Page 1

[0

Firma persaingan bermonopoli pula mempunyai sedikit kuasa penentu harga. Keadaan ini berlaku kerana keluaran setiap firma ialah pengganti hampir antara satu sama lain selain terdapat agak banyak firma yang beroperasi dalam pasaran. Ini menyebabkan keluk peminlaanny a bersifat lebih

Terdapat tiga konsep kecekapan firma yang

biasanya diambil kira untuk tujuan perbandingan antara pasaran, iaitu kecekapan ekonomi/penge-

luaran (AC minimum), kecekapan teknik (MR : MC) dan kecekapan peruntukan sumber (P

:

MC). Hanya firma dalam pasaran PPS sahaja berupaya mencapai ketiga-tiga kecekapan sementara firma monopoli dan bermonopoli hanya berupaya mencapai tingkat keluaran kecekapan

anjal. Firma-firma yang beroperasi dalam ketiga-tiga pasaran juga menghadapi keseimbangan jangka pendek dalam kemungkinan yang sama, iaitu

teknik sahaja.

memperoleh untung lebih normal, untung

Firma monopol i berupaya melakukan diskriminasi harga dengan melaksanakan diskriminasi harga darjah pertama (DH sempuma), diskriminasi

11

normal dan untung kurang normal. Dalam jangka panjang, firma yang beroperasi dalam PPS dan PPBm hanya akan memperoleh untung normal. Hanya fima monopoli sahaja berupaya mendapat untung lebih normai dalam jangka panjang.

harga darjah kedua (DH blok) dan diskriminasi harga darjah ketiga (DH pasaran).

JadualAnatisis Soalan Tahun-tahun Lepas STPM 2002-2406 Bil.

,

Bab 7l StrukturPasaran,dai, Penentutn Tingkat

Output

r

2082

I

I

llruklg

K91dan

Hlsil

Sempuma

-1 PasaranMonopoli

ts

I

I

21

C

iD;A,B;C,D .:

A

6 il rs

io

16,

6

re

23

ii ',3! rr

A B 22

__i .

,21

Pasaran Persaingan

20fi6

2005

i

a

.B,C.D .A ^

_.

2004

2003

,.-.

B'C'D ABCD

fl

t9 15

23

I

44

2rr

ta tR )n

24

:21.22.

25

1)

)t

,

25

26

zo5 22 23 21

15

25 21

746 _B_91p:919p-,o_lj

\HAGIAN A: SOALAN ANEKA PILIHAN Jika firma persaingan sempuma mengeluarkan output kurang daripada output yang memaksimumkan untung, maka A harga lebih tinggi daripada hasil sut. B kos sut lebih tinggi daripada harga. C hasil sut lebih tinggi daripada kos sut. D kos tetap lebih tinggi daripada kos berubah. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang sebuah fima yang memaksimumkan keuntungan dalam pasaran persaingan sempurna?

A B C D

Gambar rajah berikut menunjukkan sebuah firma dalam pasaran persaingan sempuma.

P2

'l

D

Kos sut bersamaan dengan harga Kos sut bersamaan dengan hasil sut

Kos sut lebih tinggi daripada kos purata Keluk kos sut memotong keiuk pemintaan firma dari bawah

ntjti {unit)

Antara berikut, tingkat output yang manakah dicapai dalam jangka panjang?

AQ, BQ,

Ce,

Deo


C D

Pilih penyataan yang tidak benar tentang monopoli rulen. -{ Monopoli tulin sentiasa menjual keluarannya dengan harga yang tinggi B Monopoli tulin berada dalam keseimbangan apabila kos sut bersilang dengan hasil sut C Monopoli tulin menikmati untung lebih

D

keuntungan lebih normal.

Bagi sesebuah firma monopoli, keluk penawarannya adalah

A B C

nornal dalam jangka panjang Monopoli tulin memperoleh untung jika iumlah hasil lebih daripada jumlah kos di tingkat output keseimbangan

D

Bagi firma dalam keseimbangan pasaran persaingan sempurna, hasil sut adalah A lebihkecil daripadahasil purata dankeduaduanya adalah positif. B lebih besar daripada hasil purata dan kedua-

MC

"1".,.= I '"r+C .1. . :l'--*'lro'L.' ,-"\.\,. i .*1 r .\ . ..i. i; a'-;.' ii

C

duanya adalah positif. sama denganhasil purata dan kedua-duanya

D

adalah positif. sama dengan hasil purata dan kedua-duanya

r\r.

;\ ;

\MR

bemilai kosong.

Kuantiti (unit)

Antara berikut, yang manakah tidak menyebabkan wujudnya diskriminasi harga? A Sikappengguna

10

Kirakan hasil bagi setiap unit output bagi firma tersebut.

A B

RM2

RM4

sama dengan keluk kos sut. sama dengan keluk kos purata. di bahagian kanan keluk kos sut dari titik persilangan dengan keluk hasil sut. tidak mempunyai keluk penawaran bagi

firma monopoli.

