Page 1

1

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁ R C ZI G US Z TÁ V G Y ÓG Y P ED AG ÓG I AI K AR PSZICHOPEDAGÓGIAI TANSZÉK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA 2010 1. 2. 3. 4.

Speciális szükségletű gyermekek és fiatalok - az inadaptáció okai és folyamata Az érzelem- és viselkedés zavarai A teljesítményzavarok Fejlődés és zavarai A. Érzelmek, érzelmi-szociális fejlődés és zavarai B. Kognitív fejlődés és zavarai

5. 6. 7. 8.

Személyiségfejlődés és zavarai Pszichopatológia, gyermek-pszichopatológia Konfliktus, krízis, trauma, stressz, megküzdés Pszichopedagógiai diagnosztika A. Teljesítményzavarok diagnosztikája B. Érzelmi- és viselkedészavarok diagnosztikája

9. Pszichopedagógiai terápiák A. Teljesítményzavarok terápiája B. Érzelmi- és viselkedészavarok terápiája 10. Családi és intézményes szocializáció/nevelés 11. Kommunikáció és kapcsolat a pszichopedagógiában 12. Gyermekvédelem A. tétel: A gyermekvédelem története és rendszere B. A speciális szükségletű gyermekek; szülőpótló gondoskodás 13. Közoktatás A. Iskolarendszer B. Integráció, pszichopedagógiai rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás 14. Egészségügy – gyermekkórház, pszichiátria, addiktológia 15. Reszocializációs gondozás, bűnmegelőzés, büntetésvégrehajtás 16. A pszichopedagógia története Minden tételhez:  A pszichopedagógiai segítségnyújtás komplexitása. Team-munka  A pszichopedagógia jellemzői a tudományok és gyakorlat rendszerében  A pszichopedagógia története – kapcsolódó részek  Kapcsolódó módszerek, eszközök, élmények, tapasztalatok, példák a szakpedagógiai-, illetve a terepgyakorlatból 1097 Budapest, Ecseri út. 3. • Postacím: 1476 Budapest 100. Pf. 127 Telefon: 358-5585 • Fax: 348-3181 • e-mail: pszichoped@barczi.elte.hu • www.barczi.elte.hu Magyar Államkincstár ELTE: 10032000-01426201-00000000


2 1. Speciális szükségletű gyermekek és fiatalok - az inadaptáció okai és folyamata Társadalmi egyenlőtlenségek, hátrányok szociológiai és kulturális dimenziói. Kisebbségek Magyarországon. A társadalmi-szociális státus hatása a személyiség alakulására. A speciális szükséglet fogalma, háttere: bio-pszicho-szociális ártalmak. Az inadaptáció folyamata: a reverzibilitás kérdésköre, a beilleszkedési zavarok, a nehezen nevelhetőség, az inadaptáció, a deviáns viselkedésformák jellemzői. Az inadaptáció fogalma, személyiségdinamikája. A veszélyeztetettség fogalma, típusai, összefüggései a hátrányos helyzettel és a devianciával. A hátrányos helyzet fogalma, szociokulturális nehézség, szegénység. A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet összefüggése a teljesítmény- és viselkedészavarokkal. Irodalmak:         

Educatio: 1997/1. (Hátrányos helyzet - tematikus szám) Volentics A.: Ismeretek a pszichopedagógia köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993. Volentics A.: Nehezen nevelhető, inadaptált gyermekek a közoktatás és a gyermekvédelem intézményeiben. In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE GYFK, Bp., 2000. Volentics A. szerk. : Dr. Murányi – Kovács Endréné tiszteletére BGGYPTF Bp. 1996. Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. Ferge Zsuzsa: (2000) Elszabaduló egyenlőtlenségek. ELTE Szociológiai Intézet, Budapest. Forray R. Katalin - Hegedüs T. András (1998): Cigány gyerekek szocializációja. Aula, Bp. Pálhegyi F. (szerk.): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Tanulmánygyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp. 1998. 59-66.o. Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária szerk. (1997): Kisebbségszociológia. Kisebbségszociológiai Tanszék, Budapest

2. Az érzelem- és viselkedés zavarai Fő típusok: internalizáló zavarok, externalizáló zavarok, kevert zavarok, pszichiátriai kórképek, pszichotikus fejlődésirány. A szorongás kialakulásának lehetséges okai, kezelésének lehetőségei. Debilizáló, facilitáló szorongás. A gyermekkori depresszív zavarok jellegzetes tünetei. A magatartászavarra jellemző tünetek, hátterében meghúzódó okok és tényezők, családi háttér, lelki folyamatok. A magatartászavarok tünettani megközelítése, jellemzői. A serdülőkor feladatai, zavarai. Az ifjúkori válság. Az eriksoni identitáselmélet: identitásdiffúzió, identitászavar, korai zárás. A pedagógus nevelési eszközei, a kezelés egyéb lehetőségei, kezelésének fő elvei. Prognózis. Az egyes kórképek jellemző viselkedés-és teljesítményzavarai. Társuló zavarok. Irodalmak    

   

Murányi-Kovács E.-né-Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. Ranschburg J.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998 Riemann, F.: A szorongás alapformái. Háttér kiadó Bp. 2002 Kósáné Ormai Vera: Magatartási zavarok – szociális inadaptáció – letöltött file Vikár Gy.: Neurózis a gyerekkorban. jegyzet. Volentics A.: A depresszió előtünetei gyermek-és serdülőkorban. Fejlesztő Pedagógia 2005/5-6.sz. Popper P.: A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. Füredi-Németh-Tariska: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, 2009. 424-433.o.


