Page 1

TIDSSKRIFT FOR FÆLLESANTENNEANLÆG • NR. 1 • FEBRUAR 2003

F DA - o r i e n te r i n g

ZULU OG MUST CARRY MERE ANSVAR PÅ NETTET SAMARBEJDET BLOMSTRER


N R . 1 • F E B RUA R 2 0 0 3 • 2 1 . Å R G A N G Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2003: kr. 650,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: Kr. 3.000,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.900 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Henriette S. Nielsen (HSN) Søren Birksø Sørensen (SBS) Henrik Soloy (soloy)

Distribution: FDA Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 91 28 95. Fax 59 91 28 43. Sparekassen Sjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001004756 Kontaktperson: Jeanette Andersen

Deadline for indlevering af stof i 2003: 2: 14. marts 4: 25. juni 6: 18. november 3: 15. maj 5: 19. september

Annoncer: FDA Kontaktperson: Jeanette Andersen

Dette nummer er afleveret til postvæsenet den 11. februar 2003. Indlæg til FDA-orientering sendes til:

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15. fax 98 90 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Forsiden: En 4-benet gittermast på 60 meter rejses i Morud, hvor den afløser antenneforeningens to master på 7 og 40 meter samt en sirenemast – og formidler mobiltelefoni. Selv om dens 12 tons er solidt forankret i et 400 kbm betonfyldt hul, vil toppen i fuld vindstyrke kunne svinge en halv meter til hver side. (Foto: Erik Wagner)

Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer.

INDHOLD Lederen: Zulu og så TV2? . . . . . . . . . . . . . . .

3-6

Copy-Dan får frustrationen at mærke . . . . .

27

Samarbejde og fusioner . . . . . . . . . . . . . . . .

8-13

Sådan blev lovændringerne . . . . . . . . . . . . .

27

Nye tv-reklameformer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Gen-, gen- og genudsendelser . . . . . . . . . . . .

15

Satellit-nyt og kalenderen . . . . . . . . . . . . . . .

30

ECCA-forum om EU-regler . . . . . . . . . . . . . .

18

Den hemmelige radio . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nettet er mere end pris og hastighed . . . . . . 20-23 Ny teknik og hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Tråløst internet fra antennemasten . . . . . . . .

25

Nyt nummer hos FDA Den 1. marts skifter FDA telefonnummer til: 59 96 17 00. Telefax-nummeret ændres til 59 96 17 17. I åbningstiden torsdage kl. 17-19 benyttes 59 96 17 11. Teknisk hotline torsdage kl. 17-19 har fortsat 59 96 17 10.

S E K R E TA R I AT E T

Søren Birksø Sørensen

Henrik Soloy

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: soloy@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Bøgehus, Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 91 28 95 · Fax 59 91 28 43 · E-mail: fda@fda.dk Internet: www.FDA.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00. Fredag kl. 9.00-13.00

2

FDA-orientering 1/2003


Zulu nu ren kommerciel - hvornår følger TV2? Udviklingen undergraver public service-begrebet LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand

Erik Wagner

Så passerede vi endnu et årsskifte, og jeg vil derfor starte med at ønske alle bladets mange og trofaste læsere et rigtigt godt år og derefter fortsætte med at konstatere, at der med starten af dette år er kommet endnu en dyr betalingskanal – Zulu. Selvom mange antenneanlæg tydeligt tilkendegav, at de var parate til at slukke for Zulu, dersom TV2 ændrede dens status fra must carry til betalingskanal, kunne det ikke rokke ved beslutningen. Landets kulturminister forsøgte sig også ved at meddele, at han i givet fald vil nedsætte TV2s licensmidler det første år med 50 mio. kr. og i hvert efterfølgende år med 85 millioner, dersom betalingskravet blev fastholdt. Det blev det. Værdien af abonnementsindtægterne vurderes af TV2 at være større end faldet i reklame- og licensindtægterne.

Vandtætte skotter Zulu har hele tiden holdt fast på, at indtægten fra re-

klamer har svigtet i en sådan grad, at kanalen ville være ude af stand til holde det kvalitetsniveau, den har valgt at anlægge. Endvidere har Zulu fremført, at indtægten fra reklamer og sponsorater har været de eneste midler, den har haft til at lave udsendelser for. "Der er ikke brugt licenspenge på Zulu", påstås det. Det er lige før, man bliver rørt og forundret over, hvordan de på Kvægtorvet i Odense med den trængte økonomi har magtet at sætte så vandtætte skotter mellem TV2 og Zulu. Det minder os om dengang, telefonselskaberne bedyrede, at der var vandtætte skotter mellem økonomien i telefonnettet og økonomien i hybridnettet. Det affødte det vittige begreb "langsgående skotter". Få forestillede sig, at det skulle blive et langtidsholdbart begreb.

Umådeholdne reklamer Undre må det, at en forretning med en så vigende indkomst, som Zulu efter TV2s udsagn har haft, kan få råd til at købe så meget tv-reklametid, at vi aften efter aften bombarderes med reklamer for den uundværlige kanal Zulu. Det kaldes spots, som man vil hævde ikke har noget med reklamer at gøre. Man sætter ølse for og ølse bag. Pølsen beholde dog sin smag.

Vi vil hellere nøgternt spørge, hvad Zulu – som nu er et aktieselskab med egen direktion og regnskab – betaler for at få disse reklamer/ spots bragt af TV2. Selv om man vil godtage begrebet seerorientering – hvad vi ikke vil – har politikerne, der udskriver licensen, og seerne, som betaler den, krav på svar. Hvorfor bliver de bragt udenfor de ordinære reklameblokke, som andre annoncører er henvist til? Kan andre rent kommercielle tv-kanaler som f.eks. TvDanmark og TV3 få tilsvarende spots? – eller skal vi realistisk spørge: hvorfor ikke?

Manipulation Hvis TV2-ledelsen skulle finde, at vi er lovligt nærtagende, vil vi stille og roligt minde om, at Zulu måned efter måned har manipuleret med seerne ved til det sidste at forsøge at bilde dem ind, at det er antenneforeningernes formænd, der ikke kan lide Zulu og derfor ikke vil have den i deres anlæg. Selv om man jo udmærket ved, at det er medlemmerne der bestemmer. Vælger de, at Zulu skal være på deres net, kommer den der. Zulus fornemmeste opgave må være, at sende programmer af så høj en kvalitet, at landets seere og antenneanlæg ønsker at se den også mod direkte betaling. Det er ikke TV2 værdigt at forsøge at skabe splid, opfor-

dre til blokdannelse eller til kup i antenneanlæg. Seerpenge til lagkagekampagner er spild af licensmidler og uden effekt – og de har givet dårlige vibrationer, som ikke stilner foreløbig.

Misbrug af must carry Det er, som om ledelsen på Kvægtorvet har glemt, at skeptikerne ingen chance har for at vægre sig mod propagandaen for Zulu. TV2 har must carry status. Vore medlemmer kan ikke blive fri for at se reklamespottene, når de bringes udenfor de blokke, lovgivningen siger, at reklamer skal være i. Her overskrides også grænsen for misbrug af mediets magt. Hvilken mulighed har modsatte synspunkter for på samme måde at komme til orde? Næppe mange om overhovedet nogen. Det kan aldrig blive Zulus opgave at opfordre til blokdannelse eller anvise, hvordan en kanal kan kuppes ind i et antenneanlæg. Sådanne metoder er langt under hvad en ordentlig og redelig kanal anvender. Det er nu engang Zulu selv, der har valgt at forlade den kuvøse, den som public service kanal har levet i. Nu skal den, på lige vilkår med de øvrige betalingskanaler, finde sin plads i markedet. Det burde den alene gøre ved at anvende indtægterne til ordentlige programmer. (Fortsættes næste side)

FDA-orientering 1/2003

3


Bliver TV2 den næste? Meget af polemikken kunne være undgået, dersom politikerne for lang tid siden havde lyttet til opfordringerne fra FDA om at fjerne must carry reglerne. Alle kanaler, der vil opkræve direkte betaling, må konkurrere på lige markedsvilkår. Tilbage står en forundring over, hvordan TV2 fremover vil løse de public service opgaver, den i over to år ikke har kunnet klare uden TV2 Zulu.

Det kan naturligvis være en øvelse mod den fuldstændige privatisering og dermed frigørelse for public serviceforpligtelserne. I så fald skal vi gerne erkende, at det bliver et problematisk tilbageskridt. TV2 blev skabt for at bryde Danmarks Radios faktiske monopol – eller hvis vi skal være høflige: DRs monopol på den del af meningsdannelsen, der præges af tv. I de forløbne år er meningsdan-

nelsen via tv vokset, men der har dog været to store kanaler om at påvirke den. Det er regeringens og dens støttepartis erklærede hensigt at sælge TV2. Kommercialiseringen af Zulu er ét skridt på vejen. Forløbet lover ikke godt for dem, der håber og tror, at TV2 ikke også vil køre galt, når den skal styre sig fri af aktionærers krav om udbytte og politikernes krav om public service. ■

"I første omgang mister (vi) 145 mio. kr. i licens. Men vi forventer at få omkring 100 mio. kr. fra liberaliseringen af Zulu – med mulighed for en kraftig stigning i de kommende år". Peter Parbo, adm. direktør for TV2, i TV2 Medienyt.

