine d'Halluin som direktør. Han kommer fra Fox Kids Europe og har tidligere været hos Sony Pictures Entertainment. Han efterfølger Antoine Villeneuve, der tiltrådte 1. januar i år.

Aktivitetskalender 20. januar:

FDA Region 3 holder møde kl. 18,30 på Ungdomsgården i Grindsted.

11. maj:

FDA Region 3 holder møde kl. 18,30 i Aagaard.

27. januar:

FDA Region 1: Besøg kl. 18 på 24Nordjyske i Nordjyske Medier, Langagervej 1 i Aalborg.

11.-13. maj:

Anga Cable i Köln.

FDA Region 3 holder møde kl. 18,30 i Kolding.

25.-27. maj:

Mediacast i ExCel i London.

16. marts:

26

FDA-orientering 6/2003

18.-24. marts: CeBIT i Hannover.


FDAs hovedbestyrelse Valg af landsmødet

Valgt af regionerne

Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@get2net.dk

Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 04. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Hanne Grøn, Reg. 2 Østerløkken 6, Vrold 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 70 E-mail: caramia@mail.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 75 53 89 74 E-mail: curtandersen@mail1.stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: h.madsen@city.dk

Asta Fog Larsen Zentavej 18, 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92 E-mail: asta@hum.auc.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

FU = Medlem af Forretningsudvalget

Regionsbestyrelser Region 1: Nordjyllands amt tlf. 98 46 43 81 Helmuth Kroer (form.), HB Erik Juul Nielsen (sekr.) John Lauritzen (kass.) Jens Åge Thomsen, HB. supp. Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen (form.), HB Bent Larsen (næstf.) Jørn Bollinger (sekr.) Evald Gregersen Hanne Grøn, HB

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 75 53 89 74 Curt Andersen (form.), HB Svend Erik Madsen (næstf.) Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, (form.) Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp. Leo Beck Nielsen

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen (form.), HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen (næstfor.) Henning Nielsen Knud Mortensen Jørgen Steen Larsen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 36 70 17 66 Martin Christensen (form.) Peter Colmorten (sekr.) Preben Christensen (kass.) Peter Dam, HB

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 43 90 99 08

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33

Kaj Simonsen (form.), HB Kai Nielsen (næstf.) Poul-Erik Jensen (kass.) Ove B. Nielsen (sekr.) Tage Lauritsen

Carsten Petersen (form.), HB Leif Jensen HB supp. Keld Amelung

Region 8: Vestsjællands amt tlf. 58 54 53 48 Henning H. Madsen (form.), HB Flemming Røen (HB supp.) Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Jens Finne

HB = Valgt til hovedbestyrelsen af regionen.

Medlem af ECCAs bestyrelse S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kommunikationsudvalget

Skatteudvalget

Flemming Røen E-mail: roen@ka-net.dk

Erik Nørmølle Andersen E-mail: erik.noermoelle@brovst.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tune.dk

Jørgen Pedersen E-mail: njp@firma.tele.dk

Svend Erik Faarbæk E-mail: svendfaarbaek@mail.tele.dk

Jens Møller E-mail: jebo@adslhome.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

FDA-orientering 6/2003

27


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2003-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2003-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded