Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut "Joaquín Bau"

APLICATIU IEDUCACIÓ curs 2013/14

1

Benvolgudes famílies, Des d’aquest curs 2013/14 el nostre centre compta amb un nou aplicatiu que ens permet registrar l’assistència de l’alumnat d’una forma més eficient; transmetre-us la informació de manera més àgil i que vosaltres pugueu consultar el calendari i les activitats i tasques dels vostres fills/es.

Institut "Joaquín Bau" – Aplicatiu Control Assistència

Tutors Alumne/a

1. Accés a la aplicatiu L’accés a l’aplicatiu es realitza a través de la web del centre, clicant a l’enllaç “Consulta de l’assistència” o bé anant directament a la següent adreça: https://insjbau.ieducacio.com/ La consulta de les dades és privada i personalitzada per a cada família. Les vostres claus inicials d’accés són: Usuari 1

Usuari 2

Clau 1

Clau 2

Després d’introduir l’usuari i la clau us demanarà que la personalitzeu. És necessari que sigui una clau que només vosaltres conegueu:

2. Consultes a través de l’aplicatiu Un cop heu accedit a l’aplicatiu apareixen les següents pestanyes

1

Calendari i tasques: Podreu consultar el calendari i tasques del vostre fill (deures, exàmens, dates de treballs de síntesi, sortides del centre...).

Missatges: El centre utilitzarà aquest servei de missatgeria per comunicar-se amb vosaltres.

Control de faltes: Podreu consultar les incidències del vostre fill/a: retards, faltes d’assistència, deures no fets, expulsions... La informació ve desglossada per hores, per matèries, per tipus d’incidència i per data.

(A retornar al tutor/a) Jo, ........................................................................................................., pare/mare/tutor-a legal de --- autoritzo l’Institut “Joaquín Bau” perquè les dades de l’alumne/a citat s’incorporin al servei d’ IEDUCACIÓ. Amb aquest exclusiu fi autoritzo el centre perquè remeti aquesta informació a la plataforma web accessible a través d’Internet, que podrà ser consultada per les persones autoritzades, prèvia sol·licitud de contrasenya. Quedo assabentat/da del servei d’ IEDUCACIÓ, i que per a exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició, serà davant el Centre Docent referit, a l’efecte de donar compliment amb allò disposat per l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, sobre protecció de dades. Tortosa, ....... de/d’ ................................de 2013 Signat

....................................................................................................................... (Nom, cognoms i DNI)


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut "Joaquín Bau"

APLICATIU IEDUCACIÓ curs 2013/14

Si a més de la intranet de l’aplicatiu, voleu rebre els missatges al vostre servei de missatgeria externa (gmail, hotmail...), heu de: o Clicar sobre el vostre perfil. o Escriure el vostre email i clicar a “Modificar Email”

Rebreu la informació de les faltes d’assistència a través dels mitjans següents: •

Aplicatiu ieducació: Pensem que és el millor mitjà, el més ràpid i econòmic. Té un cost fix anual independentment de la quantitat d’informació que s’emmagatzema, i el centre pot assumir-lo sense cap problema.

Correu electrònic: A partir d’un determinat nombre d’incidències, s’enviaran correus electrònics a les famílies informant de la situació.

Carta per correu certificat: Per últim, i en casos molt concrets, s’utilitzarà el mitjà tradicional, la carta per correu. Aquest sistema permet enviar tota la informació, igual que la web; però és el més car i el que menys efectivitat té: adreces incorrectes, canvis no confirmats i retards.

Cal recordar que independentmet d’aquest aplicatiu, el tutor/a us haurà informat de com establirà la comunicació alumne-família-tutor/a i de com heu de justificar les faltes d’assistència: agenda escolar, telèfon, correu electrònic o aquesta intranet.

Carta de presentació web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you