__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

No. 4 / 2021.06.27-07.03 / florincosma.ro

Xi and Putin talk, their partnership the basis of a new world order Poetry: Cui Hao (崔颢 ) – Yellow Crane Tower (黃鶴樓 ) Movie review: Salyut-7 / Russia / 2017


Welcome friends to "The Eurasian Link" weekly magazine. Here you will read about pressing Eurasian issues along with cultural and historical articles. In the future the magazine will be in multiple languages, aside English we will also translate articles into Russian, Persian, Chinese and Romanian. If you wish to contribute with original material, information or translations please send an e­mail to: contact@florincosma.ro All the best to you Florin Cosma


CONTENTS • Xi and Putin talk, their partnership the basis of a new world order en/ro • Dissatisfaction in Iran after the election of Raeisi en/ru • Russia – Belarus space research in ro Union State framework en/ru • CIS member states will cooperate ro on ighting cybercrime en/ro • Kunanbaev translated for the irst time into Norwegian en/ro • Cui Hao (崔颢 ) – Yellow Crane Tower ( ) en/ro • Salyut-7 / Russia / 2017

en/ro/ru

黃鶴樓

3


Xi and Putin talk NEW partnership for a 2021­06­28

WORLD ORDER

Xi și Putin, baza unei noi ordini mondiale

P

P

Their meeting, even though virtual, is a statement. Putin praised the results of the treaty and declared his willingness to extend the partnership for five more years. Xi Jinping was visibly pleased upon hearing Putin’s message of good will regarding the Communist Party of China’s centenary anniversary.

Întâlnirea lor, deși virtuală, este o declarație puternică. Putin a lăudat rezultatele tratatului și și-a declarat disponibilitatea de a prelungi parteneriatul încă cinci ani. Xi Jinping a fost vizibil mulțumit când a auzit mesajul de bunăvoință al lui Putin cu privire la aniversarea centenară a Partidului Comunist al Chinei.

Placed in a broader context in which

Așezată într-un context mai amplu

resident Putin and president Xi held a video discussion today (June 28) for two main reasons. First of all, in chronological order, the 20th anniversary of the Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People’s Republic of China and the Russian Federation is coming up and second the Chinese Communist Party’s centenary.

reședinții Putin și Xi au purtat o discuție video astăzi (28 iunie) din două motive principale. În primul rând, în ordine cronologică, vine a 20-a aniversare a Tratatului de bună vecinătate și cooperare amicală între Republica Populară Chineză și Federația Rusă și în al doilea rând centenarul Partidului Comunist Chinez.

4


China and Russia have injected positive energy into the international community and set an example of a new type of international relations through their close cooperation, as the world is entering a period of turbulence and change and human development is confronted with multiple crises - Xi Jinping I am referring especially to the Putin – Biden summit, the today’s talk carries a special kind of weight. The partnership that so clearly generated progress not only to both sides but also regarding relations to their own partner countries is a pillar for Eurasian integration.

în care mă refer în mod deosebit la summit-ul Putin – Biden, discuția de astăzi are o pondere specială. Parteneriatul care a generat atât de clar progrese nu numai pentru ambele părți, ci și în ceea ce privește relațiile celor două state cu propriile țări partenere, este un pilon pentru integrarea eurasiatică.

Xi Jinping described the partnership as being “mature, stable and solid, able to withstand the test of any change in the international situation“. This statement is extremely important because it highlights Russia’s importance in implementing the new multilateral world order.

Xi Jinping a descris parteneriatul ca fiind „matur, stabil și solid, capabil să reziste testului oricărei schimbări a situației internaționale”. Această afirmație este extrem de importantă, deoarece subliniază importanța Rusiei în implementarea noii ordini mondiale multilaterale.

The extension of the treaty was never put into question however Putin announced that a joint statement has been planed for the occasion. “The

Prelungirea tratatului nu a fost niciodată pusă în discuție, mai mult, Putin a anunțat că o declarație comună a fost planificată cu această

5


The joint statement reflects the unique role of this legal instrument in shaping the current model of Russian-Chinese relations and their importance for the establishment of a more just international order - Vladimir Putin joint statement reflects the unique role of this legal instrument in shaping the current model of Russian-Chinese relations and their importance for the establishment of a more just international order“. The Russian leader also referenced their involvement in other international organizations like the BRICS, SCO and in so doing he underlined the importance of these political organisms in establishing that “just international order” so needed in the world.

ocazie. „Declarația comună reflectă rolul unic al acestui instrument juridic în conturarea modelului actual al relațiilor ruso-chineze și importanța acestora pentru stabilirea unei ordini internaționale mai drepte”. Liderul rus a menționat, de asemenea, implicarea lor în alte organizații internaționale, cum ar fi BRICS și SCO iar prin asta a urmărit să sublinieze importanța acelor organisme politice în construirea acestei „ordini internaționale mai drepte” atât de necesară în lume.