Et eventyr om public service Der var en gang en tv-station. Den holdt til i selve H.C. Andersens hjemby Odense. Det var ikke en helt almindelig tv-station. Den blev nemlig drevet af staten, og derfor havde den en særlig fornem status: Den var en public service-station! Public service betød, at tv-stationen havde nogle helt særlige forpligtelser. Den skulle have et bredt udbud af programmer og sende specielt vigtige oplysninger til folket, som derved kunne vide, hvordan vigtige beslutninger tages. Den skulle desuden sørge for, at alle synspunkter kunne komme til orde. Da tv-stationen nu var så fornem, havde man på selve kongens slot bestemt, at alle skulle have mulighed for at se dens udsendelser. Derfor skulle antenneanlæg i hele landet sende programmerne fra tv-stationen fra den store eventyrdigters hjemby. ✼ Tv-stationen i Odense syntes, at public service-opgaven var meget omfattende. Derfor sagde den, at den skulle have dobbelt så meget plads at sende på! Og så fik den en (lille)søster-kanal. Desværre var (lille)søster-kanalen nødt til at sende via satellit. Men da tv-stationen i Odense havde sagt, at lillesøster var med til at løse public service-opgaverne, måtte de lovlydige undersåtter rundt om i landet anskaffe særligt udstyr, der kostede en masse penge. De undrede sig godt nok over, at lil-

lesøsters lettere underholdning kunne være public service. Men det holdt de fast på i Odense, og så måtte det jo være ganske vist. ✼ Så skete der noget ganske eventyrligt. Den statsejede tv-station i eventyrdigterens hjemby bestemte pludseligt, at nu kunne den løse sin public serviceopgave uden hjælp af (lille)søster. Så den kunne man jo lukke? Nej, når nu de lovlydige borgere i antenneforeningerne allerede betalte for pligten til at tage imod kanalen, kunne de jo lige så godt betale meget mere. Og ikke nok med det. Den fornemme tv-station i Odense brugte nu en del af sin (public service) sendetid på at fortælle om, hvad man kunne se på (lille)søster-kanalen lige nu - og om lidt - og i morgen. Oldermændene i foreningerne rundt om i kongeriget rev sig i håret. For nu blev de nærmest tvunget til at lade dalerne rulle og købe lillesøster med. De forstod slet ikke, hvorfor der ikke mere var behov for to kanaler for at løse den fornemme public service-opgave, og hvorfor de så skulle betale meget mere. Sådan gik det til, at to tredjedele af kongerigets borgere, stod tilbage med en lang næse, hele investeringen, men kun den halve public service! Se det var et rigtigt eventyr – eller var det? SBS

Velkommen til nye medlemmer i FDA Reg. 3 Reg. 5 Reg. 7 Reg. 8

4

Antenne Sammenslutning i Kolding ASIK Kroggårdens Antennelaug Antenneforeningen for Svogerslev Søområde Høve Klitbo

FDA-orientering 1/2003

Nis Henning Jørgensen Erik Stensen Frank Olesen Leif Nielsen

Ahornvej 14 Ekkodalen 4 Søbakken 46, Svogerslev Asnæs Centret 23

6000 Kolding 5270 Odense N. 4000 Roskilde 4550 Asnæs


Frihed til at vælge Sammensæt foreningens tv-pakke hos TDC Kabel TV Nu kan TDC Kabel TV supplere jeres forenings eksisterende tv-udbud med enkelte tv-kanaler - uanset hvilken signalmodtagelse I benytter. Mangler I en kanal, der sender nyheder,

dokumentar, film, sport, underholdning, musik eller børneprogrammer, kan I altid finde den hos os. Sådan skal det være, når I allierer jer med markedets førende udbyder.

Ring 32 63 87 87 og få et bedre tv-udbud


FDA klager over TV2 reklamer for Zulu TV2 vildleder i reklamerne og misbruger sin fortrinsstilling i kabelnet FDA, Forenede Danske Antenneanlæg, har klaget til Radio- og tv-nævnet over, at TV2/Danmark reklamerer for Zulu A/S udenfor reklameblokkene. FDA klager samtidig over, at TV2/Danmark gennem sine reklamer/programomtaler for Zulu A/S på vildledende vis – og i strid med de faktiske forhold - får det til at fremstå, som om det er formændene i antenneforeningerne, der bestemmer om Zulu A/S skal fordeles i anlægget.

FDA peger på • Beslutninger om programfladen træffes på mange forskellige måder, men er altid underlagt det almindelige demokratiske beslutningssystem i foreningerne. • Husstande tilsluttet et antenneanlæg betaler såvel almindelig licens som den særlige ekstra-betaling gennem Copy-Dan systemet til finansieringen af TV2/Danmark (dobbeltbetalingen). FDA og an-

tenneanlæggene har derfor en helt særlig interesse i, at TV2/Danmark ikke kontant, gennem arbejdsydelser eller favorable reklamepriser stiller Zulu A/S gunstigere end andre kommercielle kanaler, som også tilbyder sig til antenneanlæg. • TV2/Danmark er en must carry-kanal efter reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 6. Kanalen er derfor i alle antenneanlæg. Allerede af

den grund forventes det, at kanalen ikke misbruger sin lovsikrede særstilling til at påvirke antenneanlægs beslutningsprocesser til gunst for andre kanaler. • FDA gør Nævnet opmærksom på, at tekst-tv-servicen for TV2/Danmark og Zulu A/S er så integrerede, at det i realiteten er en og samme tjeneste. Også her må det som minimum kræves, at der økonomisk afregnes til fuld gennemsigtig markedspris. ■

Kommercielle fristelser Opfordringer til seerne om at ringe eller maile til et bestemt nummer for at stemme på deres favorit eller deltage i en konkurrence er en god forretning for tv-kanalerne. Det gælder både de rent licensfinansierede som Danmarks Radio og de mest populære reklame- og bruger finansierede. I Norge er Statens medieforvaltning i færd med at undersø-

6

FDA-orientering 1/2003

ge omfanget af disse aktiviteter, hvad tv-kanalerne får ind, og om det koster seerne uforholdsmæssigt meget. Undersøgelsen skal indgå i en igangværende vurdering i Stortinget af, om lovgivningen skal ændres. Medieforvaltningen undersøger også, om NRKs reklamer for sine julekalendere er en ubillig konkurrence for private virksomheder, der fremstiller eller forhandler andre julekalendere. ■


International Fodbold På fodboldfronten byder TvDanmark 1 på udvalgte UEFA Cup kampe, hele den tyske Bundesliga og alle Liverpools hjemmekampe i UEFA Cuppen.

NBA Basketball - hver søndag på TvDanmark 1

Fight Night USA TvDanmark 1 byder på VMkampe i de helt store bokseforbund som HBO og Don King. Du får boksning i verdensklasse med navne som Evander Holyfield, John Ruiz og Roy Jones Jr.

NBA Basketball TvDanmark 1 sender verdens bedste basketball fra den amerikanske NBA-liga. Den amerikanske NBA-liga er sport, show og underholdning, når det er allerbedst. Der er NBA basketball hver søndag med mere end 30 kampe om året.

9-Forestillingen Der er film hver aften på TvDanmark 1, hvor vi i løbet af 2003 bl.a. sender Three Kings, A Perfect Storm, Magnolia, Cast Away, The Story of Us, The Negotiator og The Talented Mr. Ripley.

For distributionsaftale kontakt Telenor Vision 70 22 15 40


SAMARBEJDE

Frugtbart samarbejde mellem kommune og antennefusion De tre sjællandske antenneforeninger Dalmose, Flakkebjerg og Sørby fusionerede i december for at bygge et fælles overordnet fibernet og opgradere de lokale net. Dermed får de plads til flere tv-kanaler, og deres anlæg bliver stort nok til at kunne tilbyde internet. "Det har taget næsten tre år, siden jeg luftede tanken første gang, fortæller Henning Madsen, der var formand i Sørby og nu er det for HashøjNet, som er den nye forenings navn.

Selv om det tog tid, var det en fornøjelse at arbejde med visionerne, som medlemmerne i de tre foreninger har bakket meget kraftigt op om, og som Hashøj kommune har vist stor velvilje. Henning Madsen forventer, at Slots Bjergby efterfølgende slutter sig til.

Noget for noget Det har ikke afskrækket foreningerne, at de ikke hører til de store. Tilsammen er der knap 1200 husstande.

Den nye forening investerer 2,5 mio. kr. i opgraderingen til 450 MHz med returveje og i 15-16 km lysledere, som samles i den fælles hovedstation i Dalmose. Projektet finansieres med et 10 årigt lån. Hashøj kommune har lagt tomrør til fiberkabler ved etablering af nye kloakledninger på lange strækninger. Til gengæld forventer kommunen, at den nye forening lægger coax-kabler i nogle småbyer, der ikke har antenneanlæg i dag, når for-

eningen passerer med fiberkablerne. Kommunen vil på sin side bruge kapacitet i lyslederne til kommunikation mellem kommunekontoret i Dalmose og skoler og institutioner i området. I Sørby fjernes antennemasten, som står på lejet grund tæt på kirken. Foreningen har solgt masteretten til TDC Mobil, som sætter en større mobiltelefonmast op i byens erhvervsområde. ■

Fusioner i Vendsyssel I det nordlige Vendsyssel fusionerede antenneforeningerne i Horne, Tornby og Åbyen med Hjørring Antenneselskab pr. 1. januar. Samtidig var der premiere på en fælles programflade for disse fire foreninger og for Hirtshals Antennelaug. Samarbejdet begyndte med, at Hirtshals og Hjørring forbandt deres kabelnet med et fiberkabel fra hovedstationen i Hirtshals til den gamle hovedstation i Bjergby. Fra denne er der en fiberforbindelse til Hjørrings hovedstation, som har fibre til yderligere fem oplandsbyer, hvor Hjørring Antenneselskab har medlemmer. De små hovedstationer bevares som nødstationer. Udvidelsen af HirtshalsHjørring samarbejdet er begrundet i flere forhold. Det primære for medlemmerne er ønsket om internet, men

8

FDA-orientering 1/2003

bestyrelserne i de tre mindre foreninger indså, at der var store fordele ved at spare ud-

skiftning af analoge satellitmodtagere til nye digitale for i stedet at bruge pengene til

Åbyens hovedstation ligger uhensigtsmæssigt lavt, men idyllisk i byens anlæg.

udbygning af deres frekvensbånd og til returveje. Med et større husstandsantal i én samlet forhandling om internet og programmer via set top-bokse ville de små byer hvad det angår få samme faciliteter som de to store. De tre mindre antenneforeninger har siden sommer fået deres programmer fra et udtag på fiberforbindelsen, idet de på de sidste strækninger har lejet fibre af Hirtshals kommune. Desuden har de opgraderet deres net. Der er holdt et fælles vejledende programvalg i alle fem foreninger, og resultatet heraf trådte i kraft umiddelbart ved årsskiftet. Med fusionen har Hjørring Antenneselskab ca. 12.000 medlemmer, mens samarbejdspartneren Hirtshals har ca. 3.000. ■


SAMARBEJDE

Hedensted-samarbejde kommer opland til gode Mellem Horsens og Vejle bliver Hedensted Antenneforening centrum for programforsyningen til fire eller fem antenneforeninger. Her lagde Daugaard, Hedensted, Løsning, Ølsted og Øster Snede en plan for det lysledernet, der skal binde dem sammen. Noget er lagt, og 12 km føjes til. Det er fra Ølsted til Hedensted og fra Øster Snede over Løsning til Hedensted. Den sidste forbindelse skulle have sluttet antenne-

anlægget i Løsning på, men Løsning meldte fra, og nu lægges kablet uden om Løsning, hvilket gør arbejdet næsten 100.000 kr. dyrere. "Om 3-4 år lægger vi måske foreningerne sammen, men det er der ingen beslutning om", siger Svend Erik Nielsen, der er formand i Øster Snede. Daugaard, Ølsted og Ø. Snede har hver omkring 300 medlemmer, Løsning 1600 og Hedensted 2250. Formanden i Hedensted Jørgen

Planck Larsen venter, at det samlede medlemstal hurtigt kommer op på 5.000, fordi der også kommer internet i kablerne. Det trækker nye medlemmer. Det fik foreningen til at tilbyde at udvide kabelnettet til Remmerslund, og det gør man, men i reduceret udstrækning, fordi tilslutningen ikke var helt som forventet.

