Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 4 september 2017

orientering

Paradigmeskifte i den danske mediestruktur i fuld gang... Hvem skal betale gildet? LÆS OGSÅ:

■ DF’s holdning til

■ FDA afholdte

■ Gode synergier ved

fremtidens mediestruktur

ekstraordinært Landsmøde i Kolding

samarbejde mellem antenneanlæg


FDAorientering Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 1. september 2017. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Kai Nielsen, Bjarke Pejtersen, Per Theisen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 5: 4. oktober 2017 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Der sker opbrud i de kendte strukturer! Antenneanlæggene søger samarbejde for at styrke sig, energiselskaber opkøber internet- og tv-leverandørselskaber, politikerne vil måske ophæve licensen og sælge TV2. Hele den kendte medie- og leverandørstruktur er under forvandling i disse år og antenneanlæggene skal finde deres ståsted. Hvem skal betale for produktionen af danske udsendelser i fremtiden og vil kvaliteten af udsendelserne stadig være vigtig for leverandørerne? Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2017: kr. 1.185,EU-abonnement 2017: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 5: Fredag d. 20. oktober 2017. Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk

FDA holder næsen tæt i sporet Kai Nielsen Landsformand

Den retning, som FDAs ledelse udstak allerede ved roadshowmøderne sidste år, om at kigge frem og ud, fastholdes og understreges af beslutningerne, og ikke mindst af debatten, på det ekstraordinære landsmøde, som vi netop har overstået (den 20. august). Det ekstraordinære landsmøde kan siges at ligge i direkte forlængelse af de 6 roadshowmøder her i foråret – 6 møder, som betød at Hovedbestyrelsen fornemmede en stor opbakning til ideen om at samle valget af FDAs ledelse på landsmøderne, og til at prøve med nye måder at etablere aktiviteter for, af og med medlemmerne. Jeg vil på denne plads gerne gentage min tak til alle dem, som brugte endnu en fridag på at arbejde for deres antenneanlæg og for FDA. Det er sådanne engagerede mennesker, som er med til at sikre, at en hel masse lokalsamfund rundt i hele landet fortsat er attraktive at være en del af. Tak for jeres indsats! Der er ikke sket det helt store siden vi færdiggjorde den skriftlige beretning, som vi vanen tro har sendt ud til alle medlemmerne. Det har været ferie en stor del af tiden, så det er ikke det helt store, jeg havde at tilføje ud over at vi på økonomi-siden ligger i størrelsesordenen godt 75.000 bedre end budget på nuværende tidspunkt. Det er samtidig klart, at en af vores tunge opgaver på dette felt er netop det tidsskrift - FDA Orientering – du lige nu læser i. Det kniber fortsat voldsomt med at sælge tilstrækkeligt mange annoncer. Derimod mener vi, at vi er lykkedes med at løfte det redaktionelle indhold. Det er dog klart, at hvis ikke vi finder en formel til at løfte økonomien, må vi tænke mere radikalt nyt i forhold til at fastholde vores tidsskrift for antenneanlæg. FDA har ikke planer om, at der skal lukkes for FDA Orientering, men formen skal vi nok nytænke. A2012 tilskrev sidst på fredagen før FDAs ekstraordinære landsmøde om søndagen en stor del af FDAs medlemmer. FDAs Hovedbestyrelse drøftede henvendelsen i sit møde om lørdagen den 19. august og udsendte på baggrund heraf et brev til sine medlemmer. Jeg vil gerne understrege, at FDA ikke ønsker at indgå i en polemisk debat med A2012, men det skal ikke afholde mig fra i det stille at undre mig over dette tiltag fra deres side. FDA arbejder hårdt for at få så stærk en repræsentation af vores - de brugerejede anlægs - interesser som på nogen måde mulig. Det gøres ikke gennem en konflikt mellem to eller flere organiseringer - det sker ved at være så relevante, at hovedparten af anlæggene samles i én organisation – og det bør efter min opfattelse ubetinget være FDA. Derfor var vi samlet for at tilpasse vores vedtægtsgrundlag, så det fremmer FDAs muligheder for i endnu højere grad at blive netop det – en relevant organisation med endnu flere aktiviteter rundt i hele landet – altså ved at vi bliver endnu bedre til at gøre mere af det, FDA allerede gør godt nu!

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

- fortsætter på side 4 ›››

FDA ORIENTERING · september 2017


FDAindhold

5 Hvad er den politiske dagsorden? 7 FDA udvikles og styrkes 10 FDA Messe og Landsmøde 2017 nærmer sig 12 Er de bange for konkurence?

10 FDA udvikles og styrkes

14 Tanker fra en tidligere antenneforening i Svebøl 17 Bliver TV 2 privatiseret og hvis hvornår? 18 Aabybro Antennelaug var klar i DGI Huset 20 Goddag mand, streaming 22 Kabelplus blev til flere på FDA Messen 24 Energi- og bredbåndskoncern udsat for massiv kritik

17 Privatisering af TV 2?

25 Advokatens bord: Let’s dance... 26

Branchenyt: Nyt på jobfronten Nyt tiltag fra Brugsen Resultattilbagegang for tv-producenter

24 Massiv kritik af Ewii

FDAsekretariat Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. +45 59 96 17 07 Mobil +45 26 16 00 71 Mail sbs@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 06 Mail anne-mette@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. +45 59 96 17 05 Mail mie@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 18 Mail svend@fda.dk

FDA ORIENTERING · september 2017

3


FDAorientering ››› - fortsat fra side 2

Her gengiver vi indholdet af det brev som Hovedbestyrelsen udsendte den 19. august 2017:

Og derfor fastholdt Hovedbestyrelsen helt selvfølgeligt sit forslag om at ophæve eksklusionen af de tre anlæg, som i en periode har været udelukket fra medlemskab af FDA. Et forslag som det ekstraordinære landsmøde vedtog med stor majoritet. I kan læse meget mere om mødet i Kolding den 20. august på siderne 7-9.

Til FDAs medlemmer

Tak for opbakningen fra medlemsforeningerne til de ændringsforslag FU/HB havde forslået. Tak for en god debat og tak for de konstruktive forslag, der blev indarbejdet under det ekstraordinære landsmøde. Det har været en god vej fra mødet med regionsformændene i sommeren 2016, de gule sedler på messen og landsmødet i november 2016, konferencen med regionsmedlemmer, ERFA-grupper m.fl. i januar 2017 på FDA Forummødet og ikke mindst debatten og opbakningen fra de 6 roadshow. Jeg vil også benytte lejligheden til at rette en stor tak til sekretariatet og sekretariatschefen for indsatsen. Uden jer var vi ikke kommet i hus med resultatet i søndags. Det har været en hård rejse, men jeg tror på det vil være til gavn for FDA som organisation og som jeres arbejdsplads. Vi ses alle på messen og landsmødet den første weekend i november.

A2012 har i går den 18. august sidst på dagen udsendt brev til FDAs medlemmer og til FDAs ledelse. FDAs hovedbestyrelse har på sit møde i dag kort drøftet dette initiativ og udtaler på baggrund her af følgende: FDAs ledelse deler ønsket om at have en stærk organisering af de brugerejede antenneanlæg – derfor har FDA taget initiativ til og søgt at opretholde en konstruktiv dialog med ledelsen i A2012 – uden at det har vakt den store genklang hos ledelsen i A2012. Og med den samme begrundelse har FDAs hovedbestyrelse til det ekstraordinære landsmøde i morgen den 20. august 2017 stillet forslag om at ophæve eksklusionen af de tre antenneanlæg, som i øjeblikket er udelukket fra at blive medlemmer i FDA. FDAs ambition er uforandret; først og fremmest at sikre en stærk brancheorganisation – ikke nødvendigvis at være billigst men at fastholde et stærkt fællesskab for de brugerejede anlæg. Netop derfor ønsker vi at samle valget af FDAs hovedbestyrelse på det årlige landsmøde og at tilpasse organisationen, så aktiviteterne rettet direkte mod medlemmerne bliver endnu flere og gerne endnu mere lokale. FDA har slet ingen planer om at afholde alle medlemsmøder på et og samme sted, så det hver gang er de samme anlæg, som har langt til møderne. FDA har noteret sig de fordele A2012 fremhæver for sit vedkommende, det er på ingen måde væsentligt forskelligt fra de ydelser, I som medlemmer allerede modtager fra FDA – bortset fra selvfølgelig, at A2012 ikke udgiver et tidsskrift 6 gange om året– at A2012 ikke afvikler en række lokale aktiviteter for medlemmerne – at A2012 ikke arrangerer en stor konference og udstilling!

- din nye servicepartner Vi har sammenlagt mere end 30 års erfaring med Kabel TV. Service på Kabel TV net, Fibernet og Internet. Vi servicerer allerede net på Fyn og i Jylland. Kontakt os for en uforpligtende snak om Jeres muligheder.

tlf. 44 40 15 20 info@acianet.dk www.acia.dk

Pantheradmin Partner · Kronback Tracers Partner 4

FDAs hovedbestyrelse har ingen planer om at tilskrive medlemmer af A2012 specifikt. Ambitionen er derimod fortsat, at hovedparten af alle de brugerejede antenne- og tilsvarende digitale anlæg skal erkende fordelen ved at være en del af et stærkt kollegialt fællesskab i FDA. Et aktivt fællesskab, hvor man såvel i lokale, regionale som landsdækkende sammenhænge møder kvalificeret faglig inspiration til den fortsatte ledelse af sit lokale anlæg – til gavn for de tilsluttede husstande og til styrkelse af de respektive lokalsamfunds livsvigtige digitale infrastruktur. FDAs hovedbestyrelse indbyder alle anlæg, som deler denne ambition til at blive og fortsat være medlemmer! På gensyn til nogen af jer i morgen og til helt sikkert rigtig mange flere af jer den første weekend i november, når FDA afvikler Messe, konference og landsmøde på hotel Scandic i Kolding. Med venlig hilsen FDAs hovedbestyrelse

FDA ORIENTERING · september 2017


Hvad er den politiske dagsorden? Den politiske dagsorden omkring internet, tv og telefoni har stor betydning for, hvorledes vi som antenneforeninger skal agere i forhold til fremtiden Kris Vetter Redaktør Kilde/interview: Morten Marinus, medieordfører Dansk Folkeparti Foto: Steen Brogaard

Derfor har vi her i tidsskriftet iværksat en artikelserie med det formål, at give medieordførerne fra partierne i Folketinget mulighed for at komme til orde. Tanken er at samtlige medieordførere skal give udtryk for deres partis syn på mediebilledet og fremtidens struktur. Spørgsmålene til politikerne vil være enslydende fra gang til gang, således vi får et klart billede af standpunkter og synspunkter. Nedenstående svar/input på konkrete udfordringer, som antenneforeningerne står over for, er fra medieordfører Morten Marinus Dansk Folkeparti. Emner, vi gerne vil have dit bud på som medieordfører for Dansk Folkeparti, er flg.: Længden på medieaftaler? - Dansk Folkeparti ønsker som udgangspunkt at medieforliget skal være en fire års aftale, men meget gerne med mulighed at kunne indlægge nogle “ventiler”, som gør det muligt at redigere løbende, efter behov. - Vi har f.eks. flere gange set, at teknologien og brugernes medievaner ændrer sig hurtigere, end vi politikere har haft mulighed for at kunne forudse. Derfor vil det give god mening ikke altid at skulle til enden af et forlig, inden man kan tilpasse sig virkeligheden med nye teknologiske muligheder og forholde sig til ændrede forbrugsvaner hos befolkningen.