Си и Путин разговаривают, их партнерство – основа нового мирового порядка

С

егодня (28 июня) президент Путин и президент Си провели видео-дискуссию по двум основным причинам. Вопервых, приближается 20-летие

Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а во-вторых, 1006


летие Коммунистической партии Китая. Их встреча, пусть даже виртуальная, – это заявление. Путин высоко оценил результаты договора и заявил о своей готовности продлить партнерство еще на пять лет. Си Цзиньпин был явно доволен, услышав послание Путина о доброй воле в отношении столетнего юбилея Коммунистической партии Китая. В более широком контексте, в котором я особенно говорю о саммите Путин – Байден, сегодняшняя беседа имеет особый вес. Партнерство, которое так очевидно привело к прогрессу не только для обеих сторон, но и в отношениях с их собственными странами-партнерами, является основой евразийской интеграции. Си Цзиньпин охарактеризовал партнерство как «зрелое, стабильное и прочное, способное выдержать испытание любыми изменениями международной ситуации». Это заявление чрезвычайно важно, поскольку подчеркивает важность России в реализации нового многостороннего мирового порядка. Продление договора никогда не ставилось под сомнение, однако

Совместное заявление отражает уникальную роль этого правового инструмента в формировании нынешней модели российско-китайских отношений и их важность для установления более справедливого международного порядка

Владимир Путин Путин объявил, что по этому поводу подготовлено совместное заявление. «Совместное заявление отражает уникальную роль этого правового инструмента в формировании нынешней модели российскокитайских отношений и их важность для установления более справедливого международного порядка». Российский лидер также сослался на их участие в других международных организациях, таких как БРИКС, ШОС, и тем самым подчеркнул важность этих политических организмов в установлении того «справедливого международного порядка», который так необходим в мире.

7


Dissatisfaction in Iran after the election of Raeisi 2021­06­27

I

ran’s presidential election campaign, and in particular the result, has begun to have effects. The winner, Ebrahim Raisi, was quickly congratulated by the country’s already traditional allies and the elite of the Islamic Republic, but a number of 110 political and civic activists signed a joint statement that essentially condemns Iran’s current democratic process.

The system of government of the Islamic Republic is at a crossroads in terms of accepting structural reforms either in a democratic and fair perspective or in the direction of a centralized, clericalmilitary-authoritarian power horizon.

Nemulțumiri în Iran după alegerea lui Raeisi Campania alegerilor prezidențiale din Iran și în mod deosebit rezultatul acestora a început să genereze efecte. Câștigătorul, Ebrahim Raisi, a fost rapid felicitat de aliații deja tradiționali ai țării și de elita republicii islamice însă un număr de 110 activiști politici și civici au semnat o declarație comună care, în esență, condamnă procesul democratic actual din Iranian.

Sistemul de guvernare al Republicii Islamice se află la o răscruce de drumuri în ceea ce privește acceptarea reformelor structurale fie într-o perspectivă democratică și corectă fie în That there is no smoke without fire is direcția unui orizont de putere a cross-cultural observation and this centralizat, clerical-militaryear’s Iranian elections were clearly autoritar.

8


‫ت‬

‫دادن ا‬ ‫دورا‬ ‫ری ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ , ‫ د ا و ا‬, ‫ازی د را‬ ‫ری در‬ ‫ ا ٓ را و‬,‫ر‬ - ‫و ا ر رت در ا رو‬ ‫دوم را‬ ‫ از‬,‫ن داد‬ ‫ا رد‬ ‫ها‬

aimed at Ebrahim Raisi. Some commentators already consider him the still unofficial successor of Ali Khamenei. It is thus understandable the desire to support him for a position of president before he holds the position of supreme leader of the state. An analysis, or at least a minimal commentary on the situation of democracy in Iran, must take into account two aspects. The state of Iran in world politics and the state of democracy in the world. It is easy to lose sight of the fact that Iranian interests are often incompatible with the interests of other Middle Eastern states or countries in the region. Some of these forces acting against Iran are considered by much of the world media to be democratic states. They are often placed in a role of giving lessons and thus we reach the second aspect. Democracy in the Western world itself is severely shaken. Critical debates on European