Også trådløst internet

res sender og modtager, så beboere udenfor byerne også kan få internet. De skal blot have en lille sender og modtager, som har frit sigte til den store mast. Med 20 tilsluttede i et lokalområde er der økonomi i en retningsbestemt sender. I Hedensted betaler man 199 kr. pr. måned med frit forbrug. I oplandet bliver det lidt dyrere, men den eksakte pris kendes endnu ikke. ■

I masten i Hedensted place-

Dansk Kabel TV Alle programmer

Én programleverandør

- din programleverandør Dansk Kabel TV kan nu levere samtlige radio- og tv-programmer til alle danske antenneforeninger. Kontakt Dansk Kabel TV, når din forening skal tegne programaftaler – det betaler sig! Dansk Kabel TV A/S - Taastrupgårdsvej 20 - 2630 Taastrup Telefon: 43 32 47 00 - Internet: www.dk-tv.dk

10

FDA-orientering 1/2003

Kontakt din lokale Dansk Kabel TV afdeling for yderligere information - eller ring på telefon 43 32 47 60


Mere tv til sommerhuse Vejen til samarbejde mellem flere antenneforeninger kan være kringlet og tage tid, men det afskrækker ikke Vester Hassing Antenneforening i Hals kommune. Det er en kommune med mindre byer og masser af sommerhuse ud mod Kattegat. Sommerhusområderne har været en barriere i et ønsket samarbejde mellem kommunens tre antenneforeninger. Kabellægning i sommerhusområder er dyr, fordi der er længere mellem husene end i byerne, og mange af ejerne ikke føler behov for mere tv end tagantennen kan give dem.

Mere tv i ferierne "Men vi kan mærke, at tiden har ændret sig også på det punkt. Mange vil i dag se flere kanaler, når de bor i sommerhus, og deres lejere vil se nyt fra hjemlandet, f.eks. svensk eller tysk tv. Vi har deltaget i et par generalforsamlinger i sommerhusforeninger og fået meget positive reaktioner. Vi afventer nu tilbagemeldinger for at kunne lave tilbud til en

fornuftig pris", fortæller Flemming Madsen. Han er formand for Vester Hassing Antenneforening, der har 1550 medlemmer fordelt på anlæg i V. og Ø. Hassing, Gandrup, Stae og Ulsted. Hals kommune blev i 1995 udnævnt til spydspidskommune indenfor elektronisk information, og siden har antenneforeningerne jævnligt været i kontakt med kommunen om fælles udnyttelse af optiske fibre. Et af formålene var, at de tre antenneforeninger Vester Hassing, Hou og Hals skulle forbindes. Uden kommunens aktive medvirken er det svært, men med antennekabler i sommerhusområderne kan der banes vej for en forbindelse mellem V. Hassing og Hou, som har 250 medlemmer, samt Hals med godt 1.000 medlemmer.

pakker og ekstra programmer via digital dekoder. Det har givet os næsten 100 medlemmer, heraf en del der har haft egen parabol. Nogle er skiftet for at få internet, andre fordi vores priser på tv er mere fordelagtige", oplyser Flemming Madsen. Muligheden for at vælge mellem de tre pakker med i alt 28 tv-kanaler indførtes 1. oktober efter en brugerundersøgelse. 80% fortsatte med at modtage alle 28 tv-kanaler. Pakke 1 med must carry kanalerne er valgt af 10% og et tilsvarende antal får også pakke 2 med nabolandskanaler.

Hovedstationen i Vester Hassing

"Vi har maksimumbeløb for, hvad de tre pakker må koste, og for at få et rimeligt forhold mellem pakkepriserne har vi behov for at flytte enkelte betalingskanaler fra pakke 3 til pakke 2. Det vil indgå i et programvalg mellem samtlige medlemmer, vi arbejder på at få gennemført", siger Flemming Madsen. ■

20% får de mindste pakker "Vi har i mellemtiden forberedt os ved at ombygge vore egne net, så medlemmerne kan få internet, tre program-

Sulsted med i ÅBN Sulsted Antenneforening har besluttet at træde ind i ÅBN Signalforsyning, som blev oprettet i 1996 af antenneforeningerne i Åbybro, Biersted og Nørhalne med fælles hovedstation i Åbybro. Sulsted bruger godt en million kroner på at opgradere sit eget net og lægge et 6 km fiberkabel til Nørhalne, hvorfra der er fiberforbindelse til Åbybro. Sulsted har fundet det mere fremadrettet at være med i et stort fællesskab, hvori man bevarer muligheden for selv at bestemme, hvilke tv-kanaler man ønsker, samtidig med at der åbnes for internet og digitale programpakker. ÅBN kan måske også vokse mod vest, idet beboere i Birkelse-Ryå forsøger at få etableret en antenneforening, ligeledes med programforsyning fra Åbybro.

FDA-orientering 1/2003

11


Fælles net for syv østjyske kabelanlæg Inden 1. marts skal TørringUldum kommunes syv antenneforeninger melde klart ud om deres holdning til et formaliseret samarbejde om én hovedstation og fælles programforsyning, fortæller Bent Toft, Tørring. Åle, der er den mindste af de syv, var først til at sige ja, derefter fulgte Lindved og Tørring. I februar var planen til afstemning i Uldum, Ølholm og Grejs.

Tidsfristen skyldes, at et tilsagn om 300.000 kr. fra EU (artikel 33-fonden) ellers bortfalder. Betingelsen fra EU er også, at kommunen bidrager til projektet, og at det gennemføres indenfor et år. Kommunen har været en engageret partner i samarbejdet, men budgetproblemer gør dens økonomiske støtte usikker. Uden støtte koster det

maksimalt 4 mio. kr. at etablere det overordnede net, der er forudsætningen for, at foreningerne også kan tilbyde internet. En udregning viser, at alle har fordel af den fælles investering. Hvis Åle alene skal sætte et nyt program på, koster det 133 kr. pr. medlem. Hvis alle er med, er udgiften 7 kr. for hver af de 3.000 medlemmer. ■

Antennemasten i Tørring

5 antenneforeninger bag Helle Medienet så nu, selv om det koster Agerbæk ekstra 360.000 kr.

Kommune hjalp ikke med

De fem antenneforeningers formænd Jens Kristensen, Årre, Børge Ottosen, Grimstrup, Henning Kristensen, Fåborg, Jens Rode, Nordenskov, og Finn Brøndum, Agerbæk.

Selv om to af foreningerne er faldet fra, er de fem øvrige antenneforeninger i Helle kommune enige om at gennemføre en aftale om at opgradere deres kabelnet til 862 MHz, etablere returveje og forbinde sig til et overordnet kabelnet med en fælles hovedstation. "Det var en streg i regningen, at Næsbjerg Antenneforening i oktober valgte at fusionere med Varde, samt at Starup Antenneforenings generalforsamling i januar valgte at sælge deres forening til Jerlev Radio. Formanden gik af ved samme lejlighed,

da han brændte for Helle Medienet. Nu kan vi ikke mere sige, at det kommende net dækker hele Helle kommune, men mere ændrer det heller ikke", siger Finn Brøndum. Viljen til at gå sammen har Brøndums egen forening, Agerbæk, vist ved at acceptere, at alle fem foreninger skal udbygge til 862 MHz. Som den første forening udbyggede Agerbæk til 450 MHz sidste år og indgik en aftale om internet gennem Dansk Kabel TV. Planen var at vente nogle år med den sidste udbygning, men den kommer

Dansk Kabel TV lægger lyslederne mellem de fem hovedstationer, som afløses af en fælles hovedstation i Årre. Kommunen kom for hurtigt i gang, idet den har lagt lysledere mellem de lokale skoler og antennemasterne. Mellem disse og kommunekontoret i Årre sendes datakommunikationen i luften, men i et lukket system. Kommunen har dog sagt, at når der lokalt også er internet, vil kommunen nemt kunne få hurtige dataforbindelser til sine medarbejdere, der er tilsluttet antenneforeningen, og der kan oprettes hjemmearbejdspladser. Der er dog ikke konkret truffet beslutning herom.

Flere kan komme med Det er antenneforeningerne i Agerbæk, Årre, Grimstrup, Nordenskov og Fåborg (Vestervang), der går sammen i det nye net, der kaldes Helle Medienet. Først i august vil

alle fem antenneforeninger kunne tilbyde medlemmerne internet. "Det blev 16. januar besluttet at sammenlægge de fem foreninger, og vi havde stiftende generalforsamling samme aften. Vi underskrev derefter aftalen om levering af lysledernettet til 2,5 mio. kr. og opgraderer i de respektive foreninger for i alt 1,5 mio.," fortæller Finn Brøndum, der om de fremtidige muligheder siger: "På samme måde, som vi ikke ved, hvor længe der er en Helle kommune, ved vi heller ikke, hvad udviklingen vil kræve af antenneforeningerne. Vi bliver med tilsammen ca. 1400 husstande et relativt lille kabelnet, men med Helle Medienet har vi den fordel, at vi kan forbinde os med lysledere til flere sider, hvis og når det skulle vise sig at være bedst for vore medlemmer. Det var en stor dag for de fem antenneforeninger - efter ca. 11/2 års arbejde lykkedes det". ■

FDA-orientering 1/2003

13


TV

Pop-op reklamer Pop-up reklamer, der plager mange på internet, er på vej ind på tv-skærme. Underholdningskanalen TNT i USA har taget hul på nyskabelsen. I filmen "Brudens far 2" dukkede en reklame for American Express op på skærmen – på et tidspunkt hvor handlingen handlede om finansielle problemer. Sidste år sendte TNT et løbende bånd i bunden af skærmen med et lille spil, der var sponsoreret af pakketransportfirmaet UPS.

Tacklet af EU Canal+ forsøger at få omstødt et nej fra EU til, at selskabet bevarer tv-eneretten til fransk fodbolds førsteliga, når den udløber næste år.

Lille tysk-interesse German TV, der blev lanceret i marts sidste år som abonnementskanal i USA, overlever næppe. Kanalen skal have mindst 70.000 abonnenter, men havde ved årsskiftet næppe flere end 3000. ARD og ZDF har hver 40% af aktierne, mens Deutsche Welle har 20%.

"Så længe kvalitetskriteriet for tv-stationer alene er antallet af seere, så får du det ikke bedre. Og det allermest forfærdelige er måske, at den her vi-alene-vide tendens i tv breder sig som en steppebrand" Ernst Trillingsgaard, direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center, til Jyllands-Posten.