3 3. A teljesítményzavarok Az intelligencia fogalma, az intelligencia-fogalom fejlődése. A vizsgálatok története. Az eljárások rendszerezése. Övezetek, mentális retardáció. Az értelmi fogyatékosság. Elméletek. Kreativitás és intelligencia. Fejlődik-e az intelligencia? A tanulás fogalmának értelmezése (tág és szűk értelemben). A tanulási képességek, részképességek, képességzavarok. A tanulási sikertelenség problémája gyógypedagógiai pszichológiai megközelítésben. A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók. A tanulási zavar jellegzetes tünetei a különböző életkorokban. A sajátos nevelési igény. Teljesítmény- és viselkedészavarok összefüggései. Irodalmak:       

Atkinson : Pszichológia Osiris Kiadó,1996. IV.rész/7. fejezet VI. rész/12. fejezet Lányiné: Intelligencia, IQ, értelmi figyatékosság ( Témaösszefoglaló). In.: Vajda Zs.: Az intelligencia és az IQ vita. Akadémiaia Kiadó Pszichológiai Szemle Könyvtár 5. Porkolábné Balogh K.: Kudarc nélkül az iskolában. Tanulási zavar, tanulási nehézség, részképességzavar, teljesítményzavar. Alex-Typo Bt, Bp., 1992. Porkolábné Balogh Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése, a tanulási nehézségek felismerésének korai lehetőségei a fejlesztés perspektívái Iskolapszichológia, Tankönyvkiadó,1989. Gerebenné: A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In: Zászkalitzky P. szerk.: ”…önmagában véve senki sem…” BGGYTF Budapest, 1995. Balogh László: Tanulási nehézségek-segítő pedagógiai tevékenység In.:Balogh-Tóth:Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Neumann KHT. Budapest,2005. W.H.Gaddes: A tanulási zavarok előfordulásának felmérése és etiológiája. In: Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Szerk.: Torda Ágnes Tankönyvkiadó,1992.

4. Fejlődés és zavarai 4. A. Érzelmek, érzelmi-szociális fejlődés és zavarai

A fejlődés és az atipikus fejlődés. Az affektív birodalom, emberi érzelmek. Érzelmek és pszichopatológia. Érzelmek a társas kapcsolatokban. Érzelmek észlelése, felismerése, azonosítása. Érzelmi zavarok. Érzelmi nevelés. Érzelmi intelligencia. Korai fejlődés: csecsemőkori érzelmi-szociális fejlődés és zavarai. Temperamentum dimenziók. A sérült anya-gyermek kapcsolat. Szülői érzelmi tükrözés. Az éntudat kialakulása. A kötődés mintázatai. A gyermekek alapvető lelki szükségletei. A sérült gyermek szüleinél leggyakoribb elhárító mechanizmusok. Életkori jellemzők és fejlődési retardációk óvodás, kisiskolás, iskolás, serdülő korban. Fejlődést akadályozó hatások. Családi, iskolai, nevelőotthoni környezeti ártalmak. Irodalmak:        

Oatley, K., Jenkins, J.M.: Érzelmeink. Osiris, Bp. 2001. 197-297.o., 333-403.o. Riemann, F.: A szorongás alapformái Háttér kiadó Bp. 2002 Goleman, D.: Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó Bp. 1997. Kiss Tihamér: Az énkép alakulása és fejlődése. Tankönyvkiadó,1978. Kósa É.: A szociális fejlődés alapkérdései. In: Fejezetek a pszichológia területeiből Szerk.: Oláh Attila és Bugán Antal ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2001, 259-328.o. Nemes L. : Az anya-gyermek kapcsolat legkoraibb zavarainak vizsgálata. In: Nemes Lívia: A bennünk élő gyermek. Filum, Bp. 2000 671-679 Pulay Klára: A kötődésről és az anya hiányáról.43-58. In: Fejl.lélektan olv.könyv Tertia, Bp. 1997 Kollár-Szabó (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Bp., 2004. 29-133.o.