Harga, Kos (RM)

,'l\

firma perlu memberhentikan operasinya. firma baru akan masuk ke dalam industri kerana firma sedia ada memperoleh

C D

B C D

RM6 RM8

ll

Monopoli Harga barang yang tinggi Keanjalan permintaan pasaran yangberbeza

Keluk permintaan bagi sesebuah firma monopoli adalah sentiasa sama dengan keluk penawaran industri. sama dengan keluk permintaan industri. tidak anjal sempuma. anjal sempuma.

P

A B C D

p D

'2 D

Gambar rajah berikut menunjukkan keluk kos dan hasil bagi sebuah firma persaingan sempuma.

t2

Harga, Kos

Q,

Qz

P3

A B

P1

Pada

P3P1AB

c D

0P3BQ2

D

'2

0P4AQ2

tingkat keseimbangan output, kos berubah

purata adalah lebih tinggi daripada harga bagi sebuah firma pasaran persaingan sempuma, maka

A B

MC

Kuantiti (unit)

Kirakan kos tetap firma pasaran persaingan sempuma di atas. P1P3BC

(RM)

firma perlu meningkatkan outputnya. firma meneruskan operasinya kerana ia memperoleh keuntungan.

0

Qr

Q2

Output (unit)

Unhrng firma ialah sebanyak

A B

P3P4MN 0P3NQ2

c D

0P4MQ2

PIPrNP


-1

Dalam jangka panjang, kemasukan firma-firma baru ke dalam pasaran persaingan bermonopoli akan menyebabkan A. permintaan dalam sesebuah firma dan kos puratanya meningkat. B permintaan dalam sesebuah firma meningkat dan kos puratanya jatuh. C permintaan dalam sesebuah firma jatuh dan kos puratanya meningkat. D permintaan dalam sesebuah firma dan kos

puratanyajatuh.

t7

Firma dalam pasaran persaingan bemonopoli akan mengenakan tingkat harga yanu dapar memaksimumkan keuntungan pada titik di mana A MC sama dengan MR.

B C

mumkan keunfungan.

D t8

19

Pada

A B C D i

AR sama dengan kuantiti yang memaksimumkan keuntungan.

Keuntungan lebih normal boleh dicapai oleh dalam pasaran persaingan sempuma jika

A B C D

5

MC sama dengan penawaran. MR sama dengan kuantiti yang memaksi-

fima

MC sama dengan MR. AC sama denganAR. MR sama denganAR. AR lebih besar dari AC.

Keluk penawaran firma bagi pasaran persaingan sempuma dalam jangka pendek adalah A sama dengan keluk MC.

B C

sama dengan kelukAC. sama dengan bahagian keluk MC yang

D

terletak di atas kelukAC. sama dengan bahagian keluk MC yang terletak di atas keluk AVC.

butput (unit)

Harga, Kos (RM)

titik keseimbangan, firma tersebut akan mendapat untung sebanyak RM1.00. kerugian sebanyak RM0.20. kerugian sebanyak RMl.00. kerugian sebanyak RM3.50.

AR

Jadual berikut menunjukkan kos berubah purata bagi firma pasaran persaingan sempuma. Kuantiti (unit)

Avc (RM)

140 224 3 4 520

vo

18

Output (unit)

Untuk mencapai keseimbangan pasaran persaingan sempurna dalam jangka panjang dalam

t8

industri ini, Jika harga seunit ialah RM28, berapakah tingkat keluaran bagi firma ini mencapai tingkat

A

keseimbangan?

B C D

A B

2 unit 3 unit

C D

4 unit 5 unit

Jumlah keuntungan yang paling besar bagi firma persaingan bermonopoli ialah apabila ia mengeiuarkan A kos sut sama dengan hasil sut. B harga lebih besar daripada kos purata pada kadar yang paling besar. C hasil sut dengan kos purata. D hasil sut sama dengan harga.

2t

firma baru akan mengenakan harga yang lebih tinggi. lebih banyak firmabaru memasuki industri. sebahagian danpada firma keluar dari industri. firma sedia ada perlu menurunkan harga.

Keluk permintaan bagi firma di pasaran persaingan tak sempuma ialah keluk permintaan yang

A B C D

tak anjal sempuma. anjal sempuma. mencerun ke bawah. mencerun ke atas.


22

Di Malaysia, firma yang mempunyai ciri-ciri monopoli ialah

A B C D 23

perkhidmatan kereta api. perkhidmatan kapal terbang. perkhidmatan kapal laut. perkhidmatankesihatan.

P3 P?

Gambar rajah berikut menunjukkan keluk bagi firma di pasaran persaingan sempuma.

Qj

Q3

Q2

Output (unit)

Pada tingkat output yang memaksimumkan

keuntungan, kos berubah purata ialah

AAB BBC

vo

Keluaran (unit)

Pada tingkat harga manakah firma akan mengalami kerugian tetapi akan meneruskan operasi pengeluarannya?

AWCY BXDZ

C CQ: DAC

Pl

P2

p

'3 P4

Q1

Q2

Kuantiti (unit)

Jika monopoli di bawah kawalan kerajaan, pada tingkat hargayang manakah akan dikenakan oleh kerajaan bagi menjamin penggunaan input yang

paling cekap?

APi BP2

cP3 DP4

Teori Pasaran  
Teori Pasaran  

Teori Pasaran

Advertisement