Page 1

Institut Joaquín Bau

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2013-2014

INSTITUT JOAQUÍN BAU

1


Institut Joaquín Bau

ÍNDEX 1. BATXILLERAT ...................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3

2

REFERENTS NORMATIUS....................................................................................................... 3 FINALITAT DEL BATXILLERAT ........................................................................................... 3 ACCÉS AL BATXILLERAT....................................................................................................... 3

ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT ...................... 3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

HORARI LECTIU........................................................................................................................ 3 DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES......................................................................................... 3 MATÈRIES COMUNES.............................................................................................................. 4 MATÈRIES DE MODALITAT ................................................................................................... 4 MODALITATS ............................................................................................................................. 4 ITINERARIS................................................................................................................................. 4 TREBALL DE RECERCA .......................................................................................................... 4

3

MODALITATS I ITINERARIS ............................................................................ 5

4

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT......................................................... 7

5

ASPECTES NORMATIUS................................................................................. 8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

CANVIS DE MATÈRIES SENSE CANVI DE MODALITAT ................................................. 8 CANVIS DE MODALITAT ......................................................................................................... 8 PROMOCIÓ DE CURS I NOTA MITJANA DE BATXILLERAT ......................................... 8 TÍTOL DE BATXILLER ............................................................................................................. 9 BATXILLERAT MUSICAL........................................................................................................ 9 CONVALIDACIONS DE MÚSICA ............................................................................................ 9 ESTADA A L’EMPRESA ............................................................................................................ 9 EXEMPCIÓ DE LA MATÈRIA ESTADA A L’EMPRESA .................................................... 9 LIMITACIÓ EN L’ELECCIÓ DE MATÈRIES DE MODALITAT ........................................ 9

Més informació a: www.institutjbau.com

2


Institut Joaquín Bau

1. BATXILLERAT 1.1

REFERENTS NORMATIUS -

1.2

LOE Llei orgànica 2/2006. Decret 142/2008 d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. Ordre EDU/554/2008 d’avaluació del batxillerat FINALITAT DEL BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa d’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior: universitat o cicles formatius de grau superior. El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics. Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no. 1.3

ACCÉS AL BATXILLERAT

Per accedir al batxillerat s’ha d’estar en possessió del títol de graduat en ESO o del títol de Tècnic (formació professional de grau mitjà).

2 ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT 2.1

HORARI LECTIU

Amb la finalitat d’afavorir el temps d’estudi, el centre organitza l’horari setmanal de manera intensiva. Els alumnes tenen sis hores diàries de classe al matí, entre les 8 i les 14.30 hores. 2.2

DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES Hores setmanals 1r 2n

Llengua i Literatura catalana Llengua i Literatura castellana Llengua estrangera Educació Física Matèries Filosofia i ciutadania Comunes Ciències per al món contemporani Història de la Filosofia Història d’Espanya Tutoria Religió (voluntària) Matèries comunes Matèries de modalitat Treball de recerca TOTALS

2 2 3 2 2 2

2 2 3

3 3 1

1 2 14/16* 16/14*

14 16

30

30

*La religió és una matèria comuna voluntària. La qualificació de la religió no es té en compte per al càlcul de la qualificació mitjana de batxillerat.

3


Institut Joaquín Bau

2.3

MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. 2.4

MATÈRIES DE MODALITAT

Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral. 2.5

MODALITATS

El batxillerat està organitzat en tres modalitats: - Ciències i tecnologia - Humanitats i ciències socials - Arts La modalitat d’arts s’organitza en dues vies, una referida a arts plàstiques, disseny i imatge; i l’altra a arts escèniques, música i dansa. 2.6

ITINERARIS

L’Institut organitza diferents itineraris dintre d’una determinada modalitat; això és, ofereix diferents agrupacions de matèries de la modalitat escollida, per tal d’oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos. 2.7

TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca té com a finalitat assolir la competència en recerca. Té caràcter individual. S’inicia el plantejament del Treball a final de 1r de batxillerat per tal que es pugui dedicar temps de l’estiu a l’inici del treball i a es finalitza a segon curs (cap a finals del mes de gener). L’alumne escull el tema del seu treball de recerca entre una relació de títols que proposen els diferents departaments. Tot i això, l’alumne pot proposar de manera raonada un treball que no figuri en la relació de títols proposats i pot ser acceptar si el plantejament que l’alumne/a n’hagi fet es considera coherent i interessant. Durant les diverses fases de realització del treball, els alumnes són assessorats per un tutor/a. Es duen a terme entrevistes periòdiques per tal de fer el seguiment de l’estat del treball i establir fites per a pròximes trobades. La darrera fase consisteix en una presentació mitjançant un powerpoint davant d’un tribunal. La nota final del Treball de Recerca es calcula seguint els criteris següents: Concepte Seguiment del Treball

Qui valora Tutor del Treball de Recerca

Percentatge 40 %

Contingut del Treball

Tutor del Treball de Recerca i professors del Departament Didàctic

40 %

Exposició oral del Treball

Tribunal constituït per 3 professors

20 %

La qualificació del Treball de Recerca representa un 10% de la nota final de batxillerat. 4