Că nu iese fum fără foc este o observație transculturală iar alegerile iraniene din acest an au fost clar direcționate să decurgă în favoarea lui Ebrahim Raisi. Unii comentatori îl consideră deja succesorul încă neoficial al lui Ali Khamenei. Este de înțeles astfel dorința de a îl sprijini pentru o funcție de președinte înainte să ocupe funcția, de facto, de lider suprem al statului. O analiză, sau măcar un comentariu minimal al situației democrației din Iran, trebuie să țină cont de două aspecte. Situația în care se află Iran în cadrul politicii mondiale și situația în care se află democrația în lume. E ușor să pierdem din vedere faptul că interesele Iraniene nu sunt deseori compatibile cu interesele altor state din Orientul Mijlociu sau ale unor țări care își exercită influența în regiune. O parte din aceste forțe care acționează împotriva Iranului sunt considerate de o bună parte din mass-media mondială ca fiind state democratice. Acestea se plasează

9


institutional dysfunctions, for example, are almost non-existent. What is happening in Iran with these criticisms of the electoral system and the direction in which the republic’s democracy is heading therefore has a perfectly real starting point. However, this starting point is dictated by the dangerous conditions in which Iran finds itself. Numerous terrorist attacks and assassinations have shaken the country in recent years and the country’s security system is doing what any other system in another country is doing. At this time there is a danger that dissatisfaction in society will be diverted by external factors.

deseori într-un rol de a da lecții iar astfel ajungem la al doilea aspect. Însăși democrația în lumea vestică este puternic șubrezită. Dezbaterile critice la adresa disfunțiilor instituționale europene, de exemplu, sunt aproape inexistente. Ceea ce se întâmplă în Iran cu aceste critici aduse sistemului electoral și al direcției în care merge democrația republicii are deci un punct de pornire perfect real. Acest punct de pornire este însă dictat de condițiile periculoase în care se află Iran. Numeroase atentate teroriste și asasinate au zguduit țara în ultimii ani iar sistemul de securitate al țării face ceea ce face orice alt sistem din altă țară. În acest moment este un pericol real ca nemulțumirile din societate să fie deturnate de factori externi.

10


Russia – Belarus space research in Union State framework discussed at forum 2021­06­29

R

ussia and Belarus are working more than usual on their Union State these days because the 8th Forum of Regions of Belarus and Russia just kicked off today (29 June) and will last till July 1st. The science and technology cooperation was on the agenda today and is in the Union State’s plan of integration. According to this, the two states will have to create a common space for scientific research by ”harmonizing national laws in science and technology, creating equal opportunities for work of Belarusian and Russian scientists in the Union State, conducting joint research and developing solutions in priority areas for the two countries” as Grigory Karasin, Russia’s Federation Council Committee on

Российско – белорусские космические исследования обсудили на форуме

Р

оссия и Беларусь в эти дни больше обычного работают над своим Союзным государством, потому что 8-й Форум регионов Беларуси и России только что стартовал сегодня (29 июня) и продлится до 1 июля. Сегодня на повестке дня стояло научнотехническое сотрудничество, которое входит в план интеграции Союзного государства. Согласно этому, два государства должны будут создать общее пространство для научных исследований путем ”гармонизации национальных законов в области науки и техники, создания равных возможностей для работы белорусских

11


и российских ученых в Союзном государстве, проведения совместных исследований и разработки решений в приоритетных для двух стран областях”, как заявил Григорий Карасин, Комитет Совета Федерации России по иностранным делам. Foreign Affairs, stated. Belarus has a relatively well developed research climate and a more coordinated action with Russia could greatly improve “information technology, electronics, new materials, chemical procedures, ecology, rational use of natural resources, living systems technology that help solve (…) social problems (…), prevention and treatment of (…) dangerous diseases as well as ways to improve the effectiveness of agriculture“. According to Aleksei Kubrin, Deputy State Secretary of the Union State of Belarus and Russia, the Union State implemented up to now seven space technology programs. The ComplexSG program is an example of such cooperation, on the basis of which a Belarusian-Russian remote-sensing satellite constellation will be created.

Беларусь имеет относительно хорошо развитый исследовательский климат, и более скоординированные действия с Россией могли бы значительно улучшить “информационные технологии, электронику, новые материалы, химические процедуры, экологию, рациональное использование природных ресурсов, технологии живых систем, которые помогают решать (…) социальные проблемы ( … ), профилактику и лечение (…) опасных заболеваний, а также пути повышения эффективности сельского хозяйства“. По словам заместителя Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Алексея Кубрина, Союзное государство до настоящего времени реализовало семь программ в области космической техники. Примером такого сотрудничества является программа “Комплекс-СГ”, на основе которой будет создана белорусско-российская спутниковая группировка дистанционного зондирования земли.

