Page 1

Faxdocs 31/202012 Documents de treball Faximil Edicions Digitals

Els índexs de la revista Pensat i Fet Sumaris i autors Josep Lluís Marín i Garcia i Javier Mozas Hernando

faximil edicions digitals www.numerossueltos.com


Pensat i Fet València, 1912-1972

Índexs de la revista: sumaris i autors A cura de Josep Lluís Marín i Garcia i de Javier Mozas Hernando

Volem agrair la coŀlaboració prestada en la identificació d’alguns autors a Francesc Ramil Garín, María Jesús Navarro (vídua d’Alfons Ramil Garín), Ricard Sanmartín Arce, Artur Ahuir López, Maria Apolònia Blázquez Pastor, Rafael Brines Llorente, Rafael Contreras Juesas, Ivan Esbrí Andrés, Juan Garín Martí, Raquel Heredia Pavón, Francesc Llop Bayo, Manolo Vilaplana Lluch, Arxiu Històric Municipal de València i Biblioteca Valenciana.


Índex de sumaris Este índex permet consultar les coŀlaboracions (textos i iŀlustracions) publicades en la revista Pensat i Fet seguint l’ordre d’aparició en cada número. No s’hi han inclòs els anuncis publicitaris i les iŀlustracions de caràcter merament incidental. La numeració original de la revista presenta errors i duplicitats, als quals s’afegix l’existència de números extraordinaris dedicats a altres festes. Per això, a l’hora de facilitar la identificació de cada número, hem pres com a referència l’any de publicació. La informació sobre les coŀlaboracions es presenta seguint la seqüència i prelació següents: en primer lloc, si n’hi ha, el nom de l’autor; en segon lloc, el títol de la coŀlaboració (entre cometes), i, finalment, la pàgina o les pàgines respectives (en xifres aràbigues). Sanmartín i Bargues, Ricard, «Nit de falles».......................................................... 12

Un cas diferent de les coŀlaboracions anònimes és el d’aquelles iŀlustracions que apareixen firmades, però en què no es pot reconéixer o identificar la rúbrica, cosa que s’indica posant la paraula iŀlegible (entre claudàtors) en el lloc que hauria d’ocupar el nom. [iŀlegible], [caricatura de Federico García Sanchiz]....................................................

9

S’han regularitzat els noms dels coŀlaboradors en aquells casos que presentaven una varietat de formes a fi de facilitar-ne la identificació. Quan diverses coŀlaboracions s’agrupen sota un títol genèric, este es posa en una línia a banda i, a continuació, en les línies següents, es detalla cada una de les coŀlaboracions incloses, amb la informació disposada seguint l’ordre esmentat adés: «Record de les fogueres d’Alacant» Salvador i Gimeno, Carles, «Fogueres»..................................................... Salvador i Monferrer, Sofia, «Nit de Sant Joan»........................................

30 30

S’ha respectat l’ortografia dels títols originals de les coŀlaboracions, atesa la seua importància com a testimoni de l’evolució de la revista en el camí cap a la unificació ortogràfica. En el cas d’aquelles coŀlaboracions que en la revista no estan identificades amb un títol, s’ha optat per incloure un títol factici (entre claudàtors) que pot ser merament descriptiu o prendre les paraules inicials del text (entre claudàtors i entre cometes): Sanmartín i Bargues, Ricard, [saluda]..................................................................... 3 Ramil López, Francesc, [iŀlustració per al saluda]................................................. 3 Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, [«Dignifiquem la festa de les falles...»].......... 12

Si una coŀlaboració inclou tant text com iŀlustració (com és el cas de les auques), s’indica el nom dels autors, especificant a continuació de cadascun (entre claudàtors) quina és la seua responsabilitat: Esteve i Victòria, Josep Maria [versos] - Mateu Cervera, Josep [dibuixos], «Coses que pasen de ralla / i qu’en lo nostre concepte / se mereixen... una falla» ....

8-9

Hi ha algunes coŀlaboracions anònimes en què s’ha pogut determinar qui era l’autor, el nom del qual apareix entre claudàtors: [versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»...........................

13-25


En el cas d’aquelles coŀlaboracions escrites o gràfiques no fetes ex professo per a la revista i que són reproducció de textos o iŀlustracions apareguts prèviament en altres publicacions, s’ha indicat la procedència mitjançant una nota a peu de pàgina sempre que s’ha pogut identificar: Boix i Ricarte, Vicent, «Sobre l’orige de les falles (Una falla del sigle XVII)»4.......

8

______________ Traducció d’un fragment del capítol XXVIII, “Las hogueras del Señor San José”, de la noveŀla de Vicent Boix Omm-alKiram o La expulsión de los moriscos, publicada el 1864. 4

De la mateixa manera hem indicat aquells casos en què es reproduïxen coŀlaboracions publicades en números anteriors de la revista: Vera, Antoni, [caricatura de Josep Iturbi]13............................................................. 4

______________ 13

Reproducció de la caricatura publicada en el número del 1928 (p. 11).

Per últim, hi ha algunes iŀlustracions que en números següents es reprodueixen com a motiu o iŀlustració de recurs. Per a no omplir d’informació en excés l’índex n’hem consignat la primera aparició i n’hem indicat la reproducció a través d’un nota a peu de pàgina: Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «¡¡T’he vist passar!!»]15..........................

______________ 15

Reproduïda en els números del 1962 (p. 14), 1967 (p. 5) i 1968 (p. 8).

5


1912 Pàg. Sigüenza Alonso, Manuel, [portada].......................................................................

1

«Al obrir el llibre...»................................................................................................

3

Ramil López, Francesc, «Estandart en que prèmia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa»............................................................................

4

«Guía de les falles»..................................................................................................

4-8

Rusiñol i Prats, Santiago, «Les falles»....................................................................

9-10

Thous i Orts, Maximilià, «Pensat y Fet».................................................................

10

Morales Sanmartín, Bernat, «Falles trágiques».......................................................

11-12

Burguet Ferrer, Vicent, «Art popular»....................................................................

12

López-Chávarri i Marco, Eduard, «El fòc de la falla»............................................

13

Gustavino Robba, Severí, «La esmenda»................................................................

13

Senent Ibáñez, Joan Josep, «Mirant á Valencia».....................................................

14

«Pe-pa-es» Sanmartín i Bargues, Ricard, «Diu una levita».......................................... Sanmartín i Bargues, Ricard, «Diu la experiencia»...................................

14 14

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Cant a la tradició»...............................................

15

Cidón i Navarro, Antoni de, «Bunyols!...»..............................................................

15

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «L’anima de la terra»...........................................

16

Abarca Masià, Eduard, «Hiá una estoreta velleta...?».............................................

16

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Crònica documentà del orige de la falla»............

17-19


1913 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

[saluda].....................................................................................................................

3

Ramil López, Francesc, «Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa».............................................................................

3

«Apunts de les falles d’enguany»............................................................................

3-6

Cebrian Mezquita, Lluís, «Orige de les falles».......................................................

7

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla del Micalet».................................................

8-9

Serred i Mestre, Josep, «Atra volta será...».............................................................

9

Sigüenza Alonso, Manuel, «Final de festa...».........................................................

10

López-Chávarri i Marco, Eduard, «¡La traca de la festa!».......................................

11

Chillida Máñez, Rogeli, «L’arribada a la patria».....................................................

12

Bernat i Ferrer, Lluís, «El ninòt de la falla».............................................................

13

Guastavino Robba, Severí, «Es millor»...................................................................

13

Hernández Casajuana, Faust, «La falla per dins».....................................................

14-15

Cidón i Navarro, Antoni de, «Ombra y llum»..........................................................

15

Mustieles i Perales de Verdonces, Jacint Maria, «Festa de primavera»..................

16

«Pe-pa-es» Sanmartín i Bargues, Ricard, «El fill d’una bunyolera»............................. Eve, Pepico, «Baix de casa tinc la falla»....................................................

16 16

Esteve i Victòria, Josep Maria, «¡S’havía mort!...».................................................

17


1914 Pàg. Pinazo i Camarlench, Ignasi, [portada]....................................................................

1

Martínez Aloy, Josep, «Orige de les falles»............................................................ Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Orige de les Falles»]............................

3 3

Thous i Orts, Maximilià, «La buñolera»..................................................................

4

Alcalalí, Baró d’, «La vengansa fallera»..................................................................

5

Llombart, Constantí, «¡Qué’s deu?» 1.......................................................................

5

Esteve i Victòria, Josep Maria, «La falla de don Tadeo»........................................

6

Martínez Ferrando, Daniel, «Recordant les falles».................................................

6

Colom Sales, Joan Baptista, «El quinto doble».......................................................

7

Senent Ibáñez, Joan Josep, «Psicologia de les falles».............................................

7

«Pe-pa-es» Eve, Pepico, «¡Bon oferiment!»................................................................. Xiu-xiu, «¡Natural, natural!»......................................................................

7 7

Morales Sanmartín, Bernat, «El loco de la falla»....................................................

8

Vidal i Roig, Francesc, «Recorts del día de San Josep»..........................................

8

Trènor i Palavacino, Leopold, «Tres falles del añ 50»............................................

9

Masa-Veu, Antoni, «Tot per el Sant»......................................................................

9

López-Chávarri i Marco, Eduard, «Les Falles de Tetuán»......................................

10

«Pe-pa-es»................................................................................................................

10

«Valencia sentida per elles» Pino Bolaños, Rosario, «A Valencia»......................................................... Martí, Pilar, «Desde molt gica...»............................................................... Membrives Fernández, Lola, «La ingenuitat en los teus fills...»…............ Domingo Sanchis, Carmen, «El amor y el ser amá...»…........................... Hidalgo, Consuelo, «¿Quina flor preferixc?...».......................................... Mejía, Carmen, «M’agrá la Festa de les Falles...»….................................. Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Valencia sentida per elles»].................

11 11 11 11 11 11 11

Hernández Casajuana, Faust, «Ripios falleros, o ¡ché, quína feta!»........................

12-13

Ferrandis i Agulló, Marià, «La falla ideal»..............................................................

12

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Els focs patris»...................................................

13

León Rodríguez, Patrici, «Bon propòsit»................................................................

13

Beltran, Agustí, «Añoransa»....................................................................................

14

Ramil López, Francesc, «Estandart en que premia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa».............................................................................

15

«Relació de les falles d’enguañ»..............................................................................

15-17

1

Reproducció d’un epigrama públicat anònimament en el número 1 del setmanari satíric El Pare Mulet, dirigit per Constantí Llombart, del dissabte 6 de gener de 1877, pàgina 8. En el primer vers canvia el «chaleros» de l’original per «falleros».


1915 Pàg. Benlliure Gil, Josep, [portada].................................................................................

1

«Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa»......

3

[saluda].....................................................................................................................

3

«Apunts de les falles d’enguañ»..............................................................................

3-7

«Pepá»......................................................................................................................

7

2

Cruïlles, Marqués de, «L’orige de les falles» ......................................................... Sigüenza Alonso, Manuel, [iŀlustració per a «L’orige de les falles»] 3....................

8 8

Ángeles, Pepe, «Sinc sentims val el llibret (Boseto pera una falla)»......................

9

Llorente i Falcó, Teodor, «Les falles de Sen Josep»...............................................

10

Esteve i Victòria, Josep Maria, «¡Beneida falla!»...................................................

10

Domínguez Atalaya, Nativitat, «Vullc a Valencia... y m’agraden les seues falles»

11

Cantó Vilaplana, Gonzalo, «A una valenciana»......................................................

11

Pascual i Beltran, Ventura, «Les falles fora de Valencia»......................................

12

Caballero i Muñoz, Francesc, «Focs patris»............................................................

12

Escalante i Feo, Eduard, «Falles y falleros»............................................................

13

Soler, Vicent, «A un Pepe».....................................................................................

13

Gimeno Puchades, Miquel, «Lo que va d’air a hui»...............................................

14

Vilanova i Pizcueta, Francesc, «La falla de San Josep»..........................................

14

Ortín i Benedito, Bernat, «Una familia en les falles»..............................................

15

«Cuartetes de falla. A una Pepeta que mos demana cansons» Sanchis Arcís, Rafael, «Tens un clotet en la cara»..................................... Hernández Casajuana, Faust, «Cuant balles, chires la cara»......................

16 16

Abarca Masià, Eduard, «Tornen les falles...»..........................................................

16

Ningú, «Casos y coses de falles».............................................................................

17

«Pepá»......................................................................................................................

17

2

Traducció del text «Les falles (hogueras) de S. José», extret de la Guia urbana de Valencia, antigua y moderna, del marqués de Cruïlles, publicada el 1876 (pp. 393-394). 3 Reproducció de la iŀlustració de la portada del 1912.


1916 Pàg. Ballester i Marco, Artur, [portada]..........................................................................

1

«Estandart que regala el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa»..................

3

[saluda]....................................................................................................................

3

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguañ»............

4-7

«Pepá» Gimeno Puchades, Miquel, «A menchar buñols, Pepet»............................ Gimeno Puchades, Miquel, «Pera el seu Sant celebrar»............................

7 7

Boix i Ricarte, Vicent, «Sobre l’orige de les falles (Una falla del sigle XVII)» 4.....

8

Épila, Josep, «¡Sinc sèntims val el llibret!» ............................................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Buñoleres»..............................................................

9

Hueso Margarit, F., «Clam del cor»........................................................................

9

Llavata, Narcís, «Crit d’entusiasme».......................................................................

9

Almarche Vázquez, Francesc, «La tradició de la festa de les falles»......................

10-11

5

Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc, «Les falles de Sant Joseph» ........................

10

Soler i Peris, Josep, «Cremen les falles».................................................................

12

Ortín i Benedito, Bernat, «Carta a un amich andalús»............................................

12

Martínez Ferrando, Eduard, «La valúa de les tradicions».......................................

12

Tofolet, «Antañ y enguañ».......................................................................................

13

Puig i Espert, Francesc, «S’encén la falla»..............................................................

13

Giménez i Fayos, Josep Maria, «Pensant en les falles»..........................................

13

Juan i Garcia, Josep Maria, «La falla del carrer»....................................................

14

Cidón i Navarro, Antoni de [versos] - Garcia Morellà, Joan [dibuixos], «Els ....... chiquets de la replega»................................................................................

14

Esteve i Victòria, Josep Maria, «¡Si que fon minso el chasco!».............................

15

Cuesta, F., «Hui fa un añ d’asó»..............................................................................

16

Asins i Lerma, Pasqual, «Falla d’amor»..................................................................

16

Gimeno Puchades, Miquel, «Escolta».....................................................................

17

Victorio, «El valenciá fallero».................................................................................

17

Salvador i Gimeno, Carles, «Foc»...........................................................................

17

Soler, Vicent, «A Pepeta»........................................................................................

17

Meri, Arturo, «Cuadret pintat al oli... del cresol»....................................................

17

«Pe-pa-es» Eve, Pepico, «A una Comisió fallera»......................................................... Pons, Joan, «Galantería de porche»............................................................. Eve, Pepico, «¡Ala ahí, y qué ganes!» ........................................................

17 17 17

Traducció d’un fragment del capítol XXVIII, «Las hogueras del Señor San José», de la noveŀla de Vicent Boix Omm-al-Kiram o La expulsión de los moriscos, publicada el 1864. 5 Reproducció d’un fragment del poema «Les falles de Sen Chusep», publicat originalment en el llibre de Constantí Llombart i Josep F. Sanmartín Melonar de Valensia, del 1877 (pp. 163-167). En el número del 1945 (p. 10) apareixerà reproduït sencer. 4


1917 Pàg. Beüt Lluch, Lluís, [portada]....................................................................................

1

Ramil López, Francesc, «Escut en que premia el Grupo Pensat y Fet la falla més ingeniosa»................................................................................

3

[saluda]....................................................................................................................

3

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguañ»............

4-7

Tramoyeres Blasco, Lluís, «Sobre l’orige de les falles»..........................................

8

Morales Sanmartín, Bernat, «La primera y la última falla»....................................

9

Clavel Andrés, Vicent, «Les falles y el moment actual».........................................

9

Martínez i Martínez, Francesc, «Don Quixot en les falles»....................................

10-11

Cebrian i Ibor, Santiago, «La bunyolera»................................................................

11

Cuitaví Rosell, Manel, «Falles patries, falles sens foc»..........................................

12

Genovés Conejos, Genaro, «Vespra de San Jusep. ¿Indirecta?»..............................

12

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Una falla feminista»............................................

13

Verdeguer i Sapena, Salvador, «Foc de joventut»...................................................

13

Hernández Casajuana, Faust, «Buñols cuadrats»....................................................

14

Gimeno Puchades, Miquel, «A dormir toquen»......................................................

14

Duran i Tortajada, Enric, «La festa y l’amor».........................................................

14

Peris Gómez, Isidor, «Foc de patria».......................................................................

14

Thous i Orts, Maximilià [versos] - K-Hito [dibuixos], «Una obra de caritat»….....

15

Caro Adam, Vicent, «Lo que s’ou prop de la falla».................................................

16

Juan i Garcia, Josep Maria, «El ninot de la falla»....................................................

16

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «Cansóns del mes de Mars»................................

17

«Pe-pa-es» Pons, Joan, «Tío y neboda».......................................................................... Tracatrac, «Un desig»................................................................................... Eve, Pepico, «¿Quí té la culpa?»..................................................................

18 18 18

Baidal Llosà, Francesc, «Pols... Fum... Cendra... Res...»..........................................

18

«Buñoleries»..............................................................................................................

18


1918 Pàg. Dubon Portolés, Lluís, «Una falla en l’horta de Rusafa» [portada].........................

1

[saluda].....................................................................................................................

3

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguañ».............

4-7

González Martí, Manuel. Folchi, «San Jusep, festa de precepte»............................

8

Morales Sanmartín, Bernat, «Mirant la falla del pervindre»...................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Buñols cuadrats»....................................................

9

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Una hasaña de la peña “El Polp”».......................

10

Salvador i Gimeno, Carles, «Símbol».....................................................................

10

Estellés Salarich, Josep Lluís, «Les filles del fallero»............................................

11

Gimeno Puchades, Miquel, «Andivina andivinalla...»…........................................

11

Aguaíyo, «Una falla tauròmaca».............................................................................

12

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Aute de fe».........................................................

12

Duran i Tortajada, Enric, «La festa, la nit, la ciutat i l’amor».................................

12

Llull Giménez, Pasqual, «Les ilusións»..................................................................

12

Peris Celda, Josep Ernest, «¿Quí fon el primer valensiá?».....................................

13

Garcia del Real, Felip, «Esperem»..........................................................................

13

Pascual Leone, Álvaro, «La risa trista de la falla»..................................................

14

Galan, Francesc, «Una falla»...................................................................................

14

Juan i Garcia, Josep Maria, «Chispes de la falla»....................................................

14

«Pe-pa-es» Eve, Pepico, «¿Pintor o buñolero?» ............................................................ Eve, Pepico, «Mirant una falla»................................................................... Eve, Pepico, «¿Ixe es valent?».....................................................................

14 14 14

Pons, Joan, «Encontre en una falla».........................................................................

14


1919 Pàg. Claros García, Alfredo, [portada]............................................................................

1

Caballero i Muñoz, Francesc, «Festa nostra»..........................................................

3

Llàcer Rodrigo, Maria, «En les falles de San Josep»..............................................

3

Gómez Martí, Pere, «Per allá ve...».........................................................................

4

Azzati Descalci, Félix, «Ralles pera les falles».......................................................

4

Vercher Coll, Antoni [dibuixos] - [versos anònims], «Odisea de un bolcheviki.... qu’es fa fallero en Espanya».......................................................................

5

Torre Cobarrubias, Josep Maria de la, «En la festa de San Josep»..........................

5

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Chispa»...............................................................

5

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla artística»......................................................

6

Gay Prefaci, Vicent, «Un fallisidi»..........................................................................

6

«El Centre Regional Valenciá de Barcelona, planta una falla»...............................

7

Vilar, Josep, «Pregó»...............................................................................................

7

Mateu Pascual, Joan, «Lo que s’ou en una falla»....................................................

7

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguany»..........

8-11

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «Una falla de cels y de odi»...............................

11

Un Vellet, «Lo “Can-cá” en les falles»....................................................................

12

Llull Giménez, Pasqual, «Miram...»........................................................................

12

Juan i Garcia, Josep Maria, «La falla del meu carrer».............................................

12

Tomàs i Martí, Vicent, «Un cas casi de veres»........................................................

13

Guastavino Robba, Severí, «La nit de San Josep»...................................................

13


1920 Pàg. Gras, Francesc, «¡Cinc cèntims val el llibret!» [portada]........................................

1

Sanchis i Sivera, Josep, «La filosofia de les falles»................................................

3

Yanguas i París, Aurora, «Flames».........................................................................

4

Salvador i Gimeno, Carles, «Les falles».................................................................

4

Pons, Joan, «Peixcaor cumplit»...............................................................................

4

Barchino Pérez, Francesc, «Bunyolaes»..................................................................

4

Gimeno Puchades, Miquel, «¡Vaja un bunyol!».....................................................

4

Buïl i Navarro, Eduard, «Odi, cendra, fum»...........................................................

5

Juan i Garcia, Josep Maria, «Bunyols i bunyols»....................................................

5

Vilanova, F., «Llum, alegria y calor»......................................................................

5

Ombuena Thous, Francesc, «Impresio»..................................................................

5

Bohórquez y Bohórquez, Enrique, «Els Pepets del municipi»................................

6

Soto Lluch, Manuel, «¡Era un sant!».......................................................................

6

Navarro Cabanes, Josep, «Les falles y la prensa»...................................................

7

Ortín i Benedito, Bernat, «Esta es la eterna falla»...................................................

8

Tormo i Monzó, Elies, «Pensant en les falles»........................................................

8-9

Montesinos Palomares, Vicent, «El ninot que fea falta».........................................

9

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguany»..........

10-13

Almela i Vives, Francesc, «Lloança del clima de Valencia»..................................

12

«Una falla en Saragosa»..........................................................................................

13

«Rinya social».........................................................................................................

13

Morales Sanmartín, Bernat, «¿A quí cremem enguany?».......................................

13

Esteve i Victòria, Josep Maria, «El valenciá en les falles».....................................

13

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «¡Vote en contra!»..............................................

14

Bertolín Peña, Manuel, «La nostra falla»................................................................

14

Mollà Ripoll, Enric, «El misteri dels ninots de la falla».........................................

15-16

Valero Muñoz, Ricard, «Flamerada»......................................................................

15

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «La falla del nen malalt»....................................

16


1921 Pàg. Garcia Morellà, Joan, [portada]...............................................................................

1

Samper Ibáñez, Ricard, «“Pensat i Fet” i el geni valencia»....................................

3

López-Chávarri i Marco, Eduard, «La falla “artística”».........................................

4

Cidón i Navarro, Antoni de, «Mes val tart...».........................................................

4

Caballero i Muñoz, Francesc, «Valencianeta»........................................................

4

Fe Castell, Vicent, «El pasacalle»...........................................................................

5

Verchili, [iŀlustració per a «El pasacalle»]..............................................................

5

Puig i Espert, Francesc, «La falla dels espirits»......................................................

5

Thous i Llorens, Maximilià, «La nostra falla»........................................................

5

Thous i Orts, Josep, «Els Pepes i Pepets periodistes».............................................

6

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

6

Salvador i Gimeno, Carles, «Foc patri»..................................................................

6

Eve, Pepico, «Pepá del moment»............................................................................

6

Sanchis Arcís, Rafael, «Alguns Pepes pintors i escultors».....................................

7-8

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla i el sainet»...................................................

8

Gimeno Puchades, Miquel, «Llepoleries»...............................................................

8

Garcia Mas, Marià, «La bunyolera valenciana»......................................................

9

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguany»..........

10-13

«La falla de Burjasot»..............................................................................................

13

Bori Burguete, Lluís, «La falla del meu barrio»......................................................

13-14

Juan i Garcia, Josep Maria, «El llibret de la falla»..................................................

14

Buïl i Navarro, Eduard, «Foc d’amor»....................................................................

14

Valero Muñoz, Ricard, «Prec patriotic»..................................................................

14

«Dos falles en Castelló»..........................................................................................

15

Ombuena Thous, Francesc, «Tot cambia»..............................................................

15

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Ciutat lluminosa».............................................

15

Navarro Cabanes, Josep, «La prensa fallera»..........................................................

16

Ferrandis i Agulló, Marià, «Lo que som i lo que forem»........................................

16

Esteve i Victòria, Josep Maria, «El sindicat únic del ruido»...................................

17


1922 Pàg. Soler Pérez, Rigobert, [portada]..............................................................................

1

Benlliure Gil, Josep, «Recorts de les falles i dels anys que pasaren».....................

3

Morales Sanmartín, Bernat. Fidelio, «La falla llevantina»......................................

4

Caro Adam, Vicent, «Els chiquets de l’arreplega»..................................................

4

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

4

Porcar Galindo, Josep, «En Marruecos tambe tenim falles»...................................

5

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «La falla dels ausents».......................................

5

P. S., «La falla de Abd-el-Krim»..............................................................................

5

Serred i Mestre, Josep [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «La falla de la trampa o la trampa de la falla»...................................................................

6-7

Villalba, Tadeu - Desfilis Pascual, Amadeu - Cortina Beltran, Carles - Benedito Baró, Vicent - Guillem Viguer, Pere - Roda Rovira, Carmel, «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»..

6-9

Sigüenza Alonso, Manuel, «La falla antiga i la falla “artística”»............................

9

Malboysson Ponce, Enrique, «Les falles de moviment».........................................

9

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguany»..........

10-14

Buïl i Navarro, Eduard, «Cántic d’esperança».........................................................

14

Valero Insa, Lluís, «Bunyolera valenciana»............................................................

14

Mollà Ripoll, Enric, «La gloria del “Plat de gloria” pera Gloria»........................... Anton Máñez, Manuel, [iŀlustracions per a «La gloria del “Plat de gloria” pera Gloria»]...............................................................................................

15

Navarro Cabanes, Josep, «El primer periodiste que parla de falles».......................

16

«Cansons y purnes falleres» Alberola Serra, Estanislau........................................................................... Ferrer Vercher, Jaume................................................................................. Valero Muñoz, Ricard.................................................................................

16 16 16

Fernández Serrano, Josep. Caireles, «Ventajes i ventajetes de dirse Pepe»............

17

Juan i Garcia, Josep Maria, «La planta de la falla».................................................

17

Duran i Tortajada, Enric, «Nit. Nyorança»..............................................................

17

Morante i Borràs, Jesús, «Per dirli “trasto”»............................................................

17

15


1923 Pàg. Barreira Polo, Joan Josep, [portada]........................................................................

1

Pinazo i Martínez, Josep, «El tío Pèp el de Godella»..............................................

5

López-Chávarri i Marco, Eduard, «Bunyols definitius»..........................................

6

Manaut Nogués, Josep, «Dos celebres falles d’avans»............................................

6

Fidelio, «La última falla».........................................................................................

6

Benlliure y Tuero, Mariano, «Un recort infantil de les falles»................................

7

Caro Adam, Vicent, «Foc a la falla»........................................................................

7

Esteve i Victòria, Josep Maria [versos] - Mateu Cervera, Josep [dibuixos], «Coses que pasen de ralla / i qu’en lo nostre concepte / se mereixen... una falla»..

8-9

Puig i Espert, Francesc, «Al ausentarme de la patria».............................................

8

Ferrer Vercher, Jaume, «Conversasió entre veínes»................................................

9

Alarcón, «Els Pepes futbolistes»..............................................................................

10

Almela i Vives, Francesc, «Anuncis i premis»........................................................

10

Vercher Coll, Antoni [dibuix] - [versos anònims], «Trencacaps del dia»...............

11

Thous i Llorens, Maximilià, «La dança de la flama»..............................................

11

Gimeno Puchades, Miquel, «Sent Jusep i les falles»...............................................

11

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts de les falles d’enguany»..........

12-16

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

16

González Martí, Manuel. Folchi, «Una pagina de ma vida (si yo no hu conte, no hu contara ningu)»......................................................................................

17

«La falla de Torrent»...............................................................................................

17

Anton Máñez, Manuel [dibuixos]- Sanmartín i Bargues, Ricard [versos] i Esteve i Victòria, Josep Maria [versos] «Falla en programa de invent / que fa que acabe la festa / igual qu’el ball de Torrent»................................................

18-19

Juan i Garcia, Josep Maria, «Ninots, ninots i ninots»..............................................

18

Barchino Pérez, Francesc, «El pasacalle i la serenata»............................................

19

Melià Asunción, Ferran, «El retrato de Pepeta»......................................................

20

Pep, «¡A vore qui ix primer!»..................................................................................

20


1924 Pàg. Mongrell Muñoz, Bartolomé, «Valencia acompanya a San Jusep a vore les falles» [portada].....................................................................................

1

«Una falla comersial»..............................................................................................

5

«A la millor falla»....................................................................................................

5

«Resultat del Concurs de Cuentos Falleros de Pensat i Fet»...................................

6

Moreno, Manuel [dibuix] - [versos anònims], «Joc alegre i divertit».....................

7

Andrés Cabrelles, Ramon, «De cóm m’estafá un fallero»......................................

8

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «La falla de la pasio».........................................

8

Sendín Galiana, Alfred, «Tortà, serenata i bronca»................................................ Pla, [iŀlustracions per a «Tortà, serenata i bronca»]................................................ Pla, [caricatura d’Alfred Sendín Galiana per a «Tortà, serenata i bronca»]...........

9-10 9 9

Guarner i Pérez, Lluís, «Foc i cendra»....................................................................

10

Buïl i Navarro, Eduard, «Anhel intim»...................................................................

10

Soler i Soler, Salvador, «La cremá de la falla».......................................................

10

«Pe-pa-es» Eve, Pepico, «Una feminista»..................................................................... Eve, Pepico, «Negoci segur»......................................................................

10 10

Juan i Garcia, Josep Maria, «¿Cóm se fa una falla?».............................................. Verchili, [iŀlustració per a «¿Cóm se fa una falla?»]...............................................

11 11

Gallego Vicente, Josep, «Dèneu de mars»..............................................................

11

Fullana i Mira, Lluís, «Falles i fogueres»................................................................

12

Caro Adam, Vicent, «El que la fa, la paga»............................................................

12

Martínez-Sabater i Seguí, Eduard, «La falla patriótica».........................................

13

Esplà i Rizo, Carles, «En el foc de la falla»............................................................

13

Broseta Rosell, Vicent, «Cobles del día»................................................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts e itinerari de les falles d’enguany»

14-19

«La falla del Círcul de Belles Arts en lo carrer de la Pau».....................................

19

Esteve i Victòria, Josep Maria [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «Les aventures homeriques d’un valensia en les ameriques»..............................

20-21

Tudela, Manuel de, «La falla del meu carrer»..........................................................

20

Fidelio, «Falla pensá y feta».....................................................................................

20

Vidal i Roig, Francesc, «De gran interés per als falleros».......................................

20

«Lo que diuen de les falles els capitáns del futbol» Cubells Ridaura, Eduard, «Cubells, del Valencia»...................................... Molina, «Molina, del Gimnástic»................................................................

21 21

Navarro Cabanes, Josep, «Un libret de falla condenat per l’Arquebisbe»...............

22

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats.....................................................

22

Albar, Mario, «El tranvía del Cementeri o un argument per a una falla»................

23


1925 Pàg. Fillol Granell, Antoni, [portada]..............................................................................

1

«El II Concurs de “Pensat i Fet”. ¿Quín fon l’orige de les falles? (Investigació humorística imaginaria)»............................................................................

5

Morante i Borràs, Jesús, «La flama del amor»........................................................

5

Navarrete Sánchez, Manuel, «Cullita de Pepitos»..................................................

5

Mateu Cervera, Josep [dibuixos] - Un Vigilant Poeta [versos], «Els vigilants, als falleros».................................................................................................

7

Sanchis i Sivera, Josep, «Les falles en el segle XVI»..............................................

8

Castañeda Alcover, Vicent, «Les falles i els llibrets».............................................

9

Caballero i Muñoz, Francesc, «Focs sagrats».........................................................

9

Lozoya, Marqués de, «Impresións de un día de falles»...........................................

10

Caro Adam, Vicent, «Quintetes dels meus “llibrets”»............................................

10

Sanmartín i Bargues, Ricard [versos], «El orige de les falles... Una pusa i una sògra» Vera, Antoni, [caricatura de Ricard Sanmartín i Bargues per a «El orige de les falles... Una pusa i una sògra»].........................................................

11-12 11

Esteve i Victòria, Josep Maria [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «La barraca i l’alquería / ha invadit ya en sa locura / la radiotelemanía»...

12-13

Lázaro Torres, Antoni, «Bunyols cuadrats»............................................................

12

Soler i Soler, Salvador, «Valencia fallera»..............................................................

12

Ortín i Benedito, Bernat, «Vocabulari fallero»........................................................

13

Soler Soler, Ángeles, «Parla la gent»......................................................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts e itinerari de les falles d’enguany»

14-18

«Una falla en Melilla».............................................................................................

18

Navarro Cabanes, Josep, «Premis a falles i llibrets»...............................................

19

Cabrera, Josep, «La vespra de San Jusep»..............................................................

19

Castañer Fons, Angelí, «La bunyolera»..................................................................

19

«La falla del Círcul de Belles Arts»........................................................................

20

«La falla del Ateneu Mercantil»..............................................................................

21

«La falla de Burjasot»..............................................................................................

21

Juan i Garcia, Josep Maria, «Peixcat al vol»...........................................................

21

Mollà Ripoll, Enric, «La banda no es pa la Banda o mal acaba quien mal anda»..

22

Buïl i Navarro, Eduard, «Huí, Valencia es torna jove...»........................................

22


1926 Pàg. Barreira Polo, Joan Josep, [portada]........................................................................

1

Eve, Pepico [versos] - Ramil López, Francesc [dibuixos], «Receptes per a fer bunyols»

7

Oliag Miranda, Lluís, «L’Alcalde de Valencia i les Falles de Sen Jusep».............. Martín, G., [caricatura de l’alcalde de València per a «L’Alcalde de Valencia i les Falles de Sen Jusep»]...........................................................

8

Sanchis Arcís, Rafael, «¿Cóm se fa una falla?»......................................................

9

Raga, Cora, «¿Qu’els diría yo a vostés?».................................................................

9

Sanmartín i Bargues, Ricard [versos] - Vera, Antoni [dibuixos], «De cóm un home atrevit, / valenciá de bona barra, / li va chafar la guitarra / a Franco i al seu “raid”».............................................................................................

10-11

Melià Asunción, Ferran, «El mal humor de la senyá Pepa»....................................

10

Alfonso Andreu, Vicent, «Ripios falleros».............................................................

11

Buïl i Navarro, Eduard, «La flama de la falla».......................................................

11

Hernández Alfonso, Pepita, «Pensant en les falles»................................................

12

Ramírez Bordes, Vicent, «Amor fallero»................................................................

12

Ángeles, Pepe, «Idili fallero»..................................................................................

13

Juan i Garcia, Josep Maria, «La falla del meu carrer»............................................

13

Verdeguer i Sapena, Salvador, «A les portes del cel».............................................

14

Espí Soler, Milagros, «Purnes de falla»..................................................................

14

Salvador i Gimeno, Carles, «La falla de les monges».............................................

15

Villasante, Vicent, «Pensat i Fet»............................................................................

15

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Una falla en Andalucia»...................................

15

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts e itinerari de les falles d’enguany»

16-24

Momblanch i Vidal, Antoni, «Chics... ¡Chicaes!...»...............................................

19

Morante i Borràs, Jesús, «Notes del dia»................................................................

21

Albert i Martínez, M., «Falles»...............................................................................

24

Navarro Cabanes, Josep, «El Concurs lliterari del Ajuntament»............................

26

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

26

Martí Usach, Josep, «Pera desempalagar»..............................................................

26

8


1927 Pàg. Benlliure Gil, Marià, [portada]................................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «Demostra este sosoít / qu’en cuant se fasa la Pista, / será un paseig lo que dista / desde Valencia a Madrit»..........................................................

7

Fidelio, «Mariano Benlliure i la festa popular de les falles»...................................

8

Juan i Garcia, Josep Maria, «Aixina es el fallero!».................................................

8

Sanmartín i Bargues, Josep, «La conbidá de D.ª Pepa»..........................................

8

Andrés Cabrelles, Ramon, «La falla valenciana»....................................................

8

Camps Cámara, Antoni, «La festa de les Falles com a motiu d’atracció del turisme»

9

González Martí, Manuel, «Parlaories de actualitat»................................................

9

Sendín Galiana, Alfred, «Una confidència»............................................................

10

Alberola Serra, Estanislau, «Pensat i Fet»...............................................................

10

Ferrer Vercher, Jaume, «La Buñolera»...................................................................

10

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Cinc Pepes valencians»......................................

11

Martín, G., [caricatures de Benlliure, Serrano, Pinazo, Capuz i Rodrigo Pertegàs per a l’article «Cinc Pepes valencians»].......................

11

Alfonso Andreu, Vicent, «Purnes d’amor»..............................................................

12

Valero i Alufre, Antoni, «La Buñolera»..................................................................

