Page 1

lacasaverd n°29

Octubre 86

SALVEM EL BOSC Per iniciativa espontània d'alguns plovia a bots i barrals sobre València oients de Ràdio Klara, va anar cuaílant 2 6 3 centenars d'entusiastes arrosla idea de convocar una nanifestació que segaves un pi ccremat fins la seu de 1; fera palesa la preocupació de molta gent Conselleria sanitat, Es repartiren taiibi pe! foc que, any rera any, consuaeix fulls informatius de la significació d* elsnostres boscos, A la proposta s'hi l'acte, varen afegir col,lectius ecologistes, la CNT i U COORDINADORA PER LA DEFENSA DEL La COORDINADORA PER LA DEFENSA DEL BBOSC, Dia abans d? la convocatòria es BOSC ha estat massa inactiva front als féu una xerrada informativa a laincendis patits aquest estiu, els acte; llibreria Llavors aib força assistència de finals de setembre han de servir per de gent, El 30 de setenbre, i mentre animar altres iniciatives sobre el terna,

ANEM A INAUGURAR-LA Les donu de la Cosisió 8 de març i els diversos col, lecttius que la integren, volen fer-vos partícips a totes vosaltres que ja tenis una Casa que és la de totes,

La forsa de finançament serà litjançant la participació econòaica del major noibre de dones, per això he» encetat una caupanya de recollida de sòcies, Ja sabeu que sense peles; res de res,

La inauguració de La Casa de la Dona Us esperen a totes el proper 27 es farà el proper dia 27 d'octubre a les 7 de la vesprada, aprofitares per fer un d'octubre al carrer Musico Peydró 6,!, petit hoienatge a l'anga Sitone de sés infornació a La Casa Verda, Beauvoir (teniï previst que ens ajude en la xerrada Cèlia Aaorós) aib una petita exposició de «aterials i llibres, i COR no podia faltar una festeta per a retroCASA DE LA bar-nos, Ud passare§ una iena de proDONA graaa asb diverses xerrades i actes, BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA CASA VERDA Casa Verda, Cura Femenia 15

46006 VALENCIÀ

3745737


NICARAGUA - JORNADES PACIFISTES 17 d'octubre 1986 a les 11 de la nit i al Mercat d'abasts fen la tercera edició del/KW i NW aaib Kortatu, Cicatriz i Novieebre Rojo, Hi haurà entrades a 400 peles de venda anticipada a La Casa Verda (i als col,lectius fistes) El dia 17 costarà 500 a la ta-' quilla,

El temé d'arrepegada és el 1 de novembre'd'enguany, A La Casa Verda hi ha fulls de signatures i cartells per als qui estigueu interessats, Nicararao.ua vencerà.,...

I-Poh'tica de alternativesiOTAN, Hediterrània,,,

i bases,

2-Perspectives del Hoviaent per la Pau a l'Estat Espanyol, 3-Organització del Hovinent (CEOP, experiències locals i nacionals, , 4-Formes de desobediència

Com a solidaritat i resposta a Reagan per la seua entrega de 10Q milions de dòlars a la "contra" nicaragüenca, els col·lectius de solidaritat amb Nicaragua han llançat aquesta caapanya de replegada de !00 Bilions per a Nicaragua, La Coordinadora Pacifista col,labora amb aquesta caiapanya que consisteix en un full de signatures recolzant a Nicaragua i replegar 100 pts, per cada signatura,

defensa

lluita, civil,,,

No

violència,

5-Qntimilitarisme, S-Ecologia, aoviaent antinuclear i pacifisme.

*i^~~i[ 7-Solidaritàt internacionalista. La Coordinadora Estatal d'organitzacions Pacifistes realitzarà sis diss 6,7 i S de desembre les seues Terceres Jorndes del floviaent per la Pau a València, Els temes que es tractaran són;

S'arreplegaran ponències a La Casa Verda fins al 30 d'octubre, Oevran tenir una extensió màxima de 8 fulls a 2 espais, El preu d'inscripció és de 2500 pts, Hi ha de temps fins al 8 de novembre,

A LA TARDOR,TAMBÉ LA BICI à&b l'acabament de les vacances d'estiu i l'allunyament dels rigors caniculars, tornen les excursions amb tici, La prixina, està previst fer-la el pont del ? al 12 d'octubre (per als que el tinguen!), amb la possibilitat d'incorporar-se a meitat de camí per a aquells que noses disposen del cap de setmana, dl

moottfnt

JM

rmdmc

c i ó

dati

mri-icl»

no

La ruta serà; Benicarló-Saní flateuTirig-Vilàfanés-àhín-Segorb, Hi haurà una reunió preparatòria a les 8'30 del dimarts anterior a J'eixi da,

També al llarg del ses d'octubre e faran passes de diapositives de viatges en bici fets a l'estiu,


QUE NO ES QUEDE EN PAPER MULLAT

El govern espanyo! ha ratificat el conveni de Berna de protecció a la fauna silvestre, Serà molt d'agrair que siga una «esura efectiva i no es quede en paper mullat des d'el pròxim 12 d'octubre, quan s'alçarà la veda, En relació àrab aquest tema, AGRó començarà una campanya contra la caça editant un tríptic que véreu molt aviat,