12


Cooperarea ruso-belarusă în cercetarea spațială dezbătută

R

usia și Belarus lucrează mai mult ca de obicei la Uniunea Statală în aceste zile. Cel de-al 8-lea Forum al Regiunilor din Belarus și Rusia tocmai a început (29 iunie) și va dura până la 1 iulie. Cooperarea științifică și tehnologică a fost astăzi pe ordinea de zi și se află în planul de integrare al Uniunii Statale. Potrivit acestui fapt, cele două state vor trebui să creeze un spațiu comun pentru cercetarea științifică prin „armonizarea legislațiilor naționale în domeniul științei și tehnologiei, crearea de șanse egale pentru munca oamenilor de știință din Belarus și Rusia în Uniunea Statală, efectuarea de cercetări comune (…)”, a declarat Grigori Karasin, Comisia Federației Ruse a Consiliului pentru Afaceri Externe.

Belarusul are un climat de cercetare relativ bine dezvoltat și o strategie coordonată cu Rusia ar putea îmbunătăți considerabil la proiecte pentru „tehnologia informației, electronice, materiale noi, proceduri chimice, ecologie, utilizarea rațională a resurselor naturale, prevenirea și tratarea (…) bolilor periculoase, precum și modalități de îmbunătățire a eficacității agriculturii”. Potrivit lui Aleksei Kubrin, secretar de stat adjunct al Uniunii Statale Belarus și Rusia, organizația a implementat până acum șapte programe de tehnologie spațială. Programul Complex-SG este un exemplu de astfel de cooperare, pe baza căruia va fi creată o constelație comună de sateliți de teledetecție.

13


CIS member states will cooperate on fighting cybercrime 2021­07­01

R

ussian president Vladimir Putin approved (July 1st 2021) the ratification of a CIS agreement dating back to 2018 that deals with cyber-crimes. This comes after recent demands from Putin for the creation of an international body to tackle this form of criminality. This actually only reflects even older such statements from Putin. At the 2017 G20 summit in Hamburg he called for the creation of universal cyberspace norms In September 2018 in Dushanbe, the meeting of the CIS Heads of State Council decided upon a legal and technical framework that would allow an improved set of tools to either prevent or to investigate various types of cyber-crimes. These activities could be either data

Государства-участники СНГ будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью Президент России Владимир Путин одобрил (1 июля 2021 года) ратификацию соглашения СНГ касающегося киберпреступлений. Это произошло после недавних требований Путина о создании интернационального органа для борьбы с этой формой преступности. На самом деле это отражает только еще более старые подобные заявления Путина. На саммите G20 2017 года в Гамбурге он призвал к созданию универсальных норм киберпространства В сентябре 2018 года в Душанбе на заседании Совета лидеров государств СНГ было принято решение о правовой и технической основа, которая

14


позволила бы усовершенствовать набор инструментов для предотвращения или расследования различных видов киберпреступлений.

theft and the creation and distribution of various computer viruses and malware or dissemination of child pornography or extremist materials. The partner countries now have the legal framework to demand, obtain and share information pertaining to illegal online activities. Through this agreement Russia will now have the power to coordinate with relevant police branches of all other CIS member states. It is important to note that among all 9 member states (that also include Azerbaijan and Moldova) Russia is the only country with the necessary infrastructure and experience in the field and it will be a de facto center for operations and training.

Этими действиями могут быть либо кража данных, создание и распространение различных компьютерных вирусов и вредоносных программ, либо распространение детской порнографии или экстремистских материалов. Страныпартнеры теперь имеют правовую базу для запроса, получения и обмена информацией, касающейся незаконной онлайн-деятельности. Благодаря этому соглашению Россия теперь будет иметь полномочия координировать свои действия с соответствующими полицейскими подразделениями всех других государств-участников СНГ. Важно отметить, что среди всех 9 государствчленов (которые также включают Азербайджан и Молдову) Россия является единственной страной, обладающей необходимой инфраструктурой и опытом в этой области, и она будет де-факто центром операций и обучения.

15


CStatele CSI unite împotriva criminalității cibernetice

P

reședintele rus Vladimir Putin a aprobat (1 iulie 2021) ratificarea unui acord CSI ce privește lupta împotriva infracțiunilor cibernetice. Acest lucru vine după cererile recente din partea lui Putin pentru crearea unui organism internațional care să abordeze această formă de criminalitate însă reflectă de fapt declarații mai vechi ale lui Putin. La summitul G20 din 2017 de la Hamburg el a cerut crearea dezvoltarea anumitor norme universale pentru spațiului cibernetic. În septembrie 2018, la Dushanbe, reuniunea șefilor Consiliului de Stat al CSI a dus la elaborarea unui cadru juridic și tehnic care să permită aplicarea unui set îmbunătățit de instrumente pentru prevenirea sau investigarea diferitelor tipuri de