4 4. Fejlődés és zavarai 4.B. Kognitív fejlődés

A kognitív fejlődés strukturális alapjai. Fejlődés az első életévben. Gondolkodás és nyelvi fejlődés. Piaget elmélete a kisgyermekkor értelmi fejlődéséről. Koraszülöttség. A viselkedés- és teljesítményzavarok előrejelzésének lehetőségei 3 év alatti gyermekeknél: okok, tünetek, diagnosztikus eljárások. A korai intervenció- megkésett fejlődés. Korai intervenciós stratégiák. Megkésett beszédfejlődés, beszédfejlődés és zavarai, motoros fejlődés és zavarai, pervazív fejlődési zavarok. Fejlődés kisgyermek, óvodás, kisiskolás, iskolás és serdülő korban. Irodalmak:        

Atkinson: Pszichológia. Osiris Kiadó,1996. II.rész/ 2. 3. fejezet;IV.rész/ 8.9. fejezet M. Cole-S. Cole: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, 1997. II. rész/ 4.5.6.7. fejezet, III. rész/ 8.9. fejezet, IV.rész/12. 13. 15. 16. Csiky E.: Korai intervenció sajátos nevelési igényű gyermekeknél. In Add a kezed! Szerk.: Rosta K. Egyenlő Esély Alapítvány, 2005, 4-15.o. Kalmár M.-CsikyE.: A koraszülöttség fejlődéslélektani implikációi. Magyar Pszichológiai Szemle,1993/3-4 Kalmár M.-Csiky E.: Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél. Alkalmazott Pszichológia I.évf.4.sz. 1999., 43-54.o. Beke-Fehérné-Kucseráné- Németh-Szabó: Az igen kis súlyúak életkilátásai. Ideggyógyászati Szemle 50. 1997. Beke-Kucseráné: Tanulási nehézségek és magatartási zavarok koraszülötteknél 8 éves korban. Gyermekgyógyászat 50.évf.16.sz. 1999.nov. Kollár-Szabó (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Bp., 2004. 243-279.o.

5. Személyiségfejlődés és zavarai A személyiség fogalma, alkotóelemei, dinamikus szerveződés. Tipológiák. A személyiség fejlődése és működése. A személyiségfejlődést akadályozó hatások. Személyiségzavar fogalma, etiológia, fő jellegzetességek. Csoportjaik. A felmérés lehetőségei gyermek- és serdülőkorban. Elhárító mechanizmusok, kapcsolódásaik a személyiségzavarokkal. Diagnosztika. Terápia: pszichoterápia, nevelési módszerek. Intézmények, szakemberek, teammunka. Irodalmak:       

Murányi-Kovács E.-né-Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. Bagdy E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó Bp 1994 Freud, A.: Az én és az elhárító mechanizmusok Párbeszéd Könyvek, Budapest, 1994 Kernberg, P.F.: Személyiségzavarok gyermek és serdülőkorban Animula, Bp. 2005 Carver, Ch.S., Scheier, M.F.: Személyiséglélektan. Osiris Kiadó Bp. 1998. 22-35.o., 70-83.o., 101118., 134-144.o., 198-206, 222-231.o., 288-298.o., 376-392.o., Döme L.: Személyiségzavarok. Cserépfalvi Könyvkiadó Bp. 1996. Comer, R., J., (1998) A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 547-577.o., Füredi J.- Németh A.-Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Bp., 2009. 400-412.o.


5

6. Pszichopatológia, gyermek-pszichopatológia Pszichés fejlődés, pszichopatológia. A pszichés működések és zavaraik. Mentális és viselkedészavarok, lelki zavarok. Neurotikus utak. Borderline zavarok. Pszichotikus zavarok. A pszichés zavarok háttere, okai, jellegzetességei. Osztályozási rendszerek. BNO, DSM, FNO. Szorongásos betegségek. Hangulatbetegségek. Schizofrénia. Pszichoszomatika. Normalitás és abnormalitás megállapítása A gyermekkori zavarok osztályozása a DSM-IV szerint. A pszichés fejlődés zavarai. BNO 10. F80-F89.kategóriák. BNO 10. F84.kategóriák A pszichés fejlődés pervazív zavara. BNO 10. F60-69.kategóriák (pszichopátiák) Endogén pszichózisok. Irodalmak:

     

Sebestyén Szilvia: Gyermekpszichiátria. ELTE Bárczi kiadvány,2001. BNO kézikönyv, DSM-IV, FNO kézikönyv. Vikár, Gy., Vikár, A. (szerk.): Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina Kiadó, Budapest.2001. Comer, R., J., (1998) A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 12. 1-23.o., 5182.o., 149-255.o., 459-470.o., 579-604.o. Füredi J.- Németh A.-Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Bp., 2009. 134151.o., 424-433.o., Murányi-Kovács E.-né-Kabainé Huszka A.: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.

7. Konfliktus, krízis, életválságok, traumák, stressz, megküzdés Mentálhigiéné, prevenció. Egészség és betegség. Stresszhelyzetek. Szülői stressz. A konfliktus fogalma és típusai. A konfliktuskezelés módjai. Konfliktuskezelési technikák. A válságkezelés feladatai. A krízishelyzet definíciója és jellemzői. Trauma. Megküzdési stratégiák, coping, fajtái. A krízisintervenció, a krízistanácsadás, egyéb segítő módszerek, segítő intézmények Irodalmak:         

Hajduska M.: Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. Buda B.: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 2003. Csepeli Gy.: Szociálpszichológia. A versengés és a konfliktus. 355-360.o.Osiris Bp. 1997. Szabóné K. J.: Családgondozás – krízisprevenció Medicina, Budapest, 2004. Szekszárdi J.: A konfliktuskezelés gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 2001. május Kósáné Ormai Vera: A tanulók és a pedagógusok mentálhigiénéje Budapest, 1999. Letöltött file. Szekszárdi Júlia: Utak és Módok (1995) Magyar ENCORE Kiadó, Budapest Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája(2002) Veszprémi Egyetemi Kiadó Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában(1995) Nemzeti Tankönyvkiadó