Morten Marinus Født 10. november 1977 i Aalborg, søn af murermester Bent Jørgensen og social­og serviceassistent Inger M. Jørgensen. Medlemsperiode Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 15. sep. 2011. Kandidat for Dansk Folkeparti i Aalborg Østkredsen fra 2014, i Aalborg Vestkredsen 2010­-2013, i Hjørringkredsen 2004-­2010 og i Aalborg Vestkredsen 2001­-2004. Medieordfører fra 2011. Kommunalordfører og postordfører 2011­-2015. Uddannelse og erhverv Sygehusportør, Aalborg Sygehus 2005­-2006. Ubefaren skibsassistent, Svendborg Søfartsskole 1996. Sygehusportør, Aalborg Sygehus 2005­-2011. Tillidshverv Medlem af Saltum­Alstrup Menighedsråd fra 1996. Medlem af byrådet i Pandrup Kommune 2002­-2006. Medlem af regionsrådet i Region Nordjylland 2010­-2011. Medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fra 2010 1. viceborgmester.

FDA ORIENTERING · september 2017

5


FDAorientering Public servicelicens eller markedsbetinget? - Ang. licens, så har vi i Dansk Folkeparti jo netop i forbindelse med vores sommergruppemøde i år, meldt ud,, at vi ønsker licensen afskaffet og at man i stedet finansierer public service over skatten/finansloven. Stadig med en 4-årig økonomisk ramme, som medieforligskredsen så ”fordeler”, som vi kender det fra nu. - På samme tid foreslår vi, at Danmarks Radio skal være mindre (25 procent). Nogle ting skal flyttes fra DR, og noget skal helt spares væk. Men samlet set ønsker vi stadig, at vi alle er med til at betale for “public service”, men på en mere rimelig måde. Retransmission og teknologi-neutraliteten set fra brugersiden, partiets holdning? - På området retransmission er der jo i øjeblikket nedsat et udvalg, som ser på hvordan man sikrer fremtidens finansiering/ retransmissions betaling mv. - I DF afventer vi dette arbejde, men det er en svær balance, for på den ene side vil man jo gerne have, at alt der én gang er produceret for “public service” midler også kan komme alle til gavn, når som helst og hvor som helst. Men samtidig ved vi jo også, at betalingen er et led i fødekæden, hvor pengene så igen investeres i branchen. - Men en ting er sikkert, man bør have ens regler fremover også for DR. Must carry/ret til fravalg fokus på radioområdet? - Jeg ser mig selv som “Radiomand”, selvom mediet er ældre end TV, så mener jeg at radio/eller andre former for audiovisuelle programmer/udsendelser faktisk er fremtiden.

6

- Jeg mener også godt at FM kan overleve på samme tid med at vi har udbygget DAB-nettet. Vi er faktisk ret spændt på udbygningen af DAB-nettet, og ser frem til resultatet af det arbejde, som i øjeblikket foregår med at få flere radiokanaler på DAB. - Dog går vi ikke ind for at lukke FM, det var Dansk Folkeparti, der i sin tid fik linje om bilradio med i aftalen om DAB, nemlig at FM ikke kan lukkes før mindst 50 procent af alt radiolytning sker på DAB/digital, INKLUSIV Bilradio. Det fik vi som sagt med, fordi vi ikke går ind for et “FM-luk” og at det på den måde ikke er blevet aktuelt at tale om en evt. FM endnu. Hvad har du selv mest på hjertet lige nu/indsatsområder mm., set med dine øjne? - I Dansk Folkeparti ser vi frem til de kommende medieaftaler. - Der skal stadig være masser af gode public serviceprogrammer, men ikke alt behøver at komme fra Danmarks Radio, derfor vil vi meget gerne flytte nogle penge fra DR og over i public servicepuljen, og åbne op for, at flere får mulighed for at søge heraf og til forskellige platforme. Det vigtigste er set med vores øjne kvaliteten, og ikke om det er DR, der står som afsender. - Samtidig mener vi, at en ny aftale bør indeholde krav om at DR rent økonomisk bliver mere transparent/gennemsigtigt, således at både branchen og politikerne bedre kan se hvor og hvordan skattekronerne bliver brugt.

FDA ORIENTERING · september 2017


FDA medlemmernes input fra workshoppen på sidste års FDA Messe, konference og Landsmøde er blevet brugt af Hovedbestyrelsen til at fremlægge nye tanker og ideer til fortsat udvikling af FDA som forening for de danske antenneanlæg.

FDA udvikles og styrkes Ekstraordinært Landsmøde afholdt i Kolding søndag den 20. august baner vejen for samlet valg af FDAs Hovedbestyrelse på det ordinære Landsmøde i november Kris Vetter Redaktør

Baggrunden for det ekstraordinære landsmøde var det positive faktum, at der i kredsen af medlemmer er stor opbak-ning til ønsket om at tilpasse FDAs vedtægter, så de afspejler den organisation, vi gerne vil have. Dermed lå mødet i direkte forlængelse af de seks Roadshow-møder sidst i april og først i maj i år. Her var det et stort ønske, at alle Hovedbestyrelsens medlemmer fremover skal vælges direkte på landsmøderne og ikke som nu, dels på landsmødet og dels gennem elektroniske valg med afsæt i de fire valgkredse. Sådan begrundede Landsformand Kai

Nielsen baggrunden for mødet i sin velkomst. For at det kan ske allerede med virkning fra førstkommende Landsmøde i november dette år, var det ekstraordinære Landsmøde nødvendigt, så vedtægterne kunne tilpasses. Henrik Nøhr, advokat hos Hviid Advokater i Kolding, blev valgt til dirigent på det ekstraordinære Landsmøde, som havde samlet knap 50 personer, med tilsammen 36 landsmødestemmer. FDA Forum Optakten til det ekstraordinære Landsmøde startede allerede, da Hovedbestyrelsen inviterede til FDA Forum FDA ORIENTERING · september 2017

sidst i januar, i forlængelse af mødet med regionsformændene i 2016. På mødet var der en grundig debat om, hvad der skal være i fokus i FDA i den kommende periode. Arbejdet foregik i høj grad med afsæt i de mange gode input, som kom fra den åbne workshop ved messe, konference og landsmødet i 2016. På baggrund af arbejdet i FDA Forum besluttede Hovedbestyrelsen at særligt fire områder skal have fokus for arbejdet i år; - Uddannelsestilbud til medlemmerne - At yderligere udvikle FDA til at være en brancheorganisation - At styrke informationen internt til medlemmerne og eksternt i form af blandt andet lobbyisme 7


FDAorientering - At ”klæde” anlæggene på til at kunne stå imod i et marked med stor og stigende konkurrence. Det blev samtidig besluttet at fordoble fra tre Roadshow-møder i 2016 til seks i år. Roadshow-møder Den møderække blev gennemført i den sidste uge af april og den første uge af maj. Møderne blev gennemført over den samme skabelon, startende med selvbetalt valgfri fælles middag forud for

mødet, som blev indledt med tekniskfaglige indlæg fra TeleCenteret og nogle af deres partnere; Harmonic, InfoWise, Panther Applications og med et praktisk eksempel fra Tune Kabelnet. Herefter var der fokus på det mere politisk-organisatoriske, og med afsæt i et oplæg, blandt andet om valgprocedurer, ønsker til fremtidig politisk ledelse og organisering, var der alle steder en god, grundig og levende debat. Det er netop med afsæt i denne debat, at det ekstraordinære landmøde blev indkaldt, med fokus primært på at ændre valgproceduren for HB-medlemmer

og at omlægge organisationen, så det regionale niveau tages ud. God positiv stemning Med de vedtagne tilpasninger fra det ekstraordinære Landsmøde, kan landsmødet i november sætte hovedparten af det hold, som skal tegne FDAs udvikling i den kommende periode, og vælge den person, som politisk skal stå i spidsen for FDA og for Hovedbestyrelsen. Landsmødet kan samtidig, gennem sin debat og beslutninger, udstikke linjerne for det arbejde og de aktiviteter, som skal sikre FDAs fortsatte relevans for medlemmerne. De fremmødte antenneanlægsrepræsentanter havde en hyggelig dag med en endelig beslutning om at FDA skal styrkes og udvikles, således medlemmerne får maksimalt udbytte af medlemskab, og således påvirkningen mod det øvrige samfund, herunder Folketinget og andre beslutningstagere maksimeres. Bestyrelsen foreslås valgt på og af Landsmødet i fremtiden. Regionerne foreslås nedlagt for at omlægge ressourcerne og dermed få flere aktiviteter tættere på medlemmerne i deres nærområder. Målet er flere medlemsrettede aktiviteter, og samtidig give ALLE medlemmer i FDA mulighed for at tage initiativ til møder om relevante emner, som de i særlig grad gerne vil høre om. Dette punkt gav anledning til god debat, da der var forskellige holdninger til at nedlægge regionerne. Forslaget kom til selvstændig afstemning og blev vedtaget med mere end det nødvendige totrejdedeles flertal for forslaget, som blandt andet blev begrundet på følgende vis af Søren Birksø Sørenen, sekretariatschef i FDA:

På det ekstraordinære Landsmøde blev vedtægtsændringerne fremlagt, grundigt debatteret og vedtaget således at Landsmødet i november afvikles i overensstemmelse med disse ændringer.

8

FDA ORIENTERING · september 2017

- Aktivitetsniveauet i regionerne er over årene faldet drastisk, hvorfor regionerne foreslås nedlagt, men det betyder ikke at aktivitetsniveauet skal falde. Tværtimod skal det styrkes, hvorfor der vil være en økonomisk pulje, hvor man kan søge midler til møder, besøg og lignende. En pulje, som Hovedbestyrelsen foreslår oprettet som et tilbud til medlemmerne rundt i hele landet. Der var også forslag til flere roadshows lokalt rundt i de ”gamle” regioner.