12

Beltran i Royo, Enric, «El tipo que no mor»...........................................................

12

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Una falla de paper»..........................................

12

Barchino Pérez, Francesc, «Escenes falleres».........................................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], [apunts i itinerari de totes les falles d’enguany]..................................................................................................

14-20

Espí Soler, Milagros, «Visións de falla».................................................................

22

Chenovart Tomàs, Assumpció, «Dia de S. Josèp»..................................................

22

Peris Celda, Josep Ernest, «El tren fallero».............................................................

23

Valiente i Izquierdo, Francesc, «La nòstra festa»...................................................

23

Morante i Borràs, Jesús, «La falla del amor meu»..................................................

23

Hernández Casajuana, Faust, «Buñols cuadrats»....................................................

23


1928 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

Caballero i Muñoz, Francesc, «La bunyolera»........................................................ Mateu Cervera, Josep, [iŀlustració per a «La bunyolera»]......................................

7 7

Murillo Rams, Tomàs, «Les falles de Valencia»..................................................... Martín, G., [caricatura de Tomàs Murillo per a «Les falles de Valencia»].............

8 8

Gayano Lluch, Rafael, «Teatro rápit. «Un ninòt per a una falla»...........................

8

Gómez González, Mariano, «¡19 de mars en Valencia!»........................................ Martín, G., [caricatura de Mariano Gómez per a «¡19 de mars en Valencia!».......

9 9

Caro Adam, Vicent, «Lo que s’ou prop de la falla»................................................

9

Valero Muñoz, Ricard, «Anacreóntica»..................................................................

9

López-Chávarri i Marco, Eduard, «La festa de fa mitj sigle».................................

10

Valero i Alufre, Antoni, «La dansa de les flames».................................................

10

«Salutació als trens falleros»...................................................................................

10

«Tres ilustres Pepes valenciáns»............................................................................. Vera, Antoni - Anton Máñez, Manuel, [caricatures d’Iturbi, Mongrell i Alba per a «Tres iŀlustres Pepes valenciáns»]..........................................

11

Clavel Andrés, Vicent, «Lo que son les falles».......................................................

12

Almiñán, Ángel R., «Recorts de América. ¡...ni mitja lliureta de bunyols!...».......

12

Albert i Martínez, M., «¡Dèu cèntims val el llibret!»..............................................

12

Royo i Ample, Antoni, «El primer “Tren fallero”».................................................

13

Hernández Casajuana, Faust, «Buñols cuadrats»....................................................

13

Ros Fillol, Godofredo, «Buñols cuadrats»..............................................................

13

El Dotor Píndola, «Els Pepes metjes»..................................................................... [retrat de Josep Sanchis Banús per a «Els Pepes metjes»]......................................

14 14

Hoyos, Narcís de, «El novio de la falla».................................................................

15

Sendín Galiana, Alfred, «Una dòna, un hòme i una galtá».....................................

15

Vercher Coll, Antoni [dibuixos] - [versos anònims], «El poeta Nicolás / ha resolt un gran conflicte / en un invent eficás».......................................

16-17

Chenovart Tomàs, Vicent, «La baixá de San Jusep a la tèrra»................................

16

Alba, Pepe, «Un añ qu’em pillá fòra de Valencia»..................................................

17

Buïl i Navarro, Eduard, «Anhèl».............................................................................

17

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], [apunts i itinerari de totes les falles d’enguany]..................................................................................................

18-26

«Les falles dels pobles»...........................................................................................

26

Morante i Borràs, Jesús, «Còses del día»................................................................

26

Melià Asunción, Ferran, «El estandart “A la millor falla”»....................................

28

Navarro Cabanes, Josep, «¡S’ha parat el carro!».....................................................

28

Juan i Garcia, Josep Maria, «El fallero o l’héroe de la festa de huí».......................

29

Espí Soler, Milagros, «En la nit de les falles».........................................................

29

11


1929 Pàg. Canet Cabellón, Vicent, [portada]............................................................................

1

«Es un alcalde modelo este Marqués de Sotelo» .................................................... Anton Máñez, Manuel, [caricatura del marqués de Sotelo]....................................

7 7

Sotelo, Marqués de, «El alcalde de Valencia y la festa de les Falles».....................

8

Thous i Llorens, Maximilià, «Pepica Samper»....................................................... Martín, G., [caricatura de Pepica Samper]…..........................................................

8 8

Alberola Serra, Estanislau, «Si aso pot servir de versos...»....................................

8

Thous i Llorens, Maximilià, «Pepica Meliá».......................................................... Martín, G., [caricatura de Pepica Meliá]….............................................................

9 9

Ribera Tarragó, Julià, «Unes Falles ingenioses del Rey En Jaume I».....................

9

Juan i Garcia, Josep Maria, «Salutació als forasters»..............................................

9

Un Botones de l’Agricultura, «Alguns Pepes de la Societat Valenciana de Agricultura»

10

«PP. Carrau»............................................................................................................ Martín, G., [caricatura de Josep Carrau].................................................................

10 10

Royo i Ample, Antoni, «Per qué ve enguañ el “Barco Fallero”. Per qué no ve un barco d’Inglaterra».................................................................................

11

«PP. Almunia»......................................................................................................... Martín, G., [caricatura de Josep Almunia]..............................................................

11 11

Valero Muñoz, Ricard, «Tipos d’ara: el fallero del carrer».....................................

11

Devís i Ortiz, Enric, «Un valenciá desde Madrit»...................................................

12

«PP. Serred»............................................................................................................ Martín, G., [caricatura de Josep Serred]..................................................................

12 12

Sendín Galiana, Alfred, «Tonet ve a vore les Falles»..............................................

12

Vidal Corella, Vicent, «La falla de la plaseta»........................................................

13

«PP. Sanchis Sivera»............................................................................................... Martín, G., [caricatura de Josep Sanchis i Sivera]...................................................

13 13

Almela i Vives, Francesc, «Lo popular en les Falles».............................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Apunts e itinerari de totes les Falles d’enguañ»

14-29

Martínez Castillo, V., «Buñols cuadrats»................................................................

29

Ferrer Vercher, Jaume, «Buñols cuadrats»..............................................................

29

Martín Manzano, Alberto Enrique, «Flameraes del cor»........................................

29

«Les Falles dels Pobles»..........................................................................................

30

Galiana Soler, Josep Enric, «Les Falles de Sen Jusep»...........................................

31

«PP. Renáu Beger».................................................................................................. Martín, G., [caricatura de Josep Renau]..................................................................

31 31

Renau Beger, «¡Ya ardix la falla!»..........................................................................

31

Castañer Fons, Josep, «¡A Valencia!».....................................................................

32

«PP. Navarro Cabanes»........................................................................................... Martín, G., [caricatura de Josep Navarro Cabanes].................................................

32 32

Vercher Coll, Antoni [dibuixos] - [versos anònims], «El señor Pau Villagrasa / está que ya no pot més / perque li tiren la casa / de la Baixá ‘e Sen Francés»...

32-33

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Paraules pera els ausents»................................

33


«PP. Aparicio Albiñana»......................................................................................... Martín, G., [caricatura de Josep Aparicio Albiñana]...............................................

33 33

Chenovart Tomàs, Assumpció, «El millor regal: sa propia vida»...........................

34

«PP. Mateu»............................................................................................................. Martín, G., [caricatura de Josep Mateu]..................................................................

34 34

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¡Deu céntims val el llibret!»........................................

34

Tort Gargallo, Amparito, «En la masa de la sang».................................................

34

Navarro Cabanes, Josep, «Premis i llibrets»...........................................................

35

Morante i Borràs, Jesús, «Falles equivocades».......................................................

35

«PP. Esteve Victoria».............................................................................................. Martín, G., [caricatura de Josep Maria Esteve i Victoria].......................................

35 35

Gómez Polo, Josep, «“I allí... habíen saragüells”»..................................................

35

Gallego Vicente, Josep, «El millor “Pensat i Fet”».................................................

35

Alfonso Andreu, Vicent, «La veritat dels ninots»...................................................

36

«PP. Bayarri»........................................................................................................... Martín, G., [caricatura de Josep Maria Bayarri]......................................................

36 36

Buïl i Navarro, Eduard, «L’única flama».................................................................

36

Valero i Alufre, Antoni, «Flors enceses».................................................................

36


1930 Pàg. Vorín, [portada].......................................................................................................

1

Ortín i Benedito, Bernat, «Els cuatre puntals de la falla. I una falqueta»...............

7

Esteve i Victòria, Josep Maria, «El Micalet fa la explicació i relació de lo que ha de ser una falla»...............................................................................

8-9

Andrés Romero, Francesc, «Purnes falleres»..........................................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Buñols cuadrats»....................................................

9

Morales Sanmartín, Bernat, «La bellesa de la dona valenciana»............................

10-11

Una Normalista, «Les Pepiques de la Normal».......................................................

12-13

Royo i Ample, Antoni, «Necesitat de la Comisió Central Fallera».........................

13

Torre Cobarrubias, Josep Maria de la, «Concepte que tenen els ninots de Sanz dels ninots de la falla».................................................................................

14

Buïl i Navarro, Eduard, «Pepica Samper. Gènesis»................................................

15

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Una conversacio pintoresca en els chiquets de la estoreta»..............................................................................................

16-17

Gayano Lluch, Rafael, «¡Viva la Pepa!».................................................................

17

Morante i Borràs, Jesús, «En les festes de les falles»..............................................

17

Gutiérrez, «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»..................................... K-Hito, [iŀlustració per a «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»]............ K-Hito, [caricatura de K-Hito per a «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»]

18 18 18

Vidal Corella, Vicent, «Buñoleres i buñols»...........................................................

19

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocetos de les falles d’enguañ»...........

20-28

«Les falles dels pobles»...........................................................................................

28-29

«Li naix un fill a “Gutiérrez”».................................................................................

30

Sendín Galiana, Alfred, «Romántic de tira-pèu»....................................................

30

Tort Gargallo, Amparito, «El cobraor»...................................................................

30

Juan i Garcia, Josep Maria, «Moment culminant»..................................................

30

Barchino Pérez, Francesc, «Una comisió de falla celebra junta»............................

31-32

Gómez Polo, Josep, «Lo de sempre».......................................................................

32

«Pepe Ángeles»....................................................................................................... Martín, G., [caricatura de Pepe Ángeles]................................................................

32 32

Cantos Lluch, Xavier, «Un apunt de falla»............................................................. Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Un apunt de falla»].............................

33-34 33

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Dos coses del añ 1930»....................................

34

Roca Gisbert, Amadeu, «Evocació valenciana del sigle XVIII»..............................

34


1931 Pàg. Roca Gisbert, Amadeu, [portada]............................................................................

1

«Les bodes de plata de Pensat i Fet».......................................................................

7

«Confraternitat interregional» Caballero i Muñoz, Francesc, «Valencia - Convit».................................... Buïl i Navarro, Eduard, «Alacant».............................................................. Guarner i Pérez, Lluís, «Castelló»..............................................................

7 7 7

Morales Sanmartín, Bernat, «Efemérides fallera»...................................................

8-9

Songel Mullor, Enric, «Sobre l’orige de les falles».................................................

9

Monmeneu Gómez, Josep, «Bocet»........................................................................

9

Un Soci dels Antics, «Algúns Pepes del Ateneu Mercantil»....................................

10

Eve, Pepico [versos] - Vidal Corella, Vicent [fotografíes], «Mentres els pares disputen / un punt constitucional / una parella de novios / se declara cantonal»........

11

Juan i Garcia, Josep Maria, «Fisonomía popular d’estes festes»............................. Pepito, [iŀlustracions per a «Fisonomía popular d’estes festes»].............................

12 12

Un Admirador, «Les Pepiques taquimecanografistes».............................................

13

Almela i Vives, Francesc, «Pensat i fet»..................................................................

14

Caireles, «Tauromaquia fallera»..............................................................................

14

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Pepica, Reina»......................................................

15

Valero i Alufre, Antoni, «Reinat efímer».................................................................

15

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Tipos populars desapareguts. Don Pepito Villalonga» [iŀlustració per a «Tipos populars desapareguts. Don Pepito Villalonga»].............

16-17 16

Cabrera Millet, Rafel, «La última...».......................................................................

17

Cervera Aviñó, Josep, «El ‘cocktail’ de Vicenteta».................................................

18

Ángeles, Pepe, «Una... “pepicá”»............................................................................

18

Morante i Borràs, Jesús, «El falla del gran “potaje” o la plaça Castelar»...............

18

Broseta Rosell, Vicent, «Jo, fallero major».............................................................

18

V. M. R., «¡Fums de falla!».....................................................................................

19

López-Chávarri i Marco, Eduard, «Dança del foc»................................................. Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Dança del foc»]...................................

19 19

«La poesia popular» Valero Muñoz, Ricard, «Bosque g»........................................................... Sendín Galiana, Alfred, «El carrer en festa».............................................. Comos Rivero, Vicent, «Clar i net»............................................................ Gómez Rosell, Francesc, «El meu combustible»....................................... Caro Adam, Vicent, «Bunyols cuadrats»...................................................

20 20 20 20 20

Barchino Pérez, Francesc, «La darrera tocadeta»....................................................

21

Gayano Lluch, Rafael, «Matrimoni autonomiste»..................................................

21

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocetos de les falles d’enguany».........

22-25, 27, 31-34

«Programa de festejos falleros»...............................................................................

26

«Les falles que se planten enguany en pobles de la nostra provincia»....................

28-29


1932 Pàg. Mateu Cervera, Josep, [portada]..............................................................................

1

Vidal Corella, Vicent, «Un Pèp valenciá poc menys que olvidat: Bernat i Baldoví»

8-9

Songel Mullor, Enric, «“Charla” atmosfèrica de García Sanchiz sobre les falles».. [iŀlegible], [caricatura de Federico García Sanchiz].................................................

9 9

Thous i Orts, Maximilià, «Treballs qu’un pòbre carter te en estes festes que fer»..

10-11

Buïl i Navarro, Eduard, «El ninot»..........................................................................

11

Andrés Cabrelles, Ramon, «Bunyoleres i bunyoleríes»..........................................

12

Morante i Borràs, Jesús, «¡Valencia de San Josep!»...............................................

12

«Una falla que fon profètica»..................................................................................

13

Juan i Garcia, Josep Maria, «Moments de la falla. La plantá»................................

13

«Pepe Serrano dedica mig’hora a “Pensat i Fet”»....................................................

14

Pino, Rosario - Thuillier, Emilio - Tàpias Martínez, Josefina - Alarcón, Francisco, «Lo que opinen de Valencia i les festes quatre eminents artistes de la escena»..

15

Igual i Úbeda, Antoni, «Una “Mis Falles” del segle XVII. Si es que aleshores hi había falles»............................................................................................

16

Guarner i Pérez, Lluís, «Nit de flames»...................................................................

16

Eve, Pepe [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «Sols son capás els falleros / de convertir en bons gics / a uns terribles bolxevics / que duien propósits fieros»..........................................................................................

17

Sendín Galiana, Alfred, «Aculliment»....................................................................

17

Duran i Tortajada, Enric - Reig i Rodríguez, Joaquim - Monmeneu Gómez, Josep Soto i Mas, Francesc, «Els regidors valencianistes i les falles».................

18

Cantos Lluch, Xavier, «Una nit... (Pincellá fallera)».............................................. Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Una nit... (Pincellá fallera)»]..............

19 19

Sanchis Arcís, Rafael, «Una conversació banal e intrascendent a propòsit de falles i falleros»..................................................................... Aixa Kleppel, Rafael, [clixé per a un llibret de falla de la societat L’Antigor] ......

20 20

Gayano Lluch, Rafael, «Lo que habien de cremar»................................................

21

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocetos de les falles d’enguany».........

22-32

«Falles de pòble».....................................................................................................

32-33

Monmeneu Gómez, Josep, «Conseqüencia fallera»................................................

33

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

33

«La falla Madrit-Valencia».....................................................................................

33


1933 Pàg. Capuz Mamano, Josep, [portada]............................................................................

1

«Programa oficial de festetjos»...............................................................................

7

Monmeneu Gómez, Josep, «Lo que román de la festa»..........................................

7

Caballero i Muñoz, Francesc, «El víctima del llorer».............................................

8

Pep [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «Una bellesa fallera, / dona, en estos moments crítics, / una lliçó de primera / a uns fallers... i a molt polítics»..

8

Juan i Garcia, Josep Maria, «¡Ja está la falla cremá!».............................................

9

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Demane jo la paraula - o no queda ni la taula»............

9

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Entruperis».........................................................

9

«La bella Regina fallera».........................................................................................

11

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «El bunyol»...................................................... Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, [caricatura de Nicolau Primitiu Gómez Serrano]

12 12

Calvo Acacio, Vicent, «El decàleg»........................................................................ Calvo Acacio, Vicent, [caricatura de Vicent Calvo Acacio]...................................

13 13

Morante i Borràs, Jesús, «19 de març: San Josèp»..................................................

13

Llorente i Falcó, Teodor. Jordi de Fenollar, «Ninots de falla, ninots»................... Llorente i Falcó, Teodor, [caricatura de Teodor Llorente Falcó]............................

14 14

Ángeles, Pepe, «Conflicte fallero»..........................................................................

14

Morales Sanmartín, Bernat. Fidelio, «De Carnistòltes a San Josep»...................... Morales Sanmartín, Bernat, [caricatura de Bernat Morales Sanmartín]..................

15 15

«La dòna valenciana».............................................................................................. Bellver Salinas, J., [iŀlustració per a «La dòna valenciana»]..................................

15 15

Malboysson Ponce, Enrique, «Les falles son algo molt serio»............................... Malboysson Ponce, Enrique, [caricatura d’Enrique Malboysson Ponce]...............

16 16

Morante i Borràs, Jesús, «PP. Segrelles»................................................................ Gamborino Martín, Francisco, [caricatura de Josep Segrelles]...............................

16 16

Casp i Verger, Vicent, «Llengua de fòc»................................................................

16

Almela i Vives, Francesc, «A la falla...! A la falla...!»........................................... Almela i Vives, Francesc, [caricatura de Francesc Almela i Vives].......................

17 17

Morante i Borràs, Jesús, «PP. Capuz»..................................................................... Gamborino Martín, Francisco, [caricatura de Josep Capuz]...................................

17 17

Caballero i Muñoz, Francesc, «Qué son les falles de San Josep»...........................

17

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

18-30

«La falla de la ex plasa de la Reina».......................................................................

30

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Un poeta desairat / pel jurat del Rat Penat; / pero que, al fi, triomfador / lográ vore’l seu amor»....................................

32-33

Gayano Lluch, Rafael, «Sugerències apròp de la Constitució Espanyòla».............

33

«Falles de pòble».....................................................................................................

34

«Falles infantils»......................................................................................................

34

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols cuadrats»..................................................

34

Lluch Arnal, Emili, «Els falleros del pervindre».....................................................

35-36

Buïl i Navarro, Eduard, «Foc d’ideal».....................................................................

36


1934 Pàg. Usabal Hernández, Lluís Felip, [portada]................................................................

1

Caballero i Muñoz, Francesc, [a la senyoreta Amparito Albors, regina fallera major 1934]

7

«Els poetes fallers més inspirats»............................................................................

8

«Els artistes fallers més coneguts»..........................................................................

9

Montesa, Jordi de, «La llar gremial dels fusters»....................................................

10

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Lluis Usabal. Lo que diu de Valencia i les falles un pintor ausent vint anys d’ací»................................................................. Covarrubias, José Miguel, [caricatura de Lluís Usabal]..........................................

11-12 11

Soler i Peris, Josep, «Pepe Alba, les falles i la mar»...............................................

12

Gayano Lluch, Rafael, «Una gran actriu de teatre retirá».......................................

13-14

Morales Sanmartín, Bernat, «Mars, marcero i caracero»........................................

14

Juan i Garcia, Josep Maria, «El fill del fallero»......................................................

14

«Uns quants Pepes de la Societat Coral “El Micalet”»............................................

15

Gayano Lluch, Rafael [versos] - Vercher Coll, Antoni [dibuixos], «Calvari que va pasar / un home bó i sense un pero / fins el moment d’“inventar” / l’ofici de ruletero».......................................................................................

16-17

Senent i Micó, Antoni, «El valencianisme i les falles»............................................

16

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¡Ací es sindica hasta el gat!».......................................

17

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les Falles d’enguany e itinerari per a recórrerles totes»..................................................................

18-34

«Programa oficial de les festes falleres».................................................................

35

Casp i Verger, Vicent, «Bunyols i sucre»...............................................................

35

Monmeneu Gómez, Josep, «Al servei del turisme»................................................

35

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Bunyols quadrats»..................................................

35

Borràs Castelló, Elies, «Estampa de la festa».........................................................

36

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «Crepuscle i aubada»..........................................

36

Buïl i Navarro, Eduard, «Cantic d’esperança».........................................................

36

Sendín Galiana, Alfred, «La vengansa»..................................................................

36


1935 Pàg. Segrelles Albert, Josep, [portada]............................................................................

1

[a Vicenteta Montoro, fallera major 1935]..............................................................

7

Sarthou Stoner, Desemparats, «Les falles valencianes»..........................................

8

Monmeneu Gómez, Josep, «Lo Rat Penat i les falles»...........................................

8

Gajan, Jules, «Homenatje d’un foraster a Valencia i als fallers»............................

8

Osset Merle, Josep, «Una deprecació de Valencia a San Josep»............................

9

Lluch Arnal, Emili, «La lleona»..............................................................................

10-11

Morante i Borràs, Jesús, «La falla que jo faria»......................................................

11

Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Una visita a l’estudi del magnífic pintor Pepe Segrelles»

12

González Martí, Manuel, «Retaules de San Josep, en rajoletes, pels carrers de Valencia»

13-14

Ramírez Bordes, Vicent, «Algúns Pepes de Lo Rat Penat»....................................

14

«Antoni Vercher».................................................................................................... R. L., [retrat d’Antoni Vercher]..............................................................................

14 14

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les Falles d’enguany i itinerari per a recórrerles totes»..................................................................

15-25

Argent Morales, Joan Baptista, «Bunyolades»........................................................

18

Casp i Verger, Vicent, «A la falla».........................................................................

25

González Mir, Josep, «Bunyols quadrats»..............................................................

25

«Falles de poble».....................................................................................................

25

«Pensat i Fet infantil»..............................................................................................

26-27

«La Cabalgata Fallera. Homenatge al tío Pep, inventor de la falla».......................

28

Rodrigo Alamar, Josep, «¡¡Falleros!!»....................................................................

28

Gayano Lluch, Rafael, «Orige de la festa de les falles»..........................................

29-30

Alós, Vicent, «Bunyols quadrats»...........................................................................

30

«Programa oficial de les festes falleres».................................................................

31

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «Entre la vespra i el jorn»...................................

31

Mateu Cervera, Josep [dibuixos] - Pep [versos] i Ric [versos], «Un escándalo de tants / o la fuga dels xagants».....................................................................

32-33

Bohórquez y Bohórquez, Enrique, «La falla municipal»........................................

32

Calatayud i Rives, Teresa, «El feminisme en les falles».........................................

33

«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana» Ortín i Benedito, Bernat, «Ben prop de la Primavera»............................... Andrés Cabrelles, Ramon, «Bunyolera, bunyolera».................................. Asins i Lerma, Pasqual, «Vora, voreta del fòc»......................................... Hernández Casajuana, Faust, «Baix del pali d’un llorer»........................... Peris Celda, Josep Ernest, «Bunyolera riallera...»...................................... Ferrer Vercher, Jaume, «Al vore eixos ulls hermosos».............................. Caballero i Muñoz, Francesc, «Bunyolera gentil que auriolada»............... Esteve i Victòria, Josep Maria, «En majestat de regina»........................... Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»]

34 34 34 34 34 34 34 34 34

Roig Bataller, Francesc, «Torna el Romanticisme. ¡¡S’acabaren els enxufes!!».....

35

Caro Adam, Vicent, «¡Una fallera d’a xavo!...»........................................................

35


Morales Sanmartín, Bernat, «Tribunals de Amor»....................................................

36-37

Casp i Verger, Xavier, «Visió romántica».................................................................

36

Montoro Torres, Josep, «Lo molt que se treballa per a fer una falla».......................

37


1936 Pàg. Mateu Cervera, Josep, [portada]...............................................................................

1

Morales Sanmartín, Bernat, «En l’hòrt de Bernat i Baldoví»..................................

8

«Al arribar a l’any vint-i-cinc de vida»....................................................................

10

Hernández Casajuana, Faust, «¡Pareix que siga l’atre día quan vingueren per la vía!»

11

«Don Manuel Sigüenza».........................................................................................

11

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «“Pensat i Fet” en la llengua valenciana»........

12

«Gráfic del moviment ascensional de les falles des de l’any 1918 fins al 1936»...

12

Cardona Garcia, Conrad Antoni, «Moments. El goig de les falles».......................

12

González Martí, Manuel, «Sant Josep en retaules de rajoletes».............................

13

Brocal Belenguer, Joan Baptista, «Foc en l’aigua».................................................

13

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Un valenciá en lo cèl, en la nit de les falles»...............

14

Gayano Abad, Rafael, «En la festa de les falles. Apunts presos al vòl».................

14

Monmeneu Gómez, Josep, «Al meu cor i hi hagué una falla»................................

14

Calvo Acacio, Vicent, «“Una estoreta velleta...”»................................................... González Torralba, Josep, [iŀlustracions per a «“Una estoreta velleta...”»]............

15 15

Roig Bataller, Francesc, «Bunyols calentets».........................................................

15

Thous i Orts, Maximilià, «Pensat i Fet, popular»....................................................

16

Caballero i Muñoz, Francesc, «Pensat i Fet, festiu»...............................................

16

Buïl i Navarro, Eduard, «Pensat i Fet, artiste»........................................................

16

Asins i Lerma, Pasqual, «Pensat i Fet, optimiste»...................................................

16

Casp i Verger, Xavier, «Pensat i Fet, patriota»........................................................

17

Peris Celda, Josep Ernest, «Pensat i Fet i la festa»..................................................

17

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Pensat i Fet, degá»...............................................

17

Gayano Lluch, Rafael, «Les falles de l’antigor. Dos noticies sòltes»......................

18-19

Soler i Peris, Josep, «Divagacións sobre l’orige de les falles»................................

19

Borràs Castelló, Elies, «Lo que m’agrada de les falles»..........................................

19

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany i itinerari per a vóreles totes»......................................................................

20-35

Ferrer Vercher, Jaume, «En esta festa eixemplar»..................................................

35

Ric [versos] i Pep [versos] - Sanz Castellanos, Vicent [dibuixos], «Lo que en la nit del debut / li va passar en un “Cau” / a un poeta melenut»...................

36

«Una colonia valenciana en l’Argentina planta una falla»......................................

36

Valero Muñoz, Ricard, «Deprecació».....................................................................

36


1940 Pàg. Sanz Castellanos, Vicent, [portada].........................................................................

1

Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a la portada interior].................................

7

«En aquest renaixer d’Espanya»..............................................................................

8

Llopis Espí, Pasqual, «Sant Josep, protector de l’Església universal».................... Mateu Cervera, Josep, [iŀlustració per a «Sant Josep, protector de l’Església universal»]

9 9

Sanmartín i Bargues, Ricard - Sanç Moia, Josep - Barrachina Esteban, Francesc – Zacarés Chisvert, Josep - Giménez i Fayos, Josep Maria - Sigüenza Alonso, Manuel, «A Josep M.ª Esteve Victòria»........................................

10

«Sempre director nostre»......................................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Sempre director nostre»].....................

11 11

Sereneta, «Caricatures de dos Peps “presidencials”».............................................. Panach i Ramos, Emili, [caricatures per «Caricatures de dos Peps “presidencials”»]

12 12

Casp i Verger, Xavier, «Entusiasme... iŀlògic? (En la nit de Sant Josep)»................ Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració per a «Entusiasme... iŀlògic? (En la nit de Sant Josep)»]................................................................................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Itinerari»...............................................

14-21

«Parlen elles» Sarthou Stoner, Desemparats, [«Quan es parla de les falles de Sant Josep... »] M. Herminia, «A la caseta de Natzaret també hi hauria falles».................

22 22

Monmeneu Gómez, Josep, «La falla que cal».........................................................

23

Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració]....................................................................

23

Casp i Verger, Vicent, «Riu, València, riu»............................................................

23

Caballero i Muñoz, Francesc, «Altra volta les falles».............................................

23

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Com un home socarró / en les ralles es riu d’elles / fent-se un carnet en orelles / de lliure circulació».....

24

Morante i Borràs, Jesús, «València de Sant Josep»................................................

24

Vila i Cabanes, Josep, «Fe de vida»........................................................................

25

Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració]....................................................................

25

Calvo Acacio, Vicent, «Un bon faller»...................................................................

25

Adlert Noguerol, Miquel, «Justificació de pensat i fet»..........................................

25

Pont Segrelles, Josep, [iŀlustració]..........................................................................

26

O. de Sant Joan, «Ja he eixit del cau».....................................................................

26

López-Chávarri i Marco, Eduard, «Camí»..............................................................

26

Sanz Castellanos, Vicent, «Josep Benlliure»...........................................................

26

Carreres Zacarés, Salvador, «Dolços i bunyols».....................................................

26

Hernández Casajuana, Faust, «El ballet de la falla»................................................

27

Pont Segrelles, Josep, [iŀlustració]..........................................................................

27

Esteve i Genovés, Francesc, «Records»..................................................................

27

Pont Segrelles, Josep, [iŀlustració]..........................................................................

28

Morales Sanmartín, Bernat, «València i les falles davant d’un estranger».............

28

Sanz Castellanos, Joan, «Tragèdia i consolació de don Josep»...............................

28

Adalid Cortada, Rafael, «Foc i flames»..................................................................

28

13


Amades i Gelats, Joan, «Les fogueres»...................................................................

29

Pont Segrelles, Josep, «Divaguem en romàntic?»...................................................

29

Calatayud Bayà, Josep, «Dècima d’actualitat».......................................................

29

Nácher Todo, Vicente, «Visió químico-fallera».....................................................

29

Mora, Micalet, «Mirant la falla»..............................................................................

30

Ruiz Esteve, Maties, «Dècimes».............................................................................

30

M. B. M, «Al calor de la falla»................................................................................

30

Gayano Lluch, Rafael, «Carta oberta a Esteve Victoria»........................................

30


1941 Pàg. Vorín, [portada].......................................................................................................

1

«Srta. Carme Franco Polo»......................................................................................

7

Barreira Polo, Joan Josep, [retrat de Carmen Franco Polo].....................................

7

Ramil López, Francesc, [recreació de l’escut de la ciutat de València]..................

7

Ibars Ibars, Maria, «Cançoneta de l’amor primer».................................................. Arlandis Corral, Vicent, [iŀlustració per a «Cançoneta de l’amor primer»]............

8 8

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Un instant amb Esteve»..........................................

8

València, Fra Eugeni de, «La florida vara de Sant Josep»...................................... Mateu Cervera, Josep, [iŀlustració per a «La florida vara de Sant Josep»].............

9 i 16 9

Ramil López, Francesc, [recreació de l’escut reial de Pere el Cerimoniós]............

10

Nicolau de Sueca, «Una falla lisboeta»...................................................................

10

Soler i Godes, Enric, «Festa»..................................................................................

10

Quilis Molina, Rafael, «De Valencia a Alacant»....................................................

10

Domínguez Barberà, Martí, «Breu estiu en la nit de Sant Josep»........................... [«Martí Domínguez»].............................................................................................. Panach i Ramos, Emili, [caricatura de Martí Domínguez]......................................

11 11 11

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla del Micalet».................................................

12

Casp i Verger, Xavier, «De mí al cervell (Atra nit de Sant Josep)»........................

13

Tio i González, Julià, «Unes paraules»...................................................................

14

Adlert Noguerol, Miquel, «Lloa i diatriba de la falla»............................................

14

O. de Sant Joan, «Una falla per a tres».................................................................... Pont Segrelles, Josep, [iŀlustració per a «Una falla per a tres»]...............................

15-16 15

Súria i Albiñana, Rafael P., «Mentre capolla març»................................................

16

Esteve i Genovés, Francesc, «València i les falles»................................................

16

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

17-24

«Falles infantils»......................................................................................................

25

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Com un grup paraxufista / dels més decidits i entesos / en un atac per sorpresa / resulten ells els s...........

26-27

Morante i Borràs, Jesús, «Nostres falles, ¡crit de festa!»........................................

26

Fix, «Parlem de fútbol. Orientacions».....................................................................

26

Cortina Díaz, Joan, «El ninot».................................................................................

26

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Lo que fa la festa»........................................................

27

Épila, Josep, «La festa de les Falles»......................................................................

27

Casp i Verger, Vicent, «Així mor la falla».............................................................. Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració per a «Així mor la falla»]............................

28 28

Pericàs Vicens, Coloma, «Les Falles».....................................................................

28

«Coloqui nou del gitano i els fallers»...................................................................... Kiko, [iŀlustració per a «Coloqui nou del gitano i els fallers »]..............................

29 29

Ric [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «Despertá que com vorem / ha segut per a la falla / com la trompeta del fem»...........................................

30

Payà Espinós, Josep, «Festa de les falles»...............................................................

31


Mora, Micalet, «Al vol»..........................................................................................

31

«La mort de Josep Serrano»....................................................................................

31


1942 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

Casp i Verger, Xavier, «Tendror de flama»............................................................. Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Tendror de flama»]..............................

7 7

Salvador i Gimeno, Carles, «Focs, fogueres i falles»..............................................

8-9

Morales Sanmartín, Bernat, «Les falles».................................................................

9

Sosa, Pere, «D’home a home no va res o L’origen d’una falla».............................. Goñi, [dibuix per a «D’home a home no va res o L’origen d’una falla»]...............

10 10

«Religió en la festa»................................................................................................

10

Casp i Verger, Vicent, «Joioses falles»................................................................... Sanz Castellanos, Vicent, [dibuix per a «Joioses falles»].......................................

11 11

Esteve i Victòria, Josep Maria, «Dues dècimes de “Pep”».....................................

11

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Nit de falles»..........................................................

12

Adlert Noguerol, Miquel, «Comprensió i sentiment de les falles».........................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-30

«Itinerari»................................................................................................................

31

Cervera Aviñó, Josep, «El cinema i les falles»........................................................

31

Lázaro Torres, Antoni, «Per a les Pepiques»...........................................................

31

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Una, que en l’orgull de ser, / secrets negocis baralla / i en descobrir-se l’afer / me la planten en la falla»..

32

Ibars Ibars, Maria, «Herald de primavera»..............................................................

32

O. de Sant Joan, «Vorem enguany»........................................................................

33

Sanz Castellanos, Vicent [dibuixos] - [textos anònims], [vinyetes humorístiques]..

33-37

Morante i Borràs, Jesús, «Lloa de la festa».............................................................

33

«Bunyol quadrat»....................................................................................................

33

Hernández Casajuana, Faust, «La despertà de l’antigor»........................................

34

Sereneta, «Conte ironic»..........................................................................................

34

[quartetes humorístiques]........................................................................................

34

Esteve i Genovés, Francesc, «València i les falles»................................................

35

«Bunyols quadrats».................................................................................................

35

Martínez Bonora, M., «La ciutat del foc»...............................................................

35

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Vullc anar a vore falles»..............................................

36

Súria i Albiñana, Rafael P., «Què diu?»..................................................................

36

«La falla i la pau»....................................................................................................

36

Mallent, Rafael, «Agafeu este ninot!...»..................................................................

37

Eduard, «Un nou escolà de Quart»..........................................................................

37

Ric [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuix], «Auca feta en quatre ralles de Pepico Botafalles»......................................................................................

38


1943 Pàg. Tuset Tuset, Salvador, [portada]..............................................................................

1

[saluda].................................................................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per al saluda] 6.................................................

7 7

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla cervantina»..................................................

8

Un Missioner, «Sant Josep i la serra»...................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Sant Josep i la serra »].........................

9 7

Casp i Verger, Xavier, «Flama»...............................................................................

10

Adlert Noguerol, Miquel, «Evolució inevitable»....................................................

10-11

Andrés Cabrelles, Ramon, «Bona escusa!».............................................................

10

Quilis Molina, Rafael, «Falles i fogueres»..............................................................

11

Duran i Tortajada, Enric, «València»......................................................................

11

Casp i Verger, Vicent, «En jeure la falla»...............................................................

11

90=XC, «Ell, ella i l’atra. Drama vulgarot en 3 plors»............................................ Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustracions per a «Ell, ella i l’atra. Drama vulgarot en 3 plors »].................................................................................................

12

«Si... No...»..............................................................................................................

13

Sanmartín i Bargues, Ricard, «I així va naixer “Pensat i Fet”»................................

14 i 38

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

15-28

Uríos, P., «Ninots vius»...........................................................................................

28

Rac, «Ahí va això!»..................................................................................................

28

M. B. M, «Melositat fallera»...................................................................................

28

Hernández Casajuana, Faust, «Falles en gasógeno»...............................................

29

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Sou ninots per a una falla!».........................................

29

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Una cosa gran d’un xic / ja que a la família trau / dels apuros sense un clau / en una idea d’abric»......