6 8. Pszichopedagógiai diagnosztika 8.A. Teljesítményzavarok diagnosztikája Teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok diagnosztikájának kérdései. A tanulási zavar-tanulási nehézség, teljesítményzavar fogalma. Első interjú, anamnézis, exploráció. A megfigyelés. A státusz. A szakvélemény. A kognitív folyamatok vizsgálata – intelligenciavizsgálatok. A kognitív folyamatok vizsgálata - részképesség-vizsgáló eljárások. Vizsgálatok korai életkorban és jelentős értelmi elmaradás esetén. A korai felismerés jelentősége. Pedagógiai vizsgálatok óvodás-iskoláskorban Tanulási képességek vizsgálata. Értelmi fogyatékosság – tanulási gyengeség – tanulási zavar differenciál-diagnosztikája. Másodlagos tünetek. Irodalmak        

Mérei F.-Szakács F. (1998) (szerk.): Pszichodiagnosztikai Vademecum Bp. Nemzeti Tankönyvk. 7-74. Lányiné (1995) A pszichológiai és pedagógiai diagnosztika néhány elméleti kérdése. In TORDA Á. (szerk.) Pszichodiagnosztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 5-11. Kuncz E., Mészáros A., Mlinkó R., Nagyné Réz I. (2008) A szakértői vizsgálati munka protokollja. In. Mesterházi Zs., Nagy Gy. M., Kapcsáné Németi J., Virágné Katona Zs. (szerk.) Inkluzív nevelés. Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez. Educatio – SuliNova, 17., 21-24. Oriskó I. (1992) Az anamnézis felvétele In: Az áthelyezési vizsgálat (szerk.: Lányiné) Tankk. 55-68. Lányiné Engelmayer Á., Nagy É., Nagyné Réz I., Ringhofer J.  Szegedi M.: Az intelligencia mérése gyermekeknél. In KUN M.  SZEGEDI M. (szerk.): Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996, 227-305. Torda Á. (1995, szerk.) Pszichodiagnosztika I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 5-63. Torda Á.(évszám nélkül) Emberalak ábrázolásának minősítése a Goodenough-féle eljárással. In Gerebenné (szerk.) A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. BGGYTF, Budapest, 76-94. Büki Gy.; Gallai M.; Paksy L. (2004) A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. Módszertani levél letölthető: www.ogyei.hu/anyagok/pszicho.pdf

8.Pszichopedagógiai diagnosztika 8.B. Érzelmi és viselkedészavarok diagnosztikája Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichopedagógiai vizsgáló eljárások. Diagnosztikus módszerek szakmai kérdései, feltételek, kompetenciák, szemléleti és etikai kérdések, a teammunka szerepe. Az érzelmi és viselkedészavarok vizsgálatát végző szakemberek, intézmények. Pszichodiagnosztika gyermekeknél, fejlődési szemlélet. Diagnosztikus munka gyermekkel, szülővel, pedagógussal. A magatartás- és teljesítményzavar differenciálásának lehetősége. Irodalmak:       

Polcz Alain (1999): Világjáték. Dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia. Pont Kiadó, Budapest Nagy Beáta: A team-munka pszichológiai kérdései. In Nagy B.: Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekek ellátásában a speciális szükségletű gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében. 36-39.o. Vikár György: Személyiségtesztek (Rajztesztek, Világ-teszt, C.A.T.) 86-89.o. In Vikár A., Vikár Gy., Székács E.: Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina, 2007. Alpár Zsuzsa: Diagnosztika a gyermek pszichoterápiában In: dinamikus gyermekpszichiátria, szerk. Vikár Gy., Vikár A. Medicina, Budapest, 2001 333-352. Feuer Mária: Gyermekrajzok vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben. ELTE BGGYFK, 2006 Füredi J.- Németh A.-Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Bp., 2009. 132218.o. Mérei-Szakács: Pszichodiagnosztikai vademecum. Tankönyvkiadó, Bp. 1988.


7 9. Pszichopedagógiai terápiák 9.A. Teljesítményzavarok terápiája A teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok jellemzői; terápiás fejlesztésük főbb elvei és módszerei. A teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok kiegészítő, speciális gondozásának elvei, keretei, főbb módszerei. Óvodáskori komplex fejlesztőprogram, Alapozó terápia, HRG, TSMT, Frostig fejlesztőprogram, Sindelar program. A korrekciós céllal szervezendő tanácsadás, gondozás és egyéb ellátás szervezeti és módszertani kérdései. Az iskola és a pedagógus szerepe a teljesítményzavar korrekciójában. Pszichopedagógiai diagnosztika, terápia öszefüggései. A fejlesztő foglalkozások tervének kidolgozása. Irodalmak:        