Der venter et spændende Landsmøde i november med en næsten fuldt tegnet messe (allerede nu), spændende konferencer og ikke mindst valg til Landsformandsposten i FDA, hvorfor sekretariatschef Søren Birksø Sørensen opfordrer så mange som muligt til at deltage i eventen. Flere deltagere fremførte ønsket om flere lokale møder og ønsket er, at FDA tager det overordnede ansvar for afholdelsen af disse arrangementer. Måske roadshows som form kan styrkes og dermed erstatte regionsarbejdet med at arrangere møder og events. Ud over at tage regionsniveauet ud af FDAs organisation og at samle valget af hovedbestyrelse på landsmødet, blev det besluttet, at hvert af FDAs medlemsanlæg fremover hver skal have én stemme uanset størrelse, og at det bliver medlemmet, som registreres som landsmødedeltager med stemmeret og det praktiske med dokumentation for at få udleveret stemmematerialer tilrettelægges, så enkelt og praktisk som

muligt. Det bliver præciseret, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Fremover sker alle valg til hovedbestyrelsen på landsmøder. Der blev fastsat en regel om at 15 procent af FDA-medlemmerne kan kræve et Landsmøde indkaldt – tidligere var det en ret som tilfaldt de nu nedlagte valgkredse, så der er brug for en anden regel. Det blev tillige gjort eksplicit i vedtægterne, at intet medlemsanlæg kan have mere end ét medlem i Hovedbestyrelsen. FDA Forum vil også fremover sikres geografisk repræsentation i form af mindst 15 deltagere, som udpeges af Hovedbestyrelsen netop for at sikre en bred geografisk spredning. Titlen Landsformand fastholdes af hen-

syn til omverdenen og den branding effekt det har overfor det øvrige samfund herunder politiske beslutningstagere. Alle de forslag, der var stillet til landsmødet blev vedtaget efter en grundig, positiv og fremadrettet debat. Flere forslag blev tilpasset undervejs som følge af debatten og gode argumenter. Under punktet eventuelt meldte der sig allerede nu to kandidater til at efterfølge Kai Nielsen på posten som Landsformand for FDA; Thomas Bak, Blåbærhavens Antenneforening i Fredensborg og Peter Dam, Frederiksholm Net i Sydhavnen i København.

Henrik og Kenneth er gået sammen... Kontakt Henrik: lind@kabelplus.dk 25 26 50 00 Kontakt Kenneth: christensen@kabelplus.dk 25 20 90 10

FDA ORIENTERING · september 2017

9


FDAorientering

FDA Messe og Landsmøde Sommeren er ved at gå på hæld og det betyder, at efterårets største begivenhed, nemlig FDA Messe og Landsmøde 2017, nærmer sig med hastige skridt Mie Lund Jørgensen FDA Messeansvarlig Foto: Vmarketing

I weekenden fredag den 3. november, lørdag den 4. november og søndag den 5. november 2017 inviterer FDA igen til nogle fantastiske konferencedage, et messeområde fyldt med udstillere, godt selskab med antenneanlægs- og branchefolk og et spændende Landsmøde at slutte en god weekend af med. Arrangementet finder igen i år sted på Hotel Scandic i Kolding og vil være i følgende tidsrum: FDA Messe & Konference 2017 Fredag den 3. november kl. 9.30-17.00 Lørdag den 4. november kl. 9.30-16.00 FDA Landsmøde 2017 Søndag den 5. november kl. 9.00-15.00

Vi gentager sidste års succes – og giver den endnu et nøk Sidste år havde vi i dén grad rystet posen! Vi havde valgt et helt nyt sted til at afholde FDA Messen, vi valgte at genindføre en to-dages messe og at lægge konferencerne sideløbende med messen. Derudover havde vi generelt hyggen, nærheden og intimiteten i omgivelserne i højsædet for arrangementet. 2016 var en succes! Vi havde glade besøgende – faktisk havde vi 35 procent flere af dem i forhold til året før, vi havde glade udstillere og alle syntes at stedet og omgivelserne fungerede rigtig godt til FDA Messen. Derfor gentager vi succesen fra 2016 og bibeholder Scandic i Kolding som mødested.

Vi rokerer lidt rundt på henholdsvis konferencesal og udstillingssal og får dermed nogle flere kvadratmetre til rådighed til udstillerne. Det har udstillerne taget godt imod, og rekordtidligt (midt august) er der næsten udsolgt af stande på udstillingsområdet. Det er vi rigtig glade for og vi ser frem til nogle fantastiske dage i november! Vi er sideløbende i gang med at planlægge konferencer med spændende og aktuelle emner og skarpe og interessante oplægsholdere og debattører, og vi arbejder bl.a. på at få kulturminister Mette Boch til at besøge os. Vi planlægger den efterhånden traditionsrige paneldebat, ligesom en række andre emner og oplægsholdere er på tegnebrættet. Har du en god idé til en oplægsholder, som du kunne tænke dig at høre på FDA Messen eller et emne, du kunne tænke

På årets FDA Messe kan du igen i 2017 møde en vifte af de mange leverandører til de danske antenneanlæg, ligesom du kan få en faglig og social snak med kollegaerne fra de andre antenneanlæg. 10

FDA ORIENTERING · september 2017


2017 nærmer sig! dig blev debatteret, så send os endelig en mail eller slå på tråden. FDA Landsmøde 2017 2017 er ved forskellige FDA-arrangementer blevet brugt på at tale struktur i FDA. Efter et ekstraordinært Landsmøde i august, hvor vedtægterne blev justeret i forhold til den virkelighed, som vi gerne vil afspejle, så tegner årets ordinære Landsmøde søndag den 5. november til at blive både rigtig spændende og helt afgørende for FDAs fremtid. FDA skal have en ny landsformand, idet Kai Nielsen har meddelt at han ikke genopstiller på posten. Ligeledes har det landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlem Karsten Høgh valgt ikke at genopstille, så på disse to poster

skal der friskt blod til. Samtidig skal landsmødet med de nu ændrede vedtægter også besættes med yderligere to pladser, idet både Curt Andersen og Preben Petersen er på valg. Curt har meddelt at han heller ikke ønsker genvalg. Kunne du tænke dig at være en del af FDAs politiske virke og vil du opstille til en af posterne, så send os dit kandidatur. Kom og vær med Fredag den 8. september udsendes indkaldelsen til FDA Landsmøde søndag den 5. november og samtidig udsendes indbydelsen til FDA Messe 2017. Adgang til FDA Messe og Konference 2017 er en del af medlemsskabet bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos FDAs medlemmer. Alle konferencer er ligeledes en del af medlemskabet

FDA ORIENTERING · september 2017

af FDA og er derfor uden betaling for FDA-medlemmer at overvære. Øvrige besøgende, antenneanlæg som andre interessenter i branchen er velkomne mod entré. Tilmelding, samt forplejning og overnatning skal ske hos FDA. Vi håber, at se rigtig mange af jer på Scandic i Kolding! Yderligere oplysninger Nærmere information kan fås ved henvendelse til Mie Lund Jørgensen på FDAs sekretariat. Tlf. 59 96 17 05 Mail: mie@fda.dk Ligeledes vil fda.dk blive løbende opdateret med konferenceprogram, udstillerpræsentationer, m.m.

11


FDAorientering

Er de bange for konkurrencen? Vi har gentagne gange her i tidsskriftet påpeget udfordringerne ved, at energiselskaberne er gået ind i ejerskabet af tv- og bredbåndsdistribution Kris Vetter Redaktør Input: Berlingske Tidende, Mediawatch, Jyllands Posten, Børsen.

Det er kommet på mode, at de danske forsyningsselskaber også skal levere bredbånd til de selvsamme kunder. Man kan naturligt diskutere om det er en sammenblanding af interesser, eller om det er naturligt at levere vand, varme og el, samtidig med at man leverer internet, tv, radio og telefoni. Helt tilbage i 2014 startede det med, at TDC og Trefor indgik aftale (se længere nede i artiklen). I tidligere artikel (2016-tal) kunne vi fortælle, at det går stærkt med nye tilslutninger til fiber: Inden for blot ét år er 65.000 husstande og virksomheder blevet tilsluttet fibernet. Det svarer til 178 nye tilslutninger per dag. Man skal dog huske på, at denne kraftige udbygning af den digitale struktur ikke er gratis, og som vi gentagne gange har pointeret her i tidsskriftet, er det vel et spørgsmål om at investere i takt med øget behov, hvorfor hastigheden for udbygningen måske kunne sættes efter forbruget? I dag har politikerne ikke det fulde oplyste billede over den datatrafik som foregår, da man kun har statistik på trafikken i de mobile netværk.

12

Dette giver naturligvis ikke det rigtige og fulde billede af behovet for datatrafik, hastighed til private installationer! Trafikken skal derfor også måles på de faste forbindelser. Netop nu verserer en kraftig debat om tilgængeligheden på allerede etablerede fibernet. Dog har de fleste energiselskaber åbnet for konkurrencen fra “kollegaerne”. Sydenergi/Stofa står fast Til trods for at energiselskaberne nu på stribe åbner sine fibernet, fastholder Stofa (ejet af Sydenergi/SE), ikke at ville åbne for tilgangen til deres coax-net! Analytikere påpeger, at årsagen kan være frygten for blandt andet TDC. Stofa påpeger, at hovedparten af det coax-net, som Stofa opererer på, er ejet af antenne- og boligforeninger eller i fælleseje med Stofa, hvorfor beslutningen kun kan træffes i samarbejde med foreningerne. Stofa har ikke modtaget ønsker fra foreninger om åbning af coax-nettet, lyder det fra Stofa. For TDC er interessen for at komme ind på Stofas coaxnetværk stor. TDCs tv-net er reguleret med krav om, at det skal være åbent for andre, men det gælder ikke andre netværk, der er ejet af mindre boligforeninger. Hvis TDC kommer ind på Stofas net, får de blandt andet adgang til Sønderjylland, et område som TDC tidligere har bekendtgjort, at man ikke ville investere i, da det ville kræve betydelige investeringer i transmissionsnettet (TDC har kobbernet i det område og konkurrenterne tilbyder coax eller fiber). Derved vil TDC få adgang til en hel række nye kunder! Konkurrence er som bekendt godt, men man kan jo også diskutere om alle skal grave parallelle forbindelser ned i samme område. Det er dyrt og der er vel kun forbrugerne til at betale?

FDA ORIENTERING · september 2017


Helt klart et område som skal drøftes som en del af forhandlingerne om det nye teleforlig i Folketinget.

Vor tid er nu PREMIERE D. 2/10 KL. 20.00 PÅ SVT1 I hjertet af Stockholm driver familien Löwander en fin restaurant - Djursgårdskällaren. Anden verdenskrig er slut, og lysere tider står for døren. Men krigen har sat sine spor hos alle, og snart er det ikke kun de nye tider, men også interne magtkampe, der truer restaurantens overlevelse. Med danske undertekster

Andre er gået samme vej Som det er læserne af FDA Orientering bekendt har flere energi- og medieselskaber indgået strategiske samarbejder. Allerede i oktober 2014 indgik TDC og YouSee en aftale om samarbejde, hvilket gav TDC og datterselskabet YouSee muligheden for at sælge TV, bredbånd og telefoni til alle kunder på Trefors fibernet i det jyske trekantsområde. Det betød, at TDC kunne sælge TV, bredbånd og telefoni til 95.000 husstande på Trefors fibernet i Trekantsområdet. Trefor havde på daværende tidspunkt 14.000 tv-kunder, som alle fik tilbud om tv fra YouSee eller TDC selv med virkning fra 2. halvdel af 2015. Begrundelsen tilbage i 2014 var, at det var ekstremt vigtigt, at få åbnet fibernettet. Og som det blev nævnt ud fra en samfundsmæssig betragtning en god udnyttelse af de 10-12 mia. kr., som elsektoren har investeret. Pengestrømmen går begge veje. Der går penge fra Trefor til TDC for driften, og TDC betaler så en leje for at bruge fibernettet. Det nye samarbejde betød samtidig, at Trefor trådte ud af energiselskabernes fælles salgsselskab, Waoo. Og som bekendt trådte Sydenergi/SE efter opkøbet af Danmarks næststørste kabel-tv-selskab Stofa også ud af Waoo. Trefor ejer fortsat og har ansvaret for fibernettet, som dækker Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Middelfart, mens TDC, som er Danmarks største telekoncern, overtog driften af fibernettet.