30-31

Ibars Ibars, Maria, «Fallera!!».................................................................................

30-31

Roc, «Prec d’un faller»............................................................................................

30

Borràs Castelló, Elies, «Poemeta de Març»............................................................

31

Mallent Albert, Eduard, «La falla que jo faria»......................................................

31

Roquet, «La plantâ».................................................................................................

31

O. de Sant Joan, «Divagacions»..............................................................................

32

Esteve i Genovés, Francesc, «Temes falleros»........................................................

32

Giménez i Fayos, Josep Maria, «Toni i Pasqual o mes reflexions falleres»............

33

Navarro i Navarro, Francesc, «Xafarderies falleres»...............................................

33

Salvador i Gimeno, Carles, «“Falla” i els seus consonants»....................................

34-35

Súria i Albiñana, Rafael P., «Crit meditat»..............................................................

35

Salvador i Monferrer, Sofia, «A la fallera major»....................................................

35

Sereneta, «Caricatura aiguardentosa de la flama»....................................................

36

Donyet, «Aportació esportiva a les falles»..............................................................

36

6

12

Reproduïda com a iŀlustració de recurs en els números del 1959 (p. 4), 1960 (p. 32), 1962 (p. 40), 1963 (p. 6) i 1968 (p. 41).


Ric [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «Auca feta en unes ralles / de l’origen, vida i sort / fins una posible mort / de la festa de les falles»........

37

«Deu en ralles»........................................................................................................

38

«Decimetro»............................................................................................................

38

«Bunyols quadrats».................................................................................................

38

Ruc, «Peixcat al vol»...............................................................................................

38

«Bunyols quadrats».................................................................................................

38


1944 Pàg. Lozano Sanchis, Francisco, [portada]......................................................................

1

[saluda]..................................................................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per al saluda]...................................................

7 7

Hernández Casajuana, Faust, «La falla per teléfon no és filla del “pensat i fet”»...

8-9

Ombuena Antiñolo, José, «Pauet, músic de banda»................................................

9

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Rusinyol i Pensat i Fet»..........................................

10

Ferran Boscà Berga, «La botànica i les falles»........................................................

11-12

Salvador i Gimeno, Carles, «Amor, foguera»..........................................................

11

Bertran i Oriola, Manuel, «A Sant Josep»...............................................................

11

Dolç i Dolç, Miquel, «Falles de València»..............................................................

11

Salvador i Monferrer, Sofia, «Prec a Sant Josep»....................................................

12

Tort Gargallo, Amparito, «Matinet de delícies»......................................................

12

Sanç Moia, Josep, «Posem-se a to».........................................................................

12

Almela i Vives, Francesc, «art & ART».................................................................

12

Morales Sanmartín, Bernat, «La falla popular i la falla artística»............................

13

Ibars Ibars, Maria, «Cantem al Sant gloriós»...........................................................

13

Monzó, Pilar, «Cançonetes de falla».......................................................................

13

Esteve i Genovés, Francesc, «Tradició»..................................................................

13

Calvo Acacio, Vicent, «Ninots»..............................................................................

14

Carín, «Bunyols quadrats»......................................................................................

14

Quilis Molina, Rafael, «Sacrifici»...........................................................................

14

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

15-27 i 30

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Gandia»................................................

28-29

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Els bunyols de...»................................................... Benlliure Gil, Josep, «Els bunyols de...».................................................................

31 31

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Una Junta satisfeta / pa qui el treball no s’estila, / el president l’espavila / per mig de “l’arma secreta”»..

32-33

«Dècima (o lo que siga)»..........................................................................................

32

Ruiz, V., «Els Pepets de la barraca»........................................................................

32

Guastavino Robba, Severí, «Les falles casamenteres».............................................

33

«Decimetro».............................................................................................................

33

Sanmartín i Peris, Ricard, «Loca per la música»......................................................

33

Ric, «L’ambient»......................................................................................................

34

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Fins l’hora de la cremá la gent balla entusiasmà»........

34-35

Mec, «Rasa, resa, risa, rosa, rusa»............................................................................

34

Mec, «Sària, séria, síria, sória, súria».......................................................................

35

Roc, «Milà i les seues caigudes, ¡ai, quantes falles perdudes!»...............................

35

Sanz Castellanos, Vicent, «5 vents en P».................................................................

36

Blat Monzó, Miquel, «L’herència d’una estoreta»...................................................

36

Soler i Godes, Enric, «Caliu»....................................................................................

36


«3 ninots de falla».....................................................................................................

36

González Martí, Manuel, «La falla artística i Marian Garcia Más».......................... Folchi, [caricatura de Marià Garcia Mas]..................................................................

37 37

Alcon i Mateu, Prudenci, «Flors i falles en 1944»....................................................

37

Ric [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «Auca que pretén tan sols / fer concreta i resumida / la senzilla i trista vida / de l’inventor dels bunyols»..

38


1945 Pàg. Llop Martínez, Pasqual, [portada]...........................................................................

1

[saluda]....................................................................................................................

5

Artola i Tomàs, Bernat, «La “fallera” fallida»........................................................

6

Alcon i Mateu, Prudenci, «S’acosten les falles».....................................................

6

Salvador i Gimeno, Carles, «Sant Josep»................................................................ Moltó Verdú, Antoni, [iŀlustració per a «Sant Josep»]............................................

7 7

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Sols per l’ingeni t’expliques / que una pobra comissió logre més animació / que totes les falles riques»..

8-9

Sendín Galiana, Alfred, «Canvi de caracter»..........................................................

8

Riera, Salvador, «Què és la falla?»..........................................................................

8

«Papa, Pepa. Pipa. Popa. Pupa»...............................................................................

8-9

Sastre i Ferrer, Vicent, «“Chopetí” és un criticó»....................................................

9

Sanmartín i Peris, Ricard, «Pensar i fer (folia)»......................................................

9

«Cançons populars en estraperlo»...........................................................................

9

7

Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc, «Les falles de Sant Josep. El tio Pep...» .....

10

Llombart, Constantí, «Josep F. Sanmartín i Aguirre» 8............................................ [Pons, Ángel], [caricatura de Josep F. Sanmartín i Aguirre] 9..................................

10 10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

11-25

Moltó Verdú, Antoni, «Els bunyols».......................................................................

26

Salvador i Monferrer, Sofia, «Cançoneta del dia de Sant Josep»............................

27

Sanmartín i Bargues, Ricard [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «Articles de falla. Tipo unic. Marcats al canto»......................................................

27-32

Carsal, «Calda en el gel».........................................................................................

27

Max-Karell, «La plantà»..........................................................................................

27

Pep el Fuster, «Pensaments fallers».........................................................................

27

Roc, «Per què me diuen Pepico?»............................................................................

28

Rodrigo Alamar, Josep, «De València al cel...».......................................................

28

Salvador i Monferrer, Sofia, «Les tres germanes: falles, fogueres i gaiates»..........

29

«Rareses».................................................................................................................

29

Ruc, «L’origen de les falles»...................................................................................

29

Gil Martorell, Antoni, «Carta al nostre Director»...................................................

30

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

30

Rec, «El pollastre»...................................................................................................

31

«Molta por, però...».................................................................................................

31

«Origen d’una moda»..............................................................................................

31

7

Reproducció del poema «Les falles de Sen Chusep», publicat originalment en el llibre de Constantí Llombart i Josep F. Sanmartín Melonar de Valensia, del 1877 (pp. 163-167). En el número del 1916 (p. 10) n’havia aparegut reproduït un fragment. 8 Poema publicat originalment en el llibre de Constantí Llombart i Josep F. Sanmartín Melonar de Valensia, del 1877 (p. 15). 9 Publicada originalment en el llibre de Josep F. Sanmartín i Aguirre Jagants i nanos (Falóries en prósa y vérs), del 1895 (p. 5).


Sanmartín i Bargues, Ricard, «Xeniums fallerium»................................................

31

«Purnes»..................................................................................................................

32


1947 Pàg. Verde Rubio, Ricard, [portada]...............................................................................

1

[saluda]....................................................................................................................

3

Sanmartín i Bargues, Ricard, «La falla de Sant Josep»...........................................

4

Soler i Peris, Josep, «El poeta i el cuiner»...............................................................

4

10

Maragall i Gorina, Joan, «A València en festa» .................................................... M. B., [iŀlustració per al poema «A València en festa»]..........................................

5 5

Esteve i Victòria, Josep Maria, «En les falles»........................................................ Dubon Portolés, Lluís, [iŀlustració per a «En les falles»]........................................

5 5

Salvador i Monferrer, Sofia, «Primavera»...............................................................

6

Salvador i Gimeno, Carles, «Ninots de falla».........................................................

6

Hernández Casajuana, Faust, «Els gremis fallers»..................................................

6

Casp i Verger, Xavier, «Marinada de la nit de Sant Josep».....................................

7

Esteve i Genovés, Francesc, «Dèneu de març».......................................................

7

Salvador i Gimeno, Carles, «Sant Josep, el Nen i les falles».................................. Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Sant Josep, el Nen i les falles»]...........

7 7

Cualo [dibuixos] - [versos anònims], [vinyetes humorístiques]..............................

8-9

Ferreres, Rafael, «Les falles d’ahir»........................................................................

8-9

Vidal i Vidal, Ventura, «Els bunyols».....................................................................

8

«Bunyolet»...............................................................................................................

8

Rodrigo Alamar, Josep, «El testament d’un faller».................................................

9

Max Carell, «Foc i... fum».......................................................................................

9

Alvar-Xina, «Xirivia, faller»....................................................................................

10

[quartetes humorístiques]....................................................................................... .

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles 1947».........................................

11-25

Adlert Noguerol, Miquel, «Sentit íntim de les falles».............................................

26

«Bunyols quadrats».................................................................................................

26

Sanmartín i Peris, Ricard, «Els Reis en les Falles».................................................

26

Morales Sanmartín, Bernat, «Sant Josep, les falles i el cotó».................................

27

«Bernat Morales San Martín»11................................................................................

27

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Com temps és or (si el treballes), / Pep no en vol pedre ni un mos, / mes per sort ve i veu les falles / mentres se li cou l’arròs»............................................................................

28-29

Pep, Pepet i Pepot, «Dos dotzenes de consells dictats per uns fallers vells»...........

28-29

«Bunyols quadrats».................................................................................................

28-29

Castro Conca, Josep, «El camaleó i la festa fallera»...............................................

30

Ferrer Vercher, Jaume, «Bunyolades»....................................................................

30

Boscà Berga, Ferran, «Els bunyols en celofana»....................................................

31

Soler i Godes, Enric, «Cançó de març»...................................................................

31

10

Poema publicat en el diari valencià El Radical el 31 de juliol de 1907, un mes abans de l’Assamblea Regionalista Valenciana convocada per València Nova en el segon centenari de la batalla d’Almansa. 11 Nota necrològica publicada originalment en el número 145 de la revista Valencia Atracción, febrer del 1947.


Renat i Ferrís, Guillem, «Història de la paraula “falla”»........................................

32

Riera, Salvador, «L’oració en la festa»...................................................................

32

Sanç Moia, Josep, «Qui sap?».................................................................................

32


1948 Pàg. Navas Escuriet, Enric, [portada]..............................................................................

1

Margarit Colominas, Lluís, «Falles de Sant Josep».................................................

3

Federico, «El millor perfum, la música»................................................................. Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «El millor perfum, la música»].............

4 4

Duran i Tortajada, Enric, «La música»....................................................................

4

«Notes musicals».....................................................................................................

4

Ombuena Antiñolo, José, «Elogi del coeter».......................................................... Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Elogi del coeter»]................................

5 5

Salvador i Gimeno, Carles, «Coets voladors».........................................................

5

«Llum i esclafits»....................................................................................................

5

Fuster i Ortells, Joan, «Falla encesa»......................................................................

6

València, Fra Eugeni de, «Materialitat i espiritualitat de les falles».......................

6-7

Sanmartín i Peris, Ricard, «Anar per llana...».........................................................

6

Salvador i Monferrer, Sofia, «La falla fa un esclafit».............................................

6

Alcon i Mateu, Prudenci, «El foc i els ninots de la falla».......................................

7

Ibars Ibars, Maria, «En la llar del Sant»..................................................................

7

La Redacció, «Les falles i l’art»..............................................................................

7

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Hores!!».................................................................. Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Hores!!»]..............................................

8 8

Casp i Verger, Xavier, «Espill no, falla»..................................................................

8

Colmenero, María, «Parelleta d’agüelets»................................................................

8

«Marian Benlliure».................................................................................................. [retrat de Marià Benlliure].......................................................................................

9 9

«Maximilià Thous Orts»..........................................................................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Tot lo criticable és fallable»...................................

10

«Bunyols en pena»...................................................................................................

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles 1948».........................................

11-25

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Lluny de la terra»...................................................

26

Pla Arnandis, Josep, «València en flames».............................................................

26

El Fill de Pep el Fuster, «Bunyolets»......................................................................

26

Rodrigo Alamar, Josep, «Una falleta “infantil”?»...................................................

27

Guala, Tonico, «Què és un ninot de falla?».............................................................

27

Sanç Moia, Josep, «¿Benhaurat o castís?»..............................................................

28

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «No pot dir ningun faller / qui se riurà més a gust / si és l’últim o el primer»................................................

28

Larrea, Fermí, «Bunyoleries»..................................................................................

28

Blat Monzó, Miquel, «Bunyols socarrats»..............................................................

28

Solans, R., «Falla que falla (cap-i-cua)».................................................................

29

A. A., «Una contalla»..............................................................................................

29

Soler i Godes, Enric, «Sorolla i Benliure en una falla de l’any 1904».................... [iŀlustració per a «Sorolla i Benliure en una falla de l’any 1904»]..........................

30 30


Borumballa, Maria, «Purnes»...................................................................................

30

Eva Niste, «La sogra de plexiglàs».........................................................................

31

«Ninots»...................................................................................................................

31

Calabuig Albert, Francesc, «Primavera de foc»......................................................

31

Un Veí, «Llavors de falla».......................................................................................

31

Llop i Lluch, Francesc de Paula, «Menja-bunyols honorífics (fet verídic)»...........

32

Qualsevol, «Bunyols quadrats»...............................................................................

32

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Falles sense foc».....................................................

32

Riera, Salvador, «Sonet místic a Sant Josep»..........................................................

32


1949 Pàg. Stolz Viciano, Ramon, [portada]..............................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard, [saluda]......................................................................

3

Ruiz Esteve, Maties, «L’abraç a València».............................................................

4

Orenga, Salvador, «Cançó del manifesser».............................................................

4

Ibars Ibars, Maria, «Flames cordials»..................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Flames cordials»]................................

5 5

Salvador i Gimeno, Carles, «Dansa de la falla»......................................................

5

Roca Salvador, Emili, «Remembrança»..................................................................

5

Bugella de Toro, José María, «A pensament fecond, sobren paraules»..................

6

Martínez-Aloy de Requena, Carme, «NO-DO retrospectiu de les Falles de València»

7

Ruc [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «La cremà. Ahir. Avui»..........

8-9

González Martí, Manuel, «Dos Valències»..............................................................

8-9

Balaguer Marí, Josep M., «El ceguet».....................................................................

8-9

Roc [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «La comissió de la falla».........

10

Val, Ricard de, «La poesia de la falla»....................................................................

10

Roc [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «La llangosta».........................

10

Hernández Casajuana, Faust, «Les vitamines del bunyol».....................................

11

«Srta. Margarida Casanova Civera, fallera major».................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles de 1949»....................................

12-25

Ramonet, «Jaimito no veu les falles»......................................................................

26

«Bunyolet»...............................................................................................................

26

Soler i Godes, Enric, «Les primeres falles infantils»..............................................

27

Blasco Romero, Ricard, «Dolçaina i tabalet»..........................................................

28

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Un ensomi desbarat / que en la gent molt es fia / pot arribar algun dia / que es fera en realitat».................

28-29

Cerveró Ferrer, Salvador, «Breu resum».................................................................

28

S. O., «El Sol, la Falla i la Lluna»...........................................................................

28

Signes i Ruiz, Innocenci, «Esclat»..........................................................................

29

Sord, «Traca»...........................................................................................................

29

Rec, «Festa internacional»........................................................................................

29

«Bunyolades»...........................................................................................................

29

Casp i Verger, Xavier, «Tres temps de la nostra falla»............................................

30

Nicolau de Sueca, «Falles que calen».....................................................................

30-31

Rodrigo Alamar, Josep, «En la festa de les Falles».................................................

30

Max Carell, «Falles»................................................................................................

33

El Delicat de Gandia, «Cudols»..............................................................................

33

Comes, Francesc, «Festa de falles».........................................................................

33

«La bellesa».............................................................................................................

33

«La placeta».............................................................................................................

33


Qualsevol, «Bunyols quadrats»...............................................................................

34

Ric, «Lamentació»..................................................................................................

34


1950 Pàg. Pedro de Valencia, [portada]...................................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard, [saluda]..................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per al saluda] 12................................................

3 3

Chanzá Iborra, Salvador, «Pepe Iturbi, l’enamorat de València»........................... Vera, Antoni, [caricatura de Josep Iturbi] 13............................................................. Milo, [caricatura de Josep Iturbi]…........................................................................

4 4 4

Sorribes Gramatge, Vicent, «Sant Josep, un Sant modern»....................................

5

Pensat i Fet, «La falla de Sant Vicent»....................................................................

5

Salvador i Gimeno, Carles, «Bunyolera graciosa».................................................. Pascual i Añó, Teresa, [iŀlustració per «Bunyolera graciosa»]................................

6 6

Hernández Casajuana, Faust, «Anem a un acord urgent: és precís ser valencià pal títol de president»..................................................................................

6-7

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»...................................................

6-7

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Després de la festa».................................................

7

Badia i Marín, Vicent, «La llibertat fallera»............................................................

8

Cámara Ávila, Adolfo, «Senyors de “Pensat i Fet”»...............................................

8

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Junta Central Fallera».............................................

8

Soro, Frederic, «Música extrangera en la festa més popular o Açò és París»......... Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustracions per a «Música extrangera en la festa més popular o Açò és París»].................................................................... ..

9

Ric, «Vulcà faller»................................................................................................... Ramil Garín, Alfons, [iŀlustració per a «Vulcà faller»]...........................................

10 10

González Martí, Manuel, «Un gavan a la moda (per carambola)»..........................

10

«Bunyols redons»....................................................................................................

10-11

Roc, «Cap i cua de la falla»..................................................................................... Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Cap i cua de la falla»]..........................

11 11

«El procés del ninot»...............................................................................................

12

«Carles Cortina»......................................................................................................

12

Duran i Tortajada, Enric, «A l’àlbum de Mari-Victòria Noguera i Ximénez de Cisneros»

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»...........................

13-25

Moltó Verdú, Antoni, «Les falles de pedra»............................................................

26

Max, «Gregueries falleres»......................................................................................

26

Ibars Ibars, Maria, «Cançoneta de falles»................................................................

26

Soler i Godes, Enric, «50 anys de falles».................................................................

27 i 32

Morante i Borràs, Jesús, «València i les falles».......................................................

28

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Cal cremar el castell»....................................................

28-29

Sanmartín i Peris, Ricard, «Bunyols sense forats»...................................................

28-29

Martínez Bonora, M., «A grans mals...»..................................................................

28-29

Duran i Tortajada, Enric, «Miracle en primavera»...................................................

29

«No parles mal dels poetes».....................................................................................

30

12 13

Iŀlustració elaborada a partir de la portada de Manuel Sigüenza per al número del 1912. Reproducció de la caricatura publicada en el número del 1928 (p. 11).

9


Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «El qui les falles desdora / que es pense lo que barrunta / puix ja que en tirar la punta / se li pot cremar l’estora»............................................................................................

30-31

Rodrigo Alamar, Josep, «València, espill de l’humorisme».....................................

30

Balaguer Marí, Josep M., «Les nostres falles».........................................................

30

«El “Pensat i Fet” en la Història de les Falles»........................................................

31

Mira Noguera, Pere, «Alocució fallera»...................................................................

32


1951 Pàg. Ramil Garín, Alfons, [portada]................................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard, [saluda].....................................................................

3

Sanmartín i Bargues, Ricard, «L’estoreta».............................................................. Anton Máñez, Manuel, [iŀlustracions per a «L’estoreta»].......................................

4 4

«El primer “bando” faller»......................................................................................

5

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

5

Lacomba Guillot, Joan, «Coŀloqui de Sant Josep»..................................................

6

14

[xilografia del Museu Guasp, de Palma] ...............................................................

6

Mulet, Maria, «Dia de Sant Josep»..........................................................................

6

Ibars Ibars, Maria, «Les falles del meu poble»........................................................

6

Salvador i Gimeno, Carles, «L’Ofrena».................................................................. Llorens Cifre, Ricardo, [iŀlustració per a «L’Ofrena»]...........................................

7 7

Morante i Borràs, Jesús, «¡Flames patriòtiques!»...................................................

7

Sanmartín i Bargues, Ricard, «L’ofrena de les falleres a la Mare de Déu»............

7

Guillamon Perales, Rodolf, «Nocturn en el jardí»..................................................

7

Almela i Vives, Francesc, «Una iniciativa. La crítica i les falles»..........................

8-9

Alcayde Vilar, Francesc, «Pensat i fet»...................................................................

8

Salvador i Monferrer, Sofia, «Sonet de l’espurneig de taronges»...........................

8

Soro, Frederic, «Pel foc i la desídia. Hem de donar una explicació»......................

9

Duran i Tortajada, Enric, «La traca».......................................................................

9

Ombuena Antiñolo, José, «Qui amb motiu de les falles es crema, ninot és»..........

10

Climent, Àngel, «Tots folls»...................................................................................

10

Cámara Ávila, Adolfo, «De lo fácil a lo difícil o exaltació del “Pensat i Fet”»......

11

Rodrigo Alamar, Josep, «Vos parla un faller autèntic»...........................................

11

Soler i Godes, Enric, «Falles arreu del món»..........................................................

12

Mig, J., «Preludi de les Falles»................................................................................

12

Roda Soriano, Salvador, «A la Fallera Major Srta. Pilar Ibáñez-Martín i Mellado»

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

13-25

«Bunyols redons»....................................................................................................

25

Martínez Bonora, M., «La perdició de Cirilo per ferli cás al “bacilo”»..................... Martínez Bonora, M., [iŀlustració per a «La perdició de Cirilo per ferli cás al “bacilo”»]

26 26

El Fill del Fuster, «El llibret de la falla».................................................................

26

González Martí, Manuel, «Imprevisió de mort».....................................................

27

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

27

Pensat i Fet, «Pasqual Llop, amic de “Pensat i Fet”»..............................................

28

Ric [versos] - Cualo [dibuixos], [vinyeta humorística]...........................................

29

Ric [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «Dos que, com tants, a les festes / vénen portant-se el saquet / i entre aquelles o estes / no se gasten ni un quinzet»...

28-29

Ruc, «Festa en l’aire»..............................................................................................

30

14

Reproduïda en els números del 1957 (p. 7), 1967 (p. 7) i 1969 (p. 9).


Ahicart, F., [carta d’un lector des de Basilea]..........................................................

31

«Record homenatge a D. Vicent Casanova»...........................................................

31

«Antoni Royo i Ample»..........................................................................................

31

Roc, «La Gran València»........................................................................................

32

Balaguer Marí, Josep M., «La falla valenciana».....................................................

32


1952 Pàg. Llorens Cifre, Ricardo, [portada]............................................................................

1

Almela i Vives, Francesc, «A Maria del Roser Violant Ferrandis Luna i Álvarez de Toledo, fallera major de 1952».............................................................

3

Thous i Llorens, Maximilià, «Literatura fallera»....................................................

4

Ibars Ibars, Maria, «Complaença»...........................................................................

4

Sanmartín i Bargues, Ricard, «¡¡T’he vist passar!!»............................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «¡¡T’he vist passar!!»] 15........................

5 5

Roda Soriano, Salvador, «Sonet a la senyoreta Maria del Roser Ferrandis Luna»..

5

Duran i Tortajada, Enric, «A Vicenta... o Empar, que lluu vestit d’antiga valenciana»

5

Salvador i Gimeno, Carles, «Pluja en les falles»..................................................... Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració per al poema «Pluja en les falles»]..............

6 6

Sendra Navarro, Joaquim, «La falleta del carrer»...................................................

6

Mulet, Maria, «Cremà»...........................................................................................

6

Lacomba Guillot, Joan, «Evocació de Sant Josep».................................................

7

«Flames del cor» Guillamon Perales, Rodolf, «El millor poema».......................................... Guillamon Perales, Rodolf, «Sota el cel clar»............................................

7 7

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «L’Aviació americana / la gran sorpresa doná / en els bous, fent una pana / que el públic solucioná»........

8-9

Senent i Micó, Antoni, «Una falla retrospectiva»...................................................

8-9

Llopis Domingo, Josep Ramon, «Sang valenciana»...............................................

9

Llop i Lluch, Francesc de Paula, «Estandards fallers»............................................ Ramil López, Francesc, «Estandard en què Pensat i Fet premià a la falla més ingeniosa del 1912»16..................................................................................

10 10

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

10-11

Mira Noguera, Pere, «El primer indultat faller, “el Micalet”»................................

11

Soler i Godes, Enric, «Les falles, vistes per un nordamericà»................................

12

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¿Vosté s’apunta a la falla?».........................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

13-25

Dualde Serrano, Manuel, «La primera i més gloriosa de les falles conegudes».....

25

Morante i Borràs, Jesús, «¡Dia de Sant Josep!...»....................................................

25

«Bandes de Música. La de Ràfol de Salem»............................................................

25

Sanmartín i Bargues, Ricard, «La meua sang donaria només perquè me mirares» [iŀlegible], [iŀlustració per a «La meua sang donaria només perquè me mirares»]..

26 26

Radioescolta N.º 1, «Peixcat al vol».........................................................................

26

Martínez Bonora, M., «La tragèdia d’un “incauto” per vore falles en “auto”»....... Martínez Bonora, M., [iŀlustració per a «La tragèdia d’un “incauto” per vore falles en “auto”»]........................................................................................

27

Mascarell i Gosp, Josep, «Caliu de festa»...............................................................

27

Ferrer Pastor, Francesc, «Cremor»..........................................................................

27

15 16

Reproduïda en els números del 1962 (p. 14), 1967 (p. 5) i 1968 (p. 8). Reproducció de la iŀlustració publicada en el número del 1912 (p. 4).

27


Ric [versos] - Sanz Castellanos, Vicent [dibuixos], «D’un poeta entremetent / que en voler fer el Dalí / la presentació té el fi / pitjor que el ball de Torrent»..

28-29

Rodrigo Alamar, Josep, «De fallança»....................................................................

28

Sendín Galiana, Alfred, «Lamentació de l’absent».................................................

28

Sanmartín, Josep, «La festa»...................................................................................

29

Llorens Ferri, Francesc Manuel, «En l’any 2000...»...............................................

29

Verdeguer i Sapena, Salvador, «L’extracte de la Junta d’una Comissió fallera»...

30

Mig, J., «¿...?».........................................................................................................

30

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Els miracles de la llengua».....................................

31-32

«Flames espirituals»................................................................................................

32


1953 Pàg. Esteve Fuertes, Gabriel, [portada]...........................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Pensat i Fet»...........................................................

3

Beneyto Cuñat, Maria, «Cançoneta del temps»......................................................

4

Moscardó i Cervera, Frederic, «El nom de Josep».................................................. Scals Aracil, Jaume de, [iŀlustració per a «El nom de Josep»]................................

4 4

Guillamon Perales, Rodolf, «... per la llunyania».................................................... Scals Aracil, Jaume de, [iŀlustració per a «... per la llunyania»].............................

5 5

Ibars Ibars, Maria, «L’ofrena de la flor».................................................................

5

Hernández Casajuana, Faust, «Un pas arrere»........................................................

6-7

Lacomba Guillot, Joan, «Foc de març»...................................................................

7

Matilde G. de Llòria, «Ha mort la rosa blanca»......................................................

7

Súria i Albiñana, Rafael P., «Falla i joc, antulls de vida».......................................

7

Igual i Úbeda, Antoni, «La foguera».......................................................................

8

Almela i Vives, Francesc, «Reina de les Falles, no; Fallera Major, sí»..................

9

Aynsley, Janet, «Les falles, vistes per una anglesa»...............................................

9

El Baró de Canet de Berenguer, «Prosopopeia analítica de la falla»......................

10

Ric [versos] – Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Per ser cosa de raó / el poble ajuda a resoldre / lo de la circulació»......................................................................

10-11

Amorós, Frederic, «Crítica i sàtira de les falles»....................................................

11

[quintetes humorístiques]........................................................................................

11

«Fulls del Llibre d’Or»17 Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, [«Dignifiquem la festa de les falles...»] Sanchis Zabalza, Josep Joaquim, [«Les falles valencianes acomplixen una bonica i eficaç misió...»]......................................................................

12

Pensat i Fet, «El Llibre d’Or»..................................................................................

12

Salvador i Gimeno, Carles, «Les falles».................................................................

12

Almela i Vives, Francesc, «La foguera i el sol»......................................................

12

«Maria del Consol Cánovas Cobo del Prado, fallera major 1953».........................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

13-26

«Una falla en Buenos Aires (Argentina)» «Als fallers de Buenos Aires».................................................................... «A la Srta. Clotilde Arguedas, Fallera Major de Buenos Aires»................ [versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Una falla en Buenos Aires (Argentina)»

26 26 26

Sanmartín i Bargues, Josep, «Final de la festa»......................................................

26

Soler i Godes, Enric, «El Marqués de Campo i el primer ferrocarril valencià»......

27

Duran i Tortajada, Enric, «El miracle de la ciutat en primavera»...........................

27

Ribes i Ivars, Joan, «La falla».................................................................................

27

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Que el faller vui com ahuir deu renovar-se o morir»..............................................................................

28-29

Rodrigo Alamar, Josep, «Una ajuda sempre és bona»............................................

28

17

Textos procedents del Llibre d’or de la Falla Palau-Arquebisbe, de l’any 1952.

12


Sanmartín i Zarzo, Josep, «Festa de falles»...............................................................

28

Llopis Domingo, Josep Ramon, «Romanços dels tres clavells...»............................

29

Sendra Navarro, Joaquim, «La crema»...................................................................

29

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Falles en el Regne. Una falla d’estiu en Lucena (Castelló)»

30

«Record de les fogueres d’Alacant» Salvador i Gimeno, Carles, «Fogueres»..................................................... Salvador i Monferrer, Sofia, «Nit de Sant Joan»........................................

30 30

Codoñer Pons, Ramon, «¡Som aixina!... (Parla un llaurador)»...............................

31

Cualo [dibuixos] - [versos anònims], [vinyeta humorística]...................................

31

Martínez Bonora, M., «Despertà»...........................................................................

31

Bertolín Peña, Manuel, «Laudes Valentia».............................................................

31

[quintetes humorístiques]........................................................................................

31

«Papers vells (fragment d’un full anònim del segle XIX). Falles, festes i costums en València al patriarca Sant Josep»..........................................................

32


1954 Pàg. García Carrilero, Enrique, [portada]........................................................................

1

Salvador i Gimeno, Carles, «Primaveral»............................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Primaveral»]........................................

3 3

Thous i Llorens, Maximilià, «València i lo efímer»...............................................

4-5

Moscardó i Cervera, Frederic, «Sant Josep, patró universal».................................

5

[xilografia del Museu Guasp, de Palma] 18...............................................................

5

Almela i Vives, Francesc, «Coqui, l’artista precursor»........................................... Benlliure Gil, Josep, [«Ramaderia de Coqui actuant en festes de carrer»] 19...........

6 6

Goerlich Lleó, Javier, «El senyor Goerlich diu:»....................................................

7

Duran i Tortajada, Enric, «La flama de la Pàtria»...................................................

7

Roc [versos] - Llop Martínez, Pasqual [dibuixos], «La plantà d’ahir. La plantà d’avui»

8-9

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Les falles de tot l’any»...........................................

8-9

Guillamon Perales, Rodolf, «El coet».....................................................................

9

Palanca Pons, Abelard, «Furt en el Museu del Prado»............................................

10

Bertolín Peña, Manuel, «Flama d’amor»................................................................

10

Morante i Borràs, Jesús, «La meua falla»...............................................................

10

Lacomba Guillot, Joan, «Foc josefí».......................................................................

11

Beneyto Cuñat, Maria, «Un dels motius»................................................................

11

Ibars Ibars, Maria, «L’aplaudiment del cel»............................................................

11

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Veterana Comissió / que per assunts de la falla / se diu: “Trucos” a mi, no»........................................................

12-13

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¡En este farem la festa!»..............................................

12

Rodrigo Alamar, Josep, «Per la quiniela fallera»....................................................

13

Pensat i Fet, «Salvador Ferrandis Luna»................................................................. [retrat de Salvador Ferrandis Luna].........................................................................

14 14

Soro, Frederic, «Pere Sosa, el nostre bon amic».....................................................

14

«Srta. Maria-Miquela Carpi Canellas, fallera major 1954»....................................

15

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

15-26

Cortina Díaz, Joan, «El falleret».............................................................................

27

«Falles arreu del món. França. Argentina»..............................................................

27

Garrigues, Rafael, «Foc de consolació»..................................................................

27

Garcia Pastor, Josep, «Qui té seny és el guillat».....................................................

28

Orenga, Salvador, «Falles en Alcoi».......................................................................

28

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

28-29

Civera, Beatriu, «Xeniet i la seua falla»..................................................................

29

Codoñer Pons, Ramon, «A les falles».....................................................................

29

«Flames de simpatia per telepatia».......................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Flames de simpatia per telepatia»]......

30 30

18

Reproduïda en el número del 1972 (p. 11). Reproducció de la iŀlustració apareguda en el llibre de Josep Bodria i Roig Festes de carrer, publicat a València el 1906 (p. 15).

19


Belda, Abelard Ramon, «Enyorança».....................................................................

30

Soler i Godes, Enric, «Foc arreu del món. El “Judas” a Mèxic».............................

30

Signes i Ruiz, Innocenci, «Esclat»..........................................................................

30

Ric, «Ninots»........................................................................................................... Casani Vilaplana, Nèstor, [iŀlustracions per a «Ninots»]........................................

31 31

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

31

Garín Martí, Juan, [iŀlustració]................................................................................

31

«Flames cordials»....................................................................................................

32


1955 Pàg. Navarro, Vicent, [portada].......................................................................................

1

«Josep Bernat i Baldoví».........................................................................................

3

Salvador i Gimeno, Carles, «El centenar del primer llibret de falla»...................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «El centenar del primer llibret de falla»]

4-5 4

Soler i Godes, Enric, «La falla de la placeta de l’Almudí».....................................

5

«Flama Vicentina» Sanmartín i Bargues, Ricard, «Sant Vicent Ferrer»................................... Almela i Vives, Francesc, «Sant Vicent, caminant»..................................

6 6

Sorribes Gramatge, Vicent, «Sant Josep: Elogi de la humilitat».............................

7

Ibars Ibars, Maria, «Aixina és»...............................................................................

7

Guillamon Perales, Rodolf, «Tríptic del foc»..........................................................

8

Matilde G. de Llòria, «No us oblideu de mi»..........................................................

8

Roda Soriano, Salvador, «La plantà»......................................................................

8

Mulet, Maria, «¡Falles!»..........................................................................................

9

Laporta Bort, Lluís, «Les fogueres de Sant Joan»...................................................

9

Duran i Tortajada, Enric, «Fallera».........................................................................

9

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Si a València vas a falles / no oblides este consell: / que no caigues en les malles / dels mil passos a nivell»......................................................................................................

10-11

Sentí Esteve, Carles, «No les ha inventades ningú»................................................

10

Beüt i Belenguer, Emili, «Les falles i la geografia»................................................

11

Candel i Vila, Rafael, «Record d’infantesa»...........................................................

12

Súria i Albiñana, Rafael P., «Esqueix de falla».......................................................

12

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

12-13

Codoñer Pons, Ramon, «Per a fer una falla»...........................................................

13

Almela Peris, Francesc, «Esclafits»........................................................................

13

«Maria de l’Empar Taulet Casanova, fallera major 1955».....................................

14

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

14-27

Ricard de Val, «Alegria».........................................................................................

28

Morante i Borràs, Jesús, «Els músics de la meua falla»..........................................

28

Montañana Aguilar, Joan, «Dia d’enyorança. Nit del Foc»....................................

29

Rodrigo Alamar, Josep, «Com aquelles oronetes...»...............................................

29

Cervera i Grífol, Josep, «Flamerades»....................................................................

29

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Les baranes directives, / del tràfec,que ens han plantat, / que a més de decoratives, / són de molta utilitat»..............................................................................................

30-31

Civera, Beatriu, «L’escolanet del Carme»...............................................................

30

Lanzuela Álvaro, Antoni, «La rosa i el xiprer».......................................................

31

Belda, Abelard Ramon, «Nit valenciana»...............................................................

32

Armiñana i Canut, Josep, «El ceguet».....................................................................

32

«Flames cordials»....................................................................................................

33


U de la Penya Esbaradora, «Descobriment arqueològic»........................................