Atkinson: Pszichológia. Osiris1996. VII.rész15.16.17. II.rész/6. Pszichoaktív szerek Az órai anyagok, fénymásolatok Gyenei Melinda (2004): Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon Iskolapszichológia 21. szám Gyenei Melinda (2007): Iskolai tanulás-tanulási képességek fejlesztése. Iskolapszichológia 30. szám Porkolábné Balogh Katalin(2005): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Iskolapszichológia 4. szám Rózsáné Czigány E.: Sajátos nevelési igényû tanulók. egyéni fejlesztési terv készítés, fejlesztés Fejlesztő Pedagógia, 2006/6. Lányiné E. Á. (szerk.): Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában. Akadémiai Kiadó Bp. 2004. Krausz É.-Marót M. – Szabó P. – Rózsáné Cz.E.: Pszichopedagógia. Korrekciós nevelés I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.

9. Pszichopedagógiai terápiák 9.B. Érzelmi- és viselkedészavarok terápiája Diagnosztika és terápia kapcsolata. Terápiás indikációk. Pszichés segítés a mindennapi kapcsolatokban, segítési stratégiák. Nevelés és terápia. Konzultáció és terápia. Terápiák típusai. Pszichoterápiák. Pedagógiai eszközök, gyógyedagógiai terápiák. Szocioterápiák, művészeti terápiák. A gyermekterápiák fő jellegzetességei – a gyermek mint kliens, kapcsolattartás a szülővel, specifikus technikák. A pszichopedagógia terápiás eszköztára az érzelmi és viselkedészavarok kezelésében – elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés. Pszichopedagógiai nevelés eszköztára a problémák súlyossága szerint. Speciális gondozás területei. Módszerkombinációk, teammunka szerepe Irodalmak:      

Pajor A.-Fonyó I.(szerk.): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. BGGYTF Bp. 2000. Petzold – Ramin (szerk.): Gyermekpszichoterápia. Osiris, Budapest, 1996. Halász A.: Pszichoterápia és tanácsadás gyermekeknél. In: Pszichoterápiai vademecum II. Szerk. Szakács F., Animula Budapest Füredi J.- Németh A.-Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Bp., 2009. 511611. o. Zám Mária: A táncterápiáról, Mindennapi Pszichológia 2010.1. szám Sütőné Koczka Ágota: Szociális Készségek fejlesztése kamaszkorban. In. Iskolapszichológia 26. Budapest, 2005


8 10. Családi és intézményes szocializáció/nevelés A szocializáció színterei. Elsődleges szocializáció a családban. Másodlagos szocializáció: serdülőkor, kortárs csoportok. A szerep, szerepfeszültség és szerepkonfliktus. A szociális befolyásolás. A kapcsolat, a társas interakciók. A kötődés. „A kontextus, mint az egyén és a vele fontos kapcsolatban állók közötti dinamikus etikai viszony, s változó egyensúly. Vertikális és horizontális kapcsolatok. A család fogalma, funkciói, a(z ideális) család feladatai. A nevelés a pillanat és a holnap számára- Hermann Alice gondolatai az emberré nevelésről. A szülők nevelési attitűdjei, nevelési stílusok. A családi egyensúly zavarai, krízisek. Családi környezeti ártalmak. Iskolai környezeti ártalmak. Nevelőotthoni ártalmak. A családsegítés lehetőségei, színterei. Az intézményes ártalmak kiküszöbölésének, megelőzésének lehetőségei. Szülőpótló nevelés jellemzői, módszerei. Irodalmak:        

Forward, S.: Mérgező szülők. Háttér Kiadó Bp. 2000. Füredi J.- Buda B. (szerk.): A család szociálpszichiátriája. Medicina Bp. 1986. Bagdy E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok Tankönyvkiadó Bp 1994 Juhász M.-Takács I. (szerk.): Szocializáció és személyiségfejlődés. BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Bp. 1999. letöltött file. Hermann Alice: Emberré nevelés. TK. Bp. 1986. Vajda Zs.-Kósa É.: Neveléslélektan Osiris Kiadó, Budapest, 2005.31-107.o., 147-272.o., 281-358.o. Csepeli Gy: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó Bp., 1997. 164-170.o., 189-203.o. Eerenbeemt, Else-Marie van den – Heuden, Ammy van: A változó egyensúly. Coincidencia Kft. Budapest, 2001.

11. Kommunikáció és kapcsolat a pszichopedagógában A szakember érzelmei, személyisége és felkészültsége. Segítő kapcsolat, kommunikáció, hatás, befolyás. Érzelmek a társas kapcsolatokban. Érzelmek észlelése, felismerése, azonosítása. Érzelmi zavarok. Érzelmi nevelés. Személyközi kommunikáció, empátia, befolyásolás, interakciók, tranzakciók. Verbális és nonverbális kommunikáció. Kommunikáció az iskolában. A mentálhigiéné fejlődése. A mentálhigiénés paradigmák. A pszichopedagógus személyisége, önismerete. Pozitív pszichológia. Az önbecsülés, önértékelés, önbizalom. Önfeláldozás, segítés, függő kapcsolatok, altruizmus. Megértés és konfliktuskezelés. Irodalmak:        