FDA ORIENTERING · september 2017

NABOLANDSKANALERNE.DK FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

Foto: Carl-Henrik

Et tv-marked under pres Da SE-ledelsen, med administrerende direktør Niels Duedahl i spidsen, aflagde årsregnskab for 2016 bekendtgjorde han, at man har valgt at nedskrive Stofa A/S med 1,3 milliarder kroner (goodwillnedskrivning, red.). Samtidig blev det offentliggjort, at man havde købt Boxer for at styrke den digitale satsning og tv-forretningen i koncernen. Boxer TV A/S, som SE er i gang med at opkøbe, leverer for andet år i træk et million-underskud på knap 27 millioner kroner. Råderummet til nedskrivningen af værdien i Stofa samt til købet af Boxer sker med baggrund i SEs salg af Dong-aktier, som har givet selskabet en flot gevinst på knap 2,2 milliarder kroner, og det luner i regnskabet. Men det er vel at mærke en indtjening fra energiselskabet! Egenkapitalen i SE er steget til knap 11 milliarder kroner, og de samlede aktiver i selskabet er på 15,3 milliarder kroner, så der ligger en god ballast her.

Fotos: Johan Paulin/SVT

13


FDAorientering

Tanker fra en tidligere antenneforening i Svebølle Vi vil i FDA Orientering gerne sætte særligt fokus på de fordele, problemer og udfordringer, som et brugerejet antenneanlæg har Mange oplever, at denne særlige ejerform – typisk i regi af en foreningsstruktur – på flere punkter er under pres. Men løsningerne kan være andre, end at overdrage ejerskabet til en af de kommercielle operatører, som ofte byder sig til med netop den løsning. I nogle situationer kan det godt være den bedste, men i mange andre tilfælde vil andre løsninger kunne være mere oplagte. Præmissen for artiklerne er i udgangspunktet at et ejerskab, som ligger forankret hos de tilsluttede brugere, er godt for de tilsluttede husstande. - Hvis du har et synspunkt at bringe til torvs i denne sammenhæng, så kom endelig på banen, lyder opfordringen fra sekretariatschef i FDA, Søren Birksø Sørensen. Første artikel i serien er skrevet af Brian Christensen, som tidligere var medlem i bestyrelsen i den daværende Svebølle Antenneforening og som nu sidder i ledelsen af Kalundborgegnens Antennelaug, hvor han er sekretær i bestyrelsen.

Brian Christensen Tidligere bestyrelsesmedlem i Svebølle Antenneforening, nu Kalundborgegnens Antennelaug, hvor han er sekretær i bestyrelsen

DOCSIS 3.1? Gennemrenovering af vores anlæg, nye forstærkere? For få år siden var anlægget jo blandt de bedste i landet! Vi opgraderer også løbende anlægget og har allerede ø-opdeling, den største med ca. 350 tilslutninger og den mindste med ca. 75 tilslutninger. Hvad siger pengekassen? 14

En lille million og hvad rækker den så til? Udsigten til en umiddelbar investering på minimum et par millioner, som ”kun” var til gavn for internettet, som vi i øvrigt ikke selv har fortjenesten af, gjorde, at vi genovervejede prisen for at være en lille lokal antenneforening med ca. 850 medlemmer. Kunne vi tillade, at udsætte vores medlemmer for en betydelig forøgelse af pakkepriserne for argumentet om hurtigere internet og samtidig at være en lille lokal forening? Hvad med konkurrenten? SEAS-NVE (Fibia) havde tidligere været ude med en kampagne, hvor folk skulle binde sig med en underskrift i hoveddøren. Det fik vi da heldigvis sat en stopper for med en informationskampagne og en henvisning til lovgivningen angående dørsalg. Hvem var vi? Vi var bestyrelsen i Svebølle Antenneforening og vi havde foretaget et generationsskifte, så bestyrelsens gennemsnitsalder lå på ca. 46 år. Svebølle er en lille stationsby i Vestsjælland, nær Kalundborg. Svebølle Antenneforening bestod af ca. 850 medlemmer med mulighed for ca. 900 tilslutninger i byen. Så dækningsgraden må siges at være pæn. Mulige andre udbydere af tv og internet i området er YouSee home duo/trio, SEAS-NVE (fibia), Boxer og diverse mobile udbydere. Vi spurgte os selv, i bestyrelsen, om hvad det var vi troede at medlemmerne FDA ORIENTERING · september 2017

ville have: Radio, tv, internet, kundeservice, kvalitet eller pris? Radio er efterhånden noget, der kun giver baggrundsstøj Min påstand er at der er mange af de yngre årgange, der ikke lytter til et bestemt program på grund af indholdet i en udsendelse eller en debat, men måske mere er til en bestemt kanal eller program på grund af musikken på kanalen. Tiden hvor man troligt sad klar med fingeren på båndoptageren når yndlingsmusikprogrammet startede, er for længst gået. Streamingtjenesterne har også overtaget her, hvor tjenester som f.eks. Spotify og Tidal tilbyder lyd i den kvalitet til den pris du vil betale for, og den genre du ønsker, når du vil høre det. Tv bruges forsat af rigtig mange, men de yngre årgange går mere og mere over til at streame, f.eks. HBO og Netflix. Argumentet kan være svært at modsætte sig, det er jo kun genudsendelser. Det er næsten kun sport og nyheder, der er direkte. Netflix og Blockbuster leverer film on demand og kræver kun internet. Der er stort set ingen, der ikke har adgang til internet. Vi bruger alle internettet til mere og mere, enten i hjemmet, på en mobilenhed eller via biblioteket, og er derfor også mere og mere afhængige af at det fungerer optimalt. Vi manglede kompetencerne og mandskab til at drive vores eget internet i Svebølle Antenneforening, og set i bakspejlet skulle man have etableret et eget net tidligt, hvis det skulle have været en succes. Der var dog bred enighed om at internet


Der er mange overvejelser når en antenneforening skal afgøre om et antenneanlæg skal renoveres, opgraderes eller der skal indkøbes nyt udstyr. Ofte er der tale om store investeringer, som trækker hårdt på likviditeten. Derfor kan et samarbejde med et andet lokalt eller nærtliggende antenneanlæg være et godt bud på at “løfte” større investeringer, ligesom der kan være god synergi af et samarbejde på en helt række andre områder.

vil blive mere og mere afgørende for tilstrømning eller frafald af medlemmer. Men som tidligere nævnt, vi ville ikke få en indtjening på det. Vores indtjening lå udelukkende på grundpakken. Angående kundeservice; Der har vi altid fået ros. Vi har gjort en del ud af at informere vores medlemmer om vigtigheden af at have skærmede kabler og stik.

Vores foreningsservice-mand havde altid et skærmet kabel med ditto stik med ud til de medlemmer, der havde problemer med pixelering eller manglende kanaler. Så kunne folk se med egne øjne, at det faktisk oftest gjorde en forskel, når det 20 år gamle kabel blev skiftet ud og så blev de rådet til at købe det rette udstyr.

var kanalomlægning, eller når svigersønnen havde fået rodet med kanalindlæsningen. Vi blev dog ofte, ved disse lejligheder, konfronteret med at folk syntes at det var for dyrt at være medlem og oftest gjorde en snak med folk at de valgte at skifte til en mindre og billigere pakke som passede bedre til deres behov.

Vi hjalp også de ældste medlemmer med at indlæse deres kanaler, når der

Problemet er at få givet medlemmerne den rigtige information mht. hjemme-

Det er detaljerne der gør forskellen DKT’s DOCSIS 3.1 løsning optimerer netværkets kapacitet, reducerer driftsomkostninger og skaber tryghed i din opgradering. Læs mere på www.dkt.dk, og kontakt din normale servicepartner.

Fordelere & afgrenere

Tilte & dæmpeled

Strømførende fordelere

Filtre

Overgangspunkt (til hjemmenetværket)

DKT_FDA_180x130_aug_17_lay3.indd 1

Stikdåser

15/08/2017 19.41

FDA ORIENTERING · september 2017

15


FDAorientering Men samtidig må vi ikke glemme at internettet også er en del af kvalitetsoplevelsen, så hvis det halter her, får foreningen det helt sikkert at vide af medlemmerne eller i værste fald søger de andre udbydere. “I er jo alt for dyre, xxx er jo langt billigere”, ”hvorfor sælger I ikke kanaler enkeltvis, så må det da blive meget billigere?” Det er den type konstateringer og spørgsmål bestyrelserne ofte bliver mødt af når de taler med medlemmerne. Prisen er vigtig, det er bare en konstatering, for der er ikke monopol på tv og internet.

Brian Christensen, tidligere bestyrelsesmedlem i Svebølle Antenneforening nu Kalundborgegnens Antennelaug, hvor han er sekretær i bestyrelsen installationerne, f.eks. skærmede kabler, stik, dåser, antenneforstærkere og ikke mindst længden af de trukne kabler. Det samme gør sig gældende for internetforbindelsen. Vi kræver højere og højere internethastigheder og accepterer ikke, at der er fejl på forbindelsen. Specielt wi-fi giver udfordringer, men igen er formidlingen af information om de begrænsninger, der er i medlemmernes tilsluttede udstyr og evt. også begrænsningen af tilslutninger til deres modem, vigtig, for ellers mister man medlemmer. Vigtigheden af at få annonceret planlagte renoveringer har aldrig været vigtigere. Med hensyn til kvalitet, er vi vænnet til at billedet står knivskarpt, vi finder os ikke i pixel fejl og hvis der er pixel fejl, er det de andres skyld, for vores tv er jo kun 6 år. Den interne sløjfeinstallation, som blev lavet i midt-firserne har jo altid fungeret upåklageligt, også selv om den indeholder en ukendt mængde T-stykker, så hvorfor skal der nu pludseligt trækkes nye kabler og sættes forstærker op i mit hjem? Problemet kender vi vel alle i alle foreninger. 16