Institut Joaquín Bau

MODALITATS I ITINERARIS Hores setmanals 1r 2n

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

C1

Matemàtiques Química Física Biologia

4 4 4 4

4 4 4 4

C2

Matemàtiques Química Biologia Ciències de la Terra i del medi ambient

4 4 4 4

4 4 4 4

C3

Matemàtiques Química Física Dibuix tècnic

4 4 4 4

4 4 4 4

C4

Matemàtiques Química Física Ciències de la Terra i del medi ambient

4 4 4 4

4 4 4 4

C5

Matemàtiques Química Física Religió i Psicologia Electrotècnia

4 4 4 2+2

4 4 4 4

Matemàtiques Física Tecnologia industrial Dibuix tècnic Electrotècnia

4 4 4 4

T2

Matemàtiques Física Tecnologia industrial Dibuix tècnic

4 4 4 4

4 4 4 4

T3

Matemàtiques Física Tecnologia industrial Química

4 4 4 4

4 4 4 4

T4

Matemàtiques Física Tecnologia Industrial Química Electrotècnia

4 4 4 4

4 4 4

Matemàtiques Física Tecnologia Industrial Religió i Psicologia Electrotècnia

4 4 4 2+2

T1

T5

4 4 4 4

4 4 4 4 4 5


Institut Joaquín Bau

Hores setmanals 1r 2n

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

H1

H2

H3

H4

Llatí 4 Grec 4 Psicologia i Sociologia / Segon idioma: Francès o Italià / Literatura Universal/ Religió 4/2+2* i Psicologia* Literatura catalana 4 Literatura castellana Història de l’art Llatí 4 Història del món contemporani 4 Literatura catalana 4 Psicologia i Sociologia / Segon idioma: Francès o Italià / Literatura Universal/ Religió 4/2+2* i Psicologia* Literatura castellana Geografia Història de l’art Matemàtiques aplicades a C.S. 4 Economia de l’empresa 4 Història del món contemporani 4 Estada a l’empresa / Psicologia i Sociologia / Segon idioma: Francès o Italià / Literatura 4/2+2* Universal/ Religió i Psicologia* Geografia Economia Llatí Matemàtiques aplicades a C.S. Història del món contemporani Literatura universal / Psicologia i Sociologia Segon idioma: Francès o Italià / Religió i Psicologia* Història de l’art Geografia

4 4 4

4 4

4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4

4/2+2* 4 4 Hores setmanals 1r 2n

MODALITAT D’ARTS

A1 Via arts plàstiques, disseny i imatge.

Dibuix artístic 4 Volum 4 Tèc. d’expressió graficoplàstica / Religió i 4/2+2* Psicologia* Dibuix tècnic 4 Disseny / Cultura audiovisual Història de l’art

Arts escèniques Literatura catalana A2 Llenguatge i pràctica musical / Religió i Via arts Psicologia* escèniques, Anàlisi musical música i Història de la música i de la dansa dansa. Cultura audiovisual Literatura castellana / Arts escèniques

4

4 4 4

4 4 4/2+2* 4

4 4 4 4 6


Institut Joaquín Bau

3.1 ELECCIÓ DEL BATXILLERAT En començar el Batxillerat, l’alumne ha de triar una de les tres modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials o Arts. Una vegada l’alumne ha elegit la modalitat, ha d’escollir l’itinerari. L’institut J. Bau ofereix setze itineraris: • Deu de la modalitat de ciències i tecnologia (C1, C2, C3, C4, C5, T1, T2 , T3, T4 i T5). • Quatre de la modalitat d’humanitats i ciències socials (H1, H2, H3 i H4). • Dos d’Arts. (A1 i A2). L’elecció de la modalitat i de l’itinerari és una decisió de gran transcendència, i que s’ha de prendre en funció dels interessos i les opcions de futur dels alumnes.

4 PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT Les PAU consten de dues fases: una fase general, que obligatòriament s’ha de superar per accedir a la universitat, i una fase específica, de caràcter voluntari, que l’estudiant pot realitzar per millorar la nota obtinguda en la fase general. L’alumnat es pot examinar de matèries de modalitat que la universitat ha determinat com a especialment vinculades a cada estudi i a les quals ha assignat uns paràmetres de ponderació. PAU FASE GENERAL (obligatòria) Consta de 5 exercicis - Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera - Història o Filosofia (a triar-ne una) - Una matèria de modalitat de segon curs escollida per l’alumne. La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.

FASE ESPECÍFICA (voluntària per apujar nota) L’alumne es pot examinar de fins a tres matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del grau universitari que es vol cursar. La universitat determina quines són les matèries especialment vinculades a cada estudi i li dóna una ponderació de 0,1 o 0,2. Només es consideren les qualificacions dels exercicis amb nota superior a 5.