Buda B.: Empátia, a beleélés lélektana. Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában és a gyermeknevelésben, 219-238.o.EGO School Bt, Bp. 1993. Kollár-Szabó (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Bp., 2004. 395-418.o. Gordon, T., Burch, N.: Emberi kapcsolatok. Assertiv Kiadó Bp., 2001. Bagdy E.: A segítő kapcsolat pszichológiája. Jegyzet, letöltött file. Berne, E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Bp. é.n. Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. VII./3..: Az orvos – beteg kapcsolat és a pszichoterápiás kommunikáció sajátosságai. VII./3..: A Kommunikáció a pedagógiai szituációkban. IX./2. A segítő és nevelő szakmák művelőinek fejlesztése. digitális könyv Csepeli Gy: Szociális interakció In: Szociálpszichológia Osiris Bp. 1997. 165-171. Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia. Egyetemi tankönyv. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., 1998. 7.fejezet: 150-214. (különösen hangsúlyos az empátia és altruizmus témája: 196-214.)


9 12.

Gyermekvédelem. 12.A.tétel: A gyermekvédelem története és rendszere

A gyermekvédelem története 1945 előtt. Gyermekvédelem története 1945-től napjainkig. A gyermekvédelem jelenlegi rendszere. A gyermekvédelem értelmezése és határai. A gyermekvédelemre vonatkozó 1997.gyv. törvény és végrehajtása. Nemzetközi modellek és gyakorlat a gyermekvédelemben. Normaszegés, devianciák. A deviancia, mint társadalmi jelenség. Deviáns jelenségek és kezelése a gyermekvédelemben. Erőszak a családban, intézményben, kortárscsoportokban. Irodalmak:      

Csókay László .: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, 1994. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 2001. Volentics A.: Nehezen nevelhető, inadaptált gyermekek a közoktatás és a gyermekvédelem intézményeiben. In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE GYFK, Bp., 2000. Domszky A.: Gyermek- és ifjúságvédelmi alapvetés (Kézirat)Államigazgatási Főiskola, Budapest, 1999. Katonáné P.E.: Módszertani füzet . A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére ESZCSM Gyermekvédelmi Főosztály Budapest, 2004. Várnai D.-Fliegauf Gergely: Az iskolai bántalmazás és összefüggései. Fejlesztő Pedagógia 2005/5-6.sz.

12. Gyermekvédelem. 12.B.tétel: A speciális szükségletű gyermekek; szülőpótló gondoskodás Pszichopedagógus a gyermekvédelemben: a speciális szükségletű gyermekek. Szülőpótló gondoskodás. Szociálpedagógiai megközelítés. A személyiség fejlesztésének lehetőségei. Az örökbefogadás előkészítése. A szociálpedagógia története az európai kultúra fejlődésének tükrében. Szociálpedagógiai gondozórendszerek Európában. A szociálpedagógia oktatási vonulata. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek speciális szükségletei, s a szükségleteik kielégítésének szociálpedagógiai szabályai. A sokproblémás gyermekek speciális diagnosztikájának és komplex fejlesztésének kérdései: problémaprofil, fejlesztő programok, team-munka. A magyarországi bentlakásos intézmények professzionalizációja. A bentlakásos intézmények gondozómunkája. Nevelői szerepek. Fejlesztés és szülőpótlás. Irodalmak:       

Volentics A.: Nehezen nevelhető, inadaptált gyermekek a közoktatás és a gyermekvédelem intézményeiben. In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE GYFK, Bp., 2000. Kozma T.-Tomasz G.(szerk.): Szociálpedagógia. Osiris, Educatio, Bp., 2003. Aczél A.;Volentics A.: Pszichopedagógia. Nevelőotthoni nevelés I. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. Blumenfeldné Mikola J.- Volentics A.: Nevelőotthoni nevelés II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994. 7-32., 49-70., 74-160. Tuggener, H.: A szociálpedagógia. Történeti áttekintés. Gyermek- és ifjúságvédelem, 1990/2-3. Hazai V.-Volentics A.: Sajátos élethelyzet; sajátos életmód. Nevelőotthoni életmód egy időmérleg vizsgálat tükrében. Pedagógiai szemle XXXVI. évf. 1986/3. sz. 219-230. Vuosalmi, K.: A gyermeki jogok érvényesülése a családon kívüli nevelésben. Gyermekvédelemnevelőközösségek, FICE Kiadványok, Bp., 1993/1. Gáti F.: Most a nevelőszülők?. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1991/1.