Det betyder, at alle foreninger er tvunget til sætte prisen lavt og det betød f.eks. for Svebølle Antenneforening, at beløbet til hensættelser ikke kunne skrues yderligere op, uden at vi ville risikere en medlemsflugt. For der er alternativer til antenneforeningerne og de nogen gange ublu reklamefremstød kamuflerer den pris som enkelt personen skal betale for det samme signal. Husk at læse det med småt, lød vores råd til medlemmerne, og mange gange kom medlemmet tilbage og sagde ”Ja, du havde jo ret. Det var billigt i tre måneder og derefter var det jo meget dyrere end hos jer, så jeg skal ikke skifte til dem!”. Det var samtidig argumentet for ikke at overlevere Svebølles anlæg til en stor udbyder, for det var nok muligt at lave en overgangsordning med en trinvis stigning at pakkepriserne samt en fordyrelse af internetpriserne. Men samtidig bor bestyrelsesmedlemmerne i byen og skulle jo gerne kunne blive ved med at handle i den lokale Brugsforening uden at skulle stå til ansvar for priserne fra en stor signaludbyder. Der er måske nok en tendens til, at man ser priserne, før man ser hvad prisen inkluderer, eller også er vi som foreninger ikke gode nok til at reklamere med det, som vi inkluderer automatisk i prisen. Konklusionen for Svebølle Antenneforening var at vi valgte at stoppe som lille forening, fordi vi på kort sigt frygtede at blive for dyre og dermed indiFDA ORIENTERING · september 2017

rekte ville lukke os selv ned på grund af medlemsflugt. Vi valgte at træffe beslutningen om foreningsophør, mens vi forsat var attraktive for andre og inden at en overtagelse ville koste vores medlemmer ekstraudgifter grundet krav fra en evt. ”overtager” om opgraderinger nu på vores medlemmers bekostning. Altså inden anlægget blev forældet. Vi valgte, på en generalforsamling, at blive indlemmet i Kalundborgegnens Antennelaug fordi vi forsat mener at antenneforeningerne gør en forskel i lokal områderne og at de forsat kan være gode konkurrenter til de øvrige signaludbydere, specielt på pris og kundeservice. Vi mente også at det var en fordel at der stadig var mulighed for at have indflydelse i Kalundborgegnens Antennelaug, for man havde forsat muligheden for at stille op til bestyrelsen. I skrivende stund er jeg selv en del af bestyrelsen i Kalundborgegnens Antennelaug, valgt på lige betingelser som de øvrige medlemmer i bestyrelsen. Vi anbefalede denne løsning på baggrund af ovennævnte overvejelser, men også fordi vi i forvejen har samme kanal udbud, det var bare billigere i Kalundborg. Yderligere kan Kalundborgegnens Antennelaug tilbyde telefoni, både fastnet og mobil, samt en rigtig god og konkurrencedygtig internet løsning. Samlet set kan Kalundborgegnens Antennelaug det samme som os i Svebølle Antenneforening og de har den samme indstilling til kundeservice og fremtidssikring. De er bare billigere, mere professionelle, har dedikeret personale og har et større udbytte. Vi erkendte også at for at man skal kunne være berettiget til at eksistere, så skal der være økonomi bag foreningen, herunder vigtigheden af en indtjening fra f.eks. eget internet. Specielt fordi udviklingen kun kommer til at gå stærkere og stærkere med tiden og kravet til udstyr ikke bliver mindre eller billigere.


Bliver TV 2 privatiseret og hvis hvornår? Rom blev ikke bygget på en dag. Diskussionerne og debatten om et salg af TV 2 henover sommeren har blomstret, men intet er givet og hvis beslutningen tages, har det lange udsigter Kris Vetter Redaktør Kilde: TV 2, Politiken Foto:TV 2

I Producentforeningen er man skeptiske overfor et salg og direktør i foreningen, Klaus Hansen, har flere gange spurgt, hvorfor man vil sælge noget, der efter foreningens mening fungerer godt? TV2 er velfungerende og ved et salg sætter Producentforeningen spørgsmålstegn ved den fortsatte kvalitet af programmerne. Eksempelvis spørger man: Hvad vil der ske med de op imod 65 mio. kr. som TV 2 og DR hver især bruger på danske film hvert år? Vil en ny ejer også bruge så mange penge på, at skabe kvalitetsudsendelser uden belæg for nødvendig indtjening og vil den generelle mangfoldighed og konkurrencen forsvinde med en ny ejer i førersædet? Regeringen barsler derfor også med, at der ved et eventuelt salg skal følge en public service-forpligtelse med, men er endnu ikke præcis omkring i hvilket omfang. Fakta lige nu TV 2s public service-forpligtelser betyder, at man skal have hovedsæde og central nyhedsredaktion i Odense, hvor der skal tilbydes nyhedsformidling. Heraf skal mindst én hovedudsendelse i primetime bringe programmer inden for

nyheder, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning. Det er også nedfældet, at man skal have programmer af høj kvalitet til børn, ligesom der skal sendes 42 timers dansk dramatik årligt. Fokus fra en ny ejer af stationen vil med al sandsynlighed være på rentabilitet mere end at sørge for at opretholde en meget stringent public service-forpligtelse, hvorfor frygten for udvanding af programkvaliteten og diversiteten måske er begrundet. Man skal huske på, at TV 2 stadig har en forpligtelse til at sende danske børneprogrammer. En aftale som blev indgået i 2012, før TV 2 blev en betalingskanal. Fra 2013 blev kravene sænket, da stationen tabte penge på dette område, men den dag i dag er TV 2 fortsat forpligtet til, at sende børneprogrammer af høj kvalitet, mens krav om dansk vægtning og om omfang er skrevet ud. TV 2s nuværende public servicetilladelse gælder fra 1. januar 2015 til udgangen af 2018 og udløber således på samme tidspunkt, som det gældende medieforlig. Mens vi venter på Producentforeningens mediepolitiske indspark her efter sommerferien, har Regeringen meddelt, at arbejdet med et TV 2-salg er påbegyndt, hvilket betyder, at man i første omgang har taget EU-Kommissionen med på råd for at komme nærmere en afklaring af de potentielt milliarddyre statsstøtteFDA ORIENTERING · september 2017

sager, der verserer i EU-regi. Danske Bank og advokathuset Plesner er udpeget som hhv. finansiel og juridisk rådgiver. I mellemtiden arbejder man ufortrødent videre Hos TV 2 er det business as usual og man arbejder til stadighed på at fastholde engagementet og de danske seere. Senest har man sikret sig rettighederne til Tour de France i yderligere fire år, frem til 2023. Forskellen fra tidligere er, at man nu får alle rettigheder til cykelløbet, som tidligere var delt med Frankrig. Også på on-line seeningen (TV2 Play) oplever stationen fremgang og vækst. Så trods debatten og muligheden for et salg af TV2, holdes fanen højt i programplanlægningen og i kerneforretningen. Eneste minus her henover sommeren er dog, at TV2 har mistet rettighederne til OL. Forhandlinger mellem Discovery på den ene side og TV 2 og DR på den anden side har stået på længe og er nu udmøntet i, at Discovery har solgt dele af rettighederne til DR uden om TV 2. Det er de kommende to udgaver af OL, som er Vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i februar 2018 og Sommer-OL i den japanske hovedstad Tokyo i 2020, som TV 2 har mistet senderettighederne til. 17


FDAorientering

Aabybro Antennelaug var klar i DGI-Huset Reportage fra Aabybrohallen, 28. juni 2017 Karsten Høgh Aabybro Antennelaug

En række betragtninger gjort af Karsten Høgh og lettere bearbejdet af Søren Birksø Sørensen. HENSIGTEN er IKKE at bremse eller lægge bånd på en udvikling – på ingen måde. Formålet er at skubbe en vis realisme ind i argumentationen, og søge at få de samfundsmæssige investeringer brugt bedst muligt. Antenneanlæggene har gennem årtier vist deres evne og vilje til at tilpasse den fælles infrastruktur til de aktuelle behov – det vil de helt sikkert fortsat gøre. Samtidig har de også været så tæt på medlemmerne og drevet af et ønske om at give muligheder – ikke af at tjene penge – at der kun sjældent er overinvesteret undervejs. Rejsen, som hovedparten af de brugerejede antenneanlæg har været ude på er ret beset ganske betydelig. Den oprindelige grund til at etablere disse anlæg for rundt regnet 40-50 år siden var det banale ønske om at få adgang til nogle helt få ekstra tv-kanaler fra nabolandene for at give hinanden adgang til alternativer til Danmarks Radio i sort/hvid. I nogle områder spillede andre grunde ind – dårlig lokal modtagelse af Danmarks Radio eller måske ønsket om at få fjernet de udvendige antenner fra hustagene i særlige byområder. Langt senere kom andre brugerejede infrastrukturer til – denne gang drevet af ønsket om at kunne give hinanden billigere og bedre adgang til det spirende internet ved at købe “store forbindelser” ind i fællesskab og dele kapaciteten så at sige ’på indersiden’. Begge typer anlæg – uanset tekniske 18

forskelle – ligner nu typisk hinanden rigtig meget, derved at der udbydes såvel internetadgang, som forskellige typer af tv-pakker til de tilsluttede husstande – og medejere. I debatten er der typisk ganske megen hype om behovet for båndbredde – men som eksemplet i denne artikel fra Aabybro illustrerer, så er den generelle interesse i befolkningen måske mere til at overse. For samtidig med at pressen bugner af historier om det store og stadigt stigende behov for øget båndbredde og konstant større tilslutningshastigheder til internettet, så var fremmødet ved et stort fælles arrangement i Aabybro meget lille – og vel nærmest direkte skuffende. Desværre eller heldigvis, var der kun ganske få interesserede, som mødte frem, da bestyrelsesrepræsentanter fra Brovst, Biersted, Nørhalne og Aabybro antenneforeninger, som sammen med Fjerritslev og Pandrup/Kaas, leverer moderne signalforsyning til ca. 20.000 mennesker af Jammerbugt kommunes ca. 38.000 borgere havde indbudt til fælles informationsmøde. Alle gode kræfter var lagt i det forventede møde med spørgelystne borgere og mobiltelefonkunder med dækningsproblemer. Der var også sat mange kræfter ind fra de kommercielle mobil- og bredbåndsleverandører Telia, SydEnergi/Stofa og TDC/YouSee og vores lokale MiniTell – som desværre eller heldigvis heller ikke traf ret mange kunder, der gerne ville høre om muligheder for alternativer til deres nuværende mobile og kablede forbindelser til verden uden for Jammerbugt Kommune. FDA ORIENTERING · september 2017

Karsten Høgh, Aabybro Antennelaug At der kun kom få borgere i DGI Huset i Aabybrohallen, gav til gengæld gode muligheder for rigtig gode snakke med dem, der havde problemer med mobiltelefondækning og problemer med at få robuste og sikre forbindelser til Internettet. De, der kom, blev rigtig godt betjent. Hvorfor kom der kun ganske få og søgte viden? Måske er der ikke ret mange tilbage i Jammerbugt Kommune, der faktisk har problemer med forbindelserne ud i verden?? Derfor var der måske ikke behov for sådan et arrangement nu efter at udbydere, borgere, antenneforeninger og Jammerbugt kommune, har mødtes og oplyst hinanden om den voldsomme udvikling, som sker på mobile og faste teknologier, i disse år! Det understøttes også af energistyrelsens store undersøgelse: En nyligt gennemført undersøgelse af de faktiske internetforbindelser og