La nota d’admissió a la universitat es calcula seguint la fórmula següent: Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b* M2 NMB = nota mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general M1 i M2 = dues millors qualificacions de la fase específica. a i b = paràmetres de ponderació de les matèries (0,1 o 0,2)

7


Institut Joaquín Bau

5 ASPECTES NORMATIUS 5.1 • •

5.2 •

5.3 • •

• •

CANVIS DE MATÈRIES SENSE CANVI DE MODALITAT Durant el primer mes de classe, els alumnes de primer curs poden sol·licitar el canvi d’algunes de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització del centre. En finalitzar el primer curs, l’alumnat que es troba en condicions de passar a segon pot sol·licitar a la direcció del centre el canvi d’algunes de les matèries que havia triat per al segon curs, sempre que això sigui compatible amb l’organització del centre. El termini finalitza al cap d’un mes de l’inici de les classes. CANVIS DE MODALITAT En finalitzar el primer curs, l’alumnat que es troba en condicions de passar al segon pot sol·licitar a la direcció del centre el canvi de modalitat. El termini finalitza al cap d’un mes de l’inici de les classes. L’alumne que canviï de modalitat haurà de cursar quatre matèries de la nova modalitat. PROMOCIÓ DE CURS Els alumnes i les alumnes passen al segon curs quan han superat totes les matèries cursades a primer o tenen avaluació negativa de dues matèries com a màxim. L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries de primer, s’ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. El centre organitza les activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents. Durant el primer trimestre, hi ha unes proves extraordinàries de recuperació. En cas de no superar les matèries en aquestes proves, l’alumnat té la possibilitat de recuperar-les al llarg de la resta de curs, segons el procediment que determina cada departament didàctic. L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. En aquest cas, es facilitarà que, voluntàriament, i sense formalitzar matrícula, es pugui cursar el treball de recerca. L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes. L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva totalitat. L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en alguna matèria, no ha de tornar a cursar les ja superades. Qui ho desitgi pot optar per tornar a matricular-se íntegrament a segon curs de batxillerat si així ho sol·licita i renuncia a les notes obtingudes en totes les matèries aprovades. De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que hagin estat aprovades, el treball de recerca, l’estada a l’empresa i les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne hagués superat en cursar el segon curs.

8


Institut Joaquín Bau

5.4

TÍTOL DE BATXILLER

Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva de totes les matèries dels dos cursos. La nota mitjana de batxillerat és el resultat de sumar les notes finals de totes les matèries de batxillerat i dividir el resultat pel nombre de matèries cursades. La nota resultant val el 90%. El 10% restant surt de la nota obtinguda en el treball de recerca. 5.5

BATXILLERAT MUSICAL

S’anomena batxillerat musical a l’opció que pot agafar l’alumnat que cursa tercer cicle d’ensenyaments artístics professionals de música (només en conservatoris o centres autoritzats). Aquesta opció consisteix a cursar només les matèries comunes. En iniciar el batxillerat, l’alumne o alumna haurà de presentar al centre una certificació d’inscripció al tercer cicle d’ensenyaments artístics professionals de música expedit pel conservatori o centre autoritzat. En superar les matèries comunes del batxillerat i completar els ensenyaments artístics professionals de música, l’alumne o alumna podrà sol·licitar el títol de batxiller, si bé no tindrà dret al reconeixement de la modalitat. 5.6

CONVALIDACIONS DE MÚSICA

L’alumnat que estigui cursant batxillerat en qualsevol modalitat i estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement corresponent a les hores de la franja d’optativitat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat en un dels dos cursos. 5.7

ESTADA A L’EMPRESA

La finalitat d’aquesta matèria és donar a l’alumnat que la cursi una visió global del funcionament d’una empresa. D’un total de 140 hores, 70 es cursaran al centre educatiu al llarg del curs treballant continguts teoricopràctics. Durant les altres 70 hores, l’alumnat realitzarà pràctiques en una empresa, al llarg del tercer trimestre. En acabar l’estada a l’empresa, s’ha de presentar una memòria. 5.8

EXEMPCIÓ DE LA MATÈRIA ESTADA A L’EMPRESA

L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280 hores pot sol·licitar-ne l’exempció. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una memòria en la qual constarà: a) Descripció de l’empresa. b) Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne o alumna. c) Còpia del contracte laboral 5.9

LIMITACIÓ EN L’ELECCIÓ DE MATÈRIES DE MODALITAT

En el cas que alguna matèria de modalitat d’un determinat itinerari hagi estat escollida per un nombre reduït d’alumnes de manera que l’organització del centre no permeti la seva oferta, la normativa permet que l’alumne/a la pugui cursar mitjançant la modalitat d’educació a distància o en altres centres educatius.

9


Institut Joaquín Bau

INFORMACIONS D’INTERÈS:

PREINSCRIPCIÓ: DEL13 AL 24 DE MAIG *La secretaria romandrà tancada els dies 17 i 20. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR: -Imprès de sol·licitud (Secretaria) -Fotocòpia DNI/NIE -Fotocòpia Llibre de Família (Si l'alumne és menor d'edat) -Fotocòpia Targeta sanitària (TIS)

MATRÍCULA ORDINÀRIA: 1 AL 9 DE JULIOL

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: DEL 6 AL 10 DE SETEMBRE

10

Dossier de preinscripció  
Dossier de preinscripció  

dossier de preinscripció

Advertisement