infracțiuni cibernetice. Aceste activități ar putea viza fie furtul de date și crearea și distribuirea de viruși și programe malware fie difuzarea de pornografie infantilă sau materiale extremiste. Țările partenere dispun acum de cadrul juridic pentru a solicita, obține și partaja informații referitoare la activitățile online ilegale. Prin acest acord, Rusia primește puterea de a coordona activitatea departamentelor de specialitate ale statelor CSI. Este important de menționat că dintre toate cele 9 state membre (inclusiv Azerbaidjan și Moldova) Rusia este singura țară cu infrastructura și experiența necesară în domeniu și va deveni astfel centrul pentru operațiuni și instruire.

16


Kunanbaev translated for the first time into Norwegian 2021­06­30

In a perfect example of Eurasian cultural cooperation the Sirkel Forlag publishing house launched the first translation into Norwegian of Abai Kunanbaev’s works. The event was held on June 28 with the participation of Kazakhstan’s Ambassador, Yerkin Akhinzhanov. Kunanbaev lived between 1845 and 1904 in the mountainous part of eastern Kazakhstan after which the steppe begins. His real name was Ibrahim but was also given the nickname Abai which means “attentive” or “cautious” in Kazakh. At first he was focused on studying Persian thinkers like Ferdowsi, Nizami and Ibn Sina but also other Muslim scholars like the Iraqi Fizuli. Later he was introduced to Russian literature through Krylov, Lermontov and Pushkin and studied European writers like Goethe. He also

Kunanbaev, tradus pentru prima oară în norvegiană

Un exemplu frumos de cooperare culturală eurasiatică este publicare în norvegiană a unor scrieri ale kazahului Abai Kunanbaev. Editura Sirkel Forlag a lansat prima traducere în norvegiană pe 28 iunie într-un eveniment la care a participat ambasadorul Kazahstanului, Yerkin Akhinzhanov. Kunanbaev a trăit între 1845 și 1904 într-o zonă montană din estul Kazahstanului. Numele său real a fost Ibrahim, dar de mic a primit porecla Abai care în kazahă înseamnă “atent” sau “precaut”. Educația lui a început cu studierea gânditorilor persani ca Ferdowsi, Nizami și Ibn Sina alături de alți

17


translated some of their works into the Kazakh language. The book published in Norway has the title “Book of Words and Selected Poetry” and contains a selection of poems and short prose translated by Tajik-Norwegian author and literature professor Lutfiya Boboyorova. The chief editor Åshild Kolås contributed with a biographical chapter.

învățați musulmani cum este irakianul Fizului. Mai târziu a fost introdus literaturii rusești prin scrierile lui Krylov, Lermontov și Pușkin și a studiat scriitori europeni precum Goethe. A adus o contribuție importantă culturii din Kazahstan prin traducerea lucrărilor literare rusești și europene. “Cartea cuvintelor și poeziei selectate” conține o selecție de poezii și povestiri scurtă traduse de autorul și profesorul Lutfiya Boboyorova. Editorul șef, Åzield Kolås, a contribuit cu un capitol biografic.

President Kassym-Jomart Tokayev refers to the legacy of Abai as «a sacred value that opens the way to unity as a nation and the development of our people». We dedicate this volume of Abai in the Norwegian language to the 30th anniversary of Kazakhstan’s independence, which we mark this year Yerkin Akhinzhanov

Președintele Kassym-Jomart Tokayev se referă la moștenirea lui Abai ca la “o valoare sacră care deschide calea spre unitate ca națiune și dezvoltarea poporului nostru”. Dedicăm acest volum de Abai în limba norvegiană pentru cea de a 30-a aniversare a independenței lui Kazahstan, pe care o marcăm în acest an. Yerkin Akhinzhanov

Abai was a strong social critic, but he was primarily concerned with existential issues. His Book of Words is a significant part of the world’s literary heritage Åshild Kolås

Abai a fost un puternic critic social însă a fost în primul rând preocupat de problemele existențiale. Cartea lui este o parte importantă a patrimoniului literaturii universale Åshild kolås

18


Cui Hao (崔颢 ) – Yellow Crane Tower (黃鶴樓 ) 2021­07­03

C

ui Hao (崔 颢 țui / hao ) lived between 704 and 754, mostly under the reign of Emperor Xuanzong (713-756) of the Tang Dynasty in what is called the “Golden Age of the Tang Dynasty”. At roughly the same time in Europe, the Emirate of Cordoba was nearing its birth.