Kun får borgere mødte frem i DGI Huset, hvilket til gengæld gav gode muligheder for en snak om sikre forbindelser, manglende mobildækning mm. den faktiske mobildækning i Danmark viser, at det allerede her i 2017, kun er ca. 12 procent af Danmarks husstande, der endnu ikke allerede kan købe den 100Mb/s forbindelse, som det er regeringens mål, at vi alle skal have mulighed for at vælge i 2020. Det fremgår samtidig, at kun 1 af 10 hjem ikke kan forbinde sig til mindst 30 Mb/s. De få adresser, der endnu ikke kan købe den målsatte 100Mb/s forbindelse, må altså så “nøjes” med samme gode, og i praksis rigelige forbindelse på de 20-50 Mb/s, ligesom 84 procent af dem der altså allerede godt kan købe den unødvendige “mindst 100 Mb/s” forbindelse, faktisk vælger at “nøjes med”, at anskaffe og betale for til hjemmet - og disse husstande lever fint med, at “nøjes”. Fordi de har rigeligt til deres husstands behov og fordi “Det er dyrt at købe mere båndbredde end vi har brug for!!” Et slogan som en masse tvudbydere siger om alt andet overflødigt signal i luft og kabler. Hvis de sidste 12 procent af de danske husstande, der som beskrevet i undersøgelsen, ikke allerede har mulighed for 100 Mb/s, også får muligheden, så vil altså nok kun 16 procent af dem faktisk udnytte de nye muligheder fuldt ud. Og den båndbredde, som allerede kan vælges, på de dårligst dækkede adresser – f.eks. 30-80 Mb/s på 4G nettet – den båndbredde er faktisk allerede tilstrækkelig. Men der bliver så måske et ganske lille antal husstande, der kun kan få en ønsket IP-forbindelse, hvis de monterer ekstra udvendige antenner.

Helt ligesom vi altid har anvendt udvendige antenner for, at se tv i sommerhuset, det ved antenneforeningerne og det ved Anders fra MiniTel, som også var i DGIhuset, hvor han viste de interesserede, hvordan man kan forbedre mobildækningen på udfordrede adresser i skove og dale, med ret enkle og økonomisk overkommelige løsninger. Den nye ministerielle undersøgelse som læses meget forskelligt af Telia, YouSee og andre, der skal lave en kommerciel forretning ved, at sælge deres produkter i tyndt bebyggede områder og de, der bor i områder med kun en enkelt udbyder og som måske brændende ønsker, at kunne købe den billigste forbindelse i et konkurrerende marked også på deres smukke fredelige plet i skovbrynet på landet. Den undersøgelse påviser faktisk ikke noget større behov for de ekstreme båndbredder, som tilbage for ca. 15 år siden, legitimerede energiselskabernes investeringer i fiber til alle hjemmene i Danmark. Den undersøgelse og det faktum, at der faktisk ikke er særlig store behov eller ønsker om, at købe og betale revolutionerende og kostbare udbygninger af, hverken kabler eller mobile forbindelser i Jammerbugt Kommune, må igen vise at Jammerbugt er tilstrækkeligt godt dækket med antenneanlæg i byerne Fjerritslev, Brovst, Pandrup, Birkelse/ Ryå, Aabybro, Biersted og i Nørhalne, hvor ca. 20.000 af kommunens ca. 38.000 borgere bor og, hvor antenneanlæggene allerede let leverer 300 Mb/s – (altså allerede tre gange den

målsatte båndbredde, som Folketinget formulerede for nogle år siden.) Byerne har desuden fuld dækning med vores gamle, veltjente telefonledninger, som stadig opgraderes og stedse gøres bedre! I byerne er der også fuld udendørs dækning på mobil telefoni og mobilt bredbånd fra flere udbydere. Prøv at sætte en lille antenne på huset, så virker disse teknologier også i moderne radiodøde huse! Antenneforeninger vil gerne tilbyde deres internetforbindelser i oplandet, hvor ingen kabler kan forrentes Flere antenneforeninger er i fuld gang med, at etablere endnu en mulighed i kombination med den fremragende kablede løsning, som er for kostbar at føre ret langt uden for de afskrevne og veletablerede byområders kabelnet. Disse antenneanlæg tilbyder her en fast trådløs bredbåndforbindelse, der har (næsten) den samme stabilitet og sikkerhed, som en kablet forbindelse. En forbindelse, som naturligvis ikke kan væltes eller graveskades som en stander og et kabel kan, og som lidt nørdet har den korteste reaktionstid, da signalvejen altid er kortere end på et kablet netværk. Sådan en “Punkt til Mange Punkter” / = PtMP = P2MP løsning har rigelig båndbredde til både private og erhvervsdrivende og bliver i øjeblikket regnet for en ligeværdig og betydelig del af det kommende 5. generations bredbåndsnetværk. ….. fortsættes i næste nummer

Links til analyser m.v., som omtales i artiklen: https://ens.dk/presse#/pressreleases/flere-danskere-har-mulighed-for-hoejere-bredbaandshastigheder-1988961 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/bredbaandskortlaegning_2016.pdf https://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/DIsprocent20anbefalingerprocent20tilprocent20nytprocent20danskprocent20teleforlig.pdf

FDA ORIENTERING · september 2017

19


FDAorientering

Goddag mand, streaming FDA Orientering har modtaget nedenstående kommentar fra digital direktør hos TV2 Anders Blauenfeldt, da han oplever at branchen taler forbi hinanden, når det kommer til streaming Anders Blauenfeldt TV2 Artiklen er tidligere bragt i Mediawatch Foto: TV2

De fleste kender nok historien om den halvdøve mand, der sidder og snitter et økseskaft. En fremmed går forbi og siger goddag. Den halvdøve mand tror, der bliver spurgt, hvad han laver, og den ikoniske sætning “Goddag mand, økseskaft” er blevet til symbolet på, at man taler forbi hinanden. Og at tale forbi hinanden – det gør vi ofte, når vi drøfter fremtidens mediepolitik. Det er ærgerligt, for i en tid hvor danskernes medie-virkelighed udvikler sig utrolig hurtigt, vil det være en fordel, at vi taler samme sprog. Og det er særligt ét ord, som er med til at skabe forvirring, nemlig det gode danske ord “streaming”. Vi er faktisk pionerer Faktisk kan vi i Danmark bryste os af at have været pionerer indenfor området, også internationalt. Både hos tv-stationerne og tv-distributører har vi arbejdet med streaming i mere end 10 år. Tilbage i 2004 lancerede TV 2 streaming-tjenesten TV 2 Sputnik - i en tid hvor YouTube slet ikke eksisterede (tjenesten blev lanceret i 2005 og købt

af Google i 2006), og i en tid hvor Netflix kun beskæftigede sig med DVD per postordre (tjenesten begyndte med streaming i 2007 og blev lanceret i Danmark i 2012). TV 2 Sputnik blev i 2012 omdøbt til TV 2 PLAY, og udbredelsen er særligt de senere år gået stærkt. Men med denne udvikling starter begrebsforvirringen også - og det har nået et niveau, hvor jeg tillader mig hermed at lave et lille “opråb”. Hvis vi skal have en god debat om medieindhold, medieforbrug og medieaktører kan det ikke nytte noget, at vi i mediebranchen blander begreberne sammen. Problemstilling Jeg ser umiddelbart fire problemer: 1: Streaming bruges ofte i betydningen on demand. Man opstiller modsætningen mellem flow-tv og on-demand, og det bliver til overskrifter som “Flowtv er dødt – flere og flere danskere overgår til streaming”. Egentlig en helt forståelig formulering, da streamingteknologien de sidste 10 år har muliggjort tv-arkiv tjenester og video-udlejning via nettet. Problemet i 2017 er blot, at streaming nu for alvor benyttes til både flow-tv og on demand. På TV 2 ser vi faktisk en vækst af forbruget i flow-tv via streaming – til et niveau hvor over halvdelen af streaming-forbruget hos

en gennemsnitlig TV 2 PLAY-kunde er flow-tv. Så det kan forvirre at bruge ordet streaming i den betydning. 2: Streaming bruges ofte i betydningen cable-cutting. Det vil sige, at man opstiller modsætningen mellem at modtage tv direkte fra en indholdsudbyder fremfor via en distributør, der samler tv-kanaler i en pakke, og det bliver til overskrifter som “Tv-pakker er dødt – flere og flere danskere overgår til streaming”. Ligeledes helt forståeligt, eftersom streaming-teknologien de sidste 10 år har åbnet for, at man nemt kan abonnere på forskellige tjenester fremfor at være afhængig af, at netværksoperatøren har forudbestemt pakkerne. Problemet i 2017 er blot, at streaming i høj grad også benyttes af tv-distributører til eksempelvis at stille indhold til rådighed udenfor huset, og nogle af de store streaming-aktører i Danmark er således YouSee, Stofa, Boxer og lignende. Omvendt ser vi (foreløbigt i udlandet) en tendens til, at de rene internetbaserede tjenester bevæger sig i retning af distributør-rollen - mest aktualiseret ved, at YouTube for nylig er begyndt at sælge tv-pakker via streaming. Så det kan forvirre at bruge ordet streaming i den betydning. 3: Streaming bruges af og til i betydnin-

Kommentar fra en kollega til ovenstående Dette glimrende indlæg af TV2 direktør Anders Blauenfeldt har fået Karsten Høgh til at gøre sig en række tilknyttede overvejelser – de kommer her: Vi siger hele tiden at antenneforeningernes medlemmer opgiver tvpakker, og nøjes med HBO, Viaplay, TV2 Play, dr.dk, Netflix og hvad de (vi) nu ellers finder på at bruge, af signaler, der ikke kommer i tv-pakker, når vi 20

fravælger signaler fra signalleverandører som Asom-net, Stofa og YouSee… Dermed bliver Allan Jusjongs snart ”gamle” forudsigelse om at ”I fremtiden bliver der ikke talt så meget om Megahertz som der vil blive talt om Megabit i kabelnettene” aktualiseret. Allan forudså, at der var (ville komme) et skred væk fra tv-kanaler i frekvensafhængige pakker med sin faste plads FDA ORIENTERING · september 2017

på eksempelvis kanal 12, som ligger på 223 MHz i det ”gamle kanalmønster”. Her i 2017 har vi i 9 år, fundet Danmarks Radios DR1 i et Docsis multiplex (MUX), hvor DR1 ligger sammen med flere andre tv-kanaler på sådan et MUX, som totalt fylder det samme (7 til 8 MHz båndbredde) som tidligere bare en enkelt analog tv-kanal havde behov for. Nu har vi således ganske mange tvkanaler på den plads (målt som MHz),


gen medie-forbrug via de små skærme. Det vil sige en modsætning mellem at se tv på sin mobil og se tv på en fladskærm, hvilket bliver til overskrifter som: “Stuealteret er dødt – flere og flere danskere overgår til streaming”. Helt forståeligt da streaming-teknologien de sidste 10 år har åbnet for, at man kan se tv på alle sine skærme. Problemet i 2017 er blot, at streaming nu for alvor foregår både via små skærme og via fladskærmen. På TV 2 PLAY ser vi en interessant vækst i forbruget på fladskærmen i takt med, at smart-tv og lignende får udbredelse. Så det kan forvirre at bruge ordet streaming i den betydning. 4: Streaming bruges også i relation til udenlandske aktører. Det vil sige en modsætning mellem udenlandske indholds-aktører (ofte nævnes Netflix og HBO) og danske indholds-aktører (ofte nævnes DR og TV 2). Forleden dag så jeg følgende citat: “Selvom danskere

som en enkelt analog kanal tidligere selv fyldte. En stor del af den plads, der er blevet frigjort i antenneanlæggene som følge af overgangen fra analog til digital distribution er nu i brug til internet-trafik mellem de tilsluttede husstande og den store vide internetverden. Det betyder at al den streaming, som Anders Blauenfeldt så fint redegør for

godt kan lide streaming, så kan vi også rigtig godt lide dansksprogede produktioner som Badehotellet og Matador”. Også her en forståelig formulering, da streaming-teknologien de sidste 10 år har åbnet konkurrencen til at omfatte store internationale aktører. Problemet i 2017 er blot, at noget af det mest streamede indhold hos TV 2 og DR netop er ‘Badehotellet’ og ‘Matador’. Så det kan forvirre at bruge ordet streaming i den betydning. Grundlæggende er streaming en teknologi til at sende video via internet – en distributionsmetode – og det er en teknologi, der er godt i gang med at ændre værdikæden og medieforbruget over hele verden. Den benyttes af stort set alle aktører og den benyttes til både flow-tv og til on demand. Derfor er ordet gået hen og blevet synonym med mange ting på samme tid, så forvirringen og sammenblandingen af begreber er til at få øje på.