33

«La gran setmana fallera de Buenos Aires»............................................................

33


1956 Pàg. Raga Montesinos, Rafael, [portada]........................................................................

1

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Sant Josep»............................................................. Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «Sant Josep»]........................................

3 3

Moscardó i Cervera, Frederic, «Motius per a tindre devoció a Sant Josep»...........

4

Duran i Tortajada, Enric, «Fallera valenciana».......................................................

4

Caballero i Muñoz, Francesc, «Foc de pau»...........................................................

4

Bru i Vidal, Jaume, «Nit de Sant Josep».................................................................

5

Lacomba Guillot, Joan, «Canço de Primavera»......................................................

5

Monsó Nogués, Andreu, «Una notícia i una Pepica en el segle XVIé»...................

5

Salvador i Gimeno, Carles, «L’estudiant en març».................................................

6

Soler i Godes, Enric, «Carles Salvador»................................................................. Cabedo Torrents, Ferran, [retrat de Carles Salvador]..............................................

6-7 6

Almela i Vives, Francesc, «Sant Vicent Ferrer i les falles»....................................

7

Guillamon Perales, Rodolf, «La veu miraculosa...»................................................

7

Mascarell i Gosp, Josep, «El nostre verd i blau. A la memòria del mestre Carles Salvador»

7

Morante i Borràs, Jesús, «¡València, atracció turística!...».....................................

8

Ventura Beltran, Vicent , «L’idioma valencià, jo i un poc de les falles»................

8-9

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Un foraster que sospesa / que lo modern no servix / per fer les coses de pressa»......................................

8-9

Roc, «Sóc faller».....................................................................................................

9

Monzó Expósito, Vicente, «Borumballes d’humor»............................................... 35

10, 29, 31, 32, 34 i

Bono i Barber, Bernat, «Festa que no pot morir»....................................................

10-11

Amor Isla, Maria Emília, «Parlem de la festa».......................................................

10-11

Almela Peris, Francesc, «Immanencia de les falles»...............................................

11

Don Pepe, «Rumors»...............................................................................................

11

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Srta. Francesca Iborra Martínez, fallera major 1956»

12

El Paseante, «Un nom en la rajoleta. Pensat i Fet».................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

13-28

Sendra Navarro, Joaquim, «El llibret de falla».......................................................

29

Armiñana i Canut, Josep, «Lo que pot la festa»......................................................

29

Rodrigo Alamar, Josep, «Filosofia fallera».............................................................

29

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

30

Lanzuela Álvaro, Antoni, «València en el cor»......................................................

30

Renat i Ferrís, Guillem, «Orige de la paraula “traca”»............................................

31

Vecina López, Ricard, «Pareix mentira».................................................................

31

Alacreu Sena, Josep, «Prec al meu sant».................................................................

32

Codoñer Pons, Ramon, «Falles i iŀlusions».............................................................

32

Caballero i Muñoz, Francesc, «Cançó de falla»......................................................

32

«Flames cordials»....................................................................................................

33


Bru i Vidal, Jaume, «Madrigal a penes».................................................................

33

Belda, Abelard Ramon, «Amor de bon valencià»...................................................

34

Montañana Aguilar, Joan, «La meua placeta»........................................................

34

Frau Cendra, Vicent, «Faller i fallers, no fallero ni falleros».................................

34

Andrés Cabrelles, Ramon, «Les falles»...................................................................

35

Civera, Beatriu, «La més bella entre les belles»......................................................

35

Ortí, Manuel, «Del pesonet i sequetes»...................................................................

36

Redolmo, «Bunyols amb punta».............................................................................

36

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles arreu del món»..........................

37

«Flames espirituals»................................................................................................

37


1957 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

Duran i Tortajada, Enric, «A la Srta. Sagrari Fernández de Córdova i Planells, fallera major»..............................................................................................

3

Ebersole, Alva Vernon, «Les meues impressions de les falles de València»..........

4

Guillamon Perales, Rodolf, «Els ulls d’ensomni...»................................................

4

Guillamon Perales, Rodolf, «El llaç de l’amor...»...................................................

4

Soler i Godes, Enric, «Un centenari poètic: 1857-1957. La primera poesia que escrigué En Teodor Llorente».................................................................... [retrat de Teodor Llorente Olivares per a «Un centenari poètic: 1857-1957»] 20....

5

Llorente i Olivares, Teodor, «Mon trist caminar»21................................................

5

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Dia de falles».......................................................... Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració per a «Dia de falles»]..................................

6 6

Sanchis Zabalza, Josep Joaquim, «En la festa del foc. Romanticisme i idealitat»..

6

Cueco Adrian, Josep Maria, «L’ombra de Sant Josep»...........................................

7

Pla i Ferrís, Josep, «Les falles de Sant Josep».........................................................

7

Almela Peris, Francesc, «Les falles i la llum».........................................................

7

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

8

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «En arts està demostrat / que la darrera paraula / és, sempre, la del jurat»...................................................

8-9

Ribes i Ivars, Joan, «Per a “Pensat i Fet”»..............................................................

8

Iranzo Campos, Carme, «Desastre (o ¡Xe, quin apuntador més roín!)».................

8-9

Codoñer Pons, Ramon, «La falla de la placeta»......................................................

9

Palanca Pons, Abelard, «Segons el pecat... la penitència»......................................

10

Monzó Expósito, Vicente, «La plantà»...................................................................

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

11-25

«Ramon Andrés Cabrelles».....................................................................................

25

Civera, Beatriu , «Forasters vindran...»...................................................................

25

Montañana Aguilar, Joan, «Festa fallera»...............................................................

25

Pensat i Fet, «Pensat i Fet del Brasil».....................................................................

26

Larrea, Fermí, «Opinions filosòfiques»...................................................................

26

Chabret i Villar, Joan, «La bomba atòmica en una presentació fallera».................

27

Cervera i Grífol, Josep, «Pòrtic».............................................................................

27

Almela i Vives, Francesc, «Traca monosiŀlàbica»..................................................

28

Ric [versos] - Vera, Antoni [dibuixos], «Són les coses sempre eternes / de què les costums antigues / mai fallen com les modernes».....................

28-29

Roselló i Zurriaga, Ismael, «La llengua valenciana en les festes falleres».............

28-29

Belda, Abelard Ramon, «L’anglesa que s’enamorà d’un ninot».............................

30

20

5

Reproduït en el número del 1966 (p. 33). Reproducció del primer poema en valencià publicat per Teodor Llorente i Olivares, l’any 1857, en el periòdic El Conciliador. 21


Armiñana i Canut, Josep, «Una falla donen d’alta sense haver estat malalta».......

30

«Flames cordials»....................................................................................................

31

Rodrigo Alamar, Josep, «Qualsevol és vui faller!».................................................

32


1958 Pàg. Peris Aragó, Josep, [portada]...................................................................................

1

Ramil López, Francesc [iŀlustració per a la manxeta] ...........................................

3

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Agraïment».............................................................

3

Cueco Adrian, Josep Mari, «¡Amunt, valencians!»..................................................

4

Mascarell i Gosp, Josep, «Encís. A la fallera major, Srta. Encarnació Amorós Lluch»

5

Bru i Vidal, Jaume, «Barraca».................................................................................

5

Guillamon Perales, Rodolf, «Jardins valencians»...................................................

5

Sorribes Gramatge, Vicent, «Sant Josep, patró dels obrers»...................................

6

Pla i Ferrís, Josep, «L’espós de Maria, Sant Josep»................................................

6

Salvador i Monferrer, Sofia, «Josefina»..................................................................

7

Pensat i Fet, «Comiat».............................................................................................

7

Lacomba Guillot, Joan, «Baŀlada de Sant Josep»...................................................

7

Ric [versos] - Anton Máñez, Manuel [dibuixos], «Segons un adagi vell / que “a cada u lo seu” diu / en el riu mai faces niu, / que pot tornar per lo d’ell»...

8-9

Momblanch Garcia, Francesc, «Les falles valencianes en el segle XVI».................

8

Civera, Beatriu, «De què va disfressada aquesta valenciana?»................................

9

Cervera i Grífol, Josep, «Festa valenciana, festa inigualable».................................

9

Soler i Godes, Enric, «Fa cent anys. L’antiga Casa de la Ciutat»............................ Furió Navarro, Ernest, [gravat de l’antiga Casa de la Ciutat]..................................

10-11 10

Garrido i Juan, Ricard, «Flamerada»........................................................................

11

A. C., «Ninots».........................................................................................................

11

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Aprop l’origen de les falles»............................ Anton Máñez, Manuel, [iŀlustració per a «Aprop l’origen de les falles»] 23............

12 12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

13-26

Ferrer Pastor, Francesc, «“Parleu be”, un llibre cabdal»......................................... Pascual i Añó, Teresa, [iŀlustració per a «“Parleu bé”, un llibre cabdal»]..............

27 27

Pensat i Fet, «Thous Llorenç»................................................................................. Dubon Portolés, Lluís, [retrat de Maximilià Thous Llorenç]..................................

27 27

«Cançons antigues i modernes de la famosa ¡Calla, calla, calla! Cançó de la falla»

27

Roc, «Flames d’un prec popular / a la Divina Clemència / per què ajude a conservar / tot lo castís de València».......................................................... Benedito Vives, Manuel, [iŀlustració per a «Flames d’un prec popular [...]»]........

28 28

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

29

A. C., «Ninots».........................................................................................................

29

Ruc, «Els bunyols»................................................................................................... Llop Martínez, Pasqual, [iŀlustració per a «Els bunyols»].......................................

30 30

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Ja parlarem d’espai...»..................................................

30

Rac, «¡Ha eixit el sol!».............................................................................................

31-32

J. C. G., «Sobirana de la festa»................................................................................. Sanz Castellanos, Vicent, [iŀlustració per a «Sobirana de la festa»] 24......................

32 32

22

22 23

Reproduïda com a iŀlustració de recurs en els números del 1964 (p. 31) i 1971 (p. 44). Publicada en el número del 1951 (p. 4).


«Ninots»...................................................................................................................

24

Publicada en el número del 1942 (p. 37).

32


1959 Pàg. Ferrer Garcia, Antoni, [portada]..............................................................................

1

Pensat i Fet, «Ausiàs March».................................................................................. [iŀlustració per a «Ausiàs March»]..........................................................................

3 3

Clavel Andrés, Vicent, «L’Atenes fallera: Valencia».............................................

4

Almela i Vives, Francesc, «El fuster»..................................................................... Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a «El fuster»]............................................

5 5

Alcon i Edo, Lluís, «Sant Josep, menestral»...........................................................

5

Sanmartín i Bargues, Ricard, «A Sant Josep».........................................................

5

Igual i Úbeda, Antoni, «Pere Comte, faller d’honor»............................................. [gravat de la coŀlecció Almela i Vives]...................................................................

6 6

Guillamon Perales, Rodolf, «Presentida. Srta. Maria del Carme Colomer Casanova, fallera major 1959».....................................................................................

7

Codoñer Pons, Ramon, «La falla eterna»................................................................

7

Lacomba Guillot, Joan, «Cançó de primavera»......................................................

7

Ric [versos] - Raphael [dibuixos], «Seguint com sempre Valéncia / les necessitats o modes, / la campanya del silenci / pot dir que va sobre rodes»...............

8-9

Álvarez Aparicio, Jesús, «Una falla fora de programa»..........................................

8

Garcia i Aparici, Bernat, «València i Alacant».......................................................

8

Sanmartín i Bargues, Ricard, «La placeta de l’Almudí».........................................

9

Civera, Beatriu, «Joia de vitrina»............................................................................

9

Roc, «¡Ai, mare!»....................................................................................................

9

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Records»..........................................................

10

Badia i Marín, Vicent, «La II Assemblea de Cronistes del Regne»........................

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

11-27

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

28-29

Escrivà, Josep l’, «La falla: espill de democràcia»..................................................

28-29

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¡Pitjor que la riuà!...»...................................................

29

Ramon i Garcia, Anfós, «“El bony d’or”»..............................................................

29

«Flames cordials» Pensat i Fet, «Ramon Stolz Viciano»......................................................... Pensat i Fet, «Bernat Artola Tomàs».......................................................... Pensat i Fet, «Manuel Anton Máñez».........................................................

30 30 30

Andrés Cabrelles, Ramon, «València»....................................................................

30

Ruc, «Del cel a l’infern».......................................................................................... [iŀlustració per a «Del cel a l’infern»].....................................................................

31-32 31

Soler i Godes, Enric, «Homenatge al nostre director»............................................

32


1960 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

Domínguez Barberà, Martí, «La sal en la cresta»...................................................

3

Clavel Andrés, Vicent, «Evolució de les falles».....................................................

4-5

Roc, «Bon dia!»....................................................................................................... [iŀlustració per a «Bon dia!»] 25.................................................................................

4 4

Oria Castañer, Pare Enric, «Tornant al sentit d’una festa»......................................

5

Olaechea Loizaga, Marcelino, «Oració per a l’Any Sant Marià Vicentí 1960»......

5

Pensat i Fet, «A la Srta. Maria Isabel Colomer Boquet, fallera major 1960».........

6

Codoñer Pons, Ramon, «Falles del barri del Carme»..............................................

6

Civera, Beatriu, «Amb el cor i el pensament»..........................................................

6

Pensat i Fet, «A la nena Maria del Carme Martínez-Bordiu Franco, fallera major infantil 1960»....................................................................................

7

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Records»..........................................................

7

Ric [versos] - Milo [dibuixos], «No tindrem res del passat, / pero serem gran ciutat»

8-9

Ibars Ibars, Maria, «¡Faller major!»........................................................................

8

Lanzuela Álvaro, Antoni, «La plantà de la falla»....................................................

9

Pensat i Fet, «Homenatge a En Francesc Almela i Vives».....................................

10

Gascó Contell, Emili, «Jo he segut mig mariner...»................................................

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Les falles d’enguany»..........................

11-27

Bea Izquierdo, Josep, «A la mare falla»..................................................................

28-29

Rodrigo Alamar, Josep, «Lloança del ninot de falla».............................................

28-29

Beüt i Belenguer, Emili, «Les falles, esclat de l’esperit de la terra».......................

28-29

Ramon i Garcia, Anfós, «L’incomprés»..................................................................

29

Milo, «El món per un forat»....................................................................................

30

Larrea Peñalva, Francesc, «La nit de la plantà»......................................................

30

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats en Fallamascope»...................... Che.X, [dibuixos per a «Bunyols quadrats en Fallamascope»]...............................

31 31

Roselló i Zurriaga, Ismael, «Les dues maneres de sentir-se valencià»...................

32

Cervera i Grífol, Josep, «De l’idioma valencià...»..................................................

33

25

Reproducció del dibuix i la capçalera de la secció «Bon Dia», gasetilla diària en vers que Vicent Andrés Estellés, sota el pseudònim de Roc, va publicar en el diari Las Provincias entre els anys 1959 i 1974.


1961 Pàg. Urios, Valentín, [portada]........................................................................................

1

Almela i Vives, Francesc, «Les falles i l’efantiasi»................................................

3

Clavel Andrés, Vicent, «El Museu del Ninot»........................................................

4

Codoñer Pons, Ramon, «La despertá i jo»..............................................................

4

Nicola Maronda, Fra Guillem, «Fisonomia espiritual de Sant Josep».................... Renau Berenguer, Joan, [iŀlustració per a «Fisonomia espiritual de Sant Josep»]...

5 5

Larrea Peñalva, Francesc, «Ja hi som, els valencians!»..........................................

5

Sanmartín i Bargues, Ricard, «A la nena Lolita Alfonso Sánchez, fallera major infantil 1961»..............................................................................................

6

Soler i Godes, Enric, «Alguer i València»..............................................................

6

Sanmartín i Bargues, Ricard, «A la Srta. Maria Victòria Lamo d’Espinosa, fallera major 1961».....................................................................................

7

Igual i Úbeda, Antoni, «Aristocràcia i populisme de la festa fallera».....................

7

Pensat i Fet, «Sanchis i Zabalza»............................................................................ [retrat de Josep Joaquim Sanchis i Zabalza]............................................................

8 8

Pensat i Fet, «Peris Celda»......................................................................................

8

Vidal Corella, Vicent, «El “miriñaque” i la falda-pantaló. Dues modes de les dones, ridiculitzades en les falles antigues».......................................... [iŀlustració per a «El “miriñaque” i la falda-pantaló...»] 26......................................

9 9

Civera, Beatriu, «Fer riure o fer plorar»..................................................................

9

Ric [versos] - Vera, Antoni [dibuixos], «Una comissió de falla / que tractan-los com a “perros”, / pensa i dona la batalla / d’acabar amb els “gamberros”».......

10-11

Ruc, «Com a lo que som complim»........................................................................

10-11

«Buenos Aires (Argentina)»....................................................................................

11

Roc, «El tio Pep i Nelet»......................................................................................... [iŀlustració per a «El tio Pep i Nelet»].....................................................................

12 12

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

12

«València, braços oberts»........................................................................................ [emblema de Pensat i Fet] 27...................................................................................

13 13

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Records»..........................................................

13

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles any 1961»..................................

14-31

26

Reproducció del gravat Marzo, una falla quemándose, publicat originalment en el Calendario pintoresco, profético, astrológico y lunático del reino de Valencia para el año bisiesto de 1860. 27 Es tracta de l’emblema de Pensat i Fet que Ricard Sanmartín va fer servir en la propaganda del llibres de l’editorial Lletres Valencianes publicada en els números dels anys 1951, 1952 i 1953. Com a iŀlustració de recurs tornarà a aparéixer ens els números del 1962 (p. 11), 1963 (p. 5), 1967 (p. 11), 1968 (p. 35) i 1969 (p. 42).


1962 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada] 28..........................................................................

1

Pérez Contel, Rafael, «València en festes».............................................................

5

29

Mateu Cervera, Josep, «“Pensat i Fet” en la festa de les falles de Sant Josep» .....

9

Pensat i Fet, «En les noces d’or»............................................................................. Ramil López, Francesc, [quadre dels fundadors de Pensat i Fet en el cinquantenari]

11 11

Morante i Borràs, Jesús, «Mig segle de vida de Pensat i Fet»................................

12

Rodrigo Alamar, Josep, «Noces d’or».....................................................................

12

Larrea Peñalva, Francesc, «Maduresa»...................................................................

12

Igual i Úbeda, Antoni, «El primer “Pensat i Fet”»..................................................

13

30

«Març 1912» Esteve i Victòria, Josep Maria, «Cant a la tradició»................................... Thous i Orts, Maximilià, «Pensat i Fet»..................................................... Cidón i Navarro, Antoni de, «Bunyols!...».................................................

14 14 14

Rusiñol i Prats, Santiago, «Les falles»31..................................................................

15

Barberá Armelles, José, «Així, tan tranquilament...»..............................................

16

Alonso Fueyo, Sabino, «Santamartí: prou més que un nom».................................

16

Ombuena Antiñolo, José, «Ben pensat i ben fet»....................................................

16

«Tres amics de Pensat i Fet» Sigüenza Alonso, Manuel, «Pensat i Fet 1912-1962»................................ López-Chávarri i Marco, Eduard, «Pensat i Fet i la velocitat».................. Bayarri i Hurtado, Josep Maria, «Fa cinquanta anys»................................

17 17 17

Duran i Tortajada, Enric, «A la senyoreta Elisa Antolí-Candela Cano, fallera major 1962»

18

Sanmartín i Bargues, Ricard, «A la nena Virginia Beatriu Murillo de Benedicto, fallera major infantil 1962»........................................................................

18

Clavel Andrés, Vicent, «Quinquagessimo Anno»...................................................

19

Guillamon Perales, Rodolf, «Sempre València».....................................................

19

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Falles en 1962»....................................

20-34 i 46-49

Ric [versos] – Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «En pensar que ara a tots mana / eixa febra pels nous mons / com ens sobren “megatons” / farem lo que ens vinga en gana».............................................................................................

35

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

35

Mateu i Llopis, Felip, «Romanitat colgada»...........................................................

36

Almela i Vives, Francesc, «La Junta Central Fallera, proposada en “Pensat i Fet”»

37

Soriano i Pina, Empar, «La vida i la mort en les falles»..........................................

38

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina, «Una vegada a l’any».........

38

Civera, Beatriu, «Contemplant la falla»..................................................................

38

«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»32 Caballero i Muñoz, Francesc, «Pensat i Fet, festiu»................................... Casp i Verger, Xavier, «Pensat i Fet, patriota»............................................

39 39

Iŀlustració publicada amb el saluda del número del 1950 (p. 3). Iŀlustració publicada en el número del 1940 (p. 9). 30 Poemes publicats en el número del 1912 (pp. 15, 10 i 15, respectivament). 31 Reproducció de l’article publicat en el número del 1912 (pp. 9-10). 32 Poemes publicats amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (pp. 16-17). 28 29


Asins i Lerma, Pasqual «Pensat i Fet, optimiste»...................................... Thous i Orts, Maximilià, «Pensat i Fet, popular»....................................... Esteve i Victòria, Josep Maria, «Pensat i Fet, degá»..................................

39 39 39

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «Exorbitància de les falles».............................

39

Soler i Godes, Enric, «Elogi de tres fallers»............................................................

40

«Bunyol d’Or»33 Cámara Ávila, Adolfo, «Senyors de “Pensat i Fet”».................................. Sanmartín i Bargues, Ricard, «Junta Central Fallera»................................

41 41

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de Pensat i Fet»........................

41

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Tot per culpa d’uns pasquins en creure-los clandestins» [iŀlustració per a «Tot per culpa d’uns pasquins en creure-los clandestins»]..........

42 42

Vidal Corella, Vicent, «Cinquanta anys de falles en Pensat i Fet».........................

43

Palanca Pons, Abelard, «El ninot que tots portem»................................................

43

«Dos fets ben remarcables».....................................................................................

43-44

Llop i Lluch, Francesc de Paula, «Argenteria i literatura»......................................

44

Ruc, «Un faller indultat».........................................................................................

45

34

Guardiola Ortiz, José, «Elogi de la paella. Per un valencià d’Alacant» ................

33 34

46

Poemes publicats en el número del 1950 (p. 8). Traducció d’un fragment del llibre Gastronomia alicantina, de José Guardiola Ortiz, editat el 1959 de manera pòstuma.


1963 Pàg. Ramil López, Francesc, [portada]............................................................................

1

Pensat i Fet, «Després del cinquantenari»...............................................................

5

Lluch Garín, Lluís Beltran, «Una crònica i una advertència».................................

6

Duran i Tortajada, Enric, «A la senyoreta M.ª «Antonia Moret Gómez, fallera major 1963».....................................................................................

7

Larrea Peñalva, Francesc, «A la nena M.ª Carme Fernández-Ordás i Abarca, fallera major Infantil 1963»........................................................................

7

Alcayde Vilar, Francesc, «Les falles».....................................................................

8

Ramon i Garcia, Anfós, «Al pas de les “llauradores”»...........................................

8

«La llengua valenciana»..........................................................................................

9

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «Valencia: ciutat, provincia i regió»................

9

[«Gloriós Sant Josep»]............................................................................................. Ramil López, Francesc [iŀlustració per a «Gloriós Sant Josep»]............................

9 9

Ric [versos] – Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Uns turistes d’ocasió / que “disfruten” de les falles / i no es gasten un sisó»........................................

10-11

Bayo Gaboyard, Claudia, «Incendis, fogueres i falles»..........................................

10

Pérez Contel, Rafael, «Regraciament i admiració als artistes fallers»....................

11

35

Almela i Vives, Francesc, «Aquell mercat de València» ......................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les Falles 1963»...................

13-32

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de “Pensat i Fet”».....................

33

Guillamon Perales, Rodolf, «Nocturn valencià».....................................................

33

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

34

Bono i Barber, Bernat, «Les falles, festa antiga i moderna»...................................

34

Beüt i Belenguer, Emili, «Pensat i fet»...................................................................

35

Morante i Borràs, Jesús, «Hi ha que posar-lo en la falla».......................................

35

Igual i Úbeda, Antoni, «Forans i casolans».............................................................

36

Matalí Timoneda, Enric, «El llibret de falla»..........................................................

37

Artola i Tomàs, Bernat, «Ninots»............................................................................

37

Bea Izquierdo, Josep, «Eco (Imitació indecorosa de Rubén Darío)»......................

38

Codoñer Pons, Ramon, «La placeta sense falla».....................................................

38

35

Reproducció d’un fragment del llibret de la Falla del Comerç (Plaça del Mercat Central) del 1962.


1964 Pàg. [portada]...................................................................................................................

1

«Les falles, els fusters i la unió dels valencians»....................................................

3

Monzó Expósito, Vicent, «Els bunyols».................................................................

4

Sendra Navarro, Joaquim, «El ninot indultat»........................................................

4

Guillamon Perales, Rodolf, «Senyoreta M.ª Amparo de Rojas i Cárdenas, fallera major 1964».....................................................................................

5

Guillamon Perales, Rodolf, «Senyoreta Beatriu Gascó Aznar, fallera major infantil 1964»..............................................................................................

5

Garcia Planas, Alexandre, «Els xiquets i les cançons infantils».............................

6

Rovira i Virgili, F., «Els Joseps».............................................................................

7

Ibars Ibars, Maria, «El rizoma de la festa».............................................................. Sanmartín i Arce, Ricard, [iŀlustració per a «El rizoma de la festa»]......................

7 7

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Com tants i plens d’alegries / prenen part en eixa empresa / de transformar la Devesa / perquè es faça en quatre dies..............................................................................................

8-9

Segura de Lago, Joan, «La Devesa de València»....................................................

8-9

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

9

Soler i Godes, Enric, «Un centenari. Bernat Morales San Martin»......................... Verde Rubio, Ricard, [retrat de Bernat Morales Sanmartín per a «Un centenari. Bernat Morales San Martin»].....................................................................

10

Codoñer Pons, Ramon, «Vanitat llunyana».............................................................

10

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles 1964»....................

11-30

Garcia i Aparici, Bernat, «Aquell 19 de març».......................................................

31

Morante i Borràs, Jesús, «La falla que senc al cor»................................................

31

Rodrigo Alamar, Josep, «La falla de l’artista»........................................................

32-33

Igual i Úbeda, Antoni, «L’aigua i el foc»................................................................

32-33

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de “Pensat i Fet”».....................

34

Ramon i Garcia, Anfós, «La disparà».....................................................................

34

Llop i Lluch, Francesc de Paula, «Falles a deshora»...............................................

35

Giner i Marco, Josep, «Etimologia de “bunyol”»...................................................

35

Lanzuela Álvaro, Antoni, «¡No vull que sigues faller!».........................................

36

10


1965 Pàg. Ramil Garín, Alfons, [portada]................................................................................

1

Reig i Rodríguez, Joaquim, «Temes de sempre: llengua, concòrdia i acció».........

5

Paco, «Raó de l’interés turístic de les falles»..........................................................

6

Vecina López, Ricard, «Idees noves».....................................................................

6

Guillamon Perales, Rodolf, «Senyoreta Maria José Carmena Rodríguez de Manterola, fallera major 1965»...................................................................

7

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Senyoreta Maria Empar Gonzàlez-Lliberós i Casanova, fallera major infantil 1965».......................................................

7

Aparicio Olmos, Emili Maria, «Sant Josep, intercessor»........................................ [gravat en boix procedent d’un document del 1530]...............................................

8 8

Ramon i Garcia, Anfós, «¡Si els vells alçaren el cap...!»........................................

8-9

Soler i Godes, Enric, «Un pintor. Manuel Sigüenza».............................................

9

Ric [versos] – Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Són els lògics resultats / d’anar a vore les falles / fortament motoritzades»......................................

10-11

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de “Pensat i Fet”».....................

10-11

Guarner i Pérez, Lluís, «Unamuno i València».......................................................

11

Don Pep, «Señor Ricard Sanmartí, director de “Pensat i Fet”»..............................

12

Monzó Expósito, Vicente, [vinyeta humorística]....................................................

12

Ombuena Antiñolo, José, «Sanmartí».....................................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-31

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina, «La festa de Sant Josep al Coŀlegi de Nostra Dona de Loreto»............................................................

32

Clavel Andrés, Vicent, «Les falles, medicina moral».............................................

33

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

33

Palanca Pons, Abelard, «¡Porta’m a la cadira!...»...................................................

34

Monzó Expósito, Vicente, [vinyeta humorística]....................................................

34

Igual i Úbeda, Antoni, «El faller castís».................................................................

35-36

Morante i Borràs, Jesús, «¡M’han ficat en un «sambori»!...».................................

37

Civera, Beatriu , «¡Un núvol de tristor!» ................................................................

38

Monzó Expósito, Vicent, «Lolita la Cubana»..........................................................

38-39

Codoñer Pons, Ramon, «Torna la falla»..................................................................

39


1966 Pàg. Puche Ferrándiz, Julià, [portada].............................................................................

1

Guillamon Perales, Rodolf, «Senyoreta Maria de los Llanos Borso di Carminati i Martínez, fallera major 1966»....................................................................

5

Igual i Úbeda, Antoni, «L’artista faller».................................................................

6

Morante i Borràs, Jesús, «Crit de festa i germanor»...............................................

6

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Senyoreta Maria del Carme Ferri i López-Bonilla, fallera major infantil 1966»........................................................................

7

Palanca Pons, Abelard, «Les falles i “l’au fénix”»..................................................

7

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Un poeta: Emili Baró i el seu ramellet de versos»..

8

Pérez Contel, Rafael, «Artesans i llauradors».........................................................

8

Alcon i Edo, Lluís, «Sant Josep i les festes de les falles».......................................

9

Codoñer Pons, Ramon, «La mateixa senda»...........................................................

9

«Una València en Nordamèrica».............................................................................

10

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

11

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de “Pensat i Fet”».....................

11

Duran i Tortajada, Enric, «Rapsòdia festiva de València»......................................

12

Moreno, Francesca, «Borumballes».........................................................................

12

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «Una indústria fallera».....................................

12

Civera, Beatriu, «Sentir-se poble!».........................................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-32

Soler i Godes, Enric, «Un diari i un llibre».............................................................

33

Ric [versos] – Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Per mantindre sempre nets / la placeta i adyacents»................................................................................

34-35

Comba i Comba, Amèlia, «La falla infantil»..........................................................

34

Soro, Frederic, «El mestre Asensi, tot un valencià»................................................

35

Lanzuela Álvaro, Antoni, «Rifem un pollastre!».....................................................

36

Ramon i Garcia, Anfós, «L’«apuntà», etern calvari del faller»..............................

36

Garcia Planas, Alexandre, «Enyor».........................................................................

37

Garcia i Aparici, Bernat, «Les falles de Carlet»......................................................

37

Roca Miquel, Rafael, «Els primers preus de les llicències per a les festes falleres»

38

Rodrigo Alamar, Josep, «Això són parlaories...»....................................................

38


1967 Pàg. Caro Ferrando, Francisco, [portada]........................................................................

1

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «¡Valencians! ¿Què serem?»...........................

5

Guarner i Pérez, Lluís, «¡Cinc cèntims val el llibret!...».........................................

6

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

6

Esteve i Victòria, Josep Maria, «En el dia de Sant Josep»......................................

7

Igual i Úbeda, Antoni, «Foc i cendra, cara i creu de València»..............................

7

Guillamon Perales, Rodolf, «A la senyoreta Maria dels Dolors Palmero Salcedo, fallera major 1967».....................................................................................

8

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina, «Ninots de l’enyor»............ Masiá López, Juan, [iŀlustració per a «Ninots de l’enyor»] 36..................................

8 8

Cervera i Grífol, Josep, «A la senyoreta Beatriu Silva de Lapuerta, fallera major infantil 1967»...................................................................................

9

Civera, Beatriu, «Conseqüències d’una nit sense son»...........................................

9

Rosell Baron, Josep, «València i no Llevant».........................................................

9

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Cinquantenari de “Pensat i Fet”».....................

10

Sanmartín i Bargues, Ricard, «La pipa de Pepe».....................................................

10

Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc, «Tres germanes»..........................................

11

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

12-31

Peris Aragó, Josep, «Festa infernal»........................................................................

31

Morante i Borràs, Jesús, «Nostres falles: flames cor endins»..................................

33

Ramon i Garcia, Anfós, «Cant a la recomanació»...................................................

33

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Una flamant comissió / que la cosa no li roda / i al seu conflicte, en la moda, / encontra la solució»........

34-35

Garcia i Aparici, Bernat, «Estava a soles»...............................................................

34-35

Moreno, Francesca, «Què és la vida».......................................................................

35

Soler i Godes, Enric, «Elogi de la paella»................................................................

36

Albero Garcia, Josep [lletra], «Ninot de falla».........................................................

36

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Lo millor del món és ella: ¿origen de la paella?».... Masiá López, Juan, [iŀlustració per a «Lo millor del món és ella: ¿origen de la paella?»]

37 37

36

Reproduïda en el número del 1971 (p. 7).


1968 Pàg. Raga Montesinos, Rafael, [portada]........................................................................

1

Guillamon Perales, Rodolf, «A la senyoreta M.ª Josep Lleó Ontiveros, fallera major 1968»................................................................................................

7

Cervera i Grífol, Josep, «A la senyoreta Carme Serratosa Caturla, fallera major infantil 1968»..............................................................................................

7

Genovés Amorós, Vicent, «El valencianisme d’Emili Castelar»............................

8

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Retaulet de Sant Josep».......................................... [iŀlustració per a «Retaulet de Sant Josep»] 37..........................................................

9 9

Morante i Borràs, Jesús, «19 de març. Festa de Sant Josep»..................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

9

Buïl i Navarro, Eduard, «Les falles són l’obra de tot un poble»............................. Masiá López, Juan, [iŀlustració per a «Les falles són l’obra de tot un poble»] 38.....

10 10

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina, «Sanmartí i els bons oficis»

10

Soler i Godes, Enric, «Almela i Vives»...................................................................

11

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Falles en altres temps»..................................... [iŀlustracions per a «Falles en altres temps»]...........................................................

12 12

Pepín, «Enguany, tampoc...»...................................................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-34

39

Milo, «Pallassos» ...................................................................................................

35

Vidal Corella, Vicent, «¡Que avisen a la Pepa!»..................................................... Masiá López, Juan, [iŀlustració per a «¡Que avisen a la Pepa!»]............................

37 37

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Que no és cap bagateŀla: / Hui és més difícil trovar / un lloquet on aparcar / que encertar una quiniela»

38-39

Arlandis Corral, Lisard, «No hi ha que buscar-li els tres peus al gat»....................

38-39

Moreno, Francesca, «Purnes»..................................................................................

38

Garcia i Aparici, Bernat, «Entre les boires del ser»................................................

40

Moreno, Francesca, «Ninots».................................................................................. [iŀlustració per a «Ninots»]......................................................................................

40 40

Codoñer Pons, Ramon, «Exàmens per a fallers».....................................................

41

Civera, Beatriu, «Càstig diabòlic».............................................................................

41

Comba i Comba, Amèlia, «La fallera del meu barri».............................................

41

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «Llengua i cultura»..........................................

42

Igual i Úbeda, Antoni, «Els cursos de valencià de Lo Rat Penat»..........................

42

37

Reproduïda en el número del 1970 (p. 11). Reproduïda en el número del 1970 (p. 7). 39 Reproducció d’un fragment del llibret de la Falla Plaça de Na Jordana del 1967. 38


1969 Pàg. Milo, [portada].........................................................................................................

1

Guillamon Perales, Rodolf, «A la fallera major»....................................................

7

Súria i Albiñana, Rafael P., «24 versos a la fallera major infantil»........................

7

Vidal Corella, Vicent, «El dia de Sant Josep en la història de València»............... J. A. [dibuix] - Ortega [gravat], [iŀlustració per a «El dia de Sant Josep en la història de València»]........................................................................

8

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Del cinquantenari de “Pensat i Fet”»...............

8

Moreno, Francesca, «Contemplant la falla?»..........................................................

9

40

Salvador i Monferrer, Sofia, «Josefina» ...............................................................

9

Hernández Casajuana, Faust, «Bunyols quadrats»..................................................

9

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu, «¿Qué són les falles?»......................................

9

Soler i Godes, Enric, «Flames patriòtiques»...........................................................

10

Soler i Godes, Enric, «Quatre vintenes»..................................................................

11

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Els meus vuitanta anys».........................................

11

Sanmartín i Bargues, Ricard, «El Micalet».............................................................

11

Buïl i Navarro, Eduard, «Els fallers del pervindre»................................................

12

Morante i Borràs, Jesús, «Madrigals en flor a la fallera major».............................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-35

Martí i Bodí, Josep, «Un drama en el galliner».......................................................

17

Civera, Beatriu, «Vivències d’una comissiò de falla».............................................

37

Milo, «Endevina, endevinalla: sap vosté què és una falla?»...................................

37

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «Una comissió de falla / que el presupost li badalla»...............................................................................

38-39

Garcia i Aparici, Bernat, «La flama produïx cendra».............................................

38

Soler i Godes, Enric, «Llibrets de falla».................................................................

39

Comba i Comba, Amèlia, «Les falles infantils»......................................................

40

Albero Garcia, Josep, «Palla»..................................................................................