唐玄宗

崔 颢 was contemporary with other great Tang poets such as Li Bai (李 白 ), Du Fu (杜甫), Meng Haoran (孟浩 然), Wang Wei (王 維). In total, about

50,000 poems written by over 2,000 authors survived from that period, according to the book Quan Tangshi ( = Anthology of Tang Poetry) published in 1705.

唐诗

The most common form of poetry in Cui Hao’s time was called shi ( , which is also the general term for poetry) and especially the form ( tintish = new style). He traveled

诗 近体

Cui Hao (崔颢 ) – Turnul cocorului galben (黃鶴樓 )

Cui Hao (崔 颢 / țui hao) a trăit între 704 și 754, în cea mai mare parte sub domnia împăratului Xuanzong 唐 玄 宗 (713-756) al dinastiei Tang în ceea ce este numită ”Epoca de aur a dinastiei Tang”. În Europa acelei perioade Emiratul din Cordoba se pregătea de formare.

崔 颢 a fost contemporan cu alți mari poeți ca Li Bai (李 白 ), Du Fu (杜 甫 ), Meng Haoran (孟浩然 ), Wang Wei (王 維 ). În total din acea perioadă au

supraviețuit în jur de 50 000 de poezii scrise de peste 2000 de autori conform cărții Quan Tangshi (全 唐 诗 = Antologia poeziei Tang) editată în 1705.


extensively as an official and wrote mainly about women, life in the outposts and nature.

昔人已乘黄鹤去, 此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返, 白 云千载空悠悠。 晴川历历汉阳树, 芳草萋萋鹦鹉洲。 日 暮乡关何处是? 烟波江上使人愁。

Xī rén yǐ chéng huáng hè qù, cǐdì kòngyú huáng hè lóu.

Traducere 昔人已乘黄鹤去

Bătrânul (omul din antichitate) a plecat pe cocorul galben

Huánghèyī qù bù fù fǎn, báiyún qiān zǎi kōng yōuyōu. Qíng chuān lìlì hànyáng shù, fāng cǎo qī qī yīngwǔ zhōu.

此地空余黄鹤楼

Aici nu a rămas nimic, doar Turnul Cocorului Galben

Rìmù xiāng guān hé chù shì, yānbō jiāngshàng shǐ rén chóu.

Translation

昔人已乘黄鹤去

Long ago one’s gone riding the yellow crane

  此地空余黄鹤楼

all that remained is the Yellow Crane Tower

  黄鹤一去不复返

Once the yellow crane left it will never return

白云千载空悠悠

for one thousand years the clouds wandered carelessly

晴川历历汉阳树

The clear river reflects each tree in Hangyang

      芳草萋萋鹦鹉洲

fragrant grasses lushly grow on Parrot Island

      日暮乡关何处是

At sunset, which direction leads to my hometown

黄鹤一去不复返 Cocorul galben totdeauna

s-a

dus

pentru

白 云千载空悠悠

Norii au zburat deasupra pentru o mie de ani. (O mie de ani de nori albi)

晴川历历汉阳树 Râul curge Hanyang

printre

芳草萋萋鹦鹉洲

Iarbă luxuriantă Papagalilor

copacii

pe

din

Insula

日 暮乡关何处是

La apus casa nu o mai văd

烟波江上使人愁

Ceața de pe râu face omul trist (îngrijorat)

    烟波江上使人愁

One could not help feeling melancholy along the misty river

20


Commentary

Comentariu

The geographical region described by is today’s Wuhan. , The Yellow Rooster Tower, is a building (initially with a military role) dating from 223 AD, but the current structure was reconstructed in 1981. The tower has been rebuilt countless times over the centuries. , Hanyang, is currently a district of Wuhan city between the Han and Yangze rivers. , Parrot Island, existed until sometime during the Ming Dynasty (1368 – 1644) when it sank, today there is a bridge that bears its name.

Regiunea geografică descrisă de 崔 颢 este Wuhanul de astăzi. 黄 鹤 楼 , Turnul Cocorului Galben este o clădire (inițial cu rol militar) ce datează din anul 223 d.Chr., structura actuală însă a fost ridicată în 1981. Turnul a fost dealtfel reconstruit de nenumărate ori de-a lungul secolelor. 汉 阳 Hanyang este în prezent un district al orașului Wuhan ce se află între râurile Han și Yangze. 鹦 鹉 洲 , Insula Papagalilor, a existat până cândva în vremea dinastiei Ming (1368 – 1644) când sa scufundat, în prezent există un pod care îi poartă numele.

崔颢

黄鹤楼

汉阳

鹦鹉洲

The poem begins with a legend. According to (Book of Qi), there was once an immortal named Wang Zi who flew to a yellow rooster on Snake Mountain ( ) and as a commemoration of the event the tower was erected.