faktisk sker gennem netop antenneanlæggets tekniske infrastruktur. Altså præcist de sammen fysiske kabler, som deres flow-tv i pakker (moduleret i docsis) bliver leveret igennem. Det er blandt andet derfor, at det virker så himmelråbende forkert at der er forskel på den måde disse i øvrigt – for forbrugeren – stort set identiske muligheder for tilgang til relevant indhold bliver håndteret forskelligt, når det FDA ORIENTERING · september 2017

Mit forslag er såmænd blot følgende: Når vi taler om modsætningen mellem flow-tv (eller lineære tv-kanaler som det ofte også kaldes) og on demand, skal vi måske helt lade være at bruge ordet streaming, da det ikke kan bruges som synonym med on demand. Når vi ønsker at diskutere modsætningen mellem udenlandske medie-aktører og danske medie-aktører, bør vi gøre præmissen tydelig og passe på med at bruge ordet streaming i flæng, ligesom vi skal være opmærksomme på de andre sammenhænge, hvor begrebsforvirringen kan risikere at spænde ben for den gode debat. Vi har på medieområdet mange interessante udfordringer foran os og en lang række spændende diskussioner venter de kommende år – så lad os ikke tale forbi hinanden. Ellers bliver det bare én stor omgang “goddag mand, streaming”.

kommer til de ophavsretlige betalinger for dette indhold! En god artikel fra Anders Blauenfeldt, som jeg første gang læste i Mediawatch – vigtigt at vi i det mindste forsøger at være præcise i den måde vi taler om tingene på! Karsten Høgh er bestyrelsesmedlem i Aabybro Antennelaug og sidder i FDAs Hovedbestyrelse. 21


FDAorientering

Kabelplus blev til flere på FDA Messen Udover markedsføring og promovering giver en messe også mulighed for etablering af nye forretningskonstellationer Kris Vetter Redaktør Input: Kabelplus

På sidste års FDA Messe var Kabelplus med for andet år i træk, da virksomheden gerne ville gøre opmærksom på sig selv og bakke op om deres trofaste kunde Frederiksholm Nets medlemskab af FDA. Muligheden for at få en kollegial og faglig snak med landets antenneforeninger var absolut også en årsag til deltagelsen. Udover Keld og Kenneth fra Kabelplus, var der også inviteret repræsentanter fra Føroya Tele (Det færøske teleselskab) med. Som personer har Kenneth og Keld været med på FDA Messen mange gange, hvor de har repræsenteret for-

22

skellige selskaber, så i branchen er det velkendte herrer, der er tale om. Men pludselig dukkede Henrik Lind op på standen som besøgende på messen (han solgte A+ til YouSee i 2009), og en ny kontakt var etableret! Tingene faldt på plads, med perfekt timing Selvsamme weekend kom Ishøj Fællesantenne i udbud, og det nye samarbejde blev straks enige om at byde ind på denne opgave. Et konsortium blev dannet med eksperter fra branchen og Konsortiet Ishøj Fællesantenne fik opbakning fra leverandører, der gerne ville være med. - Vi så det som en oplagt mulighed for, at komme med et seriøst alternativ til de få spillere, der i dag er i branchen, siger Kenneth Christensen fra Kabelplus.

FDA ORIENTERING · september 2017

Virksomheden/konsortiet hedder i dag i daglig tale Kabelplus.dk I alle andre brancher er der mange, der er interesseret i at byde på opgaver af denne størrelse, men her var der kun to virksomheder, der bød ind. Dette vidner måske om et stort behov for nye spillere i branchen. Kabelplus vandt udbuddet af flere årsager og leverer nu til 9.000 husstande i Ishøj. Især virksomhedens evne til at lytte og tilrette produkterne til kundens ønsker var betydende, men også prisen (billigst med bredbånd) spillede naturligvis en rolle. Et område, som også fik betydning for valget af Kabelplus som leverandør, var garantien for synlighed, som er skabt ved at etablere lokal kundeservice i Ishøj Bycenter. Én samlet faktura til borgerne TV-aftalerne er indgået mellem Ishøj Fællesantenne og programselskaberne. Kabelplus.dk er, som koncessionshaver administrator på aftalen, hvilket har den kundevenlige effekt at Ishøjborgerne får en samlet regning på TV- og bredbånd, men det er stadig Ishøj Fællesantenne, der køber og sammensætter TV-delen. Præcis den 1. juni skiftede kommunen over til Kabelplus.dk, og det var alt der skulle skiftes på én gang, lige fra servicefirma, TV, internet og til telefoni. Dette kombineret med, at kontrakten med den tidligere udbyder ikke gav Kabelplus adgang til Coax-nettet før overdragelsesdatoen, gav naturligvis en del udfordringer. I hovedstationen har Kabelplus.dk opsat en Cisco CBR8 CMTS, Appear TVhovedstation og taget antennerne og parabolerne på taget i brug igen. I den næste periode går man i gang med at skifte samtlige 800 forstærkere og stikdåser hos slutbrugerne, så anlægget kan gøres klar til Docsis 3.1.


De forstærkere, der i dag er i anlægget, er gamle potmeter-forstærkere, så uanset om de enkelte beboere ønsker højere hastigheder eller ej, så bliver det en stor gevinst at få skiftet alt aktivt udstyr i anlægget. Kabelplus.dk har, som en del af kontrakten, lovet at opgradere nettet til Docsis 3.1, og Kabelplus har det totale ansvar for denne ombygning. Kabelplus har oplevet store udfordringer ved overgangen, juni måned har de været lagt ned af mange besøgende og mange opkald. Ugen op til den 1. juni var der åbent i butikken frem til kl. 21.00 og 14 dage efter fortsatte de lange åbningstider. Det har skabt meget turbulens at skifte både servicepartner, TV-leverandør, bredbåndsleverandør og telefoni-leverandør på én gang. Kabelplus’ anbefaling er man f.eks. beholder sin servicepartner og løbende får foretaget en ekstern gennemgang af anlæggets tilstand. Dette sparer foreningen for en del problemer efterfølgende. Samarbejde og ansvarsfordeling mellem leverandør og antenneanlæg - Det med at vælge leverandør er altid et godt spørgsmål, siger Kenneth.

Her ses Henrik (tv) og Kenneth - Men det vi oftest får at vide af kunderne er, at lokal forankring og det faktum, at vi bygger kundeservicedelen op sammen med antenneforeningerne, samtidig med, at vi tager en overordnet rolle og ansvar, når det gælder administration og garanti for at det tekniske fungerer, er vigtige parametre for at vi bliver valgt som leverandør, siger Kenneth. I flere foreninger arbejder bestyrelserne med filterskift eller andet i aftaleform. Opgaver som Kabelplus gerne overtager og viderefører, igen i samarbejde med den lokale antenneforening. - Vi etablerer web-tv og leverer tekniske løsninger til tilvalgskanaler, men foreningerne indgår selv aftaler med tv-leverandørerne. Der hvor vi kommer ind, er at vi sikrer, det virker og at

administration/kundeservice fungerer optimalt, siger Kenneth. Det er således foreningen, som selv sætter modellen op for de services og produkter, de ønsker at levere til deres medlemmer. - Netop web-tv, tv-bokse og Apps til div. mobile enheder har været et ønske for mange antenneforeninger som et tilbud til deres medlemmer, samtidig med, at de ikke bliver afhængig af en af ”de store”, fremhæver Kenneth. Ambitionerne er på plads Kabelplus.dk er således et nyt alternativ for antenneforeningerne, og Kabelplus.dk forventer at de inden for de næste 3-5 år vil servicere over 100.000 medlemmer i forskellige foreninger i Danmark.

?

Skal jeres antenneanlæg have

ny hjemmeside

- Vi har mange års erfaring i opbygning af hjemmesider - Vi producerer og bygger op i eget CMS system via JOOMLA - Din garanti for et system som er nemt at vedligeholde og opdatere - Sikkerheden er i top, da vi (efter jeres ønske) opdaterer til nyeste version løbende - Du kan vælge selv at lægge tekster mv. på eller vi gør det Hovedsagen er at I får en hjemmeside som fungerer og som hele tiden er up to date. Kontakt os og få et godt tilbud...!

www.vmarketing.dk

FDA ORIENTERING · september 2017

Tlf. 73 84 85 45

23


FDAorientering

Energi- og bredbåndskoncern udsat for massiv kritik Energikoncernen Ewii har de sidste måneder været udsat for massiv kritik. Det handler om ledelsen og de dispositioner, som direktionen har foretaget. Kris Vetter Redaktør Foto: Creative Commons.