40

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina, «Noves troballes documentals sobre Mossén Joanot Martorell, autor del “Tirant lo Blanch”»...................

40

Arlandis Corral, Lisard, «Una falla que falla».......................................................... Folchi, [iŀlustració per a «Una falla que falla»]........................................................

41 41

Codoñer Pons, Ramon, «Els vells y les falles».........................................................

41

Sendín Galiana, Alfred, «Huiso» està allà»..............................................................

42

40

Poema publicat en el número del 1958 (p. 7).

8


1970 Pàg. Villena García, Ángel, [portada].............................................................................

1

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «La millor festa del món. Les falles, jutjades pels de fora»................................................................................................

7

Igual i Úbeda, Antoni, «Les falles i la llengua valenciana»....................................

8

Civera, Beatriu, «Amic vianant...»..........................................................................

8

Sanmartín i Bargues, Ricard, «A les falleres majors 1970. Unitat»........................

9

Soler i Godes, Enric, «Flames patriòtiques»...........................................................

10

Guillamon Perales, Rodolf, «Fi de segle... passat».................................................

11

Martí i Bodí, Josep, «La falla de l’any»..................................................................

11

Moreno, Francesca, «Els ninots, espill de vida».....................................................

11

Vidal Corella, Vicent, «El café de «don Fèlix» o una falla en 1820»..................... [iŀlustració per a «El café de «don Fèlix» o una falla en 1820»].............................

12 12

Codoñer Pons, Ramon, «El fonament»...................................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-36

«Ninots»...................................................................................................................

18

Larrea Peñalva, Francesc, «“Tirant lo Blanch” i les falles».....................................

37

Sendra Navarro, Joaquim, «Aquell “ninot”...»........................................................

37

B. i B., «Una falla històricament gloriosa»..............................................................

37

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «El gran susto i emoció / que experimenta el passatge / al secuestrar l’avió»...........................................

38-39

Buïl i Navarro, Eduard, «Una falla en el Sahara»...................................................

38-39

Súria i Albiñana, Rafael P., «Sonet».......................................................................

39

Arlandis Corral, Lisard, «Després del foc i del fum»..............................................

40

Ruc, «Bunyols de vent»...........................................................................................

40

Roc el Vell, «El dia València»................................................................................

41

Garcia i Aparici, Bernat, «Seguirem així»..............................................................

41

Bernat, «4 vintenes»................................................................................................

41

Sendín Galiana, Alfred, «Càntic de l’optimisme valencià»....................................

42

Morante i Borràs, Jesús, «Bunyols cantonuts»........................................................

42


1971 Pàg. Ramil Garín, Francesc, [portada].............................................................................

1

Segura de Lago, Joan, «Pensat i Fet»......................................................................

7

Vidal Corella, Vicent, «Les falles i els xiquets»..................................................... Benlliure Gil, Josep, [iŀlustració per a «Les falles i els xiquets»] 41........................

8 8

Civera, Beatriu, «Ara fa un segle...».......................................................................

8

Ombuena Antiñolo, José, «Color, olor i sabor del dia de Sant Josep»....................

9

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Records»..........................................................

10

Bernat, «A voltes penses unes coses...»..................................................................

10

Aliell, D’, «Sant Josep i les falles»..........................................................................

11

«Enric Taulet, valencià»..........................................................................................

12

Larrea Peñalva, Francesc, «El cuquet que portem dins».........................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-36 i 44

Ric [versos] - Monzó Expósito, Vicente [dibuixos], «La broma que féu trencar, / en segrestar els ninots, / l’harmonia familiar»............................................

38-39

Buïl i Navarro, Eduard, «Els oblidats de la festa»...................................................

38-39

Codoñer Pons, Ramon, «Trasplant impossible»......................................................

39

Rianoso, F., «La germanor alacantino-valenciana en una foguera de l’any 1928». [iŀlegible], [iŀlustració per a «La germanor alacantino-valenciana en una foguera de l’any 1928»]...........................................................................................

40

Soler i Godes, Enric, «Flames patriòtiques»............................................................

41

Guillamon Perales, Rodolf, «Divagacions»............................................................

41

Martí i Bodí, Josep, «El meu amic»........................................................................

42

«Record al nostre director»......................................................................................

43

Morante i Borràs, Jesús, «¡Per sempre siga València!»..........................................

43

Igual i Úbeda, Antoni, «El bon gust»...................................................................... [iŀlustració per a «El bon gust»]..............................................................................

44 44

Sendra Navarro, Joaquim, «El número u»...............................................................

44

Sanmartín i Bargues, Ricard, «Bunyols de vent»....................................................

45

Comba i Comba, Amèlia, «L’ajuda del tio Pep».....................................................

45

Llopis Domingo, Josep Ramon, «Romanç de la falla morta».................................

45

Pepín, «Dos bons amics».........................................................................................

46

41

Publicada originalment en la revista La Semana Gráfica del 18 de març de 1929.

40


1972 Pàg. Peris Aragó, Josep, [portada]...................................................................................

1

Sanchis Guarner, Manuel, «La doble missió del foc de les falles»......................... [iŀlustració per a «La doble missió del foc de les falles»].......................................

7 7

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric, «Records»...........................................................

8

Ric, «Bunyols de vent»............................................................................................

8

Andrés Cabrelles, Ramon, «Pos sí que és una desgràcia».......................................

8

«A les falleres majors 1972» Bru i Vidal, Jaume, «Senyoreta Sol Bacharach de Valera»....................... Cervera i Grífol, Josep, «Senyoreta Maria Elena Monreal Alfageme»......

9 9

Igual i Úbeda, Antoni, «Els dos iaios de Regino»...................................................

10

Buïl i Navarro, Eduard, «Dia de Sant Josep»...........................................................

11

Vidal Corella, Vicent, «¿Qui inventà les falles?»...................................................

11

Soler i Godes, Enric, «Homenatge a Carles Salvador»...........................................

12

Soler i Godes, Enric, «Jesús Morante Borràs»........................................................

12

[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], «Bocets de les falles d’enguany»...........

13-37

Peris Aragó, Josep, «Monument a Roskoff»...........................................................

38

Thous i Orts, Maximilià, «Bunyols d’or»................................................................

38

López Sancho, Jesús, «Centenar d’una falla».........................................................

40

Zabildea Gómez, Lluís, «Records de l’avi. Recull fet per un nét, en valencià apitxat»

41

Civera, Beatriu, « Una consulta al director de Pensat i Fet »..................................

41

Garcia i Aparici, Bernat, «El gran dragó»...............................................................

43

Martí i Bodí, Josep, «Falla de cartes».....................................................................

43

Garrido i Juan, Ricard, «Càntic»...............................................................................

43


Índex d’autors Este índex classifica els textos i iŀlustracions publicats en la revista Pensat i Fet agrupats pels autors, ordenats alfabèticament. S’hi inclou la relació detallada de les coŀlaboracions de cada autor atenent l’ordre següent de la informació: títol (entre cometes), l’any en què es publica i les pàgines que ocupa. «El miracle de la ciutat en primavera»

1953

p. 27

Els articles sense signatura apareixen agrupats sota l’epígraf «Anònims», incorporats a la relació com si es tractara d’un autor més seguint l’ordre alfabètic normal. Es consideren autors tant els coŀlaboradors de facto de la publicació, com els qui firmen textos o iŀlustracions que, en realitat, són reproduccions d’altres publicacions. Això explica la inclusió d’autors extemporanis, com ara Vicent Boix o Constantí Llombart. Si en la revista la coŀlaboració s’agrupa amb altres (del mateix autor o d’autors diferents) sota un títol genèric, este apareix a continuació del títol específic (entre claudàtors i entre cometes): «Pensat i Fet i la velocitat» [«Tres amics de Pensat i Fet»]

1962

p. 17

En els títols, s’ha respectat l’ortografia de l’original. Pel que fa als autors, s’ha optat per regularitzar el nom en aquells casos que presentaven diverses formes a l’hora de firmar les seues coŀlaboracions amb l’objectiu de facilitar-ne la identificació. En el cas dels pseudònims i les abreviatures, sempre que s’ha pogut determinar-ne la identitat, es fa una remissió al nom real de l’autor: O. de Sant Joan (v. Sanç Moia, Josep)

En els casos d’aquelles coŀlaboracions d’autoria compartida, després del títol s’especifica (entre claudàtors) quina és la responsabilitat de l’autor. «Trencacaps del dia» [dibuix]

1923

p. 11

«Auca feta en quatre ralles de Pepico Botafalles» [versos]

1942

p. 38

En la resta de casos, se seguix els criteris ja exposats en la introducció a l’índex de sumaris.


PENSAT I FET Índex per autors

90=XC (v. Casp i Verger, Xavier) A. A. «Una contalla»

1948

p. 29

1958 1958

p. 11 p. 29

1912 1914

p. 16 p. 16

1940

p. 28

1940 1941 1942 1943 1943 1947

p. 25 p. 14 p. 12 pp. 10-11 p. 36 p. 26

1951

p. 31

1932

p. 20

1956

p. 32

A. C. «Ninots» «Ninots»

Abarca Masià, Eduard «Hiá una estoreta velleta...?» «Tornen les falles...»

Adalid Cortada, Rafael «Foc i flames»

Adlert Noguerol, Miquel «Justificació de pensat i fet» «Lloa i diatriba de la falla» «Comprensió i sentiment de les falles» «Evolució inevitable» «Aportació esportiva a les falles» «Sentit íntim de les falles»

Aguaíyo (v. Yanguas Fleurí, Aurelio) Ahicart, F. [carta d’un lector des de Basilea]

Aixa Kleppel, Rafael [clixé per a un llibret de falla de la societat L’Antigor]

Alacreu Sena, Josep «Prec al meu sant»

Alarcón (v. Pont Alarcón, Salvador)


Alarcón, Francisco «Lo que opinen de Valencia i les festes quatre eminents artistes de la escena»

1932

p. 15

1928

p. 17

1924

p. 23

1967 1969

p. 36 p. 40

1922 1927 1929

p. 16 p. 10 p. 8

1926 1928

p. 24 p. 12

1951 1963

p. 8 p. 8

1959 1966

p. 5 p. 9

1944 1945 1947

p. 37 p. 6 p. 7

1926 1927 1929

p. 11 p. 12 p. 36

Alba, Pepe (v. Alba Moreno, Josep Maria) Alba Moreno, Josep Maria «Un añ qu’em pillá fòra de Valencia»

Albar, Mario «El tranvía del Cementeri o un argument per a una falla»

Albero Garcia, Josep «Ninot de falla» [lletra] «Palla»

Alberola Serra, Estanislau [«Cansons y purnes falleres»] «Pensat i Fet» «Si aso pot servir de versos...»

Albert i Martínez, M. «Falles» «¡Dèu cèntims val el llibret!»

Alcalalí, Baró d’ (v. Ruiz de Lihory i Pardines, Josep) Alcayde Vilar, Francesc «Pensat i fet» «Les falles»

Alcon i Edo, Lluís «Sant Josep, menestral» «Sant Josep i les festes de les falles»

Alcon i Mateu, Prudenci «Flors i falles en 1944» «S’acosten les falles» «El foc i els ninots de la falla»

Alfonso Andreu, Vicent «Ripios falleros» «Purnes d’amor» «La veritat dels ninots»


Aliell, D’ «Sant Josep i les falles»

1971

p. 11

1916

pp. 10-11

1955 1956 1957

p. 13 p. 11 p. 7

1920 1923 1929 1931 1933 1933 1944 1951

p. 12 p. 10 p. 13 p. 14 p. 17 p. 17 p. 12 pp. 8-9

1952 1953 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1961 1962 1963

p. 3 p. 9 p. 12 p. 6 p. 6 p. 7 p. 28 p. 5 p. 3 p. 37 p. 12

1928

p. 12

1968

p. 16

1935

p. 30

1947

p. 10

Almarche Vázquez, Francesc «La tradició de la festa de les falles»

Almela Peris, Francesc «Esclafits» «Immanencia de les falles» «Les falles i la llum»

Almela i Vives, Francesc «Lloança del clima de Valencia» «Anuncis i premis» «Lo popular en les Falles» «Pensat i fet» «A la falla...! A la falla...!» [caricatura de Francesc Almela i Vives] «art & ART» «Una iniciativa. La crítica i les falles» «A Maria del Roser Violant Ferrandis Luna i Álvarez de Toledo, fallera major de 1952» «Reina de les Falles, no; Fallera Major, sí» «La foguera i el sol» «Coqui, l’artista precursor» «Sant Vicent, caminant» [«Flama Vicentina»] «Sant Vicent Ferrer i les falles» «Traca monosiŀlàbica» «El fuster» «Les falles i l’efantiasi» «La Junta Central Fallera, proposada en “Pensat i Fet”» «Aquell mercat de València»42

Almiñán, Ángel R. «Recorts de América. ¡...ni mitja lliureta de bunyols!...»

Alonso Fueyo, Sabino «Santamartí: prou més que un nom»

Alós, Vicent «Bunyols quadrats»

Alvar-Xina «Xirivia, faller»

42

Reproducció d’un fragment del llibret de la Falla del Comerç (Plaça del Mercat Central) del 1962.


Álvarez Aparicio, Jesús «Una falla fora de programa»

1959

p. 8

1940

p. 29

1956

pp. 10-11

1953

p. 11

1924 1927 1932 1935 1943 1956 1959 1972

p. 8 p. 8 p. 12 p. 34 p. 10 p. 35 p. 30 p. 8

1960

p. 4

1930

p. 9

1915 1926 1931 1933

p. 9 p. 13 p. 18 p. 14

1912 1912 1913 1913 1914 1914 1915

p. 3 pp. 4-8 p. 3 pp. 3-6 p. 10 pp. 15-17 p. 3

Amades i Gelats, Joan «Les fogueres»

Amor Isla, Maria Emília «Parlem de la festa»

Amorós, Frederic «Crítica i sàtira de les falles»

Andrés Cabrelles, Ramon «De cóm m’estafá un fallero» «La falla valenciana» «Bunyoleres i bunyoleríes» «Bunyolera, bunyolera» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «Bona escusa!» «Les falles» «València» «Pos sí que és una desgràcia»

Andrés Estellés, Vicent «Bon dia!»

Andrés Romero, Francesc «Purnes falleres»

Ángeles, Pepe (v. Àngeles i Luis, Pere Josep) Àngeles i Luis, Pere Josep «Sinc sentims val el llibret (Boseto pera una falla)» «Idili fallero» «Una... “pepicá”» «Conflicte fallero»

Anònim «Al obrir el llibre...» «Guía de les falles» [saluda] «Apunts de les falles d’enguany» «Pe-pa-es» «Relació de les falles d’enguañ» «Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa»


[saluda] «Apunts de les falles d’enguañ» «Pepá» «Pepá» «Estandart que regala el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa» [saluda] [saluda] «Buñoleries» [saluda] «Odisea de un bolcheviki... qu’es fa fallero en Espanya» [versos] «El Centre Regional Valenciá de Barcelona, planta una falla» «Una falla en Saragosa» «Rinya social» «La falla de Burjasot» «Dos falles en Castelló» «La falla de Torrent» «Trencacaps del dia» [versos] «Una falla comersial» «A la millor falla» «Resultat del Concurs de Cuentos Falleros de Pensat i Fet» «Joc alegre i divertit» [versos] «La falla del Círcul de Belles Arts en lo carrer de la Pau» «El II Concurs de “Pensat i Fet”. ¿Quín fon l’orige de les falles? (Investigació humorística imaginaria)» «Una falla en Melilla» «La falla del Círcul de Belles Arts» «La falla del Ateneu Mercantil» «La falla de Burjasot» «Salutació als trens falleros» «Tres ilustres Pepes valenciáns» [retrat de Josep Sanchis Banús per a «Els Pepes metjes»] «El poeta Nicolás / ha resolt un gran conflicte / en un invent eficás» [versos] «Les falles dels pobles» «Es un alcalde modelo este Marqués de Sotelo» «Alguns Pepes de la Societat Valenciana de Agricultura» «PP. Carrau» «PP. Almunia» «PP. Serred» «PP. Sanchis Sivera» «Les Falles dels Pobles» «PP. Renáu Beger» «PP. Navarro Cabanes» «El señor Pau Villagrasa / està que ya no pot més / perque li tiren la casa / de la Baixá‘e Sen Francés» [versos] «PP. Aparicio Albiñana» «PP. Mateu» «PP. Esteve Victoria» «PP. Bayarri» «Les falles dels pobles» «Li naix un fill a “Gutiérrez”» «Pepe Ángeles» «Les bodes de plata de Pensat i Fet» [iŀlustració per a «Tipos populars desapareguts. Don Pepito Villalonga»] «Programa de festejos falleros» «Les falles que se planten enguany en pobles de la nostra provincia» «Una falla que fon profètica» «Pepe Serrano dedica mig’hora a “Pensat i Fet”» «Falles de pòble» «La falla Madrit-Valencia»

1915 1915 1915 1915 1916 1916 1917 1917 1918 1919 1919 1919 1919 1921 1921 1922 1923 1924 1924 1924 1924 1924

p. 3 pp. 3-7 p. 7 p. 17 p. 3 p. 3 p. 3 p.18 p. 3 p. 5 p. 7 p. 13 p. 13 p. 13 p. 15 p. 17 p. 11 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 19

1925 1925 1925 1925 1925 1928 1928 1928 1928 1928 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929

p. 5 p. 18 p. 20 p. 21 p. 21 p. 10 p. 11 p. 14 pp. 16-17 p. 26 p. 7 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 30 p. 31 p. 32

1929 1929 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1931 1931 1931 1931 1932 1932 1932 1932

pp. 32-33 p. 33 p. 34 p. 35 p. 36 pp. 28-29 p. 30 p. 32 p. 7 p. 16 p. 26 pp. 28-29 p. 13 p. 14 pp. 32-33 p. 33


«Programa oficial de festetjos» «La bella Regina fallera» «La dòna valenciana» «La falla de la ex plasa de la Reina» «Falles de pòble» «Falles infantils» «Els poetes fallers més inspirats» «Els artistes fallers més coneguts» «Uns quants Pepes de la Societat Coral “El Micalet”» «Programa oficial de les festes falleres» [a Vicenteta Montoro, fallera major 1935] «Antoni Vercher» «Falles de poble» «Pensat i Fet infantil» «La Cabalgata Fallera. Homenatge al tío Pep, inventor de la falla» «Programa oficial de les festes falleres» «Al arribar a l’any vint-i-cinc de vida» «Don Manuel Sigüenza» «Gráfic del moviment ascensional de les falles des de l’any 1918 fins al 1936» «Una colonia valenciana en l’Argentina planta una falla» «En aquest renaixer d’Espanya» «Sempre director nostre» «Srta. Carme Franco Polo» [«Martí Domínguez»] «Falles infantils» «Coloqui nou del gitano i els fallers» «La mort de Josep Serrano» «Religió en la festa» «Itinerari» «Bunyol quadrat» [vinyetes humorístiques] [textos] [quartetes humorístiques] «Bunyols quadrats» «La falla i la pau» [saluda] «Si... No...» «Deu en ralles» «Decimetro» «Bunyols quadrats» [saluda] «Dècima (o lo que siga)» «Decimetro» «3 ninots de falla» [saluda] «Papa, Pepa. Pipa. Popa. Pupa» «Cançons populars en estraperlo» «Rareses» «Molta por, però...» «Origen d’una moda» «Purnes» [saluda] «Bunyolet» [vinyetes humorístiques] [versos] [quartetes humorístiques] «Bunyols quadrats» «Bernat Morales San Martín»43 «Bunyols quadrats» 43

1933 1933 1933 1933 1933 1933 1934 1934 1934 1934 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1936 1936 1936 1936 1940 1940 1941 1941 1941 1941 1941 1942 1942 1942 1942 1942 1942 1942 1943 1943 1943 1943 1943 1944 1944 1944 1944 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947

p. 7 p. 11 p. 15 p. 30 p. 34 p. 34 p. 8 p. 9 p. 15 p. 35 p. 7 p. 14 p. 25 pp. 26-27 p. 28 p. 31 p. 10 p. 11 p. 12 p. 36 p. 8 p. 11 p. 7 p. 11 p. 25 p. 29 p. 31 p. 10 p. 31 p. 33 pp. 33-37 p. 34 p. 35 p. 36 p. 7 p. 13 p. 38 p. 38 p. 38 p. 7 p. 32 p. 33 p. 36 p. 5 pp. 8-9 p. 9 p. 29 p. 31 p. 31 p. 32 p. 3 p. 8 pp. 8-9 p. 10 p. 26 p. 27 pp. 28-29

Nota necrològica publicada originalment en el número 145 de la revista Valencia Atracción, febrer del 1947.


«Notes musicals» «Marian Benlliure» [retrat de Marià Benlliure] «Maximilià Thous Orts» «Bunyols en pena» [iŀlustració per a «Sorolla i Benliure en una falla de l’any 1904»] «Ninots» «Srta. Margarida Casanova Civera, fallera major» «Bunyolet» «Bunyolades» «La bellesa» «La placeta» «Bunyols redons» «El procés del ninot» «Carles Cortina» «No parles mal dels poetes» «El “Pensat i Fet” en la Història de les Falles» «El primer “bando” faller» [xilografia del Museu Guasp, de Palma]44 «Bunyols redons» «Record homenatge a D. Vicent Casanova» «Antoni Royo i Ample» «Bandes de Música. La de Ràfol de Salem» «Flames espirituals» [quintetes humorístiques] «Maria del Consol Cánovas Cobo del Prado, fallera major 1953» «Als fallers de Buenos Aires» [«Una falla en Buenos Aires (Argentina)»] «A la Srta. Clotilde Arguedas, Fallera Major de Buenos Aires» [«Una falla en Buenos Aires (Argentina)»] [quintetes humorístiques] [vinyeta humorística] [versos] «Papers vells (fragment d’un full anònim del segle XIX). Falles, festes i costums en València al patriarca Sant Josep» [xilografia del Museu Guasp, de Palma] 45 [retrat de Salvador Ferrandis Luna] «Srta. Maria-Miquela Carpi Canellas, fallera major 1954» «Falles arreu del món. França. Argentina» «Flames de simpatia per telepatia» «Flames cordials» «Josep Bernat i Baldoví» «Maria de l’Empar Taulet Casanova, fallera major 1955» «Flames cordials» «La gran setmana fallera de Buenos Aires» «Flames cordials» «Flames espirituals» [retrat de Teodor Llorente Olivares per a «Un centenari poètic: 1857-1957»]46 «Ramon Andrés Cabrelles» «Flames cordials» «Cançons antigues i modernes de la famosa ¡Calla, calla, calla! Cançó de la falla» «Ninots» [iŀlustració per a «Ausiàs March»] [gravat de la coŀlecció Almela i Vives] [iŀlustració per a «Del cel a l’infern»] [iŀlustració per a «Bon dia!»] 47 44

1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1949 1949 1949 1949 1949 1950 1950 1950 1950 1950 1951 1951 1951 1951 1951 1952 1952 1953 1953 1953

p. 4 p. 9 p. 9 p. 9 p. 10 p. 30 p. 31 p. 12 p. 26 p. 29 p. 33 p. 33 pp. 10-11 p. 12 p. 12 p. 30 p. 31 p. 5 p. 6 p. 25 p. 31 p. 31 p. 25 p. 32 p. 11 p. 13 p. 26

1953 1953 1953

p. 26 p. 31 p. 31

1953 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1955 1955 1955 1955 1956 1956 1957 1957 1957 1958 1958 1959 1959 1959 1960

p. 32 p. 5 p. 14 p. 15 p. 27 p. 30 p. 32 p. 3 p. 14 p. 33 p. 33 p. 33 p. 37 p. 5 p. 25 p. 31 p. 27 p. 32 p. 3 p. 6 p. 31 p. 4

Reproduïda en els números del 1957 (p. 7), 1967 (p. 7) i 1969 (p. 9). Reproduïda en el número del 1972 (p. 11). 46 Reproduït en el número del 1966 (p. 33). 47 Reproducció del dibuix i la capçalera de la secció «Bon Dia», gasetilla diària en vers que Vicent Andrés Estellés, sota el pseudònim de Roc, va publicar en el diari Las Provincias entre els anys 1959 i 1974. 45


[retrat de Josep Joaquim Sanchis i Zabalza] [iŀlustració per a «El “miriñaque” i la falda-pantaló...»] 48 «Buenos Aires (Argentina)» [iŀlustració per a «El tio Pep i Nelet»] «València, braços oberts» [emblema de Pensat i Fet] 49 [iŀlustració per a «Tot per culpa d’uns pasquins en creure-los clandestins»] «Dos fets ben remarcables» «La llengua valenciana» [«Gloriós Sant Josep»] [portada] «Les falles, els fusters i la unió dels valencians» [gravat en boix procedent d’un document del 1530] «Una València en Nordamèrica» [iŀlustració per a «Retaulet de Sant Josep»] 50 [iŀlustracions per a «Falles en altres temps»] [iŀlustració per a «Ninots»] [iŀlustració per a «El café de «don Fèlix» o una falla en 1820»] «Ninots» «Enric Taulet, valencià» «Record al nostre director» [iŀlustració per a «El bon gust»] [iŀlustració per a «La doble missió del foc de les falles»]

1961 1961 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1963 1963 1964 1964 1965 1966 1968 1968 1968 1970 1970 1971 1971 1971 1972

p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 13 p. 42 pp. 43-44 p. 9 p. 9 p. 1 p. 3 p. 8 p. 10 p. 9 p. 12 p. 40 p. 12 p. 18 p. 12 p. 43 p. 44 p. 7

1922

p. 15

1923 1928 1929

pp. 18-19 p. 11 p. 7

1940

p. 24

1941

pp. 26-27

1942

p. 32

1943

pp. 30-31

1944

pp. 32-33

1945

pp. 8-9

1947 1948

pp. 28-29 p. 28

1949

pp. 28-29

1950 1951

pp. 30-31 p. 4

1952

pp. 8-9

Anton Máñez, Manuel [iŀlustracions per a «La gloria del “Plat de gloria” pera Gloria»] «Falla en programa de invent / que fa que acabe la festa / igual qu’el ball de Torrent» [dibuixos] [caricatures d’Iturbi, Mongrell i Alba per a «Tres iŀlustres Pepes valenciáns»] [caricatura del marqués de Sotelo] «Com un home socarró / en les ralles es riu d’elles / fent-se un carnet en orelles / de lliure circulació» [dibuixos] «Com un grup paraxufista / dels més decidits i entesos / en un atac per sorpresa / resulten ells els sorpresos» [dibuixos] «Una, que en l’orgull de ser, / secrets negocis baralla / i en descobrir-se l’afer / me la planten en la falla» [dibuixos] «Una cosa gran d’un xic / ja que a la família trau / dels apuros sense un clau / en una idea d’abric» [dibuixos] «Una Junta satisfeta / pa qui el treball no s’estila, / el president l’espavila / per mig de “l’arma secreta”» [dibuixos] «Sols per l’ingeni t’expliques / que una pobra comissió logre més animació / que totes les falles riques» [dibuixos] «Com temps és or (si el treballes), / Pep no en vol pedre ni un mos, / mes per sort ve i veu les falles / mentres se li cou l’arròs» [dibuixos] «No pot dir ningun faller / qui se riurà més a gust / si és l’últim o el primer» [dibuixos] «Un ensomi desbarat / que en la gent molt es fia / pot arribar algun dia / que es fera en realitat» [dibuixos] «El qui les falles desdora / que es pense lo que barrunta / puix ja que en tirar la punta / se li pot crermar l’estora» [dibuixos] [iŀlustracions per a «L’estoreta»] «L’Aviació americana / la gran sorpresa doná / en els bous, fent una pana / que el públic solucioná» [dibuixos] 48

Reproducció del gravat Marzo, una falla quemándose, publicat originalment en el Calendario pintoresco, profético, astrológico y lunático del reino de Valencia para el año bisiesto de 1860. 49 Es tracta de l’emblema de Pensat i Fet que Ricard Sanmartín va fer servir en la propaganda del llibres de l’editorial Lletres Valencianes publicada en els números dels anys 1951, 1952 i 1953. Com a iŀlustració de recurs tornarà a aparéixer ens els números del 1962 (p. 11), 1963 (p. 5), 1967 (p. 11), 1968 (p. 35) i 1969 (p. 42). 50 Reproduïda en el número del 1970 (p. 11).


«Que el faller vui com ahuir deu renovar-se o morir» [dibuixos] «Veterana Comissió / que per assunts de la falla / se diu: “Trucos” a mi, no» [dibuixos] «Si a València vas a falles / no oblides este consell: / que no caigues en les malles / dels mil passos a nivell» [dibuixos] «Un foraster que sospesa / que lo modern no servix / per fer les coses de pressa» [dibuixos] «En arts està demostrat / que la darrera paraula / és, sempre, la del jurat» [dibuixos] «Segons un adagi vell / que “a cada u lo seu” diu / en el riu mai faces niu, / que pot tornar per lo d’ell» [dibuixos] [iŀlustració per a «Aprop l’origen de les falles»] 51

1953 1954

pp. 28-29 pp. 12-13

1955

pp. 10-11

1956 1957

pp. 8-9 pp. 8-9

1958 1958

pp. 8-9 p. 12

1965

p. 8

1935

p. 18

1968 1969 1970

pp. 38-39 p. 41 p. 40

1941

p. 8

1955 1956 1957

p. 32 p. 29 p. 30

1945 1963

p. 6 p. 37

1916 1935 1936 1962

p. 16 p. 34 p. 16 p. 39

1953

p. 9

Aparicio Olmos, Emili Maria «Sant Josep, intercessor»

Argent Morales, Joan Baptista «Bunyolades»

Arlandis Corral, Lisard «No hi ha que buscar-li els tres peus al gat» «Una falla que falla» «Després del foc i del fum»

Arlandis Corral, Vicent [iŀlustració per a «Cançoneta de l’amor primer»]

Armiñana i Canut, Josep «El ceguet» «Lo que pot la festa» «Una falla donen d’alta sense haver estat malalta»

Artola i Tomàs, Bernat «La “fallera” fallida» «Ninots»

Asins i Lerma, Pasqual «Falla d’amor» «Vora, voreta del fòc» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «Pensat i Fet, optimiste» «Pensat i Fet, optimiste» [«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»] 52

Aynsley, Janet «Les falles, vistes per una anglesa»

Azzati Descalci, Félix 51 52

Publicada en el número del 1951 (p. 4). Reproducció del poema publicat amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (pp. 16).


«Ralles pera les falles»

1919

p. 4

1970

p. 37

1950 1959

p. 8 p. 10

1917

p. 18

1949 1950 1951

pp. 8-9 p. 30 p. 32

1916

p. 1

1962

p. 16

1920 1923 1927 1930 1931

p. 4 p. 19 p. 13 pp. 31-32 p. 21

1940

p. 10

1923 1926 1941

p. 1 p. 1 p. 7

1912 1914 1918 1919 1927 1933

p. 16 p. 13 p. 12 p. 5 p. 11 p. 9

B. i B. «Una falla històricament gloriosa»

Badia i Marín, Vicent «La llibertat fallera» «La II Assemblea de Cronistes del Regne»

Baidal Llosà, Francesc «Pols... Fum... Cendra... Res...»

Balaguer Marí, Josep M. «El ceguet» «Les nostres falles» «La falla valenciana»

Ballester i Marco, Artur [portada]

Barberá Armelles, José «Així, tan tranquilament...»

Barchino Pérez, Francesc «Bunyolaes» «El pasacalle i la serenata» «Escenes falleres» «Una comisió de falla celebra junta» «La darrera tocadeta»

Barrachina Esteban, Francesc «A Josep M.ª Esteve Victòria»

Barreira Polo, Joan Josep [portada] [portada] [retrat de Carmen Franco Polo]

Bayarri i Hurtado, Josep Maria «L’anima de la terra» «Els focs patris» «Aute de fe» «Chispa» «Cinc Pepes valencians» «Entruperis»


«Una visita a l’estudi del magnífic pintor Pepe Segrelles» «Fa cinquanta anys» [Tres amics de Pensat i Fet]

1935 1962

p. 12 p. 17

1960 1963

pp. 28-29 p. 38

1954 1955 1956 1957

p. 30 p. 32 p. 34 p. 30

1933

p. 15

1914

p. 14

1927

p. 12

1922

pp. 6-9

1958

p. 28

1915 1922 1944 1954 1971

p. 1 p. 3 p. 31 p. 6 p. 8

1927

p. 1

Bayo Gaboyard, Claudia (v. Llop i Lluch, Francesc de Paula Josep) Bea Izquierdo, Josep «A la mare falla» «Eco (Imitació indecorosa de Rubén Darío)»

Belda, Abelard Ramon «Enyorança» «Nit valenciana» «Amor de bon valencià» «L’anglesa que s’enamorà d’un ninot»

Bellver Salinas, J. [iŀlustració per a «La dòna valenciana»]

Beltran, Agustí «Añoransa»

Beltran i Royo, Enric «El tipo que no mor»

Benedito Baró, Vicent «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»

Benedito Vives, Manuel [iŀlustració per a «Flames d’un prec popular / a la Divina Clemència [...]»]

Benlliure Gil, Josep [portada] «Recorts de les falles i dels anys que pasaren» «Els bunyols de...» [«Ramaderia de Coqui actuant en festes de carrer»] 53 [iŀlustració per a «Les falles i els xiquets»] 54

Benlliure Gil, Marià [portada]

Reproducció de la iŀlustració apareguda en el llibre de Josep Bodria i Roig Festes de carrer, publicat a València el 1906 (p. 15). 54 Publicada originalment en la revista La Semana Gráfica del 18 de març de 1929. 53


Benlliure y Tuero, Mariano «Un recort infantil de les falles»

1923

p. 7

1953 1954

p. 4 p. 11

1970 1971

p. 41 p. 10

1913

p. 13

1920 1953 1954

p. 14 p. 31 p. 10

1944

p. 11

1955 1960 1963

p. 11 pp. 28-29 p. 35

1917

p. 1

1949

p. 28

1944 1948

p. 36 p. 28

1920 1935

p. 6 p. 32

Beneyto Cuñat, Maria «Cançoneta del temps» «Un dels motius»

Bernat «4 vintenes» «A voltes penses unes coses...»

Bernat i Ferrer, Lluís «El ninòt de la falla»

Bertolín Peña, Manuel «La nostra falla» «Laudes Valentia» «Flama d’amor»

Bertran i Oriola, Manuel «A Sant Josep»

Beüt i Belenguer, Emili «Les falles i la geografia» «Les falles, esclat de l’esperit de la terra» «Pensat i fet»

Beüt Lluch, Lluís [portada]

Blasco Romero, Ricard «Dolçaina i tabalet»

Blat Monzó, Miquel «L’herència d’una estoreta» «Bunyols socarrats»

Bohórquez y Bohórquez, Enrique «Els Pepets del municipi» «La falla municipal»

Boix i Ricarte, Vicent


«Sobre l’orige de les falles (Una falla del sigle XVII)» 55

1916

p. 8

1956 1963

pp. 10-11 p. 34

1921

pp. 13-14

1934 1936 1943

p. 36 p. 19 p. 31

1948

p. 30

1947

p. 31

1920 1921 1922 1924 1926 1927 1929 1930 1936

p. 16 p. 15 p. 5 p. 8 p. 15 p. 12 p. 33 p. 34 p. 13

1924 1931

p. 13 p. 18

1956 1956 1958 1972

p. 5 p. 33 p. 5 p. 9

1949

p. 6

Bono i Barber, Bernat «Festa que no pot morir» «Les falles, festa antiga i moderna»

Bori Burguete, Lluís «La falla del meu barrio»

Borràs Castelló, Elies «Estampa de la festa» «Lo que m’agrada de les falles» «Poemeta de Març»

Borumballa, Maria «Purnes»

Boscà Berga, Ferran «Els bunyols en celofana»

Brocal Belenguer, Joan Baptista «La falla del nen malalt» «Ciutat lluminosa» «La falla dels ausents» «La falla de la pasio» «Una falla en Andalucia» «Una falla de paper» «Paraules pera els ausents» «Dos coses del añ 1930» «Foc en l’aigua»

Broseta Rosell, Vicent «Cobles del día» «Jo, fallero major»

Bru i Vidal, Jaume «Nit de Sant Josep» «Madrigal a penes» «Barraca» «Senyoreta Sol Bacharach de Valera» [«A les falleres majors 1972»]

Bugella de Toro, José María «A pensament fecond, sobren paraules»

Traducció d’un fragment del capítol XXVIII, «Las hogueras del Señor San José», de la noveŀla de Vicent Boix Omm-alKiram o La expulsión de los moriscos, publicada el 1864. 55


Buïl i Navarro, Eduard «Odi, cendra, fum» «Foc d’amor» «Cántic d’esperança» «Anhel intim» «Huí, Valencia es torna jove...» «La flama de la falla» «Anhèl» «L’única flama» «Pepica Samper. Gènesis» «Alacant» [«Confraternitat interregional»] «El ninot» «Foc d’ideal» «Cantic d’esperança» «Pensat i Fet, artiste» «Les falles són l’obra de tot un poble» «Els fallers del pervindre» «Una falla en el Sahara» «Els oblidats de la festa» «Dia de Sant Josep»

1920 1921 1922 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1936 1968 1969 1970 1971 1972

p. 5 p. 14 p. 14 p. 10 p. 22 p. 11 p. 17 p. 36 p. 15 p. 7 p. 11 p. 36 p. 36 p. 16 p. 10 p. 12 pp. 38-39 pp. 38-39 p. 11

1912

p. 12

1915 1919 1921 1925 1928 1931 1933 1933 1934 1935 1936 1940 1956 1956 1962

p. 12 p. 3 p. 4 p. 9 p. 7 p. 7 p. 8 p. 17 p. 7 p. 34 p. 16 p. 23 p. 4 p. 32 p. 39

1956

p. 6

1925

p. 19

Burguet Ferrer, Vicent «Art popular»

Caballero i Muñoz, Francesc «Focs patris» «Festa nostra» «Valencianeta» «Focs sagrats» «La bunyolera» «Valencia - Convit» [«Confraternitat interregional»] «El víctima del llorer» «Qué son les falles de San Josep» [a la senyoreta Amparito Albors, regina fallera major 1934] «Bunyolera gentil que auriolada» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «Pensat i Fet, festiu» «Altra volta les falles» «Foc de pau» «Cançó de falla» «Pensat i Fet, festiu» [«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»]56

Cabedo Torrents, Ferran [retrat de Carles Salvador]

Cabrera, Josep «La vespra de San Jusep»

Cabrera Millet, Rafel 56

Reproducció del poema publicat amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (pp. 16).


«La última...»

1931

p. 17

1948

p. 31

1940

p. 29

1935

p. 33

1933 1933 1936 1940 1944

p. 13 p. 13 p. 15 p. 25 p. 14

1950 1951 1962

p. 8 p. 11 p. 41

1927

p. 9

1955

p. 12

1929

p. 1

1915

p. 11

1930 1932

pp. 33-34 p. 19

Caireles (v. Fernández Serrano, Josep) Calabuig Albert, Francesc «Primavera de foc»

Calatayud Bayà, Josep «Dècima d’actualitat»

Calatayud i Rives, Teresa «El feminisme en les falles»

Calvo Acacio, Vicent «El decàleg» [caricatura de Vicent Calvo Acacio] «“Una estoreta velleta...”» «Un bon faller» «Ninots»

Cámara Ávila, Adolfo «Senyors de “Pensat i Fet”» «De lo fácil a lo difícil o exaltació del “Pensat i Fet”» «Senyors de “Pensat i Fet”» [«Bunyol d’Or»] 57

Camps Cámara, Antoni «La festa de les Falles com a motiu d’atracció del turisme»

Candel i Vila, Rafael «Record d’infantesa»

Canet Cabellón, Vicent [portada]

Cantó Vilaplana, Gonzalo «A una valenciana»

Cantos Lluch, Xavier «Un apunt de falla» «Una nit... (Pincellá fallera)»

57

Reproducció del poema publicat en el número del 1950 (p. 8).


Capuz Mamano, Josep [portada]

1933

p. 1

1917 1919 1920 1934 1935 1936

p. 17 p. 11 p. 14 p. 36 p. 31 p. 12

1917 1922 1923 1924 1925 1928 1931 1935

p. 16 p. 4 p. 7 p. 12 p. 10 p. 9 p. 20 p. 35

1967

p. 1

1940

p. 26

1954

p. 31

1933 1934 1935 1940 1941 1942 1943

p. 16 p. 35 p. 25 p. 23 p. 28 p. 11 p. 11

1935 1936

p. 36 p. 17

Cardona Garcia, Conrad Antoni «Cansóns del mes de Mars» «Una falla de cels y de odi» «¡Vote en contra!» «Crepuscle i aubada» «Entre la vespra i el jorn» «Moments. El goig de les falles»

Carín (v. Sanmartín i Peris, Ricard) Caro Adam, Vicent «Lo que s’ou prop de la falla» «Els chiquets de l’arreplega» «Foc a la falla» «El que la fa, la paga» «Quintetes dels meus “llibrets”» «Lo que s’ou prop de la falla» «Bunyols cuadrats» [«La poesia popular»] «¡Una fallera d’a xavo!...»

Caro Ferrando, Francisco [portada]

Carreres Zacarés, Salvador «Dolços i bunyols»

Carsal (v. Salvador i Gimeno, Carles) Casani Vilaplana, Nèstor [iŀlustracions per a «Ninots»]

Casp i Verger, Vicent «Llengua de fòc» «Bunyols i sucre» «A la falla» «Riu, València, riu» «Així mor la falla» «Joioses falles» «En jeure la falla»

Casp i Verger, Xavier «Visió romántica» «Pensat i Fet, patriota»


«Caricatures de dos Peps “presidencials”» «Entusiasme... iŀlògic? (En la nit de Sant Josep)» «De mí al cervell (Atra nit de Sant Josep)» «Tendror de flama» «Conte ironic» «Flama» «Ell, ella i l’atra. Drama vulgarot en 3 plors» «Caricatura aiguardentosa de la flama» «Marinada de la nit de Sant Josep» «Espill no, falla» «Tres temps de la nostra falla» «Pensat i Fet, patriota» [«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»]58

1940 1940 1941 1942 1942 1943 1943 1943 1947 1948 1949 1962

p. 12 p. 13 p. 13 p. 7 p. 34 p. 10 p. 12 p. 36 p. 7 p. 8 p. 30 p. 39

1925

p. 9

1925

p. 19

1929

p. 32

1947

p. 30

1917

p. 11

1913

p. 7

1931 1942

p. 18 p. 31

1955 1957 1958 1960 1967 1968 1972

p. 29 p. 27 p. 9 p. 33 p. 9 p. 7 p. 9

Castañeda Alcover, Vicent «Les falles i els llibrets»

Castañer Fons, Angelí «La bunyolera»

Castañer Fons, Josep «¡A Valencia!»

Castro Conca, Josep «El camaleó i la festa fallera»

Cebrian i Ibor, Santiago «La bunyolera»

Cebrian Mezquita, Lluís «Orige de les falles»

Cervera Aviñó, Josep «El ‘cocktail’ de Vicenteta» «El cinema i les falles»

Cervera i Grífol, Josep «Flamerades» «Pòrtic» «Festa valenciana, festa inigualable» «De l’idioma valencià...» «A la senyoreta Beatriu Silva de Lapuerta, fallera major infantil 1967» «A la senyoreta Carme Serratosa Caturla, fallera major infantil 1968» «Senyoreta Maria Elena Monreal Alfageme» [«A les falleres majors 1972»]

58

Reproducció del poema publicat amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (pp. 17).


Cerveró Ferrer, Salvador «Breu resum»

1949

p. 28

1957

p. 27

1950

p. 4

1960

p. 31

1927 1929

p. 22 p. 34

1928

p. 16

1913

p. 12

1912 1913 1916 1921 1962

p. 15 p. 15 p. 14 p. 4 p. 14

1919

p. 1

1917 1928 1959 1960 1961 1962 1965

p. 9 p. 12 p. 4 pp. 4-5 p. 4 p. 19 p. 33

Chabret i Villar, Joan «La bomba atòmica en una presentació fallera»

Chanzá Iborra, Salvador «Pepe Iturbi, l’enamorat de València»

Che.X [dibuixos per a «Bunyols quadrats en Fallamascope»]

Chenovart Tomàs, Assumpció «Dia de S. Josèp» «El millor regal: sa propia vida»

Chenovart Tomàs, Vicent «La baixá de San Jusep a la tèrra»

Chillida Máñez, Rogeli «L’arribada a la patria»

Cidón i Navarro, Antoni de «Bunyols!...» «Ombra y llum» «Els chiquets de la replega» [versos] «Mes val tart...» «Bunyols!...» [«Març 1912»] 59

Civera, Beatriu (v. Martínez i Civera, Empar Beatriu) Claros García, Alfredo [portada]

Clavel Andrés, Vicent «Les falles y el moment actual» «Lo que son les falles» «L’Atenes fallera: Valencia» «Evolució de les falles» «El Museu del Ninot» «Quinquagessimo Anno» «Les falles, medicina moral» 59

Reproducció del poema publicat en el número del 1912 (p. 15).


Climent, Àngel «Tots folls»

1951

p. 10

1953 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971

p. 31 p. 29 p. 13 p. 32 p. 9 p. 7 p. 6 p. 4 p. 38 p. 10 p. 39 p. 9 p. 41 p. 41 p. 12 p. 39

1948

p. 8

1914

p. 7

1966 1968 1969 1971

p. 34 p. 41 p. 40 p. 45

1949

p. 33

1931

p. 20

1925

p. 10

1922

pp. 6-9

Codoñer Pons, Ramon «¡Som aixina!... (Parla un llaurador)» «A les falles» «Per a fer una falla» «Falles i iŀlusions» «La falla de la placeta» «La falla eterna» «Falles del barri del Carme» «La despertá i jo» «La placeta sense falla» «Vanitat llunyana» «Torna la falla» «La mateixa senda» «Exàmens per a fallers» «Els vells y les falles» «El fonament» «Trasplant impossible»

Colmenero, María «Parelleta d’agüelets»

Colom Sales, Joan Baptista «El quinto doble»

Comba i Comba, Amèlia «La falla infantil» «La fallera del meu barri» «Les falles infantils» «L’ajuda del tio Pep»

Comes, Francesc «Festa de falles»

Comos Rivero, Vicent «Clar i net» [«La poesia popular»]

Contreras López de Ayala, Juan de la Cruz «Impresións de un día de falles»

Cortina Beltran, Carles «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»


Cortina Díaz, Joan «El ninot» «El falleret»

1941 1954

p. 26 p. 27

1934

p. 11

1924

p. 21

1957 1958

p. 7 p. 4

1916

p. 16

1917

p. 12

1922

pp. 6-9

1929

p. 12

1944

p. 11

1914

p. 11

1915

p. 11

Covarrubias, José Miguel [caricatura de Lluís Usabal]

Cruïlles, Marqués de (v. Salvador i Montserrat, Vicent) Cualo (v. Llop Martínez, Pasqual) Cubells Ridaura, Eduard «Cubells, del Valencia» [«Lo que diuen de les falles els capitáns del futbol»]

Cueco Adrian, Josep Maria «L’ombra de Sant Josep» «¡Amunt, valencians!»

Cuesta, F. «Hui fa un añ d’asó»

Cuitaví Rosell, Manel «Falles patries, falles sens foc»

Desfilis Pascual, Amadeu «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»

Devís i Ortiz, Enric «Un valenciá desde Madrit»

Dolç i Dolç, Miquel «Falles de València»

Domingo Sanchis, Carmen «El amor y el ser amá...» [«Valencia sentida per elles»]

Domínguez Atalaya, Nativitat «Vullc a Valencia... y m’agraden les seues falles»

Domínguez Barberà, Martí


«Breu estiu en la nit de Sant Josep» «La sal en la cresta»

1941 1960

p. 11 p. 3

1965

p. 12

1956

p. 11

1952

p. 25

1918 1947 1958

p. 1 p. 5 p. 27

1917 1918 1922 1932 1943 1948 1950 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1962 1963 1966

p. 14 p. 12 p. 17 p. 18 p. 11 p. 4 p. 13 p. 29 p. 9 p. 5 p. 27 p. 7 p. 9 p. 4 p. 3 p. 18 p. 7 p. 12

1957

p. 4

1942

p. 37

Don Pep «Señor Ricard Sanmartí, director de “Pensat i Fet”»

Don Pepe «Rumors»

Donyet (v. Adlert Noguerol, Miquel) Dualde Serrano, Manuel «La primera i més gloriosa de les falles conegudes»

Dubon Portolés, Lluís «Una falla en l’horta de Rusafa» [portada] [iŀlustració per a «En les falles»] [retrat de Maximilià Thous Llorenç]

Duran i Tortajada, Enric «La festa y l’amor» «La festa, la nit, la ciutat i l’amor» «Nit. Nyorança» «Els regidors valencianistes i les falles» «València» «La música» «A l’àlbum de Mari-Victòria Noguera i Ximénez de Cisneros» «Miracle en primavera» «La traca» «A Vicenta... o Empar, que lluu vestit d’antiga valenciana» «El miracle de la ciutat en primavera» «La flama de la Pàtria» «Fallera» «Fallera valenciana» «A la Srta. Sagrari Fernández de Córdova i Planells, fallera major» «A la senyoreta Elisa Antolí-Candela Cano, fallera major 1962» «A la senyoreta M.ª «Antonia Moret Gómez, fallera major 1963» «Rapsòdia festiva de València»

Ebersole, Alva Vernon «Les meues impressions de les falles de València»

Eduard «Un nou escolà de Quart»

El Baró de Canet de Berenguer


«Prosopopeia analítica de la falla»

1953

p. 10

1949

p. 33

1928

p. 14

1956

p. 12

1916 1941

p. 9 p. 27

1915

p. 13

1959

pp. 28-29

1926 1927 1928

p. 14 p. 22 p. 29

1924

p. 13

1918

p. 11

1953

p. 1

El Delicat de Gandia «Cudols»

El Dotor Píndola «Els Pepes metjes»

El Fill de Pep el Fuster (v. Salvador i Gimeno, Carles) El Fill del Fuster (v. Salvador i Gimeno, Carles) El Paseante «Un nom en la rajoleta. Pensat i Fet»

Épila, Josep «¡Sinc sèntims val el llibret!» «La festa de les Falles»

Escalante i Feo, Eduard «Falles y falleros»

Escrivà, Josep l’ (v. Escrivà i Tomàs, Josep) Escrivà i Tomàs, Josep «La falla: espill de democràcia»

Espí Soler, Milagros «Purnes de falla» «Visións de falla» «En la nit de les falles»

Esplà i Rizo, Carles «En el foc de la falla»

Estellés Salarich, Josep Lluís «Les filles del fallero»

Esteve Fuertes, Gabriel [portada]


Esteve i Genovés, Francesc «Records» «València i les falles» «València i les falles» «Temes falleros» «Tradició» «Dèneu de març»

1940 1941 1942 1943 1944 1947

p. 27 p. 16 p. 35 p. 32 p. 13 p. 7

1912 1912 1913 1913 1914 1914 1915 1916 1916 1916 1916 1917 1917 1918 1918 1918 1918 1920 1921 1921

p. 15 pp. 17-19 p. 16 p. 17 p. 6 p. 7 p. 10 p. 15 p. 17 p. 17 p. 17 p. 13 p. 18 p. 10 p. 14 p. 14 p. 14 p. 13 p. 6 p. 17

1923

pp. 8-9

1923 1923 1924 1924 1924 1925 1926 1930

pp. 18-19 p. 20 p. 10 p. 10 pp. 20-21 pp. 12-13 p. 7 pp. 8-9

1931 1931

p. 11 p. 15

1932

p. 17

1933

p. 8

1933 1934 1935 1935 1936 1936 1942 1947

pp. 32-33 pp. 11-12 pp. 32-33 p. 34 p. 17 p. 36 p. 11 p. 5

Esteve i Victòria, Josep Maria «Cant a la tradició» «Crònica documentà del orige de la falla» «Baix de casa tinc la falla» [Pe-pa-es] «¡S’havía mort!...» «La falla de don Tadeo» «¡Bon oferiment!» [Pe-pa-es] «¡Beneida falla!» «¡Si que fon minso el chasco!» «El valenciá fallero» «A una Comisió fallera» [Pe-pa-es] «¡Ala ahí, y qué ganes!» [Pe-pa-es] «Una falla feminista» «¿Quí té la culpa?» [Pe-pa-es] «Una hasaña de la peña “El Polp”» «¿Pintor o buñolero?» [Pe-pa-es] «Mirant una falla» [Pe-pa-es] «¿Ixe es valent?» [Pe-pa-es] «El valenciá en les falles» «Pepá del moment» «El sindicat únic del ruido» «Coses que pasen de ralla / i qu’en lo nostre concepte / se mereixen... una falla» [versos] «Falla en programa de invent / que fa que acabe la festa / igual qu’el ball de Torrent» [versos] «¡A vore qui ix primer!» «Una feminista» [Pe-pa-es] «Negoci segur» [Pe-pa-es] «Les aventures homeriques d’un valensia en les ameriques» [versos] «La barraca i l’alquería / ha invadit ya en sa locura / la radiotelemanía» [versos] «Receptes per a fer bunyols» [versos] «El Micalet fa la explicació i relació de lo que ha de ser una falla» «Mentres els pares disputen / un punt constitucional / una parella de novios / se declara cantonal» «Pepica, Reina» «Sols son capás els falleros /de convertir en bons gics / a uns terribles bolxevics / que duien propósits fieros» [versos] «Una bellesa fallera, / dona, en estos moments crítics, / una lliçó de primera / a uns fallers... i a molt polítics» [versos] «Un poeta desairat / pel jurat del Rat Penat; / pero que, al fi, triomfador / lográ vore’l seu amor» «Lluis Usabal. Lo que diu de Valencia i les falles un pintor ausent vint anys d’ací» «Un escándalo de tants / o la fuga dels xagants» [versos] «En majestat de regina» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «Pensat i Fet, degá» «Lo que en la nit del debut / li va passar en un “Cau” / a un poeta melenut» [versos] «Dues dècimes de “Pep”» «En les falles»


«Cant a la tradició» [«Març 1912»] 60 «Pensat i Fet, degá» [«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»] 61 «En el dia de Sant Josep»

1962 1962 1967

p. 14 p. 39 p. 7

1948

p. 31

1921

p. 5

1948

p. 4

1922 1931

p. 17 p. 14

1944

pp. 11-12

1914 1921

p. 12 p. 16

1959

p. 1

1952 1958

p. 27 p. 27

1922 1923 1927 1929

p. 16 p. 9 p. 10 p. 29

Eva Niste «La sogra de plexiglàs»

Eve, Pepe (v. Esteve i Victòria, Josep Maria) Eve, Pepico (v. Esteve i Victòria, Josep Maria) Fe Castell, Vicent «El pasacalle»

Federico «El millor perfum, la música»

Fernández Serrano, Josep «Ventajes i ventajetes de dirse Pepe» «Tauromaquia fallera»

Ferran Boscà Berga «La botànica i les falles»

Ferrandis i Agulló, Marià «La falla ideal» «Lo que som i lo que forem»

Ferrer Garcia, Antoni [portada]

Ferrer Pastor, Francesc «Cremor» «“Parleu be”, un llibre cabdal»

Ferrer Vercher, Jaume [«Cansons y purnes falleres»] «Conversasió entre veínes» «La Buñolera» «Buñols cuadrats» 60 61

Reproducció del poema publicat en el número del 1912 (p. 15). Reproducció del poema publicat amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (p. 17).


«Al vore eixos ulls hermosos» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «En esta festa eixemplar» «Bunyolades»

1935 1936 1947

p. 34 p. 35 p. 30

1947

pp. 8-9

1925

p. 1

1941

p. 26

1956

p. 34

1924

p. 12

1958

p. 10

1948

p. 6

1935

p. 8

1918

p. 14

1929

p. 31

Ferreres, Rafael «Les falles d’ahir»

Fidelio (v. Morales Sanmartín, Bernat) Fillol Granell, Antoni [portada]

Fix «Parlem de fútbol. Orientacions»

Folchi (v. González Martí, Manuel) Frau Cendra, Vicent «Faller i fallers, no fallero ni falleros»

Fullana i Mira, Lluís «Falles i fogueres»

Furió Navarro, Ernest [gravat de l’antiga Casa de la Ciutat]

Fuster i Ortells, Joan «Falla encesa»

G. de Llòria, Matilde (v. González Palau, Matilde) Gajan, Jules «Homenatje d’un foraster a Valencia i als fallers»

Galan, Francesc «Una falla»

Galiana Soler, Josep Enric «Les Falles de Sen Jusep»


Gallego Vicente, Josep «Dèneu de mars» «El millor “Pensat i Fet”»

1924 1929

p. 11 p. 35

1933 1933

p. 16 p. 17

1954

p. 1

1918

p. 13

1959 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1972

p. 8 p. 31 p. 37 pp. 34-35 p. 40 p. 38 p. 41 p. 43

1917 1930 1930 1930

p. 15 p. 18 p. 18 p. 18

1921

p. 9

1916 1921

p. 14 p. 1

1954

p. 28

1964 1966

p. 6 p. 37

Gamborino Martín, Francisco [caricatura de Josep Segrelles] [caricatura de Josep Capuz]

García Carrilero, Enrique [portada]

Garcia del Real, Felip «Esperem»

Garcia i Aparici, Bernat «València i Alacant» «Aquell 19 de març» «Les falles de Carlet» «Estava a soles» «Entre les boires del ser» «La flama produïx cendra» «Seguirem així» «El gran dragó»

García López, Ricardo «Una obra de caritat» [dibuixos] «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”» [iŀlustració per a «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»] [caricatura per a «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»]

Garcia Mas, Marià «La bunyolera valenciana»

Garcia Morellà, Joan «Els chiquets de la replega» [dibuixos] [portada]

Garcia Pastor, Josep «Qui té seny és el guillat»

Garcia Planas, Alexandre «Els xiquets i les cançons infantils» «Enyor»


Garín Martí, Juan [iŀlustració]

1954

p. 31

1958 1972

p. 11 p. 43

1954

p. 27

1960

p. 10

1919

p. 6

1936

p. 14

1928 1930 1931 1932 1933 1934

p. 8 p. 17 p. 21 p. 21 p. 33 pp. 13-14

1934 1935 1936 1940

pp. 16-17 pp. 29-30 pp. 18-19 p. 30

1968

p. 8

1917

p. 12

1945

p. 30

1916 1940

p. 13 p. 10

Garrido i Juan, Ricard «Flamerada» «Càntic»

Garrigues, Rafael «Foc de consolació»

Gascó Contell, Emili «Jo he segut mig mariner...»

Gay Prefaci, Vicent «Un fallisidi»

Gayano Abad, Rafael «En la festa de les falles. Apunts presos al vòl»

Gayano Lluch, Rafael «Teatro rápit. «Un ninòt per a una falla» «¡Viva la Pepa!» «Matrimoni autonomiste» «Lo que habien de cremar» «Sugerències apròp de la Constitució Espanyòla» «Una gran actriu de teatre retirá» «Calvari que va pasar / un home bó i sense un pero / fins el moment d’“inventar” / l’ofici de ruletero» [versos] «Orige de la festa de les falles» «Les falles de l’antigor. Dos noticies sòltes» «Carta oberta a Esteve Victoria»

Genovés Amorós, Vicent «El valencianisme d’Emili Castelar»

Genovés Conejos, Genaro «Vespra de San Jusep. ¿Indirecta?»

Gil Martorell, Antoni «Carta al nostre Director»

Giménez i Fayos, Josep Maria «Pensant en les falles» «A Josep M.ª Esteve Victòria»


«Toni i Pasqual o mes reflexions falleres»

1943

p. 33

1915 1916 1916 1916 1917 1918 1920 1921 1923

p. 14 p. 7 p. 7 p. 17 p. 14 p. 11 p. 4 p. 8 p. 11

1947 1956 1964

p. 32 p. 31 p. 35

1954

p. 7

1928

p. 9

1919

p. 4

1929 1930

p. 35 p. 32

1931

p. 20

1933 1933 1936 1941 1949 1953 1962 1963 1966 1967

p. 12 p. 12 p. 12 p. 10 pp. 30-31 p. 12 p. 39 p. 9 p. 12 p. 5

Gimeno Puchades, Miquel «Lo que va d’air a hui» «Pera el seu Sant celebrar» [«Pepá»] «A menchar buñols, Pepet» [«Pepá»] «Escolta» «A dormir toquen» «Andivina andivinalla...» «¡Vaja un bunyol!» «Llepoleries» «Sent Jusep i les falles»

Giner i Marco, Josep «Història de la paraula “falla”» «Orige de la paraula “traca”» «Etimologia de “bunyol”»

Goerlich Lleó, Javier «El senyor Goerlich diu:»

Gómez González, Mariano «¡19 de mars en Valencia!»

Gómez Martí, Pere «Per allá ve...»

Gómez Polo, Josep «“I allí... habíen saragüells”» «Lo de sempre»

Gómez Rosell, Francesc «El meu combustible» [«La poesia popular»]

Gómez Serrano, Nicolau Primitiu «El bunyol» [caricatura de Nicolau Primitiu Gómez Serrano] «“Pensat i Fet” en la llengua valenciana» Nicolau de Sueca, «Una falla lisboeta» Nicolau de Sueca, «Falles que calen» [«Dignifiquem la festa de les falles...»] [«Fulls del Llibre d’Or»] 62 «Exorbitància de les falles» «Valencia: ciutat, provincia i regió» «Una indústria fallera» «¡Valencians! ¿Què serem?» 62

Text procedent del Llibre d’or de la Falla Palau-Arquebisbe, de l’any 1952.


«Llengua i cultura» «¿Qué són les falles?»

1968 1969

p. 42 p. 9

1918 1923 1927 1935 1936 1944 1944 1949 1950 1951 1969

p. 8 p. 17 p. 9 pp. 13-14 p. 13 p. 37 p. 37 pp. 8-9 p. 10 p. 27 p. 41

1935

p. 25

1953 1955

p. 7 p. 8

1936

p. 15

1942

p. 10

1920

p. 1

1948

p. 27

1962

p. 46

1924 1931 1932 1965 1967

p. 10 p. 7 p. 16 p. 11 p. 6

González Martí, Manuel «San Jusep, festa de precepte» «Una pagina de ma vida (si yo no hu conte, no hu contara ningu)» «Parlaories de actualitat» «Retaules de San Josep, en rajoletes, pels carrers de Valencia» «Sant Josep en retaules de rajoletes» «La falla artística i Marian Garcia Más» [caricatura de Marià Garcia Mas] «Dos Valències» «Un gavan a la moda (per carambola)» «Imprevisió de mort» [iŀlustració per a «Una falla que falla»]

González Mir, Josep «Bunyols quadrats»

González Palau, Matilde «Ha mort la rosa blanca» «No us oblideu de mi»

González Torralba, Josep [iŀlustracions per a «“Una estoreta velleta...”»]

Goñi [dibuix per a «D’home a home no va res o L’origen d’una falla»]

Gras, Francesc «¡Cinc cèntims val el llibret!» [portada]

Guala, Tonico «Què és un ninot de falla?»

Guardiola Ortiz, José «Elogi de la paella. Per un valencià d’Alacant»63

Guarner i Pérez, Lluís «Foc i cendra» «Castelló» [«Confraternitat interregional»] «Nit de flames» «Unamuno i València» «¡Cinc cèntims val el llibret!...» 63

Traducció d’un fragment del llibre Gastronomia alicantina, de José Guardiola Ortiz, editat el 1959 de manera pòstuma.


Guastavino Robba, Severí «La esmenda» «Es millor» «La nit de San Josep» «Les falles casamenteres»

1912 1913 1919 1944

p. 13 p. 13 p. 13 p. 33

1951 1952 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1957 1958 1959 1962 1963 1964 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

p. 7 p. 7 p. 7 p. 5 p. 9 p. 8 p. 7 p. 4 p. 4 p. 5 p. 7 p. 19 p. 33 p. 5 p. 5 p. 7 p. 5 p. 8 p. 7 p. 7 p. 11 p. 41

1922

pp. 6-9

1930

p. 18

1926

p. 12

1913 1914

pp. 14-15 pp. 12-13

1915 1916 1917 1918 1921 1922 1923

p. 16 p. 9 p. 14 p. 9 p. 6 p. 4 p. 16

Guillamon Perales, Rodolf «Nocturn en el jardí» «El millor poema» [«Flames del cor»] «Sota el cel clar» [«Flames del cor»] «... per la llunyania» «El coet» «Tríptic del foc» «La veu miraculosa...» «Els ulls d’ensomni...» «El llaç de l’amor...» «Jardins valencians» «Presentida. Srta. Maria del Carme Colomer Casanova, fallera major 1959» «Sempre València» «Nocturn valencià» «Senyoreta Beatriu Gascó Aznar, fallera major infantil 1964» «Senyoreta M.ª Amparo de Rojas i Cárdenas, fallera major 1964» «Senyoreta Maria José Carmena Rodríguez de Manterola, fallera major 1965» «Senyoreta Maria de los Llanos Borso di Carminati i Martínez, fallera major 1966» «A la senyoreta Maria dels Dolors Palmero Salcedo, fallera major 1967» «A la senyoreta M.ª Josep Lleó Ontiveros, fallera major 1968» «A la fallera major» «Fi de segle... passat» «Divagacions»

Guillem Viguer, Pere «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»

Gutiérrez (v. García López, Ricardo) «Gutiérrez se dirigix per ofici a “Pensat i Fet”»

Hernández Alfonso, Pepita «Pensant en les falles»

Hernández Casajuana, Faust «La falla per dins» «Ripios falleros, o ¡ché, quína feta!» «Cuant balles, chires la cara» [«Cuartetes de falla. A una Pepeta que mos demana cansons»] «Buñoleres» «Buñols cuadrats» «Buñols cuadrats» «Bunyols cuadrats» «Bunyols cuadrats» «Bunyols cuadrats»


«Bunyols cuadrats «Bunyols cuadrats» «Buñols cuadrats» «Buñols cuadrats» «Buñols cuadrats» «Bunyols cuadrats» «Bunyols cuadrats» «Baix del pali d’un llorer» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «¡Pareix que siga l’atre día quan vingueren per la vía!» «El ballet de la falla» «La despertà de l’antigor» «Falles en gasógeno» «La falla per teléfon no és filla del “pensat i fet”» «Bunyols quadrats» «Els gremis fallers» «Tot lo criticable és fallable» «Les vitamines del bunyol» «Anem a un acord urgent: és precís ser valencià pal títol de president» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Un pas arrere» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats en Fallamascope» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats»

1924 1926 1927 1928 1930 1932 1933 1935 1936 1940 1942 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1950 1951 1951 1952 1953 1954 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

p. 22 p. 26 p. 23 p. 13 p. 9 p. 33 p. 34 p. 34 p. 11 p. 27 p. 34 p. 29 pp. 8-9 p. 30 p. 6 p. 10 p. 11 pp. 6-7 pp. 6-7 p. 5 p. 27 pp. 10-11 pp. 6-7 pp. 28-29 p. 31 pp. 12-13 p. 30 p. 8 p. 29 pp. 28-29 p. 31 p. 12 p. 35 p. 34 p. 9 p. 33 p. 11 p. 6 p. 9 p. 9

1914

p. 11

1928

p. 15

1916

p. 9

1941 1942

p. 8 p. 32

Hidalgo, Consuelo «¿Quina flor preferixc?...» [«Valencia sentida per elles»]

Hoyos, Narcís de «El novio de la falla»

Hueso Margarit, F. «Clam del cor»

Ibars Ibars, Maria «Cançoneta de l’amor primer» «Herald de primavera»


«Fallera!!» «Cantem al Sant gloriós» «En la llar del Sant» «Flames cordials» «Cançoneta de falles» «Les falles del meu poble» «Complaença» «L’ofrena de la flor» «L’aplaudiment del cel» «Aixina és» «¡Faller major!» «El rizoma de la festa»

1943 1944 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1960 1964

pp. 30-31 p. 13 p. 7 p. 5 p. 26 p. 6 p. 4 p. 5 p. 11 p. 7 p. 8 p. 7

1932 1953 1959 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972

p. 16 p. 8 p. 6 p. 7 p. 13 p. 36 pp. 32-33 pp. 35-36 p. 6 p. 7 p. 42 p. 8 p. 44 p. 10

1932 1952 1971

p. 9 p. 26 p. 40

1957

pp. 8-9

1969

p. 8

1958

p. 32

1916 1917 1918 1919 1920 1921

p. 14 p. 16 p. 14 p. 12 p. 5 p. 14

Igual i Úbeda, Antoni «Una “Mis Falles” del segle XVII. Si es que aleshores hi había falles» «La foguera» «Pere Comte, faller d’honor» «Aristocràcia i populisme de la festa fallera» «El primer “Pensat i Fet”» «Forans i casolans» «L’aigua i el foc» «El faller castís» «L’artista faller» «Foc i cendra, cara i creu de València» «Els cursos de valencià de Lo Rat Penat» «Les falles i la llengua valenciana» «El bon gust» «Els dos iaios de Regino»

[iŀlegible] [caricatura de Federico García Sanchiz] [iŀlustració per a «La meua sang donaria només perquè me mirares»] [iŀlustració per a «La germanor alacantino-valenciana en una foguera de l’any 1928»]

Iranzo Campos, Carme «Desastre (o ¡Xe, quin apuntador més roín!)»

J. A. [iŀlustració per a «El dia de Sant Josep en la història de València»]

J. C. G. «Sobirana de la festa»

Juan i Garcia, Josep Maria «La falla del carrer» «El ninot de la falla» «Chispes de la falla» «La falla del meu carrer» «Bunyols i bunyols» «El llibret de la falla»


«La planta de la falla» «Ninots, ninots i ninots» «¿Cóm se fa una falla?» «Peixcat al vol» «La falla del meu carrer» «Aixina es el fallero!» «El fallero o l’héroe de la festa de huí» «Salutació als forasters» «Moment culminant» «Fisonomía popular d’estes festes» «Moments de la falla. La plantá» «¡Ja está la falla cremá!» «El fill del fallero»

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

p. 17 p. 18 p. 11 p. 21 p. 13 p. 8 p. 29 p. 9 p. 30 p. 12 p. 13 p. 9 p. 14

1941

p. 29

1948

p. 7

1951 1952 1953 1954 1956 1958 1959

p. 6 p. 7 p. 7 p. 11 p. 5 p. 7 p. 7

1929 1933 1934 1936 1941 1942 1943 1944 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1958 1959 1960 1964 1966

p. 34 p. 9 p. 17 p. 14 p. 27 p. 36 p. 29 pp. 34-35 pp. 28-29 p. 12 p. 30 p. 12 p. 31 p. 30 p. 30 p. 29 p. 9 p. 36 p. 36

K-Hito (v. García López, Ricardo) Kiko [iŀlustració per a «Coloqui nou del gitano i els fallers»]

La Redacció «Les falles i l’art»

Lacomba Guillot, Joan «Coŀloqui de Sant Josep» «Evocació de Sant Josep» «Foc de març» «Foc josefí» «Canço de Primavera» «Baŀlada de Sant Josep» «Cançó de primavera»

Lanzuela Álvaro, Antoni «¡Deu céntims val el llibret!» «Demane jo la paraula - o no queda ni la taula» «¡Ací es sindica hasta el gat!» «Un valenciá en lo cèl, en la nit de les falles» «Lo que fa la festa» «Vullc anar a vore falles» «Sou ninots per a una falla!» «Fins l’hora de la cremá la gent balla entusiasmà» «Cal cremar el castell» «¿Vosté s’apunta a la falla?» «Falles en el Regne. Una falla d’estiu en Lucena (Castelló)» «¡En este farem la festa!» «La rosa i el xiprer» «València en el cor» «Ja parlarem d’espai...» «¡Pitjor que la riuà!...» «La plantà de la falla» «¡No vull que sigues faller!» «Rifem un pollastre!»


Laporta Bort, Lluís «Les fogueres de Sant Joan»

1955

p. 9

1960 1961 1962 1963 1970 1971

p. 30 p. 5 p. 12 p. 7 p. 37 p. 12

1948 1957

p. 28 p. 26

1925 1942

p. 12 p. 31

1914

p. 13

1919

p. 3

1916

p. 9

1948 1952 1962 1963 1964

p. 32 p. 10 p. 44 p. 10 p. 35

[iŀlustració per a «Un apunt de falla»] 1930 [iŀlustració per a «Dança del foc»] 1931 [iŀlustració per a «Una nit... (Pincellá fallera)»] 1932 [iŀlustració per a «Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] 1935 «Despertá que com vorem / ha segut per a la falla / com la trompeta del fem» [dibuixos] 1941 «Auca feta en quatre ralles de Pepico Botafalles» [dibuix] 1942 [iŀlustracions per a «Ell, ella i l’atra. Drama vulgarot en 3 plors»] 1943 «Auca feta en unes ralles / de l’origen, vida i sort / fins una posible mort /

p. 33 p. 19 p. 19 p. 34 p. 30 p. 38 p. 12

Larrea Peñalva, Francesc «La nit de la plantà» «Ja hi som, els valencians!» «Maduresa» «A la nena M.ª Carme Fernández-Ordás i Abarca, fallera major Infantil 1963» «“Tirant lo Blanch” i les falles» «El cuquet que portem dins»

Larrea, Fermí «Bunyoleries» «Opinions filosòfiques»

Lázaro Torres, Antoni «Bunyols cuadrats» «Per a les Pepiques»

León Rodríguez, Patrici «Bon propòsit»

Llàcer Rodrigo, Maria «En les falles de San Josep»

Llavata, Narcís «Crit d’entusiasme»

Llombart, Constantí (v. Navarro i Llombart, Carmel) Llop i Lluch, Francesc de Paula Josep «Menja-bunyols honorífics (fet verídic)» «Estandards fallers» «Argenteria i literatura» «Incendis, fogueres i falles» «Falles a deshora»

Llop Martínez, Pasqual


de la festa de les falles» [dibuixos] «Auca que pretén tan sols / fer concreta i resumida / la senzilla i trista vida / de l’inventor dels bunyols» [dibuixos] [portada] «Articles de falla. Tipo unic. Marcats al canto» [dibuixos] [vinyetes humorístiques] [dibuixos] [iŀlustració per a «El millor perfum, la música»] [iŀlustració per a «Elogi del coeter»] «La cremà. Ahir. Avui» [dibuixos] «La comissió de la falla» [dibuixos] «La llangosta» [dibuixos] [iŀlustracions per a «Música extrangera en la festa més popular o Açò és París»] [iŀlustració per a «Cap i cua de la falla»] «Dos que, com tants, a les festes / vénen portant-se el saquet / i entre aquelles o estes / no se gasten ni un quinzet» [dibuixos] [vinyeta humorística] [dibuixos] [vinyeta humorística] [dibuixos] «La plantà d’ahir. La plantà d’avui» [dibuixos] [iŀlustració per a «Els bunyols»]

1943

p. 37

1944 1945 1945 1947 1948 1948 1949 1949 1949 1950 1950

p. 38 p. 1 pp. 27-32 pp. 8-9 p. 4 p. 5 pp. 8-9 p. 10 p. 10 p. 9 p. 11

1951 1951 1953 1954 1958

pp. 28-29 p. 29 p. 31 pp. 8-9 p. 30

1952 1953 1971

p. 9 p. 29 p. 45

1940

p. 9

1951 1952

p. 7 p. 1

1952

p. 29

1915 1933 1933 1934

p. 10 p. 14 p. 14 p. 10

1957

p. 5

1933

pp. 35-36

Llopis Domingo, Josep Ramon «Sang valenciana» «Romanços dels tres clavells...» «Romanç de la falla morta»

Llopis Espí, Pasqual «Sant Josep, protector de l’Església universal»

Llorens Cifre, Ricardo [iŀlustració per a «L’Ofrena»] [portada]

Llorens Ferri, Francesc Manuel «En l’any 2000...»

Llorente i Falcó, Teodor «Les falles de Sen Josep» «Ninots de falla, ninots» [caricatura de Teodor Llorente Falcó] «La llar gremial dels fusters»

Llorente i Olivares, Teodor «Mon trist caminar» 64

Lluch Arnal, Emili «Els falleros del pervindre» 64

Reproducció del primer poema en valencià publicat per Teodor Llorente i Olivares, l’any 1857, en el periòdic El Conciliador.


«La lleona»

1935

pp. 10-11

1963

p. 6

1918 1919

p. 12 p. 12

1972

p. 40

1912 1913 1914 1921 1923 1928 1931 1940 1962

p. 13 p. 11 p. 10 p. 4 p. 6 p. 10 p. 19 p. 26 p. 17

1944

p. 1

1947

p. 5

1940 1943

p. 30 p. 28

1940

p. 22

1922 1933 1933

p. 9 p. 16 p. 16

Lluch Garín, Lluís Beltran «Una crònica i una advertència»

Llull Giménez, Pasqual «Les ilusións» «Miram...»

López Sancho, Jesús «Centenar d’una falla»

López-Chávarri i Marco, Eduard «El fòc de la falla» «¡La traca de la festa!» «Les Falles de Tetuán» «La falla “artística”» «Bunyols definitius» «La festa de fa mitj sigle» «Dança del foc» «Camí» «Pensat i Fet i la velocitat» [«Tres amics de Pensat i Fet»]

Lozano Sanchis, Francisco [portada]

Lozoya, Marqués de (v. Contreras López de Ayala, Juan de la Cruz) M. B. [iŀlustració per al poema «A València en festa»]

M. B. M. «Al calor de la falla» «Melositat fallera»

M. Herminia «A la caseta de Natzaret també hi hauria falles» [«Parlen elles»]

Malboysson Ponce, Enrique «Les falles de moviment» «Les falles son algo molt serio» [caricatura d’Enrique Malboysson Ponce]


Mallent, Rafael «Agafeu este ninot!...»

1942

p. 37

1943

p. 31

1923

p. 6

1947

p. 5

1948

p. 3

1914

p. 11

1969 1970 1971 1972

p. 17 p. 11 p. 42 p. 43

1951 1952

p. 12 p. 30

1926

p. 26

1929

p. 29

1926

p. 8

1927 1928 1928

p. 11 p. 8 p. 9

Mallent Albert, Eduard «La falla que jo faria»

Manaut Nogués, Josep «Dos celebres falles d’avans»

Maragall i Gorina, Joan «A València en festa» 65

Margarit Colominas, Lluís «Falles de Sant Josep»

Martí, Pilar «Desde molt gica...» [«Valencia sentida per elles»]

Martí i Bodí, Josep «Un drama en el galliner» «La falla de l’any» «El meu amic» «Falla de cartes»

Martí Orberà, Rafael «Preludi de les Falles» «¿...?»

Martí Usach, Josep «Pera desempalagar»

Martín Manzano, Alberto Enrique «Flameraes del cor»

Martín, G. [caricatura de l’alcalde de València per a «L’Alcalde de Valencia i les Falles de Sen Jusep»] [caricatures de Benlliure, Serrano, Pinazo, Capuz i Rodrigo Pertegàs per a l’article «Cinc Pepes valencians»] [caricatura de Tomàs Murillo per a «Les falles de Valencia»] [caricatura de Mariano Gómez per a «¡19 de mars en Valencia!» 65

Poema publicat en el diari valencià El Radical el 31 de juliol de 1907, un mes abans de l’Assamblea Regionalista Valenciana convocada per València Nova en el segon centenari de la batalla d’Almansa.


[caricatura de Pepica Samper] [caricatura de Pepica Meliá] [caricatura de Josep Carrau] [caricatura de Josep Almunia] [caricatura de Josep Serred] [caricatura de Josep Sanchis i Sivera] [caricatura de Josep Renau] [caricatura de Josep Navarro Cabanes] [caricatura de Josep Aparicio Albiñana] [caricatura de Josep Mateu] [caricatura de Josep Maria Esteve i Victoria] [caricatura de Josep Maria Bayarri] [caricatura de Pepe Ángeles]

1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1929 1930

p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 31 p. 32 p. 33 p. 34 p. 35 p. 36 p. 32

1914

p. 3

1949

p. 7

1942 1950 1951 1951 1952 1952 1953

p. 35 pp. 28-29 p. 26 p. 26 p. 27 p. 27 p. 31

1929

p. 29

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965 1966 1967 1968 1969 1970

p. 29 p. 30 p. 35 p. 25 p. 9 p. 9 p. 6 p. 9 p. 38 p. 38 p. 12 p. 9 p. 41 p. 37 p. 8

Martínez Aloy, Josep «Orige de les falles»

Martínez-Aloy de Requena, Carme (v. Martínez-Aloy Torrella, Carme) Martínez-Aloy Torrella, Carme «NO-DO retrospectiu de les Falles de València»

Martínez Bonora, M. «La ciutat del foc» «A grans mals...» «La perdició de Cirilo per ferli cás al “bacilo”» [iŀlustració per a «La perdició de Cirilo per ferli cás al “bacilo”»] «La tragèdia d’un “incauto” per vore falles en “auto”» [iŀlustració per a «La tragèdia d’un “incauto” per vore falles en “auto”»] «Despertà»

Martínez Castillo, V. «Buñols cuadrats»

Martínez i Civera, Empar Beatriu «Xeniet i la seua falla» «L’escolanet del Carme» «La més bella entre les belles» «Forasters vindran...» «De què va disfressada aquesta valenciana?» «Joia de vitrina» «Amb el cor i el pensament» «Fer riure o fer plorar» «Contemplant la falla» «¡Un núvol de tristor!» «Sentir-se poble!» «Conseqüències d’una nit sense son» «Càstig diabòlic» «Vivències d’una comissiò de falla» «Amic vianant...»


«Ara fa un segle...» « Una consulta al director de Pensat i Fet»

1971 1972

p. 8 p. 41

1914

p. 6

1916

p. 12

1917

pp. 10-11

1924

p. 13

1921 1924

p. 5 p. 11

1914

p. 9

1945 1947 1949 1950 1952 1956 1958

p. 27 p. 9 p. 33 p. 26 p. 27 p. 7 p. 5

1967 1967 1968 1968

p. 8 p. 37 p. 10 p. 37

1963

p. 37

Martínez Ferrando, Daniel «Recordant les falles»

Martínez Ferrando, Eduard «La valúa de les tradicions»

Martínez i Martínez, Francesc «Don Quixot en les falles»

Martínez-Sabater i Seguí, Eduard «La falla patriótica»

Martínez Verchili, Miquel [iŀlustració per a «“El pasacalle”»] [iŀlustració per a «¿Cóm se fa una falla?”»]

Masa-Veu, Antoni «Tot per el Sant»

Mascarell i Gosp, Josep «La plantà» «Foc i... fum» «Falles» «Gregueries falleres» «Caliu de festa» «El nostre verd i blau. A la memòria del mestre Carles Salvador» «Encís. A la fallera major, Srta. Encarnació Amorós Lluch»

Masiá López, Juan [iŀlustració per a «Ninots de l’enyor»] 66 [iŀlustració per a «Lo millor del món és ella: ¿origen de la paella?»] [iŀlustració per a «Les falles són l’obra de tot un poble»] 67 [iŀlustració per a «¡Que avisen a la Pepa!»]

Matalí Timoneda, Enric «El llibret de falla»

Mateu Cervera, Josep 66 67

Reproduïda en el número del 1971 (p. 7). Reproduïda en el número del 1970 (p. 7).


«Coses que pasen de ralla / i qu’en lo nostre concepte / se mereixen... una falla» [dibuixos] «Els vigilants, als falleros» [dibuixos] [iŀlustració per a «La bunyolera»] [portada] «Un escándalo de tants / o la fuga dels xagants» [dibuixos] [portada] [iŀlustració per a «Sant Josep, protector de l’Església universal»] [iŀlustració per a «La florida vara de Sant Josep»] «“Pensat i Fet” en la festa de les falles de Sant Josep»68

1923 1925 1928 1932 1935 1936 1940 1941 1962

pp. 8-9 p. 7 p. 7 p. 1 pp. 32-33 p. 1 p. 9 p. 9 p. 9

1962

p. 36

1919

p. 7

1944 1944

p. 34 p. 35

1914

p. 11

1923 1926 1928

p. 20 p. 10 p. 28

1914

p. 11

1916

p. 17

Mateu i Llopis, Felip «Romanitat colgada»

Mateu Pascual, Joan «Lo que s’ou en una falla»

Max (v. Mascarell i Gosp, Josep) Max Carell (v. Mascarell i Gosp, Josep) Max-Karell (v. Mascarell i Gosp, Josep) Mec «Rasa, resa, risa, rosa, rusa» «Sària, séria, síria, sória, súria»

Mejía, Carmen «M’agrá la Festa de les Falles...» [«Valencia sentida per elles»]

Melià Asunción, Ferran «El retrato de Pepeta» «El mal humor de la senyá Pepa» «El estandart “A la millor falla”»

Membrives Fernández, Lola «La ingenuitat en los teus fills...» [«Valencia sentida per elles»]

Meri, Arturo «Cuadret pintat al oli... del cresol»

Mig, J. (v. Martí Orberà, Rafael) 68

Reproducció de la iŀlustració publicada en el número del 1940 (p. 9).


Milo (v. Panach i Ramos, Emili) Mira Noguera, Pere «Alocució fallera» «El primer indultat faller, “el Micalet”»

1950 1952

p. 32 p. 11

1924

p. 21

1920 1922 1925

pp. 15-16 p. 15 p. 22

1945 1945 1950

p. 7 p. 26 p. 26

1958

p. 8

1926

p. 19

1924

p. 1

1931 1932 1932 1933 1934 1935 1936 1940

p. 9 p. 18 p. 33 p. 7 p. 35 p. 8 p. 14 p. 23

1956

p. 5

1955

p. 29

Molina «Molina, del Gimnástic» [«Lo que diuen de les falles els capitáns del futbol»]

Mollà Ripoll, Enric «El misteri dels ninots de la falla» «La gloria del “Plat de gloria” pera Gloria» «La banda no es pa la Banda o mal acaba quien mal anda»

Moltó Verdú, Antoni [iŀlustració per a «Sant Josep»] «Els bunyols» «Les falles de pedra»

Momblanch Garcia, Francesc «Les falles valencianes en el segle XVI»

Momblanch i Vidal, Antoni «Chics... ¡Chicaes!...»

Mongrell Muñoz, Bartolomé «Valencia acompanya a San Jusep a vore les falles» [portada]

Monmeneu Gómez, Josep «Bocet» «Els regidors valencianistes i les falles» «Conseqüencia fallera» «Lo que román de la festa» «Al servei del turisme» «Lo Rat Penat i les falles» «Al meu cor i hi hagué una falla» «La falla que cal»

Monsó Nogués, Andreu «Una notícia i una Pepica en el segle XVIé»

Montañana Aguilar, Joan «Dia d’enyorança. Nit del Foc»


«La meua placeta» «Festa fallera»

1956 1957

p. 34 p. 25

1920

p. 9

1935

p. 37

1944

p. 13

«Per ser cosa de raó / el poble ajuda a resoldre / lo de la circulació» [dibuixos] «Les baranes directives, / del tràfec, que ens han plantat, / que a més de decoratives, / són de molta utilitat» [dibuixos] «Borumballes d’humor»

1953

pp. 10-11

1955 1956

«La plantà» «En pensar que ara a tots mana / eixa febra pels nous mons / com ens sobren “megatons” / farem lo que ens vinga en gana» [dibuixos] «Uns turistes d’ocasió / que “disfruten” de les falles / i no es gasten un sisó» [dibuixos] «Els bunyols» «Com tants i plens d’alegries / prenen part en eixa empresa / de transformar la Devesa / perquè es faça en quatre dies» [dibuixos] «Són els lògics resultats / d’anar a vore les falles / fortament motoritzades» [dibuixos] [vinyeta humorística] [vinyeta humorística] «Lolita la Cubana» «Per mantindre sempre nets / la placeta i adyacents» [dibuixos] «Una flamant comissió / que la cosa no li roda / i al seu conflicte, en la moda, / encontra la solució» [dibuixos] «Que no és cap bagateŀla: / Hui és més difícil trovar / un lloquet on aparcar / que encertar una quiniela» [dibuixos] «Una comissió de falla / que el presupost li badalla» [dibuixos] «El gran susto i emoció / que experimenta el passatge / al secuestrar l’avió» [dibuixos] «La broma que féu trencar, / en segrestar els ninots, / l’harmonia familiar» [dibuixos]

1957

pp. 30-31 pp. 10, 29, 31, 32, 34 i 35 p. 10

1962 1963 1964

p. 35 pp. 10-11 p. 4

1964 1965 1965 1965 1965 1966

pp. 8-9 pp. 10-11 p. 12 p. 34 pp. 38-39 pp. 34-35

1967

pp. 34-35

1968 1969 1970 1971

pp. 38-39 pp. 38-39 pp. 38-39 pp. 38-39

1940 1941

p. 30 p. 31

1912 1913 1914 1917

pp. 11-12 pp. 8-9 p. 8 p. 9

Montesa, Jordi de (v. Llorente i Falcó, Teodor) Montesinos Palomares, Vicent «El ninot que fea falta»

Montoro Torres, Josep «Lo molt que se treballa per a fer una falla»

Monzó, Pilar «Cançonetes de falla»

Monzó Expósito, Vicent

Mora, Micalet «Mirant la falla» «Al vol»

Morales Sanmartín, Bernat «Falles trágiques» «La falla del Micalet» «El loco de la falla» «La primera y la última falla»


«Mirant la falla del pervindre» «La falla artística» «¿A quí cremem enguany?» «La falla i el sainet» «La falla llevantina» «La última falla» «Falla pensá y feta» «Mariano Benlliure i la festa popular de les falles» «La bellesa de la dona valenciana» «Efemérides fallera» «De Carnistòltes a San Josep» [caricatura de Bernat Morales Sanmartín] «Mars, marcero i caracero» «Tribunals de Amor» «En l’hòrt de Bernat i Baldoví» «València i les falles davant d’un estranger» «La falla del Micalet» «Les falles» «La falla cervantina» «La falla popular i la falla artística» «Sant Josep, les falles i el cotó»

1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1930 1931 1933 1933 1934 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1947

p. 9 p. 6 p. 13 p. 8 p. 4 p. 6 p. 20 p. 8 pp. 10-11 pp. 8-9 p. 15 p. 15 p. 14 pp. 36-37 p. 8 p. 28 p. 12 p. 9 p. 8 p. 13 p. 27

1922 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1933 1933 1935 1940 1941 1942 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

p. 17 p. 5 p. 21 p. 23 p. 26 p. 35 p. 17 p. 18 p. 12 p. 13 p. 16 p. 17 p. 11 p. 24 p. 26 p. 33 p. 28 p. 7 p. 25 p. 10 p. 28 p. 8 p. 12 p. 35 p. 31 p. 37 p. 6 p. 33 p. 9 p. 12 p. 42 p. 43

Morante i Borràs, Jesús «Per dirli “trasto”» «La flama del amor» «Notes del dia» «La falla del amor meu» «Còses del día» «Falles equivocades» «En les festes de les falles» «El falla del gran “potaje” o la plaça Castelar» «¡Valencia de San Josep!» «19 de març: San Josèp» «PP. Segrelles» «PP. Capuz» «La falla que jo faria» «València de Sant Josep» «Nostres falles, ¡crit de festa!» «Lloa de la festa» «València i les falles» «¡Flames patriòtiques!» «¡Dia de Sant Josep!...» «La meua falla» «Els músics de la meua falla» «¡València, atracció turística!...» «Mig segle de vida de Pensat i Fet» «Hi ha que posar-lo en la falla» «La falla que senc al cor» «¡M’han ficat en un «sambori»!...» «Crit de festa i germanor» «Nostres falles: flames cor endins» «19 de març. Festa de Sant Josep» «Madrigals en flor a la fallera major» «Bunyols cantonuts» «¡Per sempre siga València!»

Moreno, Francesca


«Borumballes» «Què és la vida» «Purnes» «Ninots» «Contemplant la falla?» «Els ninots, espill de vida»

1966 1967 1968 1968 1969 1970

p. 12 p. 35 p. 38 p. 40 p. 9 p. 11

1924

p. 7

1953 1954 1956

p. 4 p. 5 p. 4

1951 1952 1955

p. 6 p. 6 p. 9

1928

p. 8

1913

p. 16

1940

p. 29

1925

p. 5

1955

p. 1

1920 1921 1922 1924 1925 1926 1928 1929

p. 7 p. 16 p. 16 p. 22 p. 19 p. 26 p. 28 p. 35

Moreno, Manuel «Joc alegre i divertit» [dibuix]

Moscardó i Cervera, Frederic «El nom de Josep» «Sant Josep, patró universal» «Motius per a tindre devoció a Sant Josep»

Mulet, Maria «Dia de Sant Josep» «Cremà» «¡Falles!»

Murillo Rams, Tomàs «Les falles de Valencia»

Mustieles i Perales de Verdonces, Jacint Maria «Festa de primavera»

Nácher Todo, Vicente «Visió químico-fallera»

Navarrete Sánchez, Manuel «Cullita de Pepitos»

Navarro, Vicent [portada]

Navarro Cabanes, Josep «Les falles y la prensa» «La prensa fallera» «El primer periodiste que parla de falles» «Un libret de falla condenat per l’Arquebisbe» «Premis a falles i llibrets» «El Concurs lliterari del Ajuntament» «¡S’ha parat el carro!» «Premis i llibrets»


Navarro i Llombart, Carmel «¡Qué’s deu?» 69 «Josep F. Sanmartín i Aguirre»70

1914 1945

p. 5 p. 10

1943

p. 33

1948

p. 1

1961

p. 5

1915

p. 17

1960

p. 5

1926

p. 8

1944 1948 1951 1962 1965 1971

p. 9 p. 5 p. 10 p. 16 p. 12 p. 9

1920 1921

p. 5 p. 15

Navarro i Navarro, Francesc «Xafarderies falleres»

Navas Escuriet, Enric [portada]

Nicola Maronda (O. P.), Fra Guillem «Fisonomia espiritual de Sant Josep»

Nicolau de Sueca (v. Gómez Serrano, Nicolau Primitiu) Ningú «Casos y coses de falles»

O. de Sant Joan (v. Sanç Moia, Josep) Olaechea Loizaga, Marcelino «Oració per a l’Any Sant Marià Vicentí 1960»

Oliag Miranda, Lluís «L’Alcalde de Valencia i les Falles de Sen Jusep»

Ombuena Antiñolo, José «Pauet, músic de banda» «Elogi del coeter» «Qui amb motiu de les falles es crema, ninot és» «Ben pensat i ben fet» «Sanmartí» «Color, olor i sabor del dia de Sant Josep»

Ombuena Thous, Francesc «Impresio» «Tot cambia»

Orenga, Salvador (v. Salvador i Gimeno, Carles) 69

Reproducció d’un epigrama públicat anònimament en el número 1 del setmanari satíric El Pare Mulet, dirigit per Constantí Llombart, del dissabte 6 de gener de 1877, pàgina 8. En el primer vers canvia el «chaleros» de l’original per «falleros». 70 Poema publicat originalment en el llibre de Constantí Llombart i Josep F. Sanmartín Melonar de Valensia, del 1877 (p. 15).


Oria Castañer (O. C.), Pare Enric «Tornant al sentit d’una festa»

1960

p. 5

1956

p. 36

1915 1916 1920 1925 1930 1935

p. 15 p. 12 p. 8 p. 13 p. 7 p. 34

1935

p. 9

1922

p. 5

1965

p. 6

1954 1957 1962 1965 1966

p. 10 p. 10 p. 43 p. 34 p. 7

1940 1941 1950 1960 1960 1968 1969 1969

p. 12 p. 11 p. 4 pp. 8-9 p. 30 p. 35 p. 1 p. 37

1950 1958

p. 6 p. 27

Ortí, Manuel «Del pesonet i sequetes»

Ortín i Benedito, Bernat «Una familia en les falles» «Carta a un amich andalús» «Esta es la eterna falla» «Vocabulari fallero» «Els cuatre puntals de la falla. I una falqueta» «Ben prop de la Primavera» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»]

Osset Merle, Josep «Una deprecació de Valencia a San Josep»

P. S. «La falla de Abd-el-Krim»

Paco «Raó de l’interés turístic de les falles»

Palanca Pons, Abelard «Furt en el Museu del Prado» «Segons el pecat... la penitència» «El ninot que tots portem» «¡Porta’m a la cadira!...» «Les falles i “l’au fénix”»

Panach i Ramos, Emili [caricatures per «Caricatures de dos Peps “presidencials”»] [caricatura de Martí Domínguez] [caricatura de Josep Iturbi] «No tindrem res del passat, / pero serem gran ciutat» [dibuixos] «El món per un forat» «Pallassos»71 [portada] «Endevina, endevinalla: sap vosté què és una falla?»

Pascual i Añó, Teresa [iŀlustració per «Bunyolera graciosa»] [iŀlustració per a «“Parleu bé”, un llibre cabdal»] 71

Reproducció d’un fragment del llibret de la Falla Plaça de Na Jordana del 1967.


Pascual i Beltran, Ventura «Les falles fora de Valencia»

1915

p. 12

1918

p. 14

1941

p. 31

1950

p. 1

1950 1951 1953 1954 1957 1958 1958 1959 1959 1959 1959 1960 1960 1960 1961 1961 1962 1963

p. 5 p. 28 p. 12 p. 14 p. 26 p. 7 p. 27 p. 3 p. 30 p. 30 p. 30 p. 6 p. 7 p. 10 p. 8 p. 8 p. 11 p. 5

1945

p. 27

1947

pp. 28-29

1968 1971

p. 12 p. 46

Pascual Leone, Álvaro «La risa trista de la falla»

Payà Espinós, Josep «Festa de les falles»

Pedro de Valencia [portada]

Pensat i Fet «La falla de Sant Vicent» «Pasqual Llop, amic de “Pensat i Fet”» «El Llibre d’Or» «Salvador Ferrandis Luna» «Pensat i Fet del Brasil» «Comiat» «Thous Llorenç» «Ausiàs March» «Ramon Stolz Viciano» [«Flames cordials»] «Manuel Anton Máñez» [«Flames cordials»] «Bernat Artola Tomàs» [«Flames cordials»] «A la Srta. Maria Isabel Colomer Boquet, fallera major 1960» «A la nena Maria del Carme Martínez-Bordiu Franco, fallera major infantil 1960» «Homenatge a En Francesc Almela i Vives» «Peris Celda» «Sanchis i Zabalza» «En les noces d’or» «Després del cinquantenari»

Pep (v. Esteve i Victòria, Josep Maria) Pep el Fuster «Pensaments fallers»

Pep, Pepet i Pepot «Dos dotzenes de consells dictats per uns fallers vells»

Pepín «Enguany, tampoc...» «Dos bons amics»

Pepito


[iŀlustracions per a «Fisonomía popular d’estes festes»]

1931

p. 12

1962 1963 1966

p. 5 p. 11 p. 8

1941

p. 28

1958 1967 1972 1972

p. 1 p. 31 p. 1 p. 38

1918 1927 1935 1936

p. 13 p. 23 p. 34 p. 17

1917

p. 14

1914

p. 1

1923

p. 5

1914 1932

p. 11 p. 15

1924 1924

p. 9 p. 9

1948

p. 26

Pérez Contel, Rafael «València en festes» «Regraciament i admiració als artistes fallers» «Artesans i llauradors»

Pericàs Vicens, Coloma «Les Falles»

Peris Aragó, Josep [portada] «Festa infernal» [portada] «Monument a Roskoff»

Peris Celda, Josep Ernest «¿Quí fon el primer valensiá?» «El tren fallero» «Bunyolera riallera...» [«Eŀlogi poètic de la bunyolera valenciana»] «Pensat i Fet i la festa»

Peris Gómez, Isidor «Foc de patria»

Pinazo i Camarlench, Ignasi [portada]

Pinazo i Martínez, Josep «El tío Pèp el de Godella»

Pino Bolaños, Rosario «A Valencia» [«Valencia sentida per elles»] «Lo que opinen de Valencia i les festes quatre eminents artistes de la escena»

Pla [caricatura d’Alfred Sendín Galiana per a «Tortà, serenata i bronca»] [iŀlustracions per a «Tortà, serenata i bronca»]

Pla Arnandis, Josep «València en flames»

Pla i Ferrís, Josep


«Les falles de Sant Josep» «L’espós de Maria, Sant Josep»

1957 1958

p. 7 p. 6

1945

p. 10

1916 1917 1918 1920

p. 17 p. 18 p. 14 p. 4

1923

p. 10

1940 1940 1940 1940 1941

p. 26 p. 27 p. 28 p. 29 p. 15

1922

p. 5

1966

p. 1

1916 1921 1923

p. 13 p. 5 p. 8

1948 1949

p. 32 p. 34

1941 1943 1944

p. 10 p. 11 p. 14

Pons, Ángel [caricatura de Josep F. Sanmartín i Aguirre] 72

Pons, Joan «Galantería de porche» [«Pe-pa-es»] «Tío y neboda» [«Pe-pa-es»] «Encontre en una falla» «Peixcaor cumplit»

Pont Alarcón, Salvador «Els Pepes futbolistes»

Pont Segrelles, Josep [iŀlustració] [iŀlustració] [iŀlustració] «Divaguem en romàntic?» [iŀlustració per a «Una falla per a tres»]

Porcar Galindo, Josep «En Marruecos tambe tenim falles»

Puche Ferrándiz, Julià [portada]

Puig i Espert, Francesc «S’encén la falla» «La falla dels espirits» «Al ausentarme de la patria»

Qualsevol «Bunyols quadrats» «Bunyols quadrats»

Quilis Molina, Rafael «De Valencia a Alacant» «Falles i fogueres» «Sacrifici»

72

Publicada originalment en el llibre de Josep F. Sanmartín i Aguirre Jagants i nanos (Falóries en prósa y vérs), del 1895 (p. 5).


R. L. [retrat d’Antoni Vercher]

1935

p. 14

1952

p. 26

1926

p. 9

1956 1968

p. 1 p. 1

1950 1951 1965

p. 10 p. 1 p. 1

1971

p. 1

1912 1913 1913 1914 1914 1914 1917 1926 1928 1940 1940 1941 1941 1942 1942 1943 1943 1944 1947 1948 1949 1950

p. 4 p. 1 p. 3 p. 3 p. 11 p. 15 p. 3 p. 7 p. 1 p. 7 p. 11 p. 7 p. 10 p. 1 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 8 p. 5 p. 3

Rac (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Radioescolta N.º 1 «Peixcat al vol»

Raga, Cora «¿Qu’els diría yo a vostés?»

Raga Montesinos, Rafael [portada] [portada]

Ramil Garín, Alfons [iŀlustració per a «Vulcà faller»] [portada] [portada]

Ramil Garín, Francesc [portada]

Ramil López, Francesc «Estandart en que prèmia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa» [portada] «Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa» [iŀlustració per a «Orige de les Falles»] [iŀlustració per a «Valencia sentida per elles»] «Estandart en que premia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa» «Escut en que premia el Grupo Pensat y Fet la falla més ingeniosa» «Receptes per a fer bunyols» [dibuixos] [portada] [iŀlustració per a la portada interior] [iŀlustració per a «Sempre director nostre»] [recreació de l’escut de la ciutat de València] [recreació de l’escut reial de Pere el Cerimoniós] [portada] [iŀlustració per a «Tendror de flama»] [iŀlustració per al saluda] 73 [iŀlustració per a «Sant Josep i la serra»] [iŀlustració per al saluda] [iŀlustració per a «Sant Josep, el Nen i les falles»] [iŀlustració per a «Hores!!»] [iŀlustració per a «Flames cordials»] [iŀlustració per al saluda]74 73 74

Reproduïda com a iŀlustració de recurs en els números del 1959 (p. 4), 1960 (p. 32), 1962 (p. 40), 1963 (p. 6) i 1968 (p. 41). Iŀlustració elaborada a partir de la portada de Manuel Sigüenza per al número del 1912.


[iŀlustració per a «¡¡T’he vist passar!!»] 75 «Estandard en què Pensat i Fet premià a la falla més ingeniosa del 1912»76 [iŀlustració per a «Primaveral»] [iŀlustració per a «Flames de simpatia per telepatia»] [iŀlustració per a «El centenar del primer llibret de falla»] [iŀlustració per a «Sant Josep»] [portada] [iŀlustració per a la manxeta]77 [iŀlustració per a «El fuster»] [portada] [portada]78 [quadre dels fundadors de Pensat i Fet en el cinquantenari] [portada] [iŀlustració per a «Gloriós Sant Josep»]

1952 1952 1954 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1962 1963 1963

p. 5 p. 10 p. 3 p. 30 p. 4 p. 3 p. 1 p. 3 p. 5 p. 1 p. 1 p. 11 p. 1 p. 9

1926 1935

p. 12 p. 14

1959 1960 1963 1964 1965 1966 1967

p. 29 p. 29 p. 8 p. 34 pp. 8-9 p. 36 p. 33

1949

p. 26

1959

pp. 8-9

1956

p. 36

1932 1965

p. 18 p. 5

Ramírez Bordes, Vicent «Amor fallero» «Algúns Pepes de Lo Rat Penat»

Ramon i Garcia, Anfós «“El bony d’or”» «L’incomprés» «Al pas de les “llauradores”» «La disparà» «¡Si els vells alçaren el cap...!» «L’«apuntà», etern calvari del faller» «Cant a la recomanació»

Ramonet «Jaimito no veu les falles»

Raphael «Seguint com sempre Valéncia / les necessitats o modes, / la campanya del silenci / pot dir que va sobre rodes» [dibuixos]

Rec (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Redolmo «Bunyols amb punta»

Reig i Rodríguez, Joaquim «Els regidors valencianistes i les falles» «Temes de sempre: llengua, concòrdia i acció»

75

Reproduïda en els números del 1962 (p. 14), 1967 (p. 5) i 1968 (p. 8). Reproducció de la iŀlustració publicada en el número del 1912 (p. 4). 77 Reproduïda com a iŀlustració de recurs en els números del 1964 (p. 31) i 1971 (p. 44). 78 Iŀlustració publicada amb el saluda del número del 1950 (p. 3). 76


Renat i Ferrís, Guillem (v. Giner i Marco, Josep) Renau Beger (v. Renau Berneguer, Josep) Renau Berenguer, Joan [iŀlustració per a «Fisonomia espiritual de Sant Josep»]

1961

p. 5

1929

p. 31

1971

p. 40

1929

p. 9

1953 1957

p. 27 p. 8

1945 1947 1948

p. 8 p. 32 p. 32

1930 1931

p. 34 p. 1

Renau Berenguer, Josep «¡Ya ardix la falla!»

Rianoso, F. «La germanor alacantino-valenciana en una foguera de l’any 1928»

Ribera Tarragó, Julià «Unes Falles ingenioses del Rey En Jaume I»

Ribes i Ivars, Joan «La falla» «Per a “Pensat i Fet”»

Ric (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Riera, Salvador «Què és la falla?» «L’oració en la festa» «Sonet místic a Sant Josep»

Roc (v. Andrés Estellés, Vicent) 79 Roc (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Roc el Vell (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Roca Gisbert, Amadeu «Evocació valenciana del sigle XVIII» [portada]

79

Si bé Roc era un dels pseudònims que feia servir habitualment Ricard Sanmartín i Bargues per a firmar alguns dels seus escrits publicats en Pensat i Fet, hi ha una ocasió en què l’hem d’atribuir a Vicent Andrés Estellés. En la seua única coŀlaboració per a la revista Pensat i Fet (1960), Vicent Andrés Estellés va escriure un poema que seguia el model de la secció «Bon Dia», gasetilla diària en vers que, sota el pseudònim de Roc, va publicar en el diari Las Provincias entre els anys 1959 i 1974.


Roca Miquel, Rafael «Els primers preus de les llicències per a les festes falleres»

1966

p. 38

1949

p. 5

1922

pp. 6-9

1951 1952 1955

p. 13 p. 5 p. 8

1935 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1960 1962 1964 1966

p. 28 p. 28 p. 9 p. 27 p. 30 p. 30 p. 11 p. 28 p. 28 p. 13 p. 29 p. 29 p. 32 pp. 28-29 p. 12 pp. 32-33 p. 38

1935 1936

p. 35 p. 15

1928

p. 13

1967

p. 9

Roca Salvador, Emili «Remembrança»

Roda Rovira, Carmel «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»

Roda Soriano, Salvador «A la Fallera Major Srta. Pilar Ibáñez-Martín i Mellado» «Sonet a la senyoreta Maria del Roser Ferrandis Luna» «La plantà»

Rodrigo Alamar, Josep «¡¡Falleros!!» «De València al cel...» «El testament d’un faller» «Una falleta “infantil”?» «En la festa de les Falles» «València, espill de l’humorisme» «Vos parla un faller autèntic» «De fallança» «Una ajuda sempre és bona» «Per la quiniela fallera» «Com aquelles oronetes...» «Filosofia fallera» «Qualsevol és vui faller!» «Lloança del ninot de falla» «Noces d’or» «La falla de l’artista» «Això són parlaories...»

Roig Bataller, Francesc «Torna el Romanticisme. ¡¡S’acabaren els enxufes!!» «Bunyols calentets»

Roquet (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Ros Fillol, Godofredo «Buñols cuadrats»

Rosell Baron, Josep «València i no Llevant»

Roselló i Zurriaga, Ismael


«La llengua valenciana en les festes falleres» «Les dues maneres de sentir-se valencià»

1957 1960

pp. 28-29 p. 32

1964

p. 7

1928 1929 1930

p. 13 p. 11 p. 13

1944

p. 32

1940 1949

p. 30 p. 4

1914

p. 5

1912 1962

pp. 9-10 p. 15

1916 1918 1920 1921 1926 1942 1943 1944 1945 1945 1947 1947 1948 1948

p. 17 p. 10 p. 4 p. 6 p. 15 pp. 8-9 pp. 34-35 p. 11 p. 7 p. 27 p. 6 p. 7 p. 5 p. 26

Rovira i Virgili, F. «Els Joseps»

Royo i Ample, Antoni «El primer “Tren fallero”» «Per qué ve enguañ el “Barco Fallero”. Per qué no ve un barco d’Inglaterra» «Necesitat de la Comisió Central Fallera»

Ruc (v. Sanmartín i Bargues, Ricard) Ruiz, V. «Els Pepets de la barraca»

Ruiz Esteve, Maties «Dècimes» «L’abraç a València»

Ruiz de Lihory i Pardines, Josep «La vengansa fallera»

Rusiñol i Prats, Santiago «Les falles» «Les falles»80

S. O. (v. Salvador i Gimeno, Carles) Salvador i Gimeno, Carles «Foc» «Símbol» «Les falles» «Foc patri» «La falla de les monges» «Focs, fogueres i falles» «“Falla” i els seus consonants» «Amor, foguera» «Sant Josep» «Calda en el gel» «Ninots de falla» «Sant Josep, el Nen i les falles» «Coets voladors» «Bunyolets» 80

Reproducció de l’article publicat en el número del 1912 (pp. 9-10).


«Cançó del manifesser» «Dansa de la falla» «El Sol, la Falla i la Lluna» «Bunyolera graciosa» «L’Ofrena» «El llibret de la falla» «Pluja en les falles» «Les falles» «Fogueres» [«Record de les fogueres d’Alacant»] «Primaveral» «Falles en Alcoi» «El centenar del primer llibret de falla» «L’estudiant en març»

1949 1949 1949 1950 1951 1951 1952 1953 1953 1954 1954 1955 1956

p. 4 p. 5 p. 28 p. 6 p. 7 p. 26 p. 6 p. 12 p. 30 p. 3 p. 28 pp. 4-5 p. 6

1943 1944 1945 1945 1947 1948 1951 1953 1958 1969

p. 35 p. 12 p. 27 p. 29 p. 6 p. 6 p. 8 p. 30 p. 7 p. 9

1915

p. 8

1921

p. 3

1940 1940 1941 1942 1943 1944 1947 1948

p. 10 p. 26 pp. 15-16 p. 33 p. 32 p. 12 p. 32 p. 28

1962 1965 1967 1968

p. 38 p. 32 p. 8 p. 10

Salvador i Monferrer, Sofia «A la fallera major» «Prec a Sant Josep» «Cançoneta del dia de Sant Josep» «Les tres germanes: falles, fogueres i gaiates» «Primavera» «La falla fa un esclafit» «Sonet de l’espurneig de taronges» «Nit de Sant Joan» [«Record de les fogueres d’Alacant»] «Josefina» «Josefina»81

Salvador i Montserrat, Vicent «L’orige de les falles» 82

Samper Ibáñez, Ricard «“Pensat i Fet” i el geni valencia»

Sanç Moia, Josep «A Josep M.ª Esteve Victòria» «Ja he eixit del cau» «Una falla per a tres» «Vorem enguany» «Divagacions» «Posem-se a to» «Qui sap?» «¿Benhaurat o castís?»

Sánchez-Cutillas i Martínez del Romero, Carmelina «Una vegada a l’any» «La festa de Sant Josep al Coŀlegi de Nostra Dona de Loreto» «Ninots de l’enyor» «Sanmartí i els bons oficis» «Noves troballes documentals sobre Mossén Joanot Martorell, autor del “Tirant 81

Reproducció del poema publicat en el número del 1958 (p. 7). Traducció del text «Les falles (hogueras) de S. José», extret de la Guia urbana de Valencia, antigua y moderna, del marqués de Cruïlles, publicada el 1876 (pp. 393-394). 82


lo Blanch”»

1969

p. 40

1915 1921 1926 1932

p. 16 pp. 7-8 p. 9 p. 20

1972

p. 7

1920 1925

p. 3 p. 8

1953 1957

p. 12 p. 6

1952

p. 29

1916 1945 1967

p. 10 p. 10 p. 11

1964

p. 7

1927 1953

p. 8 p. 26

1912 1912 1913 1916

p. 14 p. 14 p. 16 pp. 4-7

Sanchis Arcís, Rafael «Tens un clotet en la cara» [«Cuartetes de falla. A una Pepeta que mos demana cansons»] «Alguns Pepes pintors i escultors» «¿Cóm se fa una falla?» «Una conversació banal e intranscendent a propòsit de falles i falleros»

Sanchis Guarner, Manuel «La doble missió del foc de les falles»

Sanchis i Sivera, Josep «La filosofia de les falles» «Les falles en el segle XVI»

Sanchis Zabalza, Josep Joaquim [«Les falles valencianes acomplixen una bonica i eficaç misió...»] [«Fulls del Llibre d’Or»] 83 «En la festa del foc. Romanticisme i idealitat»

Sanmartín, Josep «La festa»

Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc «Les falles de Sant Joseph» 84 «Les falles de Sant Josep. El tio Pep...»85 «Tres germanes»

Sanmartín i Arce, Ricard [iŀlustració per a «El rizoma de la festa»]

Sanmartín i Bargues, Josep «La conbidá de D.ª Pepa» «Final de la festa»

Sanmartín i Bargues, Ricard «Diu una levita» [«Pe-pa-es»] «Diu la experiencia» [«Pe-pa-es»] «El fill d’una bunyolera» [«Pe-pa-es»] «Apunts de les falles d’enguañ» [versos] 83

Text procedent del Llibre d’or de la Falla Palau-Arquebisbe, de l’any 1952. Reproducció d’un fragment del poema «Les falles de Sen Chusep», publicat originalment en el llibre de Constantí Llombart i Josep F. Sanmartín Melonar de Valensia, del 1877 (pp. 163-167). 85 Reproducció íntegra del poema «Les falles de Sen Chusep» (vegeu nota 43). 84


«Apunts de les falles d’enguañ» [versos] «Apunts de les falles d’enguañ» [versos] «Apunts de les falles d’enguany» [versos] «Apunts de les falles d’enguany» [versos] «Apunts de les falles d’enguany» [versos] «Apunts de les falles d’enguany» [versos] «Apunts de les falles d’enguany» [versos] «Falla en programa de invent / que fa que acabe la festa / igual qu’el ball de Torrent» [versos] «Apunts e itinerari de les falles d’enguany» [versos] «El orige de les falles... Una pusa i una sògra» [versos] «Apunts e itinerari de les falles d’enguany» [versos] «De cóm un home atrevit, / valenciá de bona barra, / li va chafar la guitarra / a Franco i al seu “raid”» [versos] «Apunts e itinerari de les falles d’enguany» [versos] «Demostra este sosoít / qu’en cuant se fasa la Pista, / será un paseig lo que dista / desde Valencia a Madrit» [versos] [apunts i itinerari de totes les falles d’enguany] [versos] [apunts i itinerari de totes les falles d’enguany] [versos] «Apunts e itinerari de totes les Falles d’enguañ» [versos] «Una conversacio pintoresca en els chiquets de la estoreta» «Bocetos de les falles d’enguañ» [versos] «Tipos populars desapareguts. Don Pepito Villalonga» «Bocetos de les falles d’enguany» [versos]

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923

pp. 4-7 pp. 4-7 pp. 8-11 pp. 10-13 pp. 10-13 pp. 10-14 pp. 12-16

1923 1924 1925 1925

pp. 18-19 pp. 14-19 pp. 11-12 pp. 14-18

1926 1926

pp. 10-11 pp. 16-24

1927 1927 1928 1929 1930 1930 1931 1931

«Bocetos de les falles d’enguany» [versos] «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Bocets de les Falles d’enguany e itinerari per a recórrerles totes» [versos] «Bunyols quadrats» «Bocets de les Falles d’enguany i itinerari per a recórrerles totes» [versos] «Un escándalo de tants / o la fuga dels xagants» [versos] «Bocets de les falles d’enguany i itinerari per a vóreles totes» [versos] «Lo que en la nit del debut / li va passar en un “Cau” / a un poeta melenut» [versos] «A Josep M.ª Esteve Victòria» «Itinerari» [versos] «Com un home socarró / en les ralles es riu d’elles / fent-se un carnet en orelles / de lliure circulació» [versos] «Un instant amb Esteve» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Com un grup paraxufista / dels més decidits i entesos / en un atac per sorpresa / resulten ells els sorpresos» [versos] «Despertá que com vorem / ha segut per a la falla / com la trompeta del fem» [versos] «Nit de falles» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Una, que en l’orgull de ser, / secrets negocis baralla / i en descobrir-se l’afer / me la planten en la falla» [versos] «Auca feta en quatre ralles de Pepico Botafalles» [versos] «I així va naixer “Pensat i Fet”» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Ahí va això!» «Prec d’un faller» «Una cosa gran d’un xic / ja que a la família trau / dels apuros sense un clau / en una idea d’abric» [versos] «La plantâ» «Auca feta en unes ralles / de l’origen, vida i sort / fins una posible mort / de la festa de les falles» [versos] «Peixcat al vol» «Rusinyol i Pensat i Fet» «Bocets de les falles d’enguany» [versos]

1932 1933 1934 1934 1935 1935 1936 1936 1940 1940

p. 7 pp. 14-20 pp. 18-26 pp. 14-29 pp. 16-17 pp. 20-28 pp. 16-17 pp. 22-25, 27, 31-34 pp. 22-32 pp. 18-30 pp. 18-34 p. 35 pp. 15-25 pp. 32-33 pp. 20-35 p. 36 p. 10 pp. 14-21

1940 1941 1941

p. 24 p. 8 pp. 17-24

1941 1941 1942 1942

pp. 26-27 p. 30 p. 12 pp. 13-30

1942 1942 1943 1943 1943 1943

p. 32 p. 38 pp. 14 i 38 pp. 15-28 p. 28 p. 30

1943 1943

pp. 30-31 p. 31

1943 1943 1944 1944

p. 37 p. 38 p. 10 pp. 15-27 i 30


«Gandia» [versos] «Els bunyols de...» «Una Junta satisfeta / pa qui el treball no s’estila, / el president l’espavila / per mig de “l’arma secreta”» [versos] «L’ambient» «Milà i les seues caigudes, ¡ai, quantes falles perdudes!» «Auca que pretén tan sols / fer concreta i resumida / la senzilla i trista vida / de l’inventor dels bunyols» [versos] «Sols per l’ingeni t’expliques / que una pobra comissió logre més animació / que totes les falles riques» [versos] «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Articles de falla. Tipo unic. Marcats al canto» [versos] «Per què me diuen Pepico?» «L’origen de les falles» «El pollastre» «Xeniums fallerium» «La falla de Sant Josep» «Falles 1947» [versos] «Com temps és or (si el treballes), / Pep no en vol pedre ni un mos, / mes per sort ve i veu les falles / mentres se li cou l’arròs» [versos] «Hores!!» «Falles 1948» [versos] «Lluny de la terra» «No pot dir ningun faller / qui se riurà més a gust / si és l’últim o el primer» [versos] «Falles sense foc» [saluda] «La cremà. Ahir. Avui» [versos] «La llangosta» [versos] «La comissió de la falla» [versos] «Falles de 1949» [versos] «Un ensomi desbarat / que en la gent molt es fia / pot arribar algun dia / que es fera en realitat» [versos] «Festa internacional» «Lamentació» [saluda] «Després de la festa» «Junta Central Fallera» «Vulcà faller» «Cap i cua de la falla» «Les falles d’enguany» [versos] «El qui les falles desdora / que es pense lo que barrunta / puix ja que en tirar la punta / se li pot crermar l’estora» [versos] [saluda] «L’estoreta» «L’ofrena de les falleres a la Mare de Déu» «Les falles d’enguany» [versos] «Dos que, com tants, a les festes / vénen portant-se el saquet / i entre aquelles o estes / no se gasten ni un quinzet» [versos] [vinyeta humorística] [versos] «Festa en l’aire» «La Gran València» «¡¡T’he vist passar!!» «L’Aviació americana / la gran sorpresa doná / en els bous, fent una pana / que el públic solucioná» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «La meua sang donaria només perquè me mirares» «D’un poeta entremetent / que en voler fer el Dalí / la presentació té el fi / pitjor que el ball de Torrent» [versos] «Els miracles de la llengua»

1944 1944

pp. 28-29 p. 31

1944 1944 1944

pp. 32-33 p. 34 p. 35

1944

p. 38

1945 1945 1945 1945 1945 1945 1945 1947 1947

pp. 8-9 pp. 11-25 pp. 27-32 p. 28 p. 29 p. 31 p. 31 p. 4 pp. 11-25

1947 1948 1948 1948 1948 1948 1949 1949 1949 1949 1949

pp. 28-29 p. 8 pp. 11-25 p. 26 p. 28 p. 32 p. 3 pp. 8-9 p. 10 p. 10 pp. 12-25

1949 1949 1949 1950 1950 1950 1950 1950 1950

pp. 28-29 p. 29 p. 34 p. 3 p. 7 p. 8 p. 10 p. 11 pp. 13-25

1950 1951 1951 1951 1951

pp. 30-31 p. 3 p. 4 p. 7 pp. 13-25

1951 1951 1951 1951 1952

pp. 28-29 p. 29 p. 30 p. 32 p. 5

1952 1952 1952

pp. 8-9 pp. 13-25 p. 26

1952 1952

pp. 28-29 pp. 31-32


«Pensat i Fet» «Per ser cosa de raó / el poble ajuda a resoldre / lo de la circulació» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «Una falla en Buenos Aires (Argentina)» [«Una falla en Buenos Aires (Argentina)»] [versos] «Que el faller vui com ahuir deu renovar-se o morir» [versos] «La plantà d’ahir. La plantà d’avui» [versos] «Les falles de tot l’any» «Veterana Comissió / que per assunts de la falla / se diu: “Trucos” a mi, no» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «Ninots» «Sant Vicent Ferrer» [«Flama Vicentina»] «Si a València vas a falles / no oblides este consell: / que no caigues en les malles / dels mil passos a nivell» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «Les baranes directives, / del tràfec, que ens han plantat, / que a més de decoratives, / són de molta utilitat» [versos] «Sant Josep» «Un foraster que sospesa / que lo modern no servix / per fer les coses de pressa» [versos] «Sóc faller» «Srta. Francesca Iborra Martínez, fallera major 1956» «Les falles d’enguany» [versos] «Falles arreu del món» [versos] «Dia de falles» «En arts està demostrat / que la darrera paraula / és, sempre, la del jurat» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «Són les coses sempre eternes / de què les costums antigues / mai fallen com les modernes» [versos] «Agraïment» «Segons un adagi vell / que “a cada u lo seu” diu / en el riu mai faces niu, / que pot tornar per lo d’ell» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «Flames d’un prec popular / a la Divina Clemència / per què ajude a conservar / tot lo castís de València» «Els bunyols» «¡Ha eixit el sol!» «A Sant Josep» «Seguint com sempre Valéncia / les necessitats o modes, / la campanya del silenci / pot dir que va sobre rodes» [versos] «¡Ai, mare!» «La placeta de l’Almudí» «Les falles d’enguany» [versos] «Del cel a l’infern» «No tindrem res del passat, / pero serem gran ciutat» [versos] «Les falles d’enguany» [versos] «A la nena Lolita Alfonso Sánchez, fallera major infantil 1961» «A la Srta. Maria Victòria Lamo d’Espinosa, fallera major 1961» «Una comissió de falla / que tractan-los com a “perros”, / pensa i dona la batalla / d’acabar amb els “gamberros”» [versos] «Com a lo que som complim» «El tio Pep i Nelet» «Falles any 1961» [versos] «A la nena Virginia Beatriu Murillo de Benedicto, fallera major infantil 1962» «Falles en 1962» [versos] «En pensar que ara a tots mana / eixa febra pels nous mons / com ens sobren “megatons” / farem lo que ens vinga en gana» [versos]

1953 1953 1953

p. 3 pp. 10-11 pp. 13-26

1953 1953 1954 1954 1954 1954 1954 1955

p. 26 pp. 28-29 pp. 8-9 pp. 8-9 pp. 12-13 pp. 15-26 p. 31 p. 6

1955 1955

pp. 10-11 pp. 14-27

1955 1956

pp. 30-31 p. 3

1956 1956 1956 1956 1956 1957 1957 1957

pp. 8-9 p. 9 p. 12 pp. 13-28 p. 37 p. 6 pp. 8-9 pp. 11-25

1957 1958

pp. 28-29 p. 3

1958 1958

pp. 8-9 pp. 13-26

1958 1958 1958 1959

p. 28 p. 30 pp. 31-32 p. 5

1959 1959 1959 1959 1959 1960 1960 1961 1961

pp. 8-9 p. 9 p. 9 pp. 11-27 pp. 31-32 pp. 8-9 pp. 11-27 p. 6 p. 7

1961 1961 1961 1961 1962 1962

pp. 10-11 pp. 10-11 p. 12 pp. 14-31 p. 18 pp. 20-34 i 46-49

1962

p. 35


«Junta Central Fallera» [«Bunyol d’Or»] 86 «Tot per culpa d’uns pasquins en creure-los clandestins» «Un faller indultat» «Uns turistes d’ocasió / que “disfruten” de les falles / i no es gasten un sisó» [versos] «Bocets de les Falles 1963» [versos] «Com tants i plens d’alegries / prenen part en eixa empresa / de transformar la Devesa / perquè es faça en quatre dies» [versos] «Bocets de les falles 1964» [versos] «Senyoreta Maria Empar Gonzàlez-Lliberós i Casanova, fallera major infantil 1965» «Són els lògics resultats / d’anar a vore les falles / fortament motoritzades» [versos] «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Senyoreta Maria del Carme Ferri i López-Bonilla, fallera major infantil 1966» «Un poeta: Emili Baró i el seu ramellet de versos».. «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Per mantindre sempre nets / la placeta i adyacents» [versos] «La pipa de Pepe» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Una flamant comissió / que la cosa no li roda / i al seu conflicte, en la moda, / encontra la solució» [versos] «Lo millor del món és ella: ¿origen de la paella?» «Retaulet de Sant Josep» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «Que no és cap bagateŀla: / Hui és més difícil trovar / un lloquet on aparcar / que encertar una quiniela» [versos] «El Micalet» «Els meus vuitanta anys» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «A les falleres majors 1970. Unitat» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «El gran susto i emoció / que experimenta el passatge / al secuestrar l’avió» [versos] «Bunyols de vent» «El dia València» «Bocets de les falles d’enguany» [versos] «La broma que féu trencar, / en segrestar els ninots, / l’harmonia familiar» [versos] «Bunyols de vent» «Bunyols de vent» «Bocets de les falles d’enguany» [versos]

1962 1962 1962 1963 1963

p. 41 p. 42 p. 45 pp. 10-11 pp. 13-32

1964 1964 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1967 1967

pp. 8-9 pp. 11-30 p. 7 pp. 10-11 pp. 13-31 p. 7 p. 8 pp. 13-32 pp. 34-35 p. 10 pp. 12-31

1967 1967 1968 1968

pp. 34-35 p. 37 p. 9 pp. 13-34

1968 1969 1969 1969 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1972 1972

pp. 38-39 p. 11 p. 11 pp. 13-35 p. 9 pp. 13-36 pp. 38-39 p. 40 p. 41 pp. 13-36 i 44 pp. 38-39 p. 45 p. 8 pp. 13-37

1944 1944 1945 1947 1948 1950

p. 14 p. 33 p. 9 p. 26 p. 6 pp. 28-29

1953

p. 28

1940

p. 28

Sanmartín i Peris, Ricard «Bunyols quadrats» «Loca per la música» «Pensar i fer (folia)» «Els Reis en les Falles» «Anar per llana...» «Bunyols sense forats»

Sanmartín i Zarzo, Josep «Festa de falles»

Sanz Castellanos, Joan «Tragèdia i consolació de don Josep»

86

Reproducció del poema publicat en el número del 1950 (p. 8).


Sanz Castellanos, Vicent «Lo que en la nit del debut / li va passar en un “Cau” / a un poeta melenut» [dibuixos] [portada] [iŀlustració per a «Entusiasme... iŀlògic? (En la nit de Sant Josep)»] [iŀlustració] [iŀlustració] «Josep Benlliure» [iŀlustració per a «Així mor la falla»] [dibuix per a «Joioses falles»] [vinyetes humorístiques] [dibuixos] «5 vents en P» [iŀlustració per al poema «Pluja en les falles»] «D’un poeta entremetent / que en voler fer el Dalí / la presentació té el fi / pitjor que el ball de Torrent» [dibuixos] [iŀlustració per a «Dia de falles»] [iŀlustració per a «Sobirana de la festa»]87

1936 1940 1940 1940 1940 1940 1941 1942 1942 1944 1952

p. 36 p. 1 p. 13 p. 23 p. 25 p. 26 p. 28 p. 11 pp. 33-37 p. 36 p. 6

1952 1957 1958

pp. 28-29 p. 6 p. 32

1935 1940

p. 8 p. 22

1945

p. 9

1953 1953

p. 4 p. 5

1935

p. 1

1964 1971

pp. 8-9 p. 7

1924 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1934 1945 1952 1969 1970

pp. 9-10 p. 10 p. 15 p. 12 p. 30 p. 20 p. 17 p. 36 p. 8 p. 28 p. 42 p. 42

Sarthou Stoner, Desemparats «Les falles valencianes» [«Quan es parla de les falles de Sant Josep...»] [«Parlen elles»]

Sastre i Ferrer, Vicent «“Chopetí” és un criticó»

Scals Aracil, Jaume de [iŀlustració per a «El nom de Josep»] [iŀlustració per a «... per la llunyania»]

Segrelles Albert, Josep [portada]

Segura de Lago, Joan «La Devesa de València» «Pensat i Fet»

Sendín Galiana, Alfred «Tortà, serenata i bronca» «Una confidència» «Una dòna, un hòme i una galtá» «Tonet ve a vore les Falles» «Romántic de tira-pèu» «El carrer en festa» [«La poesia popular»] «Aculliment» «La vengansa» «Canvi de caracter» «Lamentació de l’absent» «Huiso» està allà» «Càntic de l’optimisme valencià» 87

Publicada en el número del 1942 (p. 37).


Sendra Navarro, Joaquim «La falleta del carrer» «La crema» «El llibret de falla» «El ninot indultat» «Aquell “ninot”...» «El número u»

1952 1953 1956 1964 1970 1971

p. 6 p. 29 p. 29 p. 4 p. 37 p. 44

1912 1914

p. 14 p. 7

1934 1952

p. 16 pp. 8-9

1955

p. 10

1913 1922

p. 9 pp. 6-7

1949 1954

p. 29 p. 30

1912 1913 1915 1922 1940 1962

p. 1 p. 10 p. 8 p. 9 p. 10 p. 17

1948

p. 29

1915

p. 13

Senent Ibáñez, Joan Josep «Mirant á Valencia» «Psicologia de les falles»

Senent i Micó, Antoni «El valencianisme i les falles» «Una falla retrospectiva»

Sentí Esteve, Carles «No les ha inventades ningú»

Sereneta (v. Casp i Verger, Xavier) Serred i Mestre, Josep «Atra volta será...» «La falla de la trampa o la trampa de la falla» [versos]

Signes i Ruiz, Innocenci «Esclat» «Esclat»

Sigüenza Alonso, Manuel [portada] «Final de festa...» [iŀlustració per a «L’orige de les falles»] 88 «La falla antiga i la falla “artística”» «A Josep M.ª Esteve Victòria» Pensat i Fet 1912-1962» [«Tres amics de Pensat i Fet»]

Solans, R. «Falla que falla (cap-i-cua)»

Soler, Vicent «A un Pepe» 88

Reproducció de la iŀlustració de la portada del 1912.


«A Pepeta»

1916

p. 17

1941 1944 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1969 1969 1970 1971 1972 1972

p. 10 p. 36 p. 31 p. 30 p. 27 pp. 27 i 32 p. 12 p. 12 p. 27 p. 30 p. 5 pp. 6-7 p. 5 pp. 10-11 p. 32 p. 6 p. 40 p. 10 p. 9 p. 33 p. 36 p. 11 p. 10 p. 11 p. 39 p. 10 p. 41 p. 12 p. 12

1922

p. 1

1916 1934 1936 1947

p. 12 p. 12 p. 19 p. 4

1925

p. 13

1924 1925

p. 10 p. 12

Soler i Godes, Enric «Festa» «Caliu» «Cançó de març» «Sorolla i Benliure en una falla de l’any 1904» «Les primeres falles infantils» «50 anys de falles» «Falles arreu del món» «Les falles, vistes per un nordamericà» «El Marqués de Campo i el primer ferrocarril valencià» «Foc arreu del món. El “Judas” a Mèxic» «La falla de la placeta de l’Almudí» «Carles Salvador» «Un centenari poètic: 1857-1957. La primera poesia que escrigué En Teodor Llorente» «Fa cent anys. L’antiga Casa de la Ciutat» «Homenatge al nostre director» «Alguer i València» «Elogi de tres fallers» «Un centenari. Bernat Morales San Martin» «Un pintor. Manuel Sigüenza» «Un diari i un llibre» «Elogi de la paella» «Almela i Vives» «Flames patriòtiques» «Quatre vintenes» «Llibrets de falla» «Flames patriòtiques» «Flames patriòtiques» «Homenatge a Carles Salvador» «Jesús Morante Borràs»

Soler Pérez, Rigobert [portada]

Soler i Peris, Josep «Cremen les falles» «Pepe Alba, les falles i la mar» «Divagacións sobre l’orige de les falles» «El poeta i el cuiner»

Soler Soler, Ángeles «Parla la gent»

Soler i Soler, Salvador «La cremá de la falla» «Valencia fallera»

Songel Mullor, Enric


«Sobre l’orige de les falles» «“Charla” atmosfèrica de García Sanchiz sobre les falles»

1931 1932

p. 9 p. 9

1949

p. 29

1962

p. 38

1950 1951 1954 1966

p. 9 p. 9 p. 14 p. 35

1950 1955 1958

p. 5 p. 7 p. 6

1942

p. 10

1920

p. 6

1932

p. 18

1929

p. 8

1949

p. 1

1941 1942 1943 1953 1955

p. 16 p. 36 p. 35 p. 7 p. 12

Sord «Traca»

Soriano i Pina, Empar «La vida i la mort en les falles»

Soro, Frederic «Música extrangera en la festa més popular o Açò és París» «Pel foc i la desídia. Hem de donar una explicació» «Pere Sosa, el nostre bon amic» «El mestre Asensi, tot un valencià»

Sorribes Gramatge, Vicent «Sant Josep, un Sant modern» «Sant Josep: Elogi de la humilitat» «Sant Josep, patró dels obrers»

Sosa, Pere «D’home a home no va res o L’origen d’una falla»

Sotelo, Marqués de (v. Sousa Álvarez de Toledo, Carlos) Soto Lluch, Manuel «¡Era un sant!»

Soto i Mas, Francesc «Els regidors valencianistes i les falles»

Sousa Álvarez de Toledo, Carlos «El alcalde de Valencia y la festa de les Falles»

Stolz Viciano, Ramon [portada]

Súria i Albiñana, Rafael P. «Mentre capolla març» «Què diu?» «Crit meditat» «Falla i joc, antulls de vida» «Esqueix de falla»


«24 versos a la fallera major infantil» «Sonet»

1969 1970

p. 7 p. 39

1932

p. 15

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

p. 12 p. 10 p. 7 p. 13 p. 41 p. 33 p. 34 pp. 10-11 p. 11 p. 10 p. 12 p. 8 p. 7 p. 10 p. 8

1921 1923 1929 1929 1952 1954

p. 5 p. 11 p. 8 p. 9 p. 4 pp. 4-5

1921

p. 6

1912 1914 1917 1932 1936 1962

p. 10 p. 4 p. 15 pp. 10-11 p. 16 p. 14

1962 1972

p. 39 p. 38

1932

p. 15

Tàpias Martínez, Josefina «Lo que opinen de Valencia i les festes quatre eminents artistes de la escena»

Taulet i Rodríguez-Lueso, Enric «Aprop l’origen de les falles» «Records» «Records» «Records» «Cinquantenari de Pensat i Fet» «Cinquantenari de “Pensat i Fet”» «Cinquantenari de “Pensat i Fet”» «Cinquantenari de “Pensat i Fet”» «Cinquantenari de “Pensat i Fet”» «Cinquantenari de “Pensat i Fet”» «Falles en altres temps» «Del cinquantenari de “Pensat i Fet”» «La millor festa del món. Les falles, jutjades pels de fora» «Records» «Records»

Thous i Llorens, Maximilià «La nostra falla» «La dança de la flama» «Pepica Samper» «Pepica Meliá» «Literatura fallera» «València i lo efímer»

Thous i Orts, Josep «Els Pepes i Pepets periodistes»

Thous i Orts, Maximilià «Pensat y Fet» «La buñolera» «Una obra de caritat» [versos] Thous i Orts, Maximilià, «Treballs qu’un pòbre carter te en estes festes que fer».. Thous i Orts, Maximilià, «Pensat i Fet, popular» «Pensat i Fet» [«Març 1912»] 89 Thous i Orts, Maximilià, «Pensat i Fet, popular» [«Març 1936. Pensat i Fet en les noces d’argent»] 90 «Bunyols d’or»

Thuillier, Emilio «Lo que opinen de Valencia i les festes quatre eminents artistes de la escena» 89 90

Reproducció del poema publicat en el número del 1912 (p. 10). Reproducció del poema publicat amb motiu del 25 aniversari de la revista en el número del 1936 (pp. 16).


Tio i González, Julià «Unes paraules»

1941

p. 14

1916

p. 13

1919

p. 13

1920

pp. 8-9

1919 1930

p. 5 p. 14

1929 1930 1944

p. 34 p. 30 p. 12

1917

p. 18

1917

p. 8

1914

p. 9

1924

p. 20

1943

p. 1

1955

p. 33

Tofolet «Antañ y enguañ»

Tomàs i Martí, Vicent «Un cas casi de veres»

Tormo i Monzó, Elies «Pensant en les falles»

Torre Cobarrubias, Josep Maria de la «En la festa de San Josep» «Concepte que tenen els ninots de Sanz dels ninots de la falla»

Tort Gargallo, Amparito «En la masa de la sang» «El cobraor» «Matinet de delícies»

Tracatrac «Un desig» [«Pe-pa-es»]

Tramoyeres Blasco, Lluís «Sobre l’orige de les falles»

Trènor i Palavacino, Leopold «Tres falles del añ 50»

Tudela, Manuel de «La falla del meu carrer»

Tuset Tuset, Salvador [portada]

U de la Penya Esbaradora «Descobriment arqueològic»

Un Admirador


«Les Pepiques taquimecanografistes»

1931

p. 13

1929

p. 10

1943

p. 9

1931

p. 10

1948

p. 31

1919

p. 12

1925

p. 7

1930

pp. 12-13

1943

p. 28

1961

p. 1

1934

p. 1

1931

p. 19

1949 1955

p. 10 p. 28

Un Botones de l’Agricultura «Alguns Pepes de la Societat Valenciana de Agricultura»

Un Missioner «Sant Josep i la serra»

Un Soci dels Antics «Algúns Pepes del Ateneu Mercantil»

Un Veí «Llavors de falla»

Un Vellet «Lo “Can-cá” en les falles»

Un Vigilant Poeta «Els vigilants, als falleros» [versos]

Una Normalista «Les Pepiques de la Normal»

Uríos, P. «Ninots vius»

Urios, Valentín [portada]

Usabal Hernández, Lluís Felip [portada]

V. M. R. «¡Fums de falla!»

Val, Ricard de «La poesia de la falla» «Alegria»

València (O. M. C.), Fra Eugeni de


«La florida vara de Sant Josep» «Materialitat i espiritualitat de les falles»

1941 1948

pp. 9 i 16 pp. 6-7

1927 1928 1929 1931

p. 12 p. 10 p. 36 p. 15

1922

p. 14

1920 1921 1922 1928 1929 1931 1936

p. 15 p. 14 p. 16 p. 9 p. 11 p. 20 p. 36

1927

p. 23

1956 1965

p. 31 p. 6

1956

pp. 8-9

1925

p. 11

1926 1928 1950

pp. 10-11 p. 11 p. 4

1957

pp. 28-29

1961

pp. 10-11

1919

p. 5

Valero i Alufre, Antoni «La Buñolera» «La dansa de les flames» «Flors enceses» «Reinat efímer»

Valero Insa, Lluís «Bunyolera valenciana»

Valero Muñoz, Ricard «Flamerada» «Prec patriotic» [«Cansons y purnes falleres»] «Anacreóntica» «Tipos d’ara: el fallero del carrer» «Bosque g» [«La poesia popular»] «Deprecació»

Valiente i Izquierdo, Francesc «La nòstra festa»

Vecina López, Ricard «Pareix mentira» «Idees noves»

Ventura Beltran, Vicent «L’idioma valencià, jo i un poc de les falles»

Vera, Antoni [caricatura de Ricard Sanmartín i Bargues per a «El orige de les falles... Una pusa i una sògra»] «De cóm un home atrevit, / valenciá de bona barra, / li va chafar la guitarra / a Franco i al seu “raid”» [dibuixos] [caricatures d’Iturbi, Mongrell i Alba per a «Tres iŀlustres Pepes valenciáns»] [caricatura de Josep Iturbi]91 «Són les coses sempre eternes / de què les costums antigues / mai fallen com les modernes» [dibuixos] «Una comissió de falla / que tractan-los com a “perros”, / pensa i dona la batalla / d’acabar amb els “gamberros”» [dibuixos]

Vercher Coll, Antoni «Odisea de un bolcheviki... qu’es fa fallero en Espanya» [dibuixos] 91

Reproducció de la caricatura publicada en el número del 1928 (p. 11).


«La falla de la trampa o la trampa de la falla» [dibuixos] «Trencacaps del dia» [dibuix] «Les aventures homeriques d’un valensia en les ameriques» [dibuixos] «La barraca i l’alquería / ha invadit ya en sa locura / la radiotelemanía» [dibuixos] «Demostra este sosoít / qu’en cuant se fasa la Pista, / será un paseig lo que dista / desde Valencia a Madrit» [dibuixos] «El poeta Nicolás / ha resolt un gran conflicte / en un invent eficás» [dibuixos] «El señor Pau Villagrasa / està que ya no pot més / perque li tiren la casa / de la Baixá ‘e Sen Francés» [dibuixos] «Sols son capás els falleros /de convertir en bons gics / a uns terribles bolxevics / que duien propósits fieros» [dibuixos] «Una bellesa fallera, / dona, en estos moments crítics, / una lliçó de primera / a uns fallers... i a molt polítics» [dibuixos] «Calvari que va pasar / un home bó i sense un pero / fins el moment d’“inventar” / l’ofici de ruletero» [dibuixos]

1922 1923 1924 1925

pp. 6-7 p. 11 pp. 20-21 pp. 12-13

1927 1928

p. 7 pp. 16-17

1929

pp. 32-33

1932

p. 17

1933

p. 8

1934

pp. 16-17

Verchili (v. Martínez Verchili, Miquel) Verde Rubio, Ricard [portada] 1947 [retrat de Bernat Morales Sanmartín per a «Un centenari. Bernat Morales San Martin»] 1964

p. 1 p. 10

Verdeguer i Sapena, Salvador «Foc de joventut» «A les portes del cel» «L’extracte de la Junta d’una Comissió fallera»

1917 1926 1952

p. 13 p. 14 p. 30

1929 1930

p. 13 p. 19

1931 1932

p. 11 pp. 8-9

1961 1962 1968 1969 1970 1972

p. 9 p. 43 p. 37 p. 8 p. 12 p. 11

1914 1924

p. 8 p. 20

1947

p. 8

Victorio (Esteve i Victòria, Josep Maria) Vidal Corella, Vicent «La falla de la plaseta» «Buñoleres i buñols» «Mentres els pares disputen / un punt constitucional / una parella de novios / se declara cantonal» [fotografíes] «Un Pèp valenciá poc menys que olvidat: Bernat i Baldoví» «El “miriñaque” i la falda-pantaló. Dues modes de les dones, ridiculitzades en les falles antigues» «Cinquanta anys de falles en Pensat i Fet» «¡Que avisen a la Pepa!» «El dia de Sant Josep en la història de València» «El café de «don Fèlix» o una falla en 1820» «¿Qui inventà les falles?»

Vidal i Roig, Francesc «Recorts del día de San Josep» «De gran interés per als falleros»

Vidal i Vidal, Ventura «Els bunyols»


Vila i Cabanes, Josep «Fe de vida»

1940

p. 25

1915 1920

p. 14 p. 5

1919

p. 7

1922

pp. 6-9

1926

p. 15

1970

p. 1

1930 1941

p. 1 p. 1

1914

p. 7

1918

p. 12

1920

p. 4

1972

p. 41

1940

p. 10

Vilanova, F. «La falla de San Josep» «Llum, alegria y calor»

Vilar, Josep «Pregó»

Villalba, Tadeu «Coses, llansos fets i xistes / que de falles i falleros / mos han contat els artistes»

Villasante, Vicent «Pensat i Fet»

Villena García, Ángel [portada]

Vorín [portada] [portada]

Xiu-xiu «¡Natural, natural!» [«Pe-pa-es»]

Yanguas Fleurí, Aurelio «Una falla tauròmaca»

Yanguas i París, Aurora «Flames»

Zabildea Gómez, Lluís «Records de l’avi. Recull fet per un nét, en valencià apitxat»

Zacarés Chisvert, Josep «A Josep M.ª Esteve Victòria»

Profile for Faximil Edicions Digitals

Índexs de la revista de Pensat i Fet: Sumaris i autors, per Josep Lluís Marín i Javier Mozas  

Índexs de la revista de Pensat i Fet: Sumaris i autors, per Josep Lluís Marín i Garcia i Javier Mozas Hernando. Documents de Treball de Faxi...

Índexs de la revista de Pensat i Fet: Sumaris i autors, per Josep Lluís Marín i Javier Mozas  

Índexs de la revista de Pensat i Fet: Sumaris i autors, per Josep Lluís Marín i Garcia i Javier Mozas Hernando. Documents de Treball de Faxi...

Profile for faximil