14

FDA-orientering 1/2003

Nye former for reklamer på tv Opfindsomheden er stor for at undgå trængslen i reklameblokkene Traditionelle tv-reklamer dækker ikke alle behov. Det er Discoverys nordiske chef Jan Andreassen blevet overbevist om. Sidste år sendtes som forsøg nogle sponsorfilm, der nok bringer et kommercielt budskab, men har et socialt præg i retning af, at vi skal komme hinanden ved. De kaldes vignetter og suppleres nu med "shorts". "Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra annoncører på begge former", fortæller Jan Andreassen. Det var TV3, der kom først med de små indslag "Mad på minuttet", en form som hos Discovery kaldes vignetter. Sidste år bragte Discovery sådanne små fortællinger på et minut eller to fra Hewlett-Packard og Johnny Walker. Vi ser andre reklamer formet som fortællinger, hvor budskabet er diskret. I nogle tilfælde næppe konkrete nok til at blive opfattet af alle seere.

mage, og de produceres af annoncøren, men de skal også passe ind i vores programprofil og derfor godkendes af os. Vi placerer dem lige før reklametid", siger Jan Andreassen. "De indledes og afsluttes med annoncørens navn, men derud over nævnes firmaet eller dets produkter ikke. Shorts er reklamer, som emnemæssigt lægger sig op til en bestemt udsendelse. Derfor produceres de af Discovery på annoncørernes regning, og de kan kun vises på vores kanal, men ikke nødvendigvis op til den pågældende udsendelse". "Hvordan venter du, at seerne vil reagere?" "Da vi begyndte med danske reklamer fik vi positive reaktioner. Seerne følte, at Discovery var blevet mere dansk. Jeg er overbevist om, at en del annoncører ligesom vi føler et behov for alternative muligheder, og at seerne også gerne ser en fornyelse", siger Jan Andreassen.

Promos på dansk Goodwill-film "Disse små film skal naturligvis passe til annoncørens i-

ske tekster snart helt afløst af dansk tale. Man oplever ikke mere, at en britisk stemme fortæller, at en udsendelse starter kl. 8, mens det i underteksten blev fortalt, at den kommer kl. 21. Det er Discoverys nordiske feed på satellitten, der muliggør danske trailere. Norske, svenske og finske seere får også trailere på deres eget sprog. "Udsendelserne er fortsat tekstet, men valget af udsendelser afpasses mere og mere til de nordiske seere, som er meget homogene i deres ønsker. Det er bl.a. i tv-meter målingerne, vi kan følge populariteten af de forskellige genrer rundt i Europa. Således har vi i Norden flere seere til videnskabelige udsendelser, som vi derfor har øget antallet af. I Polen har Discovery valgt flere historiske programmer, for det viser deres undersøgelser behov for", supplerer Søren Rønning fra Discovery Network i København. molo

Også Discoverys egenreklamer er fornyet. I foromtalerne er de dan-

Disney fører på prisen Ingen skal beskylde Disney-koncernen for at sætte navnet under en skæppe. Den danske udgave af Disneys tv-kanal, der får premiere 28. februar, skal koste 20 kr. plus Koda plus moms pr. måned pr. husstand, oplyser Viasat. Det bliver den dyreste tv-kanal, når man ser væk fra de egentlige betalingskanaler som Canal+ og TV1000. Prisen bliver i øvrigt den samme for Viasats parabol-kunder, der abonnerer på Guldpakken. Den høje pris begrundes med, at alle udsendelser bliver med dansk tale, og at Disney bliver reklamefri. Disney sendes fra 5 grader øst dagligt kl. 06-22.


TV

Søndag er hviledag

BBC snakker med ABC

Flere genudsendelser – men ikke alle vil være ved det Der er så mange genudsendelser på tv-kanalerne, at seerklagerne tager til, men mon ikke TvDanmark 2 overtrumfede søndag den 12. januar med hele 12 genudsendelser? Heraf blev fem sendt kl. 18-24! "Jamen det kan da godt være, at det virker påfaldende, når man kaster et blik på programoversigterne, men genudsendelser er nu ikke af det onde, og slet ikke på søndage", siger programchef Bjarne Bo Berthelsen. "Vi (TvDanmark) lever hele vores liv fra mandag til torsdag. Det er der, seerne er, og vi har altid samlet op specielt på søndage. Det er faktisk ikke så voldsomt, som

det kan se ud, og vi har rigtig gode seertal på søndage. Vi får da også kun få henvendelser om genudsendelser. Seerne er bevidste om, at der må være andre regler for kommercielle stationer end for public service kanaler. Til gengæld genudsender vi normalt ikke en serie, før der er gået et årstid.

Tavshed hos nogle De andre tv-kanaler har også mange genudsendelser og kan have andre regler for dem. Mens TvDanmark 2 genudsender i et ugeinterval, sender søsterkanalen TvDK1 i halv- eller helårsinterval, men bortset fra sport har

TvDK1 heller ikke egenproduktioner", slutter Bo Berthelsen. Uanset hvad man mener om genudsendelser kunne man godt ønske sig, at alle tv-kanaler melder klart ud. Det er langt fra alle, der som TvDanmark angiver i programoversigterne, hvornår det er en genudsendelse. Således er det svært for seerne at se, om aftenens "Venner for livet" er ny, eller om det var det samme show, som de så på TV2 sidste år. Genkendelsens glæde er ikke altid den største. Når der ikke står andet, forventer man, at det er en ny udsendelse. molo

Langvarige forhandlinger om en fusion mellem AOL Time Warners CNN og Disneys ABC News i USA er gået i stå. Nu har BBC News, der har et mangeårigt samarbejde med ABC News, meldt sig som mulig leverandør af tvnyheder til ABC-kanalerne.

Sonnenklar er satellitklar Sonnenklar TV, der har sendt som en del af Neun Live, får fra 1. marts sin egen transponder på Astra, hvorfra den vil sende rejseprogrammer og lignende ukodet døgnet rundt.

Flere tv-reklamer i 2003? Annoncørernes brug af tv-reklame lå i 2002 i niveau med 2001, vurderer Media Audits Nordic. Selv om de kommercielle tv-kanaler har haft et afdæmpet 1. halvår 2002, tror Media Audit på et større reklameforbrug i 2003, bl.a. fordi der nu kan reklameres for øl, vin og håndkøbsmedicin. Firmaet anbefaler tv-annoncørerne at holde godt øje med priserne. Dets analyse angives at afsløre vidt forskellige priser for den samme ydelse. Store annoncører med et tv-budget på over 30 millioner kroner kan meget vel betale samme pris pr. 1000 seere, som annoncører der blot investerer 10 millioner kroner, siger Media Audits direktør Carsten Hecquet.

Nytårsillusion Det er et over 20 år gammelt billede af rådhusuret i København, vi nøje følger på skærmen, når vi står med champagneglasset nytårsaften, afslører Per Heckmann i Danmarks Radios DRåben. DR har også haft en optagelse af rådhustårnet i snevejr, men den er blevet væk. Den gamle optagelse genbruges af økonomiske grunde. "Til gengæld falder klokkerne i slag præcis kl. 24.00 til forskel fra, hvis vi skulle stole på det gamle rådhus ur", føjer Heckmann til.

Undgik stor regning TV4 slap for at betale koncessionsafgift også af de digitale sendinger i 2001-2002. Forsøget kunne have kostet TV4 80 mio. svkr.

Kirch-salg genvurderes Efter amerikansk pres har Kirch Medias konkursbo accepteret at genvurdere et tilbud på €2 mia. fra Haim Saban i USA med europæisk partner. Bauer Verlag har været anset som den sandsynlige køber, efter at Axel Springer Verlag har sagt nej til at købe de 52% aktier, konkursboet Kirch Gruppe ejer i ProSiebenSat1. Springer, som ejer 11,5% af ProSiebenSat1, har meddelt, at forlaget trækker sig ud af tv-business, hvorfor det var ventet, at dens aktier blev solgt til Bauer. Kirchs frasolgte digitale platform Premiere overtager Kirch-gruppens digitale playout centre, der håndterer opsendelse af seks tv-kanaler.

FDA-orientering 1/2003

15


Ny Astro Hovedstation...

...fleksibel langt ind i fremtiden... ASTRO HSA-X5 er fuldt fremtidssikret takket været det fleksible modulopbygget koncept. Grundenheden er opbygget i et kompakt metal kabinet med en solid bundplade udført i aluminium, det er muligt at benytte op til 5 plug-in moduler og tillader fuldt mix mellem VHF/UHF & analoge / Digitale signaler, den fantastisk billedkvalitet opnås blandt andet ved et stort signal støjforhold ved maksimal bestykning.


...med tekniske fordele, HSA-X5 - Modulerne kan naturligvis alle benyttes til nabokanal drift - Grundmodulerne kan stakkes og betjenes fra samme software uanset antal af grundenheder - Lave service og vedligeholdelses omkostninger - Grundmodulerne bliver leveret med 230 volt tilslutning - Kan indreguleres og betjenes via HSA-PC Software eller KC-3 håndterminal - Er den komplette Hovedstation med alle modul varianter til rådighed

Check også www.witronic.dk

HSA-X5 Software "WIRELESS" Option: Hovedstationen kan opkobles trådløst og betjenes/overvåges via softwaren

...og unikt produkt sortiment HSA-X QAM Twin 1 QAM Digital transmodulator dobbelt modul med NIT & PID option

HSA-X-QPSK / CONAX / NICAM Digital receiver med indbygget modulator samt NICAM & Embedded CONAX Ud: 110 – 860 MHz

HSA-X-UKW FM Forstærker 88,5 - 108 MHz / 45 dB forstærkning

HSA-X QPSK / CA Digital receiver med indbygget modulator & CA port for Viaccess mm. Ud 110-860 MHz.

HSA-X-Twin FM Omsætter to Audio linie signaler til to FM stationer HSA-X-TU 860 TV terrestrisk omsætter ind: 47-860 - Ud: 110-862 MHz HSA-X-A/V Twin 860 Dobbelt stereomodulator Ind: A/V Ud: 110 – 862 MHz HSA-X-Twin Sat-Analog Dobbelt analog satellit modtager med indbygget modulator ud: 110-860 MHz HSA-X-QPSK / CONAX Digital receiver med indbygget modulator & Embedded CONAX Ud: 110 – 860 MHz

HSA-X QPSK / CA / NICAM Digital receiver med indbygget modulator samt NICAM & CA port for Viaccess mm. Ud 110-860 MHz. HSA-X BC1 Bus conroller for PC opkobling til overvågning & indregulering HSA Software Programmerings software for PC konfiguration i stedet for KC-3 håndprogrammerings enhed KC-3 Håndprogrammerings enhed

Roskildevej 308 · 2610 Rødovre · Telefon: 3672 2000 · Telefax: 3672 0440 · www.witronic.dk

KONGSLEV&Co

HSA-X-Twin-UKW FM terrestrisk omsætter af to FM stationer


ECCA / EU

ECCA-forum om EU-regler 3. december holdt ECCA, hvad man kan kalde en temadag (Regulatory Forum) særligt omkring de EU-forhold, der har betydning for kabel, samt et ordinært bestyrelsesmøde. Her blev de nys vedtagne direktiver i en EU-telekompakke kommenteret. De anviser den hovedretning, EU ønsker på teleområdet, og de er primært basis for fair konkurrenceforhold. Imidlertid er der set fra kabelejernes side stadig en del knaster. Særligt på ophavsretssiden og omkring must carry regler mangler EU tilsyneladende power til at skære igennem, eller også er visse lobbykredse for stærke. ECCA har som modpol finansieret flere udredninger og undersøgelser indenfor rettighedsområdet, udført af førende juridiske eksperter.

Et lille skridt frem ECCA har i flere år advokeret for ophavsretsbetaling for tv kanaler efter det såkaldte "one stop shop" princip med alle rettigheder inkluderet i prisen ab programleverandør. Rettighedshaverne stritter meget imod, idet de hellere vil forhandle med den svagere modpart, kabelnettene. Et skridt i den rigtige retning er, at man er enedes om dette princip for radio over internet. Det hænger nok sammen med, at det i praksis er umuligt og ulogisk at have landeopdelt ophavsretsbetaling for noget så grænseoverskridende som internettet. For så vidt angår den pågående revision af SatCab direktivet lægger EU stadig op til, at rettighedsklareringen bliver forskellig for kabelnet og satellit, og altså ikke teknologineutral. Også på dette felt gør ECCA en betydelig indsats, idet det

findes særdeles urimeligt at rettighedshaverne skal have flere penge for tv distribueret gennem kabler end via satellit. Oplevelsen hos seeren og "sliddet" på rettigheden er jo præcis er det samme.

Digitalisering Internettet kan blive løftestang for nye klareringsmekanismer, da streaming af tv på nettet (simulcast) nok snart vil komme i samklang med digitalisering af de øvrige forsyningsveje eller infrastruktur. De digitale teknikker vil automatisk tvinge rettighedshaverne til at tænke i nye baner. Miguel Gonzalez fra EUs informationsdirektorat mente i øvrigt, at digitalisering primært bør drives frem af markedskræfterne, men indrømmede at dette kunne blive svært uden et vist pres fra myndighederne. Ikke mange seere har lyst til at investere i en set top-box, hvis det stort set kun giver adgang til de kanaler og tjenester, man allerede kender.

Mere europæisk tv Direktiv "TV uden grænser" pålægger i sin artikel 4, at hvor det er praktisk muligt skal hovedparten af udsendelserne være af europæisk oprindelse. De seneste opgørelser fra EU viser, at gennemsnittet for samtlige EU lande var 62% i år 2000 og med stigende tendens. For DK er tallene 61% i 1999 og 61% i 2000. Lavest er Portugal med 49% og højest Sverige med 74%. Tallene er opgjort fra ca. 700 europæiske radiofonier, idet regionale radiofonier ikke er medregnet. Bak

Bestyrelsesmøde Ny præsident

Forretningsudvalg

For at sikre dynamikken i ECCA, blev det for nogle år siden besluttet at der udover præsidenten hele tiden skal være en kommende og en tidligere præsident i spil. Da den seneste ordinære præsident Marc Mesle fra Frankrig fik nyt job i utide, måtte hans forgænger Henk de Goede fra Holland træde til igen. Nu har John Riordan fra UPC sagt ja til at være "incoming" præsident og vil så kunne vælges til præsident på ECCA årsmødet i Prag i april.

Ud fra et ønske om større bredde og handlekraft af udvalget blev den nye sammensætning : Henk de Goede, Casema, Holland Michael Bryan Brown, UPC Hans-Ulrich Wenge, Kabel Deutschland Pierre de Wergifosse, RTD, Belgien Knut Børmer, NKTF, Norge John Riordan, UPC, Holland Matthew Copeland, Telewest, UK Som det ses, er de store internationale spillere på kabelmarkedet i Europa nu pænt repræsenteret.

Prøvemedlemmer Primært af økonomiske grunde har nogle østeuropæiske lande været såkaldt associerede medlemmer af ECCA til reduceret takst. Denne situation findes uheldig og uholdbar. Det blev derfor besluttet, at de pågældende lande optages som fuldgyldige medlemmer nu, men til et reduceret årligt kontingent på €3000. Det så skal revurderes om tre år. Kabelorganisationerne fra Polen, Tjekkiet og Ungarn har allerede udtrykt ønske om, at blive fuldgyldige medlemmer af ECCA.

18

FDA-orientering 1/2003

Vedtægter I modsætning til i Danmark er en forening med hjemsted i Belgien underkastet tilsyn af det offentlige. Det belgiske justitsministerium har efter gennemsyn af ECCAs vedtægter bedt om mindre ændringer omkring eksklusion, afstemningsregler på generalforsamling, betingelser for deltagelse i generalforsamling og bestyrelse samt at bestyrelsesmedlemmerne udnævnes som et hele af generalforsamlingen. Bak


Den hemmelige radio DAB-lyd på DR2 i nogle timer, og derudover sendes for døve øren DR Jazz, et af programmerne på Danmarks Radios digitale sendenet, DAB, sendes nu af DR2 fra tv-udsendelserne slutter over midnat til de genoptages midt eftermiddag. Det er jo en interessant nyhed for de antenneforeninger, som render panden mod en mur, når de spørger Danmarks Radio om der gælder samme vilkår for DAB radio som for anden DR-radio. Det gør der ikke. Danmarks Radio fik ikke forhandlet vilkårene på plads, inden den officielle start på sine otte radiokanaler i DAB-systemet. Hverken DR eller Copy-Dan turde ved redaktionens slutning sige noget om, hvornår – eller hvorvidt – de bliver enige. Det viser endnu engang, at ophavsret og must carry ikke er

baseret på regler, men på fortolkninger, hvor enhver hytter sit. 1,4 mio. hjem er med til at betale uden mulighed for at få noget for deres penge. FDA anbefaler alle antenneanlæg, at de holder sig fra DABradio, indtil Danmarks Radio giver klar besked om vilkårene herfor. Vi forventer naturligvis, at vore medlemmer ikke skal betale andet og mere, end husstande med egen antenne. Det vil sige, at DAB er indbefattet i licensen uanset hvorfra der modtages. Antenneforeningerne kunne ellers medvirke til en hurtig udbredelse af radiokanalerne i DAB-systemet ved at omsætte dem til fm-båndet i kabelnettene. Det ønsker man åbenbart ikke. molo

Aftale på vej i "skuespiller-sagen" FDA er sammen med de øvrige i Brugergruppen (Boligselskabernes Landsforening, Kommunernes Landsforening, TDC Kabel TV og Telia Stofa) ved at afslutte en længerevarende forhandling med Copy-Dan, Koda og en række programleverandører. Målet er en aftale i forlængelse af kendelsen i sag nr. 78 fra Ophavsretslicensnævnet i den sag, som skuespillere og artister

for flere år siden startede ved Østre Landsret om uklarerede rettigheder for TV3 og 3+ m.fl. til viderespredning i kabelnet. Den økonomiske virkning for anlæggene af kendelsen og den efterfølgende aftale kommer først i 2004, og FDA vil orientere om dens indhold og dens betydning, når det sidste i aftalen er faldet på plads. ■

Ny medlems-service FDA har indgået en aftale med AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Aftalen betyder, at FDA dækker alle bestyrelsesmedlemmer hos FDA-medlemmer samt eventuelle ansatte.

Idet FDA afholder udgifterne ved aftalen er den endnu en fordel ved at være medlem af FDA. Det ville være dyrere for det enkelte antenneanlæg selv at tegne den lovpligtige forsikring. ■

60 år Chefkonsulent Villy Illum Nørskov, TDC Kabel TV, fylder den 2. marts 60 år. Villy Nørskov har som leverandør og rådgiver været med til at opbygge danske antenneanlæg fra den spæde start til disse års ekspansion med returveje og internet. Han begyndte som medarbejder i antennefirmaet Anton Petersen i Horsens, som siden blev til Stofa. I 1986 skiftede han til Jydsk Telefon, som jo også har skiftet navn og ejere. Villy Nørskov har hentet talrige kontrakter hjem i møder med antenneforeninger og boligselskaber, hvor han er kendt

som en forhandlingsvenlig og ordholdende mand. Derfor var man heller ikke nervøs ved i givet fald at underskrive en aftale, der hastigt var fældet ned på en serviet. Det er vel i overensstemmelse med tiden, at han nu er i TDC Kabel TVs Key Account-afdeling, men det har nu aldrig påvirket hans jyske omgangstone. Når Villy slapper af hjemme på Klarinetvej i Horsens, er det på et helt andet område. Så dyrker han sin passion for to kontraster indenfor køretøjer: Volvo og VeloSolex. TDC Kabel TV inviterer Villy Nørskovs mange kunder og venner til reception fredag den 28. februar kl. 14-17 i TDC Kabel TVs kontorer på Gunnar Clausensvej 78 i Århus-forstaden Viby.

FDA-orientering 1/2003

19


INTERNET

Internet er andet end hastighed og pris Dansk Kabel TV følger døgnet rundt trafikken til og fra 50 kabelanlæg Af redaktør Mogens Lorentsen Internet-trafikken til og fra hjem i flere end 50 antenneanlæg styres fra Brolæggervej i Varde, hvor Dansk Kabel TVs internetafdeling har til huse. Herfra serviceres, styres og kontrolleres internettrafikken døgnet rundt, idet dog den fysiske service på nettene udføres af en af firmaets otte afdelinger.

20

FDA-orientering 1/2003

Internetafdelingen består af kundeservice, kundesupport og teknisk afdeling.

Hjælp til at komme i gang I kundeservice besvarer fem medarbejdere dagligt spørgsmål fra kunder. I gennemsnit modtages 670 telefoniske henvendelser om ugen

fra kunder over hele landet. Endvidere får de dagligt 5080 e-mails fra kunderne. Kundeservice står for alt i forbindelse med tilmelding og oprettelse af nye kunder og besvarer henvendelser om priser, faktura, ændringer i abonnement eller adresser mv. Endvidere informeres og

vejledes kunderne om de installationsløsninger, de kan vælge mellem. Den ene er en gør-detselv løsning, hvor kunden selv skal trække kablet efter en fremsendt vejledning, hvorefter montøren fra Dansk Kabel TV alene skal sætte filter og modem op samt tjekke forbindelsen.


En anden mulighed er at overlade kabeltrækket til Dansk Kabel TV. Kunderne kan derudover få en tekniker til at isætte netkort samt sætte computeren op til at køre på internettet.