齐书

蛇山

報 應 錄

In another material, (The Book / Journal of Judgment) presents a more detailed legend, apparently related to that from . The immortal has no name in this version. Broadly speaking, there was a poor old man who has been drinking wine from Xin’s tavern for a long time without the owner asking for money. As a sign of gratitude he paints a yellow rooster on the wall of

齐书

Poezia începe de la o legendă. Potrivit 齐 书 (Cărții lui Qi), a existat cândva un nemuritor pe nume Wang Zi care a plecat în zbor pe un cocor galben de pe Muntele Șarpelui (蛇 山 ) și ca o comemorare a evenimentului a fost ridicat turnul. Într-un alt material, 報 應 錄 (Cartea/ jurnalul Judecății) e prezentată o legendă detaliată, aparent legată de cea din 齐 书 . Nemuritorul nu are nume în această versiune. În linii mari e vorba despre un bătrân sărman care pentru o perioadă lungă bea vin de la taverna lui Xin fără ca acesta să îi ceară bani. În semn de mulțumire el pictează un cocor galben pe peretele tavernei iar atunci


când oamenii cântă acel cocor dansează. După asta bătrânul pleacă însă Xin ajunge să facă o avere considerabilă în timp. Într-o zi după o vreme nedefinită bătrânul se întoarce și cheamă cocorul la el. Nori albi se adună iar bătrânul, urcat pe cocor pornesc spre cer.

the tavern and when people sing that rooster dances. After that, the old man leaves and Xin ends up making a considerable fortune with time. One day the old man returns and calls the rooster to him. White clouds gather and the old man, perched on the rooster, sets off for the sky.

Ultima jumătate a poeziei este descriptivă și se referă mai mult la viața avută ca oficial al statului. Aceștia de obicei călătoreau mult prin țară preocupându-se de sarcini diverse și scriau deseori cu tristețe despre locurile lor natale.

Image from 1871

1981 reconstruction

22


Salyut-7 / Russia / 2017 2021­07­04

Salyut 7 is a “space” movie of the type inspired by real events and was made in 2017 under the direction of Klim Sipenko. The focus of the action is the in-orbit repair of the Salyut 7 space station.

The movie Cosmonaut Lazareva punctures her suit during an extravehicular welding experiment and her life is endangered. Next to her is Vladimir who acts promptly to bring her back to the station but during the rescue action he sees a strange light near them. Arriving on Earth, the reporting of this “light” that he says may have been an angel results in him not passing the medical and is thus excluded from the space program. After this mission, the space station remained uninhabited waiting for the

Salyut-7 / Rusia / 2017

Salyut 7 este un film ”spațial” de tipul celor inspirate din întâmplări reale și a fost realizat în 2017 sub regia lui Klim Șipenko. Punctul de focalizare al acțiunii este repararea în orbită a stației spațiale Salyut 7.

Filmul Cosmonauta Lazareva își fisurează costumul în timpul unui experiment extravehicular de sudură în spațiu iar viața îi este pusă în pericol. Alături de ea se afla și Vladimir care acționează prompt pentru a o readuce în stație însă în timpul acțiunii de salvare vede o lumină ciudată în apropierea lor. Ajuns pe Pământ, raportarea acestei ”lumini” despre care spune că poate a fost un

23


future Soyuz T-13 (which was in reality going to be the first allwoman space mission). Salyut 7 is hit by several micro-meteorites that leave it without electricity and negatively affects its orbit until it gets out of control. The decision to recover the station is dictated by the danger posed by the Americans, who announced that just 22 days after the incident a space shuttle capable of stealing (essentially) the space station from orbit will be launched. Vladimir Dzhanibekov returns to space for this recovery mission at the request of the mission’s other cosmonaut, Viktor Savinykh. 10 minutes of suspense caused by the uncertainty of docking and the danger of colliding with the drifting station open the main segment of the film. What follows is a series of dangers that must be overcome. For a start, they have to endure the cold until they can start the heating

înger îi aduce un aviz negativ din partea medicului și este astfel exclus din programul spațial. După această misiune, stația spațială a rămas nelocuită în așteptarea viitoarei Soyuz T-13 (care în realitate urma să fie prima misiune spațială în totalitate feminină). Salyut 7 este lovită de mai mulți micro-meteoriți care o lasă fără energie electrică și îi afectează negativ orbită până ce scapă de sub control. Acțiunea de recuperare a stației este dictată de pericolul venit din partea americanilor, care la doar 22 de zile de la incident anunță lansarea unei navete spațiale capabile să fure (în esență) stația spațială de pe orbită. Vladimir Dzhanibekov revine în spațiu pentru această misiune de recuperare la cererea celuilalt cosmonaut al misiunii, Viktor Savinykh. 10 minute de suspans cauzate de incertitudinea andocării