Aquest estiu ha eixit tanbé el Decret sobre espècies protegides, Malgrat això, es continua amb el coaerç d'espècies protegides, tal i com es fa amb dues espècies de galàpets que es venen a la Plaça rodona davant la indiferència de l'Administració, Per fer complir (que menys!) les lleis ja aprovades, ASRó esta organitzant un gabinet jurídic aab ia finalitat de fer sés efectiva la lluita en defensa de la Natura,

NOVES REVISTES REBUDES AL FONS IAKBI0- Royal Si'sdls Acadeaf of 5í;e/?fes,Stockolni(Suècia) JESTRATQS-£i»í>rf5i Nacions! de Residuos Radiactivosfiaúriú

LLIBRES REBUTS AL FONS ÍMINTEfiUI AGUIRRE La erosión en la sedinentación de la Albufera Valencià, Generalitat Valenciana, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme 1986, 103 pp, (n2 811) [j_ transports, col, monogràfiques n2 1, ÍVELA LÓPEZ, Ana La au.ier v el aovinuento ecologista Madrid, (1DPU, Dirección General del Medio Aubiente, 1986, !54 pp, (n2 810) ÍPROTECCION CIVIL Guia dg prevenctón v extinción de incendios forestales Madrid, Dirección General de Proteccíón Civil, 1986, 16 pp, (n2 817) USANCHEZ REAL,José La física de la bicicleta Valencià, ümversidad Literària, Servicio de Publicaciones, 1984, 171 pp, (n2 833) tGRUP ARC DEL CEL DEL PARLAMENT EUROPEU Chernobyl conference papers Brusel,las, Parlament Europeu, grup Arc del Cel, 1986, 69 pp, (n2 825)

II FIRA ALTERNATIVA D'ALACANT En La Casa Verda hi ha fulles per Després de la bona acollida de l'any omplir-les, solicitant la participació passat, els vinents 31 d'octubre i 1 i 2 co» a expositors, tallers, etc, d'aquesde novembre es farà de nou la FIRA ta »anera us prepararan la infraestrucALTERNATIVA D'ALACANT, tura necessària, Hi haurà exposicions, venda de productes biològics i alternatius, tallers, Rés informació M§ Jesús Martínez debats, teatre, dansa, lüsica i tot allò c/Doctor Berquei 34, 5 izq, 03012 que cadascú vulga aportar, Ja hi ha su- ALACANT o tel 965/162109 demaneu per gerències per a debatre; reciclatge, Manuela, Ecologia i nedi ambient, el lovuent alternatiu, educació, repoblació, aarginació, etc,


ECOLOGISME I LEGISLACIÓ Elaborat per Borja Cardelús, luís Rodríguez i Miguel Vizcaino Calderón i editat per la 'FÜNDflCIQN PARA LA ECQLQ6IA Y LA PRQTECCION DEL HEOIO AHBIENTE",el llibre 'Hinuil oara !» Prottccién Jurídica del Hedía Aabientf . el tema al FONS, El nanual és una recopilació d'eines jurídiques i una guia per i toure'es entre nortes legals, procediaents i saneres d'utilitzar li legislació per la protecció del Medi aabient, Recull noraes d'actuació davant 1'Administració; L'acció popular, fones de realitzar denúncies per particulars, els diversos recursos que poden interposar-se,atc, Ta»bé té una recopilació de tota la

legislació que fa referència al nedi AibienMLlei d'energia nuclear,llei de caça, de pesca, de delictes ecològics,etc,! i formularis de denúncies i querelles, Penses que aquest lanual pot cobrir el buit que teniï solts dels grups ecologistes pel que fa a 1'assessorament legal, Podeu deianar tés infornació adreçant-vos a La Casa Verda o directament a FEPHA, Castellana,8 28046 Madrid,

OCTUBRE 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

dimarts dimecres dij ous dilluns dimarts dimecres dijous dilluns dimarts dimecres dijous dilluns dimarts dimecres dij ous

S'3Qh. Colla Lluna Plena / Societat de sexologia 6 h. Fons di? Documentació /AGRó 8 H. Coordinadora Pacifista Dones antimilitaristes 8'3Q h Colla Lluna Plena / Societat de sexologia 6 h. Fons de Documentació/S h. AGRó / 3 h. Coordinadora pacifista Dones antimilitaristes 8'30h. Colla Lluna Plena / Societat de sexologia 6h. Fons de Documentació / AGRó / ACCIÓ ECOLOGISTA Sh. Coordinadora Pacifista Dones antimilitaristes 8'3Q. Colla Lluna Plena / Sqcietat <js sexologia Sh. Fons de Documentació / AGRó / ACCIÓ ECOLOGISTA 8 h Coordinadora Pacifista

VOLS REBRE AQUEST BUTLLETÍ?

imprès amb paper

reciclat

Butlletí de La Casa Verda. Número 29. Octubre 86  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...