Flere ældre bruger internet "Kunderne er aldersmæssigt meget spredt fra 18 til 99 år, og de har ikke mindst valgt kabelløsningen, fordi den giver hurtig trafik til fast pris. Specielt er gruppen af ældre stigende. De har stor glæde af nettet ved en hurtig og billig kommunikation med børn eller børnebørn langt fra hjemmet", konstaterer kundeservicechef Rie Duus. Kundeservice orienterer via mail kunderne om planlagte afbrydelser et par dage før afbrydelsen, så de er klar over, hvorfor deres internet ikke virker. Det sparer både kunder og medarbejdere for mange unødvendige opkald. Kundeservice har åbent mandag til torsdag kl. 9–17 og fredag 9–16. En netop foretaget undersøgelse viser, at kunderne er meget tilfredse med åbningstiderne.

Keld Damsbo i serverrummet, hvor internettrafikken styres.

Elektronisk fejlsøgning Efter at kunden har installeret sin forbindelse, kan der opstå problemer med opkoblingen. Det kan f.eks. være netværksopsætning, forbindelse til internettet, opsætning af e-mail eller hastighed. Til afhjælpning af sådanne problemer har Dansk Ka-

bel TV en support afdeling med syv personer. Supportafdelingen har åbent mandag–fredag kl. 9.30–20.30, så kunder kan få assistance, når de er kommet hjem fra arbejde. Kundeundersøgelsen viser, at også denne åbningstid er tilfredsstillende for kunderne. "Hvorvidt vi på et tidspunkt udvider til også at yde weekend support, er noget, vi løbende vurderer behovet for", siger Rie Duus. Når en kunde ringer, har supporteren mulighed for at tjekke, om kundens modem er on-line i systemet. Han kan også se, om der er antenneproblemer hos kunden, f.eks. i form af et defekt stikledningskabel eller en fejl i antenneinstallationen. Hvis dette er tilfældet, fejlmeldes til den lokale serviceafdeling. Er der ikke antenne- eller modemproblemer, går supporteren videre i fejlsøgning hos kunden.

Stigende servicebehov "Vi oplever et stigende behov for service", siger Rie Duus

Der ydes support på styresystemer fra Windows 98 og

nyere. Kunder, som ønsker support på andre programmer eller på internt netværk, henvises til de forhandlere, hvor de har købt produkterne. "Vi oplever en stigende efterspørgsel på support på flere end de nævnte programmer, og vi arbejder på i fremtiden måske at kunne udvide vore tilbud om support", oplyser Rie Duus. Supporten hos Dansk Kabel TV er gratis og koster således kun almindelig telefontakst.

Brugeren skal sikre sig Dansk Kabel TV har netop færdiggjort en stor omlægning af nettene hos alle kunder. "Tidligere var de koblet op via en privat ip-adresse, men mange programmer virker ikke med private ipadresser. Det var heller ikke muligt at leve op til den nye antiterrorlov, der pålægger internetudbydere, at misbrug på nettet skal kunne spores tilbage til den enkelte kun(Fortsættes næste side)

FDA-orientering 1/2003

21


de", fortæller teknisk chef Keld Damsbo, der fortsætter: "Vi får jævnligt henvendelser fra kunder, der spørger, om vi kan se, hvilke hjemmesider de har besøgt. Sådanne oplysninger registrerer vi ikke. Vi udleverer i øvrigt kun kundeoplysninger, hvis politiet stiller med en dommerkendelse. Kunderne tildeles fremover kun én offentlig ipadresse pr. kabelmodem, hvilket betyder at hjem med flere computere skal anskaffe sig en router for at kunne etablere et lokalt netværk. Vi har erfaring for, at ca. 20% af vores kunder har mere end en pc i hjemmet. Løsningen med en router giver samtidig optimal beskyttelse mod hackerangreb, ligesom routeren adskiller intern trafik på hjemmenetværket fra trafikken på internettet", fastslår Keld Damsbo. Omlægningen fra private til offentlige ip-adresser har betydet, at kunderne nu skal have mere fokus på sikkerheden end tidligere. Derfor har Dansk Kabel TV udviklet et elektronisk filter, som kan aktiveres i kundens modem. Denne løsning er et gratis tillægsabonnement, som dækker en stor del af kundernes behov. Den kan dog ikke erstatte en hardware firewall, ligesom man altid skal have et opdateret antivirusprogram.

Teknikken bag Den tekniske afdeling, som bor dør om dør med kundeservice og support, sikrer, at der er kapacitet nok. Det gør den ved døgnet rundt at overvåge trafikken på alle tilsluttede anlæg. Medarbejderne gennemgår trafikmængden og andre registreringer, som løbende opsamles på serverne i huset. Serverne overvåger trafikkvaliteten på, til og fra de

22

FDA-orientering 1/2003

Supporteren kan på sin skærm se, om der er fejl i kundens forbindelse.

enkelte net, måler hastigheder på alle døgnets tidspunkter, registrerer fejl og forsøg på ulovlig indtrængen i nettene, tildeler ip-adresser samt konfigurerer og opdaterer de enkelte kabelmodemer, når det er nødvendigt. "Vi har erfaring for, at der er et stort kapacitetsbehov, når vi starter et nyt anlæg op, hvilket vi naturligvis tager højde for. For at kunne opgradere kapaciteten i tide, overvåger vi løbende forbruget på de enkelte anlæg, så kunderne altid har fuld kapacitet til rådighed", siger Rie Duus. "Vore servere registrerer fejl på anlæggene, så vi hurtigst muligt kan bede den ansvarlige serviceafdeling se på nettet, før kunderne mærker problemerne. Det kan f.eks. være støj eller skadede kabler", fortæller Keld Damsbo. Dansk Kabel TV har to server-rack stående. De provisionerer alle kabelmodemer og pc’ere. For at sikre, at kunderne altid kan være på nettet, er de backup for hinanden. Der er døgnvagt på

såvel de to anlæg som på kommunikationslinierne mellem dem.

Altid orienteret Placeringen af kundeservice, support og teknisk afdeling dør om dør har stor betydning for kvaliteten af den daglige service.

Den løbende kommunikation afdelingerne imellem betyder, at alle medarbejdere er up-to-date med, hvad der sker i de mange anlæg og dermed kan orientere kunderne enten på forhånd eller i uvarslede situationer straks kan give en korrekt forklaring. ■

Ordbog TCP/IP:

Standard til kommunikation på internettet.

IP-adresse:

Pc’ens "telefonnummer".

Firewall:

Netværksenhed som kan begrænse uautoriseret adgang.

Modem:

Enhed til datatransmission mellem computere og andet kommunikationsudstyr via telefon- eller kabelnet.

Provisionering: System der tildeler nødvendige oplysninger for, at modem og pc kan komme på internet med den rigtige hastighed. Router:

Hardware der dirigerer data rundt på internettets backbone-struktur eller enhed til opkobling af pc’er på lokalnetværk.


10 mio. modemer Der blev leveret 10 mio. DOCSIS kabelmodemer sidste år, oplyser Cable Datacom News. Det er 25% flere end i 2001. USA er stadig den største aftager med 70%, men væksten var med 48% langt større udenfor.

Gældsplaget kabelselskab Det store engelske kabeltv selskab, NTL, har det seneste år ligget i betalingsstandsning med en gæld på ikke mindre end £6,6 mia. på grund af overdrevne forventninger til itmarkedet. Kreditorerne har nu accepteret at få aktier i selskabet i stedet for penge. Med 2,9 millioner kabelabonnenter som kundeunderlag skulle der være grundlag for at få selskabet på ret køl.

Dyrt at gå fallit Likvidatorerne i det britiske ITV Digital har forlangt, at op mod en million abonnenter enten returnerer den udlånte set top boks eller betaler £62 for den. Det er ganske vist dyrere at samle dem ind end at lade hjemmene beholde dem, men så kan kreditorerne da se, at konkursboet gør noget.

Amelia Høy

Dansk vært i MTV Så er der igen en dansk programvært i MTV. Den 21-årige Amelia Høy er netop debuteret som programvært i MTV Nordic, som har været uden dansk studievært i flere år. Amelia Høy voksede op med amerikansk far og dansk mor i sine første 12 år i San Francisco og siden i Danmark. ■

FDA-orientering 1/2003

23


TEKNIK

Ny service - Teknisk Hotline FDA har indgået aftale med DK-Antenneteknik, der stiller en medarbejder til rådighed hver torsdag kl. 17,0019,00. Telefonnummeret er 59 96 17 10.

Hertil kan FDAs medlemmer ringe med spørgsmål af teknisk karakter. Dette er en gratis service for FDAs medlemmer, der har korte tekniske spørgsmål, som kan besvares med det ■ samme.

Digitalt tv på afveje

TiVo med ny funktion

Det er velkendt, at analoge signaler fungerer også selv om de bliver svagere. Derimod forsvinder digitale signaler helt. Et specielt problem for terrestrisk digitalt tv er tilbagekastning (ekko) af signalet fra bygninger. Det ægte signal og ekkoet kan være svære at skelne for en digital modtager. Den kan vælge ekko-signalet, selv om det er for uklart til, at apparatet kan vise billederne. Problemet meldes løst af Philips Research i USA, der i samarbejde med forskere har udviklet en software, som vil vælge det ægte signal, skriver Chicago Tribune.

TiVos personal video recorders vil til foråret kunne opgraderes, så de kan bruges på hjemmets eget netværk, uanset om man lagrer fra antennekablet eller fra computer. Desuden bebuder TiVo, at det inden årets udgang kommer med en model med så stor harddisk, at den også kan lagre HDTV.

Interaktivt flop? Ifølge en undersøgelse fra Mediamätning AB bruger de svenske seere med adgang til en returkanal, denne meget lidt. Ud af 1,7 mio. hjem med digitalt tv, har kun 200.000 udnyttet mulighederne. På spørgsmålet om de har anvendt returmuligheden inden for det sidste par dage svarer kun 1,4 % ja.

MHP i Finland I Tampere i Finland har man netop iværksat et forsøg hvor 100 tv-hjem forsynes med MHP. Det betyder adgang til: interaktivt tv, spil, email, chat, nyheder, rejseinfo og filmnyheder via returkanalen på nettet.

Mere på samme plads STMicroelectronics har i samarbejde med Eutelsat demonstreret en videreudvikling af sin STV0499 8PSK Turbo Coding teknologi. Med den kan kravene til båndbredde i en satellitforbindelse reduceres med op til 50% og stadig være kompatible med de eksisterende 8PSK set top-bokse.

Data på digitalt sendenet? Det kommende digitale jordbaserede sendenet i Norge skal måske baseres både på tv og på data. Databranchens interesseorganisation IKT har kraftigt kritiseret planerne, og Norges televisjon, der er eneste ansøger til det digitale net, inviterer nu IKT til at medvirke til en ny forretningsmodel for et digitalt sendenet. Kulturdepartementet venter at kunne fremlægge koncessionsvilkår i Stortinget inden påske.