10 13. Közoktatás 13.A. Iskolarendszer Az intézményes nevelés színterei és jellemzői. Az iskolarendszer. A rendszer alakulása az elmúlt húsz évben. Általános és középiskolák. Pszichopedagógus az iskolában. Az intézményes nevelés alternatívái. Alternatív általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák. A kollégiumi nevelés sajátosságai. A kollégium kliens köre. A pszichopedagógus helye és szerepe a nevelési-oktatási intézmények háttér/segítő intézményeiben. Pedagógiai szakszolgálatok. Szelekció, szegregáció, diszkrimináció, szegregáció, integráció, inklúzió. A társadalmi jelenségek megjelenése az iskolarendszerben. Az iskolai ártalmak okai, tünetei és hatása a gyermekek szűkebb-tágabb társadalmi kapcsolataira. A hátrányos helyzetű gyermekek számára kialakított alternatív iskola-modellek jellemzői és típusai a századforduló tájékán és napjainkban. Irodalmak:

       

Takács István (2003): Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az őket befogadó alternatív iskolák vizsgálata - Szociális munka, XV. évf. 2. sz. április-június Kereszty Zs. – T. Hajabócs I. szerk.(1995): Több út: Alternativitás az iskolázás első éveiben. Tanítók Kiskönyvtára 7. Budapest Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Németh András szerk.(2002): Reformpedagógia-történeti tanulmányok: Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok. Osiris, Budapest Buzás László (1989): A reformpedagógia hatása a hazai nevelésre és oktatásra. Tankönyvkiadó, Budapest Takács István (2006): A hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó iskolák pedagógusai körében végzett vizsgálat néhány eredménye – Educatio - Kutatás közben – 2005/IV. Takács István (2007): Az Ötödik Rend ifjúsága és pedagógusai. Gyógyp. Szemle XXXV. évf. 4.sz. 249260. A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái. Az iskola mint szervezet. Amikor nem a gyerekkel van a baj…418-472.o. 563-572.o. In: Kollár-Szabó (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Bp., 2004.

13.B. Integráció, pszichopedagógiai rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás A pszichopedagógus helye, szerepe, feladatai a közoktatás intézményrendszerében. A nevelőmunka segítése. A személyiségfejlesztés lehetőségei. A teljesítményzavarok korrekciója. Pszichopedagógus az oktatásban: sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarokkal küzdő gyermekek. Fejlesztési és terápiás lehetőségek az iskolai oktatásban és a szabadidőben. SNI, BTM, HH, HHH – fogalmak, speciális válaszok. A pszichopedagógus kompetencia körébe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, nevelésének jogi, szervezeti háttere. Törvényi változások. Integrációinklúzió, esélyegyenlőség, a diagnosztika szerepe. Tehetség, tehetséggondozás. Egyén és közösségek. Team-munka. Irodalmak:

   

Metzger Balázs: Előtérben az integráció. Közoktatási változások a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szemszögéből. In Integráció és inklúzió (szerk.: M.Tamás Márta) Trefort Kiadó, 2006 Csányi Yvonne: Speciális nevelési szükségletek – integrált iskolai fejlesztés. In: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. (szerk.: Perlusz A.) BGGYTF, 1985. Kósáné Ormai Vera: Beilleszkedési nehézségek és az iskola. Tankönyvkiadó, Bp. 1989. Mérei Ferenc (2004): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest


11    

Takács István (2006): Tanórai/tanulói differenciálás heterogén tanulócsoportban – tanegység a pedagógusképzéshez – Sulinova Kht. – HEFOP Rózsáné Czigány E.: Sajátos nevelési igényû tanulók. egyéni fejlesztési terv készítés, fejlesztés Fejlesztő Pedagógia, 2006/6. Rózsáné Cz.E.: A magatartászavarokkal küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása. Útmutató a szakértői bizottságoknak. Krausz É.-Marót M. – Szabó P. – Rózsáné Cz.E.: Pszichopedagógia. Korrekciós nevelés I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.

14. Egészségügy- gyermekkórház, pszichiátria, addiktológia A pszichopedagógus helye, szerepe, feladatai a pszichiátriai és addiktológiai kórképek ellátásában. Team munka. A pszichopedagógiai fejlesztés lehetőségei az egészségügyi ellátásban. Az egészség- betegség-, stressz fogalma. A kórházi tartózkodás, mint pszichológiai stresszor. Stresszoldás. Kórházpedagógia. Tanulás, hiánypótlás, korrepetálás. A krónikusan beteg gyermek iskolai problémái. Kapcsolat a kórház és az iskola között. A szülőkkel való együttműködés lehetséges formái. A pszichopedagógus tevékenysége a gyermekkórházi osztályon. Az utógondozás. Pszichopedagógusi tevékenység gyermekpszichiátriai osztályon, gyermek-ideggondozókban gyógykezelt gyermekek és fiatalok gyógyításában. Szenvedélybetegségek, addiktológiai ellátás. Irodalmak 

 

Rózsáné Czigány Enikő: Pszichopedagógiai foglalkoztatás az egészségügyben In.: Gordosné szerk.:Gyógyító pedagógia Hárdi: Pszichológia a betegágynál. Medicina, Budapest, 1980. Böszörményi-Brunecker: A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája. Medicina,1979. Dr. Pertorini R.–Polcz A.: Orvosi pszichológia a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Bp., 1976. Rózsáné Czigány E.: A pszichopedagógus-családorvos együttműködési lehetőségei a viselkedési zavarokat mutató gyermekek esetében. Famulus, 2002/5/április. A beteg gyermek jogai. Család, gyermek, ifjúság, 1994, 6/21. Tímárné Hága Gy.: Pedagógia a tumor leukémiás gyermekek betegágyánál. GYOSZE, 1994/3.