Topchef Knud Steen Larsen fratrådte den 13. juni efter en hel række sager om sammenblanding af koncernens og hans private midler. Knud Steen Larsens sammenblanding af koncernens og egne private investeringer, kritikken af hans egen, konens og to sønners deltagelse i sponsorerede luksusrejser, samt kritik af direktionens løn, der siden 2010 næsten var fordoblet til 9,7 millioner kroner var hovedårsagen til fyringen. Det, selvom daværende bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm, den socialdemokratiske borgmester i Middelfart, sagde, at årsagen til Knud Steen Larsens fratrædelse ikke var inhabilitet eller de foretagne luksusrejser. I stedet lagde bestyrelsesformanden vægt på, at årsagen til fyringen skulle holdes hemmelig efter gensidig overenskomst. Steen Dahlstrøm trak sig fra formandsposten den 12. juli efter mistillid i bestyrelsen. Efterfølgende har det vist sig, at Knud Steen Larsen hentede en stor bonus ud

24

af selskabets salg af det kommercielle selskab Dominus i 2016. Knud Steen Larsen havde bl.a. fået indføjet i sin kontrakt, at han kunne få sin hustru med på diverse sponsorrejser og han fik stillet en stor bonus i udsigt, hvis det lykkedes at sælge et af Ewiis kommercielle selskaber Dominus A/S til en pris højere end ventet, hvilket lykkedes! Det er forklaringen på de høje lønomkostninger til direktionen i 2016. Lønudgifterne til direktionen bestående af Knud Steen Larsen og Jens Chr. Sørensen (økonomidirektør) i 2016 på 9,7 mio. kr. Det var 24 procent mere end i 2015. Derudover havde Knud Steen Larsen i sin kontrakt en fratrædelsesaftale, som ifølge bestyrelsesformanden vil påvirke regnskabet i 2017 med 10 mio. kr.! Ny formand skal rydde op Den 15.8.2017 overlevede den hårdt kritiserede bestyrelse i energikoncernen Ewii en mistillidsafstemning, hvorefter et enigt repræsentantskab valgte den 65-årige Fredericia-ingeniør og tidligere Elsam-direktør Jørn Limann som ny formand.

FDA ORIENTERING · september 2017

Jørn Limann er uddannet ingeniør og tidligere direktør hos Elsam, og han afløser dermed den socialdemokratiske borgmester i Middelfart, Steen Dahlstrøm som formand for selskabet. Fakta Ewii er en national energikoncern med internationale aktiviteter, som arbejder for udviklingen af fremtidens klimavenlige energiteknologier - særligt inden for produktion af vindstrøm, elkøretøjer, brændselsceller og velfærdsteknologiske løsninger. Gennem udvikling af telecare, elkøretøjet TRIPL og komponenter til brændselsceller er ønsket at positionere sig, så man altid er i stand til at tilbyde fremsynede løsninger med potentiale langt ud i fremtiden. Koncernen sælger energi og tilbyder energirådgivning og energitekniske løsninger og leverer fjernvarme, fiberbredbånd og drikkevand i Trekantområdet. Koncernen er en af Trekantområdets største private arbejdspladser og omsætter for ca. 1,8 mia. kr. om året.


advokatensbord

Let’s dance... Benny Jensen Advokat

I skrivende stund er der dømt sommerferie hos Jystrup Advokat, og mit bidrag til nærværende udgivelse er derfor noget forkortet sammenholdt med det normale antal anslag. Såvel FDA som antenneanlæggenes samarbejdspartnere og modparter har siden mit seneste indlæg i dette skrift vist sig svært villige til at danse – om end nogen af dansene med et godt gammeldags udtryk har været tilbud om at danse ”avet om”. Føljetonen om den antenneforening, der ifølge modparten slet ikke eksisterer, kan jeg nu foreløbigt følge op med, at såvel modparten som retten ved det forberedende retsmøde i juni var af den opfattelse, at det gør foreningen nok alligevel, når det kommer til stykket, og så måske – nu - ikke alligevel. Det seneste processkrift fra modparten er ikke fuldstændigt entydigt på dette punkt, og en afklaring kan ikke forventes før dette nummer går til trykning. Helt afklaret er situationen således ikke i skrivende stund, og om denne problemstilling kan få betydning for andre foreninger end den involverede, er det stadigt for tidligt at mene noget begavet om, men forhåbentlig kan vi snarest vende tilbage til det sagen egentlig handler om; nemlig at foreningen har kastet 150.000 kr. efter forsyningsmæssig infrastruktur til en boligforening, der – i noget nær 12. time – hellere ”ville noget andet”. ** Samme forening har udliciteret en række administrative og tekniske

opgaver til trediemand, og blev i den forbindelse primo juli angrebet frontalt af Viasat og TV2, der under meget korte frister forlangte det offentligt præciseret, at den pågældende trediemand ikke havde egentlige distributionsrettigheder, men netop kun forestod administrative og tekniske løsninger for foreningen. Jeg er glad for at kunne meddele, at jeg i samarbejde foreningen og med advokat Rikke Sonne fra Viasat, fik denne sag til at ”gå væk” inden den udviklede sig til en egentlig konflikt mellem parterne. Forløbet er et godt eksempel på, at advokater ikke nødvendigvis søger konflikten, og at det derfor kan give god mening at lade advokaterne tale sammen, inden man tyr til de mere håndfaste – men også mere omkostningstunge og grundlæggende mere usikre – retsmidler. Et magert forlig er alt andet lige bedre end en fed proces i langt de fleste tilfælde.

FDA ORIENTERING · september 2017

** Derudover er der et par nye og interessante sager for FDA på mit bord, som jeg dog på nuværende tidspunkt ikke kan gå ind i en detaljeret beskrivelse af. Begge sager vil forhåbentlig involvere myndighedsbehandling efter anmodning fra min side på vegne af FDA, og begge sager kan have vidtgående konsekvenser; - og ikke nødvendigvis kun for de medlemsforeninger, der er involveret i sagerne. Da jeg ikke er tilhænger af at føre sager i pressen – også selv om det kun måtte være i nærværende publikation – og derfor også har frarådet FDA at udsende pressemeddelelser i anledning af sagerne, må I vente lidt endnu med en mere fyldestgørende orientering, men der kan vente et spændende efterår. Go’ sensommer!

25


branchenyt

Nyt på jobfronten

Nyt tiltag fra Brugsen

Henover sommeren er der sket en del nyudnævnelser og jobskifter i mediebranchen

Brug Brugsen som vi sagde i gamle dage… nu kan du også få bredbånd i dagligvareforretningen

Kris Vetter Redaktør Kilde: TV2, Discovery Foto: Miklos Szabo / TV 2

Kris Vetter Redaktør Kilde: COOP

Overskriften til COOP medlemmer er: Betal bredbånd med bonus fra dagligvarer! Tilbuddet til Coops 1,7 million medlemmer er, at de kan få bonus på deres bredbåndsabonnement, men de samtidig kan betale abonnementet med den bonus, de opsparer, når de køber deres dagligvarer i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, Irma og Coop.dk. Det er det 6 år gamle mobilselskab coop mobil, der udvider med bredbånd.

Ulla Pors Nielsen Ulla Pors Nielsen er udnævnt til ny chefredaktør i TV 2 og er dermed ikke længere konstitueret. Hun får ligeledes titel af kanalchef og beholder sine tidligere arbejdsområder (chef for TV 2 Nyhedernes eventafdeling og for Nyhedsafdelingens produktion af aktualitet og dokumentar) i det nye job. Hun har siden nytår været konstitueret på posten, efter Mette Østergaard gik på barsel. News er inde i en rigtig stærk udvikling og flere nye tiltag skal sikre styrke kanalen yderligere. Eventafdelingen styrkes blandt andet med ny redaktionschef i skikkelse af Heidi Guldager, der kommer fra en stilling hos TV 2s tværgående nyhedscenter. Ny redaktionschef på TV 2 er Christan Nørgaard, som skifter sin stilling som redaktør for sociale medier på Berlingske ud med en stilling på stationen. Også nyhedsvært Divya Das har fået nyt arbejde. Hun skal fremover være Europa-korrespondent med base i London for tv-stationen. Også nye chefer i Discovery Anne Garlichs udskifter også sin stilling som konstitueret til en permanent titel. Hun har været konstitueret på posten, siden Maiken Wexø forlod selskabet i begyndelsen af året. Men også på distributionsområdet er der ny bemanding hos Discovery. Jesper Grønholdt, der tidligere har været direktør for TV3 i Danmark og Norge tiltræder efter stillingen har været ledig, siden Mads Christensen stoppede tidligere i år. 26

- Vi udvider vores partnerprogram for at give vores medlemmer særlige fordele på områder, som vi ikke har i vores fysiske butikker. Mobil og bredbånd er noget alle bruger, og derfor er det et ønske fra vore medlemmer, at de også kan få fordele på disse områder, siger chefen for Coops partnerprogram, siger Ulrik Hjulmand til FDA Orientering. Coops medlemmer kan derved opnå op imod 10procent ved at købe både mobilabonnement og bredbånd gennem forretningen. Coop mobil er en af ud af godt 30 partnere, der tilbyder særlige fordele til Coops medlemmer, inden for rejser, shopping, kultur, energi og bolig mv.

Resultattilbagegang for tv-producenter Samlet set måtte de 20 største danske tv-producenter i 2016 notere fald på bundlinjen Kris Vetter Redaktør Kilde: Research

Det er en tilbagegang på mere end 44 pct. i forhold til 2015. Især Nordisk Film TV måtte notere en tilbagegang med et fald på over 80 procent fra 25,2 mio. kr. i 2015 til mere beskedne 4,3 mio. kr. i 2016. Hvilket hovedsagelig skyldes engangsomkostninger ifølge selskabet. Monday Media, den danske del af Warner Bros., måtte ligeledes inkassere underskud i 2016. Strong Productions, der er resultatet af fusionen mellem Gong og Strix og STV Production (bla. fiktionsproduktionen “Klassen” til DR Ultra og “Krejlerkongen” til TV 2 Fri var med til at løfte resultatet her). Egenkapitalen i de 20 selskaber isoleret set er gået en smule lidt tilbage og var samlet set 231,2 mio. kr. ved udgangen af 2016, hvilket er et fald på lidt over 13 mio. kr. siden 2015.

FDA ORIENTERING · september 2017


FDAhovedbestyrelsen

Landsformand Kai Nielsen Tlf. 29 60 76 07 kn@fda.dk

Næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@fda.dk

2. næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

Landsmødevalgt Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

Valgkreds A

Valgkreds B

Valgkreds C

Valgkreds D

Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

udvalg og repræsentanter FDAs Forretningsudvalg Kai Nielsen kn@fda.dk Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk Per Theisen per@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Karsten Høgh kah@fda.dk Kai Nielsen kn@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Preben Pedersen preben@fda.dk

Cable Europe Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

de netop fratrådte Regionsbestyrelser ■ Region I: Morten Doktor Vera Dahl Olesen Birgit Kaa Lone Jakobsen Henning Lyk Jørgen Thodberg ■ Region II: Curt Andersen, Jens Møller Flemming Borg Peder Pedersen Sven Møller Andersen Freddy Chr. Olesen, Michael O´Halloran

■ Region III: Per Theisen, Jørgen Madsen Erik Wagner Keld Elkrog Larsen ■ Region IV: Jørgen Fogtmann Frans Larsen, Preben Pedersen Peter Lyngby Sjak Christiansen Arne Rohde Jeanette Vindelev Pedersen

Erfagrupper For anlæg med eget tv-udbud og/eller eget internet: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen Flemming Borg René Sieben Per J. Nielsen, suppleant Svend Nielsen, suppleant

YouSee: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen Freddy Chr. Olesen, suppleant Thomas Bak, suppleant

Boligforeninger: Kontakt fda@fda.dk

FDA ORIENTERING · september 2017

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

27


Vi ses til...

Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

3., 4. og 5. november

FDA Orientering 4-2017  
FDA Orientering 4-2017