KABEL TV · TELEFONI · INTERNET

Kære antenneforening!

Vælg det naturlige alternativ - som samarbejdspartner ved renovering og service. Kontakt os og få et godt tilbud på en professionel løsning - evt. med returvej til internet og telefoni

DANSK BREDBÅNDS TEKNIK Aalborg: Mølleskoven 19 · DK 9260 Gistrup · Tlf. +45 7022 3710 · mail@dbteknik.dk

24

FDA-orientering 1/2003

DBT


Trådløst internet fra antennemaster Med lokale samarbejdspartnere tilbyder Arrownet internet til boliger på landet Af marketingchef Thomas Brandt-Knudsen, Arrownet Arrownet, som siden august har kørt et pilotprojekt med trådløst Internet via FWA (Fixed Wireless Access) i samarbejde med Jelling Antenneforening, tilbyder nu internet til hjem, som ikke kan tilslutte sig et fællesantenneanlæg. Det er blevet muligt, efter at Arrownet i sidste måned fik permanent tilladelse fra IT- og Telestyrelsen til at videreføre projektet fra 50 sendepunkter i Danmark. Fuldt udbygget dækker det 85% af de danske husstande.

Stabilt og driftsikkert Forsøget i Jelling har vist, at

det nye trådløse system har en imponerende driftsikkerhed og stabilitet. Over 100 brugere har deltaget i testen, der er forløbet med stor succes - både teknisk og administrativt.

Både til små antenneforeninger og enkelte husstande Systemet kan levere Internet både til enkelte husstande og til små antenneforeninger, hvis de ligger i Arrownets dækningsområde. Systemet opbygges i første omgang fra de ca. 40 antenneforeninger, hvortil Arrownet i dag leverer Internet. En

sender i en mast rækker 20 km, så dækningen bliver stor. Husstande i mindre foreninger, samt husstande uden for "bynettet", får samme Internet løsning som de større foreninger, Arrownet leverer til. Det vil sige flatrate Internet 24 timer i døgnet med Kundeservice og e-mail etc. Priserne ligger ikke helt fast endnu. Dog er det sikkert, at Arrownet vil holde fast i flatrate (dvs fast pris for frit forbrug). Priserne for husstande i små antenneanlæg, der forsynes trådløst fra sendemasten i nabobyen, vil være den

samme som i det større anlæg. ■ Der er mere om systemet på www.arrownet.dk/ gennemluften

Modtageantenne på hus.

Internet Professionel support

Højhastighed

Fast pris

...frit forbrug til fast pris Internet fra 149 kr. om måneden Med et internetabonnement hos Dansk Kabel TV får du frit forbrug til en fast, månedlig pris. Dermed slipper du helt for ubehagelige overraskelser i form af ekstra regninger. Få yderligere information på Dansk Kabel TV’s hjemmeside www.dk-tv.dk. Dansk Kabel TV A/S - Internetafdeling - Tel.: 70 20 25 98 E-mail: kundeservice@dk-tv.dk - Internet: www.dk-tv.dk

FDA-orientering 1/2003

25


Frihed til at vælge blandt alverdens tv-kanaler Med jeres helt eget Triax antenneanlæg får I mulighed for selv at vælge helt op til 70 forskellige analoge og digitale kanaler med klare, skarpe billeder og stereolyd - og det oven i købet til en meget konkurrencedygtig pris. Desuden får I en lang række fordele, når I etablerer jeres eget antenneanlæg: • Det er jer, der bestemmer hvilke kanaler I ønsker at se. • Triax anlægget er opbygget af moduler, som giver jer mulighed for at tilpasse anlægget efter behov. • Den indbyggede programmeringsenhed gør det meget nemt at vælge de programmer, man ønsker. • Sikkerhed for stabil drift 24 timer i døgnet året rundt. • Triax produkter sikrer en meget høj kvalitet på både lyd og billede. • Prisen per kanal/abonnent er meget lav.

J.O. Installationer & Østerbro Antenneservice A/S Søborg Hovedgade 51 2860 Søborg Tlf. 3956 5833

Jack-Tronic ApS Hestetangsvej 5 3520 Farum Tlf.: 4495 6630 Fax.4295 4448

Det er også muligt at bruge tv-netværket som lokalt Internet-netværk. Herved kan alle abonnenter få adgang til en fælles højhastigheds Internetforbindelse, som er langt billigere, end hvad man hidtil har set.

Ring trygt til en af nedenstående installatører, så du kan få et konkret tilbud på et nyt, skræddersyet digitalt/analogt antenneanlæg eller på en renovering af det eksisterende anlæg. Vi har mange års erfaring med opbygning, vedligehold og renovering af antenneanlæg, og vi kan også hjælpe jer med en eventuel leasingaftale på det nye anlæg.

Aagaard Fjordside A/S Aderupvej 71 4700 Næstved Tlf. 5572 5331 5572 2085

J.J. Parabol & Alarmservice Vendergade 14 4800 Nykøbing F. Tlf.: 5482 8898 Fax.5482 8897

Tria Antenner Christian d. X Allé 83 2800 Lyngby Tlf.: 4588 3400 Fax.4288 1337


POLITIK

Protest mod dobbelt afgift af dansk tv Antenneanlæg indgår ikke frivilligt aftale med Copy-Dan om must carry-kanaler Efter at radio-tv-loven blev ændret i december, uden at den urimelige dobbeltbetaling blev fjernet, gjorde FDA i nyhedsbrev nr. 71 medlemmerne opmærksom på muligheden for at undlade at afkrydse must carry-kanalerne på indberetningsskemaet til Copy-Dan, men fortsat følge

lovens krav om at have dem på deres kabelnet. Ved ikke at sætte kryds ud for DR1, DR2 og TV2 undlader de at give Copy-Dan det nødvendige aftalegrundlag til at opkræve vederlag for de pågældende kanaler. Politisk markerer anlægget derved, at det finder tvangsli-

censen for disse kanaler så urimelig, at det ikke ser sig i stand til at indgå en aftale herom. Juridisk er anlægget imidlertid nødt til fortsat at sende de tre kanaler indtil der eventuelt nedlægges et fogedforbud herimod, fordi der ingen aftale er. FDA har bedt de anlæg,

som undlader af afkrydse must carry-kanalerne, om at sende Copy-Dans indberetningsskema til FDAs sekretariat, hvorfra de samlet bliver afleveret til Copy-Dan. Adskillige antenneanlæg har allerede tilkendegivet, at de i år undlader at afkrydse de tre must carry kanaler. ■

must carry-bestemmelser, som antenneanlæg er pålagt.

der, hvor kanalen er bestemt til modtagning". Den foreslåede begrænsning kan medføre en uacceptabel forskelsbehandling af anlæggene, idet signalerne vil kunne modtages uden for modtagningsområdet. Et ubegrænset forbud vil sikre en større del af befolkningen adgang til denne public service tjeneste. FDA har endnu ikke fået svar fra Kulturministeriet.

Nye lov-regler Folketinget ændrede sidst i 2002 både ophavsretsloven og loven om radio- og tv. I FDA-orientering nr. 6/2002 blev der redegjort for årsagerne til lovændringerne og FDAs mundtligt og skriftligt fremlagte forslag til politikerne – uden at det gjorde noget større indtryk på dem. Vi skal her opsummere de ændringer, der har betydning for fællesantenneanlæg.

Ophavsretsloven Ændringerne havde til formål at leve op til reglerne i det nye såkaldte info-soc-direktiv fra EU. Lovrevisionen gav Folketinget god mulighed for at fjerne den urimelige ekstrabetaling, 1,4 mio. hjem tilknyttet kabelnet afkræves i forhold til andre danske hjem - og som ikke eksisterer i en række andre lande. Men politikerne ønskede ikke at fjerne forskelsbehandlingen.

Radio-tv loven Med ændringerne gennemførtes den mediepolitiske af-

tale mellem Venstre, konservative og Dansk Folkeparti. Antenneanlæg berøres kun direkte af, at der ikke mere kræves tilladelse til at drive lokal-tv i et antenneanlæg. Programvirksomheden skal dog registreres hos det lokale tv-nævn, og der skal stadig stå en selvstændig forening med lokal-tv som hovedformål bag udsendelserne. Der er fortsat must carry for lokal-tv, hvilket FDA finder er i strid med EU's direktiv. FDA samler derfor materiale med henblik på indbringe bestemmelsen for EU.

Udgiftsdækning I bekendtgørelsen om lokalradio- og fjernsynsvirksomhed indføres hjemmel til, at ikke-kommercielle kanaler (græsrods-stationer) kan afkræves betaling for dokumenterede sendeudgifter i de såkaldte vinduer på networking-stationer. FDA har opfordret til, at et tilsvarende betalingsprincip indføres i forhold til de

Dobbelt-betaling I udkastet til bilag til bekendtgørelsen om de to (næsten) landsdækkende radioer P5 & P6 anføres det, at P5, som får public serviceforpligtelser "ikke (vil) kunne opkræve særskilt betaling for viderefordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning". FDA har bedt ministeriet bekræfte, at det med den valgte formulering er udelukket for tilladelseshaveren at opkræve nogen form for betaling fra fællesantenneanlæg, herunder bekræfte at tilladelseshaveren også er udelukket fra indirekte vederlæggelse ved eksempelvis gennem UBOD at få andel i Copy-Dan afgiften fra kabeltv. FDA har samtidig opfordret ministeriet til at udvide forbuddet mod opkrævning af betaling til at dække al videreformidling i hele Danmark og ikke kun "de områ-

SBS

"Public service-medierne og samfundet har brug for en kvalificeret løbende debat om public service-mediernes programvirksomhed. Derfor bør man overveje, hvordan en sådan debat kan spredes ud og gøres vedkommende for andre end dem, der er interesserede i forvejen." Medieforsker Henrik Søndergaard på et januarseminar i DR.

FDA-orientering 1/2003

27


PERSONALIA

Nielsen og Toft til Turner Kristian Nielsen

Turner Broadcasting System Nordic har ansat Kristian Nielsen som nordisk distributionschef og Anne Marie Højgaard Toft som distributionsassistent, begge med udgangspunkt i Turners kontor i Hellerup. Kristian Nielsen har ansvaret for salget af CNN, Cartoon Network og TCM efter Alison Mordue, der herefter vil hellige sig den øvrige forretningsudvikling som Busi-

ness Development Director i Turner. Kristian Nielsen, 43, har et mangeårigt kendskab til de danske kabelnet, som han har betjent for Viasat, CNBC, Canal Digital og senest Telenor Vision. Anne Marie Højgaard Toft, 27, kommer fra Eurosport i Stockholm, hvor hun havde forbindelsen til danske kabelnet og altså nu efter flere år i udlandet har besluttet at vende hjem. ■ Anne Marie Højgaard Toft

Modern Times Group har gennemført en strukturændring, hvorefter én person får

Advokat Jesper Sehested Lund fratrådte med årsskiftet stillingen som adm. direktør for TvDanmark og for SBS Broadcast Danmark, som han har stået i spidsen for siden 1995. Salgsdirektør Jan Hjøllund er konstitueret adm. direktør indtil Jesper Lunds efterfølger er udpeget.