24


system. Because the micro-meteorites cracked the water supply and the entire space station was now a huge freezer, repairing the heating meant that the two cosmonauts had to collect every drop of water before a short circuit could occur. Of course, that short circuit did happen and it led to a fire. It is a suspense film, not quite a thriller, that after it starts rolling offers few moments of respite. As a spectator, you are carried through a varied range of moods and emotions. It is not a work of art, it is clearly a commercial film made according to the recipe. In fact, in many moments you can clearly see the Hollywood influences. This is not necessarily a bad thing, until about 2019 many Eurasian states even held conferences to analyze how they can borrow American techniques for their films so as to make them attractive to larger groups of viewers.

și de pericolul izbirii cu stația aflată în derivă deschid principalul segment al filmului. Ce urmează după asta sunt o serie de pericole care trebuiesc depășite. Pentru început trebuie să îndure frigul până reușesc pornirea sistemului de încălzire. Fiindcă micro-meteoriții au fisurat rezerva de apă și toată stația spațială era acum un congelator imens, remedierea încălzirii a însemnat că cei doi cosmonauți aveau de strâns fiecare picătură de apă înainte să apară un scurtcircuit. Desigur, acel scurtcircuit se va întâmpla și va duce la un incendiu. Este un film de suspans care din moment ce se pune în mișcare oferă puține momente de respiro. Ca privitor ești purtat printr-o plajă variată de stări și emoții. Nu este vorba de o lucrare artistică, este clar un film comercial făcut după rețetă. De fapt în multe momente se văd clar până și influențele hollywoodiene.

25


Results Judging by the visual characteristics you will have a real delight. If you are attracted to movies whose action takes place predominantly in space then Salyut-7 is a good choice. In other words, the film appropriately depicts a real space incident.

The real event The character Lazareva is inspired by Svetlana Savitskaya who became in 1984 the first woman in the world to venture into space for an EVA on the T-12 mission on Salyut 7. This was actually her second space trip, the first (in 1982) was also made under the Salyut 7 program, the Soyuz T7 / T-5. Vladimir Dzhanibekov and Viktor Savinykh were indeed the names of the two cosmonauts of the T-13

Asta nu este un lucru neapărat rău, cam până prin 2019 multe stat eurasiatice țineau chiar și conferințe prin care să analizeze cum pot împrumuta tehnici americane pentru filmele lor astfel încât să le facă atractive pentru grupuri mai mari de spectatori.

Rezultat Judecând după caracteristicile vizuale veți avea parte de o adevărată delectare. Dacă vă atrag filmele a căror acțiune se petrece predominant în spațiu atunci Salyut7 reprezintă o alegere potrivită. În altă ordine de idei filmul redă întrun mod potrivit un incident spațial real.

Evenimentul real Personajul Lazareva este inspirat din Svetlana Savitskaya care a devenit în

26


mission but the film brings a change. Viktor is presented as inexperienced, in fact the Soyuz T-13 was his second mission, the first being the Soyuz T-4 on Salyut 6. Vladimir worked with Svetlana in the Soyuz T-12, a mission in which Svetlana did the first space welding, like in the movie.

1984 prima femeie din lume ce a efectuat o ieșire extravehiculară în cadrul misiuniii T-12 pe Salyut 7. Aceasta a fost de fapt a doua ei călătorie în spațiu, prima (din 1982) s-a realizat tot în cadrul programului Salyut 7 și s-a numit Soyuz T-7 / T-5. Vladimir Dzhanibekov și Viktor Savinykh au fost într-adevăr numele celor doi cosmonauți ai misiunii T-13 însă filmul aduce o schimbare. Viktor e prezentat ca fiind fără experiență, în realitate Soyuz T-13 a fost doua lui misiune, prima fiind Soyuz T-4 pe Salyut 6. Vladimir a lucrat întradevăr alături de Svetlana în cadrul Soyuz T-12, misiune în care cosmonauta a făcut și prima sudură spațială, ca în film.

27


28

Profile for fc-eurasianlink

The Eurasian Link 4  

Eurasia, Russia and China partnership, Belarus and Russia space cooperation, CIS fight with cyber-crime, Chinese poetry Cui Hao, Salyut 7 mo...

The Eurasian Link 4  

Eurasia, Russia and China partnership, Belarus and Russia space cooperation, CIS fight with cyber-crime, Chinese poetry Cui Hao, Salyut 7 mo...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded