Page 1

zorgeloos wonen, nu en morgen Ondernemingsplan 2012-2015


Ambities waarmaken door te kiezen In dit ondernemingsplan schetsen we onze ambities voor de komende jaren en hoe we deze willen realiseren. Het vertrekpunt hiervoor is een aantal trends zowel in de samenleving als op de woningmarkt, die voor Maaskant Wonen de komende jaren bepalend zullen zijn. In dit plan hebben we oog voor onze minder sterke kanten zoals een relatief oud woningbezit, dat bovendien erg eenzijdig is. Maar we zien ook kansen. Vooral kansen die de krimp in de komende decennia gaat bieden om de kwaliteit van het wonen in de gemeente Stein te verbeteren. Deze kansen willen we benutten door te kiezen voor een aantal strategische speerpunten. Alleen op die manier kunnen we onze ambities waarmaken, ondanks dat onze sector de komende jaren financieel onder druk zal staan. Directie en medewerkers van Maaskant Wonen


Zorgeloos wonen! Zorgeloos wonen! Dat is het motto van Maaskant Wonen. Om dit waar te maken: • • • • • •

nemen we onze klanten serieus reageren we snel op vragen van onze klanten zorgen we voor goed onderhouden woningen helpen we mee bij goed buurtbeheer zorgen we voor een prettige woonomgeving bieden we onze huurders een gratis glasverzekering, hoeven ze geen administratiekosten te betalen en geen waarborgsom


Onze missie Wij verhuren kwalitatief goede woningen in een prettige woonomgeving binnen de gemeente Stein. We zijn er voor iedereen, jong en oud, waarbij we opereren binnen de van overheidswege vastgestelde kaders. Met een kleine, professionele organisatie, die dicht bij de klanten staat, kunnen we snel inspelen op veranderingen in de markt.

Nu en morgen! Maaskant Wonen wil ook in de toekomst dat huurders zorgeloos wonen. Daar legt dit ondernemersplan, Zorgeloos wonen nu en morgen, de basis voor.


Woningmarkt onder druk De woningmarkt staat onder druk. Oók de huurmarkt. De belangrijkste trends zijn: • Op termijn zal het aantal huishoudens in Stein dalen. Daarnaast vergrijst de bevolking. • De markt voor koopwoningen in Nederland stagneert. Door de stijgende hypotheekrente en strengere hypotheekregels is het zeker voor starters lastiger geworden. • Ook de corporaties moeten de komende jaren rekening houden met hogere rentelasten op nieuwe leningen. • Europese regelgeving dwingt de corporaties 90 procent van de woningen (met een huur lager dan 652 euro per maand) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro (prijspeil 2011). • De corporaties willen landelijk de komende 10 jaar minstens 20 procent besparen op het gasverbruik in de huurwoningen. Bij nieuwbouw moet dit vanaf 2015 zelfs 50 procent zijn. Deze ambities vergen hoge investeringen. • Het kabinetsplan om vanaf 2014 een jaarlijkse heffing voor de huurtoeslag op te leggen, heeft een fors negatief effect op de solvabiliteit van Maaskant Wonen.


Maaskant Wonen: inspelen op trends Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, legt Maaskant Wonen de komende jaren de nadruk op de volgende zaken. • Markt- en klantkennis: We willen zowel de lokale markt als ook onze (potentiÍle) huurders beter leren kennen. Alleen dan kunnen we het beste antwoord geven op de veranderende vraag als gevolg van de vergrijzing, de bevolkingskrimp en de groeiende groep starters die op een huurwoning is aangewezen. • Jonge huurders zijn welkom: Jongeren (tot 28 jaar) zullen vaker aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Zij hebben in het huidige woonruimteverdelingssysteem echter een achterstand op anderen. Als dit daadwerkelijk een belemmering vormt, moeten we dit systeem aanpassen. Wij willen minimaal 10 procent van onze vrijkomende woningen (geen


seniorenwoningen) toewijzen aan jongeren. Daarnaast willen we minstens eenderde van onze verkoopwoningen verkopen aan mensen tot 28 jaar. • Z org om onze ouderen: Meer aandacht voor jongeren mag niet ten koste gaan van de zorg voor oudere huurders. We willen onderzoeken waarom er zo weinig reacties komen op seniorenwoningen. We gaan ook mogelijkheden in kaart brengen om ons woningbezit meer geschikt te maken voor ouderen. En we beraden ons over het ServicePLUSabonnement, waar weinig belangstelling voor is. • A andacht voor ons woningbezit: Krimp van de bevolking speelt in Stein pas op langere termijn. Wel moeten we de komende jaren onderzoeken hoe we ons hierop kunnen voorbereiden. Daarom willen we in 2013 een woonwensenonderzoek starten gevolgd door een plan van aanpak. • O nderhoudskosten: De tering naar de nering zetten. De stijging van de onderhoudskosten moet afgeremd worden. Daarom voeren we geen planmatig onderhoud uit aan wo-


ningen die voor herstructurering in aanmerking komen. Met onze huurdersbelangenvereniging gaan we overleggen over een huurdersonderhoudsabonnement. Voortijdig onderhoud zullen we in de toekomst wellicht moeten doorbelasten aan huurders. Ook efficiÍnter inkopen moet de kosten omlaag brengen. Voorop bij dit alles staat wel dat de kwaliteit van onze woningen in stand blijft. • E nergie steken in energiebesparing: In de eerste helft van 2012 willen we een plan van aanpak voor het energiebeleid van ons totale woningbezit klaar hebben. In 2020 moet het energieniveau van alle woningen met twee stappen zijn verbeterd of op het niveau van energielabel B zijn gebracht. Samen met onze huurdersbelangenvereniging gaan we huurders bewust maken van de mogelijkheden om energie te besparen. • H uren: Inflatievolgend. Tot 2015 blijft ons huurbeleid inflatievolgend. Overschrijding van de huurtoeslaggrens moet in verband met de betaalbaarheid voor onze huurders, voorkomen worden.


• O nze organisatie. Maaskant Wonen is klein, maar we zien hierin geen belemmering om onze taken goed uit te voeren. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten er niet beter van worden als we onze zelfstandigheid opgeven. • F inanciën: Hoogste status handhaven. Maaskant Wonen is financieel een gezonde organisatie. Behoud van de hoogste status in de beoordeling door de overheid staat voorop. We blijven kritisch kijken naar de financiële haalbaarheid van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Deze moeten passen binnen onze financiële ruimte.


Maaskant Wonen in cijfers

Verdeling woningtype 458 Eengezins

939 463

Appartement Senioren

TOTAAL 1.860


Overzicht woningbezit naar huurklasse Huurklasse

Eengezins

Appartement

Senioren

Totaal

75

225

168

468

803

238

246

1.287

61

-

21

82

> € 652,52

-

-

23

23

Totaal

939

463

458

1.860

Goedkoop € <361,66

Betaalbaar

€ 361,66-554,76

Duur

€ 554,76-652,52


Leeftijdsopbouw bewoners naar woningtype In percentages

Eengezins

Appartement

Senioren

Totaal

< 28 jaar

0,5

6,5

0,0

2

28-40 jaar

9,5

21,5

0,5

10

40-50 jaar

21,0

15,5

1,5

15

50-60 jaar

23,0

16,5

7,5

18

60-70 jaar

25,5

20,5

20,0

23

70-80 jaar

14,0

12,5

32,5

18

> 80 jaar

6,5

7,0

38,0

14


Drossaert Jonker van Kesselstraat 8 Postbus 18 6170 AA Stein Telefoon: 046-4203535 Fax: 046-4203545 info@maaskantwonen.nl www.maaskantwonen.nl

Ondernemingsplan Maaskant Wonen  

Ondernemingsplan 2012-2015 van Maaskant Wonen, woningcorporatie in Stein (Limburg)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you