  

Rosta A.: A deviáns viselkedés szociológiája. Loisir Könyvkiadó, Bp. –Piliscsaba, 2007. 163-247.o. Németh O.-Gerevich J.: Addikciók Medicina, Bp. 2000. Veér A., Nádori G., Erőss L.: Alternatív drogstratégia. Animula Kiadó Bp. 2000.

   

15. Reszocializációs gondozás, bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás A pszichopedagógus helye, szerepe, feladatai a gyermekvédelmi gondoskodásban – a javítónevelő intézeti munkában. A bűnelkövető fiatal. A reszocializáció eszköztára. A reszocializációs gondozást igénylő fiatalok és a reszocializációs gondozást megvalósító intézmények jellemzői, a változásokat meghatározó tényezők. Gyermekotthon. Speciális gyermekotthon – speciális szükséglet. Javító-nevelő intézményi ellátás, büntetés-végrehajtási intézmény a fiatalkorúak esetében. A pszichopedagógiai intervenciók lehetőségei. Bűnmegelőzés. Pestalozzi, Makarenko, Aichhorn. Kármán Elemér és intézete. György Júlia, „az antiszociális fiatalok védőszentje”. Szocioterápiák. Devianciák. A kriminális személyiségzavar kialakulása. Elméletek. A specifikus ártalmak és az aspecifikus ártalmak.


12 Irodalmak:        

Gönczöl K.: Bűnös szegények. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1991. Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció.Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. Niels Christie: A fájdalom korlátai. Európa, 1995. Murányi K.E.-né-Kabainé.H.A.: A gyermek- és ifjúkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó. 1988. Szilágyi V.: Mélylélektan és nevelés. Pszichológia nevelőknek sorozat. TK. Bp. 1979. 129-166.o. Popper P.: A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. Volentics A.: Antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései. Kriminológiai Közlöny, 1991. Rosta A.: A deviáns viselkedés szociológiája. Loisir Könyvkiadó, Bp. –Piliscsaba, 2007. 21-36.o., 63122.o., 250-279.o.,

16. A pszichopedagógia története A jelenkori pszichopedagógiai gondolkodást megalapozó tudósok a 20. sz. első felében. Az ember-tudományok fejlődése, az ember megismerése, a társas-kapcsolatok sajátosságainak feltárása. Kármán Elemér, Kármán Mór, Ranschburg Pál, Schnell János, Szondi Lipót, Várkonyi Dezső Hildebrand, Vértes O. József munkássága. György Júlia munkássága. A humanista nevelés. Rousseau öröksége. A filantrópizmus és a pietizmus eszmerendszerében és gyakorlatában a pszichopedagógia gyökerei (Basedow, Owen, Pestalozzi, Tessedik Sámuel, Felbiger és Francke). A reformpedagógiai irányzatok hatásai. A kriminálpedagógia kialakulása (Kármán Elemér, Koleszár József, Vágó Károly, Horváth Kálmán). Nevelési tanácsadás (P. Lieberman Lucy). A hazai pszichopedagógiai vonulat kialakulása és akadályozó tényezői a századforduló tájékán, s fejlődése az 1970-es évektől. Bárczi Gusztáv. A pszichopedagógia szak hőskora (Murányi-Kovács Endréné). A közelmúlt (Volentics Anna). Nemzetközi kitekintés. Irodalmak:      

Volentics A. szerk. : Dr. Murányi – Kovács Endréné tiszteletére BGGYPTF Bp. 1996. Tóth Gy. (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a gyógypedagógia történethez II. (Pszichopedagógiatörténet) Volentics A.: Ismeretek a pszichopedagógia köréből Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993. Gordosné Sz.A.: Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.1996. Pukánszky B (szerk.).: A gyermek évszázada. Osiris, Bp.2000. Pukánszky B-Németh A.: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.

Kiegészítő tételek minden tételhez: A pszichopedagógiai segítségnyújtás komplexitása. Team-munka A team-munka szerepe a pszichopedagógiai diagnosztikában, fejlesztés-oktatásban, a terápiában, a szülőpótló és a reszocializációs gondozásban. A családokkal való együttműködés szükségessége és jellemző formái. A szakmai team résztvevői és kompetenciái az egyes színtereken. A gyermek szerepe a programkialakítási folyamatban. A pszichopedagógusi tevékenység intézményi keretek között.

A pszichopedagógia jellemzői a tudományok és a gyakorlat rendszerében A pszichopedagógia fogalma, célja, feladatai, célcsoportjai, szakterületei, eszköztára, képzés, továbbképzés

A pszichopedagógia története Az adott tételhez kapcsolódó történeti ismeretek.

Kapcsolódó módszerek, eszközök, élmények, tapasztalatok, példák a szakpedagógiai-, illetve a terepgyakorlatból

zvtetelsor  

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA 2010 1097 Budapest, Ecseri út. 3. • Postacím: 1476 Budapest 100. Pf. 127 Telefon: 358-5585 • Fax: 348-3181 • e-mail:...

Advertisement