Ny programchef i TV3 Jacob Mejlhede, tidligere underholdningschef på TV2, er nu programchef på TV3, som til gengæld har sagt farvel til programredaktør Troels Rasmussen.

DR2 skal have ny chef Torben Frølich forlader DR2 efter fire år som programchef – til fordel for direktørposten i Lokale- og Anlægsfonden.

Ny chef i Canal+ Antoine Villeneuve er vendt tilbage til Canal+ i Norden, idet han i januar tiltrådte som chef i stedet for James Wells, som blev direktør sidste sommer. Villeneuve blev markedschef for Canal+ i Norden i 1997, men var de sidste knap tre år tilknyttet Canal Numedia i Paris.

Nyhedschef i TV2

Ny struktur i MTG Jørgen Madsen

Jesper Lund forlod TvDK

ansvaret for alle aktiviteter i sit land. Ansvarlig for Danmark er adm. direktør Jørgen Madsen, der kom til TV3 i 1994. Han har især udviklet Viasats sport først i Danmark, og derefter i Stockholm. I 2000 fik han ansvaret for nye medier, men vendte sidste år tilbage til København. ■

Michael Dyrby

Souschefen på TV2 Nyhederne Michael Dyrby afløste 1.

Cristina Lage forlod TV2 Peter Parbo

Ny chef for EuroNews David Lowen

EuroNews har udpeget David Lowen til adm. direktør efter Martyn Wheatley, der efter 6 år er flyttet til Dubai som nyhedschef for MBC. Lowen har sin baggrund i ITV i England og har efterfølgende været konsulent for flere europæiske tv-kanaler. ■

januar Jens Gaardbo som nyhedschef, efter at denne er blevet informationschef i medicinalkoncernen Lundbeck. Michael Dyrby afslører i TV2 Medienyt, at han har en vidtløftig plan om også at sende nyheder med billeder til mobiltelefoner. ■

Peter Parbo afløste 16. januar Cristina Lage som adm. direktør for TV2, hvortil han kom som økonomidirektør i 1990. Salgs- og marketingdi-

rektør Flemming Rasmussen er indtrådt i direktionen med fortsat ansvar for TV2/Reklame. Cristina Lage, der blev chef for TV2 i 1999 og erklærede sig som modstander af politikernes beslutning om at privatisere TV2, fratrådte i konsekvens af uenighed med den nye formand Erik Ross Pedersen om sin plan for omstrukturering, der bl.a. ikke omfattede Peter Parbo. ■

FDA-orientering 1/2003

29


S AT E L L I T T E R

To mislykkede satellit-opsendelser To mislykkede opsendelser af satellitter, der skulle formidle tv til Europa, koster dyrt. Ganske vist var både Astra og Eutelsat, som hver mistede en ny satellit til omkring en milliard kroner, forsikret mod tabene, men forsikringspræmierne for kommende opsendelser bliver væsentligt højere. SES Global i Luxembourg mistede i november Astra

1K, som en Proton-raket ikke fik bragt højt nok op. Satellitten blev under kontrol sendt i Stillehavet et par uger senere. Satellitten skulle erstatte den 12 år gamle Astra 1B, der kan fortsætte en tid endnu. Eutelsat mistede Hot Bird 7, der blev opsendt sammen med den franske stats testsatellit Stentor i en Ariane 5 raket. Årsagen menes at være

Nye planer efter nej til satellit-fusion PanAmSat vil købe søsterselskabet Hughes Global Services af Hughes Electronics Corp., der igen ejes af General Motors. Med fusionen håber PanAmSat at stå stærkere i konkurrencen om ordrer fra den amerikanske regering på satellitkapacitet. Planen er opstået, efter at myndighederne af konkurrencemæssige grunde sagde nej til, at de to største udbydere af satellit-tv i USA, EchoStar og DirecTV slog sig sammen. DirecTV ejes af Hughes Electronics. PanAmSat ejer 23 satellitter, som dækker hele Jorden. EchoStar og DirecTV ejer henholdsvis 8 og 6 satellitter, der sender tv til Nordamerika. Hughes er verdens største leverandør af satellitter til telekommunikation. ■

en læk i kølesystemet i den nye raketmotor Vulcan 2, som derfor blev så varm, at raketten eksploderede. Arianespace har ikke haft tilsvarende problemer med Vulcan 1-motoren. HotBird 7 skulle afløse den seks år gamle HotBird 2, som foreløbig bliver på 13 grader øst. Arianespaces store problem er, at en opsendelse

midt i februar bliver den sidste med den stabile Ariane 4raket. Der er planlagt fem opsendelser i år med Ariane 5, heraf en med den største version, hvormed Hot Bird 7 og Stentor gik tabt. Boeings program i år er 20 opsendelser med Delta 2, 3 og den nye 4 samt 5 opsendelser fra Sea Launch i Stillehavet med de russiskukrainske Zenit-raketter. ■

Thor hjemme igen Den 12 år gamle Thor 1 er vendt tilbage til 1 grad vest efter det meste af året at have vikarieret for Eutelsat syv grader længere vestpå. Thor 1 bruges nu til datakommunikation.

Nej til køb af Eutelsat PanAmSat og Intelsat har trukket deres tilbud om at købe aktiemajoriteten i Eutelsat på grund af fransk modstand mod ikke-europæisk ejerskab.

Dyrt aktiekøb Universal Vivendi har solgt sin 10% aktiepost i det amerikanske satellitselskab Echostar for 1 mia., hvilket er 15% mindre end da aktierne blev købt for et år siden. Vivendi ville støtte Echostars forsøg på at købe konkurrenten DirecTV af General Motors. Da fusionen ikke lykkedes, faldt aktiernes værdi samtidig med, at Universal Vivendi kom i pengenød.

Aktivitetskalender

30

19. februar:

FDA region 8: Regionsmøde kl. 19 i Mørkøvhallen.

20.-22. maj:

Mediacast 2003 i ExCel i London. www.mediacast.co.uk

11. marts:

FDA region 9: Møde kl. 19,30 på Nyråd Kro.

3.-5. juni:

ANGA Cable 2003 i Köln.

12.-19. marts:

CeBit i Hannover. www.cebit.de

29. august3. september:

IFA, International Funkausstellung, i Berlin. www.ifa-berlin.de

9.-11. april:

ECCA holder årsmøde i Prag.

12.-16. sept.:

12.-13. april

FDAforum i Rørvig.

IBC, International Broadcasting, i Amsterdam www.ibc.org

3. maj

Scala kursus afholdes i Vejle kl. 10-16

15. september:

FDA region 1 holder møde kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

12. maj:

FDA region 1 holder møde kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

23. september:

FDA region 9: Generalforsamling kl. 19,30 på Nyråd Kro.

21. maj:

FDA region 8: Regionsmøde kl. 19 i Mørkøvhallen.

27. oktober:

FDA region 1: Generalforsamling kl. 19,30 på Tylstrup Kro.

FDA-orientering 1/2003


FDAs hovedbestyrelse Valg af landsmødet

Valgt af regionerne

Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@get2net.dk

Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. E-mail: pdam@btf.kk.dk Tlf. 77 41 93 38

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 04. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Evald Gregersen, Reg. 2 Brogade 73 8850 Bjerringbro Tlf. 40 68 43 50 E-mail: evald.gregersen@12move.dk

Leif Johansen, Reg. 7 Grønningen 19 4040 Jyllinge Tlf. 46 73 37 64 E-mail: leif@ljohans.com

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 Fax 98 90 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 75 53 89 74 E-mail: curtandersen@mail1.stofanet.dk

Jørgen Pedersen, Reg. 8 Liljevænget 1 4173 Fjenneslev Tlf. 57 80 91 66 E-mail: njp@firma.tele.dk

Asta Fog Larsen Zentavej 18, 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92 E-mail: asta@hum.auc.dk

Leo Beck Nielsen, Reg. 4 Terpagersvej 6 6760 Ribe Tlf. 75 42 21 93 E-mail: leonielsen@mail1.stofanet.dk

Ole Jacobsen Reg. 9 Kirsebærvej 12 4760 Vordingborg Tlf. + fax 55 37 24 30 E-mail: o.jacobsen@get2net.dk

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

FU = Medlem af Forretningsudvalget

Regionsbestyrelser Region 1: Nordjyllands amt tlf. 98 46 43 81 Helmuth Kroer (form.), HB Erik Juul Nielsen (sekr.) John Lauritzen (kass.) Jens Åge Thomsen, HB. supp. Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen (form.), HB Bent Larsen (næstf.) Jørn Bollinger (sekr.) Flemming Knudsen Evald Gregersen, HB

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 75 53 89 74 Curt Andersen (form.), HB Svend Erik Madsen (næstf.) Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 75 42 21 93 Leo Beck Nielsen (form.), HB Jørgen Kirkmand Michael O’Halloran Leif Ohlsen Hans O. Lorentzen, HB supp.

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen (form.), HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen (næstfor.) Børge Kiilsholm (sekr.) Bent Aabjerg Nielsen Knud Mortensen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 36 70 17 66 Martin Christensen (form.) Peter Colmorten (sekr.) Preben Christensen (kass.) Peter Dam, HB

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 46 73 37 64

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 24 30

Leif Johansen (form.), HB Kai Nielsen (næstform.) Poul-Erik Jensen (kass.)

Ole Jacobsen (form.), HB Leif Jensen Carsten Petersen (næstf.) HB. supp.

Region 8: Vestsjællands amt tlf. 57 80 91 66 Jørgen Pedersen (form.), HB Henning H. Madsen (næstf.), HB supp. Flemming Røen Henrik Christiansen Niels Jørgen Trælle

HB = Valgt til hovedbestyrelsen af regionen.

Medlem af ECCAs bestyrelse S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kommunikationsudvalget

Skatteudvalget

Flemming Røen E-mail: roen@ka-net.dk

Erik Nørmølle Andersen E-mail: erik.noermoelle@brovst.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tune.dk

Jørgen Pedersen E-mail: njp@firma.tele.dk

Svend Erik Faarbæk E-mail: svendfaarbaek@mail.tele.dk

Jens Møller E-mail: jebo@adslhome.dk

Carsten Pedersen E-mail: cpe@tu19.ccta.dk

FDA-orientering 1/2003

31


Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2003-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2003-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded